LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica"

Transcriptie

1 LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010

2 2/73

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) drie bestaande hbo-bacheloropleidingen heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling LOI Hogeschool Opleidingen Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Variant deeltijd Croho-nummers Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Locatie N.v.t.: afstandsonderwijs Auditdatum 26 augustus 2010 Auditteam dr. L.L.M. Frederix (voorzitter - vakdeskundige Bedrijfskundige informatica) drs. A.E.N. Hacquebard (vakdeskundige Informatica) prof. ir. J.W.J. van Till (vakdeskundige Technische informatica) L. Tukkers (studentlid auditteam) drs. I.G.A. Smid (NQA-auditor) Door LOI Hogeschool is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica. Bij de aanvraag werd door de instelling een zelfevaluatierapport aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleidingen heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft het zelfevaluatierapport bestudeerd en een visitatiebezoek aan de opleidingen gebracht. Voorafgaand aan het visitatiebezoek heeft het auditteam op verzoek van LOI Hogeschool een informatiesessie bijgewoond over de online leeromgeving en het onderwijsconcept van de hogeschool. Het zelfevaluatierapport, de informatiesessie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding De opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica werken met een relevante set van eindkwalificaties. De eindkwalificaties zijn tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit het beroepenveld. De opleidingen hebben overtuigend aangetoond dat de nagestreefde eindcompetenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. In het beroeps- en 3/73

4 competentieprofiel Bachelor of ICT 2004 wordt duidelijk aangegeven voor welk beroep de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica opleiden. Het auditteam ziet dit beroepsbeeld terug in de inhoud van de Ontwikkeldocumenten. Onderwerp 2 Programma De opleidingen verzorgen een deeltijdprogramma. Het programma van de drie opleidingen komt aantoonbaar overeen met de door de opleidingen gehanteerde landelijke opleidingscompetenties. Het programma is op de beroepspraktijk gericht. Dit vertaalt zich in portfolio-opdrachten, beroepsproducten en (onderzoeks)opdrachten die uitgevoerd worden in de beroepspraktijk en in afstudeeropdrachten die studenten uitvoeren in de hoofdfase van de opleidingen. De door de opleidingen gehanteerde literatuur bevat gangbare internationale standaardwerken, soms van een eerdere datum, maar voor het doel relevant en van niveau. Het curriculum van de opleidingen is opgebouwd in drie fasen: de propedeuse-, hoofd- en afstudeerfase. De indeling in niveau, thema-blokken en de toepassing van de ICT-levenscyclus in alle fasen zorgen voor een inhoudelijk samenhangend programma. De opleidingen hebben een studeerbaar programma uitgewerkt. De instroomeisen en vrijstellingen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleidingen. De opleidingen voldoen aan de formele eisen voor studieduur. De opleidingen bieden afstandsonderwijs dat ingericht is als competentiegericht onderwijs. Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen en de werkvormen sluiten daarbij aan. De opleidingen hebben het toetsbeleid en de toetsprocedures vastgelegd in de Onderwijsen Examenregeling De gehanteerde toetsen zijn van het vereiste niveau. De kwaliteit van de toetsen is geborgd door de inzet van de centrale examencommissie. De opleidingen hanteren een beoordelingssystematiek met heldere beoordelingscriteria. De vastlegging van de beoordeling van de afstudeeropdracht kan zorgvuldiger. Onderwerp 3 Inzet van personeel De opleidingen maken gebruik van docenten waarvan het merendeel naast het docentschap bij de LOI ook werkzaam is in het relevante beroepenveld of hierin recente ervaring heeft. Er is voldoende personele capaciteit aanwezig om het onderwijs naar behoren te verzorgen. Het merendeel van de docenten heeft een wetenschappelijke opleiding dan wel hbobacheloropleiding genoten. Docenten beschikken op grond van opleiding, (recente) werkervaring en nascholing over de juiste kwalificaties/competenties om de opleidingen te verzorgen. Onderwerp 4 Voorzieningen De opleidingen bieden digitale voorzieningen die passend zijn om het gewenste afstandsonderwijs te verzorgen. Binnen de digitale leeromgeving werken studenten aan opdrachten, communiceren zij met docenten en medestudenten en worden zij van informatie omtrent het programma en de studievoortgang voorzien. De opleidingen voeren de studiebegeleiding op adequate wijze uit en bieden studenten bij het afstandsonderwijs passende begeleiding. Studenten zijn tevreden over de voorzieningen en de studiebegeleiding. 4/73

5 Onderwerp 5 Kwaliteitszorg De opleidingen beschikken over een degelijk kwaliteitszorgsysteem. Het beschikbare kwaliteitshandboek is helder en gericht op het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingen hebben streefcijfers geformuleerd. Naar aanleiding van evaluaties stellen de opleidingen verbeterplannen op die vervolgens leiden tot verbeteringen in het onderwijs. De opleidingen betrekken relevante stakeholders als studenten, docenten, alumni en het afnemend werkveld bij de kwaliteitszorg van het onderwijs. Onderwerp 6 Resultaten De opleidingen leveren studenten af die goed functioneren in het werkveld. Alumni zijn positief over het resultaat van de opleidingen en het werkveld is positief over de kwaliteit van de afgestudeerden. Ten aanzien van de afstudeerwerken van de opleidingen plaatst het auditteam een aantal kanttekeningen ten aanzien van de opzet en opbouw van het onderzoek. Het auditteam stelt vast dat de drie opleidingen het hbo-niveau weerspiegelen. Het auditteam is van mening dat de opleidingen met de aangeleverde cijfers en informatie aantonen voldoende zicht te hebben op relevante instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica van LOI Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. 5/73

6 6/73

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 48 3 Bijlagen 53 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 55 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 61 Bijlage 3 Bezoekprogramma 66 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 68 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 72 7/73

8 8/73

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica zijn in onderstaande tabellen weergeven. Bedrijfskundige Informatica 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Bedrijfskundige Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van de bedrijfsprocessen. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet ten behoeve van optimalisatie van bedrijfsprocessen met behulp van ICT. In de opleiding wordt daarnaast verdiept op het vlak van management. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: analyse, (aansturing van) ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen voor optimalisatie van bedrijfsprocessen; onder andere in functies als informatieanalist, IT-servicemanager en applicatiebeheerder. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitsthema Webapplicaties; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten. 16. Schema opbouw programma propedeuse (intro plus 5 thema s): 60 EC hoofdfase (6 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 9/73

10 Informatica (Software Engineering) 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Informatica (Software Engineering) 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van applicaties. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICTsystemen. De opleiding heeft aanpalend een focus op het ontwikkelen van webapplicaties. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: ontwerpen, bouwen en implementeren van software. Onder andere in functies als systeemanalist, systeemontwerper en applicatieontwikkelaar. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitsthema Webapplicaties; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten; - Inbedding meest recente UML-certificering in het thema Ontwerpen. 16. Schema opbouw programma propedeuse (intro plus 5 thema s): 60 EC hoofdfase (6 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 10/73

11 Technische Informatica 1. Naam instelling LOI Hogeschool 2. Status instelling Aangewezen 3. Naam opleiding in CROHO Technische Informatica 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichting(en) n.v.t. 8. Locatie n.v.t.: afstandsonderwijs (vanuit Leiderdorp) 9. Code of conduct n.v.t. 10. Variant Deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleiding De op het landelijke profiel Bachelor of ICT (2004) gebaseerde (beroeps)competenties worden toegepast op de context van de infrastructuur. De opleiding richt zich daarmee nadrukkelijk niet op de hardware interfacing zoals veel andere TI-opleidingen doen. De opleiding heeft derhalve de ondertitel System and Network Engineering meegekregen. Doel is op te leiden tot een Bachelor of ICT die haar of zijn competenties vooral inzet voor het ontwerpen, implementeren en beheren van ICTnetwerkinfrastructuren en onderliggende ICT-systemen. 12. Beoogd werkveld alumni Werkend vanaf niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in de informatie- en communicatietechnologie met als focus: ontwerpen, bouwen en implementeren van software; onder andere in functies als technisch infrastructuurontwerper, netwerkspecialist en beveiligingsadviseur. 13. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool 14. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 15. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie Ondergebracht als zelfstandige Bacheloropleiding binnen het domeincluster ICT van Stichting LOI Hoger Onderwijs (LOI Hogeschool) Vorige visitatie (TNO): 2004 Besluit NVAO: 1 augustus Accentverschuiving van de architectuurlaag Hardware Interfacing naar Infrastructuur; - Groeperen van vakken in samenhangende modulen en thema s, groepering naar beroepscompetenties aangevuld met actualiteitgericht thema s als Virtualisatie en Security; - Invoering digitaal portfolio; - Inbreng eigen beroepsproducten mogelijk gemaakt binnen kader praktijkgerichte opdrachten; - Aanvulling met leerlijn beroepsvaardigheden. 16. Schema opbouw programma propedeuse (4 thema s): 60 EC hoofdfase (8 thema s): 130 EC praktijk: stage: 30 EC praktijk: afstudeeropdracht: 20 EC 240 EC 11/73

12 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleidingen: Bedrijfskundige Informatica Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Informatica (Software Engineering) Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende 12/73

13 Technische Informatica Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo Voldoende 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldaan Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (Software Engineering) en Technische Informatica van LOI Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindingen Het doel van de opleidingen Bedrijfskundige Informatica (BI), Informatica: Software Engineering (SE) en Technische Informatica (TI) van LOI Hogeschool is het opleiden van studenten tot de graad van Bachelor of ICT conform het landelijk beroeps- en competentieprofiel Bachelor of ICT 2004 van de stichting HBO-I. Daarin is beschreven dat afgestudeerden tien generieke hbo-competenties bezitten plus vijf specifieke bouwstenen voor ICT-competenties in een relevante context. Deze 15 bouwstenen worden specifieke competenties wanneer deze worden toegepast in het beroepsdomein. 13/73

14 De vijf specifieke ICT-competenties zijn rechtstreeks afgeleid van de ICT-levenscyclus. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet in alle fasen van de levenscyclus kunnen werken en moet daarvoor al deze competenties beheersen. De vijf ICT-competenties, naast de tien generieke hbo-competenties zijn: o B1 Analyseren: Voert een analyse uit van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Stelt functionele specificaties op. o B2 Adviseren: Formuleert op basis van een analyse en in overleg met stakeholders een onderbouwd advies voor de herinrichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ICT-systeem. Betrekt hierin financiële aspecten, tijdsaspecten, de organisatie(verandering), haalbaarheid en risico s en mogelijkheden voor outsourcing. o B3 Ontwerpen: Ontwerpt een ICT-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. o B4 Realiseren: Bouwt en implementeert een ICT-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. o B5 Beheren: Geeft vorm aan de exploitatie en het beheer van ICT-systemen. Zorgt voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstelling van een nieuw(e release van een) ICT-systeem. Verleent diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement) binnen de gestelde kaders voor kwaliteit en financiën. Zorgt in samenhang met ontwerp en bouw voor het onderhoud van ICT-systemen. In bijlage 5 van dit visitatierapport is een volledig overzicht van de competenties opgenomen. De opleidingen hanteren de landelijke opleidingscompetenties en passen deze toe op de specifieke context voor de opleidingen: de opleiding Bedrijfskundige Informatica richt zich op het efficiënter maken van bedrijfsprocessen middels ICT; de opleiding Informatica (SE) richt zich op het ontwerpen, bouwen en implementeren van software en de opleiding Technische Informatica richt zich op het ontwerpen, bouwen en beheren van infrastructuur. De hogeschool sluit voor de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) aan bij de omschrijving van de landelijke opleidingsprofielen. Voor de opleiding Technische Informatica heeft de hogeschool in 2008 gekozen voor de context infrastructuur en niet meer voor de context hardware en interfacing. De hogeschool sluit daarmee aan bij de 5-deling in architectuurlagen van de Digitale Universiteit: Presentatie en communicatie; Bedrijfsprocessen; Applicaties; Infrastructuur; Hardware interfacing. In het zelfevaluatierapport beargumenteert de opleiding de keuze voor deze context. Om voor aankomende studenten duidelijk te maken dat de opleiding zich richt op infrastructuur heeft de opleiding Technische Informatica de ondertitel System and 14/73

15 Network Engineering meegekregen. De indeling van vijf architectuurlagen is door het HBO-I in 2009 in het profiel Bachelor of ICT 2009 opgenomen. De opleidingen hebben in overleg met vertegenwoordigers van het werkveld, waaronder de beroepenveldcommissie Informatica, ervoor gekozen aan te sluiten bij het landelijke beroeps- en competentieprofiel van Bij herziening van de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) in 2007 is aangesloten op de geactualiseerde versie van het profiel. De opleiding Technische Informatica heeft de competenties vernieuwd naar aanleiding van het herziene competentieprofiel in 2008, en heeft dus gekozen voor de context infrastructuur. Uit notulen en gesprekken tussen het auditteam en een lid van de beroepenveldcommissie blijkt dat de aansluiting op het landelijk beroeps- en competentieprofiel door de commissie is besproken en goedgekeurd. Naast de aansluiting op het landelijke profiel hebben de opleidingen zelf ook contacten met vertegenwoordigers van het werkveld om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en het werkveld. Dit gebeurt onder andere door vakdeskundigen, dit zijn docenten van het cluster Informatica, die minimaal één keer per jaar over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied rapporteren en aangeven wat daarvan de gevolgen zijn voor het lesmateriaal. Verder heeft de hogeschool een beroepenveldcommissie Informatica ingesteld, die jaarlijks bij elkaar komt en die contact heeft met de businessunitmanager en de projectleider. Voorbeelden van onderwerpen die zijn besproken met de beroepenveldcommissie zijn de herontwerpen van de opleidingen, de nieuwe inrichting van het themablok Ontwerpen, de competentiematrix, het nieuwe beroepsprofiel en de omvang en opzet van de portfolio-opdrachten. Leden van de beroepenveldcommissie met wie het auditteam sprak, geven aan dat zij gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over actuele ontwikkelingen in het beroep en dat zij dit terugzien in de opleidingen. De opleidingen geven in het zelfevaluatierapport aan dat zij zich onderscheiden door curriculumontwerp op basis van afstandsonderwijs, het inzetten van de werkplek als stageplaats, het ontwikkelen van eigen modulen met leerstof en uitleg/toelichting (met uitsluitend individuele begeleiding van de docent als de student dit vraagt) en inbedding van externe certificering. Het curriculum van de opleidingen bevat diverse externe examens waardoor studenten in het bezit komen van internationaal erkende certificeringen. Voorbeelden daarvan zijn ITIL, BiSL, Prince2, Microsoft.NET-certificering, Cisco CCNA, Linux LPI en Citrix CCA. Voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica heeft de hogeschool gekozen voor een profilering in de richting van informatica en minder in de richting van bedrijfskunde. Voor de herziening van de opleiding Technische Informatica is de opleiding afgeweken van het landelijk profiel in contextkeuze. Deze keuze is door meer hogescholen gemaakt en in het landelijk beroepsprofiel van 2009 komt de focus op infrastructuur terug. De hogeschool heeft voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica een vergelijking gemaakt met het NTI, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. De LOI hogeschool benadert de Bedrijfskundige Informatica vanuit de Informatica en niet vanuit de bedrijfskunde, evenals de hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam. 15/73

16 Voor de opleiding Informatica (SE) kiest de hogeschool voor de focus op het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen. De opleiding geeft aan dat dit overeenkomt met de meerderheid van hogescholen die Informatica aanbieden. De hogeschool heeft voor de opleiding Technische Informatica een vergelijking gemaakt met de Hogeschool Zuyd, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Daaruit blijkt dat deze hogescholen ook de focus leggen op infrastructuur. De hogeschool schrijft in het zelfevaluatierapport dat zij zich samen met deze opleidingen onderscheiden door wat meestal verstaan wordt onder technische informatica: meer nadruk op de techniek en de hardware. De opleidingen schrijven in het evaluatierapport dat door HBO-I een overzicht is gemaakt van verschillende profielen uit andere landen, waaronder Nederland (bachelor of ICT), Duitsland (APO), Engeland (SFIA),en de Verenigde Staten (ACM/IEEE). Dit heeft geleid tot de conclusie dat de door de Stichting HBO-I opgestelde kwalificaties een toetsing op internationale aansluiting en de herkenbaarheid van de daarvan afgeleide programma s in internationaal perspectief konden doorstaan. Tevens is een marktanalyse gemaakt van de belangrijkste internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Voor de opleiding Technische Informatica heeft dat onder andere geleid tot het opnemen van het thema Virtualisatie in het programma. Het management van de opleidingen geeft, bij vragen van het auditteam naar bestaande internationale contacten en samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijsprogramma s, aan indirecte contacten te hebben met de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) met betrekking tot het ontwerp van de leeromgeving. Het opleidingsmanagement geeft aan dat het landelijke HBO-I profiel (2004) de basis van de onderwijsprogramma s vormt en dat op een aantal punten, onder andere vanuit het EUCIP-certificeringsprogramma van de Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), beperkt accenten zijn aangebracht. Verder is de hogeschool partner van de Computing Technology Industry Association (CompTIA). Het management geeft aan dat vanuit LOI een aantal CompTIA opleidingen worden aangeboden, maar dat de hogeschool haar eindkwalificaties en hbo-programma s niet laat aansluiten op CompTIA, maar zoals gezegd op het landelijke HBO-I profiel. Overwegingen De opleidingen hanteren een duidelijke set van eindcompetenties die, omdat deze een directe vertaling zijn van de door het HBO-I ontwikkelde competenties, aansluiten bij de eisen van vakgenoten. Via rapportages van vakdeskundigen en structurele overleggen van de beroepenveldcommissie wordt aansluiting op landelijke eisen van vakgenoten en de beroepspraktijk gewaarborgd. De wijze waarop dit nu plaatsvindt, beoordeelt het auditteam als voldoende. De opleidingen zouden internationale contacten breder kunnen trekken en actiever kunnen aanhalen. De komst van een lectoraat Informatica zal hier mogelijk een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen over de internationale vergelijking komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel voldoende. 16/73

17 Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen De opleidingen Informatica leiden op tot Bachelor of ICT, zoals gedefinieerd in het landelijk profiel. De opleidingscompetenties zijn getoetst aan de Dublin Descriptoren. In de tabel Relatie Dublin descriptoren domeincompetenties HBO-I in het zelfevaluatierapport geven de opleidingen aan hoe de opleidingscompetenties zich verhouden tot de Dublin descriptoren. De Dublin descriptor Kennis en Inzicht is gekoppeld aan alle vijf domeincompetenties: B1 Analyseren, B2 Adviseren, B3 Ontwerpen, B4 Realiseren en B5 Beheren. De descriptor Toepassen van Kennis en Inzicht is gekoppeld aan competenties B1, B3, B4, en B5, Oordeelsvorming komt overeen met B1 en B2, Communicatie met B2 en B4 en de descriptor Leervaardigheden ten slotte is gekoppeld aan B3, B4 en B5. Daarnaast geven de opleidingen per competentie een uitleg over hoe de Dublin descriptoren terugkomen in de opleidingscompetenties. Bijvoorbeeld bij de competentie B1 Analyseren: Bij de competentie Analyseren (B1) gaat het om het opsporen van factoren die in een bepaalde context van belang zijn evenals van de mate waarin zij die beïnvloeden. Dat betekent dat de student op toepassingsniveau vertrouwd moet zijn met de analysemethoden voor een bepaalde context. Om die reden is de Dublin descriptor Toepassen van kennis en inzicht hier van belang. Juist doordat de analyse in een bepaalde context plaatsvindt, is vooral ook het oordeelsvermogen van de student hier belangrijk. En voor de competentie B2 Adviseren: Bij de competentie Adviseren (B2) staat het communiceren centraal, daarnaast is oordeelsvorming van belang om tot een goed beargumenteerd advies te komen. Kennis en inzicht van de omgeving waar geadviseerd wordt, is hier dan ook evident. (Uit: Zelfevaluatierapport accreditatieopleidingen Cluster HBO Informatica 2010) In het Ontwikkeldocument propedeuse BI en SE 2007 en in het Ontwikkeldocument hoofdfase BI en SE 2008 beschrijven de opleidingen Bedrijfskundige Informatica en Informatica (SE) drie beheersingsniveaus van de competenties: 1. Foundation Dit is het basisniveau van een competentie. Een student wordt op dit niveau vooral geacht kennis op te doen. Bij de toetsing wordt de student gestuurd in de uitwerking. Er wordt bijvoorbeeld een casus gegeven aan de hand waarvan een student een gegevensmodel moet opstellen. Hierbij kunnen wanneer nodig ook deelvragen worden gegeven om de student nog verder te ondersteunen bij de uitwerking. 2. Advanced Op dit niveau moet de student zelfstandig in een relatief eenvoudige situatie tot een oplossing komen. De student wordt bijvoorbeeld gevraagd om een praktijksituatie te selecteren (eigen werkomgeving of via internet e.d.) en een gegevensmodel op te stellen voor deze situatie. 17/73

18 3. Expert Op dit niveau moet de student in een complexe situatie tot een oplossing komen, waarbij ook samenwerken met anderen en communiceren met bijvoorbeeld gebruikers aan de orde komen. In de propedeuse komen de competenties met niveau 1. Foundation aan bod, in de hoofdfase niveau 2 Advanced en niveau 3 Expert in de afstudeerfase. In het Ontwikkeldocument propedeuse TI 2008 en het Ontwikkeldocument hoofdfase TI 2010 beschrijft de opleiding Technische Informatica vier beheersingsniveaus van de competenties: 1. Basiskennis en/of gedrag, met begeleiding, toepassing binnen afgebakende context. 2. Past competentie zelfstandig toe in relatief eenvoudige overzichtelijke situaties. 3. Zelfstandige toepassing van competentie in meer complexe situaties. 4. Flexibele toepassing van competentie in complexe situaties. Is in staat om competentie te evalueren en anderen bij toepassing te ondersteunen. N.B. Niveau 4 wordt doorgaans pas na de opleiding met enkele jaren ervaring gehaald, de opleiding Technische Informatica werkt daarom met drie niveaus. In competentiematrices van het digitaal portfolio voor de propedeuse en de hoofdfase van Bedrijfskundige Informatica, Informatica (SE) en Technische Informatica geven de opleidingen aan in welke thema s de domeincompetenties terugkomen. Er is door de opleidingen nog geen verband gelegd tussen de niveaus en de niveaus zoals vastgelegd in het European Qualification Framework for life long learning (EQF). Het opleidingsmanagement geeft in het gesprek met het auditteam aan dat de opleidingen zich sinds voorjaar 2009 op dit onderwerp oriënteren. Onder andere via de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, voorheen Paepon). Ook examenorganisatie EXIN heeft inmiddels belangstelling getoond haar examenaanbod aan een vergelijk ten behoeve van internationale transparantie te onderwerpen. Overwegingen Het auditteam is van oordeel dat de opleidingen overtuigend hebben aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor, de Dublin descriptoren. Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. 18/73

19 Bevindingen De eindkwalificaties van de opleidingen zijn ontleend aan het landelijk vastgestelde profiel Bachelor of ICT Een brede vertegenwoordiging van het ICT-bedrijfsleven heeft het profiel Bachelor of ICT gevalideerd, nadat de leden van de HBO-I ermee ingestemd hebben. De invulling van het opleidingsprofiel door de hogeschool is door programmaleiding, vakdeskundigen en ontwikkelaars getoetst aan de praktijk. De beroepenveldcommissie heeft zich volgens de opleiding kunnen vinden in de keuzes van de hogeschool. Bij het formuleren van de competenties in de Bachelor of ICT (2004) is erop gelet dat het niveau van de bachelor overeenkomt met dat van een beginnend beroepsbeoefenaar. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica (SE) en Technische Informatica leiden studenten op voor het werkveld van de ICT. Afgestudeerden bezitten een brede basiskennis op het gebied van bedrijfsprocessen, softwareontwikkeling en infrastructuur en sluiten daarmee volgens de opleidingen aan op de vraag uit het werkveld. In de illustraties van het landelijk profiel wordt de link gelegd naar diverse beroepen. Er wordt daarin een doorkoppeling gemaakt van competenties (toegepast op contexten) naar specifieke bijbehorende beroepsproducten. De hogeschool maakt deze koppeling in het digitaal portfolio en de afstudeeropdracht, vastgelegd in de Ontwikkeldocumenten van de opleidingen. Studenten Bedrijfskundige Informatica worden opgeleid op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar onder andere in functies als: (junior) informatieanalist, (junior) ICTadviseur, IT servicemanager, junior projectleider/projectmanager ICT, junior informatiemanager, systeemanalist, adviseur methoden en technieken, beheerder, beleidsmedewerker ICT, consultant, e-business consultant en management consultant. Studenten Informatica (SE) worden opgeleid tot systeemanalist, systeemontwikkelaar, programmeur, softwareontwikkelaar, systeemontwerper, systeembeheerder, applicatieontwikkelaar, (database)beheerder, junior projectleider/projectmanager ICT, junior IT servicemanager, adviseur methoden en technieken, beheerder, consultant, digitaal rechercheur en helpdeskmedewerker. Studenten Technische Informatica worden opgeleid tot infrastructuurontwerper, technisch infrastructuur beheerder, netwerk manager, beveiligingsadviseur, telecommunicatiearchitect, ICT projectmanager, netwerkspecialist, systeemspecialist, junior projectleider, technisch consultant, beheerder, netwerkbeheerder, digitaal rechercheur, softwareontwikkelaar, systeembeheerder en systeemontwerper. Overwegingen De eindkwalificaties van de opleidingen zijn direct afgeleid van het door de stichting HBO-I opgestelde beroeps- en competentieprofiel Bachelor of ICT Het auditteam herkent dit landelijk opgestelde beroeps- en competentieprofiel in de specifieke contexten van de drie opleidingen. De eindkwalificaties van de opleidingen weerspiegelen duidelijk het beroep waarvoor studenten van de opleidingen Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica worden opgeleid. 19/73

20 Conclusie Op grond van bovenstaande bevindingen en overwegingen komt het auditteam voor de drie opleidingen tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief. 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen In het zelfevaluatierapport geven de opleidingen aan dat LOI Hogeschool grote waarde hecht aan de kwaliteit van het studiemateriaal. Passend bij het door de hogeschool aangeboden afstandsonderwijs en kenmerkend voor het studiemateriaal en de modules is dat deze zijn ontwikkeld als inhoud en docent ineen. Dit voorkomt dat de student telkens de docent moet raadplegen om te vragen hoe verder te kunnen met zijn studie. Concreet betekent dit dat de hogeschool vakliteratuur combineert met studiewijzers, waarmee studenten door de stof worden geleid. Studenten met wie het auditteam sprak geven aan dat dit goed werkt en dat het voor hen een voordeel is dat de leerstof en de uitleg van de docent op papier staan. Kennisontwikkeling door de student vindt plaats aan de hand van het voor de opleidingen ontwikkelde lesmateriaal, via vakliteratuur, via interactie met de beroepspraktijk en door het zelfstandig doen van toegepast onderzoek. Het auditteam heeft het ter inzage gelegde lesmateriaal van de drie opleidingen bestudeerd en beoordeelt de kwaliteit en het niveau van de gebruikte vakliteratuur als voldoende. Het zijn voor de opleidingen en het domein BI, TI en I herkenbare titels. Het auditteam ziet in het lesmateriaal diverse voor het vakgebied Informatica relevante onderwerpen terug, zoals: Agile, SOA, SCRUM, UML, PRINCE2. Wel stelt het auditteam vast dat de gebruikte literatuur soms van een eerdere datum is (van voor 2005), terwijl recentere literatuur beschikbaar is. Voor wat betreft het internationale gehalte van de gebruikte literatuur stelt het auditteam vast dat gebruik wordt gemaakt van gangbare internationale standaardwerken en dat er voor recente methoden en technieken verwijzingen zijn naar websites. Tot slot wil het auditteam een opmerking plaatsen over de bronvermeldingen en literatuurverwijzingen in het lesmateriaal van de drie opleidingen. Het auditteam constateert dat het door de opleidingen zelf ontwikkelde lesmateriaal van niveau is, maar dat het niet altijd kon achterhalen welke (literatuur)bronnen waren gehanteerd door de ontwikkelaars van het 20/73

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie