LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006"

Transcriptie

1 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2006

2 2 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 12 Deel B: Facetten Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van personeel 26 Onderwerp 4 Voorzieningen 28 Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 30 Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 32 Deel C: Bijlagen Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 36 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 41 Bijlage 3: Bezoekprogramma 44 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 45 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 3

4 4 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 5

6 6 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans van de LOI Hogeschool heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van Toets Nieuwe Opleiding van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in maart 2006, het moment waarop de opleiding haar informatiedossier bij NQA heeft aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek was er een panelbezoek aan de opleiding. Dit bezoek vond plaats op woensdag 26 april In het panel hebben de volgende personen zitting genomen: De heer F.G. Egas Repáraz (domeinpanellid vertalen Spaans); Mevrouw drs. B.A.M.M. Râtel (domeinpanellid vertalen Frans); De heer drs. ing. A.G.H. Horrevorts (voorzitter, NQA-auditor); Aan het panel is toegevoegd als auditor van NQA: Mevrouw M. Snel. Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport, waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van een tweepuntsschaal (onvoldoende en voldoende) zoals die door de NVAO is voorgeschreven. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) is opgericht in De LOI Hogeschool is in 1996 opgericht na erkenning door het Ministerie van OCenW als aangewezen particuliere instelling voor verzorging van hbo-opleidingen. De LOI Hogeschool heeft zich ontwikkeld tot een omvang van ruim studenten. De LOI biedt individueel onderwijs waarbij studenten tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk kunnen studeren. De LOI Hogeschool sluit hiermee aan op de maatschappelijke trend van individualisering en behoefte aan maatwerk bij studenten. Vrijwel alle studenten hebben een betaalde werkkring en volgen de studie naast de werkkring. De LOI Hogeschool maakt gebruik van afstandsleren door middel van I-studie: Individueel, Interactief, Intelligent en Innovatief onderwijs. Studenten studeren zelfstandig op door henzelf bepaalde tijdstippen en plaatsen. De LOI biedt faciliteiten voor contact met docenten NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 7

8 en medestudenten via LOI Campus, de digitale leeromgeving voor bijvoorbeeld het insturen van opdrachten, het oefenen van tentamens, contact met medestudenten of docenten, het opzetten van werkruimten en discussieplatforms en voor het volgen van de eigen studievoortgang. De opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans van de LOI Hogeschool zijn ondergebracht in het domein Communications & Languages. De businessunitmanager is verantwoordelijk voor de contacten met het werkveld en het initiëren van cursusprojecten. Projectleiders geven vervolgens vorm aan de cursusprojecten. Zij worden ondersteund vanuit diverse afdelingen, waaronder het Examenbureau, Logistieke afdelingen, Inkoop & Product, Prepublishing Services, Project Planning Services, een Marketingafdeling en het Customer Contact Center. Voor de ontwikkeling van de vertaalopleidingen wordt uitgegaan van het Beroepsprofiel Vertaler uit 2006 dat is gebaseerd op het beroepsprofiel voor een beginnend vertaler, zoals in 2000 opgesteld door Metacom, de koepel van Nederlandse organisaties op het gebied van taal, vertalen en tolken. De vertaalopleidingen Frans en Spaans worden aangeboden als vierjarige opleidingen. De opleidingen van de LOI Hogeschool beogen studenten op te leiden tot zelfstandig werkende vertaalprofessionals. Daarvoor richt de LOI zich op studenten die als vertaler Frans, dan wel Spaans, willen werken op een vertaalbureau of een vertaalafdeling van een bedrijf en op studenten die zich als zelfstandig vertaler willen vestigen. Bij de twee curricula is sprake van een overlap wanneer het taalonafhankelijke beroepsaspecten uit het Beroepsprofiel Vertaler betreft. Taalonafhankelijke beroepsaspecten worden niet beïnvloed door de taal waarmee de vertaler werkt. De specifieke taal wordt wel gebruikt voor de invulling van deze onderdelen, zoals technische, onderzoeks- en zakelijke vaardigheden en netwerken. Hierdoor zijn de curricula grotendeels identiek, alleen taalspecifiek verschillend ingevuld. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleidingen door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van de domeinspecifieke referentiekaders die voor de opleidingen gelden (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Voorafgaand aan de visitatie van de opleidingen is door twee auditoren van NQA een generieke agenderende audit uitgevoerd op instellingsniveau (4 oktober 2005). Hierbij zijn de generieke, opleidingsoverstijgende aspecten geaudit. De resultaten zijn voorgelegd aan de 8 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

9 LOI en ter beschikking gesteld aan het visitatiepanel, dat de resultaten heeft betrokken bij de beoordeling van de opleidingen. Ter voorbereiding van de visitaties heeft de NQA-auditor het informatiedossier gecheckt op kwaliteit en compleetheid en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Nadat het dossier in orde was bevonden, heeft het visitatiepanel zich voorbereid op het bezoek. In diezelfde periode (april 2006) bereiden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek (april 2006). Zij bestudeerden het informatiedossier, formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar informatiedossier kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten/auteurs en werkvelddeskundigen. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport wordt door de opleidingen accreditatie aangevraagd bij de NVAO. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. De opleiding heeft in mei 2006 een concept van dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in juni 2006 voor een check op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in juni Het visitatierapport is uiteindelijk in juni 2006 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 9

10 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding Aan de drie facetten, behorend bij het onderwerp Doelstellingen opleiding is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief Programma Aan de zes facetten, behorend bij het onderwerp Programma is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief Inzet van personeel Aan de drie facetten, behorend bij het onderwerp Inzet van personeel is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief Voorzieningen Aan de twee facetten, behorend bij het onderwerp Voorzieningen is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief Interne kwaliteitszorg Aan de twee facetten, behorend bij het onderwerp Interne kwaliteitszorg is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief. 10 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

11 1.5.6 Condities voor continuïteit Aan de drie facetten, behorend bij het onderwerp Condities voor continuïteit is het oordeel voldoende toegekend. De oordelen op het onderwerp zijn voor de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans derhalve positief. NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 11

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding HBO Vertaler Frans Opleiding HBO Vertaler Spaans Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Voldoende 1.2 Niveau bachelor Voldoende Voldoende 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen hbo Voldoende Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende Voldoende 2.4 Studielast Voldoende Voldoende 2.5 Instroom Voldoende Voldoende 2.6 Duur Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen hbo Voldoende Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende Voldoende 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Systematische aanpak Voldoende Voldoende 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, Voldoende Voldoende alumni en het beroepenveld Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 6.1 Afstudeergarantie Voldoende Voldoende 6.2 Investeringen Voldoende Voldoende 6.3 Financiële voorzieningen Voldoende Voldoende Totaaloordeel positief Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans op de zes onderwerpen positief scoren, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleidingen positief is. 12 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 13

14 14 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans baseren de eindkwalificaties op de beroepskenmerken zoals geformuleerd in het Beroepsprofiel Vertaler (2006). Hierin zijn zeven beroepskenmerken van een vertaler beschreven die de startkwalificaties van een beginnende vertaler weerspiegelen die nodig zijn om de kern van het beroep, vertalen uit te kunnen oefenen. Het Beroepsprofiel Vertaler (2006) is tot stand gekomen door aanvullingen van vertegenwoordigers uit het werkveld op het Metacom beroepsprofiel voor een beginnend vertaler uit Deze vertegenwoordigers zijn allen lid van de commissie van het Nederlands-Normalisatie Instituut (NEN). Het panel heeft de achtergronden van de ontwikkelaars van het Beroepsprofiel Vertaler (2006) waargenomen en constateert dat deze garant staan voor het niveau en de actualiteit van het beroep vertalen. Eén van de ontwikkelaars van het beroepsprofiel uit 2006 blijkt tevens betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van het Metacom beroepsprofiel uit Na bestudering van het Beroepsprofiel Vertaler (2006) stelt het panel vast dat de vastgelegde beroepskenmerken, de eindkwalificaties, voldoende aansluiten bij de eisen die vanuit de beroepspraktijk gesteld worden aan een zelfstandig vertaler. Uit het beroepsprofiel blijkt dat vertalen de kernactiviteit van het beroep vormt. Bovendien komen de vaardigheden ondernemen en netwerken aan de orde. In het gesprek met deskundigen uit werkveld wordt de geconstateerde aansluiting, van de beroepskenmerken met de beroepspraktijk, onderschreven. Voor alle opleidingen van de LOI Hogeschool zijn onafhankelijke deskundigen en marktverkenners en vakdeskundigen aangesteld. Zij wijzen een opleiding op nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen in het werkveld en geven adviezen met betrekking tot de actualiteit van een opleiding. Het panel heeft voor de vertaalopleidingen van de LOI Hogeschool een lijst van acht voorlopige externe medewerkers met CV s aangetroffen. De betreffende personen staan volgens het panel garant voor kwaliteit en actualiteit van de vertaalopleidingen. Bij de ontwikkeling van de modulen en examens worden deskundigen uit het werkveld betrokken. Voor de vertaalopleidingen Frans en Spaans heeft het panel de CV s van vijf auteurs bestudeerd en geconstateerd dat de betreffende auteurs inhoudelijk deskundig en bekwaam zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de modulen waarvoor zij zijn aangetrokken of reeds werkzaam zijn. De vertaalopleidingen Frans en Spaans hebben als onderdeel van een marktanalyse de curricula vergeleken met vertaalopleidingen in Nederland en Europa. Daaruit blijkt dat de curricula van de vertaalopleidingen van de LOI grotendeels gelijk zijn aan de bachelor NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 15

16 vertaalopleidingen in Nederland van de ITV Hogeschool, Hogeschool West-Nederland en Hogeschool Vertol. De genoemde opleiders zijn allen vertegenwoordigd in de SNEVT (Stichting Nationale Examens Vertalers en Tolken) en leiden allen op voor gemeenschappelijke examens. Verder blijkt uit de analyse dat de Universiteit Utrecht een master-opleiding Vertalen aanbiedt, waarbij het instroomniveau is gedefinieerd volgens het niveauraamwerk van de Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Hieraan voldoen de LOI-vertaalopleidingen, zie verder facet 1.2. In Europa worden vertaalopleidingen verschillend aangeboden. In België en Engeland gebeurt dit veelal in een mastertraject. In Europa worden, ondanks de verscheidenheid waarin de vertaalopleidingen worden aangeboden, gelijke definiëringen van taalbeheersing gehanteerd volgens het raamwerk van de CEFR. De LOI Hogeschool heeft een Programma-adviesraad (PAR) die voor het hoger onderwijs onder meer (strategische) verkenningen doet naar nationale en internationale ontwikkelingen, die aanbevelingen doet voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen hoger onderwijs en die adviseert over de kwaliteit van de uitvoering van de opleidingen en over het profiel van de docenten. De PAR bestaat uit een voorzitter en negen domeinadviseurs. De samenstelling waarborgt naar de mening van het panel de expertise op het domein Communication & Languages. Het panel heeft waargenomen dat het domein reeds is vertegenwoordigd in de PAR. Het Beroepsprofiel Vertaler (2006) wordt jaarlijks in de PAR geëvalueerd. Daarnaast onderhoudt de PAR contact met de beroepenveldcommissie die voor het domein Communication & Languages per september 2006 wordt geïnstalleerd. Uitgangspunt van de LOI is dat een belangrijk deel van een programma wordt afgesloten met een in de bedrijfstak erkend examen. Bij de samenstelling van deze examens wordt door de exameninstanties gebruik gemaakt van expertise van deskundigen op het vakgebied. Voor de vertaalopleidingen wordt in de hoofdfase gebruik gemaakt van examens van SNEVT, een stichting bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende hogescholen die vertaalopleidingen aanbieden en externe deskundigen. De richtlijnen die de SNEVT gebruikt bij de ontwikkeling van de examens sluiten aan op de kernvaardigheden uit het Beroepsprofiel Vertaler (2006). In 2004 is vanuit de Comité Européen de Normalisation (CEN) een project gestart voor de ontwikkeling van een Europese norm voor vertaaldiensten. Vanuit Europese landen zijn, via nationale normcommissies, bijdragen geleverd. De LOI Hogeschool is lid van de Nederlandse normcommissie. In maart 2006 is een normtekst waarin de best practice van een leverancier van vertaaldiensten centraal staat, unaniem aangenomen. De definitieve normtekst wordt naar verwachting medio 2006 gepubliceerd. Auteurs van het Beroepsprofiel Vertaler (2006) zijn eveneens betrokken bij de ontwikkeling van deze Europese norm. 16 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

17 Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criteria - De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De leerdoelen, de leerstof en de examens worden ontwikkeld aan de hand van de Dublin-descriptoren. De LOI Hogeschool hanteert instructiedocumenten voor auteurs en beoordelaars. Daarin is een stramien opgenomen voor het leerplan van een module, waarin zowel de inhoud als het hbo-bachelorniveau zijn verwerkt en wordt de niveauaanduiding toegelicht. Het panel heeft een lijst met instructiedocumenten waargenomen voor auteurs van modulen van de vertaalopleidingen en daaruit blijkt dat auteurs werken aan de hand van de Dublin-descriptoren, het raamwerk van het CEFR en de SNEVT richtlijnen. De eindkwalificaties die de vertaalopleidingen beogen, voldoen aan de Europees vastgestelde taalniveaus uit het CEFR. Het Beroepsprofiel Vertaler (2006) geeft zeven beroepskenmerken weer. De taalvaardigheid hierin wordt in het informatiedossier gerelateerd aan niveaubeschrijvingen vanuit het raamwerk van de CEFR. Hieruit blijkt welk instroomniveau van taalvaardigheid de vertaalopleidingen hanteren in de propedeuse en in de hoofdfase en naar welk niveau wordt toegewerkt. Het raamwerk van de CEFR definieert zes niveauaanduidingen; A1, A2 (basisgebruiker), B1, B2 (onafhankelijk gebruiker), C1, C2 (vaardig gebruiker). De LOI heeft het instroomniveau gedefinieerd op dat van een onafhankelijk gebruiker (B1) en het eindniveau van de kwalificaties op het niveau van een vaardig gebruiker (C2). Het panel acht dit passend voor een hbo-opleiding. De vertaalopleidingen hebben naast aansluiting bij het raamwerk van het CEFR, aansluiting gezocht bij de Dublin-descriptoren. In het informatiedossier wordt per Dublindescriptor beschreven in welke mate deze in het curriculum aan de orde komt. Hierdoor wordt een relatie gelegd tussen de doelstellingen uit het beroepsprofiel en de Dublindescriptoren. Het panel heeft de documenten bestudeerd en constateert mede op basis van het gevoerde gesprek met de werkveldvertegenwoordigers dat het CEFR raamwerk en de doelstellingen van het Beroepsprofiel Vertaler (2006) voldoende het hbo bachelorniveau vertegenwoordigen. Er wordt alleen opgeleid voor externe examens als deze door de LOI Hogeschool zijn beoordeeld op het hbo-niveau. Voor de vertaalopleidingen wordt in de hoofdfase gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke SNEVT examens. Uit het bestudeerde materiaal en de gevoerde gesprekken is gebleken dat de SNEVT examens het hbo-niveau voor vertalers weerspiegelen. Het Ministerie van Justitie heeft een onderzoekscommissie, de Commissie Jurgens, in het leven geroepen die de minimumeis voor vertalers en tolken heeft vastgelegd specifiek voor het justitiële domein, ten behoeve van een gewenste wetsherziening op de Wet Beëdigde Vertalers uit De vertaalopleidingen van de LOI hanteren de NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 17

18 bevindingen en de competentiebeschrijving uit de Nota van Toelichting bij het wetsvoorstel gerechtstolken en beëdigde vertalers (2005) van de Commissie Jurgens in de opleiding, voor zover deze niet via het Beroepsprofiel Vertaler (2006) zijn opgenomen in het onderwijs. Er bestaat een kwaliteitsregister waarin vertalers geregistreerd worden. Dit heeft primair betrekking op vertalers in het juridische domein. Vertalers van de LOI Hogeschool komen voor een registratie in dit kwaliteitsregister in aanmerking, omdat zij voldoen aan het daarvoor relevante niveau. Het panel heeft het gehanteerde Beroepsprofiel Vertaler (2006) bestudeerd en acht de hierin vastgestelde eindkwalificaties gelijk aan hbo-niveau en relevant voor het beroep. Het panel heeft vernomen, uit het bestudeerde materiaal en de gevoerde gesprekken, dat voor vertaalopleidingen in Nederland en Europa het niveauraamwerk van de CEFR wordt gehanteerd om het opleidingsniveau te duiden. Het panel beoordeelt dit raamwerk als een goed kader om de eindkwalificaties op hbo-niveau weer te geven en constateert dat de LOI dit voor de eindkwalificaties van de vertaalopleidingen heeft gedaan. Facet 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Criteria De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een bachelor: - mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties - een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De eindkwalificaties zijn gebaseerd op het Beroepsprofiel Vertaler (2006) dat verder is ontwikkeld op het profiel voor een beginnend vertaler uit 2000, opgesteld door MetaCom. Uit bestudering van het materiaal blijkt dat de eindkwalificaties waartoe de opleidingen opleiden in samenwerking met het beroepenveld (MetaCom, SNEVT, NEN Commissie en Commissie Jurgens) zijn opgesteld, zie facet 1.1. Het Beroepsprofiel Vertaler (2006) sluit volgens het panel aan bij de ontwikkelingen in het beroepenveld op nationaal en Europees niveau. Het beroepsprofiel (2006) gaat in op de gevraagde kwalificaties die van belang zijn voor een startend vertaler. Een startend vertaler kan werkzaam zijn bij een vertaalbureau, een vertaalafdeling of als zelfstandig vertaler. In deze werkomgevingen is het van belang dat de recent afgestudeerde zich profileert door bewust te netwerken en te vragen om feedback ten behoeve van de eigen kwalitatieve ontwikkeling als vertaler. In het beroepsprofiel komen de aspecten van netwerken en profileren aan de orde, evenals ethische en integriteitvraagstukken. De LOI-businessunitmanager van het domein heeft minimaal twee keer per jaar contact met de domeindeskundige van de Programma-adviesraad (vergelijk paragraaf 1.1). Doel daarvan is informatie uit te wisselen over successen en knelpunten, vorderingen ten 18 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

19 aanzien van de voorbereiding van nieuwe opleidingen en voornemens voor nieuwe opleidingen te bespreken alsmede specifieke vraagstukken en ontwikkelingen in het domein. De PAR wordt voorzien van managementinformatie per domein. Uit het bestudeerde materiaal blijkt dat de domeinadviseur Communication & Languages de vertaalopleidingen positief heeft beoordeeld. De businessunitmanager overlegt tevens minimaal twee keer per jaar met de voorzitter van de beroepenveldcommissie (vergelijk 5.2). De beroepenveldcommissie wordt voor het domein Communication & Languages waar de vertaalopleidingen van de LOI onder vallen per september 2006 geïnstalleerd. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen hbo Voldoende Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Kennisontwikkeling vindt plaats via het studiemateriaal van de LOI Hogeschool, via I- studie en via (vak-)literatuur. Het LOI-studiemateriaal bevat de leerstof en de toelichtingen en is een combinatie van studieboek en uitleg van de docent. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt geborgd door één of meer onafhankelijke beoordelaars met kennis van en praktijkervaring in het relevante werkveld. Voor deze kwaliteitscontrole worden vastgestelde procedures en documenten gehanteerd. De systematiek waartoe deze behoren, is ISO-9001 gecertificeerd, vergelijk facet 5.1. De presentatie wordt op essentiële momenten, waaronder de voorbereiding op examens, ondersteund door de digitale leeromgeving. Studenten krijgen de garantie dat zij tijdens hun studie altijd de beschikking hebben over het meest actuele lesmateriaal. Verandert er tijdens de studie iets in de lesstof, dan ontvangt de student de gewijzigde/geactualiseerde versie, ook al heeft hij de lesstof al ontvangen. Door middel van een toevoeging aan het lesmateriaal wordt intern bijgehouden wanneer de lesstof voor het laatst is herzien. Relevante actuele ontwikkelingen of casuïstieken worden in modulen ingevoegd als aanvulling op het ontvangen studiemateriaal of deze worden in de digitale leeromgeving aangeboden. De LOI Hogeschool hanteert verschillende methoden om de band met actuele ontwikkelingen in het vak en in de beroepspraktijk te borgen. Docenten moeten uit het werkveld komen en zij geven voortdurend feedback op de inhoud van het programma. Bij NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt) 19

20 de ontwikkeling van modulen en examens worden deskundigen uit het werkveld betrokken en voor alle opleidingen zijn marktverkenners en vakdeskundigen aangesteld, die bijdragen aan het actueel houden van het programma. Het panel stelt vast dat de kwaliteitseisen met betrekking tot de ontwikkeling voor het bestudeerde lesmateriaal van de opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans van toepassing is. Studenten voeren onderzoek uit bij iedere vertaalopdracht die zij moeten uitvoeren. Het onderzoeken van relevante achtergronden behorend bij de specifieke opdracht is onderdeel van het vertalen. In de afstudeerfase voeren studenten meerdere vertaalopdrachten uit en reflecteren daarop. Vervolgens moeten zij daarover een presentatie geven. Studenten voeren opdrachten uit die uit de beroepspraktijk komen. In het vierde jaar heeft de student een relevante stageplek nodig voor de uitvoering van praktijkopdrachten. Indien de student om persoonlijke redenen geen stageplek kan vinden, kunnen de betreffende opdrachten via een nog te realiseren virtueel vertaalbureau uitgevoerd worden. Dit is voor de bestaande opleiding HBO Vertaler Engels reeds operationeel. In dit bureau treedt een docent op als opdrachtgever waarmee de student communiceert als zelfstandig vertaler en als zodanig vertaalopdrachten uitvoert. In het programma is de ontwikkeling van taal- en vertaalvaardigheden opgenomen. In het eerste jaar, komt taalbeheersing aan orde en wordt de basis van vertaalvaardigheid gelegd. Het panel heeft de hierbij behorende modulen bestudeerd en vindt deze goed van niveau en uitwerking. In de hoofdfase bouwen modulen verder op de vertaalvaardigheid op een hoger niveau en komen verschillende vaardigheden in verschillende modulen aan bod. Met name Vertalen in de praktijk en Ondernemen voor vertalers zijn belangrijke modulen. Het panel heeft de module Ondernemen voor vertaler bestudeerd en vindt deze goed van niveau en aansluiten op beroepskenmerken uit het Beroepsprofiel Vertaler (2006), zie facet 2.2. Het panel constateert dat de basis voor de vertaalvaardigheid in de propedeuse wordt gelegd en dat hierop wordt voortgebouwd in opdrachten in verschillende modulen, waarbij relevante praktijkopdrachten worden gebruikt. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria - Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. - De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De ontwikkeling van de nieuwe opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans is de taak van de projectleider, die werkt onder verantwoordelijkheid van de businessunitmanager. Deze stelt op basis van het beroepsprofiel het leerplan op voor de opleiding en de leerplannen voor de afzonderlijke modulen. Per module worden 20 NQA - visitatie LOI Hogeschool, opleidingen HBO Vertaler Frans en HBO Vertaler Spaans (dt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006

LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 LOI Hogeschool Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, februari 2007 Inhoud 2/57

Nadere informatie

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005 LOI Hogeschool Opleiding: Variant: HBO Bouwkunde, bachelor deeltijd Visitatiedatum: 23 november 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, maart 2006 2 NQA visitatie LOI Hogeschool, opleiding HBO Bouwkunde,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo-bachelor Vertaler Duits LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo-bachelor Vertaler Duits LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond plaats op 20 januari 2009. Inhoud van het

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september en 7 oktober

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september 2010

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

B Vertaler Spaans, Vertaler Frans en Vertaler Duits Stichting LOI Hoger Onderwijs. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 4 november 2011

B Vertaler Spaans, Vertaler Frans en Vertaler Duits Stichting LOI Hoger Onderwijs. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 4 november 2011 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Vertaler Spaans, Vertaler Frans en Vertaler Duits Stichting LOI Hoger Onderwijs Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 4

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005

De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd. Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 De Politieacademie Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Politiekundige, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 7 en 8 juli 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool CROHO registratie 34409 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 25 juni 2004

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Vertaler Engels LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34483

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Vertaler Engels LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34483 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Vertaler Engels LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34483 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september 2010

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34413 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Facility Management LOI Hogeschool CROHO nummer 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 2 mei 2005 Inhoud

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie