KMSKA ONDERNEMINGSPLAN Ondernemingsplan 2013_definitief 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMSKA ONDERNEMINGSPLAN 2013. Ondernemingsplan 2013_definitief 1"

Transcriptie

1 KMSKA ONDERNEMINGSPLAN 2013 Ondernemingsplan 2013_definitief 1

2 INHOUD Inleiding p. 4 Samenvatting prioriteiten 2012 p. 4 Werking 2012 p. 5 SD 1 Collecties p. 5 OD 1.1 p. 5 Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan OD 1.2 p. 9 (Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een interdisciplinaire invalshoek OD 1.3 p. 21 Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatie- en tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal als een internationaal perspectief OD 1.4 p. 31 De museumcollectie beheren in overeenstemming met het collectieplan OD 1.5 p. 41 De museumcollectie bewaren in overeenstemming met het collectieplan OD 1.6 p. 46 Via restauratie de staat van de museumcollectie op een hoger niveau brengen SD 2 Publiek p. 52 OD 2.1 p. 52 Een breed en divers publiek aanspreken door gerichte communicatie, strategische marketing en het afsluiten van de juiste partnerschappen OD 2.2 p. 59 Inspirerende educatieve en drempelverlagende programma's organiseren geënt op de collectie en de onderzoeksprogramma's OD 2.3 p. 61 Een rijke bezoekerservaring verzekeren waardoor herhalingsbezoek wordt gestimuleerd OD 2.4 p. 63 De beleving voor de bezoeker vervolledigen door het aanbieden van extra dienstverlening Ondernemingsplan 2013_definitief 2

3 SD 3 Kennis p. 65 OD 3.1 p. 65 De museale werking maximaal faciliteren door het uitbouwen, beheren en toegankelijk maken van documentaire informatie OD 3.2 p. 72 Bekendmaken van kennis en informatie over de collectie, de onderzoeksprogramma's en de activiteiten van het museum OD 3.3 p. 75 Het uitwerken en implementeren van een strategie voor kennismanagement met het oog op deugdelijk bestuur SD 4 Ondersteuning p. 79 OD 4.1 p. 79 De museale werking maximaal ondersteunen door het aansturen en opvolgen van de cycli van besturen en beheren OD 4.2 p. 82 Een uitgebalanceerd en transparant financieel beleid voeren OD 4.3 p. 85 Het museum beheren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen OD 4.4 p. 88 Een stimulerend HRM-beleid voeren gericht op maximale ontwikkeling en adequate inzetbaarheid van de medewerker in de organisatie SD 5 Infrastructuur p. 92 OD 5.1 p. 92 Het museumgebouw renoveren tot een hedendaags museum dat beantwoordt aan de eigentijdse en toekomstgerichte noden OD 5.2 p. 93 De infrastructuur en het onderhoud van de gebruikte locaties up to date houden OD 5.3 p. 97 Een adequaat veiligheids- en preventiebeleid voeren Begroting p. 102 Personeel p. 107 Ondernemingsplan 2013_definitief 3

4 1. INLEIDING In uitvoering van de beheersovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2011 en betekend op 9 januari 2012 tussen de minister van Cultuur, Joke Schauvliege, en de administrateur-generaal van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dr. Paul Huvenne, werd onderhavig ondernemingsplan voor 2013 opgemaakt. In het ondernemingsplan worden de strategische en operationele doelstellingen van de beheersovereenkomst hernomen en worden zij concreet uitgewerkt voor het werkjaar SAMENVATTING PRIORITEITEN 2013 De eerste fase binnen het strategisch project Masterplan wordt in het voorjaar van 2013 afgerond. In de periode februari april 2013 wordt een gedeelte van de collectie ingehuisd in het nieuwe interne depot. Intussen gaat het tweede deel van fase 1 van start. Dit omvat onder meer het verwijderen van asbest en verdere afbraakwerken. De museumwerking gaat intussen onverminderd voort op diverse locaties. Het KMSKA blijft zichtbaar met verschillende tentoonstellingen in en rond Antwerpen. Zo zijn er wisselende presentaties in de Kathedraal, de Koningin Fabiolazaal, het Museum aan de Stroom en het Rockoxhuis in Antwerpen, het Stedelijk Museum in Lier en het Schepenhuis in Mechelen. Daarnaast werkt het KMSKA mee aan diverse tentoonstellingsprojecten in binnen- en buitenland. Tot de belangrijkste samenwerkingen voor 2013 behoren tentoonstellingen als Het Gulden Cabinet (Rockoxhuis), Happy Birthday Dear Academie (Museum aan de Stroom), Constant Permeke (Bozar), La vivante (Palais des Beaux-Arts Rijsel) en Rubenisme (Bozar en Royal Academy Londen). Ondernemingsplan 2013_definitief 4

5 3. WERKING 2013 SD 1 COLLECTIES Via het uitbouwen, onderzoeken, beheren en behouden van de kunstcollecties een expertisecentrum van internationaal niveau opzetten en prestigieuze tentoonstellingen aanbieden OD 1.1 Ontwikkelen en versterken van de collectie aan de hand van een collectieplan Actie Kwaliteitsvolle kunstwerken verwerven in overeenstemming met het collectieplan via aankoop, schenking, legaat, bruikleen Het collectiebeleid geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil en komt tot uiting in het collectieplan. Het steeds geactualiseerde en op historisch onderzoek gebaseerde collectieplan is bijgevolg onlosmakelijk verweven met het strategisch beleid. Via het collectieverwervingsplan wordt getracht de collectie te versterken en de hiaten in de collectie aan te vullen. De (resultaten) activiteiten ondernomen in het kader van de actieve prospectie alsook de marktopportuniteiten die zich voordoen worden via een geijkte procedure getoetst aan dit collectieverwervingsplan. Per periode werden de plus- en minpunten van de collectie, de kernstukken, de eventuele hiaten en de mogelijkheden om deze op te vullen opgelijst. Op basis daarvan wordt een collectieplan opgesteld dat gedragen worden door de gehele instelling. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Finaliseren van een gevalideerd collectieverwervingsplan - Aantal attenderingen (inclusief veilingcatalogi) / prospecties in functie van collectievorming: Realisatiegraad van de attenderingen / prospecties - Dekkingsgraad van de verwervingen met het collectieplan: grote indelingscategorieën: materiaaltype, datering, kerncollectie vs. documentaire collectie - Percentage budget besteed voor aankoop - Percentage verwervingswijze (aankoop, schenking, ) - Voortgangsrapportering Geschiedenis van de schenkers van het KMSKA (zie ook: subactie : alle schenking- en legaatdossiers zijn verwerkt Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie Ondernemingsplan 2013_definitief 5

6 Actoren: Team Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Kennis van de hiaten Subactie Opmaken van een collectieverwervingsplan Het collectieverwervingsplan gaat dieper in op het onderdeel collectievorming uit het collectieplan. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen Actoren: Team Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 (kerntaak) Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoek over de verwervingspolitiek van het KMSKA Onderzoek over de verwervingspolitiek van het KMSKA, in het bijzonder met betrekking tot de schenkingen en de schenkers (biografieën, netwerken, culturele en maatschappelijke context, onderlinge verhoudingen, gemiste kansen en geweigerde schenkingen). Tot hiertoe werden 302 schenkerdossiers en 40 legaatdossiers nagekeken. In een volgende fase worden de overige dossiers van legateurs onderzocht. De commissieverslagen worden nagelezen in functie van schenkingen en legaten. Ondernemingsplan 2013_definitief 6

7 Een begin van het onderzoek van de biografieën van de schenkers en legateurs wordt gepland zowel in het archief van het KMSKA als in de archieven van de stad en de provincie en het rijksarchief te Antwerpen. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Leen de Jong en KULeuven Actoren: Teams bibliotheek en archief Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: - Ondersteuning voor archiefonderzoek via samenwerking met universiteiten (stagiaires, deelstudies in het kader van papers en verhandelingen) - Het deelarchief moet door KULeuven worden beschikbaar gesteld/gedigitaliseerd Actie Gefundeerde collectiemobiliteit uitwerken en realiseren Collectiemobiliteit gestalte geven door het in kaart brengen van mogelijke herallocaties van een deel van de (depot-)collectie in een natuurlijke habitat. Bvb. Kathedraal Antwerpen Vanuit een breder perspectief de ontwikkelingen inzake het Decreet houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang Het topstukkendecreet 24/01/2003 op de voet volgen. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Aantal kunstwerken ingeschreven in collectiemobiliteit Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek en wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: Ondernemingsplan 2013_definitief 7

8 - Project Kunst en Mobiliteit: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en erkende musea in Vlaanderen - Collectiemobiliteit in functie van de sluiting van het KMSKA: erkende musea in Vlaanderen, partnermusea in het buitenland, Vlaamse Kunstcollectie (zie subacties , e.v.) Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: Niet in tijd begrensd Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subactie Subactie Pilootproject Kunst en Mobiliteit Het project Kunst en Mobiliteit werd gelanceerd in 2008 op initiatief van het KMSKA in samenwerking met het IVA Kunsten en Erfgoed en de Vlaamse Kunstcollectie, waarbij de depotcollectie van het KMSKA ter beschikking werd gesteld van erkende musea in Vlaanderen. Het project werd in 2011 geëvalueerd en verbreed naar de collecties van alle partners van de Vlaamse Kunstcollectie. Sinds 2012 wordt vraaggestuurd gewerkt. Dit wordt gecoördineerd door de Vlaamse Kunstcollectie in samenspraak met het KMSKA. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Kunstcollectie en erkende musea in Vlaanderen Actoren: Teams Collectiemanagement en Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de partners, samenwerking met IVA Kunsten en Erfgoed, conditie kunstwerken en facilitysituatie bruikleennemers Ondernemingsplan 2013_definitief 8

9 OD 1.2 (Inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek voeren naar de collectie vanuit een interdisciplinaire invalshoek Actie Ontwikkelen en uitvoeren van (inter-)nationale kunsthistorische en cultureelantropologische onderzoeksprogramma's De kunsthistorische en cultureel-antropologische onderzoeksprogramma s zijn bij voorkeur geënt op de rijke en diverse eigen collectie. Ze overspannen een breed en interdisciplinair werkveld. De verschillende pijlers waarop het kunsthistorische en cultureel-antropologisch onderzoek zich focust zijn: het werk van Quinten Metsys, Pieter Paul Rubens, James Ensor, Rik Wouters en het begrip Beelddenken in de kunstwetenschap. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Periodieke opvolgingsrapportage project o Zie ook: OD 1.3 (tentoonstellingen) o Zie ook: subactie (publicaties) - Deelname aan expertisegroepen - Medewerking aan wetenschappelijke Rubens-publicaties - Internationaal Rubensplatform - Wetenschappelijk deelcatalogus Rubens KMSKA Rubensdocumentatie en -beeldbank - Medewerking aan wetenschappelijk Ensor-publicaties Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Verder ontwikkelen van een afdelingsoverschrijdende onderzoeksmethodiek ondersteund door samenwerkingsverbanden: concretiseren van samenwerking Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Centrum Rubenianum vzw, Stad Antwerpen (Rubenianum), Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, onderzoeksprogramma s van binnen- en buitenlandse musea. Actoren: Zie subacties Timing: Zie subacties Financiële middelen: Zie subacties Ondernemingsplan 2013_definitief 9

10 Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties Subactie Quinten Metsys en de vroegrenaissance in Antwerpen Het onderzoeksproject van prof. dr. Max Martens van de Universiteit Gent over Metsys en de zestiende-eeuwse schilderkunst in Antwerpen zal o.a. resulteren in een tentoonstelling bij de heropening van het KMSKA. Verantwoordelijken: Team Collectieonderzoek Partners: Universiteit Gent, Bozar Brussel Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud- en beheer Timing: Middelen HRM: Bijdrage team Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Financiering van het fundamentele universitaire onderzoek Subactie Rubensonderzoek Het Rubensonderzoek met de uitgebreide historiek, pedigree, interpretaties, nieuwe inzichten betreffende de aanwezige werken, kortom de zo volledig mogelijk ontsluiting van de verzameling Rubenswerken, resulteert in publicaties (Rubens doorgelicht), tentoonstellingen (met als belangrijk evenement Rubenisme (of de invloed van Rubens op latere schilders tot en met de 20 ste eeuw) en het Rubensbulletin, waarin de meeste recente bevindingen van het onderzoek aan bod komen. Het onderzoek bestaat uit enerzijds archief- en bronnenstudie, en anderzijds fotografisch en materiaaltechnisch onderzoek. Een uitvoerige studie van de literatuur resulteert in een gedetailleerde stand van zaken over de reeds bestaande kennis betreffende de schilderijen. Door middel van archief- en bronnenstudie wordt dieper ingegaan op de brede context, de ontstaansgeschiedenis, de herkomst, de iconografie Ondernemingsplan 2013_definitief 10

11 en het restauratieverleden van de werken. Het fotografisch en materiaaltechnisch onderzoek verschaft inzicht in de schildertechniek en -stijl van Rubens en zijn ateliermedewerkers, en geeft een nauwkeuriger beeld van het creatieve ontstaansproces en de datering van de schilderijen. In 2013 wordt gefocust op de voorbereiding van de deelcatalogus over Rubens. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Getty foundation (Los Angeles), Centrum Rubenianum vzw, Stad Antwerpen (Rubenianum), Vrije Universiteit Brussel, Internationale Rubensmusea, Arcobaleno vzw, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leiden Actoren: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek en teamhoofd Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Financiële middelen: Grant Getty foundation (Los Angeles) en recurrente middelen Middelen HRM: Recurrente middelen (kerntaak) Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: - Toekenning van hoger genoemde onderzoeks-grants Subactie Onderzoek en ontsluiten van de Ensorverzameling KMSKA Een grondig en systematisch onderzoek van de Ensorverzameling van het KMSKA wordt gevoerd. Hierbij worden zowel de schilderijen, de tekeningen als de archivalia van Ensor onderzocht. Doel van het onderzoek is om aan de hand van de nog nauwelijks ontgonnen onderdelen van de Ensorverzameling een belangrijke bijdrage te leveren tot een beter begrip van de positie van Ensor tegenover het ontstaan van het modernisme in de West-Europese kunst. In tweede instantie moet het onderzoek resulteren in een grondige ontsluiting van de volledige Ensorverzameling met de publicatie van een deelcatalogus van de volledige verzameling tekeningen van het KMSKA en de volledige publicatie van de handschriften en documenten. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vlaamse Kunstcollectie en Arcobaleno vzw Ondernemingsplan 2013_definitief 11

12 Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: 2015 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Het materiaaltechnisch onderzoeksproject van de universiteiten van Gent en Antwerpen en van Arcobaleno vzw Subactie Onderzoek Rik Wouters Volgende deelprojecten worden onderzocht: - Wouters & Bridget Riley (grafiek), kleur en licht in facetten - Wouters en het naakt (Rops, Degas, Enfants à la toilette, Sluyres, ) - Wouters: tekeningen en grafiek Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Stad Mechelen Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Inzet en professionaliteit van de partner Subactie Onderzoek Beelddenken De studie van het Beelddenken beweegt zich op het vlak van de perceptie van kunst en van het leerproces in het kijken naar kunst. In de plaats van gebruik te maken van tekst en uitleg bij beelden is het de betrachting om met beelden zelf en met confrontaties van die beelden nieuwe inzichten en betekenissen van kunst te genereren. Deze studie is van groot belang voor de toekomstige vernieuwde presentatie van de museumcollecties. Ondernemingsplan 2013_definitief 12

13 Verantwoordelijken: Administrateur-generaal Partners: Museum aan de Stroom, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, KULeuven en Universiteit Antwerpen Actoren: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Timing: Middelen HRM: Bijdrage Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoek historisch interieur museumzalen In het kader van het Masterplan wordt er gewerkt aan de uittekening van de werken die de historische reconstructie en beleving van een aantal museumzalen mogelijk maken. Het onderzoek naar de oorspronkelijke architectuur door de restauratiearchitect en de decoratie van deze zalen wordt ondersteund door het raadplegen van het archief KMSKA en wordt aangevuld met opzoekingen in andere archiefbewaarders van informatie over het KMSKA (Felixarchief, Archief van de Provincie en het Rijksarchief) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende restauratieniveaus, gerelateerd aan verschillende graden van aantasting van het gebouw; de restauratie van de situatie 1890 (Centrale as eerste verdieping), het capteren van sfeer van 1890 (zijruimten eerste verdieping) en het capteren van de sfeer van 1927 (bel-etage) met aansluiting bij de andere restauratieniveaus bijvoorbeeld via kleurgebruik. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Claus en Kaan Architecten Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Ondernemingsplan 2013_definitief 13

14 Actie Ontwikkelen en uitvoeren van materiaal-technische (inter-) nationale onderzoeksprogramma's Uitvoeren van materiaal-technisch onderzoek van de collectie, in het bijzonder de schilderijencollectie. Dit onderzoek wordt al dan niet gekoppeld aan geplande restauraties. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Voortgangsrapportering onderzoeksprojecten - Valoriseren onderzoeksprogramma via Pure Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: MOLAB (MObile LABoratory), Universiteit Antwerpen (departement chemie), Universiteit Gent (departement chemie), Arcobaleno vzw en, in functie van het onderzoek, andere laboratoria. Actoren: Team Collectieonderzoek en team Conservatie/Restauratie Timing: Financiële middelen: Zie subacties Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties en Subactie Materiaal technisch onderzoek Rubensproject In het Rubensproject vormt het innovatief materiaaltechnisch onderzoek een belangrijk onderdeel. De 21 werken van Rubens van het KMSKA worden systematisch aan verschillende methodes onderworpen. In samenspraak met en met de ondersteuning van verschillende externe instellingen zoals universiteiten, musea, fondsen, kunsthistorische centra wordt een programma gepland, uitgebouwd en uitgevoerd. Het gaat over nieuwe fototechnieken, kunstmatige intelligentie schildertechniek, non-destructieve pigmentanalyse, laagopbouw en de uitbouw van de interne röntgencel. Ondernemingsplan 2013_definitief 14

15 Van een aantal schilderijen werden in 2011 monsters genomen, die vanaf 2012 werden onderzocht, geanalyseerd en vervolgens werden verwerkt tot dwarsdoorsneden. Dit onderzoek wordt verder gezet in Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Universiteit Antwerpen (departement chemie) en Arcobaleno vzw Actoren: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en Team Conservatie/Restauratie Timing: 2013 Middelen HRM: Bijdrage Team Conservatie/Restauratie en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Materiaaltechnisch onderzoek gekoppeld aan restauratieprojecten Een restauratieproject is bij uitstek het moment om schilderijen materiaaltechnisch te onderzoeken; hetzij in het kader van het vooronderzoek, hetzij tijdens de behandeling. Het soort onderzoek is sterk afhankelijk van de vragen die rijzen tijdens de restauratie en kan daarom vooraf moeilijk gedefinieerd worden. Over het algemeen wordt röntgen- en infraroodonderzoek gedaan, aangevuld met Portable X-ray Fluorescence (PXRF) en de analyse van verfmonsters. Zie subactie en verder Verantwoordelijken: Teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: MOLAB(MObile LABoratory), Universiteit Antwerpen (departement chemie); Universiteit Gent (departement chemie), Arcobaleno vzw en, in functie van het onderzoek, andere laboratoria. Actoren: uitvoerende (externe) restaurator, wetenschappelijke medewerker Collectieonderzoek Timing: 2017 Ondernemingsplan 2013_definitief 15

16 Middelen HRM: Teamhoofd Conservatie/Restauratie, wetenschappelijke medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Adequate rapportering van de partners Subactie Materiaaltechnisch onderzoek schilderijen Ensor 38 schilderijen en 500 tekeningen van Ensor worden materiaal-technisch onderzocht. De ontbrekende technische documenten worden aangemaakt door Arcobaleno vzw. Een restaurator gaat de schilderijen onderzoeken en de technische documenten interpreteren. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en teamhoofd Conservatie/Restauratie Partners: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Arcobaleno vzw Actoren: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2017 Middelen HRM: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek en team Collectiebehoud en -beheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Voortgang materiaal-technisch onderzoeksproject (Universiteiten Gent en Antwerpen) en een haalbare projecttiming Actie Ontwikkelen en uitvoeren van museologische (inter-) nationale onderzoeksprogramma's Er worden onderzoeksprogramma s ontwikkeld, o.m. op het vlak van educatie en collectiebeheer. Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: - Voortgangsrapportering onderzoeksprojecten Ondernemingsplan 2013_definitief 16

17 Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek Partners: Zie subacties Actoren: Zie subacties Timing: 2013 Financiële middelen: Zie subacties Middelen HRM: Zie subacties Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Zie subacties , , en Subactie Collectiecatalogus Algemeen: - Bijhouden en opvolgen van internationale ontwikkelingen, passief en actief met het doel een grotere aanwezigheid en een veel hogere ranking binnen de zoekresultaten te bekomen zowel via overkoepelende sites als via zoekmachines. Museumcollecties: - Continu onderzoek om de formele en inhoudelijke basisgegevens te vervolledigen en gaandeweg systematisch de gegevens (velden) uit te breiden en aan te vullen. - Het diepgaande onderzoek naar de catalogus leidt (naast de kennis van de kunstwerken/ kunstenaars) tot meer inzicht in de geschiedenis van de collecties/ museum. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, MASerfgoedforum en Vlaamse Kunstcollectie Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: Ondernemingsplan 2013_definitief 17

18 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Schilderijencatalogus Met de publicatie Alle schilderijen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (werktitel) zet het museum een lange traditie inzake museumcatalogi verder. Sinds de uitgave van de laatste schilderijencatalogi (Moderne Meesters 1977 en Oude Meesters 1988) is niet alleen de kwaliteit van het onderzoek sterk toegenomen maar is ook de collectie sterk uitgebreid. Een handzame en geüpdatet publicatie die een volledig overzicht biedt van de rijke collecties schilderkunst van het KMSKA is dan ook noodzakelijk om aan de vraag van vorsers en museumbezoekers te voldoen. In de bestandscatalogus wordt elk schilderij voorgesteld met de basisinformatie (naam van de kunstenaar, biografische gegevens, titel, jaar, materiële gegevens (materiaal en afmetingen), inscripties (signatuur, datum, opschrift), verwerving, opmerkingen, inventarisnummer) en een kleurenafbeelding. Het voorbereidend onderzoek werd in 2012 afgerond. In 2013 wordt de publicatie verder voorbereid. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk medewerkers Collectieonderzoek Partners: Uitgeverij Actoren: Teams Collectieonderzoek en Collectiebehoud en -beheer Timing: 2014 Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Lezingen Naast studiedagen organiseert het museum ook regelmatig kunsthistorische lezingen voor een ruim cultuurgeïnteresseerd publiek. Sinds 1928 worden er op zondagochtend voordrachten georganiseerd. Bij voorkeur komen onderwerpen die aansluiten bij het museumbezit aan bod. De gastsprekers zijn kunstgeleerden : museumconservatoren, professoren maar ook stafleden van het museum, kunstenaars en schrijvers. Ondernemingsplan 2013_definitief 18

19 In de lezingenreeks Nieuw gebouw, nieuw museum in het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaan de sprekers, elk vanuit hun achtergrond, in op de vraag of musea nog toekomst hebben en zo ja, hoe dat toekomstige museum er dan uit zal zien. Verantwoordelijken: Waarnemend wetenschappelijk directeur Collectieonderzoek en wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Partners: Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, sprekers Actoren: Teams Collectieonderzoek en Marketing, Communicatie, Educatie Timing: Financiële middelen: euro Middelen HRM: Bijdrage wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de sprekers Subactie Voorbereiding inrichting nieuw museum Met het oog op de heropening van het museum wordt gedurende de sluitingsperiode de inrichting van het nieuwe museum voorbereid. Het collectieplan wordt hierbij als vertrekpunt gebruikt. Er wordt een denktank/werkgroep opgericht om op regelmatige basis inhoudelijke discussies te voeren. Ook via symposia en studiereizen wordt nagedacht over de nieuwe presentatie van de collectie. Voor de heropening van het museumgebouw in 2018 wordt de Ensorverzameling grondig bestudeerd. Zij wordt op een nieuwe manier geïntegreerd in de inrichting van de permanente collectie. Het KMSKA bereidt ook een tentoonstelling voor over Baroksculptuur i.s.m. de musea stad Antwerpen, het Rubenianum, de Kathedrale Kerkfabriek en Amuz. Verantwoordelijken: Administrateur-generaal Partners: Claus en Kaan Architecten Actoren: Teams Collectiebehoud en -beheer, Marketing, Communicatie en Educatie, Bedrijfsvoering en Collectieonderzoek Timing: Ondernemingsplan 2013_definitief 19

20 Middelen HRM: Bijdrage teams Collectiebehoud en -beheer, Marketing, Communicatie en Educatie, Bedrijfsvoering en Collectieonderzoek Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Noodzaak aan bijkomend onderzoek Subactie Onderzoeksprojecten collectiemanagement/transport en verpakking Het opvolgen van initiatieven en onderzoek rond duurzaamheid. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: Centre Européen de Normalisation, Nederlandse Registratoren Groep (NRG), European Registrars Committee (ERC), Portable, Art handling and Collections Care Information Network (PACCIN) Actoren: Team Collectiebeheer Timing: Doorlopend Middelen HRM: Team Collectiebeheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: / Subactie Onderzoeksprojecten collectiemanagement/depotproblematiek Onderzoek van de depotproblematiek in Vlaanderen. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, Universiteit Antwerpen Actoren: Team Collectiebehoud en -beheer Timing: 2013 Ondernemingsplan 2013_definitief 20

21 Middelen HRM: Bijdrage team Collectiebehoud en -beheer Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Partnerschap met IVA Kunsten en Erfgoed Subactie Onderzoeksproject collectiemobiliteit EU Uitwerken van een informatieve website voor Vlaanderen over collectiemobiliteit in het kader van de implementatie van Europese collectiemobiliteit. Verantwoordelijken: Wetenschappelijk directeur Collectiebehoud en beheer Partners: IVA Kunsten en Erfgoed, FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) Actoren: Collectieregistrator Timing: Doorlopend Middelen HRM: Bijdrage collectieregistrator Randvoorwaarden/kritische succesfactoren: Engagement van de partners OD 1.3 Een evenwichtig, stimulerend, innovatief, informatief en aantrekkelijk presentatie- en tentoonstellingsbeleid ontwikkelen en voorstellen vanuit zowel een nationaal als een internationaal perspectief Actie De zichtbaarheid, de contextualisering en de toegankelijkheid van de eigen collectie voor het publiek maximaliseren Het museumgebouw is momenteel gesloten voor een verbouwing die tot 2017 zal duren waardoor het museumgebouw op het Antwerpse Zuid niet kan worden bezocht. Toch blijft de collectie van het museum dichtbij en toegankelijk. De belangrijkste kunstwerken zijn op verschillende gastlocaties in en rond Antwerpen te bewonderen. Zo zijn er verschillende lopende projecten in Antwerpen, Mechelen en Lier tot Indicatoren en bijbehorende streefcijfers: Ondernemingsplan 2013_definitief 21

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

2012 Virtueel Platform

2012 Virtueel Platform VIRTUEEL PLATFORM RESEARCH: BORN - DIGITAL KUNSTWERKEN IN NEDERLAND Virtueel Platform in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut

Nadere informatie

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam

Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam 1 Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam april 2015 Gitta Luiten in opdracht van de Gemeente Rotterdam 2 Inhoudsopgave 1 Opdracht 3 1.a Onderzoeksopzet 3 1.b Kaders 4 2 Samenvatting en conclusies 5 2.a Conclusies

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives A. Situering, innovatiedoel en innovativiteit van het project...4 A.1. Situering in Vlaanderen...4 A.2. State-of-the-art...5 A.3. Innovatiedoel...8

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland ICT-GEBRUIK IN MUSEA Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE APRIL 2008 Inhoudsopgave INLEIDING A SAMENVATTING 1 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1. UITGANGSPUNTEN 2 1.2.

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18

De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18 De nieuwe bibliotheek: Pupillen 14-18 Aalst, september 2014 Inhoud I Inleiding... 3 II Situering... 4 A Historische context... 4 B Beleidscontext... 4 C Ruimtelijke context...6 III Conceptnota... 8 A Nulmeting...

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie