Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c"

Transcriptie

1 Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

2 DSPDF_492B_ DOC 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Leeswijzer Externe en interne invloeden Collegeprogramma Externe invloeden Operatie NUP (Invoering van het i-nup) Operatie BRP Nieuwe wetgeving e-factureren SEPA Open Data Baseline informatiehuishouding gemeenten (VNG) Digitaal archiveren (E-depot) Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijk Basisgegevens (RSGB) Nieuwe technologie en trends Interne invloeden Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) Dienstverleningsconcept Zaakgericht werken Communicatiebeleid Duurzaamheid Stand van zaken huidige voorzieningen Historie Informatisering - de stand van zaken in Wat is de afgelopen jaren gerealiseerd? Applicatielandschap Automatisering Exploitatie van ICT Archivering Samengevat Wat betekent dit voor ons Visie & beleid op informatievoorziening ICT-visie Kaders van het informatiebeleid Kaders m.b.t. inrichting processen Kaders m.b.t. de organisatie van de informatievoorziening Kaders m.b.t. informatiesystemen Kaders m.b.t. investeringen in informatiesystemen Kaders m.b.t. de implementatie van nieuwe informatiesystemen Kaders m.b.t. het beheer van gegevens Kaders m.b.t. de technische infrastructuur Kaders m.b.t. de kwaliteit van de informatievoorziening Kaders m.b.t. beveiliging van gegevens Kaders m.b.t. het kennis en ervaringsniveau van de medewerkers Kaders m.b.t. vervanging informatiesystemen en technische middelen Werkwijze informatievoorziening...33 DSPDF_492B_ DOC 3

4 6 Informatiearchitectuur Principes van de Informatiearchitectuur Meerjarenplanning Informatisering Meerjarenplanning Automatisering Financiën Bijlagen Bijlage 1 Intern beleid Bijlage 2 i-nup Resultaatverplichtingen Bijlage 3 Visie op dienstverleningsconcept 2.0 en informatievoorziening Bijlage 4 Cloud computing Automatiseringsfasen Fasen van Antwoord Fase 1: Dienst heeft Antwoord Fase 2: Kanaal heeft Antwoord Fase 3: Frontoffice heeft Antwoord Fase 4: Gemeente heeft Antwoord Fase 1: Overheid heeft Antwoord E-depot Introductie Digitale maatschappij Voordelen digitalisering Digitaal geboren Groeiproces...57 DSPDF_492B_ DOC 4

5 1 Managementsamenvatting De gemeente is een complex bedrijf,et een groot aantal verschillende producten. Informatie is daarbij onontbeerlijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente. De gemeente is in belangrijke mate een informatieverwerkend bedrijf waarvan de informatiehuishouding op orde dient te zijn. [En de informatiehuishouding is volop in beweging.] Aan die informatiehuishouding worden allerlei nieuwe interne en externe eisen gesteld. Zelf wil de gemeente met de invoering van het dienstverleningsconcept 2.0 de (elektronische) dienstverlening naar de klant toe verder verbeteren, de Rijksoverheid verwacht dat de gemeente de centrale ingang wordt van de overheid en wil daartoe landelijk de basis op orde brengen middels het realiseren van de bouwblokken van het i-nup. Het managementteam wil Het Nieuwe Werken in de organisatie introduceren als manier om in te spelen op diverse ontwikkelingen. Daarbovenop krijgt de gemeente alsmaar meer taken van de rijksoverheid toegeschoven, die ook in de informatievoorziening dienen te worden ingepast. En de beschikbare middelen om dit alles te realiseren zijn beperkt. De komende vier jaar staan in Krimpen aan den IJssel de volgende thema s voor informatievoorziening op de agenda: 1. transparante dienstverlening; 2. kostenbeheersing; 3. realiseren wettelijke verplichtingen; 4. informatiehuishouding op orde. De aangegeven volgorde van deze thema s is tevens de volgorde van prioriteit. Het doel is een excellente, efficiënte en betaalbare bedrijfsvoering voor de gemeente om daarmee transparante, hoogwaardige en kwalitatief goede dienstverlening aan haar klanten te leveren. Om dit en aan al deze thema s vorm te geven wordt de informatiehuishouding van Krimpen aan den IJssel als volgt ingericht: % digitaal; 2. kwalitatief hoogwaardig (kwaliteit omhoog); 3. kosteneffectief (80% functionaliteit is goed genoeg); 4. duurzaam. Waarom 100% digitaal? (Aan)vragen van klanten komen via verschillende kanalen (o.a. post, , balie, e-loket en telefoon) binnen in de organisatie. Voor een efficiënte en betaalbare bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat al deze kanalen op eenzelfde manier worden afgehandeld en dat kan alleen door de behandeling van de aanvragen te digitaliseren. Waarom kwalitatief hoogwaardig? Een grote uitdaging daarbij is dat het startpunt, de huidige informatievoorziening, niet volledig op orde is. Dit maakt het realiseren van alle nieuwe eisen niet makkelijk om die tegelijkertijd met de gevraagde vernieuwingen te realiseren, maar biedt op een aantal punten wel mogelijkheden om dat te combineren. De huidige informatiehuishouding kenmerkt zich door redelijk wat overlap tussen diverse applicaties, gegevens die in diverse registraties dubbel worden opgeslagen, gegevens die met de hand van het ene naar het andere systeem worden overgezet, kostbaar maatwerk DSPDF_492B_ DOC 5

6 om een hele hoge graad van automatisering te bereiken, veel specialistische applicaties en veel kleine detailapplicaties. Het beheer is lastig, niet efficiënt (te veel medewerkers die maar één kunstje kunnen) en is duurder dan noodzakelijk. Applicatiebeheer is veelal een bijrol in plaats van een hoofdtaak. Vooral voor maatwerk wordt een hoge prijs betaald. Tenslotte is het besef van beveiliging van onze gegevens laag. Waarom kosteneffectief? In algemene zin kan worden gesteld dat de kosten voor de exploitatie elk jaar stijgen, gemiddeld zijn de kosten de afgelopen jaren met ongeveer 12 procent per jaar gestegen. Nog altijd breidt het applicatielandschap zich uit en ook aan de infrastructuurzijde worden vernieuwingen doorgevoerd die meer, door de organisatie gevraagde, mogelijkheden bieden met extra lasten voor exploitatie. Om voornoemde visie te realiseren is het nodig het applicatielandschap om te bouwen tot een landschap met kernapplicaties, gegevens die eenmaal worden vastgelegd en meervoudig worden hergebruikt. Ook het (applicatie)beheer dient anders te worden georganiseerd en beveiliging moet een integraal onderdeel van de informatiehuishouding zijn. Kortom, het is tijd voor een drastisch andere aanpak om de informatiehuishouding om te vormen en er dient een nieuwe balans te worden gevonden tussen de vraag van de afdelingen en de mogelijkheden die de informatievoorziening biedt. De weg naar een nieuw digitaal evenwicht wordt bereikt door: 1. standaardiseren & consolideren; 2. centraliseren; 3. werken onder architectuur; 4. projectmatig werken; 5. samenwerken. Standaardiseren & consolideren Een aantal applicaties wordt tot kernapplicatie verheven. Bij nieuwe wensen wordt eerst gekeken of de vraag middels een van de bestaande kernapplicaties kan worden gerealiseerd, of gedeeltelijk kan worden gerealiseerd (80%). Maatwerk is uit den boze. En de dubbels in de informatiehuishouding worden ontdubbeld. Bestaande maatwerkoplossingen worden op termijn vervangen door een marktoplossing Centraliseren Alle ICT-voorzieningen worden centraal aangeschaft en beheerd. Ook alle ICT gerelateerde taken worden centraal belegd zoals bijvoorbeeld applicatiebeheer, zowel technisch als functioneel applicatiebeheer. Werken onder architectuur De architectuur dient als toetssteen voor alle ontwikkelingen die plaatsvinden. De architectuur is gebaseerd op een set van principes om de informatiehuishouding mee te realiseren. Dit betreft principes voor zowel de informatisering als de infrastructuur. Waarom architectuur? Al deze zaken zijn onderling met elkaar verweven en dat maakt invoering uitdagend. Net zoals een huis door een architect wordt getekend voordat het wordt gebouwd, dient aan DSPDF_492B_ DOC 6

7 onze informatiehuishouding een architectuur ten grondslag te liggen. Deze architectuur is noodzakelijk om alle vernieuwingen en veranderingen gecontroleerd en beheerst te realiseren. Projectmatig werken Verandering en vernieuwing worden primair projectmatig opgepakt. Het MT adviseert de gemeentesecretaris over alle in uitvoering te nemen informatiseringsprojecten en de prioriteit ervan. Automatiseringsprojecten zijn de verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Informatisering en Vastgoed. Het MT adviseert op basis van een projectvoorstel dat door informatiemanagement, in samenspraak met de opdrachtgever, is opgesteld. Het projectvoorstel bevat minimaal wie de eigenaar (opdrachtgever), opdrachtnemer en projectleider zijn, wat de op te leveren resultaten zijn en wat de benodigde middelen zijn. Daarnaast bevat het projectvoorstel een businesscase als ondersteuning bij het advies en de beslissing om een project wel of niet in uitvoering te nemen. Samenwerken Op 11 september 2012 hebben de colleges van Krimpen en Capelle aan den IJssel een convenant getekend om tot een gezamenlijke ICT-organisatie te komen die één gezamenlijke infrastructuur aanbiedt aan beide gemeenten. Onze huidige schaalgrootte maakt het realiseren van alle vernieuwingen eigenlijk onbetaalbaar. Schaalvergroting door middel van samenwerking is de enige manier om de kosten van de informatievoorziening in de hand te houden en de kwetsbaarheid te verminderen. Het enige alternatief voor kostenbeheersing is genoegen nemen met minder. Het centraal georganiseerd zijn van de ICT-voorzieningen is een belangrijke randvoorwaarde om tot effectieve en efficiënte samenwerking te komen. DSPDF_492B_ DOC 7

8 2 Inleiding De gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Hoewel de interne informatievoorziening geen kerntaak is van de gemeente kan bijna geen enkel proces in de gemeente zonder informatie. En nagenoeg alle informatie is opgeslagen in een of meer systemen. Aan deze informatie worden diverse eisen gesteld; de informatie moet accuraat, betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn. Alle informatie is voor alle medewerkers beschikbaar tenzij privacyeisen dit verhinderen. Kortom de informatiehuishouding van de gemeente moet op orde zijn. De invloed van externe partijen op de gemeentelijke informatiehuishouding is groot, zoals bijvoorbeeld de landelijke overheid die steeds meer taken naar de gemeente schuift. Ook staat de gemeente niet alleen in de wereld, op tal van domeinen wordt met diverse partijen samengewerkt en informatie uitgewisseld. Ook de manier waarop we een steeds meer digitale dienstverlening aan ons burgers en bedrijven willen gaan aanbieden stelt eisen aan onze informatiehuishouding. Tenslotte heeft de manier waarop we onze bedrijfsvoering inrichten een belangrijke invloed op de ondersteunende systemen die nodig zijn om de bedrijfsvoering zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen. Dit informatiebeleidsplan beschrijft, uitgaande van een duidelijke visie op informatievoorziening, welke uitdagingen er liggen en hoe die zullen worden gerealiseerd. Hieronder staat een schematische weergave van de invloeden op en van het informatiebeleid. Collegeprogramma Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overig) beleid Informatiebeleid Informatievoorziening sbeleid Informatiearchitectuur Automatiseringsbeleid Informatieplanning Projectenkalender Automatiserings planning Om het informatiebeleid gestructureerd vorm te geven is het noodzakelijk dit vanuit een informatiearchitectuur te doen waarbij er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen wat (informatievoorziening) we willen bereiken en hoe (automatisering) we dat gaan realiseren. Middels de projectenkalender wordt bepaald in welke volgorde de diverse stappen worden genomen om alles op een beheerste manier te realiseren. DSPDF_492B_ DOC 8

9 2.1 Leeswijzer Om inzicht te geven in de invloeden op het informatiebeleid worden in hoofdstuk 3 achtereenvolgens de externe en interne invloeden behandeld. In hoofdstuk 4 gevolgd door de huidige situatie. De visie op Informatievoorziening en het daarvan afgeleide beleid zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Tot slot worden architectuur (hoofdstuk 6), planning (hoofdstuk 7) en financiën (hoofdstuk 8) behandeld. DSPDF_492B_ DOC 9

10 3 Externe en interne invloeden 3.1 Collegeprogramma Het Collegeprogramma geeft op hoofdlijnen richting aan alle ontwikkelingen die het College in de collegeperiode voorziet. Informatievoorziening is daar een onderdeel van. In bijlage 1 Intern Beleid staat de tekst uit het Collegeprogramma aangevuld met de visie op dienstverlening. Samengevat zet het college nadrukkelijk in op kwaliteitsverbetering in samenhang met efficiencywinst door het digitaliseren van de bedrijfsvoering. 3.2 Externe invloeden Naast het collegebeleid beïnvloeden externe factoren in toenemende mate het informatiebeleid. Momenteel spelen de volgende zaken: 1. Operatie NUP (Invoering van het i-nup) 2. Operatie BRP 3. Nieuwe wetgeving 4. e-factureren 5. SEPA 6. Open Data 7. Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (VNG) 8. Digitaal archiveren (E-depot) 9. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 10. Nieuwe technologie en trends Operatie NUP (Invoering van het i-nup) Het i-nup is de opvolger van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e- overheid (NUP). i-nup staat voor implementatie NUP. De kern van het i-nup bestaat uit twintig bindende afspraken over verplicht gebruik van vierentwintig e-overheidsbouwstenen in werkprocessen. In vergelijking met het oude NUP zijn de afspraken strenger en concreter geworden. Ook bevat het i-nup zes nieuwe bouwstenen. De bindende afspraken worden ook wel de resultaatverplichtingen genoemd. Het i-nup helpt bij het realiseren van 2015 zoals die is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni geeft aan welke acties prioriteit hebben en hoe gemeenten op een slimme manier het informatiebeleid kunnen organiseren. Belangrijkste doel is dat gemeenten de komende jaren 'de basis op orde' brengen. De bouwstenen van het i-nup zijn gegroepeerd naar: dienstverlening aan burgers; dienstverlening aan bedrijven en instellingen; de basis op orde (basisregistraties). De bouwstenen en de bijbehorende resultaatverplichtingen zijn beschreven in bijlage 2 i- NUP en worden conform de procedure opgenomen in de projectenkalender. Door KING wordt middels Operatie NUP het gemeentelijk deel van het overheidsbrede programma i-nup ondersteund. Concreet bestaat i-ondersteuning uit drie onderdelen die elkaar onderling versterken: de i-nup Academy, i-versnellers en de i-coach. i- Ondersteuning richt zich op de hele gemeentelijke organisatie door: DSPDF_492B_ DOC 10

11 informatiemanagers, I&A-coördinatoren en programmamanagers NUP op te leiden via de i-nup Academy projectleiders en procesverantwoordelijken bij de NUP-implementatie actiegericht te ondersteunen via i-versnellers gemeentesecretarissen via de informatiemanagers en i-coach actief te betrekken in het hele traject. Voor meer informatie zie: Wat betekent dit voor ons Uitgaande van de aanname dat Krimpen het i-nup volledig implementeert zijn er drie manieren om het NUP te realiseren. Dit kan vanuit de techniek, procesmatig en thematisch. Techniek houdt in dat we de bouwstenen één voor één los implementeren. Procesmatig beteken dat we uitgaan van de processen die we in de bedrijfsvoering willen aanpakken en de daarvoor benodigde bouwstenen implementeren. Bij de thematische aanpak kiezen we voor het uitwerken van de bij een thema (dienstverlening, decentralisatie jeugdzorg, ) horende bouwstenen. Krimpen kiest voor de procesmatige aanpak omdat deze het beste past en in het verlengde ligt van het zaak- en procesgericht werken dat met de invoering van het DMS een feit is. De volgorde wordt bepaald door de processen die we oppakken en door de landelijke trends. Kijkend naar de resultaatverplichtingen wordt op het volgende ingezet: BAG/WOZ-koppeling Afgesproken is dat uiterlijk 1 februari 2013 alle gemeenten de BAG aan de WOZ hebben gekoppeld. Ook is afgesproken dat per 31 december 2014 alle authentieke gegevens uit basisregistraties binnengemeentelijk gebruikt worden. Mijn overheid moet in 2013 worden opgeleverd. Hiertoe dient een koppeling te worden gerealiseerd tussen ons toekomstig zaaksysteem DSPDF_492B_ DOC 11

12 en Lopende Zaken bij Mijnoverheid.nl. Overigens dient er ook eenzelfde koppeling te worden gerealiseerd tussen ons zaaksysteem en mijnkrimpen binnen het e-loket van de gemeente. DigiD machtigen heeft alleen zin als we producten aan burgers aanbieden in het e-loket waartoe we anderen kunnen machtigen (voorbeeld aanvraag WMO). Momenteel is dat nog niet het geval. eherkenning voor bedrijven heeft Digikoppeling nodig om te kunnen functioneren. Echter het invoeren van eherkenning heeft pas zin zodra we producten voor bedrijven in ons e- loket aanbieden die authenticatie nodig hebben. Nu is dat niet het geval. Modernisering GBA (mgba), het huidige systeem wordt in 12 modulen opgeknipt en een tijdlang zullen de oude en de nieuwe situatie naast elkaar bestaan. Middels Operatie BRP (zie paragraaf 3.2.2) wordt hieraan landelijk extra aandacht gegeven. Het streven is om medio 2015 gebruik te maken van de moderne GBA. Aansluiten op het NHR heeft pas zin als we registraties gebruiken die deze gegevens nodig hebben. Momenteel is er geen specifieke bedrijvenregistratie anders dan door Financiën wordt gebruikt. Omtrent de BRO is nog onduidelijk óf en wat we hier zelf voor moeten doen. BRI te zijner tijd op aansluiten, is momenteel via de SUWI-keten al het geval. RNI wordt opgenomen in de GBA bij de modernisering van de GBA. Het invoeren van de BGT is een klus met een omvang gelijk aan het invoeren van de BAG, het is dus zaak op tijd te beginnen. Het is de bedoeling om dit waar mogelijk samen met Capelle aan den IJssel te doen. BLAU te zijner tijd op aansluiten. BRV aansluiten op indien noodzakelijk (zit nu in de SUWI-keten) Digilevering, Digikoppeling en Digimelding invoeren zodra een andere bouwsteen dat nodig heeft. Deze componenten zijn onder andere nodig voor het realiseren van eherkenning en de aansluiting op de diverse basisregistraties Operatie BRP Operatie BRP is een onderdeel van het programma modernisering GBA en ondersteunt gemeenten bij de transitie van GBA naar basisregistratie personen (BRP). De invoering van BRP is voorzien in de periode 2013 tot KING ondersteunt gemeenten de komende jaren bij de implementatie ervan met behulp van draaiboeken. Het invoeren van de BRP betekent dat lokale opslag van de gegevens verdwijnt en wordt vervangen door centrale landelijke opslag. Daarbij wordt het Register Niet-Ingezeten (RNI) in de BRP geïntegreerd zodat een basisregistratie ontstaat met alle personen die op een of andere manier een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De grootste uitdagingen daarbij zijn het binnengemeentelijk gebruik, de afhankelijkheid van de verbinding met de landelijke voorziening en de bandbreedte van de verbinding. De doorlooptijd van dit project wordt door KING geschat op 14 maanden. Wat betekent dit voor ons Opnemen in planning, mikken op medio 2015 klaar. Nadrukkelijk zal hierbij gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van Capelle aan den IJssel dat als voorlopergemeente in dit traject fungeert Nieuwe wetgeving Dit betreft o.a. de kanteling WMO en de decentralisatie van de jeugdzorg. DSPDF_492B_ DOC 12

13 In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 is een ambitieus plan gepresenteerd voor het Rijksbeleid van de komende vier jaar. Hieronder een overzicht van de belangrijke wijzigingen voor Samenleving: Inkomen invoering huishouduitkeringstoets; verruiming van bijzondere bijstandsbeleid; zorgtoeslag verdwijnt. Zorg overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar gemeenten; aanspraak op hulp bij het huishouden komt te vervallen en wordt vervangen door een maatwerkvoorziening. Werk afschaffing van categoriale ontheffingen voor de arbeid en re-integratieplicht; maatregel van 3 maanden geen uitkering bij niet nakomen sollicitatieverplichting; WW wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden loongerelateerd en daarna gerelateerd aan het wettelijk minimumloon; IOAW vervalt; wetvoorstel werken naar vermogen wordt vervangen door de participatiewet; Het regeerakkoord is niet duidelijk of de Wajong wordt opgenomen in de nieuwe participatiewet. Dit wordt niet expliciet aangegeven wel wordt de participatiewet gezien als een decentralisatie. Aangenomen kan worden dat hiermee de overheveling van Wajong naar de gemeente wordt bedoeld. Wat betekent dit voor ons Het merendeel van deze wijzigingen zal door de leverancier worden opgenomen in de daarvoor in gebruik zijnde applicatie (GWS4all). Dit geldt ook voor de kanteling van de WMO. De jeugdzorg regelt voor de decentralisering zijn eigen applicaties op regionaal niveau en dit alles moet 1 januari 2016 operationeel zijn. De gevolgen voor de huidige informatiehuishouding zijn beperkt. Waarschijnlijk dienen we alleen aanvullende modulen aan te schaffen e-factureren Bij e-factureren gaat over het werken met digitale facturen. Een digitale factuur is in deze een XML 1 -bestand dat volledig automatisch kan worden verwerkt. Bij digitaal factureren hebben we het over twee dingen: het digitaal ontvangen en verwerken van facturen en het digitaal verzenden van facturen. Digitaal ontvangen moet worden opgenomen in de procesflow van het DMS. Digitaal versturen wordt vanuit de procesapplicatie geregeld. Digitaal factureren bespaart kosten, de mate waarin verschilt per onderzoek (van 1,25 tot 5 per factuur). Vaak wordt daarbij ook nog onderscheid gemaakt tussen inkomende en uitgaande facturen waarbij de grootste besparingen worden gerealiseerd bij inkomende facturen (zie AG van 15 maart 2012). 1 XML is extensible Markup Language. XML is een dataformaat dat zowel door de mens als door de computer gelezen kan worden. DSPDF_492B_ DOC 13

14 Wat betekent dit voor ons De oplossing voor het digitaal verwerken van facturen dient te worden uitgebreid met de mogelijkheid om digitale facturen te kunnen ontvangen. De oplossing(en) voor het aanmaken van facturen dienen te worden uitgebreid met de mogelijkheid voor het digitaal versturen van facturen. Voor zowel het ontvangen als versturen van digitale facturen dient Digikoppeling operationeel te zijn in de gemeente. Kosten voor implementatie van Digikoppeling zijn momenteel nog zo hoog dat het op de korte termijn niet rendabel is om dit voor e-factureren alleen in te zetten SEPA Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen: de Single Euro Payments Area (SEPA). Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso s. Het is belangrijk tijdig actie te ondernemen om over te kunnen gaan op deze nieuwe standaarden. Vanaf 1 februari 2014 gebruikt iedereen in Nederland, zowel bedrijven als consumenten, het International Bank Account Number (IBAN) als rekeningnummer. Voor de overgang op SEPA is er een Nationaal Migratieplan opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de gefaseerde overgang naar de nieuwe standaarden, de planning ervan en de verschillende acties die bijdragen aan een soepele migratie. Wat betekent dit voor ons De applicaties worden aangepast door de leveranciers en de bankrekeningnummers worden geconverteerd. Mimimaal de volgende applicaties leggen bankrekeningnummers vast: Decade, GISVG, GWS4all, Key2datadistributie, Corsa en Extractor. Een gecoördineerde (projectmatige) aanpak is noodzakelijk Open Data Bij Open Data gaat het om hergebruik van publiek beschikbare data van de overheid. Dit betreft natuurlijk geen privacy gevoelige gegevens. Door de markt worden oplossingen (websites en apps) gecreëerd op basis van deze data waarbij soms verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd die samen meer informatie opleveren en voorzien in een behoefte van burgers en bedrijven. Op data.overheid.nl is een overzicht te vinden van alle beschikbare bronnen en daarop gerealiseerde oplossingen. Wij stellen momenteel geen data beschikbaar voor deze doeleinden. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld data over lopende en verleende vergunningen kan aan alle burgers beschikbaar worden gesteld door een gratis app. Dit vereist natuurlijk wel dat we hier voorzieningen voor treffen. Uiteindelijk worden we hiertoe door Europese regelgeving gedwongen. Voorbeelden zijn: 10000scholen.nl (website), OmgevingsAlert! (app), Sola (app), etc Wat betekent dit voor ons Indien met beperkte investeringen en verwaarloosbare operationele kosten data beschikbaar kan worden gesteld om de dienstverlening te verbeteren dan zullen we dit doen. In alle DSPDF_492B_ DOC 14

15 andere gevallen wordt hiervan afgezien. Er wordt niet structureel ingezet op het beschikbaar stellen van Open Data tenzij wetgeving ons daartoe dwingt Baseline informatiehuishouding gemeenten (VNG) Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt staat de gemeente voor grote uitdagingen. Deze bieden ook kansen en mogelijkheden om de gemeentelijke diensten beter en efficiënter te organiseren. Gemeentelijke diensten worden in toenemende mate online aangeboden. Deze digitale diensten dienen snel te worden verleend, met aandacht voor de veiligheid en de privacy van de burger. Dit stelt eisen aan de inrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding. De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, die KING heeft ontwikkeld, is een handvat voor gemeenten om de informatiehuishouding in te richten en informatierisico s te beheersen. Deze richtlijn verbindt het informatiebeheer inclusief archivering met de doelstellingen en de werkwijze van een moderne, elektronische gemeente. De Baseline biedt een overzicht van normen en praktische instrumenten en maatregelen om de normen te halen. Binnen onze gemeente zijn de gemeentesecretaris en de streekarchivaris de eerstaangewezen functionarissen om de implementatie op te pakken in samenwerking met de teamleider van team Informatievoorziening. De Baseline bestaat uit een aantal verschillende delen, met elk een eigen doelgroep: Deel 1: De Basis; beschrijft een algemeen normenkader (strategisch) voor de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding en is bedoeld voor bestuur en algemeen management bij gemeenten; DSPDF_492B_ DOC 15

16 Deel 2a: Het Denkkader; biedt een denkkader (tactisch) waarin vakspecifieke theorieën, standaarden en normen aan elkaar worden geknoopt en is bedoeld voor afdelingshoofden en teamleiders binnen het werkveld van de informatiehuishouding; Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken; verbindt de documentaire informatievoorziening, inclusief archivering, met zaakgericht werken en beschrijft dit vanuit de praktijk en de Archiefwet Dit deel is eveneens bedoeld afdelingshoofden en teamleiders binnen het werkveld; Deel 3: De Praktijk; bevat praktisch instrumentarium en gemeentelijke praktijkvoorbeelden (operationeel) en is bedoeld voor medewerkers binnen het werkveld van de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor ons Sommige onderdelen (zaakgericht werken) uit de baseline passen we al toe. Toetsen in welke mate de baseline past bij onze informatiehuishouding en waar dit in hogere kwaliteit resulteert onze huishouding inrichten conform de baseline. Hoe we het een en ander gaan toepassen dient nader te worden uitgewerkt Digitaal archiveren (E-depot) De keuze voor 100% digitaal werken betekent dat op termijn alleen nog maar digitale documenten worden gecreëerd en gearchiveerd. Alle binnenkomende papieren documenten zullen na substitutie 2 alleen nog in digitale vorm bestaan. Heden ten dage wordt dat deel van het papieren archief (statisch archief) dat langdurig (soms voor eeuwig) dient te worden bewaard overgedragen aan het streekarchief. Eenzelfde principe zal worden toegepast op het digitale archief. Met dit doel wordt een aantal (circa 5) zogenaamde E-depot s ingericht zodat digitale documenten die heden ten dage worden gecreëerd over honderd jaar nog kunnen worden geraadpleegd. Zie paragraaf 10.7 E-depot voor meer informatie. Wat betekent dit voor ons Aansluiting zoeken bij een van deze depots. Het E-depot van de gemeente Rotterdam lijkt momenteel het meest voorhandliggende Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijk Basisgegevens (RSGB) Het RSGB is gebaseerd op de Basisregistraties Adressen (BRA), Gebouwen (BGR), Personen (BPR), Bedrijven (NHR), Kadaster (BRK) en WOZ (BRWOZ) en op de grootschalige topografie (BGT) die in het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is gedefinieerd. Het referentiemodel draagt er aan bij dat gemeenten en daarmee samenwerkende organisaties in staat zijn om de kern van hun gegevenshuishouding, de basisgegevens, in samenhang eenmalig te onderhouden en meervoudig te gebruiken bij de uitoefening van hun taken. Het stroomlijnen van de processen voor het beheer van deze gegevens biedt kansen voor efficiencyverbetering. Meervoudig gebruik van gegevens, waarbij vertrouwd kan worden op de kwaliteit van deze gegevens, is bijvoorbeeld van groot belang voor een goede dienstverlening. Verder vormt het referentiemodel de grondslag voor de berichtenstandaard StUF-B(asis)G(egevens). Leveranciers baseren hun software op deze standaard, zodat 2 Substitutie is het vervangen van papieren documenten door digitale documenten. Aan dit proces worden hoge eisen gesteld en het verkrijgen van toestemming voor substitutie is doorgaans een langdurig proces. DSPDF_492B_ DOC 16

17 uitwisselbaarheid van basisgegevens wordt bereikt. Tot slot waarborgt het referentiemodel de uitwisseling van basisgegevens met het landelijk stelsel van basisregistraties en het benutten van dit stelsel in de gemeentelijke informatievoorziening. Wat betekent dit voor ons Bij alle nieuw aan te schaffen oplossingen dienen we te eisen dat het RSGB wordt ondersteund. De leveranciers van bestaande oplossingen hebben toegezegd het RSGB te gaan ondersteunen voor zover dat nu nog niet het geval is Nieuwe technologie en trends Virtualisatie Virtualisatie is een geheel van technologieën die de verschillende lagen in een infrastructuur van elkaar loskoppelt, waardoor applicaties en systemen zo flexibel en onafhankelijk mogelijk kunnen worden ingezet. Virtualisatie is het proces waarbij delen van de fysieke infrastructuur worden vervangen door een virtuele infrastructuur. Hierbij wordt de onderliggende fysieke infrastructuur optimaal en duurzaam benut. Op één fysieke server draaien ca. 10 virtuele servers of virtuele pc s. Virtualisatie wordt doorgaans ingezet om kosten te besparen, duurzamer met energie om te gaan en om een hogere beschikbaarheid van de infrastructuur te realiseren. Ook biedt het voordelen op het gebied van beveiliging, disaster recovery, business continuïteit en de mogelijkheden om op afstand te werken. Wat betekent dit voor ons Krimpen maakt al grootschalig gebruik van virtualisatie, zowel voor servers, opslag als voor desktops. Daar waar mogelijk en zinvol zal dit nog verder worden uitgebreid. Cloud Computing Dit is een onderwerp waar heel veel over wordt geschreven en het is een term die op verschillende manieren kan worden uitgelegd. De essentie van cloud computing is dat ICT-diensten via het web af te nemen services worden voor een organisatie. De gemeente hoeft dan zelf geen hard en software meer aan te schaffen, met bijbehorende effecten voor de balans en afschrijvingen en dergelijke. De gemeente betaalt dan voor ICT-diensten als een service. Zie voor een uitgebreidere verhandeling over cloud computing bijlage 4 Cloud Computing (paragraaf 10.4). De markt onderscheid 4 vormen van cloud computing: private, public, community en hybrid. Krimpen heeft momenteel een private cloud. Daarnaast maken we gebruik van enkele SaaSoplossingen. Dit betreft onder andere het van controleren op virussen en spam van onze e- DSPDF_492B_ DOC 17

18 mail door Gemnet en het beheer van onze ruimtelijke plannen middels een webapplicatie van Crotec. Wat betekent dit voor ons Op langere termijn zal alle ICT-dienstverlening uit de cloud komen tenzij wetgeving dit niet toestaat. Momenteel is een externe cloud nog duurder dan of even duur als onze eigen cloud. Dit komt omdat het in de meeste cloud oplossingen gaat om hosting van infrastructuur en niet om het betalen naar gebruik. Momenteel geldt dat de cloud met name ontzorgt maar nog niet bespaart. Dit is wel snel aan het veranderen en de verwachting is dat tussen nu en 1 jaar cloudgebaseerde oplossingen financieel interessanter zullen zijn. Open source Open source zelf is een filosofie. Het is dan ook niet uit te leggen wat de omschrijving precies betekent omdat dit per open source software kan verschillen. In het kort wil open source zeggen dat de broncode vrij is. Iedereen is toegestaan om de broncode te bekijken en aan te passen aan de persoonlijke wensen. Inzet van open source resulteert in een grotere leveranciersonafhankelijkheid. Voordelen: geen aanschafkosten. Nadelen: moeilijker te beheren en meer eigen specialisten nodig. Van rijkswege is opgelegd open source toe te passen tenzij. Wat betekent dit voor ons Is voorlopig niets voor krimpen. We hebben er de mensen niet voor of zijn ervoor altijd afhankelijk van derden en daar hebben we de middelen niet voor. Bij het selecteren van nieuwe oplossingen is open source wel altijd een overweging. In de samenwerking met Capelle aan den IJssel zal dit nader worden uitgezocht. Niet besproken ontwikkelingen en (nieuwe) technologie Onderstaande ontwikkelingen zijn niet uitgewerkt omdat voor de korte termijn de impact op de informatievoorziening beperkt/verwaarloosbaar is. Dit zijn: Vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) Vorming Metropoolregio De volgende onderwerpen worden niet verder uitgewerkt omdat die op dit moment niet interessant zijn voor de gemeente met de huidige schaalgrootte. Dit zijn: Big Data (BD) Identity management (IDM) Security Incident en Event Management (SIEM) 3.3 Interne invloeden Dit zijn: 1. Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) 2. DVC Proces- & zaakgericht werken 4. Communicatiebeleid 5. Duurzaamheid DSPDF_492B_ DOC 18

19 3.3.1 Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) In Krimpen kiezen we ervoor om HNW in te voeren op basis van de 9 principes zoals door de taskforce HNW zijn vastgesteld.. HNW bestaat uit de 3 B s bricks, bytes en behaviour. Vanuit informatievoorziening kan alleen op de bytes worden ingespeeld en vanuit dat perspectief is naar de negen principes gekeken. Wat betekent dit voor ons Van deze negen principes hebben Regie, Organisatie, Werkplek, Communicatie en Vaardigheden invloed op of stellen eisen aan de informatievoorziening van de gemeente. Vrij vertaald zijn de volgende zaken nodig: Een flexibele (thuis)werkplek (in 2012 gerealiseerd middels een virtuele werkplek). HNW kan op termijn worden uitgebreid met mogelijkheden tot videovergaderen voor ad hoc overleg. De praktijk zal leren in welke mate in dit soort behoeften moet worden voorzien. Een samenwerkomgeving die over de grenzen van het gemeentelijk netwerk heen gaat. Een omgeving waarin eigen apparatuur kan worden gebruikt (Bring your own device BYOD). Een omgeving die degelijk is beveiligd. Medewerkers die worden ondersteund door een kennisbank en getraind zijn in digitale vaardigheden. In de samenwerkomgeving kunnen alle medewerkers zelf projecten aanmaken zonder tussenkomst van InV. Alle informatie is voor iedereen toegankelijk tenzij dit speciaal wordt aangegeven of vanwege privacy niet mogelijk is. Het is de bedoeling dat iedereen in de organisatie kan zien welke projecten er lopen en wat daar de status van is. De samenwerkomgeving vervangt de bestaande netwerkschijven. Persoonlijke documenten komen niet langer voor. De samenwerkomgeving moet als webtoepassing worden DSPDF_492B_ DOC 19

20 gerealiseerd zodat ook derden van buiten ook mee kunnen doen. Het laten meewerken van derden stelt wel de nodige eisen aan de beveiliging van de samenwerkomgeving Dienstverleningsconcept 2.0 Het dienstverleningsconcept 2.0 is een vertaling van het Antwoord programma uit het NUP. Krimpen kiest ervoor om Antwoord tot level 3 (Frontoffice geeft antwoord) te realiseren. Dit betekent dat 80 procent van alle vragen in het belcentrum (toekomst KCC) worden afgehandeld en dat complexe zaken naar de backoffice worden doorgezet. Wat betekent dit voor ons In de jaren tot en met 2015 zullen stap voor stap de doelen uit het DVC 2.0 worden gerealiseerd. Dit betekent dat er vanuit twee perspectieven moet worden gekeken om deze te realiseren. Het perspectief van de burger en het perspectief van de medewerker dienstverlening. Voor de burger dient mijnkrimpen binnen het e-loket op de website verder te worden ingericht zodat alle lopende en afgehandelde zaken zijn terug te vinden evenals de bijbehorende documenten. Een dergelijke koppeling moet ook worden gemaakt voor mijnoverheid.nl (resultaatverplichting uit het i-nup). Concreet betekent dit dat er een koppeling tussen Corsa en het zakenmagazijn in het e-loket moet worden gerealiseerd en dat er een koppeling met een nog aan te schaffen gegevensmagazijn wordt gerealiseerd. Dit gegevensmagazijn dient tevens geo-informatie te bevatten zodat de nodige zaken ook op de kaart aan de burger getoond kunnen worden. Daarnaast dient het zaakdocumentenmagazijn voor onderliggende documenten horende bij een zaak. Let wel er zijn twee documentmagazijnen, Corsa als intern zaaksysteem en het zaakdocumentenmagazijn in het e-loket dat 24x7 beschikbaar is. Het zaakdocumentenmagazijn kan op termijn ook worden gebruikt voor het digitaal leveren van producten. Voor de medewerker dienstverlening dient een klantcontactsysteem (KCS) te worden gerealiseerd. Dit KCS heeft koppelingen met het interne zaaksysteem, de kennisbank, de telefooncentrale, het gegevensmagazijn en waar nodig met de achterliggende backofficeapplicaties zodat op eenvoudige wijze (simpele) vragen door het KCC afgehandeld kunnen worden Zaakgericht werken Met de invoering van het DMS is Krimpen aan den IJssel zaakgericht gaan werken. De belangrijkste reden hiervoor was en is de vraag om transparantie naar de aanvrager toe mogelijk te maken. Zaakgericht werken is als het ware de trechter die aanvragen uit alle kanalen samenvoegt en kanaalonafhankelijke afhandeling mogelijk maakt. De kanaalonafhankelijke afhandeling draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Wat is zaakgericht werken? Zaakgericht werken bestaat uit 3 pijlers: automatiseren, digitaliseren en procesgericht denken. De bedrijfsvoering wordt zo veel als mogelijk geautomatiseerd, de daarbij behorende documenten worden gedigitaliseerd en medewerkers voeren een deel van (mogelijk) afdelingoverstijgende processen uit. Zaakgericht werken is het centraal vastleggen van alle informatie omtrent een zaak. Dit is informatie zoals klantvraag/aanleiding, objectinformatie, subjectinformatie, planning, doorlooptijd, statussen, documenten en besluiten. Een zaak is meer dan alleen een ordening DSPDF_492B_ DOC 20

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Managementsamenvatting Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van de Baseline Informatiehuishouding

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie

Jaar Omschrijving Investeringsbudget. Restant budget per Voorstel. Verwachte maand/jaar van realisatie Fin/2009/16964 Blad 1 van 5 Voortgangsrapportage investeringsprogramma s t/m 15-10-2009 Bedragen in euro Bestandslocatie: P:/ Rapportages/2009/Najaarsnota 2009/Toel. afw investeringen per 15102009 PIOF.doc

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Een visie op dienstverlening uit het oosten. en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact

Een visie op dienstverlening uit het oosten. en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact Een visie op dienstverlening uit het oosten en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact 26 januari 2017 Marcel Davids Volume dienstverlening in Almelo Enkele aantallen Inwoners 72.000 Telefonische contacten

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie