ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1

2 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding Context en proces Stand van zaken Missie, visie en doelstellingen Uitgangspunten en succesfactoren 8 2. Wat gaan WIJ doen? Onze omgeving Onze werkwijze Onze medewerkers ` Onze organisatie Onze organisatiecultuur Onze organisatieontwikkeling Wat hebben WIJ daarvoor nodig? Onze exploitatie Onze planning 34 Bijlage 1: De ontvlechting 35 Bijlage 2: Meerjarenperspectief 37 Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 1

3 Managementsamenvatting In 2015 breekt een volgende fase aan in de ontwikkeling van de visie WIJeindhoven. Op basis van de visie zijn in 2012 de eerste 2 generalistenteams gestart in Eindhoven. In 2014 is het laatste generalistenteam operationeel geworden waardoor in 10 gebieden van Eindhoven nu generalistenteams operationeel zijn. Voor de uitrol van de generalistenteams over de stad is toentertijd door de gemeente een projectorganisatie ingericht. In 2015 worden de generalistenteams op afstand gezet van de gemeente en ondergebracht in een stichting: de Stichting WIJeindhoven. De stichting is echter niet de definitieve juridische structuur maar een tussenvorm naar de waarschijnlijke definitieve juridische structuur van WIJeindhoven: de coöperatie. De waarschijnlijke keuze voor een coöperatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat WIJeindhoven van, voor en door de inwoners van Eindhoven is. In 2015 heffen we de projectorganisatie WIJeindhoven dus op en richten we een stichting op. Hierdoor veranderd de relatie met de gemeente. Vanaf 2015, of in ieder geval vanaf de datum van de formele oprichting van de stichting, ontstaat er tussen de gemeente en de stichting WIJeindhoven een subsidierelatie. In eerste instantie is dit een subsidierelatie op basis van beschikbaarheidsbekostiging en zal in 2016 doorontwikkelen naar een subsidierelatie gebaseerd op populatiegebonden bekostiging. Op 1 januari 2015 zijn er ruim 176 fte generalisten werkzaam in de wijken van Eindhoven. In het zogenaamde caseloadplan, gebaseerd op de afspraken in het coalitieakkoord , zijn afspraken gemaakt over het tempo en de inhoud van de werkzaamheden van de generalistenteams tot Vanaf 2017 moeten de generalistenteams 100% van de ondersteuningsvragen in Eindhoven oppakken. Op basis van dit caseloadplan groeit het aantal generalisten in 2015 tot 300 fte en in 2016 tot het uiteindelijke aantal van 360 fte. De generalisten zijn de kern van Stichting WIJeindhoven. Dit betekent dat vol ingezet wordt op de werving en selectie van generalisten met de noodzakelijke competenties en vaardigheden en de verdere ontwikkeling van de generalisten. Dit geven we vorm door bij de selectie van generalisten inwoners te betrekken en via het instrument TMA een geobjectiveerd beeld te krijgen van de daadwerkelijke drijfveren van generalisten. Daarnaast hebben we een steunstructuur ingericht door middel van de aanstelling van het operationeel management die de opdracht hebben om de teams te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en resultaatverantwoordelijke teams. Tenslotte richten we de WIJacademy op waarin in ieder geval via een doorlopende leerlijn programma s aangeboden worden voor de inhoudelijke en competentiegerichte ontwikkeling van de generalisten. Onze organisatie richten we in op een maximale ondersteuning van de generalisten. In de eerste helft van 2015 heeft de organisatie nog niet haar definitieve vorm bereikt. Deze tijdelijke organisatievorm is vooral ingericht op de transformatie van de projectorganisatie naar de stichting. In de loop van 2015, bij de definitieve oprichting van de stichting, zal onze organisatie haar definitieve vorm krijgen. Als kern de generalistenteams en daarom heen Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 2

4 georganiseerd een kleine en slagvaardige ondersteuningseenheid onder aansturing van een tweehoofdige directie. In de eerste helft van 2015 zal nauw samengewerkt worden met de gemeente om de organisatie WIJeindhoven op een goede wijze te ontvlechten uit de gemeentelijke organisatie. Op basis van de door WIJeindhoven gemaakte keuzes in de COPAFIJTHonderdelen zal het transformatieteam van WIJeindhoven nauw samenwerken met het ontvlechtingsteam van de gemeente om de ontvlechting op een goede wijze inhoud en vorm te geven. Tenslotte, om de doelstellingen van de visie WIJeindhoven te realiseren is een goede samenwerking tussen de generalist van WIJeindhoven en de specialist van de gemeente noodzakelijk. De generalist van WIJeindhoven bepaald op basis van het keukentafelgesprek met de inwoner de inzet van tweedelijnsvoorzieningen en wordt daarin ondersteunt door de specialisten van de gemeente en andere tweedelijnsorganisaties. Dit betekent dat de generalist een cruciale rol speelt bij de inkoop van tweedelijnsvoorzieningen door de gemeente. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 3

5 1. Inleiding WIJeindhoven is de gemeentelijke visie op het volledige sociale domein: van de inrichting van de sociale basis tot en met de tweede lijn. Stichting WIJeindhoven is, binnen de visie, de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie die o.a. de eerste lijn vormt geeft. De uitrol van de wijkteams omvat de gehele eerste lijn. Dit betekent dat er ontkokerd wordt gewerkt: 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. Hiermee wordt maatwerk geleverd aan de inwoners van Eindhoven. Het college heeft op 12 maart 2013 besloten om de generalistenteams, in een zodanig tempo uit te rollen dat per 1 januari 2015 in de hele stad generalistenteams operationeel zijn. Het college heeft deze beslissing destijds genomen om te borgen dat de eerste lijn is ingericht op het moment dat de Participatiewet, de WMO2015 en de Jeugdwet ingevoerd worden. De visie WIJeindhoven is immers de landingsbaan voor inwoners om de taken die voortkomen uit deze 3 transities, op een integrale en vraaggerichte wijze, dicht bij de inwoner te laten plaatsvinden. Deze taken landen uiteindelijk in zowel de sociale basis, de eerste lijn als de tweede lijn. In september 2012 zijn de eerste twee generalistenteams operationeel geworden in de gemeente Eindhoven. In de jaren daarna zijn nog acht generalistenteams geoperationaliseerd, waardoor op dit moment in alle wijken van Eindhoven generalisten actief zijn. In 2015 willen we de generalistenteams losmaken van de gemeentelijke organisatie en onderbrengen in een onafhankelijke en los van de gemeente staande stichting WIJeindhoven, waarin de generalistenteams de komende jaren kunnen doorontwikkelen naar zelfstandige en resultaatverantwoordelijke teams. De generalisten uit deze teams ondersteunen inwoners die het zelf even niet kunnen redden op alle leefgebieden van het huishouden en zijn daarnaast, als een huishouden dat nodig heeft, de toegangspoort tot de specialistische tweedelijnsvoorzieningen. Daarnaast leggen zij verbindingen tussen inwoners om de kracht van de sociale basis, eigen kracht en samenkracht, te versterken. In dit ondernemingsplan beschrijven we wat onze visie en missie is, wat onze doelstellingen zijn, op welke wijze we inwoners van de gemeente Eindhoven ondersteuning bieden, hoe de omgeving eruit ziet waarin we ons bewegen, op welke wijze we onze organisatie vormgeven en wat we daarvoor nodig hebben. 1.1 Context en proces De context waarbinnen de nieuwe organisatie vorm krijgt is veelomvattend en complex. De nieuwe organisatie wordt vanuit de gemeente ontwikkeld. Dit gebeurt in een uniek proces waarbij de gemeente niet alleen kwartier maakt en coördineert, maar op dit moment ook de ondersteunende kennis en diensten levert en de teamleiders betaalt. En waarbij de, op dit moment, vijftien participerende instellingen uitvoerende capaciteit om niet leveren. In 2015 wordt de organisatie verzelfstandigd als een stichting en treedt de gemeente vanaf dat moment op als subsidiënt van de activiteiten van de stichting. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 4

6 In 2015 blijven we verder bouwen: aan de teams (in totaal willen we in fte generalisten werven), aan de stichting en de inrichting daarvan, maar ook aan het overnemen van de taken van de gemeente en de instellingen die op dit moment de eerstelijns activiteiten uitvoeren. We zullen alert moeten blijven in dit politiek gevoelige proces waarbij we onder een vergrootglas liggen en iedere stap nauwkeurig gevolgd wordt. Ook 2015 wordt weer een hectisch jaar, waarbij het sturen op de planning, gecombineerd met voortdurende aandacht voor kwaliteit, cruciaal is. In dit ondernemingsplan geven we een beeld van de wijze waarop we uitvoering geven aan onze maatschappelijke opdracht en de wijze waarop we onze bedrijfsvoering organiseren en de planning die daarbij hoort. De zelfstandige uitvoeringsinstelling WIJeindhoven wordt in een juridische vorm gegoten, in eerste instantie een stichting, die passend is bij de positie die de organisatie inneemt en de dynamiek van de omgeving. De gemeente draagt samen met de stichting WIJeindhoven verantwoordelijkheid voor het welslagen van de generalistenteams en voor het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen in de stad. 1.2 Stand van zaken Op 1 januari 2015 zijn in alle 10 wijken van Eindhoven generalistenteams actief: In de 10 wijken zijn op 1 januari 2015 ruim 176 fte generalisten werkzaam, 15 fte operationeel management. De projectorganisatie bestond in 2014 uit twaalf personen. De kwartiermaker neemt een aparte positie in omdat ook deze functie tijdelijk is en vooral extern gericht. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 5

7 De kwartiermaker vormt de liaison tussen de stad en de gemeentelijke organisatie en draagt de visie van WIJeindhoven uit. De projectorganisatie bestaat uit de volgende functies: Projectmanagers Accountmanager Inhoud & Ontwikkeling Manager bedrijfsvoering Officemanager Inhoudsdeskundige Projectbegeleider P&C adviseur Financieel medewerker P&O adviseur 1.3 Missie, visie en doelstellingen Missie Missie Stichting WIJeindhoven Wanneer eigen kracht of samenkracht van een Eindhovens huishouden niet toereikend is, dan ondersteunt WIJeindhoven en wordt ontschot en ontkokerd aan de keukentafel het gesprek met het huishouden gevoerd. Dit gebeurt op een generalistische wijze langs alle leefgebieden. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die ondersteuning biedt aan mensen zodat ze zelf, of met de hulp van anderen, de regie op hun leven kunnen blijven voeren. We handelen vanuit de gedachte dat ieder mens zelf de regie wil voeren op het eigen leven. We willen dan ook bovenal samen met inwoners tot een ideale dienstverlening komen. Daarvoor zetten we instrumenten in zoals co-creatie en bewonersparticipatie. We onderscheiden ons door onze manier van werken en onze medewerkers die daar invulling aan geven. We streven er naar dat onze medewerkers zeggen dat ze in onze organisatie thuis horen. Van onze medewerkers hebben we dezelfde verwachtingen als van de inwoners van Eindhoven. Onze kernwaarden zijn daarom: eigen kracht en samenkracht. Onze ambitie is om naast de bewoner te staan en alleen daar waar nodig passende ondersteuning te bieden. De hulp is passend omdat de bewoner zelf de regie houdt en samen met de medewerker een plan uitstippelt om tot een maximaal resultaat te komen. De medewerker brengt hierbij zijn/haar expertise in om tot maatwerkoplossingen te komen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze creatief en outreachend in hun oplossingen zijn. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 6

8 1.3.2 Visie Visie Stichting WIJeindhoven Wij geloven in de eigen kracht (en passie) van ieder mens om zelf regie te houden op het eigen leven en wij ondersteunen hen, als de regie tijdelijk even ontbreekt, om dat weer terug te krijgen. Hierin benaderen, zien en horen wij de mens als geheel. Onze ondersteuning is daardoor niet gericht op het doen van een aanbod maar op maatwerk gericht op duurzame zelfredzaamheid. We realiseren onze visie, doordat onze generalisten zich actief begeven in lokale netwerken, rondom huishoudens en in buurten. Ook zijn zij vangnet en/of springplank, daar waar nodig! Zij verlenen hun diensten zo kort mogelijk en zo lang als dat nodig is. Daarbij is het genereren van eigen kracht en samenkracht met als basis wederkerigheid, altijd de kern van de dienstverlening. De generalisten zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en buurten van Eindhoven om de visie WIJeindhoven te laten landen Doelstellingen Onze ambities worden in hoge mate bepaald door de opdracht die wij hebben als maatschappelijke eerstelijnsorganisatie. Hierin hebben wij twee belangrijke doelstellingen: 1. Bevorderen dat de inwoner zo snel en duurzaam mogelijk weer voldoende zelfredzaam is in de sociale basis. 2. Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt aangeboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig, en tegelijkertijd helpen creëren van een vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben Meetbare resultaten We maken het realiseren van onze doelstellingen meetbaar door: 1. de zelfredzaamheid van huishoudens te registreren en te monitoren met behulp van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM); 2. zorgvuldig te registreren hoeveel huishoudens dusdanig goed geholpen zijn dat ze geen beroep meer doen, in ieder geval niet substantieel, op de generalist; 3. secuur te registreren hoeveel huishoudens ondersteuning nodig hebben van zowel eerstelijn als tweede lijn en inzichtelijk maken welke kosten met de inzet van zowel de eerste als de tweede lijn gemaakt worden, en 4. het meten van tevredenheid van inwoners. Een instrument hiervoor is in ontwikkeling. In 2014 is een basissysteem ontwikkeld m.b.t. sturen en verantwoorden: de zogenaamde cockpit. In deze cockpit is realtime inzichtelijk wat de instroom per gebied is, de registratie van de ZRM en de opbouw van de caseload per generalist. In 2015 wordt deze cockpit verder doorontwikkeld en de sturing en verantwoording in financiële zin, op basis van de begroting, wordt daaraan toegevoegd. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 7

9 Er wordt echter veel meer gemeten dan enkel de registraties binnen WIJeindhoven (bijv. door de gemeente). Voor de toekomst is het van belang om systemen en informatie zodanig aan elkaar te koppelen waardoor het gewenste totaaloverzicht ontstaat. 1.4 Uitgangspunten en succesfactoren Uitgangspunten Bij het opstellen van dit ondernemingsplan en de daaronder liggende strategische keuzes hanteren we de volgende uitgangspunten: Stichting WIJeindhoven is van, voor en door de inwoners van Eindhoven en staat, juridisch gezien, op afstand van de gemeente; Stichting WIJeindhoven is uitvoerder van de eerstelijnsondersteuning binnen de visie WIJeindhoven: 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon; Stichting WIJeindhoven werkt hierin op generalistische wijze vraaggericht en levert maatwerk op basis van de eigen kracht en samenkracht van inwoners. Indien nodig is zij de toegang tot voorzieningen in de tweede lijn; de gemeente is kaderstellend en budgethouder en Stichting WIJeindhoven is uitvoerder; de jaren 2015 en 2016 zijn, op basis van het coalitieakkoord , jaren van ingroei op inhoud en aantallen om te leren en te ontwikkelen; Stichting WIJeindhoven werkt met generalisten in zelfstandige resultaatverantwoordelijke teams; Deze uitgangspunten hebben we vertaald naar de interne organisatie van Stichting WIJeindhoven en haar bedrijfsvoering. Op de traditionele COPAFIJTH-onderdelen hebben we vervolgens de strategische keuzes gemaakt die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het ondernemingsplan en de bijbehorende begroting Succesfactoren Zoals in elke organisatie zijn er ook bij ons bepaalde activiteiten of processen te onderkennen die van groot belang voor het succes van Stichting WIJeindhoven: - De benadering van de mens als geheel: ontkokering (het visieperspectief) - Het vraaggestuurd i.p.v. aanbod-/probleemgestuurd werken (het visieperspectief) - Uitvoering van het concept 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (het inwonersperspectief) - Duidelijkheid over taken, bevoegdheden en mandaat van de generalist (het medewerkerperspectief) - De zelfstandigheid van en ruimte voor de professional van WIJeindhoven (het organisatieperspectief) - Het leveren van expertise door 16 instellingen in de stad voor o.m. opleiding en ondersteuning in de diagnose (het inhoudsperspectief) - Het beheersen van de kosten (het financiënperspectief) - Het leveren van rendement door het realiseren van duurzame zelfredzaamheid (het transformatieperspectief) - Het sturen door de gemeente op de maarschappelijke doelstellingen (het governanceperspectief) Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 8

10 2. Wat gaan WIJ doen? 2.1 Onze omgeving MKBA In een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zijn de potentiële kosten en baten van het nieuwe systeem in het Eindhovense sociaal domein in kaart gebracht, waaronder de kosten en baten van de inzet van de generalistenteams. In de MKBA is geschat dat uiteindelijk 360 fte generalisten nodig is om alle ondersteuningsvragen op te kunnen pakken en te bewegen in de lokale netwerken. Dit aantal aan fte is nog niet behaald op 1 januari Ook is vanuit de ervaring van de afgelopen twee jaar geconcludeerd dat niet verwacht kan worden dat de generalisten op dat moment volledig als generalist inzetbaar zijn, vanwege hun eigen specialistische achtergrond. Om de generalistenteams zowel kwalitatief als kwantitatief op orde te krijgen is in het coalitieakkoord afgesproken dat de generalistenteams een realistische opgave krijgen. Hierdoor zijn niet al per 1 januari 2015 alle taken volledig bij de teams belegd, maar worden in % van de taken overgenomen en in % van de taken. In 2017 tenslotte dienen de generalistenteams volledig operationeel te zijn en pakken zij 100% van de eerstelijns ondersteuningsvragen op in het sociaal domein. Met een caseloadplan is de overdracht vanuit de huidige aanbieders naar WIJ040 in kaart gebracht voor de periode tot In dit plan is beschreven welke taken van alle relevante partijen worden overgenomen door de generalistenteams, in een tijdslijn tot aan Stakeholdersanalyse Een actuele stakeholdersanalyse is onontbeerlijk om als organisatie in de complexe en veranderende samenleving effectief te opereren. Op organisatieniveau wordt in 2015 een strategisch-tactische analyse opgesteld. Per WIJgebied wordt vervolgens een tactischoperationele stakeholdersanalyse opgesteld. Het is van groot belang deze analyses actueel te houden. Het eigenaarschap van de stakeholdersanalyses wordt binnen de stichting goed belegd. 2.2 Onze werkwijze Het bereiken van de hoogste inwonerstevredenheid staat voorop. Waarschijnlijk zal dit tijd kosten omdat inwoners nu nog gericht zijn op rechtverkrijging. We willen uiteindelijk naar een systeem van maatwerk toe. Dat zal een gewenningsperiode vragen voor bepaalde groepen inwoners. Om deze gewenningsfactor vast te kunnen stellen zijn we inmiddels, in samenspraak met inwoners, bezig om een goed instrument hiervoor te ontwikkelen. Hierin wordt tevens vastgesteld wat inwonerstevredenheid is, welke normen we hierin hanteren en wat de startsituatie is. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 9

11 Stichting WIJeindhoven gaat uit van de eigen kracht van huishoudens en: is, als dat nodig is, gericht op de versterking van die eigen kracht en dat van het persoonlijk informeel netwerk; verzorgt de toegang voor huishoudens naar tweedelijnsorganisaties en monitort de voortgang, die voor bepaalde specialistische taken worden gefinancierd door de gemeente; werkt vanuit het perspectief en de vraag van het huishouden; de organisatie ondersteunt, indien nodig, huishoudens bij het formuleren van hun vraag; is te vinden in de wijk en de buurt en, als dat nodig is, bereikbaar via telefoon en internet; neemt deel aan netwerken voorsignalering en werkt vindplaatsgericht; werkt vanuit het principe van 1 huishouden, 1 plan en 1 contactpersoon; werkt in beginsel op basis van vrijwilligheid, wat aansluit bij het idee dat de inwoner in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn zelfredzaamheid. Onze werkwijze bestaat uit drie onderdelen: 1. het bepalen van de benodigde ondersteuning in een huishouden; dit kan bestaan uit inzet van de sociale basis (basisvoorzieningen of samenkracht), de ondersteuning door de generalist zelf als de toegang tot de tweedelijnsvoorzieningen; de generalist is binnen deze toegangstaak ook verantwoordelijk voor de herindicaties, die voortkomen uit het overgangsrecht WMO2015 en Jeugdwet 2015; (binnen deze toegangstaak gelden twee uitzonderingen: bij escalatie/crisissituaties is een rechtstreekse toegang tot de tweede lijn mogelijk zonder tussenkomst van de generalist en daarnaast kunnen medisch specialisten/huisartsen en rechters rechtstreeks doorverwijzen naar tweedelijnsvoorzieningen); 2. het uitvoeren van de ambulante ondersteuning in het brede sociaal domein; 3. het behouden, en waar nodig het ondersteunen, van de regierol van het huishouden in het geval van meerdere vormen van ondersteuning; de generalist ondersteunt daarbij op een effectieve inzet van de ondersteuning in het huishouden, op een zodanige manier dat het huishouden één contactpersoon heeft. Vanuit onze werkwijze hebben wij het werkproces van de generalist in zeven stappen ingericht: 1. Instroom 2. Planning caseload 3. Eropaf 4. Nulmeting uitvoeren (ZRM) 5. Plan maken 6. Uitvoering plan 7. Evaluatie plan In stap 1 van het werkproces wordt bepaald wat er moet gebeuren met een nieuwe ondersteuningsvraag, in stap 2 wordt de ondersteuningsvraag toebedeeld aan een generalist, in stap 3 gaat de generalist in gesprek met het huishouden, in stap 4 wordt een geobjectiveerd beeld gecreëerd van de situatie van het huishouden, in stap 5 wordt het plan van het huishouden opgesteld, in stap 6 worden de verschillende acties in het plan uitgevoerd en in stap 7 wordt de voortgang of de eindsituatie van het plan gemonitord. Het doel is uiteindelijk het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en het bevorderen van participatie. Het onderdeel participatie zal in 2015, in het kader van de Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 10

12 doorontwikkeling van de generalistenteams, specifieke aandacht vragen, evenals de inzet van expertise vanuit de gemeente in de generalistenteams. In 2015 zullen WIJeindhoven en gemeente hierover aanvullende afspraken maken. Om dit doel te realiseren investeren we nadrukkelijk in de kwaliteit van onze generalisten en onze werkwijze. Door middel van de WIJacademy willen we de kwaliteit van onze uitvoering verder bevorderen en onze generalisten in de gelegenheid stellen zich door te ontwikkelen met behulp van een doorlopende leerlijn. Hiervoor hebben we inmiddels een professioneel traject ingericht met ondersteuning van drie coaches. Als dat nodig is certificeren we onze generalisten. Daarnaast maken we onze werkwijze maximaal transparant voor inwoners door ze te informeren over hoe we omgaan met klachten en hoe we omgaan met de privacy van de inwoners. Tenslotte investeren we in een veilige werkomgeving voor onze generalisten door een veiligheidsprotocol op te stellen en vertrouwenspersonen aan te stellen Met inwoners Stichting WIJeindhoven is van, voor en door de inwoners van Eindhoven. Dit geven we vorm door individuele huishoudens ondersteuning te bieden op het moment dat ze het zelf even niet meer redden en door samen met de inwoners in de wijk of buurt te werken aan de versterking van de sociale basis. Daarom zullen we ook steeds vaker aanwezig zijn bij activiteiten in wijken en buurten, die we zoveel als mogelijk zullen stimuleren, om de sociale basis verder te versterken. Verder betrekken we inwoners in de sollicitatiegesprekken voor nieuwe generalisten maar ook door hun oordeel te vragen over onze werkprocessen. Daarnaast richten we bewonerspanels in waarin inwoners ons kunnen adviseren over de wijze waarop wij onze opdracht uitvoeren Met de gemeente De gemeente is opdrachtgever van Stichting WIJeindhoven. De stichting is hierbij uitvoerder van het beleid dat door raad en college is vastgesteld. Dit wordt vormgegeven via een subsidierelatie waarin we starten met de systematiek van beschikbaarheidsbekostiging en door willen groeien naar een systematiek van populatiegebonden bekostiging in, naar verwachting, De subsidie wordt in 2015 en 2016 nog jaarlijks vastgesteld. Na deze periode groeien we waarschijnlijk toe naar een systeem waarbij de subsidie meerjarig wordt vastgesteld en waarin wij jaarlijks een aanvraag doen binnen het vastgestelde meerjarig financieel kader. We moeten scherp zicht hebben op de uitputting van de budgetten voor tweedelijnsvoorzieningen om onze rol als regiehouder goed te kunnen pakken. Hiervoor zal een nauwe samenwerking met de Multidisciplinaire Teams (MDT) van de gemeente dienen Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 11

13 te worden gerealiseerd. Uiteindelijk willen we dat een generalistenteam budgetverantwoordelijk is in haar wijk. Uiteraard is en blijft de gemeente budgethouder. In de verdeling van taken in het werkproces tussen generalist en specialist MDT geeft de generalist een bindend advies over de inzet van tweedelijnsvoorzieningen. Op basis van dit bindende advies wordt door de specialist MDT een beschikking afgegeven. Voor het geven van het bindende advies kan de generalist een beroep doen op op de zgn.expertiseschil waarbij in een aantal gevallen sprake is van verplichte consultatie van specialisten uit de tweede lijn. Hierdoor heeft de generalist een cruciale rol binnen de totale opgave in het sociale domein. We willen tenslotte, samen met de gemeente vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, een Prestatiemanagementplan tussen WIJeindhoven en de gemeente ontwikkelen. Hierin worden de doelstellingen uit de opdracht Sociaal Domein geconcretiseerd tot een sturingskader. Binnen dat sturingskader gaat ons operationeel management nauw samenwerken met de prestatiemanagers van de gemeente om het sturings- en bekostigingsmodel van populatiegebonden bekostiging vorm en inhoud te geven in Met onze partners Het gaat hier om de scholen, de wijkagent, de huisartsen, wijkverpleegkundigen: in feite iedereen die zich beweegt in de wijken en buurten van Eindhoven. Voor de generalistenteams is het een belangrijke opgave in 2015 om de verhouding tot die omgeving verder vorm te geven. Hierin is de verhouding met huisartsen een specifiek aandachtspunt omdat zij, naast de rechtelijke macht, vanuit de wet een zelfstandige verwijsbevoegdheid naar voorzieningen in de tweede lijn kunnen zijn. De generalistenteams gaan daarom vanuit hun taak in de omgeving werkafspraken en samenwerkingsafspraken maken met huisartsen. 2.3 Onze medewerkers Een gezonde organisatie kent een goede doorstroming en een gespreide leeftijdsopbouw. Dat betekent dat we niet de gehele formatie op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst willen hebben. Uiteindelijk willen we over een flexibele schil van voldoende omvang beschikken om in te kunnen spelen op een eventuele krimp in de op enig moment benodigde capaciteit. Er is een tweede, minstens zo belangrijke, overweging om een substantiële flexibele laag op te bouwen en te handhaven. Die overweging komt voort uit het risico van een verdere vermindering van beschikbare financiële middelen. Die vermindering kan het gevolg zijn van een teruglopende opdrachtenstroom en/of een structurele vermindering als gevolg van bezuinigingen en efficiencykortingen op subsidies en een verdere landelijke herverdeling. Daarnaast zal een toenemende zelfredzaamheid van inwoners uiteindelijk ook leiden tot een reductie van de formatie van de stichting WIJeindhoven. We hanteren hierbij de lijn dat iedereen die in een generalistenteam werkzaam is bij de oprichting van de stichting een vast dienstverband krijgt. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 12

14 In 2015 gaat de werving en selectie van generalisten door. We willen in fte generalisten werven, selecteren en in dienst nemen. We investeren daarnaast in een gedegen basis, in het elan van onze organisatie. Hiervoor richten we de WIJacademy op, waarmee we in de inhoud en de innovatie van die inhoud investeren. Het handelingsrepertoire is inmiddels ontwikkeld en we werken gedurende geheel 2015 met een uitgewerkt en planmatig op maat gesneden coachingstraject voor de generalisten, de teams en de leidinggevenden. Daar hoort ook de oprichting van vakgroepen bij zoals op dit moment plaatsvindt. De identiteit van WIJeindhoven van eigen kracht en samenkracht vertaalt zich ook door in ons Human Resources Management (HRM) beleid. Waar in WIJeindhoven de burger en haar eigen kracht en samenkracht centraal staat, staat in ons HRM beleid de generalist,ook vanuit eigen kracht en samenkracht, centraal. HRM moet in dit kader gezien worden als 2e lijns ondersteuning: coachende specialisten die je inkoopt als je ze nodig hebt. Vanuit deze gedachte gaan we ook ons HRM beleid vormgeven. Met de generalisten gaan we in gesprek over de diverse onderwerpen binnen HRM om de beoogde ondersteuning samen vorm te geven (net zoals we burgers betrekken bij WIJeindhoven). Het gaat immers om hen: de generalisten. Tijdens keukentafel-workshops wordt steeds uitgegaan van het principe: verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en zo veel als mogelijk zelf doen. De vraag vanuit de HRM specialist is dan: "wat heb je nodig?" in plaats van "dit gaat het worden!". Vanuit het uitgangspunt in het te vormen HRM beleid: het versterken van de generalisten door voort te bouwen op de sterke punten in plaats van op de zwakke punten wordt de visie van WIJeindhoven, vooral waar het gaat om eigenkracht, hierin ondersteund. Daarnaast willen we ook in 2015 de TMA (assessment methodiek) inzetten in onze werving & selectie aanpak. We focussen daarin op kennis en kunde (HBO denk en werk niveau), persoonlijkheid en drijfveren en potentie van de kandidaat op de langere termijn. Na een eerste interview van kandidaten door de teamleider, een generalist en een inwoner wordt vervolgens de TMA ingezet. Met de testen in TMA krijgen kandidaten een mooi overzicht van hun persoonlijke drijfveren en talenten en handvatten voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling. Ons operationeel management zullen we opleiden om de TMA op een goede wijze te kunnen toepassen in werving & selectie De generalist Onze generalisten hebben een helikopterview, zijn goede luisteraars en maken echt contact. Ze zijn betrokken en kunnen goed samenwerken. Het zijn netwerkers en ze zijn in staat om verschillende werelden te verbinden. Zij denken en handelen outside the box en zien samenhang. Ze zijn en handelen zelfstandig en tonen initiatief. Om dit alles vorm te kunnen geven is de generalist stressbestendig en heeft lef. Hij/zij heeft relativeringsvermogen en humor. Qua persoonlijkheid is de generalist nieuwsgierig, leergierig, breed geïnteresseerd en georiënteerd. Openstaan voor nieuwe indrukken en blijven leren, is een vanzelfsprekendheid. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 13

15 Qua kwaliteiten is de generalist ook resultaatgericht en draagt hij aantoonbaar bij aan de resultaten van de organisatie en aan de zelfredzaamheid, door versterking, van eigenkracht en samenkracht, van inwoners. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de hulp en expertise van anderen. De generalist weet wanneer hij of zij deze ondersteuning nodig heeft De ondersteuning De generalistenteams zijn de kern van onze organisatie. Zij zijn actief in wijken en buurten van Eindhoven en verrichten werkzaamheden die direct ten goede komen aan de inwoners van Eindhoven. Alle overige taken en functies in onze organisatie zijn ondersteunend daaraan. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Per 1 januari 2015 heffen we de projectorganisatie WIJ040 op en vervangen deze door een overgangsstructuur. Deze is verantwoordelijk voor met name de voorbereiding van de oprichting van de stichting, het inrichten van de bedrijfsvoeringsfuncties van de stichting WIJeindhoven maar natuurlijk ook voor de dagelijkse gang van zaken (want tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door). De overgangsstructuur ziet er als volgt uit: In deze overgangsstructuur is: Het Managementteam verantwoordelijk voor de aansturing van de overgangsstructuur en het realiseren van de ontwikkelopdracht in 2015 en het realiseren van de doelopdracht van de gemeente. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 14

16 Het Managementteam bestaat uit de volgende functies: o 2 Transformatiemanagers/kwartiermakers o 1 Manager Bedrijfsvoering o 1 Communicatieadviseur Het team Ontwikkeling, onder aansturing van het Managementteam, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inrichting van de bedrijfsvoeringfuncties (COPAFIJTH) van de stichting WIJeindhoven en de voorbereiding van de oprichting van de stichting. Het team Ontwikkeling doet dit echter niet alleen. Dit hele proces dient uiteindelijk een product te zijn van de hele organisatie. Daarom gaan we werken in vakgroepen waarin naast leden van het team Ontwikkeling, ook leden van de generalistenteams en het managementteam deel van uitmaken en waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan de ontwikkeling naar de definitieve organisatie stichting WIJeindhoven. Dit gezamenlijke ontwikkelmodel ziet er als volgt uit: Het team Ontwikkeling werkt daarnaast bij de ontwikkeling en inrichting van de bedrijfsvoeringfuncties nauw samen met het gemeentelijk Ontvlechtingsteam. Het gemeentelijk Ontvlechtingsteam heeft de opdracht om de ontvlechting van COPAFIJTH-onderdelen uit de gemeentelijke bedrijfsvoering voor te bereiden, uit te voeren en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke organisatie in kaart te brengen. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 15

17 Het team Ontwikkeling bestaat uit de volgende functies: o 2 Inhoudsdeskundigen o 1 HRM-adviseur o 1 Controller o 1 Communicatieadviseur o 2 Adviseurs ICT/Facilitair o 1 Functioneel beheerder o 1 Adviseur Informatievoorziening Het team Going Concern, onder aansturing van het Managementteam, verantwoordelijk voor de dagelijkse en gebruikelijke ondersteuning van de uitvoering. Het team Going Concern bestaat uit de volgende functies: o 1 Officemanager o 1 Financieel medewerker o 3 P&O-medewerkers o 1 Facilitair medewerker o 3 administratief medewerkers o 1 Data-entrymedewerker Na de oprichting van de stichting kantelt de overgangsstructuur naar de definitieve structuur van de stichting WIJeindhoven. De ondersteuningsstructuur van de stichting ziet er dan als volgt uit: Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 16

18 De ondersteuningsstructuur hebben we als volgt ingericht: 1. Directievoorzitter Er is een tweehoofdige directie; de directievoorzitter en de directeur Inhoud & Operations. De directie is tevens bestuurder van de stichting. De directievoorzitter is eindverantwoordelijk voor personeel, materieel, financiën en het dienstverleningsportfolio. De directievoorzitter rapporteert aan de Raad van Toezicht. De directievoorzitter is verantwoordelijk voor de strategie en beleid van de stichting en, gezien het strategisch karakter hiervan voor de stichting, het communicatiebeleid en, gezien de noodzaak tot verdere innovatie, het informatiebeleid van de stichting. De directievoorzitter wordt hierin ondersteund door een officemanager, een communicatieadviseur en een adviseur informatievoorziening. De gemeente heeft ervoor gekozen om de eerste directie, zowel de directievoorzitter als de directeur Inhoud & Operations, na oprichting van de stichting, zelf te benoemen omdat er op dat moment nog geen Raad van Toezicht is benoemd. De daaropvolgende directie zal door de Raad van Toezicht worden benoemd en aangesteld. 2. Directeur Inhoud & Operations De directeur Inhoud & Operations is verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van de generalistenteams, de kwaliteit van de uitvoering en de facilitaire en ICT ondersteuning van de generalistenteams. Daarnaast is de directeur Inhoud & Operations verantwoordelijk voor het HRM-beleid van de stichting en de operationele uitvoering daarvan. De directeur Inhoud & Operations wordt hierin ondersteund door het operationeel management en een administratief medewerker. Op incidentele basis wordt de directeur Inhoud & Operations in diens taken ondersteund door een adviseur Inhoud & Kwaliteit, een HRM-adviseur en een adviseur ICT/Facilitair. De ondersteuning door het operationeel management beschouwen we als een steunstructuur. Deze steunstructuur heeft een ontwikkelopdracht voor de generalistenteams naar zelfstandige en resultaatverantwoordelijke teams en in 2015 specifiek op het sturen en verantwoorden op resultaten en financiën. Dit betekent dat in 2015 al een herpositionering van taken en rollen van het operationeel management plaatsvindt. Ultimo 2016 evalueren wij deze taken en rollen en nemen dan een besluit over het wel of niet voortbestaan van deze steunstructuur. 3. Controller De controller is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de P & C-cyclus, de inrichting en onderhoud van een kwaliteitszorgsysteem en de inrichting en beheer van een kennismanagementsysteem. De controller wordt hierin ondersteund door een financieel medewerker, een administratief medewerker en een functioneel beheerder. Op incidentele basis wordt de controller hierin ondersteund door een jurist, een accountant en een salarisadministrateur. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 17

19 2.4` Onze organisatie De stichting De voorbereiding van de oprichting van de stichting WIJeindhoven is in volle gang. Voor 1 januari 2015 moet het technisch gedeelte daarvan (statuten, doelomschrijving enz.) zijn afgerond. De daadwerkelijke oprichting van de stichting stellen we afhankelijk van het tempo waarin overeenstemming wordt bereikt met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van de stichting WIJeindhoven (o.m. toepasselijke cao voor stichting WIJeindhoven). De stichting is de uitvoeringsorganisatie van eerstelijns taken in het gemeentelijke sociaal domein, zoals beschreven in de doelomschrijving. De stichting moet in eerste instantie goed werkgever zijn van uitvoering van een aantal taken die, wettelijk gezien, een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. De gemeente zal echter altijd bestuurlijk verantwoordelijk blijven voor deze wettelijke taken. Ook de financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt voort uit de verantwoordelijkheid voor de taken die door de stichting worden uitgevoerd en het feit dat de beschikkingen door de gemeente worden afgegeven. Daarbij is het advies van de generalist bindend, tenzij (tijdelijk) anders afgesproken conform groeimodel. Wanneer het advies van de generalist wordt gevolgd en onjuist blijkt te zijn, dan ligt de gedeelde verantwoordelijkheid bij zowel gemeente als stichting. Het proces van bezwaar en beroep ligt bij de gemeente. De gemeente bepaalt welke grenzen zitten aan de handelingsvrijheid van het bestuur van de stichting. Dit wordt, voor zover niet geregeld in de statuten, contractueel vastgelegd. Het gaat hierbij om de inhoudelijke visie, het groeimodel enz. Bij wetswijzigingen of (gemeentelijke) beleidswijzigingen, die gevolgen hebben voor de uitvoeringdoor de stichting, moet de gemeente hierover de stichting tijdig informeren. De stichting dient vervolgens aan te geven of deze wijzigingen uit te voeren zijn binnen de bestaande afspraken en mandatering, of wat ervoor nodig is aan nieuwe afspraken om de gewijzigde taakstelling professioneel te kunnen uitvoeren. Om wettelijke taken (in ieder geval taken vanuit de WWB) te mogen voorbereiden, dient de gemeente mandaat te verlenen aan stichting WIJeindhoven met richtlijnen om voorbereidende werkzaamheden voor beschikkingen WWB te doen binnen de lijn die daarvoor door het College in het beleid is vastgesteld. Stichting WIJeindhoven acteert daarbij in de lijn onder het college: het is een uitvoeringsorganisatie van het College die het beleid uitvoert dat het College en de Raad vaststelt. Het geven van dit mandaat is dus mogelijk en wordt vastgelegd in een mandaatbesluit. In uitvoering van taken is er sprake van een groeimodel op inhoud en op aantallen in de jaren 2015 en 2016 conform coalitieakkoord Dit is onderdeel van de evaluatie die regelmatig zal plaatsvinden tussen de gemeente en de stichting. Daarnaast worden afspraken over het groeimodel jaarlijks vastgelegd in de subsidieaanvraag en subsidiebeschikking. Indien er taken worden opgedragen aan de stichting of als de stichting andere taken wil oppakken buiten bovenstaande taken, dan mag de stichting deze pas uitvoeren na toestemming van het college. Daarbij moet goed worden overwogen wat past binnen de doelstelling bij de oprichting van de stichting. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 18

20 De bekostigingsvorm van de stichting is subsidie. Deze vorm is het meest transparant, een vertrouwd bekostigingsmodel voor de gemeente en bevat veel sturingsmogelijkheden voor de gemeente. De subsidie wordt in 2015 en 2016 nog jaarlijks vastgesteld. Na deze periode gaat de voorkeur uit naar een systeem waarbij de subsidie meerjarig wordt vastgesteld. Hierbij wordt jaarlijks een aanvraag gedaan door de stichting binnen het vastgestelde meerjarig financieel kader. Uit het voorgaande volgt dat er op verschillende niveaus tussen WIJeindhoven en gemeente overleg bestaat. Dit ziet er als volgt uit: WIJeindhoven Gemeente Aanleiding Directievoorzitter Lid Directieraad Strategie, voortgang en subsidieovereenkomst Directeur Inhoud & Operations Operationeel management Operationeel management Accounthouder en Sectorhoofd Accounthouder en prestatiemanager Hoofd MDT Formele periodieke verantwoording Tussentijdse afstemming en ontwikkeling operationele samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid op taakstelling Generalist Specialist MDT operationele samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid op casus Tenslotte zullen we onderzoeken in hoeverre we eigen risicodrager willen zijn voor de werkloosheidswet en zullen we, als goed werkgever, een adequate aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor onze medewerkers De Raad van Toezicht De stichting WIJeindhoven heeft een Raad van Toezicht waarvan de leden benoemd worden door het college. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting en de bestuurder met raad terzijde te staan. Daarnaast heeft de bestuurder de verplichting de Raad van Toezicht goedkeuring te vragen op o.m. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en (strategische) beleidsplannen Bewonerspanels We zijn van, voor en door inwoners en daarom richten we bewonerspanels in. Inwoners kunnen in dit overleg input leveren vanuit hun ervaringen met de generalistenteams om werkprocessen en werkwijze te verbeteren en de dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 19

21 We starten echter met bijeenkomsten in alle wijken waar elke inwoner die wil kan meepraten over hoe de bewonerspanels eruit komen te zien. Daarna maken we afspraken over hoe de bewonerspanels eruit komen te zien en worden ingericht. Ondertussen laten we inwoners, waar dat mogelijk is, al zoveel als mogelijk participeren in stichting WIJeindhoven. Inwoners hebben we inmiddels onze processen laten beoordelen en selectie van nieuwe generalisten vindt plaats samen met inwoners De generalistenteams In 2015 zijn in alle 10 wijken van Eindhoven generalistenteams actief. Daarnaast zal in 2015 een tijdelijk team actief zijn. Dit tijdelijke team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de herindicaties die voortvloeien uit de decentralisaties van de nieuwe wettelijke taken per 1 januari De 10 generalistenteams in de wijk richten zich op: individuele, generieke ondersteuning van huishoudens; collectieve ondersteuning van een buurt of wijk; specialistische individuele ondersteuning door een of meer functionele experts vanuit een specifieke kennis- en deskundigheidskring. Op dit moment zijn de generalisten vooral gericht op de individuele, generieke ondersteuning van huishoudens. Dat is begrijpelijk vanuit de ontwikkeling tot nu toe maar in 2015 willen we een stap verder zetten. In 2015 willen we namelijk meer dan tot nu toe sturen op het leren kennen van de collectieve structuren en netwerken in een buurt of een wijk. Hiermee kunnen we de sociale basis verder leren kennen zodat we inwoners, meer dan nu, kunnen verwijzen voor ondersteuning die in de sociale basis te vinden is zodat daarmee een beroep op eerste- of tweedelijnsvoorzieningen wordt voorkomen De ondersteuning Op 1 januari 2015 beëindigen we de projectorganisatie WIJ040. Vanaf deze datum richten we overgangsstructuur in, onder aansturing van twee transformatiemanagers / kwartiermakers, die de verdere voorbereidingen doen tot oprichting van de stichting, het indienst nemen van personeel en de inrichting van de organisatie. Bij het inrichten van de organisatie ligt het primaat in stichting WIJeindhoven bij de uitvoering. Dit betekent dat we geen beleid maken maar handelen binnen de kaders zoals die gesteld worden door de gemeente. In de ondersteuning van stichting WIJeindhoven zijn daarom alleen taken ingericht die de uitvoering ondersteunen en uitvoering van de door de gemeente opgedragen taken mogelijk maken. Het uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning regel- en procedurearm is ingericht omdat de generalistenteams zelfstandig en resultaatgericht werken. Dit betekent echter niet dat stichting WIJeindhoven deze taken ook allemaal zelf uitvoert. In een aantal gevallen doen we het zelf maar in een aantal andere gevallen laten we deze taken, in opdracht van ons, over aan onze maatschappelijke partners of aan andere externe Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 20

22 partijen. Het uitgangspunt hierin is echter dat we de oplossing altijd eerst zoeken in de schil van maatschappelijke partners en, indien dat niet mogelijk of wenselijk is, pas daarbuiten. In de verschillende COPAFIJTH taken doen we het volgende: Communicatie Voor een organisatie als stichting WJeindhoven is communicatie van strategisch belang. Stichting WIJeindhoven is een nieuwe organisatie die mede vorm en inhoud geeft aan de transitie van het sociaal domein. Een vernieuwende organisatie: van, voor en door de inwoners van Eindhoven en onafhankelijk van de gemeente. Stichting WIJeindhoven heeft een eigen identiteit en eigen DNA. Communicatie geeft hier inhoud aan en zorgt voor uniforme uitstraling en een eigen gezicht. Om die reden voert stichting WIJeindhoven haar eigen communicatiestrategie uit en zal dit, los van de gemeente, zelf vormgeven en organiseren. Op dit moment is een communicatieadviseur tijdelijk actief voor ons en ondersteunt de sector Communicatie de website van WIJeindhoven. Tevens maken wij gebruik van de diensten van Studio. Organisatie De organisatie van stichting WIJeindhoven (met name het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden) gaat uit van toekomstige zelfstandige en resultaatverantwoordelijke teams waarbij een beperkte overhead hoort. Dit is een groeimodel: de teams ontwikkelen zich in de jaren 2015 en 2016 op inhoud en aantallen enerzijds en op resultaatverantwoordelijkheid anderzijds. Hierop wordt de komende jaren stevig geïnvesteerd (onder de noemer innovatie & kwaliteit). Dit doen we onder meer door de ontwikkeling en inzet van de WIJacademy. Voor de denken ontwikkelkracht hierin wordt geen gebruik gemaakt van gemeentelijke capaciteit. Personeel Strategische personeelsplanning is van wezenlijk belang voor een organisatie als stichting WIJeindhoven. De generalisten zijn, met de juiste houding en vaardigheden, het belangrijkste kapitaal van stichting WIJeindhoven. Op dit vlak staat er veel te gebeuren. De verdere opbouw van het personeelsbestand (werving & selectie), de ontwikkeling van een P&O cyclus, het feitelijk in dienst nemen van generalisten, het opzetten van een personeelsinformatiesysteem en eventueel uitbesteding van de salarisadministratie, zijn aspecten die de komende tijd op stichting WIJeindhoven afkomen. Omdat het personeel de uiteindelijke kwaliteit van onze dienstverlening bepaalt, de gemeentelijke richtlijnen en werkwijzen in de praktijk niet goed aansluiten op stichting WIJeindhoven en de stichting waarschijnlijk niet onder de gemeentelijke cao valt, zal stichting WIJeindhoven haar eigen personeelsbeleid gaan uitvoeren. De huidige inzet van het HRM-klantteam vanuit de sector P&O zal in 2015 afgebouwd worden. Wij maken op dit moment, alleen voor generalisten met een dienstverband bij de gemeente, beperkt gebruik van de salarisadministratie of de P&O jaarcyclus van de gemeente Eindhoven. Alle overige generalisten zijn gedetacheerd vanuit hun moederorganisaties. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 21

23 Administratieve organisatie De administratieve organisatie omschrijft de procesgang (primaire proces) en de hierbij behorende ondersteunende / secundaire processen. Het primaire proces: de omschrijving, borging en innovatie is binnen stichting WIJeindhoven belegd en zal logischer wijs ook niet van de gemeente worden afgenomen (in de zin van een procesanalist of andere expertise). Wij maken op dit moment gebruik van de diensten van de gemeente op secundaire processen: inkoop (niet zijnde tweedelijnsondersteuning) betalingen (facturatie) financiële administratie archivering instrumentarium. Vanuit het oogpunt van control is het wenselijk dat stichting WIJeindhoven haar eigen financiële administratie voert. Voor de overige secundaire processen kan bezien worden of het vanuit kostenaspect voordelig is om deze van de gemeente af te nemen of anders te organiseren. Dit zal in 2015 nader onderzocht worden. Eén van de secundaire processen, het instrumentarium, is van belang om hier apart te noemen omdat stichting WIJeindhoven (via de informatievoorziening) rapporteert aan haar opdrachtgever: de gemeente. Hiervoor houdt stichting WIJeindhoven minimaal eenzelfde verantwoordingsstramien aan als de gemeente. Financiën Zoals hiervoor aangegeven, voert de gemeente op dit moment de financiële administratie voor ons uit. Vanuit het oogpunt van control zal dit in 2015, vanaf de datum oprichting van de stichting, door stichting WIJeindhoven zelf worden gevoerd. Informatievoorziening Stichting WIJeindhoven verstaat onder informatievoorziening de apparatuur, applicaties en databases die nu draaien bij en/of gefaciliteerd worden door de gemeente ter ondersteuning van stichting WIJeindhoven. Hierbij kan worden gedacht aan: - het regiesysteem: WIJportaal en de toegang tot de aanpalende (partner)registratiesystemen; - de WIJ website; - de gedeelde documentmanagementtool; - de managementrapportage tool; - de werkplek infrastructuur, software(licenties) en tablet applicaties; - de telefonie(centrale)- en datavoorzieningen; - de smartphones en tablets/ultrabook computers. Inmiddels heeft de gemeente formeel besloten dat de verantwoordelijkheid voor het regiesysteem bij de gemeente blijft. Stichting WIJeindhoven is één van de gebruikers van het regiesysteem: zowel gebruiker op het vlak van invoer als van managementrapportages. Onderzocht moet worden wat dit concreet betekent voor de overhead. Dit wordt in een SLA opgenomen. Privacy speelt hierin nadrukkelijk een rol. Om die reden besteden we veel aandacht aan dit onderwerp in ons opleidingsaanbod en zullen we een privacyprotocol opstellen. Sturen en verantwoorden Voor een organisatie als stichting WIJeindhoven is informatievoorziening van strategisch belang. Enerzijds om zicht te hebben op de realisatie van onze opdracht om elke inwoner Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 22

24 die tijdelijk ondersteuning nodig heeft dat ook daadwerkelijk krijgt en anderzijds om het de generalist mogelijk te maken de ondersteuning te bieden aan de keukentafel van de inwoner. Hiervoor hebben we inmiddels WIJportaal ontwikkeld en een cockpit met de belangrijkste informatie en prestatie-indicatoren. Deze instrumenten ondersteunen ons en onze generalisten in het sturen en verantwoorden op onze resultaten en de ontwikkeling die we daar de komende jaren in door willen maken. Juridisch De juridische aspecten kunnen onderverdeeld worden in 1) de going concern en de hierbij geldende wet- en regelgeving; 2) oprichting van de stichting (incl. arbeidsvoorwaarden). Punt 1 zal stichting WIJeindhoven zelfstandig voeren, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van de gemeente. Ten aanzien van punt 2 geldt dat 2015 in het teken staat van feitelijke oprichting van de stichting, ontwikkeling contracten en mandaat. Verschillende gemeentelijke onderdelen spelen hierin een rol. Bezwaar & Beroep ten aanzien van het bindend advies door de generalist is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit heeft consequenties voor de overhead van de gemeente. Technologie Eén van de randvoorwaarden voor het realiseren van een beperkte overhead is een state of the art technologie. De mogelijkheden in optimale technologische ondersteuning t.b.v. het ambulant werken zijn tegenwoordig steeds ruimer. Daarnaast is het efficiënter om medewerkers meer zelf te laten doen met een goede ICT ondersteuning. Op dit moment werken de generalisten met een ipad en smartphone, ondersteund en ingekocht via de contracten van de gemeente. Dit is niet optimaal en er zijn betere totaal oplossingen. Begin 2015 wordt een proof of concept pilot uitgevoerd waarbij verschillende aspecten van de (digitale) werkomgeving van de generalist worden verbeterd. Denk hierbij aan een stabielere en veiliger verbinding via internet, MS Office365, kennisdeling, choose your own device en een veilige cloud-oplossing. Parallel aan de pilot dient onderzocht te worden of de gemeente deze totaaloplossing kan aanbieden of dat (delen ervan) bij derden moeten worden ingekocht. Een van de kritische succesfactoren voor het werken in zelfsturende teams in de wijk is, zo blijkt ook bij referenties zoals Buurtzorg Nederland, dat de generalisten optimaal door ICT hulpmiddelen geoutilleerd, volledig mobiel moeten kunnen werken. De medewerkers bevinden zich qua werkgebied immers in (de woningen van de bewoners in) de wijken van Eindhoven. In 2015 willen we een verbeterslag maken in de opzet van de ICT infrastructuur, de virtuele werkplekfaciliteiten (Microsoft Office), de telefoons en de tablet computers waar de generalistenteams mee werken. Op basis van een pilot gaan we testen met welke toestellen, internetverbindingen en datacenters we kunnen zorgen dat de generalisten: 1) stabieler en sneller toegang tot internet hebben, waarbij dataverkeer veilig plaatsvindt; Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 23

25 2) niet meer de neiging voelen om lokaal (of via omwegen) op hun computers te werken; 3) optimaal gebruik kunnen maken van de standaard Microsoft voorzieningen om te mailen, agenda s te delen, documenten te bewerken, budgetbegrotingen en presentaties te maken plus met elkaar te kunnen chatten of beeldbellen; 4) kennisdocumenten makkelijk kunnen delen op een veilige centrale plek, te ontsluiten via een gebruikersvriendelijk intranetsite; 5) een keuze uit een drietal typen computers (tablets) en GSM toestellen (smartphones) kunnen gaan maken, die het best bij de gebruikers en de werkzaamheden passen. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: We gebruiken de softwaresystemen volgens een uniforme werkwijze Het WIJportaal is zuiver het regiesysteem, bedoeld om de caseload te verdelen en de casevoortgang te volgen en aan onze opdrachtgever te verantwoorden. De volgende functies verlopen via het WIJportaal: melding registratie, case registratie en case toekenning, ZRM invullen en bijwerken, Zorg Voor Jeugd attendering, plan van aanpak, aanvraag 2 e lijns ondersteuning / arrangementen, voortgangsregistratie (vastleggen notities en gespreksverslagen), exporteren van rapportage extracten. Onderlinge communicatie dient via een beveiligde infrastructuur te verlopen. Staf- en teamdocumentatie worden op een beveiligde omgeving opgeslagen. Voortgangsrapportages worden met een handig rapportagetool inzichtelijk gemaakt. We zorgen voor goede internetverbindingen De generalisten hebben een netwerkverbinding nodig om te kunnen werken. Op dit moment wordt daarvoor het publieke 3G netwerk van Vodafone gebruikt plus wordt op diverse locaties meegelift op de daar al aanwezige Wi-Fi verbindingen. Ondernemingsplan WIJeindhoven Pagina 24

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie