Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c"

Transcriptie

1 Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

2 DSPDF_492B_ DOC 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Leeswijzer Externe en interne invloeden Collegeprogramma Externe invloeden Operatie NUP (Invoering van het i-nup) Operatie BRP Nieuwe wetgeving e-factureren SEPA Open Data Baseline informatiehuishouding gemeenten (VNG) Digitaal archiveren (E-depot) Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijk Basisgegevens (RSGB) Nieuwe technologie en trends Interne invloeden Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) Dienstverleningsconcept Zaakgericht werken Communicatiebeleid Duurzaamheid Stand van zaken huidige voorzieningen Historie Informatisering - de stand van zaken in Wat is de afgelopen jaren gerealiseerd? Applicatielandschap Automatisering Exploitatie van ICT Archivering Samengevat Wat betekent dit voor ons Visie & beleid op informatievoorziening ICT-visie Kaders van het informatiebeleid Kaders m.b.t. inrichting processen Kaders m.b.t. de organisatie van de informatievoorziening Kaders m.b.t. informatiesystemen Kaders m.b.t. investeringen in informatiesystemen Kaders m.b.t. de implementatie van nieuwe informatiesystemen Kaders m.b.t. het beheer van gegevens Kaders m.b.t. de technische infrastructuur Kaders m.b.t. de kwaliteit van de informatievoorziening Kaders m.b.t. beveiliging van gegevens Kaders m.b.t. het kennis en ervaringsniveau van de medewerkers Kaders m.b.t. vervanging informatiesystemen en technische middelen Werkwijze informatievoorziening...33 DSPDF_492B_ DOC 3

4 6 Informatiearchitectuur Principes van de Informatiearchitectuur Meerjarenplanning Informatisering Meerjarenplanning Automatisering Financiën Bijlagen Bijlage 1 Intern beleid Bijlage 2 i-nup Resultaatverplichtingen Bijlage 3 Visie op dienstverleningsconcept 2.0 en informatievoorziening Bijlage 4 Cloud computing Automatiseringsfasen Fasen van Antwoord Fase 1: Dienst heeft Antwoord Fase 2: Kanaal heeft Antwoord Fase 3: Frontoffice heeft Antwoord Fase 4: Gemeente heeft Antwoord Fase 1: Overheid heeft Antwoord E-depot Introductie Digitale maatschappij Voordelen digitalisering Digitaal geboren Groeiproces...57 DSPDF_492B_ DOC 4

5 1 Managementsamenvatting De gemeente is een complex bedrijf,et een groot aantal verschillende producten. Informatie is daarbij onontbeerlijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente. De gemeente is in belangrijke mate een informatieverwerkend bedrijf waarvan de informatiehuishouding op orde dient te zijn. [En de informatiehuishouding is volop in beweging.] Aan die informatiehuishouding worden allerlei nieuwe interne en externe eisen gesteld. Zelf wil de gemeente met de invoering van het dienstverleningsconcept 2.0 de (elektronische) dienstverlening naar de klant toe verder verbeteren, de Rijksoverheid verwacht dat de gemeente de centrale ingang wordt van de overheid en wil daartoe landelijk de basis op orde brengen middels het realiseren van de bouwblokken van het i-nup. Het managementteam wil Het Nieuwe Werken in de organisatie introduceren als manier om in te spelen op diverse ontwikkelingen. Daarbovenop krijgt de gemeente alsmaar meer taken van de rijksoverheid toegeschoven, die ook in de informatievoorziening dienen te worden ingepast. En de beschikbare middelen om dit alles te realiseren zijn beperkt. De komende vier jaar staan in Krimpen aan den IJssel de volgende thema s voor informatievoorziening op de agenda: 1. transparante dienstverlening; 2. kostenbeheersing; 3. realiseren wettelijke verplichtingen; 4. informatiehuishouding op orde. De aangegeven volgorde van deze thema s is tevens de volgorde van prioriteit. Het doel is een excellente, efficiënte en betaalbare bedrijfsvoering voor de gemeente om daarmee transparante, hoogwaardige en kwalitatief goede dienstverlening aan haar klanten te leveren. Om dit en aan al deze thema s vorm te geven wordt de informatiehuishouding van Krimpen aan den IJssel als volgt ingericht: % digitaal; 2. kwalitatief hoogwaardig (kwaliteit omhoog); 3. kosteneffectief (80% functionaliteit is goed genoeg); 4. duurzaam. Waarom 100% digitaal? (Aan)vragen van klanten komen via verschillende kanalen (o.a. post, , balie, e-loket en telefoon) binnen in de organisatie. Voor een efficiënte en betaalbare bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat al deze kanalen op eenzelfde manier worden afgehandeld en dat kan alleen door de behandeling van de aanvragen te digitaliseren. Waarom kwalitatief hoogwaardig? Een grote uitdaging daarbij is dat het startpunt, de huidige informatievoorziening, niet volledig op orde is. Dit maakt het realiseren van alle nieuwe eisen niet makkelijk om die tegelijkertijd met de gevraagde vernieuwingen te realiseren, maar biedt op een aantal punten wel mogelijkheden om dat te combineren. De huidige informatiehuishouding kenmerkt zich door redelijk wat overlap tussen diverse applicaties, gegevens die in diverse registraties dubbel worden opgeslagen, gegevens die met de hand van het ene naar het andere systeem worden overgezet, kostbaar maatwerk DSPDF_492B_ DOC 5

6 om een hele hoge graad van automatisering te bereiken, veel specialistische applicaties en veel kleine detailapplicaties. Het beheer is lastig, niet efficiënt (te veel medewerkers die maar één kunstje kunnen) en is duurder dan noodzakelijk. Applicatiebeheer is veelal een bijrol in plaats van een hoofdtaak. Vooral voor maatwerk wordt een hoge prijs betaald. Tenslotte is het besef van beveiliging van onze gegevens laag. Waarom kosteneffectief? In algemene zin kan worden gesteld dat de kosten voor de exploitatie elk jaar stijgen, gemiddeld zijn de kosten de afgelopen jaren met ongeveer 12 procent per jaar gestegen. Nog altijd breidt het applicatielandschap zich uit en ook aan de infrastructuurzijde worden vernieuwingen doorgevoerd die meer, door de organisatie gevraagde, mogelijkheden bieden met extra lasten voor exploitatie. Om voornoemde visie te realiseren is het nodig het applicatielandschap om te bouwen tot een landschap met kernapplicaties, gegevens die eenmaal worden vastgelegd en meervoudig worden hergebruikt. Ook het (applicatie)beheer dient anders te worden georganiseerd en beveiliging moet een integraal onderdeel van de informatiehuishouding zijn. Kortom, het is tijd voor een drastisch andere aanpak om de informatiehuishouding om te vormen en er dient een nieuwe balans te worden gevonden tussen de vraag van de afdelingen en de mogelijkheden die de informatievoorziening biedt. De weg naar een nieuw digitaal evenwicht wordt bereikt door: 1. standaardiseren & consolideren; 2. centraliseren; 3. werken onder architectuur; 4. projectmatig werken; 5. samenwerken. Standaardiseren & consolideren Een aantal applicaties wordt tot kernapplicatie verheven. Bij nieuwe wensen wordt eerst gekeken of de vraag middels een van de bestaande kernapplicaties kan worden gerealiseerd, of gedeeltelijk kan worden gerealiseerd (80%). Maatwerk is uit den boze. En de dubbels in de informatiehuishouding worden ontdubbeld. Bestaande maatwerkoplossingen worden op termijn vervangen door een marktoplossing Centraliseren Alle ICT-voorzieningen worden centraal aangeschaft en beheerd. Ook alle ICT gerelateerde taken worden centraal belegd zoals bijvoorbeeld applicatiebeheer, zowel technisch als functioneel applicatiebeheer. Werken onder architectuur De architectuur dient als toetssteen voor alle ontwikkelingen die plaatsvinden. De architectuur is gebaseerd op een set van principes om de informatiehuishouding mee te realiseren. Dit betreft principes voor zowel de informatisering als de infrastructuur. Waarom architectuur? Al deze zaken zijn onderling met elkaar verweven en dat maakt invoering uitdagend. Net zoals een huis door een architect wordt getekend voordat het wordt gebouwd, dient aan DSPDF_492B_ DOC 6

7 onze informatiehuishouding een architectuur ten grondslag te liggen. Deze architectuur is noodzakelijk om alle vernieuwingen en veranderingen gecontroleerd en beheerst te realiseren. Projectmatig werken Verandering en vernieuwing worden primair projectmatig opgepakt. Het MT adviseert de gemeentesecretaris over alle in uitvoering te nemen informatiseringsprojecten en de prioriteit ervan. Automatiseringsprojecten zijn de verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Informatisering en Vastgoed. Het MT adviseert op basis van een projectvoorstel dat door informatiemanagement, in samenspraak met de opdrachtgever, is opgesteld. Het projectvoorstel bevat minimaal wie de eigenaar (opdrachtgever), opdrachtnemer en projectleider zijn, wat de op te leveren resultaten zijn en wat de benodigde middelen zijn. Daarnaast bevat het projectvoorstel een businesscase als ondersteuning bij het advies en de beslissing om een project wel of niet in uitvoering te nemen. Samenwerken Op 11 september 2012 hebben de colleges van Krimpen en Capelle aan den IJssel een convenant getekend om tot een gezamenlijke ICT-organisatie te komen die één gezamenlijke infrastructuur aanbiedt aan beide gemeenten. Onze huidige schaalgrootte maakt het realiseren van alle vernieuwingen eigenlijk onbetaalbaar. Schaalvergroting door middel van samenwerking is de enige manier om de kosten van de informatievoorziening in de hand te houden en de kwetsbaarheid te verminderen. Het enige alternatief voor kostenbeheersing is genoegen nemen met minder. Het centraal georganiseerd zijn van de ICT-voorzieningen is een belangrijke randvoorwaarde om tot effectieve en efficiënte samenwerking te komen. DSPDF_492B_ DOC 7

8 2 Inleiding De gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Hoewel de interne informatievoorziening geen kerntaak is van de gemeente kan bijna geen enkel proces in de gemeente zonder informatie. En nagenoeg alle informatie is opgeslagen in een of meer systemen. Aan deze informatie worden diverse eisen gesteld; de informatie moet accuraat, betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn. Alle informatie is voor alle medewerkers beschikbaar tenzij privacyeisen dit verhinderen. Kortom de informatiehuishouding van de gemeente moet op orde zijn. De invloed van externe partijen op de gemeentelijke informatiehuishouding is groot, zoals bijvoorbeeld de landelijke overheid die steeds meer taken naar de gemeente schuift. Ook staat de gemeente niet alleen in de wereld, op tal van domeinen wordt met diverse partijen samengewerkt en informatie uitgewisseld. Ook de manier waarop we een steeds meer digitale dienstverlening aan ons burgers en bedrijven willen gaan aanbieden stelt eisen aan onze informatiehuishouding. Tenslotte heeft de manier waarop we onze bedrijfsvoering inrichten een belangrijke invloed op de ondersteunende systemen die nodig zijn om de bedrijfsvoering zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen. Dit informatiebeleidsplan beschrijft, uitgaande van een duidelijke visie op informatievoorziening, welke uitdagingen er liggen en hoe die zullen worden gerealiseerd. Hieronder staat een schematische weergave van de invloeden op en van het informatiebeleid. Collegeprogramma Dienstverlening Bedrijfsvoering (Overig) beleid Informatiebeleid Informatievoorziening sbeleid Informatiearchitectuur Automatiseringsbeleid Informatieplanning Projectenkalender Automatiserings planning Om het informatiebeleid gestructureerd vorm te geven is het noodzakelijk dit vanuit een informatiearchitectuur te doen waarbij er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen wat (informatievoorziening) we willen bereiken en hoe (automatisering) we dat gaan realiseren. Middels de projectenkalender wordt bepaald in welke volgorde de diverse stappen worden genomen om alles op een beheerste manier te realiseren. DSPDF_492B_ DOC 8

9 2.1 Leeswijzer Om inzicht te geven in de invloeden op het informatiebeleid worden in hoofdstuk 3 achtereenvolgens de externe en interne invloeden behandeld. In hoofdstuk 4 gevolgd door de huidige situatie. De visie op Informatievoorziening en het daarvan afgeleide beleid zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Tot slot worden architectuur (hoofdstuk 6), planning (hoofdstuk 7) en financiën (hoofdstuk 8) behandeld. DSPDF_492B_ DOC 9

10 3 Externe en interne invloeden 3.1 Collegeprogramma Het Collegeprogramma geeft op hoofdlijnen richting aan alle ontwikkelingen die het College in de collegeperiode voorziet. Informatievoorziening is daar een onderdeel van. In bijlage 1 Intern Beleid staat de tekst uit het Collegeprogramma aangevuld met de visie op dienstverlening. Samengevat zet het college nadrukkelijk in op kwaliteitsverbetering in samenhang met efficiencywinst door het digitaliseren van de bedrijfsvoering. 3.2 Externe invloeden Naast het collegebeleid beïnvloeden externe factoren in toenemende mate het informatiebeleid. Momenteel spelen de volgende zaken: 1. Operatie NUP (Invoering van het i-nup) 2. Operatie BRP 3. Nieuwe wetgeving 4. e-factureren 5. SEPA 6. Open Data 7. Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (VNG) 8. Digitaal archiveren (E-depot) 9. Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 10. Nieuwe technologie en trends Operatie NUP (Invoering van het i-nup) Het i-nup is de opvolger van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e- overheid (NUP). i-nup staat voor implementatie NUP. De kern van het i-nup bestaat uit twintig bindende afspraken over verplicht gebruik van vierentwintig e-overheidsbouwstenen in werkprocessen. In vergelijking met het oude NUP zijn de afspraken strenger en concreter geworden. Ook bevat het i-nup zes nieuwe bouwstenen. De bindende afspraken worden ook wel de resultaatverplichtingen genoemd. Het i-nup helpt bij het realiseren van 2015 zoals die is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni geeft aan welke acties prioriteit hebben en hoe gemeenten op een slimme manier het informatiebeleid kunnen organiseren. Belangrijkste doel is dat gemeenten de komende jaren 'de basis op orde' brengen. De bouwstenen van het i-nup zijn gegroepeerd naar: dienstverlening aan burgers; dienstverlening aan bedrijven en instellingen; de basis op orde (basisregistraties). De bouwstenen en de bijbehorende resultaatverplichtingen zijn beschreven in bijlage 2 i- NUP en worden conform de procedure opgenomen in de projectenkalender. Door KING wordt middels Operatie NUP het gemeentelijk deel van het overheidsbrede programma i-nup ondersteund. Concreet bestaat i-ondersteuning uit drie onderdelen die elkaar onderling versterken: de i-nup Academy, i-versnellers en de i-coach. i- Ondersteuning richt zich op de hele gemeentelijke organisatie door: DSPDF_492B_ DOC 10

11 informatiemanagers, I&A-coördinatoren en programmamanagers NUP op te leiden via de i-nup Academy projectleiders en procesverantwoordelijken bij de NUP-implementatie actiegericht te ondersteunen via i-versnellers gemeentesecretarissen via de informatiemanagers en i-coach actief te betrekken in het hele traject. Voor meer informatie zie: Wat betekent dit voor ons Uitgaande van de aanname dat Krimpen het i-nup volledig implementeert zijn er drie manieren om het NUP te realiseren. Dit kan vanuit de techniek, procesmatig en thematisch. Techniek houdt in dat we de bouwstenen één voor één los implementeren. Procesmatig beteken dat we uitgaan van de processen die we in de bedrijfsvoering willen aanpakken en de daarvoor benodigde bouwstenen implementeren. Bij de thematische aanpak kiezen we voor het uitwerken van de bij een thema (dienstverlening, decentralisatie jeugdzorg, ) horende bouwstenen. Krimpen kiest voor de procesmatige aanpak omdat deze het beste past en in het verlengde ligt van het zaak- en procesgericht werken dat met de invoering van het DMS een feit is. De volgorde wordt bepaald door de processen die we oppakken en door de landelijke trends. Kijkend naar de resultaatverplichtingen wordt op het volgende ingezet: BAG/WOZ-koppeling Afgesproken is dat uiterlijk 1 februari 2013 alle gemeenten de BAG aan de WOZ hebben gekoppeld. Ook is afgesproken dat per 31 december 2014 alle authentieke gegevens uit basisregistraties binnengemeentelijk gebruikt worden. Mijn overheid moet in 2013 worden opgeleverd. Hiertoe dient een koppeling te worden gerealiseerd tussen ons toekomstig zaaksysteem DSPDF_492B_ DOC 11

12 en Lopende Zaken bij Mijnoverheid.nl. Overigens dient er ook eenzelfde koppeling te worden gerealiseerd tussen ons zaaksysteem en mijnkrimpen binnen het e-loket van de gemeente. DigiD machtigen heeft alleen zin als we producten aan burgers aanbieden in het e-loket waartoe we anderen kunnen machtigen (voorbeeld aanvraag WMO). Momenteel is dat nog niet het geval. eherkenning voor bedrijven heeft Digikoppeling nodig om te kunnen functioneren. Echter het invoeren van eherkenning heeft pas zin zodra we producten voor bedrijven in ons e- loket aanbieden die authenticatie nodig hebben. Nu is dat niet het geval. Modernisering GBA (mgba), het huidige systeem wordt in 12 modulen opgeknipt en een tijdlang zullen de oude en de nieuwe situatie naast elkaar bestaan. Middels Operatie BRP (zie paragraaf 3.2.2) wordt hieraan landelijk extra aandacht gegeven. Het streven is om medio 2015 gebruik te maken van de moderne GBA. Aansluiten op het NHR heeft pas zin als we registraties gebruiken die deze gegevens nodig hebben. Momenteel is er geen specifieke bedrijvenregistratie anders dan door Financiën wordt gebruikt. Omtrent de BRO is nog onduidelijk óf en wat we hier zelf voor moeten doen. BRI te zijner tijd op aansluiten, is momenteel via de SUWI-keten al het geval. RNI wordt opgenomen in de GBA bij de modernisering van de GBA. Het invoeren van de BGT is een klus met een omvang gelijk aan het invoeren van de BAG, het is dus zaak op tijd te beginnen. Het is de bedoeling om dit waar mogelijk samen met Capelle aan den IJssel te doen. BLAU te zijner tijd op aansluiten. BRV aansluiten op indien noodzakelijk (zit nu in de SUWI-keten) Digilevering, Digikoppeling en Digimelding invoeren zodra een andere bouwsteen dat nodig heeft. Deze componenten zijn onder andere nodig voor het realiseren van eherkenning en de aansluiting op de diverse basisregistraties Operatie BRP Operatie BRP is een onderdeel van het programma modernisering GBA en ondersteunt gemeenten bij de transitie van GBA naar basisregistratie personen (BRP). De invoering van BRP is voorzien in de periode 2013 tot KING ondersteunt gemeenten de komende jaren bij de implementatie ervan met behulp van draaiboeken. Het invoeren van de BRP betekent dat lokale opslag van de gegevens verdwijnt en wordt vervangen door centrale landelijke opslag. Daarbij wordt het Register Niet-Ingezeten (RNI) in de BRP geïntegreerd zodat een basisregistratie ontstaat met alle personen die op een of andere manier een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De grootste uitdagingen daarbij zijn het binnengemeentelijk gebruik, de afhankelijkheid van de verbinding met de landelijke voorziening en de bandbreedte van de verbinding. De doorlooptijd van dit project wordt door KING geschat op 14 maanden. Wat betekent dit voor ons Opnemen in planning, mikken op medio 2015 klaar. Nadrukkelijk zal hierbij gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van Capelle aan den IJssel dat als voorlopergemeente in dit traject fungeert Nieuwe wetgeving Dit betreft o.a. de kanteling WMO en de decentralisatie van de jeugdzorg. DSPDF_492B_ DOC 12

13 In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 is een ambitieus plan gepresenteerd voor het Rijksbeleid van de komende vier jaar. Hieronder een overzicht van de belangrijke wijzigingen voor Samenleving: Inkomen invoering huishouduitkeringstoets; verruiming van bijzondere bijstandsbeleid; zorgtoeslag verdwijnt. Zorg overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar gemeenten; aanspraak op hulp bij het huishouden komt te vervallen en wordt vervangen door een maatwerkvoorziening. Werk afschaffing van categoriale ontheffingen voor de arbeid en re-integratieplicht; maatregel van 3 maanden geen uitkering bij niet nakomen sollicitatieverplichting; WW wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden loongerelateerd en daarna gerelateerd aan het wettelijk minimumloon; IOAW vervalt; wetvoorstel werken naar vermogen wordt vervangen door de participatiewet; Het regeerakkoord is niet duidelijk of de Wajong wordt opgenomen in de nieuwe participatiewet. Dit wordt niet expliciet aangegeven wel wordt de participatiewet gezien als een decentralisatie. Aangenomen kan worden dat hiermee de overheveling van Wajong naar de gemeente wordt bedoeld. Wat betekent dit voor ons Het merendeel van deze wijzigingen zal door de leverancier worden opgenomen in de daarvoor in gebruik zijnde applicatie (GWS4all). Dit geldt ook voor de kanteling van de WMO. De jeugdzorg regelt voor de decentralisering zijn eigen applicaties op regionaal niveau en dit alles moet 1 januari 2016 operationeel zijn. De gevolgen voor de huidige informatiehuishouding zijn beperkt. Waarschijnlijk dienen we alleen aanvullende modulen aan te schaffen e-factureren Bij e-factureren gaat over het werken met digitale facturen. Een digitale factuur is in deze een XML 1 -bestand dat volledig automatisch kan worden verwerkt. Bij digitaal factureren hebben we het over twee dingen: het digitaal ontvangen en verwerken van facturen en het digitaal verzenden van facturen. Digitaal ontvangen moet worden opgenomen in de procesflow van het DMS. Digitaal versturen wordt vanuit de procesapplicatie geregeld. Digitaal factureren bespaart kosten, de mate waarin verschilt per onderzoek (van 1,25 tot 5 per factuur). Vaak wordt daarbij ook nog onderscheid gemaakt tussen inkomende en uitgaande facturen waarbij de grootste besparingen worden gerealiseerd bij inkomende facturen (zie AG van 15 maart 2012). 1 XML is extensible Markup Language. XML is een dataformaat dat zowel door de mens als door de computer gelezen kan worden. DSPDF_492B_ DOC 13

14 Wat betekent dit voor ons De oplossing voor het digitaal verwerken van facturen dient te worden uitgebreid met de mogelijkheid om digitale facturen te kunnen ontvangen. De oplossing(en) voor het aanmaken van facturen dienen te worden uitgebreid met de mogelijkheid voor het digitaal versturen van facturen. Voor zowel het ontvangen als versturen van digitale facturen dient Digikoppeling operationeel te zijn in de gemeente. Kosten voor implementatie van Digikoppeling zijn momenteel nog zo hoog dat het op de korte termijn niet rendabel is om dit voor e-factureren alleen in te zetten SEPA Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen: de Single Euro Payments Area (SEPA). Om te zorgen dat eurobetalingen in dit gebied straks overal op dezelfde manier plaatsvinden, komen er nieuwe standaarden voor het rekeningnummer, de girale betalingen en de incasso s. Het is belangrijk tijdig actie te ondernemen om over te kunnen gaan op deze nieuwe standaarden. Vanaf 1 februari 2014 gebruikt iedereen in Nederland, zowel bedrijven als consumenten, het International Bank Account Number (IBAN) als rekeningnummer. Voor de overgang op SEPA is er een Nationaal Migratieplan opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de gefaseerde overgang naar de nieuwe standaarden, de planning ervan en de verschillende acties die bijdragen aan een soepele migratie. Wat betekent dit voor ons De applicaties worden aangepast door de leveranciers en de bankrekeningnummers worden geconverteerd. Mimimaal de volgende applicaties leggen bankrekeningnummers vast: Decade, GISVG, GWS4all, Key2datadistributie, Corsa en Extractor. Een gecoördineerde (projectmatige) aanpak is noodzakelijk Open Data Bij Open Data gaat het om hergebruik van publiek beschikbare data van de overheid. Dit betreft natuurlijk geen privacy gevoelige gegevens. Door de markt worden oplossingen (websites en apps) gecreëerd op basis van deze data waarbij soms verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd die samen meer informatie opleveren en voorzien in een behoefte van burgers en bedrijven. Op data.overheid.nl is een overzicht te vinden van alle beschikbare bronnen en daarop gerealiseerde oplossingen. Wij stellen momenteel geen data beschikbaar voor deze doeleinden. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld data over lopende en verleende vergunningen kan aan alle burgers beschikbaar worden gesteld door een gratis app. Dit vereist natuurlijk wel dat we hier voorzieningen voor treffen. Uiteindelijk worden we hiertoe door Europese regelgeving gedwongen. Voorbeelden zijn: 10000scholen.nl (website), OmgevingsAlert! (app), Sola (app), etc Wat betekent dit voor ons Indien met beperkte investeringen en verwaarloosbare operationele kosten data beschikbaar kan worden gesteld om de dienstverlening te verbeteren dan zullen we dit doen. In alle DSPDF_492B_ DOC 14

15 andere gevallen wordt hiervan afgezien. Er wordt niet structureel ingezet op het beschikbaar stellen van Open Data tenzij wetgeving ons daartoe dwingt Baseline informatiehuishouding gemeenten (VNG) Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt staat de gemeente voor grote uitdagingen. Deze bieden ook kansen en mogelijkheden om de gemeentelijke diensten beter en efficiënter te organiseren. Gemeentelijke diensten worden in toenemende mate online aangeboden. Deze digitale diensten dienen snel te worden verleend, met aandacht voor de veiligheid en de privacy van de burger. Dit stelt eisen aan de inrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding. De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, die KING heeft ontwikkeld, is een handvat voor gemeenten om de informatiehuishouding in te richten en informatierisico s te beheersen. Deze richtlijn verbindt het informatiebeheer inclusief archivering met de doelstellingen en de werkwijze van een moderne, elektronische gemeente. De Baseline biedt een overzicht van normen en praktische instrumenten en maatregelen om de normen te halen. Binnen onze gemeente zijn de gemeentesecretaris en de streekarchivaris de eerstaangewezen functionarissen om de implementatie op te pakken in samenwerking met de teamleider van team Informatievoorziening. De Baseline bestaat uit een aantal verschillende delen, met elk een eigen doelgroep: Deel 1: De Basis; beschrijft een algemeen normenkader (strategisch) voor de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding en is bedoeld voor bestuur en algemeen management bij gemeenten; DSPDF_492B_ DOC 15

16 Deel 2a: Het Denkkader; biedt een denkkader (tactisch) waarin vakspecifieke theorieën, standaarden en normen aan elkaar worden geknoopt en is bedoeld voor afdelingshoofden en teamleiders binnen het werkveld van de informatiehuishouding; Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken; verbindt de documentaire informatievoorziening, inclusief archivering, met zaakgericht werken en beschrijft dit vanuit de praktijk en de Archiefwet Dit deel is eveneens bedoeld afdelingshoofden en teamleiders binnen het werkveld; Deel 3: De Praktijk; bevat praktisch instrumentarium en gemeentelijke praktijkvoorbeelden (operationeel) en is bedoeld voor medewerkers binnen het werkveld van de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor ons Sommige onderdelen (zaakgericht werken) uit de baseline passen we al toe. Toetsen in welke mate de baseline past bij onze informatiehuishouding en waar dit in hogere kwaliteit resulteert onze huishouding inrichten conform de baseline. Hoe we het een en ander gaan toepassen dient nader te worden uitgewerkt Digitaal archiveren (E-depot) De keuze voor 100% digitaal werken betekent dat op termijn alleen nog maar digitale documenten worden gecreëerd en gearchiveerd. Alle binnenkomende papieren documenten zullen na substitutie 2 alleen nog in digitale vorm bestaan. Heden ten dage wordt dat deel van het papieren archief (statisch archief) dat langdurig (soms voor eeuwig) dient te worden bewaard overgedragen aan het streekarchief. Eenzelfde principe zal worden toegepast op het digitale archief. Met dit doel wordt een aantal (circa 5) zogenaamde E-depot s ingericht zodat digitale documenten die heden ten dage worden gecreëerd over honderd jaar nog kunnen worden geraadpleegd. Zie paragraaf 10.7 E-depot voor meer informatie. Wat betekent dit voor ons Aansluiting zoeken bij een van deze depots. Het E-depot van de gemeente Rotterdam lijkt momenteel het meest voorhandliggende Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijk Basisgegevens (RSGB) Het RSGB is gebaseerd op de Basisregistraties Adressen (BRA), Gebouwen (BGR), Personen (BPR), Bedrijven (NHR), Kadaster (BRK) en WOZ (BRWOZ) en op de grootschalige topografie (BGT) die in het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is gedefinieerd. Het referentiemodel draagt er aan bij dat gemeenten en daarmee samenwerkende organisaties in staat zijn om de kern van hun gegevenshuishouding, de basisgegevens, in samenhang eenmalig te onderhouden en meervoudig te gebruiken bij de uitoefening van hun taken. Het stroomlijnen van de processen voor het beheer van deze gegevens biedt kansen voor efficiencyverbetering. Meervoudig gebruik van gegevens, waarbij vertrouwd kan worden op de kwaliteit van deze gegevens, is bijvoorbeeld van groot belang voor een goede dienstverlening. Verder vormt het referentiemodel de grondslag voor de berichtenstandaard StUF-B(asis)G(egevens). Leveranciers baseren hun software op deze standaard, zodat 2 Substitutie is het vervangen van papieren documenten door digitale documenten. Aan dit proces worden hoge eisen gesteld en het verkrijgen van toestemming voor substitutie is doorgaans een langdurig proces. DSPDF_492B_ DOC 16

17 uitwisselbaarheid van basisgegevens wordt bereikt. Tot slot waarborgt het referentiemodel de uitwisseling van basisgegevens met het landelijk stelsel van basisregistraties en het benutten van dit stelsel in de gemeentelijke informatievoorziening. Wat betekent dit voor ons Bij alle nieuw aan te schaffen oplossingen dienen we te eisen dat het RSGB wordt ondersteund. De leveranciers van bestaande oplossingen hebben toegezegd het RSGB te gaan ondersteunen voor zover dat nu nog niet het geval is Nieuwe technologie en trends Virtualisatie Virtualisatie is een geheel van technologieën die de verschillende lagen in een infrastructuur van elkaar loskoppelt, waardoor applicaties en systemen zo flexibel en onafhankelijk mogelijk kunnen worden ingezet. Virtualisatie is het proces waarbij delen van de fysieke infrastructuur worden vervangen door een virtuele infrastructuur. Hierbij wordt de onderliggende fysieke infrastructuur optimaal en duurzaam benut. Op één fysieke server draaien ca. 10 virtuele servers of virtuele pc s. Virtualisatie wordt doorgaans ingezet om kosten te besparen, duurzamer met energie om te gaan en om een hogere beschikbaarheid van de infrastructuur te realiseren. Ook biedt het voordelen op het gebied van beveiliging, disaster recovery, business continuïteit en de mogelijkheden om op afstand te werken. Wat betekent dit voor ons Krimpen maakt al grootschalig gebruik van virtualisatie, zowel voor servers, opslag als voor desktops. Daar waar mogelijk en zinvol zal dit nog verder worden uitgebreid. Cloud Computing Dit is een onderwerp waar heel veel over wordt geschreven en het is een term die op verschillende manieren kan worden uitgelegd. De essentie van cloud computing is dat ICT-diensten via het web af te nemen services worden voor een organisatie. De gemeente hoeft dan zelf geen hard en software meer aan te schaffen, met bijbehorende effecten voor de balans en afschrijvingen en dergelijke. De gemeente betaalt dan voor ICT-diensten als een service. Zie voor een uitgebreidere verhandeling over cloud computing bijlage 4 Cloud Computing (paragraaf 10.4). De markt onderscheid 4 vormen van cloud computing: private, public, community en hybrid. Krimpen heeft momenteel een private cloud. Daarnaast maken we gebruik van enkele SaaSoplossingen. Dit betreft onder andere het van controleren op virussen en spam van onze e- DSPDF_492B_ DOC 17

18 mail door Gemnet en het beheer van onze ruimtelijke plannen middels een webapplicatie van Crotec. Wat betekent dit voor ons Op langere termijn zal alle ICT-dienstverlening uit de cloud komen tenzij wetgeving dit niet toestaat. Momenteel is een externe cloud nog duurder dan of even duur als onze eigen cloud. Dit komt omdat het in de meeste cloud oplossingen gaat om hosting van infrastructuur en niet om het betalen naar gebruik. Momenteel geldt dat de cloud met name ontzorgt maar nog niet bespaart. Dit is wel snel aan het veranderen en de verwachting is dat tussen nu en 1 jaar cloudgebaseerde oplossingen financieel interessanter zullen zijn. Open source Open source zelf is een filosofie. Het is dan ook niet uit te leggen wat de omschrijving precies betekent omdat dit per open source software kan verschillen. In het kort wil open source zeggen dat de broncode vrij is. Iedereen is toegestaan om de broncode te bekijken en aan te passen aan de persoonlijke wensen. Inzet van open source resulteert in een grotere leveranciersonafhankelijkheid. Voordelen: geen aanschafkosten. Nadelen: moeilijker te beheren en meer eigen specialisten nodig. Van rijkswege is opgelegd open source toe te passen tenzij. Wat betekent dit voor ons Is voorlopig niets voor krimpen. We hebben er de mensen niet voor of zijn ervoor altijd afhankelijk van derden en daar hebben we de middelen niet voor. Bij het selecteren van nieuwe oplossingen is open source wel altijd een overweging. In de samenwerking met Capelle aan den IJssel zal dit nader worden uitgezocht. Niet besproken ontwikkelingen en (nieuwe) technologie Onderstaande ontwikkelingen zijn niet uitgewerkt omdat voor de korte termijn de impact op de informatievoorziening beperkt/verwaarloosbaar is. Dit zijn: Vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) Vorming Metropoolregio De volgende onderwerpen worden niet verder uitgewerkt omdat die op dit moment niet interessant zijn voor de gemeente met de huidige schaalgrootte. Dit zijn: Big Data (BD) Identity management (IDM) Security Incident en Event Management (SIEM) 3.3 Interne invloeden Dit zijn: 1. Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) 2. DVC Proces- & zaakgericht werken 4. Communicatiebeleid 5. Duurzaamheid DSPDF_492B_ DOC 18

19 3.3.1 Invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) In Krimpen kiezen we ervoor om HNW in te voeren op basis van de 9 principes zoals door de taskforce HNW zijn vastgesteld.. HNW bestaat uit de 3 B s bricks, bytes en behaviour. Vanuit informatievoorziening kan alleen op de bytes worden ingespeeld en vanuit dat perspectief is naar de negen principes gekeken. Wat betekent dit voor ons Van deze negen principes hebben Regie, Organisatie, Werkplek, Communicatie en Vaardigheden invloed op of stellen eisen aan de informatievoorziening van de gemeente. Vrij vertaald zijn de volgende zaken nodig: Een flexibele (thuis)werkplek (in 2012 gerealiseerd middels een virtuele werkplek). HNW kan op termijn worden uitgebreid met mogelijkheden tot videovergaderen voor ad hoc overleg. De praktijk zal leren in welke mate in dit soort behoeften moet worden voorzien. Een samenwerkomgeving die over de grenzen van het gemeentelijk netwerk heen gaat. Een omgeving waarin eigen apparatuur kan worden gebruikt (Bring your own device BYOD). Een omgeving die degelijk is beveiligd. Medewerkers die worden ondersteund door een kennisbank en getraind zijn in digitale vaardigheden. In de samenwerkomgeving kunnen alle medewerkers zelf projecten aanmaken zonder tussenkomst van InV. Alle informatie is voor iedereen toegankelijk tenzij dit speciaal wordt aangegeven of vanwege privacy niet mogelijk is. Het is de bedoeling dat iedereen in de organisatie kan zien welke projecten er lopen en wat daar de status van is. De samenwerkomgeving vervangt de bestaande netwerkschijven. Persoonlijke documenten komen niet langer voor. De samenwerkomgeving moet als webtoepassing worden DSPDF_492B_ DOC 19

20 gerealiseerd zodat ook derden van buiten ook mee kunnen doen. Het laten meewerken van derden stelt wel de nodige eisen aan de beveiliging van de samenwerkomgeving Dienstverleningsconcept 2.0 Het dienstverleningsconcept 2.0 is een vertaling van het Antwoord programma uit het NUP. Krimpen kiest ervoor om Antwoord tot level 3 (Frontoffice geeft antwoord) te realiseren. Dit betekent dat 80 procent van alle vragen in het belcentrum (toekomst KCC) worden afgehandeld en dat complexe zaken naar de backoffice worden doorgezet. Wat betekent dit voor ons In de jaren tot en met 2015 zullen stap voor stap de doelen uit het DVC 2.0 worden gerealiseerd. Dit betekent dat er vanuit twee perspectieven moet worden gekeken om deze te realiseren. Het perspectief van de burger en het perspectief van de medewerker dienstverlening. Voor de burger dient mijnkrimpen binnen het e-loket op de website verder te worden ingericht zodat alle lopende en afgehandelde zaken zijn terug te vinden evenals de bijbehorende documenten. Een dergelijke koppeling moet ook worden gemaakt voor mijnoverheid.nl (resultaatverplichting uit het i-nup). Concreet betekent dit dat er een koppeling tussen Corsa en het zakenmagazijn in het e-loket moet worden gerealiseerd en dat er een koppeling met een nog aan te schaffen gegevensmagazijn wordt gerealiseerd. Dit gegevensmagazijn dient tevens geo-informatie te bevatten zodat de nodige zaken ook op de kaart aan de burger getoond kunnen worden. Daarnaast dient het zaakdocumentenmagazijn voor onderliggende documenten horende bij een zaak. Let wel er zijn twee documentmagazijnen, Corsa als intern zaaksysteem en het zaakdocumentenmagazijn in het e-loket dat 24x7 beschikbaar is. Het zaakdocumentenmagazijn kan op termijn ook worden gebruikt voor het digitaal leveren van producten. Voor de medewerker dienstverlening dient een klantcontactsysteem (KCS) te worden gerealiseerd. Dit KCS heeft koppelingen met het interne zaaksysteem, de kennisbank, de telefooncentrale, het gegevensmagazijn en waar nodig met de achterliggende backofficeapplicaties zodat op eenvoudige wijze (simpele) vragen door het KCC afgehandeld kunnen worden Zaakgericht werken Met de invoering van het DMS is Krimpen aan den IJssel zaakgericht gaan werken. De belangrijkste reden hiervoor was en is de vraag om transparantie naar de aanvrager toe mogelijk te maken. Zaakgericht werken is als het ware de trechter die aanvragen uit alle kanalen samenvoegt en kanaalonafhankelijke afhandeling mogelijk maakt. De kanaalonafhankelijke afhandeling draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Wat is zaakgericht werken? Zaakgericht werken bestaat uit 3 pijlers: automatiseren, digitaliseren en procesgericht denken. De bedrijfsvoering wordt zo veel als mogelijk geautomatiseerd, de daarbij behorende documenten worden gedigitaliseerd en medewerkers voeren een deel van (mogelijk) afdelingoverstijgende processen uit. Zaakgericht werken is het centraal vastleggen van alle informatie omtrent een zaak. Dit is informatie zoals klantvraag/aanleiding, objectinformatie, subjectinformatie, planning, doorlooptijd, statussen, documenten en besluiten. Een zaak is meer dan alleen een ordening DSPDF_492B_ DOC 20

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie