LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica"

Transcriptie

1 LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010

2 2/73

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) drie bestaande hbo-bacheloropleidingen heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling LOI Hogeschool Opleidingen Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Variant deeltijd Croho-nummers Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Locatie N.v.t.: afstandsonderwijs Auditdatum 26 augustus 2010 Auditteam dr. L.L.M. Frederix (voorzitter - vakdeskundige Bedrijfskundige informatica) drs. A.E.N. Hacquebard (vakdeskundige Informatica) prof. ir. J.W.J. van Till (vakdeskundige Technische informatica) L. Tukkers (studentlid auditteam) drs. I.G.A. Smid (NQA-auditor) Door LOI Hogeschool is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica. Bij de aanvraag werd door de instelling een zelfevaluatierapport aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleidingen heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft het zelfevaluatierapport bestudeerd en een visitatiebezoek aan de opleidingen gebracht. Voorafgaand aan het visitatiebezoek heeft het auditteam op verzoek van LOI Hogeschool een informatiesessie bijgewoond over de online leeromgeving en het onderwijsconcept van de hogeschool. Het zelfevaluatierapport, de informatiesessie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding De opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica werken met een relevante set van eindkwalificaties. De eindkwalificaties zijn tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit het beroepenveld. De opleidingen hebben overtuigend aangetoond dat de nagestreefde eindcompetenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. In het beroeps- en 3/73

4 competentieprofiel Bachelor of ICT 2004 wordt duidelijk aangegeven voor welk beroep de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica opleiden. Het auditteam ziet dit beroepsbeeld terug in de inhoud van de Ontwikkeldocumenten. Onderwerp 2 Programma De opleidingen verzorgen een deeltijdprogramma. Het programma van de drie opleidingen komt aantoonbaar overeen met de door de opleidingen gehanteerde landelijke opleidingscompetenties. Het programma is op de beroepspraktijk gericht. Dit vertaalt zich in portfolio-opdrachten, beroepsproducten en (onderzoeks)opdrachten die uitgevoerd worden in de beroepspraktijk en in afstudeeropdrachten die studenten uitvoeren in de hoofdfase van de opleidingen. De door de opleidingen gehanteerde literatuur bevat gangbare internationale standaardwerken, soms van een eerdere datum, maar voor het doel relevant en van niveau. Het curriculum van de opleidingen is opgebouwd in drie fasen: de propedeuse-, hoofd- en afstudeerfase. De indeling in niveau, thema-blokken en de toepassing van de ICT-levenscyclus in alle fasen zorgen voor een inhoudelijk samenhangend programma. De opleidingen hebben een studeerbaar programma uitgewerkt. De instroomeisen en vrijstellingen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleidingen. De opleidingen voldoen aan de formele eisen voor studieduur. De opleidingen bieden afstandsonderwijs dat ingericht is als competentiegericht onderwijs. Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen en de werkvormen sluiten daarbij aan. De opleidingen hebben het toetsbeleid en de toetsprocedures vastgelegd in de Onderwijsen Examenregeling De gehanteerde toetsen zijn van het vereiste niveau. De kwaliteit van de toetsen is geborgd door de inzet van de centrale examencommissie. De opleidingen hanteren een beoordelingssystematiek met heldere beoordelingscriteria. De vastlegging van de beoordeling van de afstudeeropdracht kan zorgvuldiger. Onderwerp 3 Inzet van personeel De opleidingen maken gebruik van docenten waarvan het merendeel naast het docentschap bij de LOI ook werkzaam is in het relevante beroepenveld of hierin recente ervaring heeft. Er is voldoende personele capaciteit aanwezig om het onderwijs naar behoren te verzorgen. Het merendeel van de docenten heeft een wetenschappelijke opleiding dan wel hbobacheloropleiding genoten. Docenten beschikken op grond van opleiding, (recente) werkervaring en nascholing over de juiste kwalificaties/competenties om de opleidingen te verzorgen. Onderwerp 4 Voorzieningen De opleidingen bieden digitale voorzieningen die passend zijn om het gewenste afstandsonderwijs te verzorgen. Binnen de digitale leeromgeving werken studenten aan opdrachten, communiceren zij met docenten en medestudenten en worden zij van informatie omtrent het programma en de studievoortgang voorzien. De opleidingen voeren de studiebegeleiding op adequate wijze uit en bieden studenten bij het afstandsonderwijs passende begeleiding. Studenten zijn tevreden over de voorzieningen en de studiebegeleiding. 4/73

5 Onderwerp 5 Kwaliteitszorg De opleidingen beschikken over een degelijk kwaliteitszorgsysteem. Het beschikbare kwaliteitshandboek is helder en gericht op het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingen hebben streefcijfers geformuleerd. Naar aanleiding van evaluaties stellen de opleidingen verbeterplannen op die vervolgens leiden tot verbeteringen in het onderwijs. De opleidingen betrekken relevante stakeholders als studenten, docenten, alumni en het afnemend werkveld bij de kwaliteitszorg van het onderwijs. Onderwerp 6 Resultaten De opleidingen leveren studenten af die goed functioneren in het werkveld. Alumni zijn positief over het resultaat van de opleidingen en het werkveld is positief over de kwaliteit van de afgestudeerden. Ten aanzien van de afstudeerwerken van de opleidingen plaatst het auditteam een aantal kanttekeningen ten aanzien van de opzet en opbouw van het onderzoek. Het auditteam stelt vast dat de drie opleidingen het hbo-niveau weerspiegelen. Het auditteam is van mening dat de opleidingen met de aangeleverde cijfers en informatie aantonen voldoende zicht te hebben op relevante instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica van LOI Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. 5/73

6 6/73

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 48 3 Bijlagen 53 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 55 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 61 Bijlage 3 Bezoekprogramma 66 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 68 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 72 7/73

8 8/73

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica zijn in onderstaande tabellen weergeven. Bedrijfskundige Informatica 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Bedrijfskundige Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van de bedrijfsprocessen. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet ten behoeve van optimalisatie van bedrijfsprocessen met behulp van ICT. In de opleiding wordt daarnaast verdiept op het vlak van management. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: analyse, (aansturing van) ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen voor optimalisatie van bedrijfsprocessen; onder andere in functies als informatieanalist, IT-servicemanager en applicatiebeheerder. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitsthema Webapplicaties; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten. 16. Schema opbouw programma propedeuse (intro plus 5 thema s): 60 EC hoofdfase (6 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 9/73

10 Informatica (Software Engineering) 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Informatica (Software Engineering) 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van applicaties. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICTsystemen. De opleiding heeft aanpalend een focus op het ontwikkelen van webapplicaties. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: ontwerpen, bouwen en implementeren van software. Onder andere in functies als systeemanalist, systeemontwerper en applicatieontwikkelaar. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitsthema Webapplicaties; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten; - Inbedding meest recente UML-certificering in het thema Ontwerpen. 16. Schema opbouw programma propedeuse (intro plus 5 thema s): 60 EC hoofdfase (6 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 10/73

11 Technische Informatica 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Technische Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van de infrastructuur. De opleiding richt zich daarmee nadrukkelijk niet op de hardware interfacing zoals veel andere TI-opleidingen doen. De opleiding heeft derhalve de ondertitel System and Network Engineering meegekregen. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet voor het ontwerpen, implementeren en beheren van ICTnetwerkinfrastructuren en onderliggende ICT-systemen. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: ontwerpen, bouwen en implementeren van software; onder andere in functies als technisch infrastructuurontwerper, netwerkspecialist en beveiligingsadviseur. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Accentverschuiving van de architectuurlaag Hardware Interfacing naar Infrastructuur; - Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitgericht thema s als Virtualisatie en Security; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten; - Aanvulling met leerlijn beroepsvaardigheden. 16. Schema opbouw programma propedeuse (4 thema s): 60 EC hoofdfase (8 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 11/73

12 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleidingen: Bedrijfskundige Informatica Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Informatica (Software Engineering) Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende 12/73

13 Technische Informatica Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica van LOI Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen Het doel van de opleidingen Bedrijfskundige Informatica (BI), Informatica: Software Engineering (SE) en Technische Informatica (TI) van LOI Hogeschool is het opleiden van studenten tot de graad van Bachelor of ICT conform het landelijk beroeps- en competentieprofiel Bachelor of ICT 2004 van de stichting HBO-I. Daarin is beschreven dat afgestudeerden tien generieke hbo-competenties bezitten plus vijf specifieke bouwstenen voor ICT-competenties in een relevante context. Deze 15 bouwstenen worden specifieke competenties wanneer deze worden toegepast in het beroepsdomein. 13/73

14 De vijf specifieke ICT-competenties zijn rechtstreeks afgeleid van de ICT-levenscyclus. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet in alle fasen van de levenscyclus kunnen werken en moet daarvoor al deze competenties beheersen. De vijf ICT-competenties, naast de tien generieke hbo-competenties zijn: o B1 Analyseren: Voert een analyse uit van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Stelt functionele specificaties op. o B2 Adviseren: Formuleert op basis van een analyse en in overleg met stakeholders een onderbouwd advies voor de herinrichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem. Betrekt hierin financiële aspecten, tijdsaspecten, de organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing. o B3 Ontwerpen: Ontwerpt een ICT-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. o B4 Realiseren: Bouwt en implementeert een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. o B5 Beheren: Geeft vorm aan de exploitatie en het beheer van ICT-systemen. Zorgt voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstelling van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verleent diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen de gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. Zorgt in samenhang met ontwerp en bouw voor het onderhoud van ICT-systemen. In bijlage 5 van dit visitatierapport is een volledig overzicht van de competenties opgenomen. De opleidingen hanteren de landelijke opleidingscompetenties en passen deze toe op de specifieke context voor de opleidingen: de opleiding Bedrijfskundige Informatica richt zich op het efficiënter maken van bedrijfsprocessen middels ICT; de opleiding Informatica (SE) richt zich op het ontwerpen, bouwen en implementeren van software en de opleiding Technische Informatica richt zich op het ontwerpen, bouwen en beheren van infrastructuur. De hogeschool sluit voor de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) aan bij de omschrijving van de landelijke opleidingsprofielen. Voor de opleiding Technische Informatica heeft de hogeschool in 2008 gekozen voor de context infrastructuur en niet meer voor de context hardware en interfacing. De hogeschool sluit daarmee aan bij de 5-deling in architectuurlagen van de Digitale Universiteit: Presentatie en communicatie; Bedrijfsprocessen; Applicaties; Infrastructuur; Hardware interfacing. In het zelfevaluatierapport beargumenteert de opleiding de keuze voor deze context. Om voor aankomende studenten duidelijk te maken dat de opleiding zich richt op infrastructuur heeft de opleiding Technische Informatica de ondertitel System and 14/73

15 Network Engineering meegekregen. De indeling van vijf architectuurlagen is door het HBO-I in 2009 in het profiel Bachelor of ICT 2009 opgenomen. De opleidingen hebben in overleg met vertegenwoordigers van het werkveld, waaronder de beroepenveldcommissie Informatica, ervoor gekozen aan te sluiten bij het landelijke beroeps- en competentieprofiel van Bij herziening van de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) in 2007 is aangesloten op de geactualiseerde versie van het profiel. De opleiding Technische Informatica heeft de competenties vernieuwd naar aanleiding van het herziene competentieprofiel in 2008, en heeft dus gekozen voor de context infrastructuur. Uit notulen en gesprekken tussen het auditteam en een lid van de beroepenveldcommissie blijkt dat de aansluiting op het landelijk beroeps- en competentieprofiel door de commissie is besproken en goedgekeurd. Naast de aansluiting op het landelijke profiel hebben de opleidingen zelf ook contacten met vertegenwoordigers van het werkveld om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en het werkveld. Dit gebeurt onder andere door vakdeskundigen, dit zijn docenten van het cluster Informatica, die minimaal één keer per jaar over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied rapporteren en aangeven wat daarvan de gevolgen zijn voor het lesmateriaal. Verder heeft de hogeschool een beroepenveldcommissie Informatica ingesteld, die jaarlijks bij elkaar komt en die contact heeft met de businessunitmanager en de projectleider. Voorbeelden van onderwerpen die zijn besproken met de beroepenveldcommissie zijn de herontwerpen van de opleidingen, de nieuwe inrichting van het themablok Ontwerpen, de competentiematrix, het nieuwe beroepsprofiel en de omvang en opzet van de portfolio-opdrachten. Leden van de beroepenveldcommissie met wie het auditteam sprak, geven aan dat zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over actuele ontwikkelingen in het beroep en dat zij dit terugzien in de opleidingen. De opleidingen geven in het zelfevaluatierapport aan dat zij zich onderscheiden door curriculumontwerp op basis van afstandsonderwijs, het inzetten van de werkplek als stageplaats, het ontwikkelen van eigen modulen met leerstof en uitleg/toelichting (met uitsluitend individuele begeleiding van de docent als de student dit vraagt) en inbedding van externe certificering. Het curriculum van de opleidingen bevat diverse externe examens waardoor studenten in het bezit komen van internationaal erkende certificeringen. Voorbeelden daarvan zijn ITIL, BiSL, Prince2, Microsoft.NET-certificering, Cisco CCNA, Linux LPI en Citrix CCA. Voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica heeft de hogeschool gekozen voor een profilering in de richting van informatica en minder in de richting van bedrijfskunde. Voor de herziening van de opleiding Technische Informatica is de opleiding afgeweken van het landelijk profiel in contextkeuze. Deze keuze is door meer hogescholen gemaakt en in het landelijk beroepsprofiel van 2009 komt de focus op infrastructuur terug. De hogeschool heeft voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica een vergelijking gemaakt met het NTI, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. De LOI hogeschool benadert de Bedrijfskundige Informatica vanuit de Informatica en niet vanuit de bedrijfskunde, evenals de hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. 15/73

16 Voor de opleiding Informatica (SE) kiest de hogeschool voor de focus op het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen. De opleiding geeft aan dat dit overeenkomt met de meerderheid van hogescholen die Informatica aanbieden. De hogeschool heeft voor de opleiding Technische Informatica een vergelijking gemaakt met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Daaruit blijkt dat deze hogescholen ook de focus leggen op infrastructuur. De hogeschool schrijft in het zelfevaluatierapport dat zij zich samen met deze opleidingen onderscheiden door wat meestal verstaan wordt onder technische informatica: meer nadruk op de techniek en de hardware. De opleidingen schrijven in het evaluatierapport dat door HBO-I een overzicht is gemaakt van verschillende profielen uit andere landen, waaronder Nederland (bachelor of ICT), Duitsland (APO), Engeland (SFIA),en de Verenigde Staten (ACM/IEEE). Dit heeft geleid tot de conclusie dat de door de Stichting HBO-I opgestelde kwalificaties een toetsing op internationale aansluiting en de herkenbaarheid van de daarvan afgeleide programma s in internationaal perspectief konden doorstaan. Tevens is een marktanalyse gemaakt van de belangrijkste internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Voor de opleiding Technische Informatica heeft dat onder andere geleid tot het opnemen van het thema Virtualisatie in het programma. Het management van de opleidingen geeft, bij vragen van het auditteam naar bestaande internationale contacten en samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijsprogramma s, aan indirecte contacten te hebben met de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) met betrekking tot het ontwerp van de leeromgeving. Het opleidingsmanagement geeft aan dat het landelijke HBO-I profiel (2004) de basis van de onderwijsprogramma s vormt en dat op een aantal punten, onder andere vanuit het EUCIP-certificeringsprogramma van de Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), beperkt accenten zijn aangebracht. Verder is de hogeschool partner van de Computing Technology Industry Association (CompTIA). Het management geeft aan dat vanuit LOI een aantal CompTIA opleidingen worden aangeboden, maar dat de hogeschool haar eindkwalificaties en hbo-programma s niet laat aansluiten op CompTIA, maar zoals gezegd op het landelijke HBO-I profiel. Overwegingen De opleidingen hanteren een duidelijke set van eindcompetenties die, omdat deze een directe vertaling zijn van de door het HBO-I ontwikkelde competenties, aansluiten bij de eisen van vakgenoten. Via rapportages van vakdeskundigen en structurele overleggen van de beroepenveldcommissie wordt aansluiting op landelijke eisen van vakgenoten en de beroepspraktijk gewaarborgd. De wijze waarop dit nu plaatsvindt, beoordeelt het auditteam als voldoende. De opleidingen zouden internationale contacten breder kunnen trekken en actiever kunnen aanhalen. De komst van een lectoraat Informatica zal hier mogelijk een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen over de internationale vergelijking komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel voldoende. 16/73

17 Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleidingen Informatica leiden op tot Bachelor of ICT, zoals gedefinieerd in het landelijk profiel. De opleidingscompetenties zijn getoetst aan de Dublin Descriptoren. In de tabel Relatie Dublin descriptoren domeincompetenties HBO-I in het zelfevaluatierapport geven de opleidingen aan hoe de opleidingscompetenties zich verhouden tot de Dublin descriptoren. De Dublin descriptor Kennis en Inzicht is gekoppeld aan alle vijf domeincompetenties: B1 Analyseren, B2 Adviseren, B3 Ontwerpen, B4 Realiseren en B5 Beheren. De descriptor Toepassen van Kennis en Inzicht is gekoppeld aan competenties B1, B3, B4, en B5, Oordeelsvorming komt overeen met B1 en B2, Communicatie met B2 en B4 en de descriptor Leervaardigheden ten slotte is gekoppeld aan B3, B4 en B5. Daarnaast geven de opleidingen per competentie een uitleg over hoe de Dublin descriptoren terugkomen in de opleidingscompetenties. Bijvoorbeeld bij de competentie B1 Analyseren: Bij de competentie Analyseren (B1) gaat het om het opsporen van factoren die in een bepaalde context van belang zijn evenals van de mate waarin zij die beïnvloeden. Dat betekent dat de student op toepassingsniveau vertrouwd moet zijn met de analysemethoden voor een bepaalde context. Om die reden is de Dublin descriptor Toepassen van kennis en inzicht hier van belang. Juist doordat de analyse in een bepaalde context plaatsvindt, is vooral ook het oordeelsvermogen van de student hier belangrijk. En voor de competentie B2 Adviseren: Bij de competentie Adviseren (B2) staat het communiceren centraal, daarnaast is oordeelsvorming van belang om tot een goed beargumenteerd advies te komen. Kennis en inzicht van de omgeving waar geadviseerd wordt, is hier dan ook evident. (Uit: Zelfevaluatierapport accreditatieopleidingen Cluster HBO Informatica 2010) In het Ontwikkeldocument propedeuse BI en SE 2007 en in het Ontwikkeldocument hoofdfase BI en SE 2008 beschrijven de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) drie beheersingsniveaus van de competenties: 1. Foundation Dit is het basisniveau van een competentie. Een student wordt op dit niveau vooral geacht kennis op te doen. Bij de toetsing wordt de student gestuurd in de uitwerking. Er wordt bijvoorbeeld een casus gegeven aan de hand waarvan een student een gegevensmodel moet opstellen. Hierbij kunnen wanneer nodig ook deelvragen worden gegeven om de student nog verder te ondersteunen bij de uitwerking. 2. Advanced Op dit niveau moet de student zelfstandig in een relatief eenvoudige situatie tot een oplossing komen. De student wordt bijvoorbeeld gevraagd om een praktijksituatie te selecteren (eigen werkomgeving of via internet e.d.) en een gegevensmodel op te stellen voor deze situatie. 17/73

18 3. Expert Op dit niveau moet de student in een complexe situatie tot een oplossing komen, waarbij ook samenwerken met anderen en communiceren met bijvoorbeeld gebruikers aan de orde komen. In de propedeuse komen de competenties met niveau 1. Foundation aan bod, in de hoofdfase niveau 2 Advanced en niveau 3 Expert in de afstudeerfase. In het Ontwikkeldocument propedeuse TI 2008 en het Ontwikkeldocument hoofdfase TI 2010 beschrijft de opleiding Technische Informatica vier beheersingsniveaus van de competenties: 1. Basiskennis en/of gedrag, met begeleiding, toepassing binnen afgebakende context. 2. Past competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situaties. 3. Zelfstandige toepassing van competentie in meer complexe situaties. 4. Flexibele toepassing van competentie in complexe situaties. Is in staat om competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen. N.B. Niveau 4 wordt doorgaans pas na de opleiding met enkele jaren ervaring gehaald, de opleiding Technische Informatica werkt daarom met drie niveaus. In competentiematrices van het digitaal portfolio voor de propedeuse en de hoofdfase van Bedrijfskundige Informatica, Informatica (SE) en Technische Informatica geven de opleidingen aan in welke thema s de domeincompetenties terugkomen. Er is door de opleidingen nog geen verband gelegd tussen de niveaus en de niveaus zoals vastgelegd in het European Qualification Framework for life long learning (EQF). Het opleidingsmanagement geeft in het gesprek met het auditteam aan dat de opleidingen zich sinds voorjaar 2009 op dit onderwerp oriënteren. Onder andere via de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, voorheen Paepon). Ook examenorganisatie EXIN heeft inmiddels belangstelling getoond haar examenaanbod aan een vergelijk ten behoeve van internationale transparantie te onderwerpen. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleidingen overtuigend hebben aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor, de Dublin descriptoren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. 18/73

19 Bevindingen De eindkwalificaties van de opleidingen zijn ontleend aan het landelijk vastgestelde profiel Bachelor of ICT Een brede vertegenwoordiging van het ICT-bedrijfsleven heeft het profiel Bachelor of ICT gevalideerd, nadat de leden van de HBO-I ermee ingestemd hebben. De invulling van het opleidingsprofiel door de hogeschool is door programmaleiding, vakdeskundigen en ontwikkelaars getoetst aan de praktijk. De beroepenveldcommissie heeft zich volgens de opleiding kunnen vinden in de keuzes van de hogeschool. Bij het formuleren van de competenties in de Bachelor of ICT (2004) is erop gelet dat het niveau van de bachelor overeenkomt met dat van een beginnend beroepsbeoefenaar. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (SE) en Technische Informatica leiden studenten op voor het werkveld van de ICT. Afgestudeerden bezitten een brede basiskennis op het gebied van bedrijfsprocessen, softwareontwikkeling en infrastructuur en sluiten daarmee volgens de opleidingen aan op de vraag uit het werkveld. In de illustraties van het landelijk profiel wordt de link gelegd naar diverse beroepen. Er wordt daarin een doorkoppeling gemaakt van competenties (toegepast op contexten) naar specifieke bijbehorende beroepsproducten. De hogeschool maakt deze koppeling in het digitaal portfolio en de afstudeeropdracht, vastgelegd in de Ontwikkeldocumenten van de opleidingen. Studenten Bedrijfskundige Informatica worden opgeleid op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar onder andere in functies als: (junior) informatieanalist, (junior) ICTadviseur, IT servicemanager, junior projectleider/projectmanager ICT, junior informatiemanager, systeemanalist, adviseur methoden en technieken, beheerder, beleidsmedewerker ICT, consultant, e-business consultant en management consultant. Studenten Informatica (SE) worden opgeleid tot systeemanalist, systeemontwikkelaar, programmeur, softwareontwikkelaar, systeemontwerper, systeembeheerder, applicatieontwikkelaar, (database)beheerder, junior projectleider/projectmanager ICT, junior IT servicemanager, adviseur methoden en technieken, beheerder, consultant, digitaal rechercheur en helpdeskmedewerker. Studenten Technische Informatica worden opgeleid tot infrastructuurontwerper, technisch infrastructuur beheerder, netwerk manager, beveiligingsadviseur, telecommunicatiearchitect, ICT projectmanager, netwerkspecialist, systeemspecialist, junior projectleider, technisch consultant, beheerder, netwerkbeheerder, digitaal rechercheur, softwareontwikkelaar, systeembeheerder en systeemontwerper. Overwegingen De eindkwalificaties van de opleidingen zijn direct afgeleid van het door de stichting HBO-I opgestelde beroeps- en competentieprofiel Bachelor of ICT Het auditteam herkent dit landelijk opgestelde beroeps- en competentieprofiel in de specifieke contexten van de drie opleidingen. De eindkwalificaties van de opleidingen weerspiegelen duidelijk het beroep waarvoor studenten van de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica worden opgeleid. 19/73

20 Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen In het zelfevaluatierapport geven de opleidingen aan dat LOI Hogeschool grote waarde hecht aan de kwaliteit van het studiemateriaal. Passend bij het door de hogeschool aangeboden afstandsonderwijs en kenmerkend voor het studiemateriaal en de modules is dat deze zijn ontwikkeld als inhoud en docent ineen. Dit voorkomt dat de student telkens de docent moet raadplegen om te vragen hoe verder te kunnen met zijn studie. Concreet betekent dit dat de hogeschool vakliteratuur combineert met studiewijzers, waarmee studenten door de stof worden geleid. Studenten met wie het auditteam sprak geven aan dat dit goed werkt en dat het voor hen een voordeel is dat de leerstof en de uitleg van de docent op papier staan. Kennisontwikkeling door de student vindt plaats aan de hand van het voor de opleidingen ontwikkelde lesmateriaal, via vakliteratuur, via interactie met de beroepspraktijk en door het zelfstandig doen van toegepast onderzoek. Het auditteam heeft het ter inzage gelegde lesmateriaal van de drie opleidingen bestudeerd en beoordeelt de kwaliteit en het niveau van de gebruikte vakliteratuur als voldoende. Het zijn voor de opleidingen en het domein BI, TI en I herkenbare titels. Het auditteam ziet in het lesmateriaal diverse voor het vakgebied Informatica relevante onderwerpen terug, zoals: Agile, SOA, SCRUM, UML, PRINCE2. Wel stelt het auditteam vast dat de gebruikte literatuur soms van een eerdere datum is (van voor 2005), terwijl recentere literatuur beschikbaar is. Voor wat betreft het internationale gehalte van de gebruikte literatuur stelt het auditteam vast dat gebruik wordt gemaakt van gangbare internationale standaardwerken en dat er voor recente methoden en technieken verwijzingen zijn naar websites. Tot slot wil het auditteam een opmerking plaatsen over de bronvermeldingen en literatuurverwijzingen in het lesmateriaal van de drie opleidingen. Het auditteam constateert dat het door de opleidingen zelf ontwikkelde lesmateriaal van niveau is, maar dat het niet altijd kon achterhalen welke (literatuur)bronnen waren gehanteerd door de ontwikkelaars van het 20/73

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid WORKSHOP 1W7 Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid Serge Wallagh hogeschooldocent-teamleider Business IT & Management bij IICT-FNT na een lange carrière in de commerciële advisering

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

www.hogeschoole3.nl Volg ons op:

www.hogeschoole3.nl Volg ons op: TUDIEGIDS 2014-2015 www.hogeschoole3.nl Volg ons op: 2 www.hogeschoole3.nl Voorwoord De komende jaren is er veel vraag naar HBO-afgestudeerden met een diplomering (HBO ICT) «en daarbij ook een certificering

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken Croho-registratienummer: 34313 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Informatica, IT Service Management Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005 en 19 mei 2005

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Informatica NHL Hogeschool HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/73 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid

Hogeschool NTI. TNO Integrale Veiligheid Hogeschool NTI TNO Integrale Veiligheid Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/55 NQA - NTI: audit TNO hbo-bacheloropleiding TNO Integrale Veiligheid Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september en 7 oktober

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september 2010

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding NTI Hogeschool Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA NTI: audit bestaande hbo-bachelor Hogere Europese Beroepen Opleiding Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 LOI Hogeschool Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, februari 2007 Inhoud 2/57

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34413 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (Herbeoordeling, juli 2011) 2/71 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

UNA University of the Netherlands Antilles. ICT Elektrotechniek

UNA University of the Netherlands Antilles. ICT Elektrotechniek UNA University of the Netherlands Antilles ICT Elektrotechniek Netherlands Quality Agency (NQA) maart 2011 2/76 NQA UNA: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen ICT en Elektrotechniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011)

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Technische Informatica. Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) december 2010 (herbeoordeling, juli 2011) 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bachelor Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Master of Business Administration LOI University aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september 2005

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2016 Automatiseringskennis op elk niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Theorie en opdrachten

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie