1. Algemeen TheNextTrainer DeKlantMagneet 2. Offertes en aanbiedingen 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Verplichtingen van de Klant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen TheNextTrainer DeKlantMagneet 2. Offertes en aanbiedingen 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Verplichtingen van de Klant"

Transcriptie

1 1. Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de vennootschap onder firma TheNextTrainer, tevens handelend onder de naam DeKlantMagneet (verder: de Leverancier) en haar klanten (verder: de Klant). b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik maakt van derden. c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. 2. Offertes en aanbiedingen a. Alle offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor twee weken. b. De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. c. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. 3. Uitvoering van de overeenkomst a. De Leverancier zal zich inspannen haar dienstverlening, onder andere bestaande uit het ter beschikking stellen van de webruimte en het up to date houden van de daarbij behorende software, zo optimaal mogelijk uit te voeren; de uitvoeringstermijnen en up-time indicaties van de Leverancier zijn echter indicatief. b. De webruimte van de Leverancier wordt ondersteund door Open Source Software van WordPress. c. De Leverancier geeft geen enkele garantie ten aanzien van de door haar gebruikte software. d. De Leverancier heeft om haar moverende redenen het recht om de aanmelding van de klant niet te accepteren en de Klant de toegang tot de website te weigeren. e. De Leverancier draagt enkel en alleen zorg voor het ter beschikking stellen van de webruimte. De Leverancier heeft geen invloed op gebruikte software van derden. f. De Leverancier laat dagelijks een backup maken door hosting partij van de webruimte en de software met een retentie van 6 dagen. Backups kunnen worden terug gezet tegen een betaling van 50 euro excl. btw mits beschikbaar. 4. Verplichtingen van de Klant a. De Klant dient ervoor te zorgen dat de door de Leverancier verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt en dat alle informatie volledig en correct is. b. De Klant dient voor het gebruik van de website een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Ten aanzien van het wachtwoord is de Klant gehouden om een wachtwoord aan te maken dat bestaat uit minimaal acht tekens, waarvan minimaal één hoofdletter en twee cijfers. c. Na een rechtsgeldige aanmelding stelt de Leverancier aan de Klant een website ter beschikking, welke de Klant naar zijn eigen wensen mag inrichten met teksten/afbeeldingen/ video s etc. De invulling van de webruimte van de Leverancier, komt voor rekening en risico van de Klant. d. De Klant dient zelf te zorgen voor de aanschaf van een domeinnaam en box bij een hostingprovider, die deze naam vervolgens koppelt aan de website van de Leverancier. Dit met de begeleiding van de Leverancier. e. Het door de Klant op de website geplaatste materiaal mag op geen enkele wijze in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de goede zeden en/of discriminerend zijn. f. Conform hetgeen is bepaald in de Telecomwet en de daarin opgenomen regels omtrent Cookies, heeft de Leverancier een programma (plugins) op de website geïnstalleerd. De klant is gehouden om dit programma te activeren en geactiveerd te houden. Alle informatie over hoe het programma geactiveerd dient te worden, is terug te vinden in de Kennisbank van de Leverancier. g. De Klant is gehouden om de website enkel en alleen te gebruiken vanaf een computer, tablet en smartphone die van een goed werkende virusscanner is voorzien.

2 h. Het is de Klant niet toegestaan om de website aan een ander door te verkopen of ter beschikking te stellen. i. Wordt aan de voorgaande leden door de Klant niet of niet voldoende voldaan, dan heeft de Leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Klant in rekening te brengen. 5. Onderhoud website en storingen a. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om haar website geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, aanpassingen en/of verbetering daarvan. Indien mogelijk zal de Leverancier de Klant van de buitengebruikstelling op de hoogte brengen. b. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met een buitengebruikstelling zoals hierboven vermeld en/of buitengebruikstelling en/of storingen van buitenaf waardoor de website buiten gebruik is geraakt. c. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor het buitengebruik raken van de website, ten gevolgen van wijzigen van de Klant in de website en/of ten gevolge van wijzigingen die door een derde in opdracht van de Klant in de website zijn gemaakt. Onder wijzigingen valt ook het wijzigen van het IP-adres. 6. Derden De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derden namens de Klant te aanvaarden. 7. Vrijwaring De Klant zal de Leverancier zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle mogelijke schadevergoedingsaanspraken, boetes en kosten die derden uit hoofde van een schending door de Klant van (inter)nationale wet- en regelgeving, daaronder tevens begrepen die op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle door de Leverancier zelf gemaakte kosten. 8. Aansprakelijkheid a. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van één jaarabonnement. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal 5000,-. b. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade. 9. Overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, storingen met betrekking tot datacommunicatie e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij leveranciers van de Leverancier, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 10. Geheimhouding De Leverancier is verplicht de door of namens de Klant verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. 11. Intellectuele eigendommen a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Leverancier ontwikkelde software, templates en producten berust bij de Leverancier. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. b. De auteursrechten op de inhoud (foto's en tekst) behoren aan de Klant toe en de Klant kan deze inhoud exporteren.

3 De auteursrechten op het thema (webdesign) gaan per direct over op de KlantMagneet 1.0 en KlantMagneer 2.0 Klant. Daarenboven heeft enkel de KlantMagneet 2.0 Klant het recht om zijn gehele website te verhuizen inclusief plugins. 12. Abonnement, tarieven, kosten en betaling a. De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders is overeengekomen. b. De eerste factuur voor de aanvang van het eerste jaarabonnement dient uiterlijk een week vóór de aanvangsdatum van het abonnement op de bankrekening van de Leverancier te zijn bijgeschreven. c. Ten aanzien van de overige facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. d. De klant heeft nimmer recht op restitutie van de abonnementsgelden. e. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. f. Alle kosten die door de Leverancier moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,-. g. Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen. 13. Opschorting van de overeenkomst a. De Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, waaronder het online houden van de website, op te schorten indien de Klant de (betalings-)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen. b. Indien er enig vermoeden bestaat dat de Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving is de Leverancier bevoegd de overeenkomst per direct op te schorten. c. De bevoegdheid tot opschorting vervalt zodra de Klant naar tevredenheid van de Leverancier, de grondslag voor de opschorting heeft weggenomen d. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. e. Indien de Leverancier door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Klant. f. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van de opschorting. 14. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen. b. Het jaarabonnement kan uiterlijk tot één maand voor het einde van het abonnement worden opgezegd. Indien de Klant niet tijdig de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, zal de overeenkomst stilzwijgend voor een jaar worden verlengd. c. De Leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien: de Klant in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Klant verkeert in surseance van betaling; zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden gevergd; d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Klant direct opeisbaar. 15. Toepasselijk recht geschilbeslechting Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin heeft de Leverancier het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

4 16. Overige bepalingen a. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. b. De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voorzover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging. c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland onder nummer

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL)

( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ER-COMPANY ( t Pannenkoekschip / Restaurant Pand 9 / Stadscafé Simons / OLDE IESSEL) ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. Verwijzingen naar de Algemene Voorwaarden verwijzen naar de onderhavige

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene leveringsvoorwaarden Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw. 1. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met

Nadere informatie