Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Voorschrijf systeem. academisch ziekenhuis Maastricht"

Transcriptie

1 Request For Information Elektronisch Voorschrijf systeem academisch ziekenhuis Maastricht RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 1 van 19

2 VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project EVS Marktverkenning azm Het MUMC+ (azm) wil middels deze marktraadpleging de belangstelling peilen van private partners voor een eventuele samenwerking en daarbij informatie verzamelen, zodat ze een reëel beeld van de mogelijkheden krijgt. Het document dat voorligt, is het resultaat van onze wens om een dergelijke consultatie op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze te organiseren. Uw mening over het principe, de kansen, de inhoud en de modaliteiten van een mogelijke samenwerking, is voor ons van groot belang. Uw kennis van de technische mogelijkheden, mogelijkheden voor innovatie, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering zijn voor ons van nog groter belang. Wij nodigen u van harte uit ons, vanuit uw deskundigheid en ervaring, deelgenoot te maken van uw suggesties en ideeën. De gebundelde inhoud van uw reacties zal een belangrijke rol spelen bij de verdere besluitvorming over het project. Er bestaat geen enkele verplichting om deel te nemen aan deze marktraadpleging. Marktpartijen die niet hebben deelgenomen, zullen onder identieke voorwaarden aan de eigenlijke opdracht kunnen deelnemen. Gezien het belang van de opdracht voor het azm kan bij gelijke geschiktheid de keuze in het voordeel van een actieve participant in deze marktraadpleging vallen. Met vriendelijke groeten, Namens de projectgroep, Jos Koekkoek, Senior Inkoper ICT RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 2 van 19

3 Inhoud 1 MANAGEMENT SAMENVATTING MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN, PROCES, CONTACTGEGEVENS ORGANISATIEBESCHRIJVING PROJECTOMSCHRIJVING HUIDIGE (FUNCTIONELE) KNELPUNTEN Voorschrijven Medicatiebewaking/ Logistiek Toediening PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST Site Visits BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN Rapportering Besluitvorming JURIDISCHE ASPECTEN Transparantie en gelijke behandeling DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) AUTEURSRECHTEN DE VRAGENLIJST ALGEMEEN Uw onderneming Uw ervaring/referenties Uw visie SPECIFICATIES Architectuur Authenticatie en autorisatie Integratie en koppelingen Functioneel PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN SERVICE PARAMETERS TECHNISCHE EISEN Server Cliënt JURIDISCHE EISEN, standaarden, normen, kwaliteitseisen DOCUMENTATIE IMPLEMENTATIE EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC OVERIGE (OPEN) VRAGEN RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 3 van 19

4 1 MANAGEMENT SAMENVATTING Door de Stuurgroep EVS (Elektronisch Voorschrijven en Toedieningsregistratie) is de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een vrijblijvende markverkenning van een systeem voor het proces van het voorschrijven, bewaken, verstrekken en registreren van medicatie. Doel van deze vrijblijvende marktverkenning van medicatiesystemen is het verkrijgen van inzicht in zowel de huidige beschikbare functionaliteit als de gehanteerde ICT-technologie. Deze marktverkenning zal in eerste instantie worden uitgevoerd in de vorm van een Request For Information (RFI). Dit deel van het vrijblijvende marktonderzoek bestaat uit een analyse van de antwoorden van de verschillende leveranciers op deze RFI. Gebaseerd op de uitkomsten van deze beoordeling wordt besloten of er voldoende potentiële kandidaten zijn met voldoende meerwaarde (ten opzichte van het huidige EVS), wat de opstart van een (Europese) aanbesteding / selectieprocedure rechtvaardigt. Mogelijke onderdelen van deze beoordeling vormen een site visit en een presentatie van het betreffende softwaresysteem door de leverancier. Van de leverancier wordt gevraagd om bij het beantwoorden uit te gaan van huidige beschikbare functionaliteit van zijn oplossing(en). Geplande, maar nog niet gerealiseerde functionaliteit(en) dien(t)(en) buiten beschouwing gelaten te worden, tenzij deze met grote zekerheid binnen een kwartaal commercieel beschikbaar zijn. RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 4 van 19

5 2 MARKTRAADPLEGING, EISEN, WENSEN, PROCES, CONTACTGEGEVENS Doel van deze vrijblijvende marktverkenning van medicatiesystemen is het verkrijgen van inzicht in zowel de huidige functionaliteit als de gehanteerde ICT-technologie. Met deze openbare uitvraag aan de markt wil het MUMC+ inzicht krijgen in de mogelijkheden waardoor het voor het MUMC+ mogelijk wordt een goed programma van eisen op te stellen waarmee een reguliere (Europese) aanbestedingsprocedure kan worden gestart. Specifiek is deze vraag gesteld aan ondernemingen waarvan bekend is (onder andere van een inventarisatie van de NVZA) dat zij activiteiten op het gebied van EVS uitvoeren, te weten (niet uitputtend): VCD Pharma, CSC Healthcare Group, Chipsoft, FarMedRx, Pharmapartners, Medimo, Compugroup Medical, Microbais, EPIC, Ross Health, Digitalis en Careweb. Respondenten op deze marktraadpleging stemmen zonder terughoudendheid in met de volgende juridische kaders: Marktpartijen komen door deel te nemen aan de marktraadpleging op geen enkele wijze in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van de aanbesteding. Zowel de marktconsultatie als de uitkomsten van de marktconsultatie worden openbaar gemaakt. Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktraadpleging worden ingediend en waarvoor u zich wilt beroepen op een auteursrechtelijke bescherming, dient u deze nadrukkelijk als zodanig te markeren, zodat deze in de openbare publicaties anoniem kunnen worden gemaakt. Ontlenen van rechten uit de informatie die is verstrekt in de marktconsultatie, is niet mogelijk. Het honoreren van claims van marktpartijen over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid is niet mogelijk. Deze marktverkenning betreft een geheel vrijblijvend onderzoek van het azm; De door aanbieder(s) in het kader van deze marktverkenning verrichtte werkzaamheden zijn voor rekening van de aanbieder(s). Het azm vergoedt de aanbieder(s) geen kosten die in dit kader door de aanbieder(s) zijn gemaakt; Aan de deelname aan deze RFI-procedure kunnen geen rechten (zoals die tot verkoop) worden ontleend; Antwoorden op deze uitsluitend digitaal zenden aan: Jos Koekkoek, senior inkoper ICT, Academisch Ziekenhuis Maastricht Gebruikt u daarvoor het meegestuurde antwoordsjabloon. Eventuele vragen aangaande deze marktverkenning kunnen alleen worden gesteld d.m.v. een bericht aan U wordt verzocht om eventuele ambiguïteiten, inconsistenties of tegenstrijdigheden in deze RFI tekst zodanig in uw antwoorden te verwerken dat eenduidig is op welke aannames uw antwoorden zijn gebaseerd. Deze informatie wordt verzonden via: CONTACTGEGEVENS Alle informatie wordt centraal ontvangen en gebundeld door Dhr. J.W. Koekkoek Senior inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel Bij afwezigheid is het in geval van hoge urgentie toegestaan contact op te nemen met Mevr. Stephanie Schellinx, Senior Inkoper. De bereikbaarheid is als volgt: Tel RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 5 van 19

6 3 ORGANISATIEBESCHRIJVING Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azm) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht Universitair Medisch Centrum + (Maastricht UMC + ). Het Maastricht UMC + heeft nationaal en internationaal een unieke profilering. De plus in de naam staat voor de integratie van geneeskunde én gezondheidswetenschappen in de zorgketen. Het Maastrichts UMC + speelt daarmee duidelijk in op de gezondheidszorg van de toekomst. Daarnaast onderscheidt Maastricht UMC + zich in de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak in onderwijs en onderzoek en waarborgt de koppeling van onderwijs, onderzoek en zorg ook de continuïteit in de zorgketen. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum + heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC + behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Onderzoek speerpunten van het Maastricht UMC + zijn Hart en vaten, Oncologie, Chronische ziekten en Geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen. Fundamenteel onderzoek vindt plaats in zogeheten schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MheNS) en Public Health and Primary Care (CAPHRI). Het Maastricht UMC + ligt midden in de Euregio Maas-Rijn. Universiteitssteden met medische centra als Aken en Luik, bevinden zich op slechts dertig kilometer afstand. Intensivering van (internationale) samenwerking, en met name in de Euregio, staat in Maastricht dan ook hoog in het vaandel. In totaal telt het Maastricht UMC + (zie ook: en bedden, studenten en ruim medewerkers. Het Maastricht UMC + is aangesloten bij de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (zie ook: Kengetallen per jaar (recentere jaren zijn vergelijkbaar) Beddenaantal Operatiekamers Kliniek Aantal opnames Gemiddelde verpleegduur in dagen 6,8 6,9 Polikliniek Totaal poliklinische consulten Aantal dagbehandeling/- verpleging Consulten SEH Algemeen Medewerkers Aantal promoties RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 6 van 19

