Kinderbijslag zonder grenzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderbijslag zonder grenzen"

Transcriptie

1 Kinderbijslag zonder grenzen 2

2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen verblijven in het buitenland Europese verordeningen Bilaterale verdragen - Kroatië - Macedonië - ex-joegoslavië - Turkije - Algerije - Marokko - Tunesië en verder - Europese ambtenaren en instellingen - verbindingsorganen Intro Laat kinderbijslag op zich dan al een vrij complexe materie zijn, uitvergroot binnen een internationale context wordt dit helemaal technisch en moeilijk toegankelijk. Europeanisering, grensvervaging en eenheidsmunt mogen dan vandaag al evidente begrippen zijn, niet zo binnen de kinderbijslag waar Europese verordeningen, bilaterale akkoorden en internationale overeenkomsten nog altijd hun specifieke geldingskracht opeisen. Dit gegeven was voor ons een uitdaging om te trachten in begrijpelijke taal een beknopt overzicht te brengen van wat kinderbijslag over de grenzen heen kan betekenen. Enige voorkennis van basisbegrippen als rechthebbende, trimestrialisering of rangorde mogen we van de lezer veronderstellen: onze brochure nummer 1 Gezinsbijslag voor werknemers: uw leidraad heeft u vast op weg gezet. Toepasselijke barema s kunt u daar eveneens in terugvinden. Bij dit alles beperken wij ons niet tot kinderen die buiten België verblijven, maar spelen wij ook in op de actualiteit. Vluchtelingen, asielzoekers en illegalen komen evenzeer aan bod. Zonder echt volledig te zijn en zonder het oogmerk om een wetenschappelijk naslagwerk tot stand te brengen, wil deze brochure een doorzichtige handleiding zijn voor nietingewijden. Als we met deze bijdrage erin lukken enkele grenzen te doen vervagen, is ons opzet geslaagd. 2

3 Kinderbijslag voor vreemdelingen in België De vreemdelingen waarvan hier sprake, zijn geen onderdanen van een lidstaat van de EER. Voor deze laatsten blijft een afzonderlijke regeling van toepassing, zoals bepaald in de Europese Verordeningen. Hierover leest u meer verderop in de brochure. Er heerst niet zelden storende begripsverwarring waarbij woorden als vluchtelingen, asielzoekers, migranten en illegalen door elkaar worden gebruikt ofschoon ze totaal verschillende juridische ladingen dekken. Zo is: - een vluchteling: een persoon die zijn land heeft moeten verlaten omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert op grond van zijn godsdienst, ras, nationaliteit of politieke overtuiging. - een asielzoeker: iemand die, zonder daarom noodzakelijk vluchteling te zijn, een beroep heeft gedaan op de asielprocedure. - een illegale vreemdeling: iemand die zijn asielaanvraag verworpen weet en dus het land moet verlaten, maar dit niet doet binnen de voorziene termijn en onderduikt. Tot 1991 werd vereist dat vreemdelingen ingeschreven waren in het vreemdelingenregister. De volgende jaren werden echter de voorwaarden steeds verder versoepeld. Tijdelijk was het voorleggen van een voorlopige verblijfsvergunning voldoende, maar ook dit werd afgezwakt, zodat momenteel het bestaan van een tewerkstelling en de betaling van sociale zekerheidsbijdragen voldoende zijn om een recht op kinderbijslag te vestigen. De vreemdeling moet wel daadwerkelijk in ons land verblijven en kan dit bewijzen met alle mogelijke rechtsmiddelen, zoals door het voorleggen van een voorlopige verblijfsvergunning of twee getuigenverklaringen voorzien van voor echt verklaarde handtekeningen. Zelfs een door de werkgever afgeleverd attest van tewerkstelling kan als bewijs van verblijf in België worden aanvaard, doch dit geldt enkel voor de werknemer zelf en uiteraard niet voor de overige gezinsleden. Ingeval van twijfel zal eventueel een controle ter plaatse uitgevoerd worden. Heeft de vreemdeling een bevel ontvangen om het land te verlaten, dan kan hij zelfs door het tonen van dit bevelschrift bewijzen dat hij zich nog steeds in het land bevindt en blijft hij rechthebbende op kinderbijslag tot op het ogenblik dat hij inderdaad het grondgebied verlaat. Voorwaarde is dat hij nog steeds onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, waarvoor een eenvoudige verklaring van de werkgever volstaat. De kinderbijslagwetgeving eist inderdaad niet dat iemand legaal in het land verblijft. Het ontbreken van een arbeidsvergunning is geen beletsel om een recht op kinderbijslag te verkrijgen. Een vereiste is wel dat de werkgever in het bezit is van een attest van de VDAB waaruit blijkt dat er een aanvraag werd ingediend en dat het dossier volledig is. De voorlopige arbeidsvergunning wordt dan later al dan niet bezorgd. Doch de kinderbijslagfondsen hebben geen controlerende bevoegdheid terzake: het Ministerie van Tewerkstelling oefent deze bevoegdheid uit en geeft zo nodig gedane vaststellingen door aan de RSZ. De kinderbijslagfondsen gaan er steeds vanuit dat de werkgever te goeder trouw is en in orde met de arbeidswetgeving. Het voortduren van de onderwerping aan de RSZ dient door de fondsen niet opgevolgd aangezien enkel de arbeidsinspectie van het Ministerie van Tewerkstelling bevoegd is om overtredingen of fraude vast te stellen. Evenwel zullen de uitkeringen als onterecht beschouwd worden wanneer komt vast te staan dat de arbeidsovereenkomst ongeldig afgesloten werd. Om als rechthebbende op kinderbijslag te kunnen doorgaan, dient echter de band van verwantschap met de kinderen in voldoende mate te worden aangetoond. De afstamming kan niet bewezen worden door getuigenverklaringen. Alleen documenten door een officiële instantie afgeleverd zijn geldig, zoals verklaringen opgesteld door gemeentediensten, attesten van de ambassade, het trouwboekje of een voorlopige verblijfsvergunning. Na de uiteindelijke vaststelling van het recht zouden er zich echter nog wel praktische problemen kunnen voordoen bij de eigenlijke uitbetaling van een circulaire cheque omdat betrokkene zich zal dienen te legitimeren als bestemmeling. Iedere vreemdeling die zich in België vestigt kan echter wel een bankrekening aanvragen. Of de bankinstelling op dit verzoek ingaat, zal afhangen van geval tot geval, naargelang het vertrouwen dat de bank de aanvrager schenkt. Er bestaan geen wetteksten die deze aangelegenheid reglementeren. Sinds augustus 2008 kan nu ook bevrijdend betaald worden aan de rechthebbende in situaties waar de wettelijke bijslagtrekkende haar identiteit niet kan aantonen. 3

4 september 2011 Belgische kinderbijslag in het buitenland Om recht te hebben op Belgische kinderbijslag zijn twee basisvoorwaarden in te vullen, enerzijds naar de werknemer toe, anderzijds met betrekking tot de kinderen. Zo moet de werknemer, welke ook zijn nationaliteit is, in principe in België werken met een arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het verblijf van de kinderen in België de regel en is er in beginsel geen kinderbijslag verschuldigd voor wie buiten de landsgrenzen wordt opgevoed of elders onderwijs volgt. Deze dubbele stelregel heeft geen absolute draagkracht, zo mag blijken. Want niet alleen kan wie hier aanspraak maakte op tijdskrediet, invaliditeitsuitkering of zelfs werkloosheidsvergoedingen onder bepaalde voorwaarden dit recht eventueel al dan niet tijdelijk voortgezet zien na een vertrek uit België; ook bij detachering kan Belgische kinderbijslag nog. Net als kraamgeld bij bevalling in het buitenland trouwens. En aan de specificiteiten van de grensarbeiders wijden wij een apart hoofdstuk wanneer we de Europese Verordeningen onder de loep nemen. Uitvoer van werkloosheidsuitkeringen Een volledige werkloze in België die naar het buitenland gaat met de bedoeling daar werk te zoeken, kan onder bepaalde voorwaarden nog gedurende een periode van maximum drie maanden werkloosheidsvergoedingen in het buitenland genieten, die ten laste van België vallen. Voor de toepassing van de Europese Verordeningen moet een dergelijke periode van voortgezette werkloosheid in het buitenland op basis van een document E303 (afgeleverd door de RVA) gelijkgesteld worden met een periode van vergoede werkloosheid in België en kan eventueel het Belgisch recht op kinderbijslag behouden blijven. Detachering Onder detachering verstaat men de handeling van een werkgever waarbij deze een werknemer voor zijn rekening tijdelijke arbeid doet verrichten in het buitenland. De contractuele band tussen de detacherende werkgever en de gedetacheerde werknemer blijft bijgevolg verder bestaan. Aangezien deze personen onderworpen blijven aan de Belgische RSZ, blijft er een recht op Belgische kinderbijslag bestaan. Binnen de lidstaten van de EER kunnen alle werknemers die de nationaliteit bezitten van gelijk welke EER-lidstaat gedetacheerd worden. Wanneer deze persoon een dubbele nationaliteit bezit, volstaat het dat één van beide in aanmerking komt. Bijkomende voorwaarden zijn ook nog dat de detacherende werkgever zijn activiteiten gewoonlijk in het uitzendende land heeft en dat vóór de detachering de werknemer onderworpen was aan de wetgeving van het uitzendende land. Werknemer gedetacheerd op het grondgebied van een EER-lidstaat Voor een duur van maximum 12 maanden, in onvoorziene omstandigheden uitzonderlijk verlengd met een nieuwe duur van maximum 12 maanden, blijft de gedetacheerde onderworpen aan de Belgische wetgeving. In onderlinge overeenstemming kan van deze basisregels worden afgeweken. De kinderbijslagfondsen zullen zich baseren op de gegevens zoals zij voorkomen op het document E101, afgeleverd door de RSZ voor de betrokken werknemer. De werknemer mag niet worden uitgezonden ter vervanging van een andere werknemer wiens detachering beëindigd is. Er bestaat recht op kinderbijslag krachtens de Europese verordeningen, waar ook binnen de grenzen van de EER de gezinsleden van de gedetacheerde zich bevinden. Kinderen geboren tijdens de detachering hebben eveneens recht op kinderbijslagen en in bepaalde gevallen zelfs op kraamgeld. Werknemer gedetacheerd in een land waarmee België een overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten, doch dat geen deel uitmaakt van de EER De duur van de detachering zal beperkt blijven tot de maximum duur zoals opgegeven in het betreffende verdrag; doorgaans 12 maanden (al dan niet met 4

5 dezelfde periode verlengbaar), voor de USA evenwel 5 jaar (met mogelijke verlenging van 2 jaar). De kinderen mogen eveneens verblijven in het land waarheen de werknemer is gedetacheerd. Er bestaat ook recht voor kinderen die tijdens de periode van detachering worden geboren. Een werknemer van Belgische nationaliteit kan genieten van kraamgeld. Werknemers gedetacheerd in een land waarmee België geen overeenkomst heeft gesloten De duur van de detachering is beperkt tot zes maanden. Uitzonderlijk kan dit verlengd worden met een nieuwe periode van zes maanden. Ook in dit geval mogen de gezinsleden de werknemer vergezellen naar het land van detachering en bestaat er recht op kinderbijslag voor de kinderen die tijdens de periode van detachering worden geboren. Ingeval de werknemer de Belgische nationaliteit bezit, kan ook kraamgeld toegekend worden. Kraamgeld bij bevalling buiten de EER Om aanspraak te kunnen maken op kraamgeld bij een bevalling buiten de EER mogen zowel de moeder als het kind maximaal twee maanden in het buitenland verblijven. Dit houdt in dat het kind binnen de twee maanden na de geboorte naar België moet terugkeren. Wat de moeder betreft zal de totale duur van haar verblijf in het buitenland, dus zowel de periode voor als na de bevalling, de duurtijd van twee maanden niet mogen overschrijden. Qua kinderbijslag, is het enkel van belang dat het kind binnen de twee maanden na de geboorte naar België komt; de duurtijd van het verblijf van de moeder in het buitenland is voor de toekenning van kinderbijslag zonder belang. Indien de periode van verblijf niet kan bewezen worden aan de hand van officiële documenten, volstaan hier twee getuigenverklaringen. Bij een geboorte in het buitenland zal uiteraard ook geen geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen kunnen worden voorgelegd. De mensen die zich in deze situatie bevinden sturen een geboortebewijs, dat hen in het land van geboorte werd uitgereikt, naar het kinderbijslagfonds. Kinderen verblijven in het buitenland In beginsel is geen kinderbijslag verschuldigd voor kinderen die in het buitenland worden opgevoed of daar de lessen volgen. Het verblijf in België is de regel. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: - een tijdelijk verblijf (maximum 2 maanden, uit te breiden tot 6 maanden om gezondheidsredenen) van een kind in het buitenland terwijl het normaal met zijn ouders in België woont; - verblijf in het buitenland beperkt tot de schoolvakanties; - verblijf in een land van de EER; - verblijf in landen waarmee een bilaterale overeenkomst is afgesloten (cfr. infra) mits enkele beperkingen: * meestal slechts tot 14 jaar (of 25 indien student) * meestal voor maximaal 4 kinderen * meestal een lager barema. - studies in het buitenland met een studiebeurs, waarbij het geen rol speelt of het om een Belgische dan wel een buitenlandse beurs gaat. Alleen moet zij tot doel hebben een deel van de studie- en verblijfskosten te dekken. Gaat het veeleer om een vergoeding als tegenprestatie voor geleverd wetenschappelijk onderzoek (wat voor Belgische beurzen zal blijken uit inhouding RSZ), dan valt men uit de boot. Zo zijn ondermeer beurzen van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of van het Nationaal Studiefonds een beletsel voor verdere toekenning van kinderbijslag. Erasmusbeurzen daarentegen komen, zoals u verderop kan lezen, wel in aanmerking. Sinds oktober 2007 kan men zich beroepen op een algemene ministeriële afwijking voor maximum één schooljaar, exclusief verlof ten gunste van jongeren die buiten EER: - niet-hoger onderwijs gaan volgen en hier al een einddiploma secundair onderwijs behaalden of - hoger of niet-hoger onderwijs volgen en hier of elders al een einddiploma hoger onderwijs verwierven. Voor wie buiten EER hoger onderwijs gaat volgen zonder enig diploma hoger onderwijs op zak geldt die algemene afwijking zelfs voor studies van onbepaalde duur. In behartenswaardige gevallen kan de Minister van Sociale Zaken alsnog een individuele afwijking toestaan, mocht niet voldaan zijn aan die verblijfsvoorwaarde. 5

6 september 2011 vakantie: In het buitenland stemmen de vakantieperiodes niet altijd overeen met de Belgische. Een jongere die zijn studies in het buitenland onderbreekt om in België de vakantie door te brengen heeft gedurende deze periode recht op voorwaarde dat: hij regelmatig de lessen heeft gevolgd in het buitenland gedurende de hele periode vanaf het einde van de vakantie in het buitenland tot en met juni; hij de lessen hervat in België of een andere lidstaat van de EER op de dag dat deze lessen werkelijk aanvangen en ten laatste op 1 november van hetzelfde kalenderjaar. Als vakantieperiode (in België) wordt beschouwd de periode die onmiddellijk volgt op de onderbreking van de lessen in het buitenland, ten vroegste vanaf 1 juli en ten laatste tot 31 oktober van hetzelfde kalenderjaar. Er dient uitdrukkelijk op gewezen dat het kind dat lessen heeft gevolgd in het buitenland ook de lessen moet hervatten in een lidstaat van de EER. Voorbeeld: Een Belgische student met recht op een studiebeurs trekt naar Brazilië, waar het schooljaar loopt van maart tot en met december met grote vakantie de maanden januari en februari. Stel dat hij die twee maanden hier doorbrengt, dan van maart tot juni in Brazilië de studies verderzet, vervolgens naar België terugkeert op 1 juli om op 1 oktober naar Engeland te gaan studeren, dan is er geen onderbreking in het toekennen van kinderbijslag. Een jongere die regelmatig lessen heeft gevolgd in België of een andere EERlidstaat en de lessen onderbreekt om vakantie te nemen in het buitenland, heeft recht op deze vakantieperiode op voorwaarde dat: hij regelmatig lessen heeft gevolgd in België of een andere EER-lidstaat vanaf 1 november tot het begin van de vakantie in het buitenland; hij de lessen hervat in het buitenland op de dag dat deze lessen werkelijk aanvangen. Als vakantieperiode (in het buitenland) wordt beschouwd de periode die overeenstemt met de bewezen werkelijke vakantie in het buitenland. Deze periode mag evenwel 120 kalenderdagen niet overschrijden. Uit dit alles blijkt dat het recht op kinderbijslag eventueel kan worden behouden tijdens twee verschillende vakantieperiodes, nl. één in het buitenland en één in België in hetzelfde kalenderjaar (d.i. het jaar dat de studies in België of de EER worden onderbroken om studies in het buitenland te hervatten of vice versa) op voorwaarde dat de lessen regelmatig worden gevolgd buiten de bedoelde vakantieperiodes. Au pair: Een student die een au pair functie uitoefent, behoudt verder recht op kinderbijslag, voor zover uiteraard alle andere toekenningsvoorwaarden inzake kinderbijslag vervuld zijn. Zo zullen onder andere de lessen regelmatig moeten gevolgd worden. Om te kunnen spreken over een au pair functie in het buitenland, dienen twee vereisten ingevuld: de aanwerving van de au pair moet de vervolmaking van de taalkennis en het verwerven van een bredere cultuur van het gastland tot doel hebben; de au pair vervult in ruil daarvoor taken van huishoudelijke aard in het gastgezin, waarvoor het gastgezin hem of haar in de meeste gevallen een vorm van zakgeld toekent. De algemene normen inzake verblijf van een kind in het buitenland dienen ook hier nageleefd te worden. Dit betekent dus dat voor de student die buiten de EER verblijft (b.v. in de USA) en die geen studiebeurs geniet, er een ministeriële afwijking zal moeten aangevraagd worden. Europese studieprojecten: Het gebeurt regelmatig dat studenten hoger onderwijs (universitair alsook hoger niet-universitair onderwijs) een deel van hun studies in het kader van een Europees project zoals b.v. Erasmus ( European Action Scheme for the Mobility of University Students ) in een andere lidstaat van de Europese Unie volgen, terwijl zij toch ingeschreven blijven in België. Normaliter zou het schoolformulier moeten ingevuld worden door de buitenlandse schoolinrichting. Sedert 1 september 1997 werd de regeling gewijzigd en kan de kinderbijslag toch toegekend worden zonder dat de buitenlandse inrichting nog een schoolbewijs aflevert, alleen dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden: de student is regelmatig ingeschreven in een in België gevestigde inrichting voor hoger onderwijs; de student volgt voltijds onderwijs in een andere lidstaat van de EER; het gevolgde voltijds onderwijs maakt integraal deel uit van het studieprogramma van de Belgische inrichting voor hoger onderwijs en heeft een volledige academische erkenning. 6

7 Europese Verordeningen De Europese Verordeningen doen geen recht ontstaan, maar zij pogen de specifieke regelingen van de onderscheiden lidstaten op elkaar af te stemmen, zonder de verschillen tussen de nationale wetgevingen te kunnen uitschakelen. De bevoegdheidsbepalingen van de Europese Verordeningen hebben echter wel voorrang op deze van de interne regelingen. Verordening 1408/71 en 574/72 De Verordeningen zijn van toepassing op de onderdanen van de staten die lid zijn van de Europese Economische Ruimte en op politieke vluchtelingen of staatlozen die op hun grondgebied verblijven. Sedert 1 juni 2003 zijn de Europese Verordeningen van toepassing voor alle nationaliteiten die werken binnen de Europese Unie (geldt niet voor EER en Denemarken) en wiens gezin gevestigd is in een andere lidstaat. Voor deze datum kon bvb een met zijn gezin in Frankrijk wonende Algerijn die tewerkgesteld was in België niet genieten van de Belgische kinderbijslag. Tot 31 december 1993 ging het om de twaalf lidstaten van de EG: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en Groot- Brittannië. Vanaf 1 januari 1994 ook om de nieuwe lidstaten van de Europese Unie: Oostenrijk, Finland, Zweden. Op diezelfde datum Noorwegen en IJsland als ondertekenaars van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte. Liechtenstein ondertekende het EERakkoord op 1 mei Sedert 1 juni 2002 zijn de Europese Verordeningen ook van toepassing in de relatie tussen Zwitserland en de Europese Unie. Vervolgens werd de Europese Unie op 1 mei 2004 met tien landen uitgebreid. Deze laatste zijn Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus. Tenslotte kunnen sedert 1 januari 2007 ook Bulgarije en Roemenië zich Europese lidstaat noemen. Turkije en Kroatië staan te dringen om aan te sluiten bij de EU. Ook de Franse overzeese gebieden behoren tot de EU. Dit zijn Martinique, Frans Guyana, Guadeloupe en Ile de la Réunion. De Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in Marokko alsook de Canarische eilanden en Madeira. Verordening 883/2004 en 987/2009 Dit is een volkomen nieuwe regeling die echter in de praktijk weinig verschillen genereert. Zijn van toepassing vanaf 1 mei 2010 Dit leidde wel tot een uitbreiding en een beperking. - uitbreiding: niet alleen werknemers en gelijkgestelden komen in aanmerking maar ook alle bijzondere toekenningsituaties zoals bijvoorbeeld de niet vergoede werkloze, de gedetineerde, de zieke of invalide zonder uitkering, de verlaten echtgenote, de gewaarborgde gezinsbijslag. Alleen toe te passen als er geen ander recht is, niet aan te wenden voor verschilbetalingen. - inkrimping: alleen de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie, staatlozen, vluchtelingen, hun gezinsleden en nabestaanden. Niet van toepassing voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein ( EER) en Zwitserland alsook niet voor derde nationaliteiten die zich bevinden binnen de EU. Voor al dezen bleef de oude wetgeving van kracht tot 31 december 2010 Sedert 1 januari 2011 is de nieuwe wetgeving nog steeds niet van toepassing voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland maar wel op onderdanen van derde landen op voorwaarde dat ze legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en er minstens een element in een andere lidstaat aanwezig is. Die uitbreiding is niet van toepassing in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op hun vraag. Dit houdt in dat onderdanen van derde landen in relatie met het Verenigd Koninkrijk terugvallen op de Verordening 1408/71 en in relatie met Denemarken uitgesloten blijven gezien ook in de 1408/71 voor Denemarken geen recht voorzien was voor onderdanen van derde landen. 7 Voorbeelden waarin Verordeningen van toepassing zijn 1. Een Japans gezin dat in Frankrijk woont en waarvan de vader in België werkt. 2. Voorrang voor de Turkse vader die in Nederland een AOW-uitkering ontvangt op de in België verblijvende moeder die de gewaarborgde gezinsbijslag aanvraagt. Voorbeelden waarin Verordeningen niet van toepassing zijn 1. Een Peruviaanse onderdaan woont en werkt in België en zijn kinderen lopen school in België. 2. De kinderen van de in België werkende Turkse onderdaan worden in Turkije opgevoed. Toepassing van het bilateraal verdrag gesloten tussen België en Turkije. De kinderen Tot en met augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, zal de kinderbijslag onvoorwaardelijk worden toegekend. Om nadien nog rechtgevend te blijven zullen de nodige studiebewijzen moeten aangereikt worden. Het in een andere lidstaat gevolgde onderwijsprogramma dient erkend te zijn door de buitenlandse overheid of ermee overeen te stemmen. Bij niet-erkend onderwijs moet het gevolgde onderwijs minstens 17 uur per week omvatten, en de lessen moeten regelmatig gevolgd worden. Het is ook van geen belang of het om dag- of avondonderwijs gaat. Minstens 27 studiepunten volstaan ook. Met de Bolognanorm onderging het hoger onderwijs onlangs een sterk Europees gekleurde gedaanteverwisseling. Bijkomende informatie hieromtrent vindt u in onze themagerichte Accent-brochure nummer

8 september Werkende jongeren en kinderbijslag: het kan!. De rechthebbende Vooraf vestigen wij de aandacht op het feit dat het recht op kinderbijslag zoals wij dit kennen in onze interne Belgische wetgeving, uiteraard niet in alle landen op dezelfde manier gevestigd wordt. Met uitzondering van ons stelsel van gewaarborgde kinderbijslag is het Belgisch recht nog steeds afhankelijk van de beroepsactiviteiten van de betrokkene, behoudens enkele bijzondere en gelijkgestelde toestanden. In de meeste andere landen is dit echter niet het geval, in geen enkel van onze buurlanden trouwens. Daar wordt er een recht gevestigd louter op het feit van het zogenaamde ingezetenschap. Hieronder verstaan we een recht gebaseerd op het loutere feit dat men in een bepaald land woont en daar kinderen ten laste heeft. De bepalingen van de Europese Verordeningen gelden voor werknemers, diegenen die zich in een met arbeid gelijkgestelde toestand bevinden, de pensioen- of rentetrekkers, de wezen, alsook voor ambtenaren en zelfstandigen. Het kraamgeld De Europese Verordeningen betreffende de kinderbijslagen voorzien niet in de toekenning van kraamgeld of adoptiepremie. Op deze basis werden noch het kraamgeld noch een adoptiepremie als uitvoerbaar beschouwd. Niettemin heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap gesteld dat een lidstaat de toekenning van een sociaal voordeel niet mag onderwerpen aan de voorwaarde dat de begunstigden hun woonplaats hebben op het nationale grondgebied van deze staat. Het Hof steunt zich hierbij op het principe van het vrij verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (VO 1612/28). Op basis van deze rechtspraak werd de wetgeving aangepast en vanaf 1 juni 2001 kon het kaamgeld en de adoptiepremie uitbetaald worden voor geboortes die plaatsvonden na 31 mei 2001 of wanneer de adoptieakte na deze datum ondertekend werd. Gevolg gevend aan het advies van de Europese Commissie werd deze aanvangsdatum losgelaten en kunnen beide gezinsbijslagen toegekend worden voor zover ze vallen binnen de wettelijke verjaringstermijn. Bij de export van het kraamgeld of de adoptiepremie naar een andere EER-lidstaat dient rekening gehouden te worden met de uitkeringen van dezelfde aard die door een andere lidstaat voor hetzelfde kind worden toegekend. Omdat de VO 1612/28 zelf geen cumulregels voorziet zoals de Verordeningen over kinderbijslag dit wel doen kan het Belgisch principe toegepast worden. Gevolg hiervan is dat in tegenstelling met de kinderbijslag het kraamgeld betaald in het woonland altijd bij voorrang verschuldigd is. Voor kinderbijslag moet men ook nazien of er prestaties zijn in de andere lidstaat, niet zo voor het kraamgeld. Kent het woonland kraamgeld dan kunnen wij hoogstens in verschil betalen. Omdat het Hof zich steunt op het vrij verkeer van werknemers houdt dit in dat beide voordelen alleen kunnen toegekend worden indien er een tewerkstelling is in de lidstaat verschillend van deze waar de woonplaats gevestigd is. Een werknemer is de persoon die gedurende een bepaalde tijd voor een ander persoon en onder diens gezag prestaties verricht waarvoor hij als tegenprestatie een beloning ontvangt. Dit houdt in dat zolang als de arbeidsovereenkomst niet werd verbroken hij als werknemer moet aanzien worden ook al is hij niet effectief tewerkgesteld.geldt dus niet voor een werkloze, een zieke wiens arbeidscontract verbroken is noch voor een zelfstandige. De bilaterale verdragen betreffende de toekenning, die gesloten zijn tussen België en respectievelijk Frankrijk, het Groot- Hertogdom Luxemburg en Duitsland blijven thans nog volledig van toepassing. In het akkoord met Frankrijk en Luxemburg is bepaald dat het woonland het kraamgeld betaald. Voor Belgen die in een van beide landen werken en er geen recht kan geopend worden via een andere rechthebbende is RKW de bevoegde instelling In het met Duitsland gesloten akkoord werd bepaald dat zal betaald worden door het land waarin de tewerkstelling plaatsheeft. Hier worden we echter geconfronteerd met het probleem dat Duitsland geen kraamgeld kent. Gevolg hiervan is dat wanneer een gezin in België woont, waarbij de man tewerkgesteld is in Duitsland en de vrouw zonder beroep is, er geen recht zal kunnen geopend worden op kraamgeld. Ook hier is RKW de bevoegde instelling. Onze wetgeving voorziet ook in de mogelijkheid dat de minister van Sociale Zaken in behartenswaardige gevallen steeds een afwijking kan verlenen. Hiervoor kunnen de nodige formulieren aangevraagd worden bij het kinderbijslagfonds. 8

9 Bevoegdheidsbepalingen Tewerkgestelden In principe valt betrokkene onder de toepassing van de wettelijke regeling van het werkland. Hij heeft recht op kinderbijslag volgens de wettelijke regeling van de staat waarin de tewerkstelling plaatsvindt, alsof de gezinsleden op het grondgebied van deze staat wonen. Zo zal een Duitser die tewerkgesteld is in België, de Belgische kinderbijslag genieten voor zijn kinderen die in Duitsland verblijven. Wanneer er, binnen hetzelfde gezin, ook een tewerkstelling plaatsheeft in het woonland, dan wordt het verkregen recht in het land van tewerkstelling geschorst ten belope van het bedrag dat in het woonland kan bekomen worden. Voor de kinderen die verblijven in België en waarvan de vader in Nederland werkt en de moeder in België, wordt in België de kinderbijslag bij voorrang uitgekeerd. Nederland zal eventueel het verschil bijpassen. M.a.w. zal het recht in het werkland primeren op het recht in het woonland, tenzij er in het woonland ook een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. In dat geval betaalt het woonland bij voorrang. In de mate van het mogelijke past de andere lidstaat het verschil bij, zodat steeds het hoogste bedrag gewaarborgd wordt. De vergelijking van de bedragen gebeurt maand per maand en kind per kind. Het is goed mogelijk dat alhoewel het totaalbedrag in het ene land hoger is, de andere lidstaat toch kan bijbetalen. Als wegens gebrek aan medewerking van betrokkenen het recht van het woonland niet effectief kan worden toegekend, zal de verschilbetaling vanuit het werkland zich desondanks beperken tot het virtuele verschil. Werklozen De principes die van toepassing zijn voor de toekenning van de kinderbijslag zijn dezelfde voor de werklozen als voor de actieve werknemers op voorwaarde dat zij niet uitgesloten zijn van een recht op uitkeringen. Pensioen- of rentetrekkers Worden bedoeld: de personen die rechthebbende zijn op een pensioen of rente wegens ouderdom, invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte. Merk op dat een recht op basis van een activiteit steeds voorrang heeft op een recht op basis van een rente. Indien de rechthebbende op een pensioen of rente daarvoor in aanmerking komt op basis van de wetgeving van één enkele lidstaat, dan gebeurt de toekenning van de kinderbijslag volgens de wetgeving van deze lidstaat, dit ongeacht de lidstaat op het grondgebied waarvan de rechthebbende of zijn kinderen wonen. Zo zal een rechthebbende die zijn pensioen verkrijgt enkel op basis van de Belgische wetgeving terwijl zijn kinderen in Frankrijk verblijven, de Belgische kinderbijslag ontvangen voor zijn kinderen in Frankrijk. In het geval er pensioenen of renten worden toegekend ten laste van meerdere lidstaten, dan is het land bevoegd op het grondgebied waarvan de rechthebbende woont. Indien in dat land geen recht bestaat, wordt de kinderbijslag toegekend volgens de wettelijke regeling van de lidstaat krachtens dewelke de betrokkene het langste tijdvak van verzekering heeft vervuld. Of bij gelijkheid via de lidstaat waar laatst werd gewerkt. Wezen In tegenstelling met onze nationale wetgeving kan bij toepassing van de Europese Verordeningen het recht op wezenbijslag uitsluitend worden toegekend op basis van het overlijden van de rechthebbende zelf. Indien de overledene onderworpen was aan de wetgeving van één enkel land, dan is uiteraard dat land bevoegd voor het betalen van de wezenbijslag, los van het feit in welk ander Europees land de wees of de bijslagtrekkende verblijven. Is de overledene onderworpen geweest aan de wetgeving van verschillende landen, dan is het land bevoegd waar de wees verblijft, tenminste als dit land één van de betrokken landen is. Is dit niet het geval, dan is het land bevoegd waar de overledene het langst onderworpen was. Gaat het om periodes van gelijke duur, dan heeft het land waar de overledene het laatst onderworpen was voorrang. Sedert 1 mei 2010 is er een belangrijke wijziging van kracht. Voor de wezen is in de VO 883/2007 en 987/2009 geen aparte regeling voorzien maar wel in een aanvullende bepaling die er op neerkomt dat de wees naast de kinderbijslag toegekend door de bij voorrang aangewezen lidstaat, ook nog recht opent op de aanvullende of speciale gezinsuitkeringen ten laste van de lidstaat waaraan de overledene het langst was onderworpen. Indien onderworpen aan meer dan een andere lidstaat dan wordt de voorrang bepaald aan de hand van de duur van de onderworpenheid van de overledene. Het woonland heeft dus steeds de prioriteit en de lidstaat waar de overledene sociaal verzekerd was betaalt het eventuele verschil. 9 Voorbeeld 1 Mijnheer X overlijdt gedurende een periode van verzekering in België. Zijn weduwe, mevrouw Y is huismoeder en woont met de kinderen in Nederland. Toekenning van de kinderbijslag door Nederland, woonland van het kind. Gezien België een aanvullende uitkering voorziet zal de aanvullende wezenbijslag door België betaald worden. Voorbeeld 2 Mijnheer X overlijdt en heeft enkel in België gewerkt. Zijn weduwe, mevrouw Y is tewerkgesteld in Nederland en woont er met de kinderen. Toekenning van de kinderbijslag door Nederland en aanvulling door België. Prioriteitsregels inzake bijslagen voor rentetrekkers Een recht op basis van een activiteit heeft voorrang op een recht op basis van een rente. Worden beschouwd als rente: uitkeringen op grond van pensionering, invaliditeit na 1 jaar arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval vanaf de consolidatiedatum en beroepsziekte na de periode van primaire ongeschiktheid. In sommige lidstaten waaronder ook België kan er recht op kinderbijslag bestaan, zelfs als de rechthebbende een niet vergoede werkloze is. Dergelijke situatie wordt op een identieke wijze geregeld als zou het een rente betreffen. Wanneer een gezin buiten België verblijft en de Belgische bijslagen zijn verschuldigd en in het land van verblijf ontstaat een recht wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit, dan zal de Belgische uitkering beperkt worden tot het eventuele verschil tussen het Belgisch en buitenlandse bedrag. Verblijft een gezin in België en betaalt een andere lidstaat de bijslag op basis van een rente, dan primeren de Belgische bijslagen indien gebaseerd op een beroepsactiviteit. België zal de bevoegde instelling in de andere lidstaat hiervan in kennis brengen teneinde de samenloop te vermijden. Het andere land betaalt eventueel het verschil bij. Wanneer naast het recht op kinderbijslag van de rentetrekker in een lidstaat voor hetzelfde kind op grond van ingezetenschap kinderbijslag wordt toegekend door het woonland, dan wordt het recht van het woonland geschorst ten belope van het bedrag dat in de eerste lidstaat verschuldigd is. Het woonland zal wel het eventuele verschil bijpassen.

10 september 2011 Trimestrialisering De trimestrialisering, zoals die sinds 1 april 1990 in onze wetgeving voorzien is, is zonder beperking van toepassing tenzij in het geval dat door dezelfde rechthebbende in een andere lidstaat een nieuwe activiteit wordt aangevat. Er dient tevens van uitgegaan dat het getrimestrialiseerde recht ook een effectief recht is. Sedert 1 mei 2010 kan trimestrialisering ook als er in de andere lidstaat geen recht meer voorhanden is zelfs al wordt daar onmiddellijk een activiteit aangevat. Hoe we bij samenloop van meerdere rechten de voorrang bepalen verschilt al naargelang het gaat om eenzelfde dan wel verschillende personen. Samenloop bij meerdere rechten Recht uit hoofde van éénzelfde persoon Wanneer een werknemer in de loop van een maand achtereenvolgens onderworpen is aan de regelingen van twee verschillende lidstaten, dan zal het land dat bevoegd is in het begin van die maand de bijslag uitkeren voor de volledige maand. Ten aanzien van Italië, Denemarken, IJsland en Liechtenstein echter, zal de bijslag proportioneel verdeeld worden volgens het aantal kalenderdagen. Sedert 1 mei 2010 wordt ook voor deze landen de regeling uit bovenstaande alinea gevolgd. Bovendien dient bij samenloop tussen België en Nederland een onderscheid gemaakt te worden naargelang de betrokkene loontrekkende of zelfstandige is. Bij de ene geldt een referteperiode van een maand, voor de andere een referteperiode van een kalenderkwartaal. Voor de vaststelling van de bevoegdheid is de eerst uitgeoefende activiteit bepalend. In deze situaties geldt het principe van de trimestrialisering dus niet. Recht uit hoofde van twee personen Om te weten welke lidstaat de prioritaire bevoegdheid heeft dient vooreerst te worden uitgemaakt vanaf wanneer of tot wanneer degene die achtereenvolgens onderworpen geweest is aan de wettelijke regeling van twee lidstaten, aanspraak kan maken op Belgische bijslag. In tweede instantie wordt dan de voorrangsregeling uitgewerkt. De trimestrialisering is enkel zonder beperking van toepassing indien geen nieuwe activiteit wordt uitgeoefend in de andere lidstaat of indien in die lidstaat geen recht op kinderbijslag meer voorhanden is. Voorbeeld: Een gezin woont in een andere lidstaat en de vader werkt in deze lidstaat. De moeder oefent geen beroepsactiviteit uit tenzij van 17 tot 30 januari en dit in België. Eerst gaan we na van en tot wanneer Belgische bijslag kan betaald worden. Aangezien de moeder voor en na de tewerkstelling in België niet in een andere lidstaat werkte krijgt het trimesterialiserinsprincipe volle uitwerking. Er is in principe recht op Belgische bijslag van 1 januari tot 30 juni, waarbij een wetswijziging ingaand op 1 september 2005 slechts effectieve toekenning voorziet vanaf februari. In tweede instantie wordt nagegaan welke lidstaat voorrang heeft. Aangezien er in het woonland ook een tewerkstelling is, heeft deze de prioriteit en kan in België slechts eventueel in verschil betaald worden. Verschilbetalingen Het is niet omdat de ene lidstaat in totaal minder betaalt dat er geen recht is op verschilbetalingen. De bedragen moeten immers kind per kind en maand per maand vergeleken worden. Voorbeeld: Een in België wonend gezin met twee kinderen waarvan de vader in Frankrijk werkt en de moeder in België Kind A in januari: Kind B in januari: 10 België Frankrijk 120 euro 151 euro 171 euro 56 euro 291 euro 207 euro Niettegenstaande het Belgisch bedrag in totaal 84 euro groter is zal Frankrijk over januari toch 31 euro kunnen betalen. Bij samenloop tussen 3 lidstaten is de algemene regel dat het werkland dat het hoogste bedrag kan toekennen dit ook effectief uitvoert. Het andere werkland betaalt de helft terug of alles wat het kan toekennen als dit minder dan de helft bedraagt. Een bevestiging dat er in het woonland geen betaling kan gebeuren op basis van prestaties is daarenboven steeds vereist. Voor een hele reeks dossiers waarin België verschilbetalingen uitvoerde naar Nederland werd ten onrechte of te veel in verschil uitbetaald. In Nederland zijn nieuwe vormen van kinderbijslag gecreëerd. In 2005 werd de kinderopvangtoeslag (KOT) ingevoerd. Dit is een bijslag door de belastingsdienst uitbetaald aan ouders die hun kinderen tijdens de werkuren bij een onthaalmoeder of in een kinderdagverblijf onderbrengen. Hoeveel hangt af van het inkomen. Bovendien was dit in eerste instantie niet te aanzien als kinderbijslag en dus ook niet in rekening te brengen voor de verschilbetalingen. Tot begin 2007 de Europese Commissie het tegendeel besliste. Met heel wat herzieningen tot gevolg vanaf Met deze bijkomende moeilijkheid dat alleen totaalbedragen nog gekend zijn zonder opsplitsing per maand of per kind. Daarnaast voerde Nederland in 2008 kindertoeslag (KIT) in die vanaf 2009 werd omgezet in kindgebonden budget (KGB). Ook hier gaat het om inkomensgerelateerde betalingen die door de belastingsdienst worden toegekend en evenzeer zijn op te nemen in de verschilbetalingen. Oogt dit voor onze noorderburen qua kinderbijslag minder gunstig, toch is het globaal plaatje soms voordeliger. De kraamzorgvergoeding en de financiële hulp voor mindervalide kinderen zijn in Nederland ondergebracht respectievelijk in de WAO en de WAJONG en niet in de kinderbijslagwet. Zo kunnen wij in geval van verschilbetalingen het kraamgeld en de bijkomende bijslag voor mindervalide kinderen integraal in aanmerking nemen niettegenstaande in Nederland een soortgelijke vergoeding bestaat. Betalingswijze De verschuldigde bedragen worden rechtstreeks overgemaakt naar het land waar de bijslagtrekkende verblijft. Indien gewenst bestaat er geen bezwaar tegen het betalen op een in België geopende post- of bankrekening. Speciale formulieren Naast formulieren die gebruikt worden binnen de Belgische wetgeving zullen betrokkenen ook geconfronteerd worden met formulieren, specifiek ontworpen voor de toepassing van Europese Verordeningen. Als belangrijkste noteren we: E401: verklaring inzake samenstelling van het gezin (1 x per jaar) E402: bewijs van voortgezette studie (1 x per jaar, vanaf 18 jaar) E403: bewijs inzake de leertijd (1 x per jaar) E405: bewijs van stopzetting van de betalingen E411: weergave van de betalingen van de prioritaire lidstaat (om de 6 maand)

11 Gebruik van de modellen H1 en H1-bijlage Elk contact met enige Nederlandse kin derbijslaginstelling moet via RKW - Verbindingsorgaan te gebeuren ongeacht of het gezin in Nederland of in België woont. 1. rechtgevende kinderen worden in Nederland opgevoed en één van de ouders werkt in België Een model H1 voorleggen aan RKW - bij het opstarten van een samenlooponderzoek met Nederland - bij elke wijziging in de beroepssituatie van de rechthebbende en/of bijslagtrekkende (nieuwe werkgever, uitdiensttreding, ) - bij elke wijziging in de situatie van het gezin waar het kind verblijft (volgende geboorte,echtscheiding, ) Een model H1-bijlage voorleggen - om de bedragen van de in Nederland betaalde kinderbijslag te kennen, en dus de aanvullende Belgische kinderbijslag te kunnen bepalen - kan slechts om de zes maanden tenzij het recht eerder een einde neemt Welke gegevens zijn absoluut noodzakelijk zoniet stuurt BBZ model gewoon terug. - naam en geboortedata van alle gezinsleden - volledig adres van het gezin - in voorkomend geval de gegevens van de ex-partner(s) - een duidelijke beschrijving van de situatie die onderzoek behoeft - op welke datum er een aanvraag om Belgische kinderbijslag werd ingediend 2. rechtgevende kinderen worden in België opgevoed en één van de ouders werkt(e) in Nederland Het samenlooponderzoek wordt door het kinderbijslagfonds ingeleid door middel van een eenvoudig schrijven naar RKW dat in elk geval volgende gegevens bevat: - naam en geboortedata van alle gezinsleden - volledige adres van het gezin - in voorkomend geval de gegevens van de ex-partner(s) - een duidelijke beschrijving van de situatie die onderzoek behoeft - op welke datum er een aanvraag om Belgische kinderbijslag werd ingediend Kortom enkel als de rechtgevende kinderen in Nederland opgevoed worden wordt gebruik gemaakt van het model H1 of H1-bijlage. Worden ze opgevoed in België dan volstaat een eenvoudig schrijven. Het model B1 dient enkel om het mogelijk recht op aanvullende Nederlandse bijslag te laten onderzoeken voor de gezinnen woonachtig in België BU01: BU02: BU03: info mogelijke verschilbetaling met overzicht van de in België betaalde bedragen info m.b.t. aanvang betaling aanvullende kinderbijslag stopzetting verzekering in Nederland Bilaterale verdragen U vindt hierna een opsomming van de landen waarmee België een bilateraal verdrag heeft afgesloten. Deze verdragen regelen de toekenning van kinderbijslag voor kinderen van buitenlandse werknemers die in het land van herkomst worden opgevoed. Heeft de werknemer een dubbele nationaliteit, waaronder de Belgische, dan moet hij volgens de algemeen geldende rechtspraak in België beschouwd worden als Belg, op wie de Belgische wet van toepassing is en niet de bilaterale overeenkomst. De nationaliteit van de bijslagtrekkende en de kinderen is zonder belang. Specifiek voor het bilateraal verdrag met Turkije is dat ook een Belg zich hierop kan beroepen. Samenloopregeling België heeft aan alle betrokken landen voorgesteld dat, wanneer een werknemer opeenvolgend in de loop van één maand onderworpen is aan de wetgeving van twee verdragsluitende staten, de staat bevoegd in het begin van de maand, voor de ganse maand bevoegd zal zijn. Enkel Algerije heeft vanaf 1 september 1992 met deze regeling ingestemd. Vermits de andere staten niet reageerden, worden voor hen de Belgische bedragen verminderd met de buitenlandse. Vanaf september 2005 is er evenwel geen sprake meer van cumul vermits sindsdien de Belgische wetgeving de toekenningen maar laat opstarten de maand nadien. Barema De barema s werden in ieder bilateraal akkoord afzonderlijk vastgelegd en zijn aanzienlijk lager dan wat voorzien is binnen de Belgische regeling, behalve voor Kroatië zijn buurlanden en Macedonië. Bepaalde categorieën van mijnwerkers genieten echter wel de kinderbijslag volgens het Belgisch barema. Bijslagtrekkende, bedrag en rangbepaling Wordt de bijslag uit hoofde van één buitenlandse werknemer betaald aan twee verschillende bijslagtrekkenden in het land van herkomst, dan is het totale bedrag dat toegekend kan worden (maximum 4 kinderen) te verdelen in verhouding tot het aantal opgevoede kinderen per bijslagtrekkende. In de overeenkomst met Kroatië en Macedonië is er geen beperking van het aantal kinderen. Voorbeeld: Twee bijslagtrekkenden in Marokko. Bijslagtrekkende A voedt 4 kinderen op en bijslagtrekkende B 1 kind. In totaal kan 114,42 euro worden toegekend (26,15+27,79+29,42+31,06) - A krijgt 4/5e van 114,42 of 91,54 euro, - B krijgt 1/5 of 22,88 euro (barema 1 mei 2011) Het speelt geen rol of de verschillende bijslagtrekkenden deel uitmaken van hetzelfde gezin. Wordt uit hoofde van één loontrekkende werknemer bijslag toegekend, zowel voor kinderen die in België verblijven als voor kinderen in het land van herkomst, dan dient rekening gehouden met de rang van de kinderen bij iedere bijslagtrekkende afzonderlijk. Voorbeeld: - 1 bijslagtrekkende in België, - 1 in Marokko. In België worden 3 kinderen opgevoed van 16, 11 en 3 jaar. In Marokko 2 kinderen van 8 en 6 jaar. In België wordt betaald: 1ste, 2de en 3de rang, in Marokko: 26,15 en 27,79 euro. 11

12 september 2011 De bijslagtrekkende in het buitenland is in principe steeds de moeder of, indien zij het kind niet zelf opvoedt, de persoon die deze taak vervult. Om aan het kind zelf te betalen, spelen de voorwaarden van het Belgisch intern recht: ofwel is het gehuwd, ofwel ontvoogd of ouder dan 16 en apart gedomicilieerd. Kind komt aan of verlaat België in de loop van een maand In deze situatie is er sprake van samenloop. Het kind heeft recht op het Belgisch barema voor de volledige maand, verschuldigd aan de bijslagtrekkende in België. Er bestaat ook een recht op grond van de bilaterale overeenkomst voor de periode dat het kind in het betreffende land verblijft. Dit forfaitaire bedrag moet betaald worden aan de bijslagtrekkende in het buitenland. In dergelijk geval wordt het Belgisch barema verminderd met het bedrag voorzien bij de bilaterale overeenkomst. Sinds september 2005 is in deze context een nieuwe regelgeving van toepassing. Voor een kind dat in de loop van de maand in België arriveert is alleen het bedrag uit de bilaterale overeenkomst verschuldigd. Omgekeerd, verlaat het ons land kan het nog aanspraak maken op de volledige maand Belgische kinderbijslag. Valt aankomst of vertrek uitgerekend de 1e van de maand, is er die maand recht op resp. het Begisch barema dan wel de bilaterale bedragen. Voorbeeld: Een Marokkaans kind verlaat de moeder in Marokko en arriveert bij zijn vader in België op 10 oktober. De moeder ontvangt voor oktober 26,15 euro (barema mei 2011). De vader krijgt het Belgisch barema vanaf november. Verhuist het kind van België naar Marokko betalen we enkel Belgische bijslag. In de vroegere regeling kreeg de vader voor oktober het Belgisch forfait verminderd met het bedrag dat aan de moeder werd betaald. Of nog, bij verhuis richting Marokko werd voordien enerzijds het bilateraal bedrag, anderzijds het Belgisch barema verminderd met dat bilateraal bedrag toegekend. 12

13 Band tussen rechthebbende en rechtgevend kind De kinderbijslag wordt toegekend voor de eigen kinderen van de rechthebbende, voor de gemeenschappelijke kinderen van de rechthebbende en zijn echtgeno(o)t(e) en voor de eigen kinderen van de echt-geno(o)t(e). Servië, Kosovo, Montenegro en Bosnië-Herzegowina Voor deze landen geldt nog steeds de overeenkomst van 1 november 1954, afgesloten met het vroegere Joegoslavië. Noteer dat Slovenië hier buiten valt want sedert mei 2004 bij Europese Unie. Categorieën van rechthebbenden Kinderbijslag wordt toegekend via de werknemers of daarmee gelijkgestelden. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de tussenkomst beperkt tot 6 maanden. Er bestaat geen recht op wezenbijslag. Rechtgevende kinderen De kinderbijslag wordt toegekend voor kinderen woonachtig in bovenvermelde landen tot de leeftijd van 14 of 25 wanneer zij lessen volgen onder de voorwaarden die bij de Belgische wetgeving zijn vooropgesteld. Bedragen Er is in een maandelijks bedrag voorzien van 12,39 euro per kind, voor maximum 4 kinderen. Belgisch barema kan toegekend worden voor de 6 maanden die de aankomst van de rechtgevende kinderen voorafgaan indien die gelegen is binnen de 12 maanden volgend op het begin van tewerkstelling. Speciale formulieren B.Y.27: eerste aanvraag om kinderbijslag B.Y.28: vereenvoudigde aanvraag (bij volgende aanvraag) B.Y.29: getuigschrift inzake gezinstoestand (jaarlijks, begin juni) B.Y.30: schoolgetuigschrift (jaarlijks, begin september) Kroatië Overeenkomst van 31 oktober 2001 In werking vanaf 1 augustus 2005 Categorieën van rechthebbenden Gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van de werknemer of daarmee gelijkgestelde (gepensioneerde, werkloze, invalide), ook als die eventueel overlijdt. Rechtgevende kinderen Maximaal tot 25 jaar, als de studies voldoen aan de gestelde normen. Bedragen Belgisch barema (inclusief rang en leeftijdsbijslag) of Kroatisch tarief (eventueel mits verschilbetaling), al naargelang hier of ginds plaats van tewerkstelling en verblijfplaats van het kind. De overeenkomst geldt ook voor Bosniërs, Montenegrijnen en Serviërs, of Macedoniërs die in België werken en wiens kinderen worden opgevoed in Kroatië, met andere woorden, de rechtgevende kinderen moeten in Kroatië wonen. Speciale formulieren B.HR.AA: aanvraag voor kinderen opgevoed in Kroatië B.HR.401: getuigschrift inzake gezinssituatie met oog op verlenen van kinderbijslag B.HR.402: bewijs van voortgezette studie Het adres van het bevoegde verbindingsorgaan is: Ministarstvo Obitelji, Branitelja I Medugeneracijske Solidarnosti, Park Stara Tresnjevka 4, 1000 Zagreb. Voor de andere landen werden nog geen nieuwe formulieren opgesteld en mogen onderstaande documenten verder gebruikt worden. B.Y.27: aanvraag om kinderbijslag (te gebruiken voor een werknemer die voor de eerste keer bijslag aanvraagt); B.Y.28: vereenvoudigde aanvraag om kinderbijslag (te gebruiken voor een werknemer die reeds recht heeft gehad); B.Y.29: getuigschrift betreffende de gezinstoestand (jaarlijks, begin juni); B.Y.30: schoolgetuigschrift (jaarlijks, begin september). Macedonië Te Brussel werd op 13 februari 2007 de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering ondertekend. Deze Overeenkomst kreeg een wettelijke basis op 12 februari 2009 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 20 mei Toepassingsgebied De overeenkomst is van toepassing op de personen op wie de wetgeving van één van beide overeenkomstsluitende Staten van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden. De nationaliteit is van geen belang. 13 Onder gezinsbijslag wordt verstaan in de overeenkomst: - voor België: de periodieke uitkeringen toegekend op basis van het aantal kinderen en hun leeftijd, met uitzondering van alle andere aanvullingen of verhogingen; er wordt dus niet voorzien in kraamgeld. - voor Macedonië: gelijk welke uitkering waarin voorzien is bij de Macedonische wetgeving betreffende de gezinsbijslag. Echter de Macedonische overheden hebben verzekerd dat het land vooralsnog geen stelsel van kinderbijslagen kent. Er bestaat alleen een bijstandsregeling voor wezen en weduwen. Het is tot nader order niet nodig vanuit België de samenloop te onderzoeken voor kinderen die in Macedonië verblijven. Uitvoer van kinderbijslag De kinderbijslag verschuldigd voor kinderen die in Macedonië wonen moet worden betaald aan de bedragen en de voorwaarden van de Belgische wetgeving wanneer deze verschuldigd is uit hoofde van een rechthebbende ingevolge prestaties, een rente, pensioen, invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte of die werkloosheidsuitkeringen geniet krachtens de Belgische wetgeving. Eveneens uit hoofde van de overleden persoon die het laatst onderworpen was aan de Belgische wetgeving. Documenten RM/BE AA: Aanvraag om kinderbijslag voor kinderen die in Macedonië opgevoed worden. RM/BE 401: Getuigschrift betreffende de gezinssituatie met het oog op het verlenen van kinderbijslag. RM/BE 402: Bewijs van voortgezette studie voor de toekenning van de gezinsbijslag Inwerkingtreding Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 juni De vroegere Overeenkomst van 1 november 1954 tussen het Koninkrijk België en Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië houdt op te bestaan op dezelfde dag van de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst. Dossiers die leiden tot een uitbetaling na 31 mei en nog behandeld werden onder de vroegere wetgeving moeten geregulariseerd worden.

14 september 2011 Turkije Verdrag van 4 juni 1966, van kracht sinds 1 mei 1968 Gewijzigd vanaf 1 april 2002 Categorieën van rechthebbenden Als rechthebbenden komen in aanmerking: Turkse en Belgische werknemers, staatslozen en vluchtelingen in België tewerkgesteld, wiens kinderen in Turkije worden opgevoed. Deze rechthebbenden dienen in het bezit te zijn van een geldige arbeidsvergunning. De kinderbijslag wordt toegekend voor de periodes van werkelijke arbeid, voor de periodes die daarmee gelijkgesteld worden en voor periodes van werkloosheid. Ingeval van arbeidsongeschiktheid wordt de kinderbijslag sinds 1 april 2002 ook vanaf de zevende maand verder toegekend. Er is nu ook recht voor rechthebbenden die van een rente genieten: pensioen of overlevingspensioen, evenals ten gunste van wezen en dit ongeacht het grondgebied van de beide landen waar ze verbleven Rechtgevende kinderen De kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 14 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar wanneer de kinderen in Turkije lessen volgen zoals bepaald bij de Belgische wetgeving. Bedrag Het aantal rechtgevende kinderen wordt beperkt toe vier. Het barema is geïndexeerd. Barema Bedrag per maand 1 mei 2011 in euro (E) 1ste kind 26,15 2de kind 27,79 3de kind 29,42 4de kind 31,06 Het bedrag van de Belgische kinderbijslag kan worden toegekend voor de zes maanden die de komst van de rechtgevende kinderen naar België voorafgaan, op voorwaarde dat deze komst valt binnen de twaalf maanden die volgen op het begin van de tewerkstelling in België. Deze bepaling mag meer dan één keer toegepast worden. Speciale formulieren: BT 25: - schoolgetuigschrift, te viseren door de plaatselijke instelling voor sociale zekerheid in Turkije (jaarlijks, begin september). Begin juni dient een uittreksel uit het bevolkingsregister in Turkije te worden voorgelegd of een attest van leven van ieder gezinslid, doch hiervoor werd geen speciaal typeformulier ontworpen. Algerije Verdrag van 27 februari 1968, van kracht sinds 1 oktober 1969 De Algerijnse werknemers die in België tewerkgesteld zijn en met kinderen opgevoed in Algerije, hebben recht op kinderbijslag krachtens de Algerijnse wetgeving. Categorieën van rechthebbenden Kinderbijslag wordt toegekend voor rechthebbenden die werkelijke arbeid verrichten en voor de ermee gelijkgestelde periodes. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de bijslag gedurende maximum zes maanden uitgekeerd. Er bestaat geen recht op wezenbijslag. Het recht op kinderbijslag vervalt eveneens bij vertrek van de werknemer uit België. Rechtgevende kinderen Kinderen zijn rechtgevend tot de leeftijd van 14 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar wanneer zij lessen volgen onder de voorwaarden die bij de Belgische wetgeving zijn vastgesteld. Gezien de kinderbijslag betaald wordt overeenkomstig de Algerijnse wetgeving, is er geen speciaal document vereist voor de kinderen boven de 14 jaar. Bedragen De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zal maandelijks een forfaitair bedrag van 12,39 EUR per kind aan de Algerijnse bevoegde instelling terugbetalen. Er zal geen rekening gehouden worden met de rechtgevende kinderen na het vierde kind. De nodige gegevens in verband met de samenstelling van het gezin en de arbeidsprestaties dienen door het kinderbijslagfonds aan de Rijksdienst doorgegeven te worden. Speciale formulieren Model B Alg.21: gezinstoestand (jaarlijks, begin juni). model B Alg24: (schoolgetuigschrift) P7V 14 Marokko Verdrag van 24 juni 1968, van kracht sinds 1 augustus 1971 Categorieën van rechthebbenden Als rechthebbenden komen in aanmerking Marokkaanse werknemers in België tewerkgesteld met kinderen opgevoed in Marokko. Deze rechthebbenden dienen dan wel in het bezit te zijn van een geldige arbeidsvergunning. Kinderbijslag wordt toegekend voor periodes van werkelijke arbeid, voor de periodes die met prestaties gelijkgesteld zijn en periodes van werkloosheid. Wanneer de rechthebbende de dubbele nationaliteit bezit (Marokkaan en Belg) zal hij beschouwd worden als Belg. Dan zal dus een individuele ministeriële afwijking moeten worden gevraagd omdat het bilateraal akkoord voor Belgen niet kan worden toegepast. De rechthebbenden op een pensioen of uitkering voor invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte hebben eveneens recht op kinderbijslag voor hun in Marokko opgevoede kinderen. In dit geval kunnen ook Belgen aanspraak maken op de toepassing van het bilateraal akkoord, wanneer hun kinderen in Marokko worden opgevoed. Er bestaat eveneens recht op wezenbijslag, doch uitsluitend voor de wezen van de overleden werknemer. Rechtgevende kinderen De kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 14 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar wanneer het kinderen betreft die cursussen volgen onder de voorwaarden die bij de Belgische wetgeving zijn vastgesteld. Bedragen De kinderbijslag wordt toegekend voor maximum vier kinderen. Het barema is geïndexeerd. Barema Bedrag per maand 1 mei 2011 in euro (E) 1ste kind 26,15 2de kind 27,79 3de kind 29,42 4de kind 31,06 De Belgische kinderbijslag kan toegekend worden voor de zes maanden die de aankomst van de rechtgevende kinderen in België voorafgaan, op voorwaarde echter dat deze aankomst plaatst heeft binnen de twaalf maanden die op het begin van de tewerkstelling in België volgen. Deze bepaling mag meer dan één keer toegepast worden.

15 De kinderbijslag wordt rechtstreeks betaald aan de bijslagtrekkende in Marokko bij middel van een internationale bancaire cheque. Indien de bijslagtrekkende houder is van een bankrekening in Marokko, kan de bijslag rechtstreeks op deze rekening worden gestort. Speciale formulieren: BM 24: gezinstoestand in Marokko (jaarlijks, begin juni) BM 25: schoolgetuigschrift, te viseren door de Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Casa BP 2222, Casablanca (jaarlijks, begin september). Tunesië Verdrag van 29 januari 1975, van kracht sinds 1 november 1976 Categorieën van rechthebbenden Als rechthebbenden komen in aanmerking Tunesische werknemers in België tewerkgesteld met kinderen opgevoed in Tunesië. Deze rechthebbenden dienen dan wel in het bezit te zijn van een geldige arbeidsvergunning. De kinderbijslag wordt toegekend voor de periodes van werkelijke tewerkstelling, periodes van werkloosheid en voor de met prestaties gelijkgestelde periodes. Er bestaat eveneens recht op kinderbijslag voor de rechthebbenden op een pensioen en voor invaliden. In dit laatste geval kunnen ook Belgen aanspraak maken op de toepassing van het bilaterale akkoord. Indien het een wees betreft van de overleden werknemer, bestaat er eveneens recht op wezenbijslag. Wanneer de kinderen naar België komen, dan kan het Belgisch barema reeds toegekend worden voor de zes maanden die de aankomst in België voorafgaan, op voorwaarde dat deze aankomst gelegen is binnen de twaalf maanden na het begin van de tewerkstelling in België. Deze bepaling mag meermaals toegepast worden. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bijslagtrekkende in Tunesië bij middel van een internationale bancaire cheque. Indien de bijslagtrekkende houder is van een bankrekening in Tunesië, kan de bijslag rechtstreeks op deze rekening gestort worden. Speciale formulieren: Model B Tunis 21: onderzoek en controle van de gezinstoestand (jaarlijks, begin juni); Model B Tunis 24: onderzoek en controle van het recht voor studenten van +14 jaar (jaarlijks, begin september); Model B Tunis 29: onderzoek van het recht op bijslag wegens een arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden; Model B Tunis 30: onderzoek van het recht op bijslag voor een gepensioneerde werknemer; Model B Tunis 31: onderzoek van het recht op wezenuitkeringen. Model B Tunis 31P: controle van het recht op wezenbijslag (jaarlijks, begin juni en begin december). Rechtgevende kinderen De kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 14 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar voor studenten. Bedragen Het aantal rechtgevende kinderen is beperkt tot vier. Het barema is geïndexeerd. Barema Bedrag per maand 1 mei 2011 in euro (E) 1ste kind 26,15 2de kind 27,79 3de kind 29,42 4de kind 31,06 15

16 september 2011 Europese ambtenaren en instellingen In samenloop met het recht op gezinsbijslag voortvloeiend uit het statuut van ambtenaren van de Europese Unie dient de Belgische gezinsbijslag in alle situaties bij voorrang te worden uitgekeerd. Onze wetgeving primeert nu ook wanneer het gaat om wezen of wanneer onze rechthebbende niet gehuwd is met of uit de echt gescheiden is van de Europese ambtenaar, dit in tegenstelling met de vroegere wetgeving. Europa kan altijd aanvullend betalen omdat het bedrag van de bijslag betaald door de Europese Unie altijd hoger is dan de Belgische bijslag. Vraag is nog welke de Europese organisaties zijn waarvan het personeel door het statuut van Europees ambtenaar verbonden is. Een limitatieve opsomming : het Europees Parlement, De Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, het Economisch en Sociaal Comité, de Rekenkamer, de Europese Investeringsbank, het Comité van de Regio s, de Ombudsman van de Europese Gemeenschap, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding in Thessaloniki, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in Dublin, het Europees Milieulandschap in Kopenhagen, het Europees Bureau voor de Geneesmiddelenbeoordeling in Londen, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,ontwerpen en modellen) in Alicante, de Europese Stichting voor Opleiding in Turijn, Het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving in Lissabon, Het Bureau voor plantenrassen in Brussel, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk in Bilbao, het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg, het personeel van de Europese Scholen, Eurocontrol en het Joint Research Center (JRC), waarin ook Euratom is opgenomen. 16

17 Verbindingsorganen De hieronder vernoemde verbindingsorganen kunnen worden ingeschakeld wanneer zich problemen voordoen bij vaststellingen van rechten, terugvorderingen of het invullen van de voorgeschreven formulieren. Meestal echter zal het kinderbijslagfonds deze problemen zelf kunnen oplossen, neem dus steeds eerst contact met uw kinderbijslagfonds alvorens u rechtstreeks naar het verbindingsorgaan te wenden! België Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 B-1000 BRUSSEL Denemarken Socialministeriet DK-1060 KØBENHAVN Duitsland Hauptstelle der Bundersanstalt für Arbeit Postfach D NURNBERG Spanje Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damian 4 E MADRID Frankrijk Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants Rue de la Tour des Dames 11 F PARIS CEDEX 09 Griekenland OAED Bureau voor de tewerkstelling van arbeidskrachten Ethnikis Antistasis 8 Trachones ATHINAE Ierland Child Benefit Section St Oliver Plunkett road LETTERKENNY Co DONEGAL Italië Istituto Nazionale delle Previdenza sociale Direzione centrale Via della Frezza 17 I ROMA Luxemburg Caisse nationale des prestations familiales Boulevard Prince Henri 1A B.P. 394 L-2013 LUXEMBOURG Nederland Bureau voor Belgische Zaken op het gebied van de sociale verzekering Rat Verleghstraat 2, NL-4815 NZ BREDA Portugal Instituto de Segurança Social I.P.Rua Rosa Araujo LISBOA Groot-Brittannië Department of Social Security Pensions and Overseas Benefits Directorate GB-NEWCASTLE UPON TYNE NE 98 1BA Noord-Ierland Department of Health and Social Services Northern Ireland Social Security Agency Overseas Branch Royal Avenue BELFAST BT1 1DX Gibraltar Department of Social Security Benefits Agency Overseas Branch NEWCASTLE-UPON-TYNE NE 98 1YX Oostenrijk Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Franz-Josefs-Kai 51 A-1010 WIEN Finland Sosiaali ja terveysministeriö / Social-och hälsovärdministeriet P.O.Box 267 SF HELSINKI Zweden Riksförsäkringsverket Adolf Frederiks Kyrkogata 8 S STOCKHOLM Noorwegen Rikstrygdeverket Drammensveien 60 N-0241 OSLO IJsland Rikisskattsjori Laugavegur 116 IS-150 REYJAVIK Liechtenstein Liechtensteinische Familienausgleichkass Geberweg 5 FL-9490 VADUZ Zwitserland Le Service des allocations familiales Effingerstrasse 20 CH-3003 BERN Letland State Social Insurance Agency 70a Lacplesa street RIGA Slowakije Ustredie prace socialnych veci a rodiny Zupne namestie BRATISLAVA 1 Polen Ministertwo Gospodarki Pracy I Polityki Spolecznej Departement Koordynacji Systemow Zabezpieczenia Spolecnzego Nowpgrodzka 1/3/ WARSAWA Estland Sotsiaalkindlustusament Lembitu Street TALLINN Litouwen SODRA Foreign Pensions Division Sevcenkos 16 building 3, 3 rd floor LT-2009 VILNIUS Malta Departement of Social Security International relations Unit 38 Ordnance Street VALETTA, CMR 02 Cyprus The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance 7 Byron Avenue 1465 NICOSIA Hongarije Allamhaztartasi Hivatal Jozsef Nador ter 2/ BOEDAPEST Slovenië Ministerstvo za Delo, Druzino in Socialne Zadeve Prodrocje Druzine Kotnikova ulica LJUBILJANA Tsjechië Ministerstvo prace a socialnich veci Na Poricnim pravu 1/ PRAHA 2 Bulgarije Agence de l aide sociale 2 Triaditza Street 1051 SOFIA Roemenië Ministerul Muncii, Soldaritatii si Familiei Str.Dem.I.Dobrescu nr 2-4 Sector 1 BUCAREST 17

18 september 2011 Acerta Kinderbijslagfonds vzw Acerta Kinderbijslagfonds betaalt als sociale dienstverlener op vraag van aangesloten werkgevers correct en tijdig kinderbijslag aan rechthebbende gezinnen. Daarenboven biedt het deskundige sociale begeleiding via gerichte en betrouwbare informatie- en adviesverstrekking. Enig cijfermateriaal: - meer dan aangesloten werkgevers rechthebbende gezinnen rechtgevende kinderen - circa 120 medewerkers - 9 kantoren Met deze Accent-brochures willen we diverse aspecten van de kinderbijslag toelichten. De regelgeving omtrent verhoogde kinderbijslag is vrij complex. Voor meer informatie kan u altijd terecht in één van onze kantoren. Leg gerust uw concrete situatie voor aan onze medewerkers ter plaatse. Zij maken graag tijd voor u. en kan uiteraard ook: Accent is een inforeeks van Acerta over het sociaal recht. Deze reeks bevat de volgende brochures over de gezinsbijslag voor werknemers, uitgegeven door Acerta Kinderbijslagfonds: nr. 1 Gezinsbijslag voor werknemers: uw leidraad nr. 2 Kinderbijslag zonder grenzen: internationale overeenkomsten nr. 3 Mindervalide kinderen en gezinsbijslag nr. 4 Samen ouder blijven: co-ouderschap nr. 5 Het gezin: een voldongen feit? Over samenwonen nr. 6 Werkende jongeren en kinderbijslag: het kan! nr. 7 Geboorte- en adoptiepremie nr. 8 Sociale toeslagen Acerta Kinderbijslagfonds heeft kantoren in: Vraag een gratis exemplaar via onze kantoren Antwerpen-Wilrijk Groenenborgerlaan 16 tel fax Brussel BDC Heizel Esplanade PB 64 tel fax Gent Opgeëistenlaan 8/202 tel fax Hasselt Kunstlaan 16 tel fax Kortrijk Nijverheidskaai 3 bus 11 tel fax Leuven Diestsevest 14 tel fax Namur-Jambes Chaussée de Liège tel fax Sint-Niklaas Grote Peperstraat 4 tel fax Turnhout Patersstraat 100 tel fax Colofon Redactie: Juridische Zaken KBF Eindredactie: Guy Van Wolvelaer Grafische realisatie: Communincations Acerta Verantwoordelijk uitgever: Paul Roosen BDC Heizel Esplanade PB Brussel Bezoek onze site acerta.be Publicatiedatum: september

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 november 2008 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Vertaling C-32/13-1 Zaak C-32/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 januari 2013 Verwijzende rechter: Sozialgericht Nürnberg (Duitsland)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE 74955 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/37086] Vlaamse Milieumaatschappij. Delegatiebesluit Bij besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 15 december 2006 wordt de heer Dirk Waegeman,

Nadere informatie

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed

2. Hoeveel procent van de totale uitgaven in de kinderbijslag werd in 2015 uitgekeerd aan kinderen die niet in ons land werden opgevoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 331 van TOM VAN GRIEKEN datum: 9 februari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen opgevoed in het buitenland De kinderbijslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 653 15 januari 2009 Regeling van 7 januari 2009, nr. DSV/2897940, houdende regels ter voorkoming of beperking van samenloop

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101 10 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 101 A. TITEL Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel

1 Refertes. Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 6.10 : Kraamgeld en adoptiepremie Inhoudstafel 1 Referenties 2 Kraamgeld 2.1 Begunstigde kinderen 2.2 Bedragen 2.3 Aanvraag voorafbetaling

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 51ste jaargang nr. 3 september In dit nummer. 50 jaar Europa

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 51ste jaargang nr. 3 september In dit nummer. 50 jaar Europa Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 51ste jaargang nr. 3 september 2007 Trimestriële uitgave Afgifteperiode september 2007 Afgiftekantoor Antwerpen X In dit nummer 50 jaar Europa Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

DE BUITEN HET RIJK OPGEVOEDE KINDEREN. Tellingen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat BRUSSEL

DE BUITEN HET RIJK OPGEVOEDE KINDEREN. Tellingen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat BRUSSEL DE BUITEN HET RIJK OPGEVOEDE KINDEREN Tellingen 2005 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70 1000 Brussel email: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland) Toepassing van bovenstatelijk recht

Kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland) Toepassing van bovenstatelijk recht Kinderbijslag in grensoverschrijdende gevallen (Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland) Toepassing van bovenstatelijk recht Dit document geeft een overzicht van de bijzonderheden in

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Wie kan het kraamgeld aanvragen De vader van het kind vult de aanvraag kraamgeld in. Als de vader het kraamgeld niet

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, 5, KBW. A. Verduidelijkingen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en datumstempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND datumstempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes

Nadere informatie