Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 9 september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 9 september 2015"

Transcriptie

1 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 9 september 2015 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. I. M. Martienus (Schout van Eijklaan IV) Dhr. F.A. Raaijmakers (VvE B. Sweenslaan 12/52) Mevr. T. van Rhee (VvE Schout van Eijklaan III) Mevr. L. van der Spek (Bewonerscie. Burg. Velthuijsenlaan) Dhr. A.J. Tazelaar (VvE Schout van Eijklaan III) Mevr. J. Teunissen (Bewonerscie. Burg. Duyvendijklaan) Mevr. L.T.M. Teunissen Mevr. A.D. Torbijn Dhr. J. Verweij (VVE Burg. Keijzerlaan) Met kennisgeving afwezig Mevr. Y. Baai-Muijsson (OBS De Margriet) Dhr. M. Deerenberg (Vidomes) Mevr. A.J. Groot (Stg. Platform Gehandicapten) Dhr. R. Hage (Supermarkt Dirk) Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof) Dhr. T. P. Metz Mevr. M.J. Palstra (Schout van Eijklaan IV) Dhr. A.C.J.P.M. Pauwels (VvE Caan van Necklaan) Mevr. A.H.R. de Roy van Zuydewijn (VvE Schout van Eijklaan III) Mevr. E. Soutendijk Aanwezig namens de gemeente Mevr. V. van Hurck (wijkmanager en voorzitter) Dhr. M. Schreuders (onderzoeker) Aanwezig namens derden Dhr. T. Goijarts (wijkagent) Mevr. S.J. Duijvestijn (gemeenteraad GBLV) Dhr. E. Verbeek (Stg. Platform Gehandicapten) Mevr. C.M. Bierhuis (ID College) Mevr. I.G.H. Vegter (ID College) Mevrouw E. Groenendijk (Sport en Welzijn) Mevrouw J. van der Sloot (Sport en Welzijn) Mevr. W. Mangré (Stg. Woej) Mevr. S. de Jong (Groenteam De Heuvel) Verslag Mevr. J.E.J. Smits (Het Notuleercentrum) 1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet allen welkom. Gememoreerd worden drie leden van het wijkplatform die overleden zijn: mevrouw Van der Veen, de heer Maarten Oosschot en mevrouw Anita Zaat. De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van agendapunten 4a Groenteam De Heuvel en 4b Sport en Welzijn. De heer Draaijer laat een krantenartikel uit de Volkskrant van 8 augustus 2015 rondgaan. In meerdere gemeenten worden bewoners gevraagd blikjes en flesjes in te leveren voor statiegeld. Het statiegeld wordt aan goede doelen, zoals de voedselbank gedoneerd, het maakt mensen bewust en bestrijdt het zwerfafval. Elders is de actie zeer succesvol en de Amstelwijkbewoners staan hier positief tegenover. Het artikel wordt bij het verslag gevoegd. Mevrouw Duijvestijn vult aan dat de volgende OpenRAADhuisavond op 22 september 2015 in het FOX OAB in de Fransstraat in Voorburg-Noord het nieuwe afvalbeleid Grip op Grondstoffen als thema heeft. 1

2 2. Vaststellen verslag 18 februari 2015 Het verslag van 18 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag, pagina 6, agendapunt 5, geeft de heer Draaijer aan dat hij geen concreet antwoord heeft gekregen op zijn vraag wat de gemeente doet met alle input van bewoners inzake het wijkgerichte werken. De wijkmanager zegt dat er vier deelopdrachten zijn: De manier van wijkgericht werken: gestart wordt met twee pilots. In Bovenveen start de buurttender. De organisatie Urban Villagers haalt ideeën op uit de wijk en zet deze om in een aanbesteding, waar partijen op in kunnen schrijven om de wensen van wijkbewoners te realiseren. In Voorburg-Noord en Leidschendam Zuid e.o. begeleidt Pauline Eisma een pilot waarbij de werkwijze van het samenwerkingsverband Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt ingezet wordt. Marc Schreuders gaat onderzoeken en meten wat in deze proefprojecten wel en niet effectief is. Het wijkplatform en de functie van wijkmanager kunnen naar aanleiding van de pilots veranderen. Vanuit het coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor 2016 tot en met 2018 om bewonersinitiatieven te ondersteunen. De bedoeling is dat bewoners zoveel mogelijk beslissen hoeveel middelen waaraan besteed worden. Het verbeteren van communicatie en uitwisseling van informatie met bewoners door de digitale wereld meer te benutten met als doel een hogere betrokkenheid van bewoners en meer draagvlak te creëren. In Voorburg-Noord is een Facebookpagina opgezet. In De Heuvel/Amstelwijk zijn er al twee Facebookpagina s met veel leden/volgers. De adressen worden toegevoegd aan dit verslag. (zie en ). 3. ID College Tineke Bierhuis en Ilse Vegter van het ID College zijn vanavond aanwezig om de verbouwing aan het Fluitpolderplein toe te lichten en eventuele vragen en input van bewoners te ontvangen. De communicatie met bewoners over de verbouwing had beter gekund. Het ID College geeft MBO-opleidingen op het gebied van economie, secretarieel/administratief, welzijn en gezondheidszorg. Er wordt nauw samengewerkt met het s-gravendreef College, die voor een derde deel in het gebouw is gehuisvest en de bibliotheek op de 1 e etage. Het ID College wil graag door middel van leuke activiteiten een beter contact met bewoners tot stand brengen, zodat leerlingen bij de buurt van de school betrokken zijn en vice versa. De Open Dag op 1 februari 2016 voor leerlingen is een mooie gelegenheid de school van binnen te bezoeken en kennis te maken met het onderwijs dat wordt gegeven. Projecten die binnen de opleidingen passen kunnen georganiseerd worden om iets voor de omgeving van de school te doen. Ouderen kunnen door leerlingen bezocht worden om eenzaamheid te bestrijden, door een gesprek aan te gaan, te (rolstoel)wandelen of een high tea te organiseren. Ouderen zouden begeleid kunnen worden naar Burendag of activiteiten in de wijkcentra om hen over de drempel te krijgen; 4. Tijdelijke wijkagent T. Goijarts Na wijkagente Carola Albers zouden Nico Meeuwenoord en Michel Kroone in deze wijk als wijkagenten werken. Gebleken is dat hun andere wijk De Prinsenhof al hun tijd in beslag nam. Ter versterking is wijkagent Ton Goijarts in De Heuvel / Amstelwijk tijdelijk aangesteld, in ieder geval tot februari Indien deze periode niet verlengd kan worden keert wijkagent Ton Bos waarschijnlijk terug in deze wijk. 2

3 Ton Goijarts is bereikbaar via of via telefoon Desgevraagd geeft hij een toelichting op zijn ervaringen in de wijk tot nu toe: in de wijk zijn veel ouderen en het aantal dementerenden neemt toe, onder andere door het langer thuis blijven wonen. De politie is in de avonddiensten vaak bezig met ouderen die op straat dwalen en in de war zijn. de criminaliteit in de wijk is niet zo hoog als bijvoorbeeld in Voorburg-West; de hoeveelheid zwerfafval in de wijk is aanzienlijk. Verschillende methodes van melding maken van afval en andere zaken in de openbare ruimte passeren de revue: foto s maken en verzenden via de Buiten Beter App; telefonisch via 14070; digitaal via de website van de gemeente met of zonder DIGID; via Bewoners wisselen ervaringen uit met de verschillende methodes. De wijkmanager benadrukt dat de gemeente de voorkeur heeft meldingen via het MOR (Meldpunt Openbare Ruimte) te doen, digitaal of telefonisch. Een uitgebreide discussie volgt over de oorzaken van de grote hoeveelheid afval in de wijk, oplossing en gedragsbeïnvloeding.. 4a. Groenteam De Heuvel Het Groenteam De Heuvel houdt zich bezig met groen en duurzaamheidsprojecten. Omdat het groenafval bij hoogbouw niet apart wordt ingezameld en maar liefst 40% van het huisvuil composteerbar is, wordt een composteringsproject opgestart. Aan de voorkant van het centrum aan de Dobbelaan wordt een stenen container ingericht voor het langsbrengen en verzamelen van groenafval. Aan de achterkant van het gebouw komen drie composteerbakken. Een groep vrijwilligers gaat de inzameling composteren en beheren. Zij worden begeleid door zogenaamde composteerbakkers. Groente, fruit, knaagdierenzaagsel en tuinafval, inclusief bladeren zijn van harte welkom. Het Groenteam wil bewoners enthousiasmeren en draagvlak in de wijk creëren voor dit initiatief. Inzameling start op 26 september 2015 tijdens Burendag. Folders worden binnenkort in de wijk verspreid. 4b. Sport en Welzijn Eliane Groenendijk introduceert zichzelf. Zij is bij Sport en Welzijn werkzaam als een soort cultuurmakelaar in een duobaan. De tweede functionaris wordt nog geworven. De functie is nieuw en wordt nog nader uitgewerkt. Het is de bedoeling om op het gebied van cultuureducatie met zoveel mogelijk partijen in de gemeente samen te werken en verbindingen te leggen. Tijdens Burendag volgend jaar op 24 september 2016 wil Sport en Welzijn in samenwerking met Woej en bewoners een Heuvelfestival organiseren. Het doel is de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en empowerment, dat wil zeggen het ontwikkelen en laten zien van talenten. Het project verkeert nog in de brainstormfase. Suggesties en initiatieven van bewoners zijn van harte welkom. Mevrouw van der Spek vraagt hoe een dergelijk festival in relatie staat tot het jaarlijkse Heuvelfeest en de activiteiten die de bewonerscommissie met veel succes jaarlijks op Burendag organiseert. Zij worden bij deze laatste gesteund door Vidomes en het Oranjefonds. Geeft dit niet teveel concurrentie met het kleinschalige evenement? Het initiatief van Sport en Welzijn is bedoeld als cultureel festival om bestaande groepjes in 3

4 de wijk te profileren en te laten zien wat er op cultureel gebied beschikbaar is en hierin jong en oud met elkaar te verbinden om elkaar te stimuleren. De wijkmanager merkt op dat beide evenementen elkaar zouden kunnen versterken. Mevrouw Groenendijk en de wijkmanager nemen het signaal mee. Joyce van der Sloot is sinds kort aangesteld bij Sport en Welzijn als buurtsportcoach. Er zijn buurtsportcoaches in de vier aandachtswijken. Haar doel is de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te vergroten door mensen in beweging te krijgen. Recent is zij het bredeschoolprogramma voor basisschoolleerlingen uit de hele wijk gestart. Dit programma beoogt een zinvolle vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en cultuur. Op woensdag- en vrijdagmiddag begeleidt zij beweging voor jongeren op het plein van de Margrietschool. Allerlei activiteiten zijn al voorhanden, zoals bewegen voor ouderen in de wijk, maar lang niet iedereen is hiermee bekend. Bewegen voor ouderen is mogelijk in de gymzaal van de Waterlelie voor 50+ en in De Plint. De Plint is voor ouderen uit deze wijk te ver weg. Bewoners vragen de buurtsportcoach na inventarisatie meer bekendheid te geven aan bestaande en nieuwe activiteiten. Zij onderschrijft dit met het motto vinden en verbinden. Het Heuvelhonk was van oorsprong een centrale ontmoetingsplek, maar deze locatie is allang niet meer voor iedereen toegankelijk. In de Margrietschool is een ontmoetingsplek (het buurtlokaal) gecreëerd. Woej beziet of het mogelijk is te flyeren in de wijk voor meer bekendheid. Input en suggesties van bewoners zijn welkom via de wijkmanager of via 5. Actiepuntenlijst stand van zaken lopende onderwerpen Actie 1 wegdek Burg.Kolfschotenlaan: de ideeën over de herinrichting van de Burg. Kolfschotenlaan zijn gepresenteerd tijdens de inloopavond van woensdagavond 20 mei De plannen worden nu verder uitgewerkt. Wat is de concrete tijdplanning voor de herinrichting van de Burg. Kolfschotenlaan? De openbare ruimte, met name in de Heuvelwijk, is in slechte staat. Hier is in jaren niets aan gebeurd. Wat zijn hier de concrete plannen? Natuurstenen muurtjes moeten gerepareerd worden en omgevallen paaltjes kunnen vervangen worden. Kunnen dit soort zaken niet direct aangepakt worden? Een meerjarenplanning staat in het Ontwikkelingsbeeld De Heuvel, dat tijdens de inloopavond van 20 mei 2015 is gepresenteerd. Uitvoering van een dergelijk plan verloopt gefaseerd. Sommige zaken kunnen op korte termijn worden gerealiseerd, andere zaken op langere termijn. Er zijn al verschillende zaken uit de Buurtvisie, waar het Ontwikkelingsbeeld onder valt, uitgevoerd, zoals het opknappen van de speeltuinen en de realisatie van het buurtlokaal.. Hoe wordt omgegaan met gestelde vragen en gegeven input door bewoners? Wat is de verdere procedure? Krijgen bewoners individueel een reactie op hun feedback en ideeën? Wat is de concrete tijdplanning voor de herinrichting van De Heuvel en de uitvoering van het masterplan? In hoeverre hebben bewoners nog invloed op de keuzes die gemaakt worden? De wijkmanager neemt de vragen mee en nodigt wellicht een collega uit om de uitwerking van de plannen te presenteren. 4

5 Een bewoner benadrukt het belang van goed communiceren met omwonenden en de VvE s, als er ergens werk in uitvoering is om zoveel mogelijk overlast en onwetendheid te voorkomen. Er is meer nodig dan publicatie van omgevingsvergunningen in t Kkrantje en periodieke nieuwsbrieven. De veranderingen van locatie van naschoolse opvang Vlietkinderen en de crèche Small Steps worden besproken. Actie 2 zwerfafval in de wijk: de gemeente start op Burendag (26 september 2015) met de nieuwe aanpak Dit is jouw buurt. Het actiepunt blijft staan. Actie 3 verkeerssituatie Dobbelaan: in het Ontwikkelingsbeeld De Heuvel is opgenomen hoe hier tegenaan gekeken wordt. Tijdens de inloopavond van woensdagavond 20 mei 2015 heeft u hiervan kennis kunnen nemen. Het actiepunt blijft staan. Aandachtspunt 1 overlast bladeren bij de hoogbouw, verzoek om bladkorf: zie de rondvraag. 6. Nieuwe onderwerpen, vragen, suggesties De agenda van activiteiten voor de komende tijd is als volgt: De OpenRAADhuisavond op 22 september 2015 in FOX OAB met het thema afvalbeleid. De vorige OpenRAADhuisavond ging over de nieuwe Wijkatlas, die digitaal beschikbaar is en op papier via de wijkmanager; Inloopavond wateroverlast op 23 september 2015; Burendag op 26 september Rondvraag Mevrouw van der Spek betreurt het dat bij de festiviteiten van het bereiken van het hoogste punt van zwembad De Fluit geen bewoners zijn uitgenodigd. De bouwer BAM heeft na het begin van de bouw geen nieuwsbrieven meer verspreid. De heer Draaijer: - geeft aan dat hij zich ingeschreven heeft voor de digitale nieuwsbrief van het zwembad, maar de nieuwsbrief nooit heeft ontvangen; - vraagt of meer rode vuilnisbakken geplaatst kunnen worden bij de school; nu staat er een bak bij de bibliotheek en een bij het water maar dat is te weinig; - het contact tussen de beide scholengemeenschappen en de Amstelwijk verloopt goed. Hij mist dezelfde interactie met de bibliotheek. Maar weinig mensen zijn lid en men is onbekend met de activiteiten. Kan de bibliotheek een keer worden uitgenodigd in het wijkplatform? Mevrouw Groenendijk heeft goede contacten met de bibliotheek en neemt het signaal mee. De heer Verweij vraagt wie de eigenaar en huurder zijn van de Opifex kerk. Deze is eigendom van het Bisdom Rotterdam en is voor twee jaar verhuurd aan Crossroads Church The Hague. Verder vraagt hij naar de uitbreidingsplannen van supermarkt Dirk. De wijkmanager antwoordt dat de vergunningen nog niet rond zijn. Mevrouw Martienus vraagt naar de reden van afwijzing van het plaatsen van een bladkorf. Bewoners van de flats ervaren overlast van de bladeren op het parkeerterrein. Groenbeheer blaast de bladeren het gras op, waarna deze weer terug waaien op het parkeerterrein. 5

6 De Wijkmanager antwoordt dat de reden van afwijzing te maken heeft me de slechte ervaringen in de flatwijken met bladkorven en GFT-bakken, omdat er ander vuil in gedeponeerd wordt. Groen Team de Heuvel zou erg blij zijn met de bladeren omdat dit goed composteermateriaal is. De vraag is alleen hoe de bladeren bij het inzamelpunt gebracht kunnen worden. Mevrouw Groenendijk laat weten dat zij het nuttig vindt om bij het wijkplatform aanwezig te zijn en doet haar best de volgende keren er ook bij te zijn. De wijkagent zegt positief geraakt te zijn door de betrokkenheid en initiatieven van de bewoners. Ook hij woont de volgende keren waar mogelijk het wijkplatform bij. Mevrouw Den Heijer is vrijwilliger bij de Kledingbank en roept op kleding te doneren, bij voorkeur herenkleding. De Kledingbank is tot 1 oktober in het voormalige ABN-AMRO gebouw gehuisvest. Kleding kan iedere dag tussen en uur worden ingeleverd. Bij grote hoeveelheden kan het op afspraak ook worden opgehaald. De Kledingbank is een initiatief van Stichting Woej en de sociale dienst van de gemeente. De doelgroep is de echte minima. Mensen met Ooievaarspassen worden aangeschreven. Tot nu toe zijn er al 300 aanmeldingen. Mevrouw Duijvestijn laat weten dat de heer Maarten Oosschot tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 september 2015 wordt herdacht. Die avond staat ook Leidsenhage op de agenda. Dit is één van de onderwerpen waar Maarten Oosschot binnen de gemeenteraad met veel inzet aan gewerkt heeft. De gemeenteraadsvergaderingen zijn ook op afstand via Internet of via TV-West/Midvliet (KPN en Ziggo) te volgen. 8. Sluiting De volgende datum voor het wijkplatform is op 25 november 2015 in de Kruisheuvelkerk. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 6

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 25 november 2015 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. I. M. Martienus

Nadere informatie

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 20 januari 2016 Aanwezig namens de bewoners Dhr. W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. M. Kleihorst Dhr. J.W. van Leeuwen Dhr. T. P. Metz Mevr. M.J.

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 juni 2014 Aanwezig namens de bewoners Mevr. F. den Heijer (Bewonerscommissie Duyvendijklaan) Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 14 september 2011 Aanwezig namens de bewoners Aanwezig namens de gemeente Dhr. C.A. Bakker (buurtpreventieteam) Dhr. K.A. Abelsma (wijkmanager, voorzitter)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012

Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Verslag van het wijkplatform De Heuvel/Amstelwijk d.d. 17 oktober 2012 Aanwezig namens de bewoners Dhr. M. Oosschot (raadslid) Mevr. H.C. Koopmans Dhr. J.W. van Leeuwen Mevr. N. Roek (OBS De Margriet)

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014

Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 8 januari 2014 Aanwezig namens de bewoners Dhr. W. A. Draaijer Mevr. A.H.R. de Roy van Zuydewijn (VvE S.v.Eijklaan III) Dhr. C.B. de Sterke (VvE

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014

1. Opening, mededelingen en vaststellen verslag 11 juni 2014 Verslag Wijkplatform Voorburg-Noord 18 september 2014, Fransstraat 16, FOX AOB, Voorburg Aanwezig namens bewoners: De heer E. Darwinkel De heer H. Heemskerk De heer K. Beemsterboer De heer A. de Heus De

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Inloopavond President Kennedyplein en Groenstrategie De Heuvel - 20 juni 2016 Reacties van bewoners en antwoord van de gemeente daarop

Inloopavond President Kennedyplein en Groenstrategie De Heuvel - 20 juni 2016 Reacties van bewoners en antwoord van de gemeente daarop Inloopavond President Kennedyplein en Groenstrategie De Heuvel - 20 juni 2016 Reacties van bewoners en antwoord van de gemeente daarop Bewoners reactie Reactie gemeente Algemeen Ledverlichting -> ouderen,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 2 oktober nr. 03

Nieuwsbrief. 2 oktober nr. 03 Nieuwsbrief 2 2014 2014-2015 nr. 03 Beste ouders/ verzorgers, Afgelopen maandag zijn wij allemaal geschrokken van de bekladding van de muur bij de ingang. Samen met de politie en de gemeente gaan wij De

Nadere informatie

Mevrouw V. van Hurck (wijkmanager), voorzitter. De heer M. Schreuders (onderzoeker wijkgericht werken)

Mevrouw V. van Hurck (wijkmanager), voorzitter. De heer M. Schreuders (onderzoeker wijkgericht werken) Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 7 december 2015 Aanwezig namens de bewoners Mevrouw B.R. Brooker Mevrouw R.J. de Bruin Mevrouw M. Haagstam Mevrouw Y.M.J. Heitman De heer J.F. Huberts Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011

Verslag van het wijkplatform Bovenveen d.d. 31 januari 2011 Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw Bitter Mevrouw Brooker Mevrouw Doon (Vidomes) Mevrouw Hokke (WoonInvest) Mevrouw Van Kesteren Mevrouw Kipp (WoonInvest) Mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014. Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang

Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014. Mevr. S. Huisman (DISCK) bij aanvang Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 12 februari 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. C.C. Altay (Raadslid PVDA) Dhr. P. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Mevr. J.M. Borsboom-Lempers

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma De Heuvel. Concept 1.0 November 2013 Andrea Schoemaker

Uitvoeringsprogramma De Heuvel. Concept 1.0 November 2013 Andrea Schoemaker Uitvoeringsprogramma De Heuvel Concept 1.0 November 2013 Andrea Schoemaker 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Binnen... 4 2.2. Buiten... 5 2.3. Een

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010

Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op 31 maart 2010 1 Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Leidschendam-Zuid/Zeeheldenwijk/ Damcentrum/Klein Plaspoelpolder, op Aanwezig: Namens de bewoners: Zeeheldenwijk: Dhr. J. v.d. Geest Dhr. H. Holtkamp Mevr.

Nadere informatie

Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017

Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017 Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017 Datum: woensdag 22 maart 2017 Aanvang: 19:45 uur Locatie: Puntegaalstraat 471 (6e verdieping) Aanwezig (oud) bestuur: Mark den Dulk (voorzitter)

Nadere informatie

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling)

Dhr. E. Verbeek (Platform Gehandicapten) Mevr. J. Verplancke (Buurtbemiddeling) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 1 oktober 2014 Aanwezig namens de bewoners: Dhr. P.A. Bakker (VvE Prins Frederiklaan/BPT) Dhr. H. de Haas (wijkblad) Dhr. H. Hoogendonk (bewonerscommissie

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden)

Mevrouw M. Duijndam (politie Haaglanden) Verslag van het wijkplatform Bovenveen Aanwezig namens de bewoners Mevrouw M. van Kesteren De heer F. Van Swieten De heer J. Nyanor De heer B. Seghrouchni Mevrouw H. van der Tas Mevrouw A. Oudshoorn Mevrouw

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst

Notulen vergadering d.d. 30 oktober Agenda: Presentielijst Notulen vergadering d.d. 30 oktober 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Afwezig Inge Zuurendonk Afwezig Tineke Snel

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiedag, zaterdag 12 maart 2016 in het Rat Verlegh Stadion, over de verhuizing van azc De Boschpoort naar het belastingkantoor aan de

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016 WELKOM Wijkoverleg 3 maart 2016 Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Wat zijn Wijkteams: Volgens de nota

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 Hierbij ontvangt u Buurtnieuws nr. 2 van dit jaar, het informatieorgaan van de wijk Neerijnen. Wijziging bestuursvergaderingen Het bestuur heeft besloten om de frequentie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter)

De heer G. Rensen (wethouder, voorzitter) Verslag van het Wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners De heer P.A. Bakker Mevrouw J.M. Borsboom-Lempers Mevrouw I. De Frétes De heer C.G. Grouwstra De heer H. Hoogendonk Mevrouw L. de Jong

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN DE CONTEXT LUNETTEN DOET MEE AAN EEN EXPERIMENT BUURTBUDGETTEN (PILOT) NIEUW VOOR IEDEREEN. (GEMEENTEBESTUUR, DE GEMEENTERAAD, AMBTENAREN EN

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal)

De heer A.H.M. Geers (Gemeente, verslag) Mevrouw A. Prins (Politie, Buurtsignaal) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 25 januari 2012 AANWEZIG namens de bewoners De heer M.A.J. Voorn Mevrouw P.C.M. van Bohemen (BPT) Mevrouw J.M. Borsboom De heer C.G. Grouwstra Mevrouw

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren,

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren, De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning datum 18 september 2006 behandeld door Griffie ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging vergadering PMV

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015

Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015 Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015 Voor een overzicht van de aanwezigen, zie de aangehechte presentielijst. Voor deze bijeenkomst is een agenda

Nadere informatie

Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk)

Gehandicapten) De heer A. van Teijlingen (WoonInvest) De heer P. van Zundert (Vidomes) De heer D. van Kruiselbergen (Woej opbouwwerk) Verslag van de vergadering Wijkplatform Prinsenhof d.d. 8 mei 2013 Aanwezig namens de bewoners: De heer P. Bakker Mevrouw M. van Bemmelen Mevrouw E. Bitter De heer J. Boon Mevrouw J.M. Borsboom Mevrouw

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Datum: Donderdag 21 september 2017 Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer A 104, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk Aanwezigen: Stevenson,

Nadere informatie

INLEIDING. De respons was: Verstuurd : 186 Respons : 86 (51%)

INLEIDING. De respons was: Verstuurd : 186 Respons : 86 (51%) RAPPORTAGE Doelgroep : Inwoners Schilderswijk Thema s : Varia over activiteitenprogramma 2014 Opdrachtgever : Gemeente Den Haag Uitvoering : oktober 2013 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep

Nadere informatie

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval

Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval Herinvoering gescheiden inzameling GFT-afval 23-4-2015 Agenda 1. Wat vooraf ging 2. De verkenning 3. De aanloop 4. De sprong in het diepe 5. Wat is er nu eigenlijk gebeurd 6. En nu verder.. Wat vooraf

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het 1 2 februari 2015 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals

Nadere informatie

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 Het Masterplan Emmerhout geeft een stedenbouwkundig kader voor de opgaven opgenomen in het Wijkprogramma Emmerhout 2005-2009. Het Masterplan

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aan de bewoners van Spechtlaan BL Leidschendam. Geachte heer, mevrouw,

Aan de bewoners van Spechtlaan BL Leidschendam. Geachte heer, mevrouw, Aan de bewoners van Spechtlaan 2 2261 BL Leidschendam Datum 26 juni 2014 Uw brief/kenmerk - Contactpersoon De heer R.D. Priem Telefoon 14070 Bijlagen Overzicht reacties en nieuwe inrichtingstekening Onderwerp

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O.

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. Onderwerp :Klankbordgroepbijeenkomst 2 Datum :Maandag 12 maart 2012 Aanwezig Afwezig : Dhr. Pracht, Mevr. Joziasse-De Graaf, Dhr. Peschier, Mevr. Van

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen

1. Opening/mededelingen Verslag van de bijeenkomst van het wijkplatform Park Veursehout/Leidsenhage, gehouden op 2 februari 2011 in wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg: Dhr.

Nadere informatie

3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag''

3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag'' Agenda'Wijkraad'Molenwijk'Haarlem'dinsdag'20'oktober'2015' ' DocentenkamerGrafischeSchool,Zwemmerslaan1 Aanvang'19.30 uiterlijkeinde22:00uur Inlooptijd19:15uur,deelnamezonderafspraak 1. Opening'(19.30'

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel

Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs. in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Verslag van de openbare vergadering van de commissie Welzijn en Onderwijs gehouden op 16 september 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Ouderkerk aan den IJssel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter)

dhr. Rensen (wijkwethouder, voorzitter) Verslag van het wijkplatform Prinsenhof AANWEZIG Namens de bewoners dhr. Trimbos mevr. Borsboom mevr. De Frétes mevr. De Ridder dhr. Verheij dhr. Bakker dhr. Hoogendonk mevr. Swaanenburg dhr. Lotgerink

Nadere informatie

WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD

WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD WIJKPLATFORM VELSEN-NOORD Secretariaat: Hester Zonneveld T. 0251-225937 E. Wijkplatform.velsen.noord@gmail.com Notulen vergadering Datum: 14 januari 2015 1. Opening De voorzitter Leo Aardenburg, opent

Nadere informatie

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart!

goed bezig! Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Dit ziet er prima uit! goed bezig! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Informatiefolder nr. 2 om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij jezelf! Het gaat bijna beginnen;

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro Nieuwsbrief van RK BS Wijzer aan de Vecht Wijzernieuws November 2016 Jaargang 2, Nr. 13 Inhoud Flessenactie. 2 Personele zaken.... 2 Peutermiddag. 2 Social schools.... 3 Buurtsportclub.. 4 Nationaal schoolontbijt.4

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 Inhoud 1. Noteert u vast! 2. IJzerbak op het milieupark 3. Het complex 4. Activiteitenkalender: 3 oktober 2015 t/m 31 maart 2016 5. Mededelingen bestuur 6.

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over :

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : Editie 7 april 2016 Beste buurtbewoners, Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : 1. Samen een insectenhotel maken op 23 april 2. Buurtpreventie app in gebruik 3. Algemene Ledenvergadering op 9 mei 4.

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE

BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 BELEIDSPLAN van 6DorpenSchoon VOOR DE PERIODE 2015 2019 Aanleiding, motivatie en achtergrond Plastic Soup is de naam voor de grote hoeveelheden plastic

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie