Europese aanbesteding Midoffice Suite

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese aanbesteding Midoffice Suite"

Transcriptie

1 Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding Commercieel vertrouwelijk Status: Definitief Versie: 1.00 Datum: 16 juni 2006

2 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Algemeen Inleiding Achtergrond en doelstelling Procedures Algemeen Bestek Vertrouwelijkheid Intellectueel eigendom Voorbehoud Onjuistheden Offertefase Schriftelijke vragen Prebid meeting Sluitingsdatum Offertes Openen Offertes Beschikbaarheid Inschrijvers Kwalitatieve selectie Beoordelingsfase Te offreren onderdelen Programma van Eisen Gunningcriteria en weging Proof of Concept Globale planning Gunning Initiële implementatie Algemene voorwaarden aan de Offerte Contactpersonen Taal Managementsamenvatting Eisen en vragen Toelichting begrippen Vorm beantwoording Controlelijst eisen Controlelijst vragen...17 Commercieel vertrouwelijk

3 3.5 Geldigheidsduur Aanlevering Voorbehouden Referenties Criteria voor kwalitatieve selectie Combinaties en onderaanneming Eisen aan Inschrijvers Concernverklaring Gesteldheid Technische bekwaamheid Financiële en economische draagkracht Referenties Programma van Eisen Inleiding Achtergrond Frontoffice Klantcontactcentrum Broker Eisen Midoffice Suite Vragen Midoffice Suite: frontoffice Webintake Vraaggeleiding en product/dienstencatalogus Authenticatie en personalisatie Zoeken Geo-informatie Elektronische betalen Overig Vragen Midoffice Suite: klantcontactcentrum Gegevensmagazijn Zakenmagazijn Beperkt workflow management Beperkt relatiebeheer Generieke applicatie Beperkt document management Overig Vragen Midoffice Suite: broker en technische architectuur Broker Adapters Technische architectuur...63 Commercieel vertrouwelijk

4 5.5.4 Overig Vragen Midoffice Suite: gebruiksgemak en beheer Gebruiksgemak Beheer Managementrapportage Integratie Eisen en vragen Initiële implementatie Inleiding Eisen implementatie Vragen implementatie Financiën Juridische voorwaarden Bijlagen EGEM Midoffice Referentiearchitectuur V Apart bijgevoegd Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) V Online beschikbaar Gemeente Alphen aan den Rijn Algemene informatie Meer- en minderwerk Extra s Gemeente Delft Algemene informatie Meer- en minderwerk Overige informatie Gemeente Ede Algemene informatie Gemeente Nieuwegein Algemene informatie Meer- en minderwerk Gemeente Zoetermeer Algemene informatie Meer- en minderwerk Extra s Infrastructuur Gemeentelijke applicaties (top-7) Applicaties (meerwerk) Applicaties (overig) Commercieel vertrouwelijk

5 8.12 Initiële implementatie: producten Aanvragen GBA-uittreksel Aanvragen binnengemeentelijke verhuizing Aanvragen inzameling grofvuil Afspraak maken Aanvragen lichte bouwvergunning (via Digitaal Bouwloket) Indienen melding openbaar gebied Indienen generiek bezwaarschrift (inclusief WOZ) Beschrijving Proof of Concept Algemene voorwaarden Proof of Concept Controlelijst eisen Controlelijst vragen Eigen verklaring Conceptovereenkomst Apart bijgevoegd Conformiteitenlijst conceptovereenkomst Verklarende woordenlijst Commercieel vertrouwelijk

6 LEESWIJZER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond en doelstelling van de aanbesteding. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 bevat de procedures van de aanbesteding. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 bevat de algemene voorwaarden die aan de Offertes worden gesteld. Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 bevat de criteria voor de kwalitatieve selectie van de Inschrijvers. Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 bevat het Programma van Eisen. Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 bevat de financiële kaders. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 bevat de juridische voorwaarden. Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 8 bevat de afsluitende bijlagen. Commercieel vertrouwelijk 1

7 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Voor u ligt het Bestek in het kader van de openbare Europese aanbesteding voor de selectie van een zogeheten Midoffice Suite, alsmede de initiële implementatie daarvan. U wordt uitgenodigd om op basis van dit Bestek een Offerte uit te brengen. Begrippen In het onderhavige Bestek worden de volgende begrippen gehanteerd. Voor een uitgebreide toelichting op het begrip Midoffice Suite, inclusief de betreffende terminologie, wordt u verwezen naar paragraaf 5.1. Bovendien bevat bijlage 8.20 een verklarende woordenlijst. Bestek Dit document inclusief alle genoemde bijlagen. Consortium De gezamenlijk aanbestedende gemeenten, te weten: - Alphen aan den Rijn (ca inwoners) - Delft (ca inwoners) - Ede (ca inwoners) - Nieuwegein (ca inwoners) - Zoetermeer (ca inwoners) Deze gemeenten vertegenwoordigen gezamenlijk dus niet alleen ruim inwoners, maar kunnen ook model staan voor de meeste middelgrote gemeenten. Midoffice Suite Een Midoffice Suite omvat verschillende functionaliteiten die uiteenvallen in een drietal onderdelen: frontoffice, klantcontactcentrum en broker. Klantcontactcentrum en broker vormen samen het midoffice. De verschillende functionaliteiten die aldus ieder aan één van deze onderdelen worden toegerekend, worden in dit Bestek bovendien ook wel aangeduid als componenten (bijvoorbeeld de component webintake in het onderdeel frontoffice). NB: de hier genoemde componenten van de Midoffice Suite per onderdeel zijn weliswaar illustratief, maar niet noodzakelijkerwijs uitputtend. - Frontoffice - Webintake - Vraaggeleiding - Product/dienstencatalogus (PDC) - Zoeken - Authenticatie - Personalisatie - Elektronisch betalen - Geo-informatie (presentatie) Commercieel vertrouwelijk 2

8 - Klantcontactcentrum - Gegevensmagazijn - Zakenmagazijn - Generieke applicatie - Beperkt workflow management - Beperkt document management - Beperkt relatiebeheer - Broker - Broker - Adapters Inschrijver De leverancier die op basis van de in het Bestek gestelde voorwaarden een Offerte uitbrengt. Initiële implementatiepartner De Inschrijver aan wie de opdracht tot levering van een Midoffice Suite alsmede de Initiële implementatie (inclusief training en opleiding van eindgebruikers) wordt gegund. Initiële implementatie De installatie en basisimplementatie van de Midoffice Suite, alsmede de inrichting van de eerste zeven producten (zie bijlage 8.12). Offerte Alle documenten die de Inschrijver aanbiedt ter beantwoording van het gestelde in dit Bestek. First party (1P) First party heeft betrekking op de geoffreerde applicatie(s), functionaliteiten, componenten en dergelijke die worden meegeleverd met de geoffreerde applicatie(s). Als zodanig heeft first party per definitie betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die geleverd worden door de Inschrijver die ze offreert. Third party (3P) Third party heeft betrekking op andere dan de geoffreerde applicatie(s), functionaliteiten, componenten en dergelijke, welke derhalve niet worden meegeleverd met de geoffreerde applicatie(s). Als zodanig heeft third party per definitie betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die niet geleverd worden door de Inschrijver maar door een derde partij. In het algemeen heeft de term third party betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die reeds aanwezig zijn. 1.2 Achtergrond en doelstelling Burgers en bedrijven verlangen tegenwoordig steeds betere en snellere dienstverlening van lokale overheden. Gemeenten zullen in 2007, in navolging van het actieprogramma Andere Overheid, meer dan de helft van hun publieke dienstverlening via elektronische weg moeten Commercieel vertrouwelijk 3

9 aanbieden. Deze opgave, gecombineerd met andere doelen op het gebied van onder meer zorg en welzijn, werkgelegenheid en veiligheid vereisen dan ook een grondige modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening. Teneinde individuele gemeenten te ondersteunen worden vanuit het Programmabureau EGEM verschillende programma s en projecten uitgevoerd, zoals de projecten Voorhoedegemeenten en Referentiemodel Midoffice. Dit laatste project heeft betrekking op het ontwerpen van een gemeentelijke architectuur voor elektronische dienstverlening waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een front-, mid- en backoffice. Het onderhavige Bestek is dan ook gedeeltelijk gebaseerd op dit EGEM Referentiemodel Midoffice (zie bijlage 8.1), hoewel dit Bestek een enigszins afwijkende terminologie hanteert. Daarnaast is voor dit Bestek ook gekeken naar de zogeheten Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA, zie bijlage 8.2), alsook naar de beoordelingscriteria van het laboratoriumonderzoek van adviesbureau M&I/Argitek, dat deze aanbesteding begeleidt (zie ook en Het Consortium besteedt, onder aanvoering van EGEM, gezamenlijk een Midoffice Suite aan om (elektronische) dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Eén van de voordelen van samenwerken is dat er een soort community ontstaat die onderling kennis en ervaring kan uitwisselen en bovendien zaken als adapters, formulieren, product- en procesbeschrijvingen en datamodellen voor de inrichting van gegevens- en zakenmagazijn en dergelijke kan (laten) ontwikkelen en uitwisselen. Om deze voordelen volledig te benutten zal het Consortium na de aanbesteding blijven bestaan, inclusief de coördinerende rol van EGEM daarbij. Midoffice Suite Een Midoffice Suite omvat verschillende functionaliteiten die uiteenvallen in drie onderdelen: frontoffice (FO), klantcontactcentrum (KCC) en broker. Frontoffice (FO) Het frontoffice (FO) bevat naast webintake functionaliteit (elektronische formulieren) ook functionaliteit op het gebied van authenticatie en autorisatie (bijvoorbeeld middels DigiD), elektronisch betalen (bijvoorbeeld via Ogone), vraaggeleiding (door middel van zogeheten beslisbomen ), een product/diensten catalogus (PDC) en dergelijke. Klantcontactcentrum (KCC) Het klantcontactcentrum (KCC) omvat, naast een gegevens- en een zakenmagazijn, ook beperkte functionaliteit op het gebied van relatiebeheer (CRM) en workflow- en document management (WfM respectievelijk DMS), waardoor de betreffende omgeving als een soort generieke applicatie kan gaan fungeren. Broker De broker bevat zogeheten Business Process Management (BPM) functionaliteit, alsmede zogeheten adapters. Het midoffice (MO), dat bestaat uit het klantcontactcentrum (KCC) en de broker, vormt samen met het frontoffice (FO) de Midoffice Suite. Het midoffice omvat daarmee een verzameling functionaliteiten om het geheel van (zowel technische als procesmatige) koppelingen tussen het front- en het backoffice beheersbaar te houden. Aldus vormt het midoffice als het ware een generiek (ont)koppelvlak waarop de verschillende front- en backoffices kunnen worden aangesloten. Commercieel vertrouwelijk 4

10 Opzet aanbesteding Door middel van deze aanbesteding wordt per gemeente een Inschrijver gecontracteerd die de applicatie(s) levert om in de gewenste functionaliteiten van de Midoffice Suite te voorzien en bovendien als Initiële implementatiepartner de Initiële implementatie uitvoert, inclusief onderhoud voor drie jaar met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging met één jaar. De uiteindelijke selectie zou in de tweede helft van 2006 zijn beslag moeten krijgen. Aangezien de gemeenten verenigd in het Consortium een geïntegreerde oplossing willen, is afgezien van een aanbesteding in percelen. Elke gemeente in het Consortium heeft de mogelijkheid om ook na de Initiële implementatie met de geselecteerde Inschrijver door te gaan met het implementeren van producten onder de voorwaarden van de Offerte. De gemeenten verenigd in het Consortium behouden zich echter wel het recht voor om ook (implementatie)werkzaamheden te laten uitvoeren door andere leveranciers. De gemeenten hebben bovendien de intentie om na de Initiële implementatie liefst zoveel mogelijk in eigen beheer producten te kunnen toevoegen (zonder dat daartoe kennis van programmeertalen, html en dergelijke vereist is). Indeling Bestek Hoewel de eisen en wensen van de bij het Consortium aangesloten gemeenten inzake een Midoffice Suite grotendeels overeen komen, vereist ieders specifieke achtergrond andere accenten. In dit Bestek komt dit tot uitdrukking doordat, in aanvulling op het generieke deel, voor elk van de gemeenten een specifieke bijlage is opgenomen (zie bijlagen 8.3 t/m 8.7) met eventuele aanvullingen. Daarnaast bevatten de bijlagen 8.8 t/m 8.11 informatie die met name betrekking heeft op de infrastructuur en reeds aanwezige (3P) applicaties van de gemeenten. Infrastructuur heeft in dit kader vooral betrekking op hardware, databases en platforms zoals Windows, Linux en gelijkwaardige platforms. Gunningtraject Na het beoordelen van de Offertes ontstaat voor iedere gemeente een top-3 van Inschrijvers en zijn er meerdere vervolgtrajecten mogelijk. Allereerst kan een gemeente, indien zij daartoe besluit, de opdracht direct gunnen aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore (zie paragraaf 2.5.3). Indien een gemeente echter behoefte heeft aan nadere informatie van de Inschrijvers uit haar top-3, dan worden deze uitgenodigd om door middel van een zogeheten Proof of Concept (PoC) hun propositie in een proefopstelling te demonstreren. De mate waarin wordt voldaan aan de deliverables van de Proof of Concept (zie bijlage 8.13) zal worden gewaardeerd, evenals een presentatie voor belanghebbenden binnen de betreffende gemeente(n). Teamleden die bij de uiteindelijke implementatie(s) betrokken zijn, dienen ook bij een eventuele Proof of Concept betrokken te zijn, in een gelijkwaardige rol. Een interview van het geoffreerde team maakt eveneens deel uit van de PoC. Eén en ander wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf Commercieel vertrouwelijk 5

11 2 PROCEDURES 2.1 Algemeen Voor de onderhavige openbare aanbesteding wordt het zogeheten Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (Staatsblad 2005, 408), hierna te noemen BAO, gevolgd. De volledige tekst van het BAO is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken: De aanbestedende dienst wordt gevormd door de gezamenlijke gemeenten die deelnemen in het Consortium, onder aanvoering van EGEM, waarbij M&I/Argitek voor vragen rondom de aanbesteding als contactpersoon optreedt: - Contactpersoon: M. (Michael) Roovers - NB: het indienen van de Offertes geschiedt via EGEM (zie paragraaf 2.3.3). 2.2 Bestek Vertrouwelijkheid De leden van het Consortium, EGEM en de Inschrijver respecteren de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen, voor zover deze gegevens en bescheiden niet openbaar zijn. De informatie in het Bestek zal slechts aan medewerkers worden getoond die voor het uitbrengen van de Offerte daarvan kennis moeten nemen. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een overeenkomst zal leiden Intellectueel eigendom Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van EGEM niets uit dit Bestek worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van dit Bestek) door middel van druk, fotokopie, microfilm, of anderszins. Dit is zowel van toepassing op het geheel als op delen van dit Bestek Voorbehoud Uit het Bestek vloeien geen verplichtingen voort voor de gemeenten die bij het Consortium zijn aangesloten, anders dan de verplichting zich aan de aanbestedingsprocedure te houden. De leden van het Consortium behouden zich het recht voor om vanwege politiek/bestuurlijke, financiële en/of inhoudelijke redenen de aanbestedingsprocedure stop te zetten, geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen. De leden van het Consortium behouden zich bovendien het recht voor zich om dezelfde redenen uit de aanbestedingsprocedure c.q. het Commercieel vertrouwelijk 6

12 Consortium terug te trekken. Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbestedingsprocedure (met uitzondering van de PoC). Daarnaast kunnen gemeenten één of meer onderdelen en/of componenten niet of niet direct afnemen. In dat laatste geval heeft een gemeente het recht om de niet afgenomen onderdelen en/of componenten gedurende de contractperiode alsnog tegen de geoffreerde prijzen af te nemen (de zogeheten optie -regeling). Definitieve gunning van een opdracht zal niet anders plaats kunnen vinden dan na een besluit ter zake door een bij het Consortium aangesloten gemeente. Ook na de gunning zijn er situaties mogelijk waarbij een gemeente gerechtigd is het contract te beëindigen. Indien de Inschrijver tijdens de Initiële implementatie een slechte prestatie levert (een mogelijke aanwijzing hiervoor is dat het opgeleverde resultaat ook na de tweede oplevering niet wordt geaccepteerd), is de betreffende gemeente gerechtigd het contract beëindigen. Daarnaast zijn ook de overige gemeenten uit het Consortium waarvan de Initiële implementatie nog niet heeft plaatsgevonden gerechtigd op basis van die slechte prestatie (individueel of als Consortium) het contract met de leverancier te beëindigen. Afhankelijk van de omstandigheden heeft de beoogde beëindiging betrekking op zowel de geleverde software als op de dienstverlening óf alleen op de dienstverlening Onjuistheden Dit Bestek met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u het Consortium hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte te stellen via het in paragraaf 2.1 genoemde adres. 2.3 Offertefase Schriftelijke vragen Inschrijvers kunnen uitsluitend schriftelijk vragen stellen met betrekking tot het Bestek, tot uiterlijk 12 juli Vragen kunnen uitsluitend per , onder vermelding van Vragen Midoffice Suite Consortium, ref , worden ingediend via het in paragraaf 2.1 genoemde adres. Alle vragen worden schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden zullen geanonimiseerd en gelijktijdig aan alle Inschrijvers per worden toegezonden. Bij eventuele vragen over de inhoud van het Bestek dient steeds te worden aangegeven: - Op welk deel van het Bestek de vraag betrekking heeft. - Het nummer van de betreffende eis of vraag. De vragen en antwoorden hebben in beginsel geen invloed op de in het Bestek aangegeven vaste sluitingstermijn voor indiening van de Offertes. Eventuele aanvullingen en correcties op het Bestek door het Consortium, zullen aan alle Inschrijvers per door middel van een Nota van Inlichtingen kenbaar worden gemaakt. Commercieel vertrouwelijk 7

13 2.3.2 Prebid meeting Indien aantal en aard van de ingediende vragen daartoe aanleiding geven, zal er op 12 juli 2006 van 10:00 uur tot 11:00 uur een zogeheten prebid meeting worden georganiseerd. Inschrijvers ontvangen hieromtrent tijdig nader bericht, waarbij tevens de locatie bekend gemaakt wordt. Op de prebid meeting wordt aan de Inschrijvers antwoord gegeven op de vooraf schriftelijk ingediende vragen. Een verslag van deze prebid meeting zal aan iedere Inschrijver worden toegestuurd. Als er geen prebid meeting wordt georganiseerd, zullen de antwoorden op de gestelde vragen schriftelijk en geanonimiseerd aan iedere Inschrijver worden verzonden Sluitingsdatum Offertes Met inachtneming van de minimaal voorgeschreven termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging (zoals bedoeld in artikel 38, lid 5 van het BAO) moet de Offerte uiterlijk op 14 augustus 2006 om 12:00 uur door het Consortium ontvangen zijn. Indiening geschiedt bij voorkeur op 14 augustus 2006 tussen 11:00 en 12:00 uur op de volgende locatie: EGEM - Contactpersoon: M. (Mark) van den Broek - Adres: Wilhelmina van Pruisenweg AN, Den Haag (Nederland) Bij ontvangst van de Offerte zal een ontvangstbewijs worden afgegeven. NB: om toegang te krijgen tot het betreffende pand, dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar Mark van den Broek van EGEM. Nota bene - Indien op bovengenoemde datum / tijdstip geen volledige Offerte is ontvangen, wordt aangenomen dat de betreffende Inschrijver geen Offerte wenst in te dienen en zich heeft teruggetrokken. - Per , telefax of telex ingediende Offertes worden niet geaccepteerd. - Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of door onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van Inschrijver. - Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver dat de Offerte uiterlijk op bovengenoemde datum/tijdstip op het juiste adres is afgeleverd. - Met strafport bezwaarde inzendingen zullen worden geweigerd. - Offertes die na de sluitingsdatum worden ingediend, zullen niet meer worden behandeld. - Door indiening van een Offerte verklaart de Inschrijver zich akkoord met de procedures en voorwaarden zoals opgenomen in dit Bestek. Commercieel vertrouwelijk 8

14 2.3.4 Openen Offertes Na het verstrijken van de inschrijftermijn worden de Offertes geopend. Van de opening wordt een proces verbaal opgemaakt. De opening is openbaar; de Inschrijvers kunnen aanwezig zijn bij de opening Beschikbaarheid Inschrijvers Van de Inschrijvers wordt verwacht dat zij tijdens de aanbestedingsprocedure bereid en in staat zijn om vragen met betrekking tot de Offerte binnen 48 uur te beantwoorden. 2.4 Kwalitatieve selectie Volgens de openbare procedure vindt de kwalitatieve selectie van Inschrijvers plaats alvorens tot beoordeling van de Offerte over te gaan. In artikel 44 t/m 53 van het BAO staan de criteria vermeld voor de kwalitatieve beoordeling en selectie van Inschrijvers. Deze criteria zijn in dit Bestek nader uitgewerkt. Het niet voldoen aan deze criteria zal leiden tot uitsluiting van de procedure. Ter staving van de bekwaamheid en om de continuïteit van de Inschrijver te beoordelen, dient deze de in hoofdstuk 4 gevraagde informatie aan te leveren. 2.5 Beoordelingsfase Overeenkomstig artikel 54 van het BAO vindt gunning plaats aan de Inschrijver met de vanuit het oogpunt van het Consortium economisch voordeligste inschrijving Te offreren onderdelen Zoals gezegd omvat de Midoffice Suite een aantal onderdelen, te weten een frontoffice (FO) deel, een klantcontactcentrum (KCC) deel en een broker deel. Elk van deze onderdelen omvat verschillende zogeheten componenten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen alle gemeenten die in het Consortium vertegenwoordigd zijn (vrijwel) de volledige Midoffice Suite aanbesteden. Alle Inschrijvers dienen dan ook alle onderdelen van de Midoffice Suite te offreren, inclusief de meer-/minderprijs voor als één of meer gemeenten toch besluiten één of meer onderdelen of componenten niet af te nemen. Eén en ander wordt nader toegelicht in hoofdstuk Programma van Eisen Het Programma van Eisen (PvE) in hoofdstuk 5 bestaat uit een tweetal onderdelen: Eisen en vragen Midoffice Suite - Eisen Midoffice Suite (paragraaf 5.2) - Vragen Midoffice Suite: frontoffice (paragraaf 5.3) - Vragen Midoffice Suite: klantcontactcentrum inclusief DMS (paragraaf 5.4) - Vragen Midoffice Suite: broker en technische architectuur (paragraaf 5.5) - Vragen Midoffice Suite: gebruiksgemak en beheer (paragraaf 5.6) Commercieel vertrouwelijk 9

15 Eisen en vragen Initiële implementatie - Eisen Initiële implementatie (paragraaf 5.7.2) - Vragen Initiële implementatie (paragraaf 5.7.3) Voor alle onderdelen van het Bestek geldt het volgende: - Alle geformuleerde eisen gelden als absoluut criterium. Dat wil zeggen dat als aan één of meerdere eisen niet wordt voldaan, de Offerte terzijde gelegd wordt. - De vragen zijn verdeeld in vragen met een verschillende weging. De vragen aangeduid met een ster (*) wegen in de beoordeling twee keer zo zwaar als de andere vragen Gunningcriteria en weging Nadat de Offertes waarvan de Inschrijvers niet voldoen aan de eisen voor kwalitatieve selectie van hoofdstuk 4 zijn verwijderd, vindt er per gemeente in een viertal rondes een beoordeling van de resterende Offertes plaats: 1 Allereerst worden de Offertes terzijde gelegd die niet voldoen aan alle in het Programma van Eisen geformuleerde eisen of waarin niet alle verplichte onderdelen zijn geoffreerd (zie paragraaf 2.5.1). 2 Daarna worden van de resterende Offertes de antwoorden op de vragen in het Programma van Eisen met dubbele weging, gemarkeerd met een ster (*), beoordeeld. Offertes dienen voor maximaal 15% van deze vragen een onvoldoende te scoren. Wanneer dat niet het geval is, wordt de Offerte terzijde gelegd. 3 Van de resterende Offertes worden alle vragen met enkele weging beoordeeld. 4 Ten slotte wordt uit de kwaliteitsscore q en de prijs p de totaalscore f bepaald en wordt er per gemeente een top-3 vastgesteld. Bepalen kwaliteitscore q Per kwalitatief onderdeel worden alle vraagscores opgeteld tot een onderdeelscore, rekening houdend met de weegfactor (dubbel of enkel) van de gestelde vragen. Deze onderdeelscores worden ten slotte gewogen opgeteld tot een totale kwaliteitsscore q met een range van nul tot en met honderd (conform de wegingen in tabel 1). Commercieel vertrouwelijk 10

16 Onderdelen kwaliteitsscore Weging 1 De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over frontoffice V1 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over klantcontactcentrum (inclusief document management) V16 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over broker en technische architectuur V41 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over gebruiksgemak en beheer V66 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over Initiële implementatie V80 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de juridische voorwaarden V100 5 Totaal 100 Tabel 1: onderdelen kwaliteitsscore Bepalen totaalprijs p De totaalprijs p wordt berekend op basis van de licentiekosten (exclusief kosten voor licenties van operating systemen en databases), de kosten voor het onderhoud en de ondersteuning van de software over vijf jaar, driemaal de kosten voor de fixed-price geoffreerde Initiële implementatie (inclusief onderhoud, ondersteuning en training) en een door het Consortium te maken inschatting van de extra kosten van beheer, hardware, platformen (operating systemen, databases en dergelijke) over vijf jaar en andere exploitatiekosten op basis van de geleverde specificaties. Indien een gemeente besluit een bepaald onderdeel of bepaalde component niet (direct) af te nemen, dan wordt van dit onderdeel de prijs niet meegeteld. Bepalen totaalscore f Op basis van de totale kwaliteitscore q en de totaalprijs p wordt ten slotte volgens de formule f = q a 100 (p / pmax) de totaalscore f bepaald, waarbij: - f = totaalscore - q = kwaliteitscore - a = p = totaalprijs - pmax = hoogste totaalprijs van alle overgebleven Offertes Proof of Concept Indien een gemeente behoefte heeft aan een Proof of Concept (PoC) voor de Inschrijvers uit de betreffende top-3, dan zullen de betreffende Inschrijvers worden verzocht hun propositie in een proefopstelling te demonstreren. De ervaring heeft geleerd dat een Proof of Concept vaak verhelderend werkt. De Proof of Concept is echter volledig optioneel; indien een gemeente op basis van de uitgebrachte Offertes tot een afgewogen oordeel kan komen, is de gemeente vrij om desgewenst zonder Proof of Concept te gunnen. Commercieel vertrouwelijk 11

17 Door middel van de PoC wordt beoogd aan te tonen dat met de aangeboden applicatie(s) de genoemde functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd. De PoC omvat het verzorgen van een proefinstallatie, inclusief het beschikbaar stellen van de volledige documentatie. Bijlage 8.13 bevat een beschrijving van de Proof of Concept. Hoewel het hier een vrij goede indicatie van een eventuele PoC betreft, is het echter mogelijk dat hieraan bij aanvang nog aanvullende eisen gesteld worden. Inschrijvers dienen te garanderen dat na uitnodiging voor een PoC de aangeboden software binnen zeven kalenderdagen geïnstalleerd kan worden op een door het Consortium aan te geven locatie en dat alle documentatie beschikbaar gesteld kan worden. Vervolgens dient de PoC in drie weken te worden geconfigureerd door de Inschrijvers. Ook wanneer er meerdere gemeenten tot een dergelijke PoC besluiten, zal er één centrale PoC worden gehouden. Dit betekent dat, als één of meer Inschrijvers zich in de top-3 van meer dan één gemeente die behoefte heeft aan een PoC bevinden, elk van deze Inschrijvers slechts één proefopstelling hoeft te realiseren. Eén en ander houdt in dat bij de Proof of Concept tenminste drie Inschrijvers betrokken zullen zijn en mogelijk zelfs meer. Per Inschrijver wordt een vergoeding van Euro (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een PoC, met dien verstande dat deze niet zal worden uitgekeerd aan Inschrijvers aan wie door één of meer van de aan het Consortium deelnemende gemeenten een opdracht gegund wordt. De mate waarin wordt voldaan aan de deliverables van de PoC (zie hiervoor bijlage 8.13) zal worden gewaardeerd, evenals een presentatie voor belanghebbenden binnen het Consortium. Geoffreerde teamleden die bij de uiteindelijke implementatie(s) betrokken zijn, dienen ook bij een eventuele PoC betrokken te zijn, in een gelijkwaardige rol. Interviews met de geoffreerde teamleden maken eveneens deel uit van de beoordeling van de PoC. Voor de PoC gelden de algemene voorwaarden in bijlage Inschrijver dient zich expliciet akkoord te verklaren met de gestelde voorwaarden. Na het uitvoeren van de PoC zullen de kwalitatieve vragen voor de betreffende leverancier opnieuw worden beoordeeld. Deze score en de beoordeling van de PoC worden op een fiftyfifty basis verwerkt in een nieuwe kwaliteitsscore q. Desgewenst (zie ook paragraaf 2.2.3) wordt de opdracht, bij geen bezwaar, gegund aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore f (voor de berekening van de kwaliteitsscore q en de totaalscore f zie paragraaf 2.5.3). 2.6 Globale planning De globale planning van de het traject is weergegeven in tabel 2. Vanaf 1 september 2006 lopen de tijdpaden dus uiteen voor gemeenten die een Proof of Concept (PoC) willen laten uitvoeren en gemeenten die gunnen op basis van de Offertes. Gemeenten die geen gebruik maken van een PoC kunnen, bij geen bezwaar, vanaf 15 september 2006 de definitieve gunning doen. Gemeenten die wel gebruik maken van een PoC kunnen, bij geen bezwaar, vanaf 1 november 2006 de definitieve gunning doen. Commercieel vertrouwelijk 12

18 16 juni 2006 Aankondiging van de aanbesteding in het Publicatieblad van de EU 12 juli 2006 Sluiting verzoeken om nadere informatie; eventuele prebid meeting 14 augustus 2006 Sluiting inzending; aanvang evaluatie Offertes 1 september 2006 Top-3 per gemeente bekend 15 september 2006 Gunning (indien geen PoC) inclusief 15 kalenderdagen bezwaartermijn Indien er wel sprake is van een PoC, is de planning na 1 september 2006 als volgt: 8 september 2006 Installatie PoC gereed 1 oktober 2006 Configuratie, presentatie en interviews gereed; aanvang evaluatie PoC 1 november 2006 Gunning (indien wel PoC) inclusief 15 kalenderdagen bezwaartermijn Tabel 2: globale planning 2.7 Gunning Onverkort het hiervoor in paragraaf 2.1 vermelde zal iedere bij het Consortium aangesloten gemeente aan de geselecteerde Inschrijver een brief zenden met daarin de mededeling dat deze gemeente voornemens is aan hem te gunnen en dat vervolgens met hem een overeenkomst wordt gesloten, een en ander onder de opschortende voorwaarde, dat binnen een termijn van 15 dagen na dagtekening van de brief geen (civiel of arbitraal) kort geding tegen deze gunningbeslissing wordt aangespannen. Voor het geval binnen de hiervoor genoemde termijn van 15 dagen een dergelijk kort geding wordt aangespannen, wordt de overeenkomst tevens gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de uitspraak in kort geding inhoudt, dat de gunning niet onrechtmatig is. Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningbeslissing aan degene, met wie de overeenkomst wordt gesloten, worden de afgewezen Inschrijvers van dat besluit in kennis gesteld. Zij ontvangen daarover een brief met een korte motivering van de reden van de afwijzing, de verschillen ten opzichte van de uitgekozen Offerte en de naam van de begunstigde. Door iedere belanghebbende kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij het Consortium, bij een te zijner tijd bekend te maken persoon / personen. Een belanghebbende, die het niet met het gunningbesluit eens is, kan binnen een termijn van 15 dagen na het voornemen tot gunning daartegen een (civiel of arbitraal) kort geding aanspannen. In het belang van een snelle en goede voortgang, wordt men in dat geval dringend verzocht het Consortium tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van dit rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van een kopie van de dagvaarding. 2.8 Initiële implementatie Wanneer de onderhavige opdracht voor meer dan één van de deelnemende gemeenten aan één en dezelfde Inschrijver wordt gegund, bestaat de mogelijkheid dat deze Inschrijver de Initiële implementaties van de betreffende gemeenten niet gelijktijdig kan uitvoeren. In dat geval zal de fasering van deze Initiële implementaties door het Consortium worden vastgesteld. Commercieel vertrouwelijk 13

19 Inschrijver dient bij elk van de gemeenten die de onderhavige opdracht aan hem gunnen de Initiële implementatie binnen zes maanden te hebben afgerond, gerekend vanaf het moment dat de betreffende gemeente de opdracht tot Initiële implementatie geeft. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de Initiële implementaties deels opeenvolgend en deels parallel zullen plaatsvinden. Elk van de aan het Consortium deelnemende gemeenten heeft het recht om af te zien van de Initiële implementatie, wanneer de Initiële implementatie van die Inschrijver aan wie zij de opdracht gegund heeft, eerder bij een andere gemeente uit het Consortium niet succesvol wordt opgeleverd (een mogelijke aanwijzing hiervoor is dat het opgeleverde resultaat ook na de tweede oplevering niet wordt geaccepteerd). Commercieel vertrouwelijk 14

20 3 ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE OFFERTE Dit hoofdstuk bevat de algemene voorwaarden waaraan de Offerte dient te voldoen. 3.1 Contactpersonen Vermeld in de Offerte de contactpersonen (commercieel en technisch) voor het offertetraject, met daarbij per contactpersoon de volgende informatie: - Naam - Functie - Organisatieonderdeel waar hij/zij werkzaam is - Kantooradres - Telefoonnummer - Faxnummer - adres - Onderdeel van de Offerte waarvoor hij/zij contactpersoon is 3.2 Taal De Offerte dient volledig in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 3.3 Managementsamenvatting De Offerte dient een managementsamenvatting te bevatten, inclusief prijsoverzicht, van ten hoogste drie pagina s (exclusief het prijsoverzicht). De beoogde opzet van het prijsoverzicht is weergegeven in hoofdstuk Eisen en vragen Alle in het Bestek opgenomen en genummerde eisen en vragen moeten worden beantwoord, tenzij expliciet anders is vermeld. Voor alle onderdelen van het Bestek geldt het volgende: - Alle geformuleerde eisen gelden als absoluut criterium. Dat wil zeggen dat als aan één of meerdere eisen niet wordt voldaan, de Offerte terzijde gelegd wordt. - De vragen zijn verdeeld in vragen met een verschillende weging. De vragen aangeduid met een ster (*) wegen in de beoordeling twee keer zo zwaar als de andere vragen Toelichting begrippen Eisen en vragen zijn uniek geïdentificeerd en worden als volgt onderscheiden: Eis (E) Aan een eis moet zonder voorbehoud worden voldaan (absoluut criterium). Indien niet wordt voldaan aan een eis zal de Inschrijver worden uitgesloten van de offerteprocedure. Commercieel vertrouwelijk 15

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie