INHOUDSOPGAVE. Column: Parlementaire Enquête Bouwsubsidies JJ. Stereoberg. Open Grenzen: de Keerzijde van het Europa van de Burger J.G.C.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Column: Parlementaire Enquête Bouwsubsidies JJ. Stereoberg. Open Grenzen: de Keerzijde van het Europa van de Burger J.G.C."

Transcriptie

1

2 Liberaal Reveil is een uilgave van de Prof Mr. BM. Teldersstichting. INHOUDSOPGAVE ::::~~f::\i~i Redactie Drs. J.A.Weggemans (voorzitter) J.J. van Aartsen Dr. R.Braams Drs. J.G. Bruggeman Dr. K. Groenveld Drs. B.R.A. Gijzel Drs. J.A. de Hoog Mevr.Ir. LJ. Kolff (eindredacteur) Prof.Dr. S.K. Kuipers F.L.M. Lafort Mr. H.C.GL. Polak Prof.Dr. U. Rosenthal Mevr.Mr. YH. Schaefer Prof.Ir. J.J. Stereoberg Redactleadres: Koninginnegracht 55a 2514 AE 's-gravenhage telefoon: Wenken voor het schrijven van artikelen voor Liberaal Reveil zijn op het redactieadres verlcrijgbaar. Abonnementenadmlnlstratle: Mevrouw M.P. BiJlsma-Moene Abel Tasmanplantsoen KA Voorschoten telefoon: Giro: Ln.v."Stichting Liberaal Reveil" te Voorschoten. De abonnementsprijs (4 nrs.) bedraagt I 35,-- per jaar. Voor jongeren onder de 27 jaar is de prijs I 25, --. Losse nummers I 9,-- Advertentietarieven op aanvraag beschikbaar. Column: Parlementaire Enquête Bouwsubsidies JJ. Stereoberg Open Grenzen: de Keerzijde van het Europa van de Burger J.G.C. Wiebenga De Stijl van Verhofstadt Interview met de Belgische Vice-Eerste Minister Hans de Hoog Lena Kolff De Eerste Kamer, Reden tot Verandering? G. Zoutendijk Reactie op Artikel van Dr. G. Zoutendijk "Eerste Kamer, Reden tot Verandering?" P.W.M. Smit De Oprichting van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf NV (NOB) L.A. Welters Tocqueville- Profeet en Analyticus I. Kotterman-van de Vosse Privatisering en Zelfstandige Bestuursorganen J.M. Polak F.D. van Heyningen I I Bestuur Mr. W.J. Geertsema (voorzitter) Prof. Dr. J.A.A. van Doom Dr. L. Ginjaar Mevr. S.M. Hoorn Drs. L.M.L.H.A. Hermans Mevr. W.P. Hubert-Rage Drs. P.J.H.M. Luyten (secretaris) Mr. J.J. Nouwen Mr. J.A. Reus (penningmeester) Drs. J.W.A.M. Verlinden Non Scholae, Sed Vitae Discimus: over het Gymnasium als Anachronisme G.A. van der List Boekbespreking: De Ontbinding van het Parlement C.R. Niessen Boekbespreking: Liberalisme; een speurtocht naar de filosofische grondslagen R. Hansma Lay-out en technische vormgeving: Marry P. Bijlsma-Moene Illustraties: Jan.Milders

3 Parlementaire Enquête Bouwsubsidies houdend met zijn gezinsomstandigheden en de daarbij behorende woonbehoefte. Controle is dan niet meer nodig; de huurder zoekt zelf een woning naar zijn wens. Deze oplossing zou ook via de belastingaanslag te regelen zijn. Dit is echter te indirect, waardoor niet meer gevoeld wordt waarvoor de aftrek is gegeven. J.J. Sterenberg* Inleiding Achterafis het eenvoudiger te schrijven over de resultaten van de, in 1987 en 1988 gehouden, parlementaire enquête bouwsubsidies. Achteraf is het eenvoudiger te schrijven na kennis te hebben van publikajies en beschouwingen van anderen in artikelen of columns in de opiniebladen of de vakpers, zoals - om enkele publikajies te noemen : -Prof Mr. P. de Haan, die in hetnederlandsjuristenblad schrijft dat de enquête onrechtvaardig oordeelt. Met name is dat het geval, omdat zij met de kennis van nu een oordeel uitspreekt over bewindvoerders en ambtenaren van toen. -H. Stevens in: Bouw, die onder de titel "Verkild klimaat" waarschuwt voor de toekomstige houding van de politiek tegenover woningbouw en volkshuisvesting. De politiek is na de ervaringen èn het onderzoek in de parlementaire enquête geneigd zich afzijdig te houden, in plaats van met een nieuw élan de komende problemen op het gebied van jongerenhuisvesting, ouderenhuisvesting, veranderde subsidiëring en vooral - eindelijk- ook veranderende woongewoonten en dus woonwensen, op te pakken. Toch blijft nog een aantal zaken over, die niet tevoorschijn zijn gekomen in de artikelen in de pers, noch in de resultaten van de enquête, zaken die met name voor liberalen van belang zijn te overwegen, alvorens een standpunt in te nemen. De problemen 1. De subsidie op premie-huurwoningen is gekoppeld aan de stichtingskosten van de woningen, tot nu toe. Hier komen twee belangrijke aspecten aan de orde, namelijk: - wie controleert de kwaliteit van de besteding? De bouwvoorschriften geven een minimum-niveau aan, een relatie tussen kosten en huur, of tussen kwaliteit en huur, ontbreekt; -de bewoner voelt de subsidiëring niet. Hij betaalt huur en heeft geen idee dat er wordt gesubsidieerd. Deze- verborgen- subsidie is onafhankelijk van de financiële omstandigheden van de bewoner en ook onaftumkelijk van zijn gezinsomstandigheden. Eenvoudiger zou zijn de bewoner te subsid_iëren, rekening 2. Wordt gesubsidieerd naar de "werkelijke" stichtingskosten van de woning, of wordt de verwervingsprijs, de koopprijs, als stichtingskosten aangemerkt? Ter verduidelijking dient het volgende: de stichtingskosten van de woning bestaan uit: - de bouwkosten - de grondkosten -de bijkomende kosten (honoraria architect en adviseurs, aansluitkosten nutsbedrijven en renteverlies). In de stichtingskosten zit al een deel "handel", te weten: de marges in de volgende onderdelen: de bouwkosten zijn de berekende kosten plus een handelsmarge, voor de woningwetwoningen beperkt door wat is toegestaan door de overheid; de grondkosten worden bepaald door het gemeentelijk grondbedrijf, waarbij meer de gedachte "wat is ervoor te krijgen" dan de reële kostprijs een rol speelt, bij woningwetwoningen weer beperkt tot wat is toegestaan door provinciale en rijksoverheid. De stichtingskosten van premie-huurwoningen zijn, om voor subsidiëring in aanmerking te komen, beperkt tot een maximumbedrag. De kwaliteit heeft alleen een minimum-grens in de bouwvoor schriften. De strikte prijsbeheersing, die voor de kosten van woningwetwoningen gelden, zorgen hier voor eenbeperking van de stichtingskosten - en als zodanig ook voor een beperking van de huurprijs en de te verlenen subsidie. Voor de premie-wetwoningen is deze prijstoetsing op bouwkosten en grondkosten niet aanwezig. Het is dan ook te verwachten dat de "handelsmarge" zal toenemen. De prijs loopt dan op, zeker voorlopig totdat vrije concurrentie - en een voldoende aanbod - de grenzen stelt. Het probleem van hoge subsidies door te hoge stichtingskosten, resp. verwervingskosten, c.q. koopprijs is op te lossen door te subsidiëren naar kwaliteit. De hoogte van de subsidie zou dan een relatie moeten hebben met bijvoorbeeld de woonoppervlakte of de gebruikswaarde van de woning, onafhankelijk van de stichtingskosten. 3. Het doel van de enquête was eventuele ''fraude opsporen".is dit nu wèl of niet bereikt? De fraude zou kunnen zitten in: -de voorbereiding van de bouw; - de bouw zelf; - de oplevering van de bouw; - de "verkoop-, handelsmarge". Niet duidelijk is geworden of bij één van deze handelingen sprake was van fraude. Wèl duidelijk werd dat er een meningsverschil tevoorschijn kwam over de begrippen "bouwkosten, resp. stichtingskosten" en "aankoopkosten/verwervingskosten". Duidelijk werd dat er in de bouwwereld een procesbeheersing is 45

4 voor de woningwet-woningen bij voorbereiding, bouw en oplevering en met deze procesbeheersing een beheersing van de stichtingskosten. De woningbouwcorporaties beheersen dit proces, doordat zij direct-opdrachtgever zijn, en zij onafhankelijke adviseurs aanstellen, die hun eisen in het bouwproces begeleiden. Voor de premie-woningen is er geen sprake van een beheersing van het bouwproces: de belegger "koopt" de woningen van de bouwer of projektontwikkelaar. In een wat ongenuanceerde uitlating zou men kunnen stellen: de bouw wenst niet de procesbeheersing, zij wil een eigen speelruimte hebben voor de "handelswaarde" in een rechtstreeks contact met de belegger. De prijsvaststelling van de koopprijs wordt daarmee onafhankelijk van de stichtingskosten en bepaald vanuit het te behalen rendement, met inschatting van de risico's van leegstand en waardeverandering. Hier is sprake van eenmogelijke marge tussenstichtingskosten en aankoop/ verwervingskosten. Maar is dit fraude? Welneen, het is een geaccepteerde wijze van omgaan met goederen en de prijsstelling ervan. Is bij deze vrijheid van prijsbepaling nog te spreken over sociaal denken voor de volkshuisvesting? Ik denk dat hier voor liberalen het conflict komt. Wij moeten kiezen tussen liberaliseren en sociaal handelen, tenzij wij een oplossing voor beide tegelijkertijd weten te vinden. Deze oplossing ligt in de hierboven reeds omschreven subsidiëring van de premiehuurwoning, waarbij er een relatie is tussen de hoogte van de subsidie en de gebruikswaarde van de woning. Conclusies De volgende conclusies kunnen uit het voorgaande worden getrokken: 1. Er dreigt een conflict te ontstaan tussen liberaal handelen en sociaal denken bij de gesubsidieerde woningbouw door beleggers. Wie had dit gedacht toen de liberaal Goeman Borgesius in 1901 in de woningwet de basis legde voor een betaalbare volkshuisvesting? 2. Het parlementair onderzoek bouwsubsidies is te beperkt geweest door tevoren vastgestelde grenzen: - geen onderzoek naar de verwarring rond het begrip "kostprijs"; -geen onderzoek naar de marges die ontstaan in de "kostprijs" als de woonkwaliteit niet is vastgelegd; - geen onderzoek naar het begrip "fraude" in relatie met "koop". De bouwer lij/a een zelfstandigheid van handelen te willen houden,_zodat hij kan bepalen wat wordt gebouwd, als zijnde het best te passen in zijn produktie-systeem, en op een tijd die hem past. Bij verkoop aan de belegger worden de "handelsmarges" zo goed mogelijk binnengehaald. De kwaliteit van het geproduceerde blijft beperkt tot herhaling van het bekende, onder het mom van "dat dit de minste risico's inhoudt". De bouwer van premiehuurwoningen wenst het verschil tussen bouwen voor een opdrachtgever, zoals dat gebeurt bij de bouw van woningwetwoningen door woningbouwverenigingen, en het ontwikkelen van een plan voor de markt te verdoezelen. Onze overheid tuint hier in, en ook het parlement. Dit had tevoorschijn moeten komen, om zodoende tot duidelijker regels te kunnen komen! 5. Sociale instellingen als pensioenfondsen zijn op het gebied van investeren in woningbouw normale beleggers, met een hang naar zekerheid en beperking van risico's. De kwalificatie "sociaal" geldt voor hen alleen voor wat betreft hun eigen doel: pensioenverplichtingen uitkeren. Zij letten slechts op kwaliteit, als het de waarde van hun bezit betreft, en dat is in dit geval niet de woonwaarde, doch de verhuurbaarheid en de verkoopbaarheid. 6. Met parlementariërs lijkt het in een parlementaire enquête onmogelijk de onderste steen boven te krijgen. Zij zijn te weinig deskundig op alle terreinen van het bouwen: het bouwproces en de voorbereiding, het beheren van woningen, de prijsvorming èn de "handel". En misschien is het ook goed te weten dat niet meer naar de onderste steen in de woningbouw gezocht kan worden, waar andere bouwwijzen gemaakt hebben dat er veelal onder geen stenen meer zitten. Tenslotte, wilmen liberaliseren inde woningbouw, dandient men te bedenken dat men tegelijkertijd een sociaal doel heeft te dienen: het kwalitatief goed huisvesten van onze bevolking tegen haalbare huren. Daar waar het nodig is te subsidiëren om haalbare huren te verkrijgen, dienen de subsidieregels een relatie te hebben met de woonkwaliteit van de woningen en niet met de "kostprijs". Deze algemene regel geldt niet alleen voor woningwet-woningen, maar ook voor beleggers-woningen, die bij de realisatie een overheidsbijdrage ontvangen (hebben). * Proflr. JJ. Sterenberg, hoogleraar woningbouw en stedebouwkundig ontwerpen aan de Technische Universiteit te Delft. 3. De enquête heeft zich beperkt tot de problemen van het parlement en de door het parlement te houden controle: * niet de problemen van de bouwwereld zijn onderzocht; * niet de problemen van het wonen, anders dan onderdak hebben, zijn onderwerp van het onderzoek geweest. Met name de mogelijkheden die er zijn om tot een goede en efficiënte bouw en bouwvoorbereiding te komen, èn de mogelijkheden voor een goede woonkwaliteit voor de bewoners - waar het tenslotte om gaat - zijn niet onderzocht. Adviezen of aanbevelingen die zouden kunnen leiden tot kwaliteit-stimulerende regelingen zijn dan ook niet tevoorschijn gekomen De "bouwwereld" wenst blijkbaar voor premie-huurwoningen niet de directe relatie "opdrachtgever-bouwer", in welke relatie kwaliteitseisen door de opdrachtgever kunnen worden gesteld.

5 Open Grenzen: de Keerzijde van het Europa van de Burger Zo sluit minister Korthals Altes van Justitie een recente nota over de grensbewaking af (Kamerstukken ). Hij geeft daarmee aan, dathet zondermeervrijlaten vanhet personenverkeer binnen de Europese Gemeenschap grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse samenleving. Het wordt hoog tijd daarover te gaan nadenken. In de Europese Akte van 1986 is immers de wil van de lidstaten tot uitdrukking gebracht, om te komen tot een versterking en verdieping van de Europese samenwerking. Het is de bedoeling om de Gemeenschap uit te bouwen tot een voor iedere burger tastbare werkeli Jlcheid: het Europa van de burger. Per eind 1992 moet er al een interne markt zijn: een ruimte zonder binnengrenzen. Maar er is meer aan de hand. Op grond van het zogenaamde Akkoord van Schengen, gesloten in 1985, wordt ernaar gestreefd de binnengrenzen tussen Frankrijk, West-Duitsland en de Benelux voor goederen- en personenverkeer te laten vervallen in 1990, vooruitlopend op het vervallen van de binnengrenzen van de EG. Gelijktijdig vinden er andere ontwikkelingen plaats. Er is een toenemende trek van vreemdelingen uit de DerdeWereld richting Europa, zowel om economische als om politieke redenen. Daarnaast is er sprake van toenemende grensoverschrijdende criminaliteit. Ik wijs op de handel in verdovende middelen, wapens en zelfs mensen, alsmede op terroristische gewelddaden. Tussen deze ontwikkelingen is een spanningsveld, zoveel is wel duidelijk. Het is - zeker in liberale ogen - wenselijk de bewegingsvrijneid van de burger te vergroten. Maar het is anderzijds geboden een verantwoord migratiebeleid te voeren en de criminaliteit krachtig te bestrijden. Daar komt het volgende bij. De rechtsstelsels van de Europese landen vertonen onderling (soms grote) verschillen. Vergeleken met Nederland heeft bijvoorbeeld Frankrijk een strenger visumbeleid, Belgit! minder strenge wapenwetgeving, ltalit! een beperkter asielbeleid, West-Duitsland een harder beleid inzake verdovende middelen. Meer in het algemeen staat Nederland bekend om een mild strafklimaat Bij het wegvallen van de grenzen kan daardoor een aanzuigende werking optreden, tenzij gei:\igende maatregelen worden genomen. Harmonisatie op een aantal beleidsterreinen ligt voor de hand, is soms zelfs vereist. J.G.C. Wiebenga* "Immers, dient de afschaffingvan de grenscontrole het ideaal van het "Europa van de burger" naderbij te brengen, het ideaal van de in Nederland van criminaliteit gevrijwaarde burger mag daarbij niet uit het oog worden verloren." In deze bijdrage zal eerst worden ingegaan op de huidige ontwikkelingen in Europees verband. Daarna wordt aangegeven voor welk dilemma de beleidsbepalers -regering en parlement - komen te staan. In dat verband wordt tenslotte aandacht besteed aan de mogelijke invoering van een identificatieplicht. Het is echter zinvol om daaraan voorafgaand kort stil te staan bij de betekenis van de huidige Nederlandse grensbewaking. Waar praten wij over? In 1986 werden ruim personen aan de grens geweigerd; ruim processen-verbaal ten uitvoer gelegd; ruim 1,7 miljoen gulden aan geldboetes gemd. Aan vuurwapens werden- cijfers over ruim stuks in beslag genomen; aan verdovende middelen bijna kilo, alsmede vele honderden valse reisdocumenten. Weliswaar betreffen deze cijfers niet alleen de binnengrenzen, maar de orde van grootte spreekt voor zich. Temeer, omdat hierbij de resultaten van de grensbewaking aan de zuidgrens van de Benelux niet zijn inbegrepen. Het is de vraag hoe het vervallen van het grenstoezicht kan worden opgevangen. Huidige ontwikkelingen Uitvoering van het bovengenoemde Akkoord van Schengen betekent eendaadwerkelijk toekoersen naar een Europa van de twee snelheden. In 1990 zullen dan immers de binnengrenzen tussen Frankrijk, West-Duitsland en de Benelux gaan vervallen, terwijl zulks voor de EG als geheel pas ultimo 1992 wordt voorzien. Ik vind dat aanvaardbaar, mits op tijdelijke basis. Zeker na de recente uitbreiding van de Gemeenschap zal het een tour de force zijn om tot grotere eenwording te komen. Daarbij kunnen de ervaringen die in kleiner verband zijn opgedaan van nut zijn. Naast deze tijdelijkheid acht ik het voor de hand liggen, dat prioriteit wordt gegeven aan de verdere vrijmaking van het goederenvervoer. Daaraan wordt immers al zo lang gewerkt. De recente afspraken over verdere vrijmaking van het personenvervoer zullen meer problemen oproepen. Naar mijn mening kanvan een volledig vrij personenverkeer pas sprake zijn nadat harmonisatie op een aantal beleidsterreinen is verwezenlijkt. Terecht wordt in de preambule van het Schengen-akkoord gewezen op het vereiste van wettelijke maatregelen terzake. Het akkoord spreekt in dit verband over harmonisatie van het visumbeleid, het vreemdelingenbeleid, het beleid inzake verdovende middelen, de wapenwetgeving en het verbeteren van de politiesarnenwerking. Ter illustratie enkele voorbeelden van de zich hierbij voordoende problemen. Eind 1985 waren er verschillen in visumplicht tussen de Schengen-staten met betrekking tot 46 landen! Frankrijk heeft een visumbeleid dat vrijwel alle niet westerse landen omvat. Terzake van het vreemdelingenbeleid handhaven Frank- 47

6 48 rij'k en Duitsland vooralsnog hun voorbehoud ten opzichte van een gemeenschappelijk fonds voor de verwijdering van illegale vreemdelingen. Harmonisatie van het beleid inzake verdovende middelen wordt bemoeilijkt, door een principieel verschil in het strafvervolgingsstelsel. In Nederland bestaat het zogenaamde opportuniteitsbeginsel, op grond waarvan het Openbaar Ministerie bepaalde zaken buiten vervolging kan laten. In Duitsland geldt daarentegen het legaliteitsbeginsel, waarbij alle rechtsovertredingen vervolgd dienen te worden. Verder zijn er lacunes in de grensbewaking van de buitengrenzen van het Schengen-gebied. Zo heeft Duitsland verdragen met Oostenrijk en Denemarken, op grond waarvan de betreffende grenzen zeer soepel worden gecontroleerd. In wezen komt het erop neer, dat de buitengrenzen van het Schengen-gebied aan de rand van Scandinavië resp. Oostenrijk zouden komen te liggen! Daarnaast is er nog het bekende gat van Berlijn, dat weliswaar nu weinig problemen geeft, maar dat kan in de toekomst allicht weer veranderen. En dan is ook de grens Frankrijk -Spanje zeerlek. Een stroom Noordafrikaanse illegalen komt via die route naar West Europa, onder meer naar Nederland. Zo werden in 1983 alleen al op het traject Roosendaal-Rotterdam illegale vreemdelingen aangetroffen (Prof.Mr. C.F. Rüter, Personencontrole, in Delikt en Delinquent, mei 1985). Zo zijn er vele problemen meer te noemen, die in het overleg ter uitvoering van het Schengen-akkoord nog niet tot een oplossing zijn gebracht. Een glashelder beeld is overigens niet te geven, aangezien de rapportage van de regering aan het parlement lacunes vertoont (zie Kamerstukken ). Ik ben benieuwd hoe de regeringen voor 1990 deze zaken denken op te lossen. Gegeven deingrijpende aard ervan acht ik het beslist geboden dat terzake eerst verdragen worden gesloten, vooraleer de grensbewaking kan worden opgeheven. Met beleidsafspraken alleen kan niet worden volstaan. Verleden en toekomst In Schengen-verband wordt gekeken naar de Benelux-samenwerking als voorbeeld. Hoe zijn de ervaringen op dit terrein met de Benelux sinds 1960? Er zijn problemen, vooral omdat in België het accent meer ligt op binnenlands toezicht in plaats van grensbewaking. In Nederland is het omgekeerd: er is meer aandacht voor de grensbewaking en beperkter binnenlands toezicht. Het wegvallen van de grenscontrole aan onze grens met België met ingang van 1968 leidde dan ook tot een onhoudbare toestand in verband met een grote influx van illegalen. Daarom is sedert 1976 een verscherpte controle ingesteld op het treintraject Roosendaal-Rotterdam (zie hierboven). De situatie werkt onbevredigend, omdat het toelatingsbeleid voor vreemdelingen van de Benelux-landen nog steeds niet goed is geharmoniseerd. Deze Benelux-problematiek zou kunnen worden opgelost door een aantal duidelijke maatregelen te nemen, zoals het instellen van een gezamenlijke Benelux-visadienst, een gezamenlijke Benelux-grensbewakingsdienst, een gezamenlijk fonds uitzetting ongewenste vreemdelingen en, niet in de laatste plaats, har-. monisatie van het vreemdelingen- en asielbeleid. Van een Benelux-relance terzake lijkt evenwel geen sprake te zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat het Schengen-akkoord de Benelux heeft "ingehaald". Het is echter de vraag of oplossingen die in Benelux-verband vooralsnog niet haalbaar bleken, dat in Schengen-verband wèl zijn. Toch moet juist op die soms ingrijpende concrete oplossingen worden aangedrongen, want met etalage-politiek is de toekomstige Europese burger niet gediend. Voor wat de iets verdere toekomst betreft is het goed de blik te richten op de Europese Gemeenschap. Het is daarbij nuttig te realiseren dat het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 1957 niet het oog had op een totaal vrij personenverkeer met algehele afschaffmg van personencontrole. Het ging om het vrije verkeer van goederen en werknemers (economisch actieve personen). De Europese Acte van 1986 gaat daarentegen veel verder in het nastreven van het Europa van de burger: het mikt op volledige afschaffmg van de grenzen per eind Ik wil daarbij echter een belangrijlee kanttekening plaatsen: waar tot de maatregelen ter verwezenlij"king van de interne markt door de EG-ministerraad in het algemeen besloten kan worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, geldt zulks niet voor maatregelen in verband met het vrije verkeer van personen. Hier is eenparigheid van stemmen vereist (vgl. onder andere art. 100 A lid 2 en art. 57lid 2 EG-verdrag). Hierin is een onderkenning door de regeringen te lezen, dat de opheffmg van de personencontrole gevolgen heeft voor een aantal beleidsterreinen. In de slotakte wordt in dat verband met zoveel woorden ook verwezen naar onder meer het toelatingsbeleid voor vreemdelingen uit DerdeWereldlanden, naar de bestrijding van terrorisme, misdaad en handel in verdovende middelen. Ook hier lijkt de uitvoering van de nieuwe doelstelling op problemen te stuiten. De regering meldt in de Nota Grensbewaking, dat in EG-verband overwogen wordt een resolutie te laten aanvaarden waarin de lidstaten toezeggen op een aantal terreinen samen te werken of nadere maatregelen te overwegen. Genoemd worden ditmaal zaken als: het "overwegen" van coördinatie van het visumbeleid; een "studie" naar de problematiek van vluchtelingen. Ik acht dit te vrijblijvend. Ook op dit niveau moeten concrete besluiten met rechtskracht worden genomen, voordat de personencontrole aan de binnengrenzen kan vervallen. Ik noem: een uniform visumbeleid; het instellen van een EG-visumdienst; het instellen van een EG-grensbewakingsdienst; een verdrag vreemdelingenbeleid en asielbeleid en zo meer.

7 De Europese weg Hette voeren beleid berust op een dilemma. De alternatieven zijn, grof geschetst: a) handhaving c.q. herstel van een behoorlijke grensbewaking; ofb) verder gaan op de weg van de Europese eenwording: het Europa van de burger. Sommigen kiezen voor alternatief a, zoals de hoogleraar strafrecht Rüter in zijn bovenaangehaalde artikel. Hij noemt de grens daarin vergeleken met verkeerscontroles veruit de beste incasseerder van geldboetes; vermeldt dat de opgeheven personencontrole in enigerlei vorm in het binnenland zal moeten terugkeren en vraagt zich af: "willen wij nu werkelijk de Franse vreemdelingenwetgeving, het Duitse drugsbeleid en de Belgische wapen wetgeving"? Velen lijken een keuze voor zich uit te schuiven. De regering heeft weliswaar gekozen voor alternatiefb door steun aan het Schengen-akkoord en de Europese Ac te. Maar zij is, zo kort voor de daarin genoemde data, nog met geen enkel pakket beleidsmaatregelen bij het parlement gekomen. De genoemde Nota Grensbewaking is niet meer dan een tussenstand. Ik ben van mening dat gekozen moet worden voor alternatief b. Het terugdraaien van de ontwikkeling is immers defensief. Het houdt geen rekening met de toegenomen mobiliteit van de mensen en met de economische afhankelijkheid van Nederland van Europa. De keuze voor de Europese weg is daarentegen gericht op de toekomst Maar, er moet wel een aantal voorwaarden aan worden verbonden. Met fk keuze voor het Europa van de burger moet tevens een keus worden gemaakt voor een Europese aanpak van het vreemdelingenbeleid en voor een Europese aanpakvan de criminaliteit. Met andere woorden: alvorens het volledige vrije personenverkeer een feit kan zijn, moet het beleid op een aantal terreinen geharmoniseerd zijn. En dan niet in de vorm van "inspanningsverplichtingen", "afspraken" en dergelijke, maar in de vorm van concrete maatregelen, zoals verdragen, Europese Richtlijnen en wetswijzigingen. Met inachtneming van bovenstaande inhoudelijke beleidskeuze wil ik nog een opmerking maken van procedurele aard. De overlegfora die zich met deze materie en aanverwante onderdelen bezighouden, overlappen elkaar in hoge mate. Naast, met, boven, en wellicht ook weleens tegen elkaar werken op dit veld de ambtelijke werkgroepen, alsmede ministeri~el overleg in het kader van het Schengen-akkoord; in het kader van de EG dan nog de Raad van Ministers, het ad hoc-overleg van de EG-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede het zogenaamde Trevi-overleg inzake 'Terrorisme, Radicalisme Et Violencelnternationale", deze alle ook weer met ambtelijke werkgroepen. De versnippering die hierdoor ontstaat leidt, dunkt mij, tot ondoelmatigheid en is voor het parlement moeilijk controleerbaar. In de Nota Grensbewaking doet de regering een vage mededeling over de gewenstheid van bundeling, maar stappen daartoe kondigt zij niet aan. Mij lijkt het gewenst om het accent bij de voorbereiding van de zo noodzakelijke beleidsmaatregelen in de eerstkomende fase vooral te leggen bij het Schengen-Qverleg. Als dat na enige jaren tot succes heeft geleid, kan men in de volgende fase het zwaartepunt leggen op EG-niveau. Lukt de uitvoering van het Schengen-akkoord niet, dan ware bij gebrek aan beter terug te vallen op de Benelux-weg. Op meerdere niveaus tegelijk langs verschillende sporen verder werken - zoals nu gebeurt - kan er daarentegen toe leiden dat er weinig of niets tot stand komt ldentiflcatlepllcbt? Zoals hierboven is aangegeven, is de kans niet denkbeeldig dat Nederland bij het vervallen van de grensbewaking uitwijkhaven wordt in verband met het vreemdelingenbeleid. Dat kan grote gevolgen hebben voor het binnenlands beleid. In dat geval zou met name het minderhedenbeleid kunnen worden ondergraven, dat nu al met grote moeite en wisselend succes tracht te voorzien in werk, huisvesting en scholing van de hier woonachtige allochtonen. Daar komt bij dat ons land een mild strafklimaat heeft, vooral door de combinatie van een lage pakkans (verhoudingsgewijs weinig politie) met een lage vervolgingskans (door het zogenaamde opportuniteitsprincipe) en een gebrekkige tenuitvoerlegging (door tekorten in het gevangeniswezen). Hierdoor zou het eveneens uitwijkhaven kunnen worden in verband met de criminaliteit Daardoor wordt het criminaliteitsbeleid weer ondergraven, dat nu juist eindelijk planmatig is opgezet. Er zijn dan bovenop alle huidige inspanningen binnen de kortste tijd nog meer rechters, cellen en politie nodig, met alle fmanciële gevolgen van dien. Daarenboven noopt het wegvallen van de personencontrole aan de grens tot het intensiveren van het binnen- landse toezicht. De in het begin van deze bijdrage vermelde gegevens inzake de grensbewaking laten daar geen twijfel over bestaan. De ervaringen met de Benelux geven daarover evenzeer duidelijkheid. Ik zou het ook onjuist en ongewenst vinden als wij bijvoorbeeld in het Schengen-verband als enige op datvlak te zeer uit de pas zouden lopen. Het uitwijkhaven-model komt dan nog meer in beeld. In dit verband wil ik enkele opmerkingen maken over de mogelijke invoering van een identificatieplicht. Om te beginnen enige feiten. Ten eerste: alle andere Schengen-landen (Frankrijk, West Duitsland, Belgi~ en Luxemburg) hebben een algemene identificatieplicht dan wel een persoonsbewijs. Het is wellicht interessant dat vanuit die landen daarover nog nimmer door een burger in Straatsburg bij het Europees Hof voor de Rechtenvan de Mens is geprocedeerd. Het lijkt aldaar als normaal gegeven in de samenleving te worden aanvaard. Ten tweede: in Nederland bestaat momenteel een identificatieplicht voor een aantal mensen, te weten de vreemdelingen. Dit geeft bij de uitvoering problemen in de sfeer van discriminatie. Zo worden bijvoorbeeld Surinamers wel gecontroleerd, terwijl veel van hen juist geen identificatieplicht hebben. Negentig procent van de Surinamers hier te lande heeft immers de Nederlandse nationaliteit! Ten derde: er zijn reeds vele deelidentificatieplichten, c.q. -bewijzen. Naast het paspoort valt te wijzen op het rijbewijs, de visakte, het treinabonnement, het geldverkeer, de kiezerslegitimatiekaart enzovoort. Er zijn wel juridische en grondwettelijke bezwaren aangevoerd tegen een identificatieplicht. Om die reden heeft de regering Mr. G.J. Wiarda, oud-president van de Hoge Raad en oud-president van het Europees Hof voor de Rechtenvan de Mens, gevraagd om daarover een advies uit te brengen (advies van 2 juni 1987). Mr. Wiarda komt tot de slotsom dat een identificatieplicht, zoals vermeld in het regeerakkoord en de regeringsverklaring van medio 1986, niet in strijd is met de grondwet of met mensenrechtenverdragen. Zijns inziens is de verplichting om de naam op te geven geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, althans indien deze verplichting een wettelijke grondslag krijgt Evenmin acht hijhierbij sprake van een inbreuk op het strafrechtbeginsel dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij is van oordeel dat het vragen naar de personalia niet behoort tot het verhoor, zoals dat in artikel29 van het Wetboek van Strafvordering is vermeld. Hij is trouwens van mening dat het de wetgever wel degelijk is toegestaan op dit beginsel uitzonderingen te maken. De wetgever heeft dat in een enkel geval ook gedaan, getuige het verschijnsel van de bloedproef, neergelegd in 49

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Private verzekering van sociale risico's

Private verzekering van sociale risico's Voorstudies en achtergronden Private verzekering van sociale risico's j. M. Bekkering Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag 1994 Bibliotheek ~etenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleiu Plein 1813

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Het Nederlandse Bestuursstelsel 16 Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Burgerparticipatie in Nederland 36 Het bestuursstelsel in Denemarken 42 Politiek-bestuurlijke

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie