De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten."

Transcriptie

1 Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Thiele&Kor Plastic Machinery B.V. (hierna te noemen TKPM B.V., gedaan of aangegaan. Artikel 2. Aanbiedingen 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2. TKPM B.V. is niet gebonden aan door haar of de fabrikant, in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave, ofwel in enig ander drukwerk gedane mededelingen en/of specificaties. 3. Eerst nadat specificaties, maat- en gewichtsopgaven door de TKPM B.V. in de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst zijn opgenomen, zijn deze tussen partijen bindend, dit evenwel onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 8 van deze voorwaarden. Artikel 3. Prijzen 1. De door TKPM B.V. opgegeven prijzen gelden exclusief transportkosten, kosten voor in- en uitlading, transportverzekering, (omzet)belastingen, toeslagen en emballage. 2. Kostprijsverhogingen, welke ontstaan door omstandigheden die gelegen zijn bij de opdrachtgever of prijsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen, worden, ook als deze zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever doorberekend. Artikel 4. Overeenkomsten 1. Overeenkomsten komen pas tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door TKPM B.V. 2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van TKPM B.V. binden deze laatste niet, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen, alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. Artikel 5. Levertijd De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en is dus geen fatale termijn. TKPM B.V. is nooit schadevergoeding verschuldigd voor schade veroorzaakt door overschrijding van de levertijd. Artikel 6. Levering 1. Het is TKPM B.V. toegestaan om verkochte zaken in delen te leveren. Dit geldt alleen als een deellevering een zelfstandige waarde heeft. Als de zaken in delen worden geleverd heeft TKPM B.V. het recht eik deel zelfstandig te factureren. 2. De opdrachtgever is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, danwel aan hem ter beschikking worden gesteld. Als de opdrachtgever de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken voor risico van de opdrachtgever opgeslagen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten. Artikel 7. Transport 1. Het transportrisico voor de te leveren zaken ligt geheel bij de opdrachtgever, ook wanneer TKPM B.V. de zaken verzendt, en de vrachtbrieven vermelden dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening van de verzenden komen.

2 2. Bij zaken die niet uit voorraad worden geleverd, komt eveneens het risico voor het transport vanaf de fabriek van de zaken voor de opdrachtgever, voor zover dit risico niet bij de fabrikant ligt. 3. Indien de opdrachtgever daarom uitdrukkelijk verzoekt, zorgt TKPM B.V. voor rekening van de opdrachtgever voor een transportverzekering. Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken TKPM B.V. is in ieder geval bevoegd zaken te leveren die wat betreft uitvoering e.d. gering afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Tevens is TKPM B.V. gerechtigd gewijzigde zaken te leveren als het wijzigingen betreft die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of als het een geringe wijziging van de zaak betreft. Artikel 9. Montage 1. Montage van de geleverde zaken is niet bij de overeenkomst inbegrepen. 2. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat TKPM B.V. voor de montage zorg draagt, en de montage dus onderdeel uitmaakt van de overeenkomst of daarvoor een aparte overeenkomst is afgesloten, dan geschiedt dat onder de volgende voorwaarden: 3. De opdrachtgever zorgt dat de monteur van TKPM B.V. de beschikking heeft over voldoende hulpkrachten. 4. De reis- en verblijfkosten worden door de opdrachtgever betaald, terwijl de opdrachtgever tevens zorgt voor passende huisvesting voor de monteur. 5. De ruimte waarin de montage plaats vindt dient voldoende verlicht te zijn. Tevens dient de ruimte afsluitbaar te zijn, en er dient een afsluitbare droge opslagruimte te zijn voor de gereedschappen en materialen. 6. De monteur dient kosteloos de beschikking te hebben over de nodige hulpmiddelen, gas, water, elektriciteit, kleine gereedschappen en hulpmaterialen. 7. De fundamenten, muren en wanden waar de machine of de apparaten moeten worden opgesteld, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden voldoende droog zijn en in staat om de belasting te dragen. 8. De opdrachtgever draagt zorg voor een milieutechnisch verantwoorde afvoer van alle gebruikte en verontreinigde hulpmiddelen en stoffen zoals reinigingsmiddel, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, poetsdoeken, etc. 9. Timmer-, schilder-, metsel-, graaf- en ruw smeedwerk wordt uitgevoerd op kosten van de opdrachtgever. 10. Als bij de montage meerwerk moet worden verricht, dan wordt daar het voor TKPM B.V. gebruikelijke uurtarief voor in rekening gebracht. 11. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die TKPM B.V. heeft als gevolg van niet, of onvoldoende aanwezig zijn van de vereiste voorzieningen, en stelt TKPM B.V. in staat op een ander tijdstip alsnog de werkzaamheden uit te voeren. Artikel 10. Meer- of minderwerk Als bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan tussen partijen is overeengekomen, dan wordt het meerwerk in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Eventueel minderwerk wordt eveneens verrekend. Artikel 11. Uitvoering door derden TKPM B.V. is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Artikel 12. Intellectuele eigendom 1. De intellectuele eigendom van geleverde zaken, alsmede van alle tekeningen, offertes, beschrijvingen en andere geschriften, blijft bij TKPM B.V. Deze geschriften blijven ook materieel eigendom van TKPM B.V. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van TKPM B.V. op generlei wijze worden vermenigvuldigd en aan derden ter inzage worden gegeven.

3 2. De opdrachtgever vrijwaart TKPM B.V. tegen aanspraken van derden of schadevergoeding door schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens of tekeningen. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. TKPM B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of rente daarover, veroorzaakt door of vanwege door haar geleverde zaken, danwel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid. 2. TKPM B.V., noch haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de aflevering voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van TKPM B.V., haar werknemers of door TKPM B.V. ingeschakelde derden. 3. Indien TKPM B.V. toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid van TKPM B.V. beperkt tot het factuurbedrag. Artikel 14. Garantie 1. TKPM B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na ingebruikname, evenwel met dien verstande dat bij zelfstandige deelleveringen, de garantietermijn gaat lopen vanaf de levering, dan wel ingebruikname van het zelfstandig werkende deel. Als de machine of apparaten in gebruik zijn bij een dag- en nachtbedrijf (continu-bedrijf), is de in het voorgaande omschreven garantietermijn beperkt tot een periode van 3 maanden. Onder garantie wordt verstaan het kosteloos herstellen van gebreken, dan wel het vervangen van onderdelen van de geleverde zaken. Als herstel door TKPM B.V. zelf op bezwaren stuit, of als het gebrek daartoe de mogelijkheid biedt, wordt onder garantie eveneens verstaan het door TKPM B.V. vergoeden van herstelkosten. In dat geval zijn de door TKPM B.V. te vergoeden kosten beperkt tot de kosten van de te vervangen onderdelen, franco bij de opdrachtgever geleverd. Het herstel zal pas plaats vinden nadat TKPM B.V. daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De opdrachtgever is niet bevoegd voor een van de mogelijkheden te kiezen, de keuzebevoegdheid ligt bij TKPM B.V. In alle gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de TKPM B.V. 2. Geen garantie wordt gegeven als de gebreken zijn veroorzaakt door onvoldoende montage, als de montage niet door TKPM B.V. is verricht alsmede in het geval van onjuiste bediening, overbelasting, onvoldoende smering, fouten in de fundatie of het niet opvolgen van door TKPM B.V. gegeven instructies, of als derden aan de zaken reparaties hebben verricht of toevoegingen hebben gemaakt. 3. Het verhelpen van de gebreken zal plaatsvinden op een door TKPM B.V. in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat TKPM B.V. dan in de gelegenheid wordt gesteld om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor montage, zoals bepaald in artikel 9 lid Als op de te leveren zaken door de fabrikant garantie wordt gegeven zijn deze garantiebepalingen, in afwijking van de in de vorige leden gegeven bepalingen, ook op de overeenkomst tussen TKPM B.V. en opdrachtgever van toepassing, mits daarop door TKPM B.V. uitdrukkelijk een beroep is gedaan. Artikel 15. Afnameprotocol. Gebrekenmelding en klachttermijnen 1. Partijen stellen in onderling overleg een afnameprotocol op, waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de constatering en de afwikkeling van eventuele gebreken en tekortkomingen. 2. Indien partijen geen afnameprotocol zijn overeengekomen gelden in ieder geval de volgende bepalingen:

4 a. De opdrachtgever dient de zaak bij aflevering te keuren en dient daarbij te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de opdrachtgever dat direct te melden bij TKPM B.V. en deze melding per omgaande schriftelijk te bevestigen. b. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, of nadat deze ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan TKPM B.V. In alle overige gevallen dient gebrekenmelding schriftelijk plaats te vinden binnen 8 dagen na constatering van de gebreken, of nadat deze geconstateerd hadden kunnen worden. Alles evenwel binnen de garantietermijn. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan. Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 1. De door TKPM B.V. geleverde zaken blijven eigendom van TKPM B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met TKPM B.V. gesloten overeenkomst is nagekomen. 2. Door TKPM B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, of te laten vestigen. 3. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of als er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is TKPM B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaken houden weg te halen of te doen weghalen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 1 0% van het door hem verschuldigde bedrag. 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is de opdrachtgever verplicht TKPM B.V. onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. 5. De opdrachtgever is verplicht: a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal, en de polis ter inzage te geven aan TKPM B.V. ; b. Alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan TKPM B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW; c. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt op haar afnemers, bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door TKPM B.V. geleverde zaken te verpanden aan TKPM B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW; d. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van TKPM B.V. ; e. Om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die TKPM B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. f. Indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is, en het rechtsstelsel van de opdrachtgever geen eigendomsvoorbehoud kent, terwijl ook de toepasselijkheid van het Nederlands recht, overeenkomstig artikel 20 van deze voorwaarden niet wordt toegepast, komen partijen overeen dat de vergelijkbare rechten uit het desbetreffende rechtsstelsel voor het eigendomsvoorbehoud in de plaats treden. Opdrachtgever is gehouden er haar volledige medewerking aan te verlenen om te bewerkstelligen dat TKPM B.V. zich op deze rechten kan beroepen. Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst 1. De vorderingen van TKPM B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

5 Artikel 18. Betaling a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan TKPM B.V. omstandigheden ter kennis komen die TKPM B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. Indien TKPM B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en, zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is. c. In genoemde gevallen is TKPM B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander onverminderd en in het recht van TKPM B.V. schadevergoeding te vorderen. d. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan TKPM B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TKPM B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Betaling dient te geschieden per omgaande doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% over de te vorderen hoofdsom, met dien verstande dat deze minimaal 150,- bedragen. Artikel 19. Forumkeuze In afwijking van de wettelijke regels voorde bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal eik geschil tussen TKPM B.V. en de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het Arrondissement waarbinnen TKPM B.V. gevestigd is. TKPM B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet dan wel de volgens toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter. Artikel 20. Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht, inclusief de afdeling van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing. Artikel 21. Deponering en ingang geldigheid Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder inschrijfnummer

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie