8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?"

Transcriptie

1 Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe zien de LAD en OMS de positie van de medisch specialist in dienstverband ten opzichte van het ziekenhuis met de introductie van de integrale tarieven? Met volledige prestatiebekostiging zonder vangnet per 2014 en de komst van integrale bekostiging per 2015 bepalen ook medisch specialisten in dienstverband met hun activiteiten en registraties de omzet voor het ziekenhuis, worden zij hier door het ziekenhuis op aangesproken en kan een gebrek aan omzet of een te hoog kostenniveau effect hebben op bijvoorbeeld de formatie van een vakgroep. De medisch specialist in dienstverband moet daarom nauw betrokken zijn bij onderwerpen die raken aan prestatiebekostiging, DOT en bedrijfsvoering, zoals keuzes voor zorgprofiel, productieafspraken, investeringen etc. Hij kan dit slechts doen als hij over voldoende informatie beschikt en betrokken wordt bij deze keuzes. De nieuwe AMS en een nieuwe Statuut zullen hier handvatten voor bieden. 2. Wat is de rol van de medische staf wanneer de medisch specialisten in vrij beroep zich verenigen in een MSB met een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis? De medische staf is het orgaan in het ziekenhuis waarvan de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en daarmee in overleg met de medische staf gelijk gestelde beroepsbeoefenaren deel uitmaken. Dit betekent dat de rol van de medische staf ten opzichte van nu niet hoeft te veranderen en deze zich blijft richten op bijvoorbeeld strategische keuzes, organisatorische wijzigingen en het medisch beleidsplan. 3. Wat is de toegevoegde waarde van een VMSD? De OMS en LAD vinden het belangrijk dat medisch specialisten in dienstverband goed zijn georganiseerd. Medisch specialisten in dienstverband zijn onderdeel van de medische staf. Binnen veel ziekenhuizen ontbreekt op dit moment echter een adequate vertegenwoordiging van medisch specialisten in dienstverband. Het is van belang dat medisch specialisten in dienstverband goed zijn georganiseerd in relatie tot onder meer de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medische staf en de stafmaatschap, zodat hun belangen worden behartigd. Een samenwerkingsverband, kan zich richten op belangenbehartiging, informatie-uitwisseling en het samenbrengen van de achterban. Op die manier hebben medisch specialisten in dienstverband meer invloed en inspraak bij besluitvorming binnen het ziekenhuis. 4. Moet de medisch specialist in dienstverband actie ondernemen in relatie tot modellen 2015? Of u als medisch specialist in dienstverband betrokken moet raken bij de keuzes die raad van bestuur en de medisch specialisten in vrij beroep maken is afhankelijk van de gedachtenvorming binnen uw instelling. Wanneer de medisch specialisten in vrij beroep en raad van bestuur zich oriënteren op nieuwe organisatiemodellen die ook de positie van de medisch specialist in dienstverband

2 beïnvloeden, is uw betrokkenheid noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een organisatiemodel waarin het mogelijk wordt om als medisch specialist in dienstverband te kiezen voor een dienstverband met een nieuw op te richten medisch specialistisch bedrijf. Of een model waarin de medisch specialisten in vrij beroep mede-eigenaar worden van het ziekenhuis waarmee u een arbeidsovereenkomst hebt. Los van de gedachtenvorming binnen uw instelling kan de keuze om betrokken te raken ook een eigen afweging of wens zijn. Mogelijk ziet u, als medisch specialist in dienstverband of als vakgroep, de aankomende veranderingen als moment om uw eigen positie te heroverwegen. Bijvoorbeeld als u in deze fase de kans wilt grijpen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een overstap naar het vrij beroep of voor een dienstverband met een nieuw op te richten medisch specialistisch bedrijf. Wat uw lokale situatie of persoonlijke afweging ook is, de OMS en LAD vinden het van belang dat u op de hoogte bent van de achtergrond, de modellen, de keuzes die te maken zijn en de impact op en mogelijkheden voor de medisch specialist in dienstverband. 5. De LAD en OMS stellen voor dat medisch specialisten in dienstverband zich moeten organiseren in een VMSD. Hoe dient de bekostiging van dit orgaan te worden geregeld? De LAD en OMS zijn er voorstander van dat de werkgever faciliteert in de ondersteuning van de VMSD en dat de eenmalige oprichtingskosten door het ziekenhuis worden vergoed. 6. Hebben de OMS en LAD een voorkeur voor een organisatiemodel 2015? De OMS en LAD hebben geen voorkeur voor een organisatiemodel In het zorgakkoord van juli 2013 is overeengekomen dat ziekenhuizen en medisch specialisten ook per 2015 een vrije keuze houden voor vrij beroep of dienstverband. Hiervoor zijn landelijk nieuwe organisatiemodellen ontwikkeld die lokaal moeten worden beoordeeld, gekozen en ingericht. Hierin moet aandacht zijn voor de belangen van alle betrokkenen: de medisch specialist in vrij beroep, de medisch specialist in dienstverband én de raad van bestuur. 7. Verandert de (rechts)positie van de medisch specialist in dienstverband door de organisatiemodellen 2015? Juridisch verandert de (rechts)positie van de medisch specialist in dienstverband niet. De medisch specialist in dienstverband heeft een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis. Met de lokale keuze en inrichting van een model 2015 voor de medisch specialist in vrij beroep kan de medisch specialist in dienstverband: a) In dienstverband blijven bij het ziekenhuis. b) In dienstverband komen bij een nieuw op te richten ziekenhuis dat mede-eigendom is van de medisch specialisten in vrij beroep (het participatiemodel). In dat geval is er sprake van o overgang van onderneming waarbij alle rechten en plichten overgaan, dus ook de arbeidsovereenkomst /- arbeidsvoorwaarden. c) Overwegen over te stappen naar een dienstverband met het Medisch Specialistisch Bedrijf waarbij de specialisten maatschap of BV een samenwerkingsovereenkomst heeft met het ziekenhuis (het samenwerkingsmodel). OMS en LAD zijn er voorstander van dat dit een keuze en overstap op vakgroep niveau betreft. d) Overwegen over te stappen naar vrij beroep. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst. 8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

3 Het staat in principe iedere medisch specialist vrij in dienst te treden van het Medisch Specialistisch bedrijf. Het Medisch Specialistisch Bedrijf is niet verplicht om medisch specialisten in dienst te nemen. Indiensttreding bij het Medisch Specialistisch Bedrijf is een individuele keuze die moet leiden tot een gezamenlijke keuze binnen de vakgroep. De OMS en de LAD vinden het onwenselijk dat medisch specialisten binnen hetzelfde specialisme deels in dienst van het ziekenhuis en deels in dienst van het MSB zijn. 9. Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor medisch specialisten in dienst van het Medisch Specialistisch Bedrijf? Het ziekenhuis, de medisch specialisten in dienstverband binnen een vakgroep en het MSB kunnen overeenkomen dat een vakgroep wordt overgedragen aan het MSB. De activiteiten van een bepaalde vakgroep gaan in dat geval in zijn geheel over naar MSB. De OMS en LAD spreken in dat geval van overgang van onderneming. Als gevolg daarvan gaan alle rechten en plichten uit hoofde van de arbeidsovereenkomst over. Daarmee behoudt de medisch specialist zijn arbeidsvoorwaarden (de AMS). Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat medisch specialisten hun arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis opzeggen en in dienst treden bij het MSB. In dit geval is er geen sprake van een overeenkomst tussen ziekenhuis en MSB over de overname van een deel van de ziekenhuisonderneming. De OMS en LAD adviseren om met een nieuw in dienst te treden medisch specialist de AMS overeen te komen, zodat op het moment van Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao Ziekenhuizen en AMS de arbeidsovereenkomst/arbeidsvoorwaarden niet aangepast hoeven te worden. 10. Hebben de organisatiemodellen ook gevolgen voor andere werknemers werkzaam in het ziekenhuis? In alle modellen zullen de medisch specialisten in vrij beroep moeten voldoen aan de reguliere criteria voor ondernemerschap om door de fiscus als ondernemer te kunnen worden aangemerkt Op dit moment is het nog niet duidelijk aan welke fiscale criteria minimaal voldaan zal moeten zijn. De kans is aanwezig dat het Medisch Specialistisch Bedrijf (ondersteunend) personeel, dat nu in dienst van het ziekenhuis werkzaam is, in dienst willen nemen. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld ook basisartsen behoren. Indien het ziekenhuis, het ondersteunend personeel en het MSB overeenkomen dat (ondersteunend) personeel wordt overgedragen aan het MSB dan gaan de activiteiten in dat geval in zijn geheel over naar MSB. De OMS en LAD spreken in dat geval van overgang van onderneming. Als gevolg daarvan gaan alle rechten en plichten uit hoofde van de arbeidsovereenkomst over. Daarmee behoudt het ondersteunend personeel zijn arbeidsvoorwaarden (de CAO-ziekenhuizen). Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat (ondersteunend) personeel hun arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis opzeggen en in dienst treden bij het MSB. In dit geval is er geen sprake van een overeenkomst tussen ziekenhuis en MSB over de overname van een deel van de ziekenhuisonderneming. De OMS en LAD adviseren om met een nieuw in dienst te treden medisch specialist een arbeidsovereenkomst overeen te komen op basis van de CAO ziekenhuizen, zodat op het moment van Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao Ziekenhuizen de arbeidsovereenkomst/arbeidsvoorwaarden niet aangepast hoeven te worden.

4

5 11. Wordt de WNT van toepassing op medisch specialisten in dienstverband? Van het ziekenhuis? Van het MSB? Het kabinet is van plan om de WNT van toepassing te verklaren op alle functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Momenteel geldt de wet uitsluitend voor topfunctionarissen in deze sector. Verbreding van de toepassing van de WNT kan gevolgen hebben voor de inkomsten van de medisch specialisten. Het wetsvoorstel, dat de uitbreiding van de reikwijdte naar alle functionarissen regelt, treedt naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. In 2013 is met de minister een akkoord gesloten voor de periode 2014 tot en met 2017, waarin is afgesproken dat de WNT niet van toepassing zal zijn op de medisch specialisten. De OMS en LAD houden dan ook vast aan het akkoord en gaan er vooralsnog vanuit dat de medisch specialisten geen onderdeel uit zullen maken van het nieuwe wetsvoorstel dat de uitbreiding van de reikwijdte naar alle functionarissen regelt. Keuzes baseren op een mogelijke uitbreiding van de reikwijdte van de WNT wordt afgeraden. 12. Bij welk pensioenfonds zijn de medisch specialisten in het Medisch Specialistisch Bedrijf aangesloten? De verplichtstellingen van SPMS en PFZW geven in veel gevallen duidelijkheid voor het antwoord op de vraag bij welk pensioenfonds u pensioen opbouwt binnen verschillende organisatiemodellen. De nieuwe organisatiemodellen en samenwerkingsverbanden zorgen ook voor grensproblematiek tussen pensioenfondsen. De insteek van SPMS en PFZW is om in overleg met de desbetreffende collega-pensioenfondsen tot een voor alle medisch specialisten bevredigende afbakening te komen, zodat voor iedere medisch specialist, maar ook iedere werkgever duidelijk is welk (verplicht gesteld) pensioenfonds van toepassing is. De LAD en OMS zijn met SPMS en PFZW in overleg om voor de grensproblematiek praktische oplossingen aan te reiken. 13. Hebben de medisch specialisten in dienstverband inspraak op de verdeling c.q. besteding van de integrale vergoeding van het ziekenhuis? De LAD en OMS adviseren de medisch specialisten in dienstverband om, al dan niet via de VMSD, met de Raad van Bestuur in overleg te treden over de wijze waarop de integrale vergoeding binnen de instelling zal worden ingezet. De LAD en OMS zijn van mening dat een zorgvuldig overleg over de besteding van het budget in het belang is van zowel het ziekenhuis als voor de medisch specialist zelf. De input van de medisch specialist is immers onontbeerlijk voor een adequate inrichting van de medisch specialistische zorg en de investeringen daarin. Daarbij is zowel de input van de medisch specialist in vrij beroep als van de medisch specialist in dienstverband essentieel. De nieuwe AMS en een Statuut bieden hier handvatten voor. 14. Kan de medisch specialist in dienstverband worden gedwongen om tot het Medisch Specialistisch Bedrijf toe te treden of daar in dienst te treden? Het staat iedere medisch specialist vrij in dienst te treden van het Medisch Specialistisch bedrijf. Het Medisch Specialistisch Bedrijf is niet verplicht om medisch specialisten in dienst te nemen. Indiensttreding bij het Medisch Specialistisch Bedrijf dient naar de mening van de LAD en OMS een individuele keuze te zijn die bij voorkeur leidt tot een gezamenlijke keuze binnen de vakgroep. De

6 OMS en LAD vinden het onwenselijk dat medisch specialisten binnen hetzelfde specialisme deels in dienst van het ziekenhuis en deels in dienst van het MSB zijn.

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

Opstellen: Samenwerkingsovereenkomst Vakgroep reglement Maatschapsovereenkomst van het collectief met inbreng van maatschappen

Opstellen: Samenwerkingsovereenkomst Vakgroep reglement Maatschapsovereenkomst van het collectief met inbreng van maatschappen 1. Blijven binnen het nieuw te vormen medisch specialistisch bedrijf (MSB) de huidige maatschappen bestaan? Er bestaat geen specifieke noodzaak de specialisten maatschappen als juridische vorm te laten

Nadere informatie

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND (VMSD) INLEIDING Voor u ligt een brochure met informatie over de VMSD: de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Deze brochure is een handreiking,

Nadere informatie

Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015"

Oplegger bij Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015" Bijgaand treft u de brief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten

Nadere informatie

Handreiking Overeenkomst Medische Staf Raad van Bestuur

Handreiking Overeenkomst Medische Staf Raad van Bestuur Handreiking Overeenkomst Medische Staf Raad van Bestuur Inleiding Kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de ziekenhuizen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de medische

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Positie medisch specialisten in dienstverband

Medisch specialist 2015 Positie medisch specialisten in dienstverband Medisch specialist 2015 Positie medisch specialisten in dienstverband Inhoud Dilemma s en opgaven voor dienstverbanders Organisatorische oplossingen Criteria en varianten Schematische weergaven (3) Positie

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden

STAPPENPLAN. Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden STAPPENPLAN Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden Colofon Dit document beschrijft stapsgewijs hoe op lokaal niveau afspraken

Nadere informatie

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan 1. Inleiding In het kader van de route naar integrale bekostiging 2015 zijn een aantal besturingsmodellen de revue gepasseerd, die variëren van loondienst

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden

STAPPENPLAN. Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden STAPPENPLAN Maken van afspraken tussen raad van bestuur, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Organisatorische Eenheden Colofon Dit document beschrijft stapsgewijs hoe op lokaal niveau afspraken

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Een werkbaar samenwerkingsmodel Achtergrond In een groot aantal ziekenhuizen wordt het samenwerkingsmodel uitgewerkt Motieven daarvoor zijn: - behoud

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

HANDREIKING. Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid

HANDREIKING. Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid HANDREIKING Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid Colofon Dit document bevat een handreiking waarmee prestatieafspraken kunnen worden gemaakt binnen het Budget Organisatorische

Nadere informatie

HANDREIKING. Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid

HANDREIKING. Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid HANDREIKING Maken van prestatieafspraken binnen het Budget Organisatorische Eenheid Colofon Dit document bevat een handreiking waarmee prestatieafspraken kunnen worden gemaakt binnen het Budget Organisatorische

Nadere informatie

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Mr. D. Jongsma Jurist kennis en dienstverleningscentrum 28 oktober 2016 Werken als medisch specialist in dienstverband Inhoud workshop AIOS

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

HANDREIKING BUDGET ORGANISATORISCHE EENHEID

HANDREIKING BUDGET ORGANISATORISCHE EENHEID HANDREIKING BUDGET ORGANISATORISCHE EENHEID WAT IS EEN ORGANISATORISCHE EENHEID? Een organisatorische eenheid is een eenheid waarbinnen medisch specialisten van eenzelfde specialisme (zoals een vakgroep)

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 JBZ op weg naar 2015 Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 Inhoud 1-1-15: algemeen JBZ: Overleg mbt 1-1-15 Terugblik Concrete plannen Profetisch? Monty

Nadere informatie

SAMEN WIJZER SPECIALE EDITIE INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 IN DEZE UITGAVE DEZE EDITIE UITGELICHT SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03

SAMEN WIJZER SPECIALE EDITIE INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 IN DEZE UITGAVE DEZE EDITIE UITGELICHT SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03 MAART 2014 SPECIALE EDITIE SAMEN WIJZER INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 DEZE EDITIE UITGELICHT IN DEZE UITGAVE SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03 SAMENWERKING DOOR PARTICIPATIE 05 OVERSTAP

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Samenwerking Medisch Specialistisch Bedrijf en Ziekenhuisbestuur. Het Amphia Model. Remco Djamin Ernst Hoette Philip Bos

Samenwerking Medisch Specialistisch Bedrijf en Ziekenhuisbestuur. Het Amphia Model. Remco Djamin Ernst Hoette Philip Bos Samenwerking Medisch Specialistisch Bedrijf en Ziekenhuisbestuur Het Amphia Model Remco Djamin Ernst Hoette Philip Bos Stelling 1 De dokter moet zich niet overal mee bemoeien Stelling 2 De dokter zou

Nadere informatie

Kent u het bericht Tientallen miljoenen in zorg aan onnodig fiscaal advies verspild? 1)

Kent u het bericht Tientallen miljoenen in zorg aan onnodig fiscaal advies verspild? 1) 2015Z14013 Vragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat tientallen miljoenen in

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Werken als medisch specialist Vrij beroep & Dienstverband

Werken als medisch specialist Vrij beroep & Dienstverband Werken als medisch specialist Vrij beroep & Dienstverband 2 3 Werken als medisch specialist Vrij beroep & Dienstverband Vooraf 5 Vrij beroep 6 Goodwill 8 Dienstverband 11 Voor- en nadelen van vrij beroep

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV

ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV 1. Inleiding 1.1. Met dit model wordt uitvoering gegeven aan de veranderende positie van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar met de invoering van integrale

Nadere informatie

PROGRAMMA TWEEDAAGSE TRAINING. U én uw VMSD in positie! voor (aankomend) bestuurders. Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

PROGRAMMA TWEEDAAGSE TRAINING. U én uw VMSD in positie! voor (aankomend) bestuurders. Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband PROGRAMMA TWEEDAAGSE TRAINING U én uw VMSD in positie! voor (aankomend) bestuurders Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband 19 en 29 november 2018 Cursusleiding: Katrien Hendriks, adviseur Beroepsbelangen

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries is partner van Raadgevers Kuijkhoven en, met Jos Röselaers en Frank Leguijt,

Nadere informatie

Q&A principeakkoord pensioenaftopping

Q&A principeakkoord pensioenaftopping Q&A principeakkoord pensioenaftopping 1. Wat is de aanleiding voor dit akkoord? Maandenlang probeerden de LAD, Federatie, FBZ en de NVZ een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. De NVZ deed uiteindelijk

Nadere informatie

(zie tevens de factsheet maatschap-coöperatie-bv op www.integralebekostiging2015.nl)

(zie tevens de factsheet maatschap-coöperatie-bv op www.integralebekostiging2015.nl) ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL COOPERATIE-MSB 1. Inleiding 1.1. Met dit model wordt uitvoering gegeven aan de veranderende positie van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar met de invoering van

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Powerclass New contract management Promotheus Healtcare. Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015

Powerclass New contract management Promotheus Healtcare. Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015 Powerclass New contract management Promotheus Healtcare Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015 Stelling Het MSB voegt onnodige en ongewenste juridsche complexiteit toe aan de ziekenhuisorganisatie

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST dr. M.J. Slob MSB, THEMA 2015,

MEDISCH SPECIALIST dr. M.J. Slob MSB, THEMA 2015, MEDISCH SPECIALIST 2015 Zorglandschap in beweging Voor 2012 relatief weinig veranderingen Na 2015, Veel onzekerheden Weinig voorspelbaarheid Overheid Invoering integrale tarieven Concentratie van zorg

Nadere informatie

DOCUMENT MEDISCHE STAF definitieve versie juni 2006

DOCUMENT MEDISCHE STAF definitieve versie juni 2006 DOCUMENT MEDISCHE STAF definitieve versie juni 2006 Préambule Het ziekenhuis..., gevestigd te..., komt met de medische staf van het ziekenhuis de dato... de volgende inhoud van het algemeen deel en voor

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen 2015: naar verdere integratie? Medische staf Medische staf Medische staf Ziekenhuis Medisch bedrijf Ziekenhuis Ziekenhuis Co-existentie Afstemming Samenwerking

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Addendum dienstverband. Het Witte Boek deel IV. Gevolgen van invoering DOT en prestatiebekostiging

Addendum dienstverband. Het Witte Boek deel IV. Gevolgen van invoering DOT en prestatiebekostiging Addendum dienstverband Het Witte Boek deel IV Gevolgen van invoering DOT en prestatiebekostiging 2 Addendum dienstverband Het Witte Boek deel IV Gevolgen van invoering DOT en prestatiebekostiging 3 Inhoud

Nadere informatie

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. B. Sprokholt (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Collectieve waardeoverdracht bij de

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2014 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis

Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis Maart 2013 Inhoud Aanleiding en urgentie Drie rapporten: - De medisch specialist 2015 - Gezond

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Factsheet organisatiemodellen integrale zorg oktober 2015 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Organisatiemodellen integrale zorg Organisatiemodellen zijn geen doel op zich maar wel een

Nadere informatie

Handreiking werkafspraken Organisatorische Eenheid MSB mei 2015 TOELICHTING. 1. Inleiding

Handreiking werkafspraken Organisatorische Eenheid MSB mei 2015 TOELICHTING. 1. Inleiding TOELICHTING 1. Inleiding 1.1. Tot 1 januari 2015 waren medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren georganiseerd via vakgroepmaatschappen. Met de invoering van de integrale bekostiging zijn deze oude

Nadere informatie

Bestuur medische staf (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap Voorzitter MSBD Interim bestuurslid MSBD

Bestuur medische staf (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap Voorzitter MSBD Interim bestuurslid MSBD MSBD Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad Steven Thijsen Arts-microbioloog Bestuur medische staf 2012-2016 (Voorzitter) Bestuur stafmaatschap 2012-2016 Voorzitter MSBD 2015-2016 Interim bestuurslid MSBD

Nadere informatie

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn

Sociaal Convenant. Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn Sociaal Convenant Inzake de overgang van de onderdelen van Gezondheidscentra Careyn 2018-2019 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers I. Careyn Gezondheidscentra B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Vlak voor het kerst heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaande analyse van AZL biedt u een

Nadere informatie

3. dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor het primaire proces;

3. dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor het primaire proces; DOCUMENT MEDISCHE STAF (INTEGRALE VERSIE) 1 Document Medische Staf JBZ Algemeen Deel Préambule Het ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis, gevestigd te s-hertogenbosch, komt overeen met de Vereniging Medische

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers

Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers P E R S B E R I C H T 9 DECEMBER 2016 Oprichting Persoonlijke Holding-BV s kan worden teruggedraaid Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers De Belastingdienst

Nadere informatie

Datum 4 juli 2016 Betreft Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen msz 2016

Datum 4 juli 2016 Betreft Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen msz 2016 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Dit memo is relevant voor alle collectieven die een samenwerkingsmodel uitwerken. Sommige collectieven hebben een niet-transparant samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Medisch Specialisten Noord West. Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland

Medisch Specialisten Noord West. Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland Medisch Specialisten Noord West Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland 2006: invoering Zorgwet 2007: discussie normatief uurloon 2008: DBC systeem in werking 2009: forse overschrijdingen

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Nederlaodse Zorgautoriteit

Nederlaodse Zorgautoriteit Nederlaodse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ VS-GRAVENHAGE Ter informatie aan: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nadere informatie

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL

Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Help, pensioenregels (weer) op de schop?! Mr. Marin van Esterik CPL Onderwerpen 1. Pensioen, wat is pensioen? 2. Wijziging Wet op de ondernemingsraden 3. Outsourcing vanuit zorg en overheid OR (opeens)

Nadere informatie

d.d. 1 mei 2015 principeakkoord betreffende een Cao Apothekers in dienstverband 2015 overeengekomen.

d.d. 1 mei 2015 principeakkoord betreffende een Cao Apothekers in dienstverband 2015 overeengekomen. ? \,1 Ét,\ I{;lt;t; lt:t ll{t.rt\llt{itì Å1{nlll litr ls Tekstvoorstel Princi peakkoord Cao Apothekers i n d ienstverband d.d. 1 mei 2015 De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de

Nadere informatie

Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking

Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking Bart Boll Nijmegen, 01-10-2015 Disclosure Vaatchirurg Voorzitter MSB CWZ 2002 opleider Nurse Practitioner waarmee

Nadere informatie

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden,

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, De cao Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, scholing: in Nederland is het gebruikelijk dat werkgevers en werknemers hierover overleggen en afspraken maken zonder inmenging van de over heid.

Nadere informatie

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband Inleiding In 2015 vindt de integrale bekostiging plaats. Momenteel zijn de vrijberoepsbeoefenaars

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist

Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist www.pwc.nl Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch 1 juli 2013 Deze rapportage is geschreven door PwC, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Auteurs:

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Handreiking Fiscaliteit

Handreiking Fiscaliteit Handreiking Fiscaliteit Op weg naar integrale geboortezorg 2017 Aangepaste versie: 23 januari 2017 Vorige versie: 14 december 2016 Taskforce Programma Transitie Geboortezorg Voorwoord Deze Handreiking

Nadere informatie

Procedure aanstelling chef de clinique

Procedure aanstelling chef de clinique Procedure aanstelling chef de clinique Kader Bij het aantrekken van een chef de clinique zijn met name de volgende twee uitgangspunten van belang. Ten eerste streeft het ziekenhuis, inclusief de medische

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Bijeenkomst met voorzitters van collectieven en medische staven. 10 mei 2016

Bijeenkomst met voorzitters van collectieven en medische staven. 10 mei 2016 Bijeenkomst met voorzitters van collectieven en medische staven 10 mei 2016 Agenda U ontvangt de presentatie in PDF per e-mail Presentatie NZa n.a.v. compliance rapport (30 min) Brainstorm over participatie

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014 10 juni 2014 Preambule AMS: Onderhandelaarsakkoord, 10 juni 2014 De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

Samenvatting beloningsbeleid Datum: Versie: definitief

Samenvatting beloningsbeleid Datum: Versie: definitief STICHTING ACHMEA ALGEMEEN PENSIOENFONDS Samenvatting beloningsbeleid Datum: 28-9-2018 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Uitgangspunten... 5 Leveranciers... 6 Procedures en beheersmaatregelen...

Nadere informatie

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2017 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beloningsbeleid NN CDC Pensioenfonds

Beloningsbeleid NN CDC Pensioenfonds NN CDC Pensioenfonds per 10 februari 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel... 3 Artikel 2. Het transitiebestuur... 3 Artikel 3. Tijdsbesteding... 3 Artikel 4a. bestuursleden... 4 Artikel 4b. leden verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014 ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN AMS 2014 10 juni 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN Definities HOOFDSTUK 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 1.4 Artikel 1.5 Artikel 1.6

Nadere informatie

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Project normeringsbeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva

Concept enkel ter discussiedoeleinden. Sociaal Convenant. Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva Sociaal Convenant Inzake de overgang van Careyn Kraamzorg en Origine naar Naviva [ ] 2018 Verklaring Ondergetekenden: Werkgevers Naviva Kraamzorg B.V., hierna te noemen : Naviva en verkrijgende werkgever,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie