Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact"

Transcriptie

1

2 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie februari Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Waterdienst en Data-ICT-Dienst Informatie: Michiel Engelsman/Paul Bielen Telefoon: / Fa: Uitgevoerd door: DID: James van Gemeren Thijs Muizelaar Edward Nuiten Opmaak: Rijkswaterstaat Waterdienst Datum: februari 2009 Nummer WD Bijlagen WD Uittreksel voor niet ICT ers WD Kosten Baten analyse WD Project start architectuur WD Programmavoorstel WD Planning WD Risico-inventarisatie WD Overzicht informanten 2 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

4 Inhoudsopgave METAGEGEVENS OPDRACHTGEVER EN STAKEHOLDERS DOCUMENTEIGENSCHAPPEN AUTEURS LEESWIJZER MANAGEMENTSAMENVATTING AANLEIDING HAVIK 2 IN DE OMGEVING SCOPE UITGEVOERDE ANALYSE Processen ICT-landschap Informatie/Gegevens Conclusie van de analyse AANBEVOLEN ICT-OPLOSSINGSRICHTING Mobiel werken Kennistool VISIE OP DE OPLOSSING INLEIDING AANLEIDING DOELSTELLING VAN DE DEFINITIESTUDIE RESULTAAT DOELGROEP TOTSTANDKOMING UITGANGSPUNTEN CRITERIA VOOR BEPALEN OPLOSSINGSRICHTING RAAKVLAKKEN MET ANDER PROJECTEN ACHTERGROND VAN HET PROJECT HAVIK AANSLUITING OP OVERHEIDSONTWIKKELINGEN POSITIONERING HAVIK OVERHEIDSBREDE ONTWIKKELINGEN Administratieve lastenverlichting (NUP) NOiV Kaderstellende visie op toezicht (2005) Programma Vernieuwing Toezicht Waterwet Digitaal loket voor Waterwet Wet Dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen Archiefwet Binnenvaartwet Basisregistratie Nederlandse Overheid Referentie Architectuur RIJKSWATERSTAAT BREDE ONTWIKKELINGEN Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

5 3.2.1 Agenda Enterprise Architectuur Rijkswaterstaat Kwaliteitsmanagement WilWat Overige projecten AFBAKENING HAVIK CONTEXTDIAGRAM GLOBALE PROCESINVENTARISATIE IST INLEIDING PROCESNIVEAU EN PROCESTYPE AFWIJKING VAN UPP HUIDIGE PROCESSEN (IST) Verlenen van een vergunning Behandelen van meldingen AmvB Handhaven Plannen, sturen en rapporteren BEVINDINGEN HUIDIGE PROCESSEN GLOBAAL PROCESONTWERP SOLL INLEIDING GEBRUIKERSINVENTARISATIE AANSLUITEN OP E-OVERHEID CONFORMEREN AAN DE ENTERPRISE ARCHITECTUUR RIJKSWATERSTAAT GENERIEK PROCESMODEL E-DIENSTVERLENING HAVIK GEGEVENSMANAGEMENT HUIDIGE GEGEVENSHUISHOUDING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING EISEN VANUIT ARCHITECTUURPRINCIPES STANDAARDEN EN OMGEVING OBJECTMODELLEN EISEN AAN DE GEGEVENSHUISHOUDING T.B.V. HANDHAVING EISEN AAN DE GEGEVENSHUISHOUDING T.B.V. VERGUNNINGVERLENING PLANNING, MANAGEMENT INFO, BESTURING CONCLUSIES APPLICATIE SCHETS INLEIDING FRONTOFFICE, MIDOFFICE, BACKOFFICE Frontoffice Backoffice Midoffice HUIDIGE INFORMATIEVOORZIENING HH & VV Huidig landschap van de informatievoorziening Huidige functionaliteiten Gebruik van huidige applicaties MOGELIJK TOEKOMSTIG ICT-LANDSCHAP Algemene uitgangspunten Toekomstig frontoffice Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

6 7.4.3 Toekomstig midoffice Toekomstig backoffice Vier alternatieve oplossingsrichtingen PROGRAMMA VAN EISEN Gebruikerseisen en wensen Eisen van Enterprise architectuur Architectuurprincipes NORA KOPPELVLAK MOBIEL WERKEN MDA Gebruikerseisen en wensen tav Mobiel werken Advies MDA KENNISTOOL Functionaliteiten kennistool CONCLUSIES KENNISTOOL ICT-OPLOSSINGSRICHTINGEN HUIDIGE SITUATIE INFORMATIEVOORZIENING OPLOSSINGSRICHTING 1: CONSOLIDATIE HUIDIGE SYSTEMEN Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor Handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 2: SAP HAVIK + CRM EN DATAWAREHOUSE OPLOSSING Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 3: VERGUNNINGPAKKET, CRM-PAKKET EN DATAWAREHOUSE VOOR HH Maatregelen voor vergunningverlening Maatregelen voor handhaven Beoordeling optie OPLOSSINGSRICHTING 4: SERVICE GEORIËNTEERDE ARCHITECTUUR Beoordeling optie HERBRUIKBARE COMPONENTEN VERGELIJKING OPLOSSINGSRICHTINGEN CONCLUSIES OPEN SOURCE OPTIES STAPPENPLAN INTEGRALE BENADERING VAN HET VERANDERINGSPROCES PROJECTENPLAN Organisatie Informatie ICT (projecten) VISIE OP DE OPLOSSING Papier op orde Van papier op naar digitaal Proces op orde Proces digitaal Informatie op orde Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

7 9.4 TRANSITIEDIAGRAM TRANSITIE VAN PROCEDUREEL NAAR GEAUTOMATISEERD MIDOFFICE T.B.V. DE WATERWET BEHEER INLEIDING UITWERKING PER OPLOSSINGSRICHTING MOBIEL WERKEN KENNISTOOL BEVEILIGING CLASSIFICATIEMODEL RISICOCLASSIFICATIE IMPACT BEVEILIGINGSMAATREGELEN IMPACT/ COPAFIJTH BINNEN DE RWS-ORGANISATIE COMMUNICATIE ORGANISATIE PERSONEEL ADMINISTRATIEF FINANCIEEL INFORMATIE JURIDISCH TECHNIEK HUISVESTING OPENSTAANDE PUNTEN HEFFINGEN BINNENVAARTWET RELATIE MET IVW PROCESSEN EN DIEPGANG NAUTISCHE EN DROGE VERKEERSWETGEVING BIJLAGEN DE TWINTIG NORA PRINCIPES TOELICHTING OMGEVINGSDIAGRAM DEFINITIES PROCESNIVEAU SYSTEEMFUNCTIONALITEITEN INGEVULDE VRAGENLIJSTEN RISICOCLASSIFICATIE OBJECTMODEL BESCHRIJVINGEN Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

8 0 Metagegevens 0.1 Opdrachtgever en stakeholders Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Luitzen Bijlsma (HID WD) Paul Bielen (WD) Michiel Engelsman (DID) 0.2 Documenteigenschappen Revisiedatum Voorgaande Omschrijving Auteur revisie datum wijziging Concept 01 Edward Nuiten Concept 03 Thijs Muizelaar Concept 05c, toevoegen H2, wijzigingen in H4 H6 t/m8 opgezet Michiel Engelsman, James van Gemeren, Edward Nuiten & Thijs Muizelaar Concept 07 H2 t/m H8 aangevuld, H9 t/m H13 eerste opzet Concept 09 commentaar van CBI verwerkt, reactie van Concept 0.95 commentaar toetsingscie Verwerking laatste aanvulling 0.3 Auteurs Edward Nuiten (Projectarchitect) Thijs Muizelaar (Informatie-analist) James van Gemeren (Informatie-analist) Michiel Engelsman, James van Gemeren, Edward Nuiten & Thijs Muizelaar Edward Nuiten, Thijs Muizelaar Edward Nuiten Thijs Muizelaar Edward Nuiten Thijs Muizelaar 0.4 Leeswijzer Een definitiestudie is een fase in een systeemontwikkelingsproject. Vandaar dat bepaalde onderdelen van dit rapport uitgaan van bepaalde kennis op het gebied van systeemontwikkeling. Binnen 7 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

9 Rijkswaterstaat is geen template voorhanden om een definitiestudierapportage op te zetten, vandaar dat in het project Havik 2 zelf een opzet is gemaakt. Voor de lezer die werkzaam is in de business is het wellicht zinvol om bij het lezen te focussen op de hoofdstukken die onderwerpen behandelen die minder ICT-gerelateerd zijn. We hebben wel als auteurs geprobeerd het ICT-jargon zoveel mogelijk te vermijden om de leesbaarheid van het rapport te vergroten. In de management samenvatting wordt de essentie van Havik 2 samengevat. Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en inhoud van het project Havik 2 weer. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de omgeving van Rijkswaterstaat omdat er relevante ontwikkelingen zijn die een andere benadering vragen dan bij het project SAP Havik en het project Digitale Handhaving. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige processen en hoofdstuk 5 geeft de beschrijving van de processen zoals deze door de gebruikersorganisatie, wetgeving en eterne ontwikkelingen vormgegeven kunnen worden. Gegevens vormen het bloed door de aderen van een organisatie, vandaar dat hier met zorg mee omgegaan moet worden. Hoofdstuk 6 brengt daarvoor een aantal bevindingen aan de oppervlakte en adviseert over de verbeterde inrichting. Het objectmodel geeft een afbakening van de onderwerpen van gesprek binnen het Havik 2 aandachtsgebied. Hoofdstuk 7 geeft een functionele beschrijving van het ICT-landschap in de huidige en gewenste situatie. Hoofdstuk 8 gaat dieper in op verschillende ICT-oplossingsrichtingen. Voor de gebruikersorganisatie is het minder relevant, als de ICT-voorzieningen maar voldoen aan de functionele beschrijvingen van hoofdstuk 7. De opdrachtgever zal echter de keuze moeten maken uit de genoemde oplossingsrichtingen. Hoofdstuk 9 behandelt de stappen die gezet moeten worden om een ideale inrichting te kunnen realiseren. Hierin zit ook de visie van het projectteam op de oplossing. Een concreet advies wordt in een seperate adviesnota uitgewerkt en aan de opdrachtgever aangeboden. Hoofdstuk 10 geeft de consequenties van het beheer per oplossingsrichting weer. Hoofdstuk 11 behandelt de risico s. Hoofdstuk 12 beschrijft de consequenties voor de Rijkswaterstaat-organisatie als de functionaliteiten zijn gerealiseerd, zoals in hoofdstuk 7 zijn beschreven. Dit wordt beschreven per bedrijfsaspect (COPAFIJTH). Havik 2 heeft een erg breed aandachtsgebied. In hoofdstuk 13 is een aantal onderwerpen benoemd, die nog verdieping of nader onderzoek vereisen. In hoofdstuk 14 zitten de bijlagen. 8 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

10 1 Managementsamenvatting 1.1 Aanleiding Rijkswaterstaat heeft een belangrijke taak in het verlenen van vergunningen en het toezicht en de handhaving in dat kader. Dit werkveld is volop in beweging. In 2007 heeft een verkenning uitgewezen dat de ICT ondersteuning van de handhaving en vergunningverlening modernisering behoeft. Gebruikers zijn ontevreden over de ondersteuning, vandaar veel eigen oplossingen. Hierdoor ontbreekt het bij de handhavers aan een eenvoudige ontsluiting van de benodigde informatie. Versnipperde en onvolledige informatie maakt dat Rijkswaterstaat ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving niet in control is. Nieuwe wetgeving, waaronder de Waterwet en de Binnenvaartwet en het verplicht gebruik van landelijke registers, is in aantocht en leidt tot taakverschuiving. Om de ondersteuning voor het werkveld op orde te brengen is het project Handhaving Vergunningverlening, Internet Klantcontact (Havik) 2 in september 2008 gestart. Opdrachtgever is de HID van de Waterdienst, Luitzen Bijlsma. 1.2 Doelstelling en resultaat Het project Havik 2 heeft tot doel een integrale ondersteuning met één gebruikersvriendelijke ICT voorziening voor alle wetten en het hele proces van handhaving en vergunningverlening te realiseren en te implementeren. De onderhavige definitiestudie geeft inzicht in het totale landschap van systemen, processen en gegevens rondom handhaving en vergunningverlening. Het project heeft in het werkveld een groot aantal gesprekken gevoerd, een aantal workshops met gebruikers, teamleiders, en beheerders uitgevoerd en de beelden hieruit getoetst bij ICT-architecten. Samen met de informatie over de omgeving van Havik, is op hoofdlijnen een totaal beeld verkregen van deze omgeving, de processen, de gegevens en het ICT landschap. Daarnaast heeft een benchmark plaatsgevonden, in de vorm van een deskstudy naar mogelijke oplossingen voor mobiel werken en een kennistool. Er is door het projectteam gekozen, binnen de beschikbare tijd, tot een zodanige uitwerking te komen, dat een verantwoord besluit over het vervolg kan worden genomen.het advies bevat een voorkeursalternatief op basis van een viertal oplossingsrichtingen. De definitiestudie schetst het concept van de ICT-voorzieningen in functionele (gebruikers) termen. De beoordelingscriteria zijn samen met de gebruikers vastgesteld. 1.2 Havik 2 in de omgeving Het werkveld van handhaving en vergunningverlening bij Rijkswaterstaat kan niet meer los worden gezien van de omgeving. 9 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

11 Zowel etern vanuit de (Rijks)overheid als binnen de eigen organisatie vinden ontwikkelingen plaats die invloed hebben op Havik 2. Dienstverlening Er zijn vele programma s binnen de Rijksoverheid gericht op de professionalisering van de dienstverlening richting burger en bedrijfsleven. Havik 2 loopt daar namens RWS voorop. Het uitgangspunt bij de dienstverlening is een (administratieve) lastenverlichting, De overheid heeft in het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP zowel wettelijke als organisatorische en procesmatige veranderingen aangekondigd. De Rijksoverheid onderkent de belangrijke rol voor ICT in: o de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waarin principes worden vastgelegd over de wijze waarop wordt samengewerkt en informatie wordt uitgewisseld tussen overheden en, o het programma NoiV (Nederland Open in Verbinding) over Open Source Software en Open Standaarden. Professionalisering toezicht De tweede kaderstellende visie op toezicht geeft een invulling aan de verbetering van de dienstverlening. Hierin wordt een verandering beoogd van object toezicht naar systeemtoezicht, waarbij het geheel van processen, systemen en organisatie bij een bedrijf of branche wordt bekeken. Systeemtoezicht moet leiden tot minder bedrijfsbezoeken.deze visie heeft geresulteerd tot o.a. twee programma s: Vernieuwing toezicht: burger en bedrijfsleven hebben te maken hebben met één aanspreekpunt waarbij het lijkt alsof er één rijkstoezichthouder is. E-Inspecties: ICT ondersteuning van het programma Vernieuwing Toezicht. Er zijn acht generieke voorzieningen gedefinieerd, waaronder een Digitaal Dossier en Front Office website. Het Front Office Vervoer over Water is hier een voorbeeld van. Wetgeving De professionalisering van de dienstverlening resulteert ook in een aantal relevante wijzigingen en vernieuwingen in wetgeving. o Samenvoegen en harmoniseren van wetgeving: de Binnenvaartwet en de Waterwet voegen bestaande wetten samen, waardoor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de binnenvaart en het waterbeheer beter is geregeld. De Waterwet introduceert ook, vergelijkbaar met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), een digitaal loket (de Landelijke Voorziening Omgevingsloket of LVO). o Bij wet wordt ook geregeld dat de overheid gegevens moet hergebruiken. De basisregistraties zijn door de overheid benoemt als de authentieke bron voor bijvoorbeeld persoons- of bedrijfsgegevens. o De Wet Dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen, waarmee de overheid wordt gedwongen binnen 10 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

12 afgesproken termijnen te werken behoort ook de wettelijke kant van de professionalisering. Rijkswaterstaat Agenda 2012 Binnen Rijkswaterstaat zijn vele projecten die invulling geven aan de Agenda In de Agenda 2012 zijn voor Rijkswaterstaat vijf pijlers en een gewaagd doel geformuleerd. Een van die pijlers is dat Rijkswaterstaat als publieksgerichte netwerkmanager moet opereren. Het werkveld van handhaving en vergunningverlening is bij uitstek een publieksgerichte taak, waarmee door Havik 2 invulling wordt gegeven aan deze pijler. Architectuur Bij het in de praktijk brengen van de Agenda 2012 speelt de architectuur binnen RWS een belangrijke rol. Deze architectuur zou richting moeten geven aan de processen, en hun gewenste informatievoorziening. De bestaande Enterprise Architectuur biedt op veel van de nieuwe ontwikkelingen nog geen concrete kaders, omdat Havik 2 voorop loopt op een aantal aspecten. 1.3 Scope Havik 2 zal oplossingen bieden voor aspecten in: 1. frontoffice: voor niet Waterwetvergunningen zal RWS een frontoffice (webportal) inrichten. Voor de Watervergunningen doet de LVO dat. 2. midoffice: voor het behandelen van verschillende zaaktypen (vergunningaanvragen, meldingen etc); 3. backoffice: waarin de gegevenshuishouding over vergunningen, risico s en planningen worden opgeslagen en de koppeling met de basisregistraties wordt geregeld. Elektronische overheid op termijn onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e overheid DigiD (e) NIK/PKI BSN burger BIN bedrijf DigiD PKI OVERHEIDSPORTAL / ORGANISATIEPORTAL verwijzer (links) informatie e formulier LVO zoekmachine vragenboom aanvraagmodule behandeldossier attenderingsservice.... Overheidstransactie poort koppeling aan gemeenschappelijk front office Figuur 1 Scope van Havik 2 Noord NL Oost NL Noord Brabant IJsselm.gebie d Limburg Havik 2 Noord Holland Waterdienst Overige servicebus(sen) Bedrijven Basis- TOP kaart registraties gebouwen personen adressen Kadaster inkomens Schepen auto's etc. 11 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

13 1.4 Uitgevoerde analyse Processen Het werkveld van vergunningverlening in handhaving bevat globaal vier processen: verlenen van een vergunning; behandelen van een melding AMvB; toezicht houden en handhaven, en plannen, sturen en rapporteren. Het verlenen van een vergunning en het behandelen van een melding AMvB zijn op elkaar lijkende processen, evenals het afhandelen van beroep, bezwaar of (bestuurlijke) sancties zoals bestuursdwang. De Algemene Wet Bestuursrecht is hier leidend. Voor het proces toezicht houden en handhaven is het eindproduct (een vergunning of geregistreerde melding) van belang. Overkoepelend aan de andere processen is het plannen, sturen en rapporteren. De plannen worden gebaseerd op risico analyses in verband met het systeemtoezicht. Hierbij is een belangrijke koppeling met de informatie uit de drie andere processen. In deze processen ontstaat de informatie waarop wordt gepland, gestuurd en gerapporteerd. Belangrijke conclusies bij de analyse van de processen zijn: 1. dat de alignment (de mate waarin systeemfunctionaliteiten aansluiten bij de behoefte van de processen onvoldoende is; 2. Praktijk processen wijken af van de beschrijvingen processen(upp) en dat er niet wordt toegezien op een correct uitvoering. 3. Slechte en verschillende processen per regio leiden tot onvoldoende accurate administraties, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van de gegevens ernstig bemoeilijkt wordt. 4. UPP sluit niet aan bij nieuwe wetgeving. 5. Het ontbreekt aan gemeenschappelijke visie op dienstverlening rondom vergunningverlening. Op basis van bovenstaande bevindingen zijn functionele eisen gedefinieerd en vertaald in ICT-oplossingen ICT-landschap In het werkveld van handhaving en vergunningverlening bestaat een grote diversiteit aan applicaties die worden gebruikt. Drie belangrijke applicaties die worden gebruikt zijn WVO-info, SAP Havik en WIS. Deze applicaties ondersteunen grote delen van de vergunningen en meldingen waar Rijkswaterstaat bevoegd gezag is, maar niet alle. Naast deze applicaties worden tijdens de inhoudelijke beoordeling van verzoeken specifieke applicaties gebruikt, die onderling niet gekoppeld zijn. Het gebruik van de applicaties laat te wensen over. De gebruikersvriendelijkheid van de applicaties sluit onvoldoende aan aan de vaardigheden van de medewerkers. Daarnaast is de mogelijkheid om mobiel te werken niet of slecht ingevuld. Daarnaast is de wijze waarop het beheer van een aantal systemen is georganiseerd omslachtig. 12 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

14 1.4.3 Informatie/Gegevens Het belangrijkste verbindende element tussen de processen is de informatieuitwisseling. De vergunningverlening zorgt dat een beschikking wordt afgegeven, terwijl men bij toezicht en handhaving naziet op een correcte uitvoering volgens de geldende voorschriften die in deze beschikking zijn vastgelegd. Bij plannen, sturen en rapporteren heeft men dezelfde informatie nodig. In de huidige situatie zijn er echter meerdere administraties in verschillende informatiesystemen en archiefkasten, die per regio verschillend worden beheerd en gevuld. Bij RWS ontbreekt een beleid voor gegevensmanagement. De koppeling met landelijke basisregistraties, het uitwisselen van informatie in het kader van landelijke en internationale verdragen leidt tot toename van gegevensgebruik. Dat kan onmogelijk decentraal georganiseerd blijven, hiervoor zal op enterprise niveau beleid moeten worden ontwikkeld. De definitiestudie heeft voor Havik 2 een oplossing geschetst Conclusie van de analyse Havik 2 is niet alleen ICT, maar betreft ook organisatie, processen en informatie, derhalve heeft Havik 2 de volgende verbeterdoelstellingen: 1. oplossen van het alignment vraagstuk: visie ontwikkeling over organisatie, processen, informatie en ICT m.b.t. vergunningverlening en handhaving; 2. betere aansluiting op beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen; 3. fleibelere ICT-voorzieningen die aansluit bij de behoeften van de gebruikersorganisatie, management en beheerorganisatie; 4. verbeterde voorziening voor mobiel werken en kennisontsluiting; 5. betere informatie verstrekking aan derden. Om de doelstellingen te realiseren is een meerjaren programma noodzakelijk. 1.5 Aanbevolen ICT-oplossingsrichting Op basis van de analyse heeft de definitiestudie vier oplossingsrichtingen opgeleverd: 1. Behouden van bestaande systemen met lichte aanpassingen om te voldoen aan de wet (nuloptie); 2. Verbetering en uitbouw SAP Havik, gegevensmagazijn, klantbezoekregistratie en maatwerk-functionaliteiten; 3. Combinatie van Vergunningverleningpakket, Datawarehouse, klantbezoekregistratie en maatwerkfunctionaliteiten; 4. Service georiënteerde architectuur. De vier oplossingsrichtingen zijn opgebouwd uit verschillende functionele componenten. De gevraagde functionele componenten zijn in Figuur 2 weergegeven en zijn per oplossingsrichting in verschillende applicaties of meerdere gelijkwaardig applicaties ondergebracht. De functionele componenten 13 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

15 Website voor niet WW zijn van toepassing op zowel handhaving als vergunningverlening.de gebruikersinterface wordt specifiek gemaakt voor de afzonderlijke processen. Identificatie/ authenticatie Gebruikers interface vergunningverlening Gebruikers interface handhaving ECM Elektronische formulieren Elektronisch Dossier (zaken) Specialistische automatisering Kennistool Elektronische beschikkingen Inkomend bericht LVO Scanstraat Financieel systeem Werkstroombesturing Document management Rapportage Tool (management Informatie) DWH Printen / document genereren Uitgaand bericht Koppelingen / connectiviteit Kantoorautomatisering Archivering Figuur 2 Functionele componenten Oplossingsrichting 3 heeft de voorkeur. In een vervolgfase wordt het programma van eisen uit de definitiestudie (na definitieve keuze) concreter uitgewerkt, om zekerheid te kunnen geven dat de genoemde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Deze aanbeveling voor deze oplossingsrichting is financieel onderbouwd in de Kosten/Baten analyse Mobiel werken Er is vanuit de gebruikersorganisatie een sterke wens geuit, om over mobiele toepassingen te kunnen beschikken. De functionele wensen bij gebruikers zijn echter niet generiek en verschillen sterk per discipline. De invoering van een geavanceerde Mobile Digital Assistant (MDA), waarmee op locatie inspectieresultaten kunnen worden gerapporteerd en informatie worden opgevraagd, is op dit moment een brug te ver voor Rijkswaterstaat. Een slimme keuze van de thans reeds beschikbare hardware (draagbare werkplek en UMTS) in combinatie met de Blackberry (agenda, , foto en navigatie) levert echter op korte termijn flinke meerwaarde voor een grote groep toezichthouders en handhavers. De baten van geavanceerde oplossingen zoals een tablet, zijn mede afhankelijk van de mate waarin Rijkswaterstaat de digitalisering en automatisering van het werkveld wil doorzetten. De keuze voor een geavanceerde oplossing (in combinatie met de hierna te behandelen kennistool) mist op dit punt de vereiste onderbouwing Kennistool Onderdeel van de ondersteuning van het werkveld van handhaving en vergunningverlening is het ontsluiten van kennis. Naar aanleiding van diverse gesprekken met handhavers blijkt dan men vooral de wens heeft om wet- en regelgeving in het veld te kunnen raadplegen Tijdswinst valt vooral te behalen wanneer men voor de situatie 14 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

16 specifieke, bijbehorende wet- en regelgeving kan raadplegen. In de markt wordt deze functionaliteit als dynamische checklisten aangeprijsd. De functionaliteit van checklisten heeft daarnaast alleen toegevoegde waarde als deze wordt gekoppeld aan kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement bepaalt in welk proces een specifieke checklist nodig is. Er is een inventarisatie gemaakt van verschillende applicaties op dit vlak. Vanwege de afhankelijkheid met de gekozen oplossingsrichting wordt geadviseerd om een keuze voor een kennistool hier op te baseren. Tijdelijke oplossingen zoals doorlinken naar website met wetgeving kan wel worden gerealiseerd in een portal. 1.6 Visie op de oplossing De visie op het uiteindelijke eindplaatje is tot nu toe bepaald door de gebruiker en wetgeving. Het Rijkswaterstaat management (business én ICT) zal bij het nemen van een beslissing over het vervolgtraject van Havik 2 beleidskeuzes moeten maken. Het aandachtsgebied van Havik 2 gaat over de verschillende domeinen en diensten heen en heeft daarmee een corporate karakter. Ook het beleid over toepassing van landelijke basisregistraties en Rijkswaterstaatbrede kernregistraties in de bedrijfsprocessen en administraties is een Rijkswaterstaatbreed vraagstuk. Havik 2 adviseert dan ook voor het vervolgtraject een integrale benadering. Zowel het aspect organisatie (personeel, rollen, verantwoordelijkheden) én bedrijfs- en ondersteunende processen, informatie (gegevensarchitectuur, gegevensdefinities, administraties, standaarden) moeten op elkaar worden afgestemd en op de invulling en het gebruik van ICT voorzieningen. Vervolgens zal ook op het gebied van ICT (applicatielandschap, Service oriëntatie, uitbesteding, Open Source Software, Open Standaarden) beleid moeten worden ontwikkeld en zullen project gestart moeten worden. Hiervoor wordt dan ook een groeimodel voorzien voor Havik 2. Het groeimodel bestaat uit een aantal ontwikkelingsstadia (zie Figuur 30): 1. papier op orde 2. van papier naar digitaal 3. het proces op orde 4. het proces digitaal 5. informatie op orde 15 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

17 Het groeimodel voor Vergunningverlening en Handhaving Streefbeeld Havik 2 Papier op orde Papier digitaal Proces op orde Proces digitaal Verbeteren Verbreden Vernieuwen Informatie op orde Volwassenheid Tijd/ inspanning Figuur 3 Groeimodel voor Vergunningverlening en Handhaving Havik 2 adviseert ook om een Rijkswaterstaatbrede visie te ontwikkelen op vergunningverlening en handhaving waarin gekeken wordt naar de uitvoering van de wettelijke taken, met behulp van de markt en automatisering, waarbij een efficiënte en effectieve invulling wordt gegeven aan de processen. Ook het eigenaarschap van de processen, gegevens en applicaties moeten in deze visie belegd worden. In de separate adviesnota Havik 2 wordt in detail de transitie uitgewerkt. 16 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

18 2 Inleiding 2.1 Aanleiding De geautomatiseerde ondersteuning van het werkveld handhaving en vergunningverlening bij Rijkswaterstaat is aan herziening toe. Het is sterk versnipperd, sommige activiteiten worden niet door landelijk systemen ondersteund, andere juist door meerdere (soms verouderde) systemen met gelijke functionaliteit. De bestaande systemen zijn veelal niet onderling gekoppeld, waardoor gegevens niet hergebruikt kunnen worden en gegevensvervuiling ontstaat. Het werken met deze diversiteit aan systemen is tijdrovend en foutgevoelig. Als binnenkort nieuwe wetgeving in werking treedt en Rijkswaterstaat ook gaat aansluiten op het digitale overheidsloket, kan deze situatie niet meer blijven bestaan. Op korte termijn is nieuwe wetgeving voorzien op het gebied van Binnenvaart en de nieuwe Waterwet. Beide wetten hebben gevolgen voor de handhavende en vergunningverlenende processen van Rijkswaterstaat. Om hiervoor een oplossing te realiseren is het project Handhaving Vergunningverlening, Internet Klantcontact (Havik) 2 in september 2008 in opdracht van Luitzen Bijlsma, HID van de Waterdienst, gestart. Het project HAVIK 2 heeft tot doel een integrale ondersteuning met één gebruikersvriendelijke ICT voorziening voor alle wetten en het hele proces van handhaving en vergunningverlening te realiseren en te implementeren. Het eindresultaat bestaat uit: een gefaseerde oplevering en ingebruikname van de integrale ICT voorziening voor vergunningverlening en handhaving; inrichting van de ICT voorziening op zodanige wijze dat de relevante wetgeving (nat en droog) wordt ondersteunt; invulling van de ICT voorziening op zodanige wijze dat wordt voldaan aan randvoorwaardelijke wetgeving (o.a. Wet Bescherming Persoonsgegevens, Archiefwet en Wet Dwangsom); geüniformeerde werkprocessen waarvoor de ICT voorziening is ingericht; opgeschoonde gegevenshuishouding en migratie van gegevens naar de nieuwe ICT voorziening; aansluiting van de ICT voorziening op de relevante portalen (o.a. LVO Water en Frontoffice Binnenvaart); aansluiting van de ICT voorziening op de relevante basisregistraties (o.a. GBA en NHR); het uitfaseren van verouderde ICT toepassingen voor vergunningverlening en handhaving; realisatie en in gebruik nemen functionaliteit voor mobiel werken en kennisontsluiting; ingeregeld en vastgelegd beheer van de nieuwe ICT voorziening; in het gebruik van de ICT voorziening geïnstrueerde medewerkers. 17 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

19 De definitiestudie vormt de eerste fase van het project Havik Doelstelling van de definitiestudie De definitiestudie heeft tot doel inzage te geven in het totale landschap van systemen en processen rondom handhaving en vergunningverlening. Het verkregen inzicht dient te leiden tot een onderbouwd advies voor een geschikte oplossingsrichting en een groeipad voor de komende jaren voor het gefaseerd toewerken naar het beoogde eindresultaat van het project Havik Resultaat De definitiestudie levert als resultaat antwoord op de vragen: hoe ziet het systeemconcept er in functionele termen uit? welke inhoud krijgt het nieuwe systeem? welke wetten en processen worden ondersteund? wat zijn de grenzen van het nieuwe systeem? aan welke eisen dient het systeem te voldoen? wat zijn de prioriteiten in deze eisen? welke delen/componenten zijn te onderscheiden? wat zijn de prioriteiten in de realisatie van de delen/componenten? welke bestaande bouwstenen/oplossingen zijn te hergebruiken? welke bestaande applicaties kunnen worden geconsolideerd? met welke technische en organisatorische randvoorwaarden en afhankelijkheden moet rekening worden gehouden bij realisatie? op welke omgevingen (hardware) dient de oplossing te werken? voor welke (technische) oplossing kan het best worden gekozen? welk ontwikkelscenario dient te worden gevolgd? aan welke informatiebeveiligingseisen dient te worden voldaan? aan welke architectuur richtlijnen dient de oplossing te voldoen? via welke stappen kan het eindresultaat beheerst worden bereikt? welk implementatie/uitrol scenario dient te worden gevolgd? welke risico s worden vooraf onderkend en welke maatregelen kunnen daartegen worden genomen? aan welke eisen dient een te selecteren kennismanagement applicatie te voldoen? welke eisen worden gesteld aan de Mobile Data Assistants (MDA)? welke management informatie gegenereerd moet worden? 2.4 Doelgroep De doelgroep van de definitie studie bestaat uit: de opdrachtgever en het management van Rijkswaterstaat ten behoeve van besluitvorming over de oplossingsrichting; de voor dit project relevante voorbereidings- en adviesgroepen van Rijkswaterstaat die de besluitvorming voorbereiden. Daarnaast dient dit document ter informatie voor: de beheerders (functioneel en daarbuiten) van de bestaande applicaties binnen Rijkswaterstaat; 18 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

20 de medewerkers van Rijkswaterstaat voor handhaving en vergunningverlening; het projectteam en de leverancier(s) in de volgende fasen van het project. 2.5 Totstandkoming De definitiestudie is tot stand gekomen in vier fasen. In de eerste fase is een uitgebreide inventarisatie gedaan van de bestaande documentatie en rapporten. Hierin zijn de bestaande applicaties, de gebruikte processen, procedures en werkwijze geïnventariseerd en beschreven. In deze fase zijn ook gesprekken gevoerd met functioneel beheerders van de bestaande applicaties, key-users binnen de werkvelden van handhaving en vergunningverlening en architecten van Rijkswaterstaat. Daarnaast is in diezelfde fase een drietal workshops georganiseerd met de medewerkers van Rijkswaterstaat voor handhaving en vergunningverlening en een ICT workshop met specialisten vanuit de DID en WD. De tweede fase bestond uit het analyseren van de verzamelde informatie. De processen en applicaties zijn geanalyseerd ten aanzien van de gebruikte en benodigde functionaliteit. Dit heeft gediend als input voor de derde fase. In deze derde fase zijn de oplossingsrichtingen ontworpen ten aanzien van de ICT voorziening ter ondersteuning van handhaving en vergunningverlening. Per oplossingsrichting is een ontwikkeltraject beschreven voor de ontwikkeling en implementatie van die oplossing. Tegelijkertijd is er voor elke oplossingsrichting een business case ingevuld. In de vierde en laatste fase is het rapport van de definitiestudie tot stand gekomen. In die fase is ook een onderbouwd advies voor een oplossingsrichting opgesteld. 2.6 Uitgangspunten Het project Havik 2 kent een aantal uitgangspunten die zijn opgesteld bij het begin van het project. Voor de definitiestudie zijn dat de volgende: de resultaten van het project Digitalisering Handhaving gelden als vertrekpunt (in het eindrapport beantwoord de business de wat - vraag voor wat betreft de handhaving); er wordt gebruik gemaakt van en voortgeborduurd op de resultaten en leerervaringen van SAP Havik; de procesbeschrijvingen die zijn opgesteld door het project Uniforme Primaire Processen (UPP) gelden als startpunt; het door het project Consolidatie Nat opgestelde dienstenmodel is startpunt; de bestaande functionaliteit in de applicaties WVO-info (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater) en SAP Havik wordt als uitgangspunt genomen voor herbouw. Daarbij wordt kritisch bekeken welke functionaliteit in de nieuwe oplossing terugkomt; 19 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES

WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES WIE VAN DE DRIE? NAAR EEN DOELMATIGE, DUIDELIJKE EN DUURZAME FINANCIERING VAN HET STELSEL VAN BASISREGISTRATIES 2011 Programmaraad Basisregistraties BZK Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Programmaraad

Nadere informatie