7 4 PROJECTOMSCHRIJVING Het vrijblijvende marktonderzoek bestaat uit een analyse van de antwoorden van de verschillende leveranciers op deze RFI. Gebaseerd op de uitkomsten van deze beoordeling wordt besloten of er voldoende potentiële kandidaten zijn met meerwaarde ten opzichte van het huidige EVS, wat de opstart van een (Europese) aanbesteding / selectieprocedure rechtvaardigt. Mogelijke onderdelen van de beoordeling vormen een site visit en een presentatie van het betreffende softwaresysteem door de leverancier. Het project wordt aangestuurd door de stuurgroep EVS. De voorzitter van de stuurgroep behartigt de belangen als opdrachtgever (Business Executive). Tevens zijn de rollen van Senior User (vertegenwoordiging van de gebruikers) als de Senior Supplier (vertegenwoordiging ICT leverancier) ingevuld. Tevens is namens het zorgdomein een gemandateerde arts vertegenwoordigd die met name de onderdelen voorschrijven en toedienen behartigd. EVS, beknopte beschrijving volgens het MUMC+: Het medicatieproces bestaat uit de activiteiten die het voorschrijven, medicatiebewaking, logistiek en toediening van geneesmiddelen. Dit proces kan in zijn geheel ondersteund worden door één integraal systeem, maar een oplossing waarbij meerdere systemen zijn gekoppeld tot een totaaloplossing is eveneens een alternatief. Voor-schrijven Bewaking & Logistiek Toediening We onderkennen in dit medicatieproces een drietal hoofdonderdelen waarbij de keten begint bij de specialist die de medicatieopdracht (zowel klinisch als poliklinisch) in het systeem invoert. De apotheek bewaakt en controleert de medicatieopdrachten en draagt zorg voor de aansturing van de logistieke processen. De verpleegkundigen dragen zorg voor de verstrekking van geneesmiddelen aan de patiënt, waarbij aan bed de finale controle plaatsvindt middels het scannen van barcodes. Ter ondersteuning van het medicatieproces onderkennen we ook de volgende functionaliteiten voor de gebruikers (artsen, verpleging, apotheekmedewerkers, administratie): geïntegreerde toegang tot de medicatiegegevens, gelegenheid tot het interactief vastleggen van medicatieopdrachten (MO); ondersteuning bij medicatiebegeleiding waaronder medicatiebewaking en ondersteuning bij het naleven van de richtlijn overdracht van medicatiegegevens bij opname en ontslag; ondersteuning bij de verstrekking van medicatie (logistiek, uitzetten, voor toediening gereed maken (VTGM) en toedienen) en de registratie daarvan. In de huidige situatie zijn bovengenoemde functies geïntegreerd in één systeem. Wij staan dus ook nadrukkelijk open voor deelsystemen die de mogelijkheid bevatten om te communiceren met andere systemen waarbij de zorgketen ondersteund wordt. Daarom nodigen wij tevens gegadigden uit die een oplossing hebben voor een van de drie genoemde deelprocessen: Het gehele proces kent hierbij meerdere differentiaties: Klinisch Poliklinisch Kindergeneeskunde Kinder IC s Dialyse Spoed Eisende Hulp Oncologie Etc. RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 7 van 19

8 5 HUIDIGE (FUNCTIONELE) KNELPUNTEN Het azm heeft een recente inventarisatie van de voornaamste knelpunten met het huidige systeem gedaan. Deze zijn in deze paragraaf opgenomen. Wilt u als onderdeel van de beantwoording uw mening/oplossing aangeven in het antwoordformulier? 5.1 Voorschrijven Nr. Omschrijving 01 Er is geen mogelijkheid medicatie in mg/kg lichaamsgewicht te doseren. 02 Er is geen koppeling met landelijke database van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij kinderen (NKFK), Kinderformularium. 03 Het is niet mogelijk om deze (uit 02) medicatie adequaat te controleren en alarmeren. 04 Er is behoefte aan een geautomatiseerde eerste suggestie van middelen die in de kindergeneeskunde worden gebruikt. 05 Standaardmiddelen voldoen vaak niet bij medicatie voor kinderen. Apotheek moet dit bereiden. Dit is maatwerk. Zijn hier geautomatiseerde oplossingen voor? 06 Bestaan er koppelingen met andere systemen? Met name koppelingen met Spoed Eisende Hulp (E-Care), Dialyse (ProDB), IC (ICIP)? 5.2 Medicatiebewaking/ Logistiek Nr. Omschrijving 01 Er is geen koppeling met landelijke database van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij kinderen (NKFK), Kinderformularium. Bestaat deze? 02 Het is momenteel niet mogelijk om deze medicatie (uit 01) adequaat te controleren en alarmeren. 5.3 Toediening Nr. Omschrijving 01 Er is geen mogelijkheid medicatie in mg/kg lichaamsgewicht te doseren 02 Niet mogelijk om deze medicatie adequaat te controleren en alarmeren 03 Er is geen duidelijk onderscheid zichtbaar voor gestarte en (tijdelijk) gestopte medicatie. 6 PARTICIPATIE IN DEZE MARKTRAADPLEGING 6.1 ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST De afspraken betreft de antwoorden op de vragen die u achter aan dit document vindt. Het azm houdt enkel rekening met de schriftelijke antwoorden die zij ontvangt voor 1 oktober 2014, uur. De antwoorden op de vragen dienen zo volledig, doch beknopt mogelijk te zijn. Een antwoord op alle vragen is wenselijk, doch niet vereist. Indien onderdelen van uw antwoord vertrouwelijk zijn, dient u dit bij uw antwoord aan te geven. Om de transparantie en gelijke behandeling van alle geïnteresseerden maximaal te garanderen, verzoeken wij u uw reacties uitsluitend schriftelijk in te dienen, gericht aan de in de paragraaf Contactgegevens opgegeven van de contactpersoon. 6.2 Site Visits De mogelijkheid wordt u geboden om uw schriftelijke antwoorden te laten zien in de praktijk middels een Site Visit bij een van uw referenties. Wij houden ons het recht voor om daarvan af te zien, zonder daarvoor een toelichting te geven. Een eventuele site visit hebben wij gepland op en RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 8 van 19

9 6.3 BEHANDELING VAN UW ANTWOORDEN Uw antwoorden op de vragenlijst en het resultaat van het mondeling onderhoud zullen als volgt behandeld worden : Rapportering Het azm zal de antwoorden in een syntheserapport verwerken en het rapport rechtstreeks publiceren aan de deelnemers (een syntheserapport voegt de verzamelde informatie bij elkaar, waardoor een herzien informatiepakket ontstaat waarin nieuwe inzichten naar voren kunnen komen.) Het rapport zal worden opgesteld met eerbiediging van de anonimiteit van de bronnen. Het azm meent dat zij de antwoorden zal kunnen synthetiseren met respect voor de anonimiteit van de bronnen. Echter, indien uw antwoorden gegevens bevatten waarnaar in het syntheserapport onder geen enkel beding mag verwezen worden, dient u de strikt vertrouwelijke passages uitdrukkelijk aan te geven Besluitvorming Het azm zal de reacties op de marktraadpleging analyseren en er rekening mee houden bij de verdere besluitvorming van het project. Indien het azm voor een outsourcing formule kiest, zal zij de partner kiezen via een (Europese) aanbestedingsprocedure. 6.4 JURIDISCHE ASPECTEN Transparantie en gelijke behandeling Het azm waakt erover dat de marktconsultatie met respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur verloopt. Dit betekent onder meer dat het azm geïnteresseerden een gelijke uitgangspositie en gelijke toegang tot informatie biedt. Dit marktraadplegingsdocument en de eventuele bijlagen zijn openbaar en op te vragen via het platform Negometrix. Het azm behoudt zich het recht voor om via Negometrix bijkomende mededelingen over de marktraadpleging te publiceren. 6.5 DE MARKTRAADPLEGING EN DE REGLEMENTERING OVERHEIDSOPDRACHTEN Deze marktraadpleging peilt uw ideeën en suggesties omtrent een potentiële samenwerking. Deze marktraadpleging heeft niet tot doel een concrete partner te selecteren voor een project. De marktconsultatie gaat vooraf aan een dergelijke selectie en maakt nadrukkelijk geen onderdeel van de selectie uit. Het is ook niet de bedoeling dat u in respons op deze marktraadpleging uw 'kandidatuur' of 'offerte' indient. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u omstandige analyses overmaakt die normaliter enkel in het kader van de uitvoering van een formele voorstudie of andere opdracht voor diensten vallen. U ontvangt geen financiële vergoeding voor uw deelname. Voor zover nodig benadrukt het azm nogmaals dat uw deelname of nietdeelname aan de marktraadpleging op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed zal hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de selectie- en gunningsprocedures die het azm in een latere fase mogelijk van plan is te organiseren. Onder geen beding zal uw reactie, of het uitblijven van een reactie, een uitsluitingsgrond vormen in het kader van dergelijke procedures. 6.6 AANSPRAKELIJKHEID VAN MUMC+ (AZM) Dit document is enkel bestemd voor marktraadplegingsdoeleinden. Het wordt ter beschikking gesteld op de uitdrukkelijke voorwaarde dat u het enkel zult gebruiken om suggesties en ideeën aan te reiken over een potentiële samenwerking met het azm in het kader van deze RFI. Deze marktraadpleging stelt een mogelijke aanschaf in het vooruitzicht, maar houdt geen toezegging of verplichting uit hoofde van het azm in. In het bijzonder, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van wat voorafgaat, wordt geen bevestiging of waarborg gegeven met betrekking tot de verwezenlijking van toekomstige plannen of opbrengsten. De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij het ter perse gaan. Alle informatie is echter onderhavig aan bijwerkingen, wijzigingen of verbeteringen. Het azm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie. RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 9 van 19

10 6.7 AUTEURSRECHTEN Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktraadpleging worden ingediend en waarvoor u zich wilt beroepen op een auteursrechtelijke bescherming, dient u deze nadrukkelijk als zodanig te markeren. Het staat het azm vrij deze elementen nadat deze zijn geanonimiseerd en veralgemeniseerd, vervolgens op te nemen in de later toe te kennen opdrachtomschrijving (PVE), zonder dat hiervoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is. 7 DE VRAGENLIJST Uw antwoorden op onderstaande vragenlijst zullen een belangrijke rol kunnen spelen bij de besluitvorming over de verdere aanpak van het project. Door uw ervaring en kennis te vertalen in concrete antwoorden op de vragenlijst, helpt u Het azm om de haalbaarheid en de aantrekkingskracht van een mogelijke overeenkomst te verzekeren. Het azm verwacht uiteraard geen absolute antwoorden op de vragen, maar antwoorden op basis van uw deskundigheid. Het azm hecht dan ook bijzonder veel waarde aan uw visie en stelt uw deelname aan deze marktraadpleging bijzonder op prijs. In de vragenlijst zijn ca. 230 vragen opgenomen. Waar systeem staat moet worden gelezen systeem of deelsysteem. 7.1 ALGEMEEN Uw onderneming Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande algemene vragen over uw onderneming in:. 01 Wat is de naam van leverancier? 02 Wat is het adres van leverancier? A.u.b. uw volledige NAW gegevens opgeven. 03 Wat zijn de commerciële contactgegevens van leverancier? Graag de naam, telefoonnummer en adres van commercieel contactpersoon. 04 Wat zijn de kernactiviteiten van u als leverancier? Denk aan systeemontwikkeling, distributie, implementatie, hardware-, systeemsoftware- en netwerken, consultancy en service & support. 05 Levert u oplossingen voor alle drie de genoemde functionaliteiten? (Voorschrijven, Bewaking/logistiek en Toediening). Of levert u oplossingen voor een of meer van deze deelgebieden? 06 Wat is het aantal medewerkers per kernactiviteit, verdeeld naar ontwikkeling, implementatie en service & support? 07 Hanteert de leverancier een algemeen kwaliteitssysteem (ISO o.i.d.)? 08 Hoe garandeert u de kwaliteit van softwareproducten? Werkt u met een keurmerk, bijvoorbeeld van IFSQ? 09 Werkt u met Functiepunten of een gelijksoortige methodiek. Licht dit toe. 10 Welke certificeringen zijn er concreet behaald? En wanneer zijn deze behaald? 11 Hoeveel medewerkers zijn fulltime beschikbaar voor ondersteuning van de beschreven functionaliteit? 12 Hoeveel (software)ontwikkelaars werken fulltime aan het bedoelde systeem of deelsysteem? 13 Welk percentage van de omzet wordt besteed aan R&D en autonome pakketontwikkeling voor het bedoelde (deel)systeem? Uw ervaring/referenties Het azm tracht met deze marktraadpleging om de slaagkansen van het project te maximaliseren, o.m. door de marktconformiteit van dit project te toetsen. Om die reden vragen wij u om relevante referenties aan uw antwoorden toe te voegen. Deze referenties moeten ons zicht op uw bestaande ervaringen vergroten. Het azm heeft het recht om contact op te nemen met de afgevers van de referentie. Deze vraag ondersteunt onze beeldvorming en staat volledig los van de toetsing die in een werkelijke Selectiefase aan de orde zal zijn.. 01 Welke referentie(s) kan de leverancier aanreiken waar een vergelijkbaar (deel)systeem al werkend is? 02 Welke referentie(s) kan de leverancier aanreiken ten aanzien van gerealiseerde koppelingen met systemen van andere leveranciers? RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 10 van 19

11 7.1.3 Uw visie Vult u op het antwoordformulier a.u.b. uw antwoord op onderstaande vragen in: 01 Meent u dat een overeenkomst met het MUMC+ principieel interessant is voor u en waarom? 02 Wat is uw visie op deze marktraadpleging? Concreet: op welke wijze kan een (Europese) aanbestedingsprocedure een optimale samenwerking negatief of positief beïnvloeden? Op welke wijze kunnen we de slaagkansen voor een (Europese) aanbesteding verhogen? 03 Wat zijn uw suggesties om tot een overeenkomst te komen die een werkelijke win-winrelatie kan laten ontstaan, zodat beide partijen maximaal kunnen delen in de baten van het project? Hoe krijgt in uw visie de samenwerking het beste gestalte? Kunt u hiervan iets aangeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau? 04 Hoe denkt u om te gaan met ogenschijnlijk niet-gelijklopende belangen en de zoektocht naar oplossingen van problemen die vooraf niet in te schatten waren? 05 Door welke luiken eraan toe te voegen of weg te laten meent u dat het project aantrekkelijker wordt voor de markt? 06 Kunt u een ruwe indicatie geven van het benodigde budget per (deel)systeem) als turn-key (dus aanschaf incl. implementatie en opleiding zonder onderhoud). Een onduidelijkheidmarge van 30-35% vinden we acceptabel. Indien u denkt niet binnen deze marge te kunnen blijven, vragen wij u dit te melden en geen opgave te doen. 07 Waar liggen volgens u bij dit project de kritische risicofactoren en op welke wijze meent u dat men wij het best mee om zouden moeten gaan? 08 Welke informatie die redelijkerwijs in dit stadium nog bijkomend verzameld kan worden, kan de kwaliteit van een toekomstige aanbieding verhogen of de onzekerheden in belangrijke mate verlagen? 09 Wordt de klant actief op de hoogte gehouden van nieuwe versies en updates van het systeem? Licht toe op welke wijze u dit doet. Bestaat er een zogenaamde RoadMap van de gewenste functionaliteit? Is er een technische en functionele RoadMap? Wat is de reikwijdte in jaren van deze RoadMap? U wordt verzocht hier zaken te melden omtrent het proces en geen inhoudelijke road-map onderwerpen aan te leveren. 10 Is de leverancier bezig met ontwikkelingen die in lijn liggen / aansluiten bij de toekomstige ambities van het MUMC+ met name op het gebied van Operational Excellence (Lean six sigma)? Zo ja kunt u deze noemen? 7.2 SPECIFICATIES Architectuur In het azm wordt een modulaire ICT architectuur nagestreefd. Dit betekent dat we streven naar standaardisatie en minimalisatie van het IT landschap. De belangrijkste principes zijn: Informatie wordt opgeslagen bij de bron (het systeem waarmee de informatie is gegenereerd). Andere systemen halen deze informatie op bij de bron indien nodig. Informatie die van uw systeem uit andere systemen wordt opgehaald wordt niet in uw systeem opgeslagen behalve als deze informatie noodzakelijk is voor het functioneren van uw systeem. Indien mogelijk wordt virtualisatie toegepast Indien mogelijk wordt consolidatie toegepast Redundantie van informatie wordt zoveel mogelijk voorkomen; Indien mogelijk, wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige functionaliteit/ business logic; Voor uitwisseling van (zorg gerelateerde) informatie worden web services of HL7 v2.4 als communicatieprotocol ingezet; Communicatie tussen applicaties verloopt altijd via SAP-PI, de Enterprise Service Bus (ESB) van azm. Noodzakelijk samengestelde services (functionaliteit die wordt opgebouwd op basis van gebruik van meerdere services, eventueel van meerdere applicaties) wordt door de ESB gepubliceerd (ontwikkeld); Noodzakelijke informatie wordt, wanneer nodig, door het vragende systeem via de ESB opgevraagd bij het bronsysteem (real-time); Indien een bronsysteem de bovengenoemde real-time query niet ondersteunt, wordt de relevante data opgeslagen in één centrale repository die hoog beschikbaar is; Indien data uit een bronsysteem ook daarbuiten moet worden opgeslagen (kopie in een repository): o gebeurt dit, afhankelijk van de bron data, in gestructureerde vorm (bijvoorbeeld meetwaarden). Verslagen of andere ongestructureerde tekst worden als PDF document opgeslagen; o worden de betreffende informatiefuncties vanuit de repository beschikbaar gesteld, hetzij als (web)service hetzij via HL7 berichtencommunicatie; RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 11 van 19

12 o o wordt een synchronisatiemechanisme ontwikkeld om de data in de repository up-to-date en integer te houden met de data in het bronsysteem. De frequentie van de updates is afhankelijk van het type informatie in het bronsysteem. De synchronisatie verloopt via de ESB op basis van gestructureerde berichten (HL7); worden de gerepliceerde gegevens uitsluitend gemuteerd door het bronsysteem waarvan de data afkomstig is, dit om te kunnen garanderen dat de data in het bronsysteem en de repository gelijk zijn en blijven. Beschrijf de architectuur van uw oplossing: welke componenten, welke onderlinge relaties, afhankelijkheden, design keuzes, technologie, (ontwikkel)platform, standaarden, protocollen.. 01 Kunt u akkoord gaan met de bovenstaande architecturale uitgangspunten? Zo niet, graag een toelichting. 02 Licht de architectuur van uw systeem toe (client/server, web based, etc.) en geef aan hoe de 3 functionele blokken (voorschrijven, bewaking/logistiek en toedienen) in uw (deel)systeem zijn geïmplementeerd. Geef de relaties aan tussen deze deelsystemen en/of op welke manier uw systeem integreert met andere systemen om gezamenlijk toch de volledige functionaliteit te kunnen bieden. 03 Maakt uw systeem gebruik van IHE profielen? Licht dit kort toe. 04 Maakt u gebruik van de Nictiz standaarden m.b.t. de Klinische bouwstenen overdrachtmedicatie? Licht dit kort toe. 05 Vraag uitsluitende beantwoorden indien u een integraal systeem levert. Zowel de functies voorschrijven, bewaking/logistiek als toedienen worden ondersteund door uw systeem. Licht toe hoe de onderlinge integratie van de deelsystemen is gerealiseerd? Met welke standaarden wordt gewerkt? 06 Vraag uitsluitende beantwoorden indien u een integraal systeem levert. Is het mogelijk één of meerdere deelsystemen te vervangen door systemen van derden? 07 Vraag uitsluitende beantwoorden indien u een integraal systeem levert. Licht toe hoe de integratie van uw deelsystemen met andere systemen is gerealiseerd? Met welke standaarden wordt gewerkt Authenticatie en autorisatie Het azm maakt gebruik van een Identity Management systeem (IdM) dat zorgt draagt voor provisioning van applicatierollen (en eventueel van gebruikers) naar de diverse applicaties. azm streeft ernaar gebruikersbeheer centraal uit te voeren in het IdM systeem en niet binnen applicaties. 01 Uw (deel)systeem ondersteunt authenticatie op basis van Active Directory integratie, Kerberos tokens of SAML. Wat is uw visie in dezen en hoe kan uw (deel) oplossing hierin voorzien? Licht dit toe Integratie en koppelingen Communicatie tussen applicaties verloopt altijd via de enterprise (service) bus van het azm (SAP-PI) op basis van gestructureerde berichten of services. 01 azm maakt gebruik van HL7 v2.4 volgens de Nederlandse implementatie richtlijn van HL7.nl. Ondersteunt uw (deel) systeem dit? Licht dit toe. 02 Ondersteunt uw systeem het uitwisselen van informatie op basis van web services? Licht dit kort toe. 03 Heeft uw systeem mechanismen voor het synchroniseren van patiëntcontext (bijv. CCOW)? Licht dit kort toe. 04 Welke informatie en op welke manier wordt informatie uitgewisseld tussen de 3 functionele blokken: voorschrijven, bewaking/logistiek en toedienen. 05 Is uw (deel)systeem XIS gekwalificeerd door Nictiz zodat een aansluiting aan het LSP mogelijk is? Licht dit toe. 06 Zijn er voorwaarden gesteld voor de XIS kwalificatie zoals het gebruik van specifieke communicatie software? 07 Welke koppelingen zijn er reeds gerealiseerd met welke (andere) systemen? Geeft u hiervan een overzicht. 08 Bij welke organisaties zijn deze koppelingen operationeel en welke Enterprise Service Bus is hierbij gebruikt? 09 Is het mogelijk om Stop berichten bijvoorbeeld naar stadsapotheek te sturen die met blisters werken. Licht dat kort toe Functioneel Algemeen. RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 12 van 19

13 . 01 Beschrijf op hoofdlijnen per (deel)systeem de mogelijkheden van deze oplossing. 02 Beschrijf op hoofdlijnen per (deel)systeem de beperkingen van deze oplossing. 03 Geeft u in het verlengde van vraag een toelichting op de modulaire opbouw van uw systeem, belicht vanuit de wetenschap dat niet voor iedere voorschrijver dezelfde functionaliteiten ter beschikking hoeven te staan. MUMC+ wil geen geld besteden aan niet gebruikte functionaliteiten. Bijvoorbeeld: beperktere (en goedkopere) licenties per (deel)systeem per gebruikerstype. 04 Geef aan of het mogelijk is om clinical trials te ondersteunen. Licht dat kort toe Geef globaal aan hoe de volgende stamgegevens beheerd worden: 01 SAP is het bronsysteem voor patiëntgegevens in het azm. Door middel van HL7 ADT berichten worden mutaties in het patiëntenbestand gecommuniceerd naar andere informatiesystemen. Ondersteunt uw systeem dit? Licht dit kort toe. 02 Artikel/geneesmiddelen gegevens. Welke artikel/geneesmiddelgegevens kunnen in het systeem gebruikt worden? 03 Wordt de G-standaard (Z-index) als bron gebruikt voor artikelen/medicatiebewaking? 04 Bestaat er een inleesmogelijkheid inclusief wijzigingsrapportage voor het vorige punt? 05 Kunnen eigen bereidingen of artikelen die niet in de G-standaard zijn opgenomen worden geregistreerd (aanmaken van eigen artikelkaart). 06 Hoe worden stamgegeven van afdelingen en kostenplaatsen beheerd? 07 Geef aan of uitgevoerde handelingen in het systeem op gebruikersniveau (account, datum en tijd) worden gelogd en zo ja, of dit van toepassing is op de volledige breedte van het (deel)systeem Toegang tot medicatiegegevens 01 Geef globaal aan hoe de medicatiehistorie (klinisch, poliklinisch en in de thuissituatie) kan worden geraadpleegd. 02 Geef globaal aan hoe actuele medicatie kan worden geraadpleegd. 03 Geef globaal aan hoe toekomstige medicatie kan worden geraadpleegd. 04 Geef globaal aan hoe ondersteuning geboden wordt bij de overdracht van medicatiegegevens bij opname en ontslag. Betrek hierin (transmurale) uitwisselingsystemen als het LSP en geef aan of een actueel medicatieoverzicht verzonden kan worden naar een 1 e lijns zorgverlener of een andere 2 e lijns zorginstantie. 05 Geef aan of in alle medicatieoverzichten medicatieorders van dezelfde medicatie gebundeld worden weergegeven (o.b.v. GPK of HPK code) 06 Geef aan hoe de overzichtelijkheid is gewaarborgd van historische informatie, gestarte en gestopte medicatie Wijzigen van medicatiegegevens 01 Geeft u globaal aan of het mogelijk is om medicatiegegevens te wijzigen nadat het voorschrift is opgeslagen en welke restricties hieraan verbonden zijn. 02 Geeft u aan welke beveiligingsopties er mogelijk zijn zodat de medicatieveiligheid is gewaarborgd Voorschrijven van medicatie 01 Geeft u aan of en globaal hoe medicatiehistorie of thuismedicatie kan worden omgezet in een nieuwe medicatieorder. 02 Geeft u aan welke autorisaties en bevoegdheden bij het voorschrijfproces kunnen worden vastgelegd. 03 Geeft u aan op welke wijze verplichte autorisatie door de voorschrijver is geborgd indien de voorschrijver niet degene is die de medicatieorder heeft aangemaakt. 04 Geeft u aan op welke wijze nog niet geautoriseerde medicatieopdrachten zichtbaar worden gemaakt bij het toediening ondersteunend systeem (aan de verpleging). 05 Geeft u aan of voor elk medicament afzonderlijke toedieningstijdstippen kunnen worden gedefinieerd. 06 Geeft u aan of en hoe de voorschrijver gestuurd wordt naar het lokale formularium en/of het lokale (apotheek)assortiment. 07 Geeft u aan of het systeem de mogelijkheid biedt voor (automatische) omzetting op basis van het formularium. Geeft u tevens aan of het systeem de mogelijkheid biedt om advies voor omzetting te negeren RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 13 van 19

14 en buiten het formularium voor te schrijven (continueren gebruik thuismedicatie). 08 Welke standaard(en) word(t)(en) gehanteerd voor het zoeken van geneesmiddelen? Is hier sprake van koppelingen met externe databases en zo ja welke? 09 Geeft u globaal de stappen aan in het proces van voorschrijven van medicijnen. 10 Geeft u aan of het medicatieproces volledig ondersteund wordt bij alle ziekenhuispatiënten op polikliniek, in de kliniek, op de spoedeisende hulp, op IC s, op dagbehandeling en op functieafdelingen. 11 Geeft u aan hoe er in het voorschrijfproces onderscheid wordt gemaakt tussen een eenvoudig enkelvoudig medicijn en een ingewikkeld (infusen, inclusief optimale eindconcentratierange, berekeningen) medicatievoorschrift. Geeft u aan welke voorschrijfwijzen wel en welke niet ondersteund worden. Ondersteuning in de vorm van vrije tekst geldt hierbij niet als een valide methode. 12 Geeft u aan of er doseringen automatisch berekend kunnen worden op basis van actueel (en/of deze gekoppeld kunnen worden aan de brongegevens in SAP): lichaamsgewicht, lichaamsoppervlakte, (serum)creatinine, klaring (MDRD). Voor antidiabetica en anticoagulantia zijn respectievelijk variabele glucose en INR waarden ook relevant. Geef aan of de brongegevens (eenvoudig) zichtbaar gemaakt kunnen worden. 13 Geeft u aan of pompstanden van intraveneus, continu toegediende medicatie verwerkt kunnen worden, en hoe dit gedaan wordt. 14 Worden elektronische farmacotherapeutische standaardwerken (bij. Farmacotherapeutisch Kompas) in het voorschrijfproces ondersteund en zo ja, hoe? 15 Geeft u globaal aan hoe zo nodig medicatie wordt aangevraagd/geactiveerd. 16 Geeft u globaal aan hoe wordt omgegaan met variabele doseerschema s waarbij de dosering per dag kan verschillen. Bijvoorbeeld acencoumarol schema s, afbouwschema s, weekdoseringen en fentanylpleisters. 17 Geeft u globaal aan hoe indicatiestelling (diagnose) per medicijn(groep) kan worden ingesteld en/of hieraan declaratiecodes gekoppeld kunnen worden (o.a. add on/cbv). Welke codering wordt hiervoor gehanteerd (ICD-10, ICPC, SNOMED CT, CTG etc.)? 18 Geeft u aan of per medicament door het systeem om een verplichte indicatieaanduiding of motivatie gevraagd kan worden? 19 Zijn overige medische gegevens, zoals laboratoriumresultaten beschikbaar (te maken) gedurende het voorschrijfproces? Indien ja, geeft u globaal aan hoe. 20 Is het systeem in staat om met klinische beslisregels ( clinical rules ) te werken? Is communicatie met programma s als Crystal reports of Gaston te realiseren? Bijv. door bij het voorschrijven van geneesmiddelen automatisch rekening te houden met zaken als laboratoriumparameters, co-morbiditeit en/of contraindicaties of informatie uit een EPD (SAP). 21 Is het mogelijk medicijnen(groepen) bijv. opiaten autorisatiegebonden voorschrijfbaar te maken? Indien ja, geeft u globaal aan hoe. 22 Geef aan of het voorschrijven van opiumwetartikelen gebeurt volgens de wetgeving (voluit noteren van aantallen en sterkte). 23 Zijn de standaarddoseringen (keerdosering, toedieningswijze, (aanbevolen) toedieningstijdstip, doseerfrequentie) instelbaar? Indien ja, geeft u globaal aan hoe. 24 Is het mogelijk om veelgebruikte doseerschema s per middel vooraf te definiëren, zodat deze na de keuze van het middel automatisch ingevuld worden? 25 Is het mogelijk om een veelgebruikte combinaties van meerdere middelen als één set eenvoudig als één geheel voor te schrijven (protocollen)? 26 Geeft u aan welke verschillen er zijn tussen klinisch en poliklinisch voorschrijven. 27 Geeft u aan wat er met klinische/poliklinische medicatie gebeurt bij opname/ontslag. 28 Geeft u aan of de overdracht van medicatiegegevens ondersteund wordt bij overplaatsing van en naar ICU, OK en (poli)kliniek. 29 Geeft u aan of een oncologie-module (kuurgebonden voorschrijven (a.d.h.v. gevalideerde en geautoriseerde sjablonen), registratie, transacties, (her)planning en toediening) onderdeel uitmaakt van het voorschrijfsysteem en indien ja, of deze module gekoppeld kan worden aan een VTGM-ondersteunend systeem als CATO. 30 Geeft u aan of het eenvoudig mogelijk is om continue medicatie, bijvoorbeeld op IC s, makkelijk aan te passen is vanwege steeds wijzigende dosering e.d.. Licht dit toe. 31 Geeft u aan of er verschillende domeinen (Poliklinisch, klinisch, vepleegafdelinegn, IC s mogelijk zijn v.w.b. het gebruikte formularium. Licht dat toe. 32 Geeft u aan of de medicatielijst intact blijft bij mutaties van patiënten van poliklinische naar klinische setting en van IC naar afdeling en vice versa? Licht u dat kort toe. 33 Geeft u aan of het mogelijk is om bij een klinische patient ter voorbereiding op ontslag een recept voor te schrijven voor thuismedicatie. Licht dat kort toe. RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 14 van 19

15 34 Geeft u aan of het mogelijk is om de medicatie toedieningswijze bv. intraveneus, intramusculair, sub cutaan, oraal etc. duidelijk te vermelden. Tablet, drank, spray, verneveling dient in het voorschrift vermeld kunnen worden. Licht dat kort toe Medicatiebewaking 01 Geef globaal aan hoe medicatiebewaking in het voorschrijfproces wordt ondersteund. Geef eveneens aan op welke aspecten medicatiebewaking plaatsvindt (o.a. interactief over-/onderdosering, dubbelmedicatie, interacties, contra-indicaties, w.o. allergieën, intoleranties, zwangerschap, kinderwens, lactatie, verder zelf aanvullen). 02 Wordt er gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde database/bestand voor het uitvoeren van medicatiebewaking? Zo ja, welke database/bestand betreft het hier? 03 Kunnen gegenereerde alerts worden overruled? 04 Wordt afhandeling van signalen gelogd? 05 Is medicatiebewaking per specialisme instelbaar? 06 Is medicatiebewaking op interactie, dubbelmedicatie en dosering in te stellen per geneesmiddel? Zo ja, geef aan hoe dit werkt en wat er wel/niet ingesteld kan worden. 07 Worden de zelf ingestelde aanpassingen vastgehouden door het systeem bij een update van de G-Standaard? 08 Geef aan welke alarmering mogelijkheden er zijn bij bijvoorbeeld overschrijding van dosering zoals bij oncologische voorschriften het geval kan zijn. Licht dat kort toe Verstrekking medicatie 01 Beschrijft u het logistieke proces van voorschrijven tot toedienen. 02 Geeft u aan hoe het vertalen van de medicatie opdracht naar een logistieke opdracht wordt ondersteund, inclusief inkoop en magazijnbeheer. 03 Geeft u aan of, en zo ja, op welke wijze een closed loop mogelijk is in de hele keten van voorschrijven tot toedienen, inclusief bestellen. Dit betekent dat er geen overschrijf/overtypen stappen mogen zijn in de gehele keten. 04 Geeft u tevens aan welke stappen in het proces van / distribueren/ toedienen barcode gecontroleerd plaats kunnen vinden. 05 Indien barcodes ondersteund worden: geef aan in welke processen. Geef ook aan welke barcodes herkend kunnen worden (EAN, (E)HIBC, Data matrix/qr code, eigen code, etc.). 06 Beschrijft u globaal de ondersteuning bij het Voor toediening gereedmaken. 07 Beschrijft u het etiketteringsproces. 08 Geeft u globaal aan hoe uitzetlijsten worden gegenereerd. Geeft u tevens globaal aan of en hoe deze kunnen worden ingesteld. 09 Geeft u aan of het systeem functionaliteit bevat voor het beheren van voorraden in apotheek en op afdeling, bijv. in de vorm van een inkoop- en/of voorraadmodule. Kunnen op basis van actuele voorraden automatische bestellingen gegenereerd worden voor afdeling en/of apotheek? 10 Geeft u aan of en zo ja hoe distributie via een distributie robot (Baxter, Swisslog, HD-Medi, etc.) ondersteund wordt. 11 Geeft u aan of en zo ja hoe geautomatiseerde afdelingsvoorraadkasten (Pyxis, Omnicell, etc.) ondersteund worden. 12 Geeft u aan welke vormen van vervaldatumregistratie mogelijk zijn. 13 Geeft u aan welke vormen van chargeregistratie mogelijk zijn Toediening(registratie) 01 Beschrijf globaal de werkwijze bij de toedieningsregistratie. 02 Is het mogelijk om toedieningsregistratie barcode gecontroleerd uit te voeren? Zo ja, welke barcodes worden ondersteund en hoe worden barcodes beheerd in het systeem. Geeft u tevens aan hoe andere vormen van controle zoals dubbelcheck ondersteund worden? 03 Geeft u aan welke mogelijkheden er zijn om spoedopdrachten te genereren die direct uitgevoerd moeten worden door een verpleegkundige. 04 Bestaat de mogelijkheid tot het invoeren van extra informatie? Zo ja, geef globaal de mogelijkheden aan. 05 Bestaat de mogelijkheid beargumenteerd niet-toegediende medicatie te registreren? Zo ja, beschrijft u dit RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 15 van 19

16 globaal. 06 Is het mogelijk om een vochtbalans bij te houden van toegediende (parenterale) geneesmiddelen? Zo ja, geeft u dan aan hoe deze registratie en het beheer hiervan plaats vindt. 07 Is het mogelijk om toedieningsregistratie te doen voor poliklinische medicatie, bijv. in geval van ambulante behandeling of dagbehandelingen, waarvoor de patiënt niet wordt opgenomen? 08 Geeft u aan of het mogelijk is om instructies voor toediening door het systeem te laten genereren, bijvoorbeeld via een link met handboeken parenteralia of enteralia (inclusief adviezen bij sonde/slikklachten). 09 Geeft u globaal aan of het systeem mogelijkheden biedt voor bijwerkingen/ farmaco vigilantie-registratie (actualisatie met rest van het EPD). 10 Geeft u aan of het systeem adviezen kan genereren voor toediening van risicovolle (mutageen, teratogeen, carcinogeen) stoffen (d.w.z. risicovol voor de verpleging / omstanders). 11 Geeft u aan of ondersteuning voor de registratie van toediening van bloedproducten geboden wordt. 12 Geeft u aan of ondersteuning voor de registratie van toediening van opiaten geboden wordt. 13 Geeft u aan of er signaleringsmogelijkheden zijn wanneer men een medicijn vergeten is toe te dienen. Licht kort toe welke signaleringmogelijkheden er zijn. 14 Geef aan of het mogelijk is om de toedieningstijden bij kinderen door verpleegkundige aan te laten passen, bijvoorbeeld wanneer het kind slaapt. Licht dat kort toe Administratie / Managementrapportage Geeft u aan welke van de volgende administratieve/ financiële handelingen/ gegevens geregistreerd kunnen worden: 01 Kosten van logistieke orders (Medicamenten) op artikel, order, afdelings- en patiëntniveau. 02 Registratie van artikelen die vallen onder de regeling dure geneesmiddelen/add-on. 03 Koppeling van medicatieorders met DBC/DOT-registratie (add on / CBV codering). Geeft u aan of bronregistratie via een EPD als SAP gekoppeld kan worden. 04 Indien financiële gegevens geregistreerd kunnen worden: geeft u aan hoe het prijssysteem van geneesmiddelen werkt en hoe doorbelasting plaatsvindt. 05 Geeft u aan hoe kengetallen/managementoverzichten in het systeem gegenereerd kunnen worden. Maak hierbij het verschil tussen voor gedefinieerde gegevens/ rapporten en ad-hoc vragen. 06 Geeft u aan op welke manier prijsafspraken en contracten voor geneesmiddelen vastgelegd kunnen worden. 7.3 PERFORMANCE/PRESTATIE EISEN Kunt u onderstaande vragen beantwoorden op het gebied van systeem performance en systeemprestaties? Nr Omschrijving Antw 01 Performance van het systeem is een belangrijk aandachtspunt voor het azm. Licht toe hoe u de gewenste performance kunt realiseren. Licht u dit toe met voorbeelden van organisaties vergelijkbaar met het azm 7.4 SERVICE PARAMETERS Kunt u ons antwoorden op de onderstaande vragen geven? 01 Biedt u een servicecontract aan? Zo ja wilt u daarvan een voorbeeld toevoegen? Onderstaande vragen hebben veelal betrekking op onderhoudscontracten. We gaan er in principe van uit dat al deze vragen in een onderhoudscontract aan de orde komen. Indien onderstaande vragen hierin echt niet worden beantwoord, willen wij u vragen deze hier apart te beantwoorden, anders volstaat het meegestuurde voorbeeld van een onderhoudscontract. 02 Openingstijd/Support window. Dit is de tijd dat ondersteuning kan worden verkregen. Heeft u een eigen Nederlandstalige helpdesk? Op welke tijden is deze beschikbaar? 03 Responstijd/reactietijd. Kunt u aangeven of u werkt met responstijden en reactietijden? Dit is de tijd waarin een eerste reactie op een melding wordt verkregen met een mogelijke oplossingsrichting. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 04 Hersteltijd/Oplostijd. Dit is de tijd waarin een storing, al dan niet via een workaround, wordt verholpen. Kunt u een indicatie geven wat deze tijden normaliter zijn? 05 Kunt u aangeven wat de gemiddelde percentages van de tijd zijn dat het systeem beschikbaar is? 06 Kunt u aangeven wat het Maintenance window (de tijd waarin wegens onderhoud niet beschikbaar is) is? Heeft u standaard windows voor (pro-actief ) onderhoud? Zo ja, welke zijn deze? 07 Kunt u aangeven hoe u de beschikbaarheid van vakinhoudelijke ondersteuning garandeert conform de tijden RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 16 van 19

17 die binnen de overeenkomst is afgesloten. 08 Geeft u aan welke maatregelen u systeem heeft om ongeplande uitval te voorkomen. Geeft u tevens aan welke SPOF s (Single Points of Failure) er in uw systeem zitten. 09 De leverancier biedt eigen noodprocedure(s) aan voor ongeplande uitval van het systeem. 10 Kunt u faciliteren in het opstellen van noodprocedures voor de ons bij uitval van het systeem? 11 Geeft u aan binnen hoeveel tijd u beschikbaar bent op locatie of vanaf afstand bij een calamiteit om ondersteuning te kunnen verlenen. 7.5 TECHNISCHE EISEN Server 01 azm maakt momenteel gebruik van Microsoft Server bit als standaard besturingssysteem. Ondersteunt uw systeem dit? 02 azm maakt momenteel gebruik van Microsoft SQL Server bit als standaard database. Ondersteunt uw systeem dit? 03 Geeft u een veilige indicatie voor de minimale specificaties van de benodigde server hardware aan, uitgaande van een implementatie voor 300 gebruikers waarvan 125 concurrent. 04 Welke andere technische platformen (hardware, OS, database) worden ondersteund door uw systeem? Geeft u de minimale specificaties aan. 05 azm maakt gebruik van een SAN van Hitachi Data Systems. Ondersteunt uw systeem dit? 06 Het azm maakt gebruik van virtualisatie op basis van VMWare. Ondersteunt uw systeem dit? Licht dit toe en geef een duidelijke onderbouwing waarom (delen van) uw systeem niet gevirtualiseerd kunnen worden. 07 Ondersteunt uw systeem communicatie op basis van TCP/IP v4? 08 azm zal minimaal een T/A (Test/Acceptatie) en P (Productie) omgeving inrichten. Wat is uw visie in het kader van OTAP? Geeft u middels een tekening aan hoe dit gerealiseerd kan worden. 09 Stel een beschikbaarheid van het systeem van 98% (inclusief patches en updates). Geeft u aan (met overzichtstekening en beschrijving van de relevante onderdelen) hoe u dit realiseert en welke eisen u aan de infrastructuur van het azm stelt om hieraan te kunnen voldoen. 10 Stel een beschikbaarheid van het systeem van 99% (inclusief patches en updates). Geeft u aan (met overzichtstekening en beschrijving van de relevante onderdelen) hoe u dit realiseert en welke eisen u aan de infrastructuur van azm stelt om hieraan te kunnen voldoen. 11 Stel een beschikbaarheid van het systeem van 99.5% (inclusief patches en updates). Geef aan (met overzichtstekening en beschrijving van de relevante onderdelen) hoe u dit realiseert en welke eisen u aan de infrastructuur van azm stelt om hieraan te kunnen voldoen. 12 Stel een beschikbaarheid van het systeem van 99.99% (inclusief patches en updates). Geef aan (met overzichtstekening en beschrijving van de relevante onderdelen) hoe u dit realiseert en welke eisen u aan de infrastructuur van azm stelt om hieraan te kunnen voldoen. 13 azm maakt gebruik van Microsoft SQL server always on. Ondersteunt uw systeem dit? Cliënt 01 De software bezit de mogelijkheid gebruik te maken van 32 bits en 64 bits hardware. 02 Welke besturingssystemen worden ondersteund? Welke is preferent voor de leverancier? azm maakt gebruik van Windows Welke eisen stelt de applicatie aan de werkplek? Geheugen, processor, noodzakelijke plugins en drivers (denk aan Java, dot Net framework, etc.) 04 Standaard antivirus software bij azm is McAffee en Sophos. Ondersteunt uw systeem dit? Indien niet graag toelichten waarom niet. 05 De gebruikersapplicatie kan gebruikt worden met beperkte toegangsrechten op het systeem. Er zijn dus geen administrator rechten noodzakelijk op de werkplek om applicaties te kunnen uitvoeren. Geeft u aan hoe dit gerealiseerd wordt. 06 De gebruikersapplicatie kan worden gedistribueerd op basis van SMS, SCCM, Zenworks of App-V. Licht dit toe. 07 De standaard browser binnen azm is IE 8.0 en wordt gemigreerd naar IE11. Welke browsers worden door u ondersteund? 08 T.b.v. applicatiebeheer en/of technisch beheer ondersteunt de software dat het station "overgenomen" kan worden (d.m.v. MS Extern Bureaublad). Zo niet wat zijn dan de restricties c.q. mogelijkheden? RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 17 van 19

18 09 Is uw systeem geschikt voor gebruik met mobiele devices (tablets e.d.)? Licht u dit toe. 10 Kunt u iets aangeven over hoe uw systeem samen zou kunnen werken met thin cliënts? 11 Telewerken en remote support gebeurt via VPN connecties. azm maakt hiervoor momenteel gebruik van de Microsoft Forefront Unified Access Gateway (UAG) Ondersteunt uw systeem dit? 7.6 JURIDISCHE EISEN, standaarden, normen, kwaliteitseisen Diverse eisen en normen en wetten kunnen een rol spelen bij een EVS. Het MUMC+ kan deze niet alle inschatten. Vandaar dat wij u vragen om antwoord te geven op onderstaande vragen. 01 Kunt u aangeven of en hoe uw systeem omgaat met de eisen zoals deze zijn gesteld in de NEN7510:2011 t.b.v. Informatiebeveiliging. 02 Is uw systeem voorzien van een CE-markering met conformiteitsverklaring en Notified Body? Licht u dit toe. 03 Voldoet uw systeem aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG? Is dit volgens u noodzakelijk? 04 Voldoet uw systeem in het algemeen aan de NEN-EN-IEC en daarbij behorende collateral standards voor medische elektrische toestellen? Is dit volgens u noodzakelijk? 05 Voor de specifieke apparaten zijn de zgn. particular standards van toepassing, genummerd NEN-EN-IEC yy. Geeft u aan of dit ook voor uw systeem geldt. 06 Heeft u m.b.t. het systeem als medisch hulpmiddel een risicoanalyse verricht op basis van de norm NEN-EN- ISO 14971:2009? Acht u dit noodzakelijk? Licht dit toe. 07 Voorgeschreven en toegediende medicatie moeten online gedurende de wettelijke termijnen (zoals de WGBO, BOPZ, N.B. Privacywetgeving (WBP-Wet bescherming persoonsgegevens) en Archiefwet beschikbaar zijn, ook na het out of support gaan van het systeem. Geeft u aan hoe naar uw mening uw systeem aan de wetgeving voldoet. 08 Voldoet uw systeem aan alle overige vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving? Geeft u aan welke Nederlandse/Europese wet- en regelgeving volgens u voor uw systeem van toepassing is. 09 De Nederlandse UMC s werken met een convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dit is als bijlage bijgevoegd. Kunt u aangeven of, en hoe dit convenant met betrekking tot uw systeem zou moeten worden toegepast? 10 Acht u het noodzakelijk dat uw (deel)systeem voldoet aan de wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Licht u dit toe. 11 Maakt uw systeem gebruik van de GS1 standaard? Zo ja, kunt u kort aangeven hoe? 7.7 DOCUMENTATIE Welke documentatie met betrekking tot het systeem is er beschikbaar? 01 Zijn de functionele specificaties beschikbaar (Functioneel Ontwerp)? 02 Zijn de technische specificaties beschikbaar (Technisch Ontwerp)? 03 Is er een actuele gebruikershandleiding beschikbaar? 04 Is er een actuele beheerderhandleiding beschikbaar? 05 Is er een implementatierichtlijn beschikbaar? 06 Zijn de known errors beschreven en beschikbaar? 7.8 IMPLEMENTATIE Kunt u ons aangeven met welke zaken wij te maken krijgen tijdens de implementatie van het systeem? Wilt u daartoe onderstaande vragen beantwoorden? 01 Kunt u ons iets vertellen over de algemene aanpak tijdens de implementatie bij de ziekenhuisapotheek, verpleegafdelingen en Poliklinieken? 02 Kunt u iets melden over het Plan van Aanpak (standaard draaiboek) en planning tijdens de implementatie? 03 Kunt u ons iets aangeven over andere randvoorwaarden en uitgangspunten en of wederzijdse verplichtingen tijdens de implementatie? 04 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde interne (azm) resources tijdens de implementatie? 05 Het azm wil als onderdeel van de aanschaf en zogenaamd P.O.C. (Proof of Concept). Is naar uw mening een POC zinvol of noodzakelijk? Licht uw antwoord toe. 06 Kunt u ons iets vertellen over doorlooptijden van een implementatie, inclusief testen (ook performance) van de implementatie? RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 18 van 19

19 07 Kunt u ons iets vertellen over de benodigde tijd voor opleiden van gebruikers, managers en systeembeheerders? 08 Kunt u ons iets vertellen over de migratie van de bestaande functionaliteiten en gegevens naar uw systeem? 7.9 EISEN VAN LEVERANCIER AAN HET MUMC+ Vult u hier a.u.b. in welke eisen u aan ons stelt bij de implementatie en ingebruikname van de beoogde EVS-functionaliteit: 01 Stelt uw oplossing eisen aan back-up and recovery? Zo ja wilt u aangeven welke? 02 Welke inspanning verwacht uw oplossing van ons bij installatie en testen van nieuwe releases en bug-fixes? 03 Welke inspanning verwacht uw oplossing van ons bij schoning en Archivering? 04 Welke inspanning verwacht uw oplossing van ons bij beveiliging? 05 Stelt uw oplossing eisen aan ons functioneel systeembeheer? Zo ja kunt u aangeven welke? 06 Stelt uw oplossing eisen aan ons technische systeembeheer? Zo ja kunt u aangeven welke? 07 Geeft u uw eisen aan welke aan de ons worden gesteld aan, om de gestelde continuïteit aspecten zoals Uptime, beschikbaarheid en performance te garanderen. 08 Kunt u graag aanvullen welke overige zaken moet het MUMC+ als afnemer in acht moet nemen om tot een optimaal werkend systeem te komen en dat zo te houden? 7.10 OVERIGE (OPEN) VRAGEN 01 Welke vragen die u voor deze verkenning van belang acht, hebben wij in het algemeen niet gesteld? 02 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van specificaties, hebben wij niet gesteld? 03 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van performance/prestatie eisen, hebben wij niet gesteld? 04 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van beschikbaarheids-eisen en service windows, hebben wij niet gesteld? 05 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van technische-eisen, hebben wij niet gesteld? 06 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van juridische eisen, standaarden en normen en kwaliteitseisen, hebben wij niet gesteld? 07 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van documentatie, hebben wij niet gesteld? 08 Welke vragen die u van belang acht op het gebied van implementatie, hebben wij niet gesteld? 09 Welke vragen die belang zijn op het gebied van eisen aan het MUMC, hebben wij niet gesteld? Aan welke succesfactoren moet het azm voldoen wil een kwalitatief hoogwaardige implementatie worden bereikt? 10 Kunt u omschrijven wat binnen uw marktsegment gangbaar is op het gebied van maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Welke vragen zouden wij daarover in een RFP kunnen stellen? Ziet u binnen dit kader mogelijkheden tot toepassing van de ISO 26000? 11 Kunt u concreet aangeven wat uw propositie bij zou kunnen dragen aan duurzaamheid b.v. C2C (cradle to cradle)? 12 Voldoet uw systeem aan norm iso-9241 voor gebruikersvriendelijkheid? Zo ja, welke score behaalt uw systeem? RFI EVS Marktverkenning azm v1.0 definitief Pagina 19 van 19

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan.

Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan. VOORWOORD Geachte gegadigde, Hierbij ontvangt u een consultatiedocument met betrekking tot het project Beeldmanagement OK s Verheylaan. Het MUMC+ (azm) wil middels deze marktraadpleging de belangstelling

Nadere informatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie

Gezocht: De beste Werkzaamheden voor. Marktconsultatie Gezocht: De beste Werkzaamheden voor medewerkers met WSWindicatie voor Rotterdam Marktconsultatie Marktconsultatie De beste Werkzaamheden voor medewerkers met een WSW-indicatie voor Rotterdam 1-253-17

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland Medicatie Overdracht binnen Ziekenhuizen Bas van Poppel isoft Stichting HL7 Nederland Domeinen Community Pharmacy Huisarts-Stadsapotheek; Recept, Aflevering Hospital Pharmacy Poliklinische Setting Klinische

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie Kennismanagement meer doen met medische informatie Bas Peters St Antonius Ziekenhuis Cornelis Smit St Antonius Ziekenhuis Mark Boon Business Unit Manager Erik Duin Product Manager Healthtivity, 25 september

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen

FIT. veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen FIT veilige Farmaceutische patiëntenzorg door Identificatie bij Toediening van geneesmiddelen Presentatie LogiZ-Netwerk (februari 2014) Danny Broekhuizen Manager afdeling geneesmiddelenlogistiek Apotheek

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools)

Nota van Inlichtingen Marktconsultatie - Ondersteuning van het toezicht buiten ( analysetools) In het kader van bovengenoemde marktconsultatie zijn tot en met 30 oktober 2014 (sluitingsdatum voor het stellen van schriftelijke vragen) door partijen onderstaande vragen gesteld. KENMERK IUC14-023 Bij

Nadere informatie

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1

Bewaking op verkeersdeelname IR V-1-1-1 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Electronic supplementary material 1: Online questionnaire -!Netherlands Association of Hospital Pharmacies

Electronic supplementary material 1: Online questionnaire -!Netherlands Association of Hospital Pharmacies Electronic supplementary material 1: Online questionnaire -!Netherlands Association of Hospital Pharmacies Supplement to: Klein K, Scholl JHG, Vermeer NS, Broekmans AW, Van Puijenbroek EP, De Bruin ML,

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten

1. Marktconsultatie. Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten Projectteam Europese aanbesteding Cochleaire Implantaten Aan: Belangstellende marktconsultatie Cochleaire Implantaten E-mail j.kaspers@erasmusmc.nl Intern postadres GK-847 Ons kenmerk Marktconsultatie

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2011 per

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC

MARKTCONSULTATIE. Robotchirurgie met kenmerk M-EU ten behoeve van het LUMC MARKTCONSULTATIE Robotchirurgie met kenmerk M-EU-17-17 ten behoeve van het LUMC Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Voorwaarden... 3 3.1 Indicatieve planning...

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen?

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen? Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen? Yoe Kwa senior adviseur inview projectleider Schone lei 12 december 2013 'De nieuwe generatie medicatiebewaking' Boodschap Eenduidige

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J.

Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties. Universiteit van Amsterdam. Opgemaakt door: J.A.J. Marktconsultatie Duurzaam beheer en onderhoud technische installaties Universiteit van Amsterdam Opgemaakt door: J.A.J. van der Ven Datum: 4 oktober 2016 Referentie: 161004-MC-INST Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Hallmark Retail Internet Services

Hallmark Retail Internet Services HRIS RETOUREN Hallmark Retail Internet Services Instructieboek voor retailer Hallmark voegt een nieuwe functionaliteit aan HRIS toe: Uw retouren via internet doorgeven! Hallmark Retail Internet Services

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Release notes. Prescriptor versie Nieuwe functionaliteit. Integratie met Kinderformularium

Release notes. Prescriptor versie Nieuwe functionaliteit. Integratie met Kinderformularium Release notes Prescriptor versie 2.0.3.34 Nieuwe functionaliteit Integratie met Kinderformularium Bij het starten van Prescriptor met een patiënt tot 18 jaar zal in voorkomende gevallen de koppeling met

Nadere informatie