Europese Unie. Taal in actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Unie. Taal in actie"

Transcriptie

1 Europese Unie Tolken en vertalen Taal in actie

2 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2001 ISBN Europese Gemeenschappen, 2001 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Luxembourg

3 Tolken en vertalen Taal in actie

4 Vertalers (...) zijn bruggen tussen de volkeren. Victor Hugo

5 Tolken en vertalen: taal in actie Of het nu op het werk is, in verband met export, bij een studie in het buitenland of op reis, talenkennis is onontbeerlijk. Daarom is het belangrijk het leren van een of meer vreemde talen van jongs af aan te stimuleren. Vaak is dat echter niet voldoende. Steeds vaker zien we ons genoodzaakt een beroep te doen op specialisten in meertalige communicatie: de tolken en vertalers. Het doel van deze brochure is meer bekendheid te geven aan het werk van tolken en vertalers, en degenen die tolk of vertaler willen worden of van hun diensten gebruik wensen te maken, ideeën aan de hand te doen. 3

6 Goed of fout? Bij de vertalers... Het enige wat je nodig hebt om te vertalen, is een goed woordenboek. FOUT! Vertalen is een vak. Als een woordenboek voldoende was, zouden er niet zo veel slechte vertalingen zijn (denk bijvoorbeeld alleen maar aan de vaak onbegrijpelijke gebruiksaanwijzingen!). Zie verder op bladzijde 6. Een van mijn medewerksters spreekt drie talen, dus kan zij mijn vertalingen wel maken. FOUT! 4 Iemand die een vreemde taal kan spreken, hoeft nog geen goed vertaler te zijn, net zomin als niet iedereen in zijn moedertaal goed schriftelijk kan formuleren. Zie verder op bladzijde 7. Een Nederlandstalige vertaler vertaalt even goed naar het Engels als naar het Nederlands. FOUT! Als Nederlands zijn enige moedertaal is. GOED! Als hij perfect tweetalig is (dat wil zeggen deze twee talen zowel schriftelijk als mondeling beheerst). Zie verder op bladzijde 10. Het duurt niet lang meer of vertalers worden door machines vervangen. FOUT! Geen enkele machine kan tippen aan een menselijke vertaler: allerlei nuances en andere subtiliteiten ontgaan de kunstmatige intelligentie nog volledig. Sommige informaticatoepassingen kunnen echter nuttige hulpmiddelen bij het vertalen vormen. Zie verder op bladzijde 14.

7 En bij de tolken... Tolk of vertaler, dat is hetzelfde. FOUT! Hoewel de twee beroepen veel punten van overeenkomst vertonen, kennen zij elk een eigen opleiding; je kunt een goed vertaler zijn zonder te kunnen tolken, en omgekeerd. Een tolk hoeft alleen maar goed in talen te zijn. FOUT! Zie verder op bladzijde 6. Tolken is een volwaardig vak. Voor het vertolken van een gesprek dat verder gaat dan een uitwisseling van een paar beleefdheden, is een werkmethode vereist die zich niet zo maar laat improviseren. Zie verder op bladzijde 11. Ik heb Portugees en Fins geleerd, dus kan ik in die twee talen tolken. 5 FOUT! Je kunt alleen tolken in een taal die je perfect beheerst (doorgaans je moedertaal), want een tolk heeft maar enkele fracties van seconden de tijd om na te denken; aarzelen is er niet bij. Zie verder op bladzijde 7. Een tolk is een tolk. Ik heb geen conferentietolk nodig. FOUT! Conferentietolken zijn in het bezit van een universitair diploma en hebben een zeer gedegen opleiding achter de rug, wat niet bij alle tolken het geval is. Zie verder op bladzijde 9.

8 Wat wordt onder tolken en vertalen verstaan? Vertalen in ruime zin is het overbrengen in een gegeven taal (doeltaal) van wat in een andere taal (brontaal) geschreven of gezegd is. Omdat zij op hetzelfde gebied werkzaam zijn, worden tolken en vertalers nog al eens verward, maar het zijn wel degelijk verschillende beroepen: vertalers werken met het geschreven woord, tolken met het gesproken woord. Het werk van een vertaler bestaat erin een document op te stellen dat de betekenis van het origineel weergeeft in een vorm die recht doet aan de grammatica- en stijlregels van de taal van degenen voor wie het document bedoeld is. Een vertaler moet om te beginnen begrijpen wat in de brontaal is uitgedrukt, de betekenis en alle nuances ervan doorgronden en dit vervolgens zo getrouw en natuurlijk mogelijk in zijn eigen taal weergeven. 6 Een getrouwe vertaling/vertolking doet recht aan de bedoeling van de schrijver/spreker van de oorspronkelijke tekst en aan het eigene van de doeltaal. Het werk van een tolk bestaat erin in de taal van zijn toehoorders de inhoud en bedoelingen van het gesprokene getrouw weer te geven. In tegenstelling tot de vertaler is de tolk zichtbaar. Hij maakt communicatie mogelijk: hij identificeert zich met de spreker door zich in de eerste persoon uit te drukken en geeft de ideeën en overtuigingen van deze laatste weer met dezelfde intensiteit en nuances.

9 De kwaliteiten van de professionele vertaler en de conferentietolk Begrijpen is een essentiële voorwaarde voor het vertaalproces: je kunt de inhoud van een tekst of van een gesproken woord immers alleen helder weergeven als je die volledig begrijpt. Tolken en vertalers moeten dus een grondige kennis van de brontaal, een groot analytisch vermogen en kennis van het behandelde onderwerp bezitten. De vertaler Hij moet beschikken over zeer goede redactionele vaardigheden om documenten te produceren die niet naar een vertaling rieken. Hij moet uiterst nauwkeurig en precies werken om trouw te blijven aan het origineel en alle informatie daarin weer te geven. Voor het vertalen van gespecialiseerde teksten moet doorgaans terminologisch en documentair onderzoek worden gedaan en moeten specialisten op het vakgebied in kwestie worden geraadpleegd. Een kritische geest, het vermogen om zich te informeren en initiatief zijn in dit verband onmisbare kwaliteiten. Omdat hij vaak onder druk moet werken (krappe termijnen), moet de vertaler over een goed aanpassings- en organisatievermogen beschikken. De tolk 7 Hij moet over een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid beschikken om even helder en efficiënt te communiceren als de spreker. Een tolk moet altijd op de hoogte zijn van de actualiteit en de ontwikkelingen op zijn verschillende werkterreinen op de voet volgen, want hij kan het zich niet permitteren te aarzelen. Omdat hij zonder vangnet werkt, zijn intuïtie, aanpassingsvermogen en reactiesnelheid onmisbare eigenschappen om aan alle werksituaties, zelfs de meest destabiliserende, het hoofd te bieden, ongeacht de spreker. Hij moet gevoelig zijn voor cultuurverschillen en de situatie waarin iets wordt gezegd, teneinde de bedoeling van de spreker diplomatiek te verwoorden.

10 Voorwaarden voor en eigenschappen van... een goede vertaling Begrip van de oorspronkelijke tekst Analytisch vermogen een goede vertolking Begrip van het gesprokene Goed en snel analyseren Nauwkeurigheid en getrouwheid aan het origineel Kwaliteit van het onderzoek Goede stijl Kwaliteit van het voorbereidende werk Goed uitdrukkingsvermogen 8

11 Welke opleiding... Alle wegen leiden naar het tolken- of vertalersberoep Hoewel voor dit beroep specifieke kennis en vaardigheden vereist zijn, bestaat er geen standaardtraject om tolk of vertaler te worden. Naast een perfecte beheersing van de moedertaal en een grondige kennis van een of meer vreemde talen, kan een technische, juridische, economische of wetenschappelijke specialisatie nuttig blijken, afhankelijk van de sector waarin men wil werken. Zo kan een Nederlandse ingenieur die verscheidene jaren in Spanje heeft gewerkt, op een gegeven moment besluiten bij zijn terugkeer in Nederland technisch vertaler te worden, mits hij over goede redactionele vaardigheden beschikt. Over het algemeen echter is bij aanstelling of inschrijving bij een vereniging van tolken en vertalers een universitair diploma vereist en worden tevens tests afgenomen om het niveau van de kandidaten te beoordelen. De universiteiten en de scholen voor tolken en vertalers (vier tot vijf jaar studie na het behalen van het middelbareschooldiploma of gelijkwaardig niveau) bieden beroepsgerichte opleidingen aan waar men zich de nodige knowhow en een werkmethode eigen kan maken. Deze opleidingen worden afgesloten met een doctoraal- of licentiaatdiploma, dan wel een HBO-diploma tolk/vertaler. Iedere andere universitaire opleiding met een zelfde duur (bv. een doctoraal economie of rechten) kan een goede basis vormen als men ten minste twee vreemde talen beheerst. In aanvulling daarop kan men zich vervolgens specialiseren in tolken of vertalen. Een studie of stage in het buitenland is voor vertalers ongetwijfeld een troef en is voor tolken onontbeerlijk. Het beroep van tolk en vertaler staat open voor mensen met een functiebeperking. Internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschap hebben slechtziende en blinde tolken en slechtziende en slechthorende vertalers in dienst. 9 Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de verenigingen van tolken en vertalers (zie lijst aan het eind van de brochure).

12 ... voor welk vak? Net als vele andere beroepen kan dat van tolk en vertaler worden uitgeoefend in de overheidssector (nationale of Europese overheid, internationale organisaties enz.), de particuliere sector (bedrijfsleven, vertaalbureaus enz.) en in het verenigingswezen. Tolken en vertalers kunnen in loondienst of als zelfstandige werkzaam zijn (in dit laatste geval spreekt men vaak van freelancers ). Bovendien komt het voor dat iemand zowel tolk als vertaler is. De facetten van het vertalersvak zijn velerlei: 10 all-round financieel-economisch juridisch technisch (medisch, wetenschappelijk, informatica,...) literair en niet te vergeten... ondertitels bij films reclame octrooien software en videospelletjes stripverhalen Internetsites enz. Ook revisie, nieuwe terreinen verkennen en projectbeheer maken vaak deel uit van het werk van een vertaler.

13 De conferentietolk ( 1 ) is in staat op drie manieren te tolken: consecutief tolken: de tolk maakt aantekeningen terwijl de spreker aan het woord is, en geeft het gesprokene vervolgens in de doeltaal weer. Deze wijze van tolken is tegenwoordig weliswaar veel minder courant dan simultaantolken, maar is voor sommige soorten vergaderingen nog steeds geschikt, met name wanneer er geen apparatuur aanwezig is (werklunches, bezoeken aan fabrieken of onderzoekcentra enz.); simultaantolken: de tolk werkt in een geluiddichte glazen cabine met ten minste één collega. De spreker praat in een microfoon; via een koptelefoon hoort de tolk wat er gezegd wordt en vertaalt dit vrijwel gelijktijdig. De aanwezigen in de zaal, die over een koptelefoon beschikken, kiezen dan het kanaal van de door hen gewenste taal; fluistertolken: dit is een vorm van simultaantolken, maar zonder apparatuur. De tolk fluistert in het oor van zijn toehoorders (noodzakelijkerwijs gering in aantal). De conferentietolk komt onder andere in actie bij: vergaderingen of conferenties ontmoetingen tussen staatshoofden en regeringsleiders handelsbesprekingen rechtszittingen 11 en niet te vergeten... Dankzij doventolken ten slotte kunnen ook doven en slechthorenden aan vergaderingen of discussies deelnemen. vertolking bij interviews op radio en televisie chatten op Internet videoconferenties enz. ( 1 ) Conferentietolk is een titel. Deze tolken werken niet alleen bij conferenties ; dankzij hun vakbekwaamheid zijn zij in alle denkbare situaties inzetbaar.

14 Tolken en vertalen: een gebruiksaanwijzing... Hoe vind ik een professionele vertaler? Kent u geen goede vertaler of kan niemand u er een aanbevelen, dan kunt u zich wenden tot een nationale of internationale vereniging van vertalers of een vereniging van oud-leerlingen van een school of universiteit. Die kunnen u de naam geven van een of meer personen die aan uw criteria beantwoorden (talencombinatie, vakgebied enz.). In Duitsland worden al kwaliteitsnormen toegepast (bv. DIN 2345), en de beroepsgroep in haar geheel is bezig zich te organiseren om beter te beantwoorden aan de behoeften van de vertalers en hun cliënten. Ook kunt u zich wenden tot een vertaalbureau, maar opgepast: het ene vertaalbureau is het andere niet! 12 Wat kan ikzelf doen om een goede vertaling te krijgen? Uitzonderingen daargelaten, is het raadzaam een professionele vertaler alleen naar zijn moedertaal te laten vertalen: ook al is hij in staat naar een andere taal te vertalen, dezelfde kwaliteit als een native speaker kan hij u niet garanderen. Verstrek alle referentiedocumenten die hij bij zijn werk nodig zou kunnen hebben: de kwaliteit van de vertaling gaat erop vooruit en de vertaler zal u alleen raadplegen als het nodig is. Documenten op hetzelfde vakgebied of glossaria kunnen zeer nuttig blijken. Geef de bestemming van de vertaling aan (ter informatie, voor publicatie, voor reclamedoeleinden enz.). Een vertaling die gepubliceerd zal worden, moet uiteraard aan hogere eisen voldoen en vergt ook meer werk van de vertaler. Daarom is het altijd wenselijk de vertaler te raadplegen wanneer u van plan bent een aanvankelijk alleen ter informatie gevraagde vertaling voor andere doeleinden te gebruiken. Laat de vertaler een voldoende lange termijn: bedenk dat u mogelijk niet zijn enige klant bent en dat hij geen 100 bladzijden in drie dagen kan vertalen... Het technische karakter van het document of de moeilijkheid van de brontaal moet ook in aanmerking worden genomen. Deel de vertaler uw op- en aanmerkingen mee. De kwaliteit van zijn volgende vertaling zal er alleen maar beter van worden!

15 Hoe vind ik een professionele tolk? Als u een conferentietolk kent, wendt u zich dan rechtstreeks tot hem: ook al kan hij u misschien niet zelf helpen omdat hij al verplichtingen heeft of niet de juiste talencombinatie heeft, hij kan u zeker een kundige collega aanbevelen. Kent u geen enkele tolk, dan kunt u zich wenden tot een nationale of internationale vereniging van conferentietolken. Die kan u de naam van een of meer personen geven die aan uw criteria beantwoorden. Er bestaan ook tolkenbureaus, maar opgepast: het ene tolkenbureau is het andere niet! Vervolgens onderhandelt u rechtstreeks met de tolken over de voorwaarden. Wat kan ikzelf voor de tolk doen om goed werk geleverd te krijgen? Geef duidelijk aan wat uw behoeften zijn en aarzel niet bij mensen van het vak te rade te gaan om te vragen hoe u daar het best in kunt voorzien. Verstrek van tevoren alle referentiedocumenten en alle nuttige informatie over de te behandelen onderwerpen. Een slecht geïnformeerde tolk kan geen goed werk leveren. Attendeer de deelnemers op de met het tolken samenhangende beperkingen, ongeacht de gekozen wijze van tolken: er moet voor een goede akoestiek gezorgd worden en de zaal moet goed zichtbaar zijn, het in hoog tempo aflezen van teksten moet worden vermeden en zo nodig moet worden gecontroleerd of de gebruikte technische apparatuur aan de normen ISO 2603 en ISO 4043 beantwoordt. 13 Doe een beroep op professionele tolken en vertalers: uw goede naam is ook afhankelijk van de kwaliteit van uw vertalingen en vertolkingen.

16 Vertaler: een beroep met toekomst! Ver achter ons ligt de tijd dat H. Hiëronymus de Bijbel met een ganzenveer vertaalde... Vandaag de dag is de computer het belangrijkste hulpmiddel van de vertaler. Gezien de stand van de techniek van het automatisch vertalen, vragen sommigen zich af of dit beroep niet achterhaald is en ten dode opgeschreven. Talen zijn echter dermate complex en subtiel dat het niet erg waarschijnlijk lijkt dat de machine de mens ooit kan vervangen. Dankzij de snelle groei van nieuwe technologieën heeft de vertaler echter de beschikking gekregen over waardevolle hulpmiddelen, zodat hij hoe langer hoe efficiënter wordt en sneller beter werk aflevert. De coördinatietaken en het teamwork, die het vertalersvak steeds meer kenmerken, worden eveneens eenvoudiger door de bundeling van kennis in netwerken. 14 De hulpmiddelen in het kort Terminologische gegevensbanken: Eurodicautom is hier een goed voorbeeld van. Deze zeer uitgebreide, door de terminologen van de Vertaaldienst van de Commissie opgezette databank, kan vrij op Internet worden geraadpleegd (http://europa.eu.int/eurodicautom/.). Automatisch vertalen: het betreft de ruwe vertaling van een document uit een brontaal in een doeltaal door middel van een samenstel van woordenboeken en taalkundige analyseprogramma's. Een automatische vertaling levert tijdwinst op maar vereist grote oplettendheid: het resultaat moet heel vaak herschreven en in ieder geval zorgvuldig herlezen en gecorrigeerd worden.

17 Vertaalgeheugen: dit systeem zoekt automatisch in een computergeheugen gedeelten van de te vertalen tekst en stelt een vertaling voor van de reeds vertaalde en in het geheugen opgeslagen segmenten. Aan de vertaler vervolgens de keuze deze over te nemen, te wijzigen of af te wijzen. Als hij dikwijls hetzelfde soort teksten vertaalt, is dit instrument erg nuttig. Internet: hoewel niet speciaal voor vertalers ontworpen, biedt het ongekende mogelijkheden voor terminologisch en documentair onderzoek. En de woordenboeken? Woordenboeken zijn voor de vertaler nog steeds van nut, zowel voor het opzoeken van termen als voor het controleren van zaken als spelling en dergelijke. Het gebruik van woordenboeken is veranderd nu er steeds meer op cd-rom verkrijgbaar zijn. Tolken en technologie Evenals de vertalers maken tolken dikwijls gebruik van Internet en diverse databases voor hun terminologisch en documentair onderzoek. Zij volgen de technologische ontwikkeling met grote belangstelling om zo nodig in hun beroep van de nieuwe mogelijkheden gebruik te kunnen maken. 15

18 Nuttige adressen International Federation of Translators: European Society for Translation Studies: Association internationale des interprètes de conférence: Nederlands Genootschap van Vertalers: Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen: EU-sites 16 Eurodicautom: EUR-Lex (Gemeenschapsrecht on line): Europa (portaalsite van de Europese Unie): Vertaaldienst van de Commissie: SCIC (gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst), Europese Commissie:

19 17 Deze brochure werd in het Frans opgesteld door Josick van Dromme-Desvignes en Sonia Sornom-Aï, van de Vertaaldienst van de Europese Commissie, in samenwerking met Emma Santopinto en Ian Andersen, van de gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst van de Europese Commissie. Deze brochure werd vertaald in de tien andere officiële talen van de Europese Unie. Vertaling in het Nederlands: Rob van Merm. Foto's omslag: Nathalie Hodes, Fotoclub van de Europese Commissie, en Jean-Luc Peysen. Tekeningen: Angelo Angioni, Europees Parlement.

20 Europese Unie Tolken en vertalen: taal in actie Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen blz. 14,8 x 21 cm ISBN

21 Los idiomas abren puertas Sprog åbner døre Sprachen öffnen Türen Oi glússew anoígoyn orízontew Languages open doors Les langues ouvrent des voies Le lingue aprono molte porte Talen openen deuren As línguas abrem portas Kielitaito avaa ovia Språk öppnar dörrar 16 4 HC NL-C BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L-2985 Luxembourg

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie