Europese aanbesteding Midoffice Suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese aanbesteding Midoffice Suite"

Transcriptie

1 Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding Commercieel vertrouwelijk Status: Definitief Versie: 1.00 Datum: 16 juni 2006

2 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Algemeen Inleiding Achtergrond en doelstelling Procedures Algemeen Bestek Vertrouwelijkheid Intellectueel eigendom Voorbehoud Onjuistheden Offertefase Schriftelijke vragen Prebid meeting Sluitingsdatum Offertes Openen Offertes Beschikbaarheid Inschrijvers Kwalitatieve selectie Beoordelingsfase Te offreren onderdelen Programma van Eisen Gunningcriteria en weging Proof of Concept Globale planning Gunning Initiële implementatie Algemene voorwaarden aan de Offerte Contactpersonen Taal Managementsamenvatting Eisen en vragen Toelichting begrippen Vorm beantwoording Controlelijst eisen Controlelijst vragen...17 Commercieel vertrouwelijk

3 3.5 Geldigheidsduur Aanlevering Voorbehouden Referenties Criteria voor kwalitatieve selectie Combinaties en onderaanneming Eisen aan Inschrijvers Concernverklaring Gesteldheid Technische bekwaamheid Financiële en economische draagkracht Referenties Programma van Eisen Inleiding Achtergrond Frontoffice Klantcontactcentrum Broker Eisen Midoffice Suite Vragen Midoffice Suite: frontoffice Webintake Vraaggeleiding en product/dienstencatalogus Authenticatie en personalisatie Zoeken Geo-informatie Elektronische betalen Overig Vragen Midoffice Suite: klantcontactcentrum Gegevensmagazijn Zakenmagazijn Beperkt workflow management Beperkt relatiebeheer Generieke applicatie Beperkt document management Overig Vragen Midoffice Suite: broker en technische architectuur Broker Adapters Technische architectuur...63 Commercieel vertrouwelijk

4 5.5.4 Overig Vragen Midoffice Suite: gebruiksgemak en beheer Gebruiksgemak Beheer Managementrapportage Integratie Eisen en vragen Initiële implementatie Inleiding Eisen implementatie Vragen implementatie Financiën Juridische voorwaarden Bijlagen EGEM Midoffice Referentiearchitectuur V Apart bijgevoegd Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) V Online beschikbaar Gemeente Alphen aan den Rijn Algemene informatie Meer- en minderwerk Extra s Gemeente Delft Algemene informatie Meer- en minderwerk Overige informatie Gemeente Ede Algemene informatie Gemeente Nieuwegein Algemene informatie Meer- en minderwerk Gemeente Zoetermeer Algemene informatie Meer- en minderwerk Extra s Infrastructuur Gemeentelijke applicaties (top-7) Applicaties (meerwerk) Applicaties (overig) Commercieel vertrouwelijk

5 8.12 Initiële implementatie: producten Aanvragen GBA-uittreksel Aanvragen binnengemeentelijke verhuizing Aanvragen inzameling grofvuil Afspraak maken Aanvragen lichte bouwvergunning (via Digitaal Bouwloket) Indienen melding openbaar gebied Indienen generiek bezwaarschrift (inclusief WOZ) Beschrijving Proof of Concept Algemene voorwaarden Proof of Concept Controlelijst eisen Controlelijst vragen Eigen verklaring Conceptovereenkomst Apart bijgevoegd Conformiteitenlijst conceptovereenkomst Verklarende woordenlijst Commercieel vertrouwelijk

6 LEESWIJZER Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond en doelstelling van de aanbesteding. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 bevat de procedures van de aanbesteding. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 bevat de algemene voorwaarden die aan de Offertes worden gesteld. Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 bevat de criteria voor de kwalitatieve selectie van de Inschrijvers. Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 bevat het Programma van Eisen. Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 bevat de financiële kaders. Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 bevat de juridische voorwaarden. Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 8 bevat de afsluitende bijlagen. Commercieel vertrouwelijk 1

7 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Voor u ligt het Bestek in het kader van de openbare Europese aanbesteding voor de selectie van een zogeheten Midoffice Suite, alsmede de initiële implementatie daarvan. U wordt uitgenodigd om op basis van dit Bestek een Offerte uit te brengen. Begrippen In het onderhavige Bestek worden de volgende begrippen gehanteerd. Voor een uitgebreide toelichting op het begrip Midoffice Suite, inclusief de betreffende terminologie, wordt u verwezen naar paragraaf 5.1. Bovendien bevat bijlage 8.20 een verklarende woordenlijst. Bestek Dit document inclusief alle genoemde bijlagen. Consortium De gezamenlijk aanbestedende gemeenten, te weten: - Alphen aan den Rijn (ca inwoners) - Delft (ca inwoners) - Ede (ca inwoners) - Nieuwegein (ca inwoners) - Zoetermeer (ca inwoners) Deze gemeenten vertegenwoordigen gezamenlijk dus niet alleen ruim inwoners, maar kunnen ook model staan voor de meeste middelgrote gemeenten. Midoffice Suite Een Midoffice Suite omvat verschillende functionaliteiten die uiteenvallen in een drietal onderdelen: frontoffice, klantcontactcentrum en broker. Klantcontactcentrum en broker vormen samen het midoffice. De verschillende functionaliteiten die aldus ieder aan één van deze onderdelen worden toegerekend, worden in dit Bestek bovendien ook wel aangeduid als componenten (bijvoorbeeld de component webintake in het onderdeel frontoffice). NB: de hier genoemde componenten van de Midoffice Suite per onderdeel zijn weliswaar illustratief, maar niet noodzakelijkerwijs uitputtend. - Frontoffice - Webintake - Vraaggeleiding - Product/dienstencatalogus (PDC) - Zoeken - Authenticatie - Personalisatie - Elektronisch betalen - Geo-informatie (presentatie) Commercieel vertrouwelijk 2

8 - Klantcontactcentrum - Gegevensmagazijn - Zakenmagazijn - Generieke applicatie - Beperkt workflow management - Beperkt document management - Beperkt relatiebeheer - Broker - Broker - Adapters Inschrijver De leverancier die op basis van de in het Bestek gestelde voorwaarden een Offerte uitbrengt. Initiële implementatiepartner De Inschrijver aan wie de opdracht tot levering van een Midoffice Suite alsmede de Initiële implementatie (inclusief training en opleiding van eindgebruikers) wordt gegund. Initiële implementatie De installatie en basisimplementatie van de Midoffice Suite, alsmede de inrichting van de eerste zeven producten (zie bijlage 8.12). Offerte Alle documenten die de Inschrijver aanbiedt ter beantwoording van het gestelde in dit Bestek. First party (1P) First party heeft betrekking op de geoffreerde applicatie(s), functionaliteiten, componenten en dergelijke die worden meegeleverd met de geoffreerde applicatie(s). Als zodanig heeft first party per definitie betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die geleverd worden door de Inschrijver die ze offreert. Third party (3P) Third party heeft betrekking op andere dan de geoffreerde applicatie(s), functionaliteiten, componenten en dergelijke, welke derhalve niet worden meegeleverd met de geoffreerde applicatie(s). Als zodanig heeft third party per definitie betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die niet geleverd worden door de Inschrijver maar door een derde partij. In het algemeen heeft de term third party betrekking op applicaties, functionaliteiten, componenten en dergelijke die reeds aanwezig zijn. 1.2 Achtergrond en doelstelling Burgers en bedrijven verlangen tegenwoordig steeds betere en snellere dienstverlening van lokale overheden. Gemeenten zullen in 2007, in navolging van het actieprogramma Andere Overheid, meer dan de helft van hun publieke dienstverlening via elektronische weg moeten Commercieel vertrouwelijk 3

9 aanbieden. Deze opgave, gecombineerd met andere doelen op het gebied van onder meer zorg en welzijn, werkgelegenheid en veiligheid vereisen dan ook een grondige modernisering van de gemeentelijke informatievoorziening. Teneinde individuele gemeenten te ondersteunen worden vanuit het Programmabureau EGEM verschillende programma s en projecten uitgevoerd, zoals de projecten Voorhoedegemeenten en Referentiemodel Midoffice. Dit laatste project heeft betrekking op het ontwerpen van een gemeentelijke architectuur voor elektronische dienstverlening waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een front-, mid- en backoffice. Het onderhavige Bestek is dan ook gedeeltelijk gebaseerd op dit EGEM Referentiemodel Midoffice (zie bijlage 8.1), hoewel dit Bestek een enigszins afwijkende terminologie hanteert. Daarnaast is voor dit Bestek ook gekeken naar de zogeheten Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA, zie bijlage 8.2), alsook naar de beoordelingscriteria van het laboratoriumonderzoek van adviesbureau M&I/Argitek, dat deze aanbesteding begeleidt (zie ook en Het Consortium besteedt, onder aanvoering van EGEM, gezamenlijk een Midoffice Suite aan om (elektronische) dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Eén van de voordelen van samenwerken is dat er een soort community ontstaat die onderling kennis en ervaring kan uitwisselen en bovendien zaken als adapters, formulieren, product- en procesbeschrijvingen en datamodellen voor de inrichting van gegevens- en zakenmagazijn en dergelijke kan (laten) ontwikkelen en uitwisselen. Om deze voordelen volledig te benutten zal het Consortium na de aanbesteding blijven bestaan, inclusief de coördinerende rol van EGEM daarbij. Midoffice Suite Een Midoffice Suite omvat verschillende functionaliteiten die uiteenvallen in drie onderdelen: frontoffice (FO), klantcontactcentrum (KCC) en broker. Frontoffice (FO) Het frontoffice (FO) bevat naast webintake functionaliteit (elektronische formulieren) ook functionaliteit op het gebied van authenticatie en autorisatie (bijvoorbeeld middels DigiD), elektronisch betalen (bijvoorbeeld via Ogone), vraaggeleiding (door middel van zogeheten beslisbomen ), een product/diensten catalogus (PDC) en dergelijke. Klantcontactcentrum (KCC) Het klantcontactcentrum (KCC) omvat, naast een gegevens- en een zakenmagazijn, ook beperkte functionaliteit op het gebied van relatiebeheer (CRM) en workflow- en document management (WfM respectievelijk DMS), waardoor de betreffende omgeving als een soort generieke applicatie kan gaan fungeren. Broker De broker bevat zogeheten Business Process Management (BPM) functionaliteit, alsmede zogeheten adapters. Het midoffice (MO), dat bestaat uit het klantcontactcentrum (KCC) en de broker, vormt samen met het frontoffice (FO) de Midoffice Suite. Het midoffice omvat daarmee een verzameling functionaliteiten om het geheel van (zowel technische als procesmatige) koppelingen tussen het front- en het backoffice beheersbaar te houden. Aldus vormt het midoffice als het ware een generiek (ont)koppelvlak waarop de verschillende front- en backoffices kunnen worden aangesloten. Commercieel vertrouwelijk 4

10 Opzet aanbesteding Door middel van deze aanbesteding wordt per gemeente een Inschrijver gecontracteerd die de applicatie(s) levert om in de gewenste functionaliteiten van de Midoffice Suite te voorzien en bovendien als Initiële implementatiepartner de Initiële implementatie uitvoert, inclusief onderhoud voor drie jaar met tweemaal de mogelijkheid tot verlenging met één jaar. De uiteindelijke selectie zou in de tweede helft van 2006 zijn beslag moeten krijgen. Aangezien de gemeenten verenigd in het Consortium een geïntegreerde oplossing willen, is afgezien van een aanbesteding in percelen. Elke gemeente in het Consortium heeft de mogelijkheid om ook na de Initiële implementatie met de geselecteerde Inschrijver door te gaan met het implementeren van producten onder de voorwaarden van de Offerte. De gemeenten verenigd in het Consortium behouden zich echter wel het recht voor om ook (implementatie)werkzaamheden te laten uitvoeren door andere leveranciers. De gemeenten hebben bovendien de intentie om na de Initiële implementatie liefst zoveel mogelijk in eigen beheer producten te kunnen toevoegen (zonder dat daartoe kennis van programmeertalen, html en dergelijke vereist is). Indeling Bestek Hoewel de eisen en wensen van de bij het Consortium aangesloten gemeenten inzake een Midoffice Suite grotendeels overeen komen, vereist ieders specifieke achtergrond andere accenten. In dit Bestek komt dit tot uitdrukking doordat, in aanvulling op het generieke deel, voor elk van de gemeenten een specifieke bijlage is opgenomen (zie bijlagen 8.3 t/m 8.7) met eventuele aanvullingen. Daarnaast bevatten de bijlagen 8.8 t/m 8.11 informatie die met name betrekking heeft op de infrastructuur en reeds aanwezige (3P) applicaties van de gemeenten. Infrastructuur heeft in dit kader vooral betrekking op hardware, databases en platforms zoals Windows, Linux en gelijkwaardige platforms. Gunningtraject Na het beoordelen van de Offertes ontstaat voor iedere gemeente een top-3 van Inschrijvers en zijn er meerdere vervolgtrajecten mogelijk. Allereerst kan een gemeente, indien zij daartoe besluit, de opdracht direct gunnen aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore (zie paragraaf 2.5.3). Indien een gemeente echter behoefte heeft aan nadere informatie van de Inschrijvers uit haar top-3, dan worden deze uitgenodigd om door middel van een zogeheten Proof of Concept (PoC) hun propositie in een proefopstelling te demonstreren. De mate waarin wordt voldaan aan de deliverables van de Proof of Concept (zie bijlage 8.13) zal worden gewaardeerd, evenals een presentatie voor belanghebbenden binnen de betreffende gemeente(n). Teamleden die bij de uiteindelijke implementatie(s) betrokken zijn, dienen ook bij een eventuele Proof of Concept betrokken te zijn, in een gelijkwaardige rol. Een interview van het geoffreerde team maakt eveneens deel uit van de PoC. Eén en ander wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf Commercieel vertrouwelijk 5

11 2 PROCEDURES 2.1 Algemeen Voor de onderhavige openbare aanbesteding wordt het zogeheten Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (Staatsblad 2005, 408), hierna te noemen BAO, gevolgd. De volledige tekst van het BAO is te vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken: De aanbestedende dienst wordt gevormd door de gezamenlijke gemeenten die deelnemen in het Consortium, onder aanvoering van EGEM, waarbij M&I/Argitek voor vragen rondom de aanbesteding als contactpersoon optreedt: - Contactpersoon: M. (Michael) Roovers - NB: het indienen van de Offertes geschiedt via EGEM (zie paragraaf 2.3.3). 2.2 Bestek Vertrouwelijkheid De leden van het Consortium, EGEM en de Inschrijver respecteren de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en bescheiden, die zij elkaar in het kader van de aanbestedingsprocedure ter beschikking stellen, voor zover deze gegevens en bescheiden niet openbaar zijn. De informatie in het Bestek zal slechts aan medewerkers worden getoond die voor het uitbrengen van de Offerte daarvan kennis moeten nemen. De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een overeenkomst zal leiden Intellectueel eigendom Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van EGEM niets uit dit Bestek worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van dit Bestek) door middel van druk, fotokopie, microfilm, of anderszins. Dit is zowel van toepassing op het geheel als op delen van dit Bestek Voorbehoud Uit het Bestek vloeien geen verplichtingen voort voor de gemeenten die bij het Consortium zijn aangesloten, anders dan de verplichting zich aan de aanbestedingsprocedure te houden. De leden van het Consortium behouden zich het recht voor om vanwege politiek/bestuurlijke, financiële en/of inhoudelijke redenen de aanbestedingsprocedure stop te zetten, geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen. De leden van het Consortium behouden zich bovendien het recht voor zich om dezelfde redenen uit de aanbestedingsprocedure c.q. het Commercieel vertrouwelijk 6

12 Consortium terug te trekken. Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbestedingsprocedure (met uitzondering van de PoC). Daarnaast kunnen gemeenten één of meer onderdelen en/of componenten niet of niet direct afnemen. In dat laatste geval heeft een gemeente het recht om de niet afgenomen onderdelen en/of componenten gedurende de contractperiode alsnog tegen de geoffreerde prijzen af te nemen (de zogeheten optie -regeling). Definitieve gunning van een opdracht zal niet anders plaats kunnen vinden dan na een besluit ter zake door een bij het Consortium aangesloten gemeente. Ook na de gunning zijn er situaties mogelijk waarbij een gemeente gerechtigd is het contract te beëindigen. Indien de Inschrijver tijdens de Initiële implementatie een slechte prestatie levert (een mogelijke aanwijzing hiervoor is dat het opgeleverde resultaat ook na de tweede oplevering niet wordt geaccepteerd), is de betreffende gemeente gerechtigd het contract beëindigen. Daarnaast zijn ook de overige gemeenten uit het Consortium waarvan de Initiële implementatie nog niet heeft plaatsgevonden gerechtigd op basis van die slechte prestatie (individueel of als Consortium) het contract met de leverancier te beëindigen. Afhankelijk van de omstandigheden heeft de beoogde beëindiging betrekking op zowel de geleverde software als op de dienstverlening óf alleen op de dienstverlening Onjuistheden Dit Bestek met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u het Consortium hier onverwijld schriftelijk van op de hoogte te stellen via het in paragraaf 2.1 genoemde adres. 2.3 Offertefase Schriftelijke vragen Inschrijvers kunnen uitsluitend schriftelijk vragen stellen met betrekking tot het Bestek, tot uiterlijk 12 juli Vragen kunnen uitsluitend per , onder vermelding van Vragen Midoffice Suite Consortium, ref , worden ingediend via het in paragraaf 2.1 genoemde adres. Alle vragen worden schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden zullen geanonimiseerd en gelijktijdig aan alle Inschrijvers per worden toegezonden. Bij eventuele vragen over de inhoud van het Bestek dient steeds te worden aangegeven: - Op welk deel van het Bestek de vraag betrekking heeft. - Het nummer van de betreffende eis of vraag. De vragen en antwoorden hebben in beginsel geen invloed op de in het Bestek aangegeven vaste sluitingstermijn voor indiening van de Offertes. Eventuele aanvullingen en correcties op het Bestek door het Consortium, zullen aan alle Inschrijvers per door middel van een Nota van Inlichtingen kenbaar worden gemaakt. Commercieel vertrouwelijk 7

13 2.3.2 Prebid meeting Indien aantal en aard van de ingediende vragen daartoe aanleiding geven, zal er op 12 juli 2006 van 10:00 uur tot 11:00 uur een zogeheten prebid meeting worden georganiseerd. Inschrijvers ontvangen hieromtrent tijdig nader bericht, waarbij tevens de locatie bekend gemaakt wordt. Op de prebid meeting wordt aan de Inschrijvers antwoord gegeven op de vooraf schriftelijk ingediende vragen. Een verslag van deze prebid meeting zal aan iedere Inschrijver worden toegestuurd. Als er geen prebid meeting wordt georganiseerd, zullen de antwoorden op de gestelde vragen schriftelijk en geanonimiseerd aan iedere Inschrijver worden verzonden Sluitingsdatum Offertes Met inachtneming van de minimaal voorgeschreven termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging (zoals bedoeld in artikel 38, lid 5 van het BAO) moet de Offerte uiterlijk op 14 augustus 2006 om 12:00 uur door het Consortium ontvangen zijn. Indiening geschiedt bij voorkeur op 14 augustus 2006 tussen 11:00 en 12:00 uur op de volgende locatie: EGEM - Contactpersoon: M. (Mark) van den Broek - Adres: Wilhelmina van Pruisenweg AN, Den Haag (Nederland) Bij ontvangst van de Offerte zal een ontvangstbewijs worden afgegeven. NB: om toegang te krijgen tot het betreffende pand, dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar Mark van den Broek van EGEM. Nota bene - Indien op bovengenoemde datum / tijdstip geen volledige Offerte is ontvangen, wordt aangenomen dat de betreffende Inschrijver geen Offerte wenst in te dienen en zich heeft teruggetrokken. - Per , telefax of telex ingediende Offertes worden niet geaccepteerd. - Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of door onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van Inschrijver. - Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver dat de Offerte uiterlijk op bovengenoemde datum/tijdstip op het juiste adres is afgeleverd. - Met strafport bezwaarde inzendingen zullen worden geweigerd. - Offertes die na de sluitingsdatum worden ingediend, zullen niet meer worden behandeld. - Door indiening van een Offerte verklaart de Inschrijver zich akkoord met de procedures en voorwaarden zoals opgenomen in dit Bestek. Commercieel vertrouwelijk 8

14 2.3.4 Openen Offertes Na het verstrijken van de inschrijftermijn worden de Offertes geopend. Van de opening wordt een proces verbaal opgemaakt. De opening is openbaar; de Inschrijvers kunnen aanwezig zijn bij de opening Beschikbaarheid Inschrijvers Van de Inschrijvers wordt verwacht dat zij tijdens de aanbestedingsprocedure bereid en in staat zijn om vragen met betrekking tot de Offerte binnen 48 uur te beantwoorden. 2.4 Kwalitatieve selectie Volgens de openbare procedure vindt de kwalitatieve selectie van Inschrijvers plaats alvorens tot beoordeling van de Offerte over te gaan. In artikel 44 t/m 53 van het BAO staan de criteria vermeld voor de kwalitatieve beoordeling en selectie van Inschrijvers. Deze criteria zijn in dit Bestek nader uitgewerkt. Het niet voldoen aan deze criteria zal leiden tot uitsluiting van de procedure. Ter staving van de bekwaamheid en om de continuïteit van de Inschrijver te beoordelen, dient deze de in hoofdstuk 4 gevraagde informatie aan te leveren. 2.5 Beoordelingsfase Overeenkomstig artikel 54 van het BAO vindt gunning plaats aan de Inschrijver met de vanuit het oogpunt van het Consortium economisch voordeligste inschrijving Te offreren onderdelen Zoals gezegd omvat de Midoffice Suite een aantal onderdelen, te weten een frontoffice (FO) deel, een klantcontactcentrum (KCC) deel en een broker deel. Elk van deze onderdelen omvat verschillende zogeheten componenten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen alle gemeenten die in het Consortium vertegenwoordigd zijn (vrijwel) de volledige Midoffice Suite aanbesteden. Alle Inschrijvers dienen dan ook alle onderdelen van de Midoffice Suite te offreren, inclusief de meer-/minderprijs voor als één of meer gemeenten toch besluiten één of meer onderdelen of componenten niet af te nemen. Eén en ander wordt nader toegelicht in hoofdstuk Programma van Eisen Het Programma van Eisen (PvE) in hoofdstuk 5 bestaat uit een tweetal onderdelen: Eisen en vragen Midoffice Suite - Eisen Midoffice Suite (paragraaf 5.2) - Vragen Midoffice Suite: frontoffice (paragraaf 5.3) - Vragen Midoffice Suite: klantcontactcentrum inclusief DMS (paragraaf 5.4) - Vragen Midoffice Suite: broker en technische architectuur (paragraaf 5.5) - Vragen Midoffice Suite: gebruiksgemak en beheer (paragraaf 5.6) Commercieel vertrouwelijk 9

15 Eisen en vragen Initiële implementatie - Eisen Initiële implementatie (paragraaf 5.7.2) - Vragen Initiële implementatie (paragraaf 5.7.3) Voor alle onderdelen van het Bestek geldt het volgende: - Alle geformuleerde eisen gelden als absoluut criterium. Dat wil zeggen dat als aan één of meerdere eisen niet wordt voldaan, de Offerte terzijde gelegd wordt. - De vragen zijn verdeeld in vragen met een verschillende weging. De vragen aangeduid met een ster (*) wegen in de beoordeling twee keer zo zwaar als de andere vragen Gunningcriteria en weging Nadat de Offertes waarvan de Inschrijvers niet voldoen aan de eisen voor kwalitatieve selectie van hoofdstuk 4 zijn verwijderd, vindt er per gemeente in een viertal rondes een beoordeling van de resterende Offertes plaats: 1 Allereerst worden de Offertes terzijde gelegd die niet voldoen aan alle in het Programma van Eisen geformuleerde eisen of waarin niet alle verplichte onderdelen zijn geoffreerd (zie paragraaf 2.5.1). 2 Daarna worden van de resterende Offertes de antwoorden op de vragen in het Programma van Eisen met dubbele weging, gemarkeerd met een ster (*), beoordeeld. Offertes dienen voor maximaal 15% van deze vragen een onvoldoende te scoren. Wanneer dat niet het geval is, wordt de Offerte terzijde gelegd. 3 Van de resterende Offertes worden alle vragen met enkele weging beoordeeld. 4 Ten slotte wordt uit de kwaliteitsscore q en de prijs p de totaalscore f bepaald en wordt er per gemeente een top-3 vastgesteld. Bepalen kwaliteitscore q Per kwalitatief onderdeel worden alle vraagscores opgeteld tot een onderdeelscore, rekening houdend met de weegfactor (dubbel of enkel) van de gestelde vragen. Deze onderdeelscores worden ten slotte gewogen opgeteld tot een totale kwaliteitsscore q met een range van nul tot en met honderd (conform de wegingen in tabel 1). Commercieel vertrouwelijk 10

16 Onderdelen kwaliteitsscore Weging 1 De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over frontoffice V1 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over klantcontactcentrum (inclusief document management) V16 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over broker en technische architectuur V41 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over gebruiksgemak en beheer V66 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de vragen uit het Programma van Eisen over Initiële implementatie V80 t/m V De mate waarin wordt voldaan aan de juridische voorwaarden V100 5 Totaal 100 Tabel 1: onderdelen kwaliteitsscore Bepalen totaalprijs p De totaalprijs p wordt berekend op basis van de licentiekosten (exclusief kosten voor licenties van operating systemen en databases), de kosten voor het onderhoud en de ondersteuning van de software over vijf jaar, driemaal de kosten voor de fixed-price geoffreerde Initiële implementatie (inclusief onderhoud, ondersteuning en training) en een door het Consortium te maken inschatting van de extra kosten van beheer, hardware, platformen (operating systemen, databases en dergelijke) over vijf jaar en andere exploitatiekosten op basis van de geleverde specificaties. Indien een gemeente besluit een bepaald onderdeel of bepaalde component niet (direct) af te nemen, dan wordt van dit onderdeel de prijs niet meegeteld. Bepalen totaalscore f Op basis van de totale kwaliteitscore q en de totaalprijs p wordt ten slotte volgens de formule f = q a 100 (p / pmax) de totaalscore f bepaald, waarbij: - f = totaalscore - q = kwaliteitscore - a = p = totaalprijs - pmax = hoogste totaalprijs van alle overgebleven Offertes Proof of Concept Indien een gemeente behoefte heeft aan een Proof of Concept (PoC) voor de Inschrijvers uit de betreffende top-3, dan zullen de betreffende Inschrijvers worden verzocht hun propositie in een proefopstelling te demonstreren. De ervaring heeft geleerd dat een Proof of Concept vaak verhelderend werkt. De Proof of Concept is echter volledig optioneel; indien een gemeente op basis van de uitgebrachte Offertes tot een afgewogen oordeel kan komen, is de gemeente vrij om desgewenst zonder Proof of Concept te gunnen. Commercieel vertrouwelijk 11

17 Door middel van de PoC wordt beoogd aan te tonen dat met de aangeboden applicatie(s) de genoemde functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd. De PoC omvat het verzorgen van een proefinstallatie, inclusief het beschikbaar stellen van de volledige documentatie. Bijlage 8.13 bevat een beschrijving van de Proof of Concept. Hoewel het hier een vrij goede indicatie van een eventuele PoC betreft, is het echter mogelijk dat hieraan bij aanvang nog aanvullende eisen gesteld worden. Inschrijvers dienen te garanderen dat na uitnodiging voor een PoC de aangeboden software binnen zeven kalenderdagen geïnstalleerd kan worden op een door het Consortium aan te geven locatie en dat alle documentatie beschikbaar gesteld kan worden. Vervolgens dient de PoC in drie weken te worden geconfigureerd door de Inschrijvers. Ook wanneer er meerdere gemeenten tot een dergelijke PoC besluiten, zal er één centrale PoC worden gehouden. Dit betekent dat, als één of meer Inschrijvers zich in de top-3 van meer dan één gemeente die behoefte heeft aan een PoC bevinden, elk van deze Inschrijvers slechts één proefopstelling hoeft te realiseren. Eén en ander houdt in dat bij de Proof of Concept tenminste drie Inschrijvers betrokken zullen zijn en mogelijk zelfs meer. Per Inschrijver wordt een vergoeding van Euro (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een PoC, met dien verstande dat deze niet zal worden uitgekeerd aan Inschrijvers aan wie door één of meer van de aan het Consortium deelnemende gemeenten een opdracht gegund wordt. De mate waarin wordt voldaan aan de deliverables van de PoC (zie hiervoor bijlage 8.13) zal worden gewaardeerd, evenals een presentatie voor belanghebbenden binnen het Consortium. Geoffreerde teamleden die bij de uiteindelijke implementatie(s) betrokken zijn, dienen ook bij een eventuele PoC betrokken te zijn, in een gelijkwaardige rol. Interviews met de geoffreerde teamleden maken eveneens deel uit van de beoordeling van de PoC. Voor de PoC gelden de algemene voorwaarden in bijlage Inschrijver dient zich expliciet akkoord te verklaren met de gestelde voorwaarden. Na het uitvoeren van de PoC zullen de kwalitatieve vragen voor de betreffende leverancier opnieuw worden beoordeeld. Deze score en de beoordeling van de PoC worden op een fiftyfifty basis verwerkt in een nieuwe kwaliteitsscore q. Desgewenst (zie ook paragraaf 2.2.3) wordt de opdracht, bij geen bezwaar, gegund aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore f (voor de berekening van de kwaliteitsscore q en de totaalscore f zie paragraaf 2.5.3). 2.6 Globale planning De globale planning van de het traject is weergegeven in tabel 2. Vanaf 1 september 2006 lopen de tijdpaden dus uiteen voor gemeenten die een Proof of Concept (PoC) willen laten uitvoeren en gemeenten die gunnen op basis van de Offertes. Gemeenten die geen gebruik maken van een PoC kunnen, bij geen bezwaar, vanaf 15 september 2006 de definitieve gunning doen. Gemeenten die wel gebruik maken van een PoC kunnen, bij geen bezwaar, vanaf 1 november 2006 de definitieve gunning doen. Commercieel vertrouwelijk 12

18 16 juni 2006 Aankondiging van de aanbesteding in het Publicatieblad van de EU 12 juli 2006 Sluiting verzoeken om nadere informatie; eventuele prebid meeting 14 augustus 2006 Sluiting inzending; aanvang evaluatie Offertes 1 september 2006 Top-3 per gemeente bekend 15 september 2006 Gunning (indien geen PoC) inclusief 15 kalenderdagen bezwaartermijn Indien er wel sprake is van een PoC, is de planning na 1 september 2006 als volgt: 8 september 2006 Installatie PoC gereed 1 oktober 2006 Configuratie, presentatie en interviews gereed; aanvang evaluatie PoC 1 november 2006 Gunning (indien wel PoC) inclusief 15 kalenderdagen bezwaartermijn Tabel 2: globale planning 2.7 Gunning Onverkort het hiervoor in paragraaf 2.1 vermelde zal iedere bij het Consortium aangesloten gemeente aan de geselecteerde Inschrijver een brief zenden met daarin de mededeling dat deze gemeente voornemens is aan hem te gunnen en dat vervolgens met hem een overeenkomst wordt gesloten, een en ander onder de opschortende voorwaarde, dat binnen een termijn van 15 dagen na dagtekening van de brief geen (civiel of arbitraal) kort geding tegen deze gunningbeslissing wordt aangespannen. Voor het geval binnen de hiervoor genoemde termijn van 15 dagen een dergelijk kort geding wordt aangespannen, wordt de overeenkomst tevens gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de uitspraak in kort geding inhoudt, dat de gunning niet onrechtmatig is. Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningbeslissing aan degene, met wie de overeenkomst wordt gesloten, worden de afgewezen Inschrijvers van dat besluit in kennis gesteld. Zij ontvangen daarover een brief met een korte motivering van de reden van de afwijzing, de verschillen ten opzichte van de uitgekozen Offerte en de naam van de begunstigde. Door iedere belanghebbende kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij het Consortium, bij een te zijner tijd bekend te maken persoon / personen. Een belanghebbende, die het niet met het gunningbesluit eens is, kan binnen een termijn van 15 dagen na het voornemen tot gunning daartegen een (civiel of arbitraal) kort geding aanspannen. In het belang van een snelle en goede voortgang, wordt men in dat geval dringend verzocht het Consortium tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van dit rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van een kopie van de dagvaarding. 2.8 Initiële implementatie Wanneer de onderhavige opdracht voor meer dan één van de deelnemende gemeenten aan één en dezelfde Inschrijver wordt gegund, bestaat de mogelijkheid dat deze Inschrijver de Initiële implementaties van de betreffende gemeenten niet gelijktijdig kan uitvoeren. In dat geval zal de fasering van deze Initiële implementaties door het Consortium worden vastgesteld. Commercieel vertrouwelijk 13

19 Inschrijver dient bij elk van de gemeenten die de onderhavige opdracht aan hem gunnen de Initiële implementatie binnen zes maanden te hebben afgerond, gerekend vanaf het moment dat de betreffende gemeente de opdracht tot Initiële implementatie geeft. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de Initiële implementaties deels opeenvolgend en deels parallel zullen plaatsvinden. Elk van de aan het Consortium deelnemende gemeenten heeft het recht om af te zien van de Initiële implementatie, wanneer de Initiële implementatie van die Inschrijver aan wie zij de opdracht gegund heeft, eerder bij een andere gemeente uit het Consortium niet succesvol wordt opgeleverd (een mogelijke aanwijzing hiervoor is dat het opgeleverde resultaat ook na de tweede oplevering niet wordt geaccepteerd). Commercieel vertrouwelijk 14

20 3 ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE OFFERTE Dit hoofdstuk bevat de algemene voorwaarden waaraan de Offerte dient te voldoen. 3.1 Contactpersonen Vermeld in de Offerte de contactpersonen (commercieel en technisch) voor het offertetraject, met daarbij per contactpersoon de volgende informatie: - Naam - Functie - Organisatieonderdeel waar hij/zij werkzaam is - Kantooradres - Telefoonnummer - Faxnummer - adres - Onderdeel van de Offerte waarvoor hij/zij contactpersoon is 3.2 Taal De Offerte dient volledig in de Nederlandse taal te zijn gesteld. 3.3 Managementsamenvatting De Offerte dient een managementsamenvatting te bevatten, inclusief prijsoverzicht, van ten hoogste drie pagina s (exclusief het prijsoverzicht). De beoogde opzet van het prijsoverzicht is weergegeven in hoofdstuk Eisen en vragen Alle in het Bestek opgenomen en genummerde eisen en vragen moeten worden beantwoord, tenzij expliciet anders is vermeld. Voor alle onderdelen van het Bestek geldt het volgende: - Alle geformuleerde eisen gelden als absoluut criterium. Dat wil zeggen dat als aan één of meerdere eisen niet wordt voldaan, de Offerte terzijde gelegd wordt. - De vragen zijn verdeeld in vragen met een verschillende weging. De vragen aangeduid met een ster (*) wegen in de beoordeling twee keer zo zwaar als de andere vragen Toelichting begrippen Eisen en vragen zijn uniek geïdentificeerd en worden als volgt onderscheiden: Eis (E) Aan een eis moet zonder voorbehoud worden voldaan (absoluut criterium). Indien niet wordt voldaan aan een eis zal de Inschrijver worden uitgesloten van de offerteprocedure. Commercieel vertrouwelijk 15

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg 1, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder ( Nederland ) Ter attentie van: Uilke

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): The Hague Trains Holding B.V. ("THTH"), Spui 70, Den Haag, 2511 BT, Peter-Paul

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES

BIJLAGEN AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING ALGEMEEN STANDAARDVERKLARING BEDRIJFSGEGEVENS STANDAARDVERKLARING REFERENTIES BIJLAGEN BIJLAGE A: BIJLAGE B: BIJLAGE C: BIJLAGE D: BIJLAGE E: BIJLAGE F: BIJLAGE G: BIJLAGE H: BIJLAGE I: BIJLAGE J: BIJLAGE K: BIJLAGE L: CHECKLIST AKKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE STANDAARDVERKLARING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/03/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Oldambt, Eemsmond, Delfzijl, werkorganisatie

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 5:

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 08/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere 162046567 Stadhuisplein 1, 1315 HR

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie