ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS"

Transcriptie

1 Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30 UUR AGENDA 1. Opening/welkom 2. Verslag ALV 23 april Update van bestuur/state of the Afdeling 4. Update fractie 5. Rondvraag/Afsluiting Aansluitend politiek café ter voorbereiding op het Toekomstcongres van GroenLinks op 22 november in Tilburg. Wat zijn de thema s? Wat is relevant voor Zeeburgers? Discussier met ons mee! IN DEZE ONTSPOORT Trinet bedankt 2 Notulen ALV 3 Nieuw raadslid Ingrid Goldsman 4 Nieuw duo-raadslid Marija Davidovic 5 jaarverslag 2007 fractie 7 Is er een raadslid in de buurt? 9 Het toekomstcongres 10 Stop de IJmeerbrug 11 COLOFON GROENLINKSZEEBURG p/a Lisdoddelaan KB Amsterdam Bestuur: Michael Blok (voorzitter) Marijke Warner (secretaris) Jasper Blom (penningmeester) Akke Visser Marion van Vliet Erik van Praag Fractie: Astrid Kuiper Herman Huizen Ingrid Goldsman Duo-raadsleden: Jan de Laat Frans van der Laar Wethouder: Jan Hoek

2 2 Trinet, bijzonder bedankt. BIJ HET VERTREK VAN TRINET ONVLEE UIT DE ZEEBURGSE POLITIEK Betrokken. Deskundig. Bescheiden. Het zijn de woorden die vrijwel iedereen zal gebruiken om Trinet s aanwezigheid in de Zeeburgse politiek van de afgelopen 10 jaar te omschrijven. En terecht. Uren heeft ze gestopt in de raadscommissie over het faillissement van Alcides, en met een goed resultaat. Maar net zo goed ging ze aan de slag met een aantal moeders van de Omar El Faroekschool. Daar kan ze dan ook een mooi theoretisch verhaal bij vertellen meer over Alcides dan over die moeders overigens - zonder dat ze zich daarbij op de borst klopt. Wat ze ook niet deed toen ze opeens de rol van fractievoorzitter in de schoot geworpen kreeg. Dat ging haar uitstekend af en dat was vooral boven haar eigen verwachting. Trinet deugt, dat moge duidelijk zijn. Ze heeft natuurlijk ook wel mindere kantjes, waarvan je zou denken dat ze het overblijfsel zijn van een onderdompeling in de feministische jaren 70. Zo kan ze heel verongelijkt kijken als ze vindt dat haar woordenstroom te vaak wordt onderbroken. Terugmeppen en zeggen dat de ander nu even zijn mond moet houden, doet ze niet. Gaat ze een beetje zitten mokken. Loyaliteit is een eigenschap die minder mensen naar voren zullen brengen. Maar loyaliteit is wel heel erg Trinet. Loyaal aan GroenLinks, beter gezegd: loyaal aan de mensen met wie ze samen in Zeeburg GroenLinks is. De afgelopen tien jaar heeft Trinet naar schatting minstens vijf keer overwogen haar (duo-)raadslidmaatschap aan de wilgen te hangen. Omdat het teveel tijd kostte, omdat ze het niet leuk meer vond of omdat ze werd aangegrepen door de krankzinnige gedachte dat ze er niet goed genoeg in was. Toch bleef ze dan, want het werk moest worden gedaan en je kunt er toch niet zo maar mee stoppen?! Lieve Trinet, niet iedereen in de politiek is bijzonder. Jij was het wel! Dankjewel. Jan Hoek

3 3 NOTULEN ALV 23 APRIL 2008 Aanwezig: Michael Blok (voorzitter), Akke Visser, Marion van Vliet, Erik van Praag, Ron Out, Anne Veldhuizen, Martin Mulder, Patricia Seitzinger, Astrid Kuiper, Frans van der Laar, Trinet Onvlee, Jan de Laat, Herman Huijzen, Mathijs Scaf, Ingrid Goldsman en Marijke Warner (notulist). Afwezig met bericht, oa Richard Wouters, Marjan Kuiper en Jan Hoek. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan erg blij te zijn met de opkomst. Omdat niet iedereen elkaar kent wordt een kort voorstelrondje gehouden. De notulen van de vorige ALV, van 20 december 2007, worden goedgekeurd. Jaarverslag van 2007 wordt ter beoordeling voorgelegd en zonder vragen door alle aanwezigen goedgekeurd. Jaarplan 2008 van het nieuwe bestuur wordt vervolgens voorgelegd. Jan de Laat vraagt naar procedure voorzitter, Michael ligt dit in zijn rol als voorzitter toe. Jan mist plannen voor de verkiezingen van 2010, bijvoorbeeld het schrijven van een programma. Erik ligt toe dat het bestuur daar zeker mee aan de slag zal gaan. Mogelijk lijkt er nog te weinig ambitie uit het verslag te spreken. Het bestuur is net nieuw en nog een beetje zoekende. Jaarplan wordt goedgekeurd. Financiële verslag wordt vervolgens aan de ALV voorgelegd. Anne wil meer weten over het tekort dat is ontstaan. Omdat de penningmeester Jasper Blom momenteel in het buitenland is ligt Michael als voorzitter een en ander toe. Tekort is ontstaan omdat een fractielid niet de verplichte afdracht deed. Dat wordt in mindering gebracht op de bijdrage aan de afdeling. Dit is nu hersteld, dat wil zeggen de afdracht wordt nu wel keurig voldaan. Anne vraagt of het gekorte bedrag nog terug te krijgen is en of er vervolgen meer uitgegeven kan worden. Michael antwoord dat het bestuur de terugbetaling zal monitoren maar dat er ook gespaard zal moeten worden voor de verkiezingen van Astrid vraagt of het bestuur actie gaat ondernemen om de verkiezingen voor te breiden. Michael ligt toe dat dit zeker aan de orde zal komen. Er zal sowieso gekeken gaan worden of er landelijk nog potjes zijn waar we als bestuur een beroep op kunnen doen bij bepaalde acties en of plannen. Ron ligt het verslag van de kascommissie toe, hij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. Ron vraagt om vervanging, hij heeft de maximale termijn als lid kascommissie bereikt. Jan de Laat wil dat wel gaan doen. Omdat er geen andere aanmeldingen komen wordt Jan bij acclamatie benoemd. De nieuwe kascommissie zal nu bestaan uit Frans van der Laar en Jan de Laat. Astrid wordt gevraagd om een toelichting te geven op het functioneren van de fractie in 2007 aangezien het fractieverslag niet op tijd was om in de Ontspoort! opgenomen te kunnen worden. Astrid noemt 2 voor de fractie zware dossiers: aanbesteding Sociaal Domein en herprofilering Javastraat. Met name omdat dit veel beroering in het stadsdeel gaf. Ook heeft Groen Links zich geprofileerd op het gebied van milieu, dat is met name het speerpunt van Jan de Laat. Er zijn ook 2 initiatiefvoorstellen gedaan, notitie fietsparkeren van Jan de Laat, samen met PvdA, en een voorstel voor acties tegen huiselijk geweld. Jan vraagt of het gevoel leeft of we door in de coalitie te zitten we het verschil kunnen maken. Volgens Astrid is er meer bereikt dan wanneer we in de oppositie hadden gezeten. Als negatief punt noemt ze het feit dat Zeeburg de komende tijd niet mee zal doen met de autoloze zondag. Als punt wat verder ter tafel komt laat Michael weten dat er nog steeds een vacature is voor de functie van secretaris. Omdat er geen vragen meer zijn bij het onderwerp rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

4 4 NIIEUW RAADSLID INGRID GOLDSMAN Sinds 1 augustus j.l. ben ik raadslid in de raad van Zeeburg voor GroenLinks. Ik heb daarmee de plek ingenomen die vrij kwam met het vertrek van Trinet Onvlee. Ik ben niet helemaal nieuw in de Zeeburgse politiek, want draai sinds de verkiezingen van 2006 mee als duo-raadslid. Daarmee heb ik kunnen proeven aan het raadswerk en me in kunnen werken op verschillende dossiers die in het stadsdeel spelen. Van huis uit ben ik een taalkundige. Ik heb de Arabische taal en de geschiedenis, cultuur, literatuur van de Arabische wereld gestudeerd. Samen met een paar collega s heb ik een vertaalbureau en ben ik werkzaam als vertaler. Daarnaast volg ik al mijn hele leven met veel interesse de politiek. Wel was het vooral de landelijke en internationale politiek die ik als politiek geïnteresseerde volgde. Al heel lang wilde ik ook op politiek gebied actief worden, maar dat kwam er niet van. Pas toen ik met verbazing zag gebeuren dat de heersende opvattingen in Nederland omsloegen en steeds verder af raakten van mijn eigen overtuigingen, heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben lid geworden van GroenLinks. Via een cursus Kadertraining van GroenLinks Amsterdam, heb ik me aangemeld voor de lijst van GroenLinks Zeeburg. Nadat ik eerst actief was geweest in de OR van het bedrijf waar ik toentertijd werkte, was dat voor mij een logische stap. Ik moet zeggen dat de locale politiek in het begin erg wennen was voor mij. Ik was me nooit zo bewust van de stadsdeelgrenzen en voelde me vooral een inwoner van Amsterdam. Ik begrijp dan ook heel goed de jongen die mij vorige week vol overtuiging zei dat hij in Amsterdam Oost woonde en daar achteraan zei: in de Javastraat. Dat de Javastraat toch echt Zeeburg is, dat wilde er bij hem niet in. Door de stadsdeelpolitiek heb ik het stadsdeel beter leren kennen. Iets anders wat flink wennen is voor een beginner in de stadsdeelpolitiek is de vraag waar de bevoegdheden van het stadsdeel liggen. Neem bijvoorbeeld onderwijs: formeel gezien gaat het stadsdeel wat onderwijs betreft alleen over de onderwijshuisvesting. Soms zou je als stadsdeelpoliticus een grotere rol willen spelen, maar zo ver rijken je bevoegdheden niet. Wel kan het stadsdeel soms ook wat bereiken door afspraken te maken, een convenant te sluiten, bijvoorbeeld met schoolbesturen. De onderwerpen waar ik me vooral mee bezig hou zijn onderwerpen van de commissie sociaal, zoals daar bijvoorbeeld zijn onderwijs, welzijn en kunst. Wat vooral prettig is bij GroenLinks, is dat de hele fractie mee kan praten over alle onderwerpen. Het maakt daarbij niet uit of iemand een raadslid is of een duo-raadslid. Het maakt ook niet uit of jij de woordvoerder bent of iemand anders. Als je iets bij wil dragen over een onderwerp, dan kan dat. Wat telt zijn de argumenten. Zo heb ik vorige week de coördinatie gedaan voor een actie van GroenLinks Zeeburg in het kader van de Op voeten en fiets naar school actie van GroenLinks. Strikt genomen, helemaal niet mijn onderwerp. We hebben in dat kader aandacht gevraagd voor de veiligheid op het kruispunt C. Van Eesterenlaan / Borneolaan. In de nabijheid van dat kruispunt in het Oostelijk Havengebied bevinden zich 2 basisscholen. Veel jonge kinderen maken dagelijks gebruik van dit kruispunt. Het stadsdeel heeft ruim een jaar geleden dit kruispunt aangepakt, omdat er op dit kruispunt veel (bijna) ongelukken gebeurden. GroenLinks zag dat de veiligheidsituatie op dit kruispunt misschien wel licht verbeterd was, maar dat er nog steeds regelmatig (bijna) ongelukken plaatsvonden. Als we willen dat kinderen vooral fietsen en lopen naar school, is het extra belangrijk dat ze dat ook veilig kunnen doen.

5 5 We hebben aan de gebruikers van het kruispunt hun mening gevraagd en kregen ook van de gebruikers te horen dat ze het kruispunt niet veilig genoeg vinden. Als vervolg op deze actie gaan we het DB nu om aandacht voor de veiligheidssituatie op dit kruispunt vragen. Dit in de hoop dat we het kruispunt nog veiliger kunnen maken. NIEUW DUO-RAADSLID Zoals je elders in deze Ontspoort! kunt zien is Trinet Onvlee als deelraadslid om persoonlijke redenen tussentijds afgetreden. De eerstvolgende op de lijst die bereid en in staat was haar op te volgen was Ingrid Goldsman, maar die was al duo-raadslid en dat betekende dat er een nieuw duoraadslid gezocht moest worden. In de meeste stadsdelen, en zo ook in Zeeburg, hebben duo-raadsleden een officiële functie. Zij kunnen de deelraadleden vervangen in commissievergaderingen, en kunnen net als deelraadsleden de debatten in de deelraad voorbereiden. Ze nemen deel aan het fractieberaad, maar hebben in de deelraad geen spreek- en stemrecht. Het lag voor de hand om voor een nieuw duoraadslid eerst na te gaan of er nog mensen op de kieslijst stonden die Ingrid konden opvolgen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Zowel fractie als bestuur hebben toen eens goed om zich heen gekeken naar leden die ze kenden van vorige activiteiten, of van de politieke café s, en zodoende kwamen er op een gegeven moment twee gegadigden naar voren. Een ad hoc kandidaten-commissie bestaande uit Frans van der Laar, duo-raadslid namen de fractie, Erik van Praag namens het bestuur en Chris Rümke als onafhankelijk lid hebben toen met beide kandidaten gesproken, Dat leidde ertoe dat een van de kandidaten zich terugtrok de ander bleek graag bereid de functie te vervullen en leek de commissie zeer geschikt. Na een kennismakingsgesprek met de fractievoorzitster (Astrid Kuiper) en de officiele aanmeldingsprocedure bij het stadsdeel komt zij in functie. Haar naam is Marija Davidovic. Overigens bleek mede naar aanleiding van dit proces dat het bestuur eigenlijk heel erg weinig leden van onze afdeling persoonlijk kent, en dat we eigenlijk niet weten wat er onder de leden leeft, wat ze van ons verwachten en welke bijdragen ze willen en kunnen leveren in de afdeling. Daarom zijn we begonnen met een belronde waarin we iedereen van wie we het telefoonnummer hadden hebben opgebeld. We zijn daar nu bijna mee klaar, en het is verrassend te merken hoeveel betrokkenheid er is onder de leden. In 2010 zijn er weer deelraadsverkiezingen, en lang voor die tijd kun je een oproep verwachten om je te melden als kandidaat voor de kieslijst, als je dat ambieert. We hopen dan een aantal nieuwe namen aan de lijst, en wie weet wel als (duo-)raadslid, te kunnen toevoegen. MARIJA DAVIDOVIC Wie ben ik is een vraag die de mens al bezighoudt sinds mensenheugenis. En eendimensionaal is het al nooit. Als ik veroordeeld zou worden voor het fietsen door rood -zeer wel mogelijk-, zou ik bij Minister Ter Horst te boek staan als Bosnisch Servische wetsovertreder, als zij haar zin krijgt in het registreren van etniciteit. Wilders zou zelfs mijn duoraadslidmaatschap knettergek vinden, met mijn drie nationaliteiten (ik ben zowaar ook Nederlandse). Zelf denk ik liever gevormd te zijn door de kleine, immer aanwezige dingen van het leven. Graag stel ik u voor aan mijn ouders uit voormalig Joegoslavië. Mijn moeder, de drijvende kracht achter het gezin. Van haar hoop ik onverzettelijke doorzettingskracht en vergevingsgezindheid geërfd te hebben. Haar kookkunsten heb ik helaas zeker niet: haar musaka en appeltaart zijn niet te evenaren! Ze danst graag en ik ook. Mijn vader, zeer handig en voormalig onderhoudsmonteur bij een sloopbedrijf. Zo goed in zijn werk dat als hij op vakantie ging zo een

6 6 beetje iedere zomer tijdens zijn afwezigheid het bedrijf weer eens afbrandde! Last but not least, mijn hippe zus die me up to date houdt van wat er leeft onder de twintigjarigen. Na haar studie psychologie zal ze ook andere mensen op veel meer gebieden de goede weg kunnen wijzen. Ik werk bij de onderzoeksafdeling van de Anne Frankstichting. Met mijn passie om onrechtvaardigheid te ontdoen, zit ik daar helemaal op mijn plek. Ik doe voornamelijk onderzoek naar hoe politie en Openbaar Ministerie omgaan met mensen die gediscrimineerd zijn en aangifte willen doen. Het blijkt toch wel een zorgenkindje, de aanpak van discriminatie, maar we gaan langzaam wel vooruit. Zo zijn er steeds meer trainingen voor de politie door het hele land, nadat wij de politie Amsterdam-Amstelland hebben getraind. Ook helemaal op mijn plek voel ik me bij GroenLinks. Bijvoorbeeld door mijn verbazing dat de strengste milieunormen nog niet de norm van de dag zijn. Hoe het kan dat we zo mak als lammetjes accepteren dat we 8 maanden korter leven door luchtvervuiling? Dat vermindering van uitstoot een doel is, in plaats van een 0-norm? En zo kan ik wel even doorgaan. Mijn levensmotto is dat alles met elkaar verbonden is: zin en onzin, ik en de buren, het kleine met het grote. Dat lijkt me leuk aan de lokale politiek, kleine dingen bereiken met de grootste mensen: dat zijn toch degene die, letterlijk en figuurlijk, het dichtst bij je staan. Ik kijk er naar uit me persoonlijk voor te stellen en nog meer grootste mensen te leren kennen. JAARVERSLAG 2007 GROENLINKS FRACTIE ZEEBURG: In januari: Heeft Groenlinks in de commissies en raadsvergadering gesproken over, en in gestemd met, Rietlanden. Heeft Groenlinks zich uitgesproken voor het realiseren van een tijdelijkspeelveldje op het Keesje Brijdeplansoen. En de mogelijkheid om extra voorwaarde aan een exploratievergunning voor Panama te stellen. Aanvullende verkeersmaatregelen te treffen; overleg te voeren met bewoners; zorg te dragen voor rapportage en monitoring Buurt accountantscontrole 2007 pieklokalen openbare basisschool Steigereiland Zuid Heeft vragen gesteld : Over het kappen van de bomen op de strekdam en Zeeburgereiland. Over berichtgeving Winsemius, middelen voor meer groen ook voor Zeeburg? In februari: Heeft Groenlinks in de commissies en raadsvergadering gesproken over, en in gestemd met, schaalvergroting openbaar primair onderwijs verbindingszone Bovendiep elementen voor de Stadsdeelraad van Zeeburg

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst!

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Inleiding De laatste maanden staat de ouderenzorg weer in het centrum van de belangstelling. De media vragen veel aandacht hiervoor. In de Volkskrant kon

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie