Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie"

Transcriptie

1 W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie A M S T E R D A M U N I V E R S I T Y P R E S S

2 De staat van informatie

3 De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De wrr is gevestigd: Lange Vijverberg 4-5 Postbus EA s-gravenhage Telefoon Telefax Website

4 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID De staat van informatie Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) Amsterdam University Press, Amsterdam 2011

5 Omslagafbeelding: Silo Strategy. Concept. Design Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn e-isbn nur 759 / 754 wrr / Amsterdam University Press, Den Haag / Amsterdam 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

6 5 inhoudsopgave Ten geleide 1 Inleiding Dennis Broeders, Colette Cuijpers en Corien Prins 1.1 ioverheid 1.2 De staat van informatie 1.3 Beginselen 1.4 Opbouw deel i 2 Systeemverantwoordelijkheid voor de informatiemaatschappij als positieve mensenrechtenverplichting Paul de Hert 2.1 Samenvatting 2.2 Wie draagt welke verantwoordelijkheden in de informatiesamenleving? Verantwoordelijkheid voor schendingen mensenrechten multinationals De state duty to protect, de corporate responsibility to respect en access to remedy 2.3 Zes lessen voor het debat over de informatiemaatschappij Het Europese mensenrechtenperspectief op verantwoordelijkheid in de informatiesamenleving Regulering vereist soms strafbaarstellingen Eindverantwoordelijkheid en de idee van verantwoordelijkheidsdistributie 2.4 Systeemverantwoordelijkheid inzake toegang en publieke privacy: Gaskin en Peck Systeemverantwoordelijkheid betreffende beveiliging: I.t. Finland 2.5 Schadevergoeding mag nooit de enige oplossing zijn; de idee van bescherming vooraf Als er schadevergoeding wordt toegekend moet deze redelijk doch substantieel zijn Het arrest Armonas t. Litouwen uit 2008: samenvattende beschouwing 2.6 Het eu Handvest als opstap naar systeemverantwoordelijkheid van de wetgever Waarom specifieke biometriewetgeving? De Wbp is toch van toepassing!

7 6 de staat van informatie Technologie actief tegemoet treden: het voorbeeld van de eprivacyrichtlijnen Technologie actief tegemoet treden: het voorbeeld van Rfid Spelverdeling van verantwoordelijkheden: het spel keurig afgehaspeld 2.7 Verantwoordelijkheden betreffende identiteitsfraude Een niet ondergebracht verantwoordelijkheidsprobleem Identiteit wordt beschermd via artikel 8 evrm De leer van de positieve plichten toegepast op identiteitsfraude: k.u. tegen Finland (2008) Gevolgtrekkingen voor de verantwoordelijkheid bij identiteitsfraude 2.8 Verantwoordelijkheden op het gebied van informatie over maatschappelijke aangelegenheden Keuzevrijheid als sleutel tot vergeten De ongelovige reiziger door cyberspace Positieve plichten tot mediapluralisme op grond van artikel 10 evrm en artikel 11 Handvest Gevolgtrekkingen: systeemverantwoordelijkheid voor mediapluralisme 2.9 Algemeen besluit 3 Overheidsverantwoordelijkheid in het informatietijdperk: een pleidooi voor het creëren van genormeerde experimenteerruimte Albert Meijer 3.1 Overheidsverantwoordelijkheid in het informatietijdperk 3.2 Verantwoordelijkheid als taak, deugd, vermogen en aansprakelijkheid 3.3 Gebruiksverantwoordelijkheid: verantwoord gebruik van ict door de overheid Verantwoordelijkheid als deugd: legaal, neutraal, behoorlijk en transparant gebruik van ict door de overheid Verantwoordelijkheid als vermogen: nieuwste mogelijkheden benutten of kiezen voor oude zekerheden? Verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid: vergroten van effectiviteit of minimaliseren van risico s? Belangrijkste vraagstukken bij gebruiksverantwoordelijkheid voor ict 3.4 Systeemverantwoordelijkheid: overheidsverantwoordelijkheid voor ict in de samenleving Verantwoordelijkheid als taak: burgers beschermen en oplossingen voor systeemfalen Verantwoordelijkheid als deugd: lege overheid of leiderschap? Verantwoordelijkheid als vermogen: samenwerking of autonomie?

8 inhoudsopgave Verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid: bureaucratisering? Belangrijkste vraagstukken bij systeemverantwoordelijkheid voor ict 3.5 Klassieke organisatiekundige en politiek-filosofische spanningen in een nieuw jasje Gebruiksverantwoordelijkheden: stabiliteit versus flexibiliteit Systeemverantwoordelijkheid: procesmatige verantwoordelijkheid geven versus verantwoordelijkheid nemen Genormeerde experimenteerruimte: intelligent manoeuvreren door onbekend gebied 4 Gedijen bij onveiligheid. Afwegingen rond de risico s van informatietechnologie Michel van Eeten 4.1 Waar maken we ons druk over? 4.2 Is het veilig? 4.3 Kosten en baten van onveiligheid 4.4 Het nut van decentrale afwegingen rondom veiligheid 4.5 Externaliteiten rond veiligheidsrisico s Opkomst van botnets Fraude met online betalingsverkeer Lekken uit databases 4.6 Rol van de overheid Ex ante veiligheidsregulering Ex post aansprakelijkheid Verplichte melding van incidenten Aansprakelijkheid van intermediaire actoren 4.7 Tot slot 5 Het recht op vergetelheid. Politiële en justitiële gegevens in een digitale wereld Ybo Buruma 5.1 Beleid, informatie en technologie: veranderingen Strafrecht in de risicosamenleving Inlichtingenwerk Technologische ontwikkeling 5.2 Het geheugen in het digitale tijdvak Biologisch en digitaal vergeten IJkpunten: accuratesse, betrouwbaarheid en controle Specifieke betrouwbaarheidsproblemen: fout positief en fout negatief 5.3 Opslag en gebruik van gegevens in de strafrechtsketen Opslag en verwerking van politie- en justitiegegevens: wetgeving

9 8 de staat van informatie Kennisneming, verbetering en verwijdering van politie- en justitiegegevens Het gebruik van politiële en justitiële gegevens Bestandsvergelijking en datamining 5.4 Waarom zou vergetelheid wenselijk zijn? Een fundamenteel andere herinnering: overheid en samenleving Privacy: een mensenrecht en een maatschappelijk begrip Privacy en opgeslagen gegevens in het recht 5.5 Bezwaren tegen een recht op vergetelheid Bezwaren tegen verwijdering door de overheid als systeemverantwoordelijke Bezwaren tegen verwijdering door de overheid als gebruiker 5.6 Conclusie 6 Klachten over toepassingen van informatietechnologie: Analyse van een aantal overheidsbestanden Sunil Choenni, Erik Leertouwer en Tony Busker 6.1 Inleiding 6.2 Onderzoeksvragen en aanpak 6.3 Analyse van geregistreerde klachten cmi cbp Een reflectie op de bestanden 6.4 Een eerste stap naar meer inzicht in potentiële klachten 6.5 Conclusies deel ii 7 Grensoverschrijdende mobiliteit van personen en de digitale grenzen van Europa Dennis Broeders 7.1 Inleiding 7.2 Staten, standaarden en industrie 7.3 De institutionele setting: van Maastricht naar Lissabon De jbz-agenda: van Tampere naar Stockholm 7.4 Eerste generatie databanken: moeilijke migranten in beeld Schengen Informatie Systeem i en ii Eurodac Visum Informatie Systeem Tussenconclusie 7.5 Tweede generatie databanken: iedereen in beeld Passenger Name Records (pnr-data)

10 inhoudsopgave Entry/Exit-systeem Biometrisch paspoort Tussenconclusie 7.6 Rol van industrie en adviseurs 7.7 Rol van standaarden 7.8 Conclusie 8 Jeugdzorg via systemen. De Verwijsindex Risicojongeren als spin in een digitaal vangnet Esther Keymolen en Corien Prins 8.1 Inleiding 8.2 Korte schets verwijsindex en context Melden van risico, niet inhoud Wanneer mag men melden? Van proeftuin naar wet Iedere lokale context een eigen systeem Ambities op rijksniveau: preventief ingrijpen door gestroomlijnde informatie-uitwisseling Een divers palet aan ambities op lokaal niveau 8.3 De actoren in beeld Gemeenten Het ministerie Leveranciers Instanties en hun professionals: wie mogen (maar moeten niet) melden? Toezichthouder en helpdesk 8.4 Systemen en tendensen bij digitalisering in de jeugdzorg Overige initiatieven Verschuivingen in de jeugdzorg 8.5 Motieven Transparantie Efficiëntie en effectiviteit Keuzevrijheid Accountability Privacy 8.6 Slot 9 De digitale patiënt centraal. Medische informatie in een digitale wereld Anne-Greet Keizer 9.1 Inleiding 9.2 Medische informatie Medische informatie over de patiënt

11 10 de staat van informatie Medische informatie voor de patiënt en de zorgconsument Informatie voor wetenschappelijk medisch onderzoek Informatie voor zorg- en managementprocessen 9.3 Het medisch dossier in ontwikkeling Naar een elektronisch medisch dossier Wat doet het elektronisch dossier met zijn context? 9.4 Het landelijk epd Ontwikkeling en invoering Externe krachten Het epd en de rol van de patiënt Verschuiving in de doelstelling van het epd 9.5 ehealth Wat wordt er onder verstaan? De opkomst van ehealth in beleid Medische informatie op internet Kansen en risico s van ehealth voor verschillende actoren 9.6 Beginselen Efficiëntie en effectiviteit Privacy Transparantie Keuzevrijheid Accountability 9.7 Conclusies Vormgeving en uitvoering Van passieve patiënt tot regisseur 10 Chief Information Officers bij de rijksoverheid Tamara Snijders 10.1 Inleiding 10.2 Een theoretische kijk op de rol van de cio Onderzoek Algemene Rekenkamer Maatregelen van het kabinet Informatiemanagement en de rol van de cio Een tussenstand 10.3 Van ontwerp naar uitvoering: cio s bij het rijk Ieder departement een cio Verschillende posities Een netwerk van cio s Afstand tot beleidsdirecties Adviserende rol Risicomanagement Reikwijdte cio office

12 inhoudsopgave Architectuur en portfoliomanagement Opdrachtgeverschap Interdepartementale samenwerking 10.4 Tot slot Over de auteurs

13

14 13 ten geleide De publieke sector heeft de afgelopen jaren enthousiast de vruchten van het fenomeen digitalisering geplukt. Nu digitale toepassingen ook bij de overheid een vaste plaats in beleid en bij beleidsuitvoering hebben veroverd en hun alomtegenwoordigheid verder groeit, tekenen zich de fundamentele veranderingen en consequenties voor de burger, samenleving en overheidsinstituties af. Zo blijken de rollen en posities van overheden en burgers te veranderen en te verschuiven en wordt bovendien duidelijk dat deze veranderingen van betekenis zijn of: zouden moeten zijn voor zowel de bestuurlijke inrichting als ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burgers. De essays in deze verkenning handelen over bredere ontwikkelingen en thema s die met deze veranderingen en verschuivingen samenhangen en vormen daarmee onderdeel van een project dat de wrr medio 2008 is gestart en dat onder leiding stond van het Raadslid prof.mr. Corien Prins. Centraal in dit project stond de vraag naar de betekenis van digitalisering voor de relatie tussen overheid en bur - gers. De kennis in deze bundel legt mede de basis voor het rapport dat de wrr hierover begin 2011 heeft uitgebracht. Een ander deel van het ondersteunende materiaal is vanaf het najaar van 2010 verschenen als webpublicatie en kan via worden gedownload. Op basis van zowel de bijdragen in deze ver - ken ning, de webpublicaties als uitgebreid empirisch en door de wetenschappelijke literatuur ondersteund onderzoek constateert de wrr dat de overheid als gevolg van de inzet van ict de facto is veranderd in een informatie-overheid (ioverheid). De hiermee gepaard gaande kansen, maar ook kwetsbaarheden nopen naar de mening van de raad tot een heroriëntatie. Voor de verdere digitalisering is het, zoals de raad in het rapport ioverheid betoogt, van groot belang dat de overheid beseft een ioverheid te zijn en haar bestuurlijke kaders en organisatie daarop aanpast. Onze grote dank gaat uit naar alle auteurs die hebben meegewerkt aan deze verkenning. Hun bijdrage strekte veel verder dan het leveren van hoofdstukken en daarmee inbreng voor het wrr-rapport ioverheid. Ook hun enthousiaste deelname aan de begin 2010 georganiseerde auteursbijeenkomst en de kennis en suggesties die ze daarbij inbrachten, zijn van grote waarde geweest om zowel deze verkenning als het rapport tot stand te doen komen.

15

16 15 1 inleiding Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers en Corien (J.E.J.) Prins Op verschillende terreinen waar de overheid een verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering draagt denk bijvoorbeeld aan zorg, veiligheid en sociale zekerheid worden steeds vaker ict-applicaties ingezet. De laatste jaren is binnen het brede domein van de overheid dan ook een indrukwekkend arsenaal aan ict-initiatieven ontplooid. Als voorbeelden kunnen het Elektronisch Patiëntendossier (epd), het biometrische paspoort en de Verwijsindex Risicojongeren (vir) genoemd worden. De ontplooiing van ict-initiatieven binnen de overheid richt zich daarbij zowel op een verbetering van de dienstverlening aan de burger als op het optimaliseren van de (samen)werking tussen ambtenaren en diensten in de backoffice van de overheid. Uiteindelijk heeft deze inzet van informatietechnologie ook gevolgen voor de relatie en verhouding tussen de overheid en haar burgers, waarbij deze gevolgen zowel beoogd als onbedoeld kunnen zijn. In het wrr-project Beleid, Informatie en Technologie (bit) staan deze gevolgen centraal. In het verlengde van de observaties hierover komt de vraag aan de orde of bestaande institutionele arrangementen voldoende zijn toegesneden op deze veranderingen en zo niet, welke inhoudelijke, procedurele en institutionele aanpassingen noodzakelijk zijn om de uitdagingen van een steeds verder digitaliserende overheid te adresseren. Met andere woorden, het project beoogt een werkbaar perspectief te ontwikkelen op de rol en verantwoordelijkheid van de digitale overheid, in het bijzonder waar deze, direct dan wel indirect, raakt aan de verhouding overheid-burger. 1.1 ioverheid De resultaten van het bit-onderzoek vinden hun weerslag in het wrr-rapport ioverheid. Bij de zoektocht naar de fundamentele veranderingen voor en binnen een digitaliserende overheid, zoomt het rapport specifiek in op informatieprocessen die onder invloed van moderne technologie sterk van aard, reikwijdte en impact wijzigen, zijn gewijzigd of mogelijk zullen wijzigen. Behalve de focus op de relatie burger-overheid, zijn een aantal andere keuzes van belang geweest voor het onderzoek. Binnen het begrippenpaar informatie en technologie vormt informatie het vertrekpunt van de analyse. Dat betekent dat de technologie niet a priori en op zichzelf van belang is voor de analyse, maar wel in relatie tot de veranderingen die een technologische innovatie met zich meebrengt in termen van informatie en informatiestromen. Biometrie is hoofdzakelijk een belangrijke technologie, omdat het als sleutel fungeert voor het koppelen van persoonsinformatie, niet vanwege de technische ins en outs. Als leidraad voor de verschillende deelstudies is gekozen voor de dynamiek tussen zowel een aantal beginselen (zoals veiligheid,

17 16 de staat van informatie privacy en transparantie, zie verder par. 1.3) die in de discussie over techniek en informatie een prominente rol spelen, als voor de dynamiek tussen de actoren (rijksoverheid, uitvoerende instanties, gemeenten, internationale organisaties, bedrijfsleven en burgers) die de discussie over en de ontwikkeling van de digitaliseringsinitiatieven sturen. Uiteindelijk leidt de analyse in het rapport ioverheid tot een serie aanbevelingen over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid in digitaliseringsprocessen. Met deze afbakeningen komen ook de hoofdvragen van het rapport in beeld. Hoe ontwikkelt de digitale overheid zich in de praktijk van alledag? Wie spelen hier een leidende rol en hoe staat het daarbij met de interactie tussen beleid en uitvoering? Welke kwesties treden naar voren als het om goed opdrachtgeverschap van de overheid gaat? Welke informatiestromen resulteren uit de inzet van moderne ict door de overheid en wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen daarvan, niet alleen voor burgers, maar ook voor de overheid zelf? Valt de discussie over de uiteenlopende beginselen die in het geding zijn bij een digitaliseringsinitiatief variërend van veiligheid, privacy, efficiëntie en transparantie op een vruchtbare wijze te voeren? En, ten slotte, welke inhoudelijke, procedurele en institutionele aanpak is aan de orde wil de overheid op een zorgvuldige en innovatieve wijze het toekomstig pad van digitalisering vervolgen? Het rapport ioverheid laat zien dat de term eoverheid met zijn focus op de techniek, individuele applicaties en dienstverlening niet langer strookt met de dagelijkse realiteit van een digitaliserende overheid. De digitale overheid heeft zich de facto en bijna ongemerkt ontwikkeld tot een ioverheid. Dit is echter geen bewuste strategie van de overheid geweest. Het rapport laat zien dat in de dagelijkse praktijk van politiek en bestuur allesbehalve vanuit het samenhangende idee van de ioverheid wordt gedacht en gewerkt: het overgrote deel van de overheidsinitiatieven voor digitalisering en de informatiestromen die daaruit volgen, worden geïsoleerd bepleit, beoordeeld en ingevoerd. De centrale aanbeveling van het rapport ioverheid is dan ook dat het besef een ioverheid te zijn, in het doen en denken van de overheid verankerd dient te worden. Het paradigma van de eoverheid moet worden ingewisseld voor dat van de ioverheid. Om dat te bereiken is die centrale aanbeveling verder uitgewerkt in een aantal strategische en institutionele aanbevelingen die de overheid in staat moeten stellen om de eigen beleidskaders en instituties in de pas te brengen met de praktijk van de ioverheid. Hoewel de genetwerkte ioverheid niet centraal en hiërarchisch aangestuurd kan worden, ligt in het besef wel de mogelijkheid de verdere ontwikkeling ervan in goede banen te leiden. 1.2 de staat van informatie Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het rapport ioverheid is langs drie lijnen opgezet. Naast de eerste lijn, die gevormd wordt door bestaande Nederlandse en

18 inleiding 17 internationale wetenschappelijke literatuur, heeft de wrr ook twee lijnen van eigen onderzoek uitgezet. De eerste daarvan betreft vele gesprekken met wetenschappers, deskundigen, beleidsmakers en uitvoerders, die in het kader van dit project gevoerd zijn en welke een schat aan informatie hebben opgeleverd. De tweede lijn is het onderzoek dat de wrr ten behoeve van dit rapport zelf heeft uitgevoerd en door externe auteurs heeft laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn neergelegd in essays en empirische studies. De empirische studies zijn weer onderverdeeld in domeinstudies en blackbox-studies. De domeinstudies schetsen ontwikkelingen van digitalisering en informatisering op een breder (beleids-) terrein, zoals gezondheidszorg of het immigratiebeleid, terwijl de blackboxstudies zich richten op een veel specifieker gebied of een concrete toepassing, zoals het epd, het biometrisch paspoort of het Europese ecall-initiatief. Hiernaast belichten enkele essays de bredere en conceptuelere thema s die het onderzoeksdomein betreffen. Overheidsverantwoordelijkheid en kwesties en afwegingen rondom risico s van informatietechnologie spelen hierin een centrale rol, zij het vanuit verschillende perspectieven zoals het strafrecht en de fundamentele mensenrechten. Dit onderzoek heeft geleid tot een veelheid aan bronnen die samen de bouwstenen voor het rapport ioverheid vormen. Allereerst zijn dat de domeinverkenningen, achtergrondstudies en de essays die als hoofdstuk in deze verkenning zijn opgenomen. Hiernaast is het empirisch materiaal gestoeld op en getoetst in een groot aantal interviews en discussiebijeenkomsten. Deze laatste hebben plaatsgevonden met de Raad van State, de Eerste Kamer en diverse burgerrechtenbewegingen. Tevens is met internationale wetenschappers van gedachten gewisseld tijdens een door de wrr en het Oxford Internet Institute (Oxford, vk) in mei 2010 georganiseerd expertseminar. Een belangrijke bouwsteen van het rapport wordt verder gevormd door de blackbox-studies. Deze zijn uitgegeven als webpublicatie en te raadplegen op Het betreft de volgende studies: Bettine Pluut (2010) Het landelijk epd als black box: besluitvorming en opinies in kaart; Vincent Böhre (2010) Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos; Jelle Attema en David de Nood (2010) Over de rolverdeling tussen overheid en burger bij het beschermen van identiteit; Paul Potters en Marije de Vreeze (2010) ecall Blackbox; Marie-José Bonthuis en Jan Holvast (2010) Blackbox-onderzoek veiligheidshuizen; Mark van Loon (2010) Goed opdrachtgeverschap jegens ictu; Max Snijder (2010) Het biometrische paspoort in Nederland: crash of zachte landing?; en Henk Griffioen (2011) Location based privacy in constellaties van publiek-private verantwoordelijkheid. De studie van Attema en De Nood is het resultaat van een survey-onderzoek waarin de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij de inzet van ict centraal staan en dat is uitgevoerd door ecp-epn in samenwerking met Centerdata en de wrr.

19 18 de staat van informatie 1.3 beginselen Wie de beleidsvoorstellen voor digitalisering en het debat daarover van de afgelopen jaren overziet, stelt vast dat in de argumentatie en retoriek van betrokken actoren een aantal beginselen dominant is. Zo figureren veiligheid en privacy prominent in de discussies. Maar tot terugkerende beginselen behoren ook transparantie, accountability, keuzevrijheid, efficiëntie en effectiviteit. De invulling van deze beginselen is niet alleen van situatie tot situatie verschillend, maar verandert door de tijd heen ook onder invloed van de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een beter begrip en om een uiteindelijke weging tussen deze beginselen mogelijk te maken is door de wrr-projectgroep Beleid, Informatie en Technologie voor elk van de beginselen een conceptuele verkenning ondernomen. Deze zijn weergegeven in korte interne notities die ter voeding en inspiratie zijn meegegeven aan de externe en interne auteurs voor hun werk aan de verschillende essays, domeinverkenningen en blackboxes. Om de lezer van deze verkenning een handvat te bieden met betrekking tot de beginselen en de daaraan toegekende betekenis, volgt hieronder een korte duiding van elk beginsel. Identiteit en identificatie Identificatie is voor de overheid het vertrekpunt voor een steeds uitgebreidere verzameling van informatie over burgers. Daarbij gaat het niet langer alleen om het vaststellen wie iemand is, maar om zowel in de breedte (met zoveel mogelijk gegevens) als in de diepte (met zo specifiek mogelijke gegevens) een beeld te vormen van burgers ( burgerbeelden ). Deze burgerbeelden worden onder andere gevormd door het koppelen van bestanden rondom een persoon. Deelidentiteiten (belastingbetaler, autobezitter, uitkeringsgerechtigde) die voorheen van elkaar ge - scheiden waren, worden samengebracht (samengestelde identiteit). De idee hierbij is dat hoe meer men weet over de burger (holistisch burgerbeeld), hoe efficiënter en effectiever doelstellingen als dienstverlening en handhaving kunnen worden gerealiseerd. Deze burgerbeelden hebben de schijn volledig te zijn. Het dynamische karakter van de persoonlijke identiteit van individuele burgers toont echter dat dergelijke abstracte burgerbeelden niet stroken met de realiteit waarin een identiteit tot uitdrukking komt. Burgerbeelden (profielen) blijven kortom te allen tijde een abstractie van een persoonlijke identiteit. Dit roept op zijn beurt vragen op in de sfeer van andere beginselen zoals privacy en verantwoordelijkheid. Identificatie gebeurt vaak via zogenaamde identifiers. Dit kan iemands naam zijn, maar ook een identiteitskaart of een burgerservicenummer (bsn). Met de toenemende populariteit van online interactie is ook de vraag naar digitale identifiers gegroeid. Het kan ook zijn dat klassieke identificatiemiddelen een technologische make-over krijgen; denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van biometrie aan het paspoort. Het betreft hier veelal geen neutrale digitaliseringsslag, omdat naast de oude identificatiefunctie ook nieuwe functies mogelijk worden gemaakt. Ook

20 inleiding 19 kan eenzelfde identificatiemiddel binnen verschillende digitale contexten gebruikt worden; denk bijvoorbeeld aan het bsn, ontworpen voor het domein van de overheid, maar steeds vaker ook gebruikt ter identificatie in de private sector. Om de explosieve groei van allerlei deelidentiteiten en online identifiers te beheersen, groeit de belangstelling, ook binnen de overheid, voor identiteitsmanagement. Het gebruik van een unieke identifier heeft voor de burger als voordeel dat hij of zij geen tientallen verschillende paswoorden en codes meer hoeft te onthouden. Het gebruik van unieke identifiers brengt echter ook risico s met zich mee. Zo maakt het burgers kwetsbaar voor het opkomende fenomeen van identiteitsdiefstal. Immers, één gekraakte identifier geeft toegang tot vele deelidentiteiten. Soms heeft het gebruik van verschillende identifiers ook de voorkeur, bijvoorbeeld wanneer het niet wenselijk is dat bepaalde gegevens in verschillende domeinen bekend worden. Keuzevrijheid Het vergroten van keuzevrijheid wordt vrijwel altijd gelijkgesteld aan het verschaffen van zoveel mogelijk informatie, ervan uitgaande dat meer informatie ook altijd leidt tot meer keuzes en ook betere keuzes (Tiemeijer & Thomas 2009: 11). ict wordt niet alleen ingezet om informatie te ontsluiten, maar ook om informatie te filteren en doorzoeken. Online zijn er tal van websites, fora en vergelijkingssites die het individu helpen zich een weg te banen door vele informatiestromen en, door middel van slimme algoritmes (mensen die boek x kochten, schaften ook boek y aan), bij te staan in het maken van keuzes. Critici stellen daarentegen dat de technologische keuzehulpmiddelen juist afbreuk doen aan de optimalisering van keuzevrijheid. Zij vrezen dat de diversiteit en variëteit die de (digitale) wereld heeft te bieden, door deze technologische filteringen juist verloren gaat. In de relatie burger-overheid gaat keuzevrijheid ook over de wijze waarop de overheid bereikbaar is en of hier voor de burger een keuze bestaat tussen het digitale en het niet-digitale kanaal. Hierbij speelt ook het fenomeen van het verlies van functionaliteiten een rol, waarbij een functionaliteit die onder de oude dienst beschikbaar was, onder de nieuwe dienst niet meer benut kan worden. Illustratief is hier de ov-chipkaart, waar het retourtje niet meer bestaat en DigiD waarmee het in eerste instantie niet mogelijk was om als vertegenwoordiger namens de houder van de handtekening een handeling te verrichten. Een derde tendens die van invloed kan zijn op keuzevrijheid betreft slimme of niet-zichtbare applicaties, zoals bepaalde webapplicaties, die (verhuld) mogelijk (ongewenste) keuzes gaan maken voor gebruikers door hun zoekgedrag te sturen. Transparantie Transparantie wordt heden ten dage sterk gekoppeld aan het recht op informatie (Singh 2007; Horsley 2007). Iets wordt pas transparant wanneer er gegevens beschikbaar zijn. In de literatuur worden dikwijls drie technologische ontwikkelingen onderscheiden die transparantie vergroten. Ten eerste zijn door de inzet

21 20 de staat van informatie van technologie de mogelijkheden voor het verzamelen van steeds meer verschillende soorten van informatie toegenomen. Ten tweede is de opslagcapaciteit enorm vergroot waardoor heel veel gegevens op eenvoudige wijze een zeer lange tijd (en soms in de praktijk zelfs onbeperkt) te bewaren zijn. Ten derde worden er steeds meer geavanceerde technieken ontwikkeld, zoals datamining en profiling, waarmee grote massa s data uit verschillende contexten aan elkaar worden gekoppeld om hier vervolgens (voor beleid en beleidsuitvoering) relevante informatie en nieuwe kennis uit te destilleren. In de relatie burger-overheid is er een duidelijke trend waarneembaar waarbij de burger, vaak zonder dat hij hiervan zelf op de hoogte is, steeds zichtbaarder en transparanter wordt voor verschillende overheidsinstanties die door middel van het koppelen van bestanden en uitvoerige dataverzameling tot een zo volledig mogelijk burgerbeeld proberen te komen. Een transparante burger is voor de overheid belangrijk, omdat zij zo proactiever kan optreden en de dienstverlening beter kan afstemmen op de behoefte van de burgers (Van der Hof et al. 2009). Tegelijk biedt een transparante burger de overheid ook de mogelijkheid deze burger beter te controleren en in zijn gedrag te sturen. Deze ontwikkeling maakt het echter voor de burger steeds minder duidelijk wie bij de overheid welke informatie over hem bezit en op basis van welke informatie iemand tot een besluit komt. Daarnaast kan gewezen worden op de opkomst van allerhande initiatieven om de overheid transparanter te maken. Een transparante overheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet van ict, faciliteert accountability (Meijer 2003). Effectiviteit en efficiëntie Bij effectiviteit en efficiëntie gaat het niet enkel om het versoepelen van de relatie burger-overheid bijvoorbeeld door het verlagen van administratieve lasten en het opzetten van een centraal aanspreekpunt voor burgers, maar ook om het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Het politieke en bestuurlijke geloof in ict voor het verbeteren van de efficiëntie van de overheid is de afgelopen jaren groot gebleken. Niet alleen gaat men ervan uit dat technologie in hoge mate stuurbaar en dus ook dienstbaar is aan de vooropgestelde doelstellingen, men gaat er ook van uit dat zowel interne als externe werkprocessen gebaat zijn bij digitalisering. Het is alleen de vraag of ict deze verwachtingen ook waarmaakt. Hier betreden we het terrein van effectiviteit, een term die vaak in samenhang met efficiëntie wordt gebruikt. Iets is immers pas efficiënt als het ook effectief ofwel doeltreffend is. Duidelijkheid over wat ict in bijvoorbeeld de dienstverlening of handhaving precies oplevert, is er echter niet of nauwelijks. Zo zijn er wel ramingen wat de veranderingsprocessen via e-dienstverlening moeten opleveren, maar zijn er (nog) geen harde cijfers die dit bevestigen (Kearns 2004). Deels komt dit door een gebrek aan evaluatie waardoor cijfers simpelweg niet voorhanden zijn. Deels weet men soms ook niet wat precies gemeten dient te worden of in welke grootheden zaken uit te drukken. De opbrengst van efficiëntie wordt bovendien niet altijd gewogen ten opzichte

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030

Kwetsbaar alleen. De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Kwetsbaar alleen De toename van het aantal kwetsbare alleenwonende ouderen tot 2030 Cretien van Campen m.m.v. Maaike

Nadere informatie

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 Wat is er aan de hand? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie (Heerlen) Juridische kritiek

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Tilburg, 9 maart 2011 Ons kenmerk: T90/Eversteijn Uw kenmerk: Betreft:Dhr. J.P. Eversteijn BEROEPSCHRIFT

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Mediation als alternatief

Mediation als alternatief Mediation als alternatief Mediation als alternatief Bemiddeling door hulp- en dienstverleners Bert la Poutré Michael Boelrijk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

Gepaste trots Delta-PACT Respect Vertrouwen Passie. trots Delta-PACT Gunning Gebonden vrijheid Passie REVIE

Gepaste trots Delta-PACT Respect Vertrouwen Passie. trots Delta-PACT Gunning Gebonden vrijheid Passie REVIE REVIE Performancemanagement Gunning Guidance Profile Excellente organisaties Zpact REVIE Dienstbaar leiderschap Gepaste trots Delta-PACT Respect Vertrouwen Passie REVIE Performancemanagement Lef Guidance

Nadere informatie

Sociale psychologie en praktijkproblemen

Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen Sociale psychologie en praktijkproblemen van probleem naar oplossing prof. dr. A.P. Buunk dr. P. Veen tweede, herziene druk Bohn Stafleu Van Loghum Houten/Diegem

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

The Right to be Forgotten

The Right to be Forgotten The Right to be Forgotten Een fundamenteel recht of fictie? 27-10-2014 Boukje Stoelinga ING Bank Data Protection Officer Agenda 1. Context: heden versus toekomst 2. De Google case 3. Verwijderen of vergeten;

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

De huisarts aan de leiding

De huisarts aan de leiding De huisarts aan de leiding De huisarts aan de leiding Dr. Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ons kenmerk

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ons kenmerk 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de redactie 11 Voorwoord 15 Gebruikte afkortingen 17

Inhoudsopgave. Van de redactie 11 Voorwoord 15 Gebruikte afkortingen 17 Inhoudsopgave Van de redactie 11 Voorwoord 15 Gebruikte afkortingen 17 Are you not entertained?! 19 Onze levens als publiek bezit mr. M.J.W. Timmer & mr. N. van Triet 1. Inleiding 19 2. EHRM 20 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Doen en blijven doen

Doen en blijven doen Doen en blijven doen Doen en blijven doen Voorlichting en compliancebevordering door paramedici Marieke van der Burgt en Frank Verhulst Vierde, herziene druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Hugo van Waarde (red.) Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu

Nadere informatie

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV.

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. FACULTY OF SCIENCE Bart Jacobs Identity Management bij de Overheid Overzicht I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. Nabeschouwing Niet: ambtelijke nota s of technische details Wel: grote lijnen &

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep

Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep Een behandelprotocol voor depressie Dina Snippe Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Bohn

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid

Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid Verpleegkundig redeneren en CanMEDS-rollen in de eerste lijn Henk Rosendal Reed Business Education, Amsterdam Reed Business, Amsterdam 2015 Omslagontwerp

Nadere informatie

De apotheker aan de leiding. voor Yara en Abel

De apotheker aan de leiding. voor Yara en Abel De apotheker aan de leiding voor Yara en Abel De apotheker aan de leiding Dr. Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Assistent en maatschappij

Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Assistent en maatschappij Burgerschap voor AG B. van Abshoven W. van Grootheest T. Verhoeven Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Pubers van Nu! Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Mijn kind een Kanjer!

Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over: cholesterol

De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handboek scheiden en de kinderen

Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Ed Spruijt Helga Kormos Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Privacy aspecten van apps

Privacy aspecten van apps Privacy aspecten van apps mr. Peter van der Veen Senior juridisch adviseur e: vanderveen@considerati.com t : @pvdveee Over Considerati Considerati is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in ICT-recht

Nadere informatie

Congres: de AVG bent u er klaar voor? Workshop privacy en Sociaal Domein

Congres: de AVG bent u er klaar voor? Workshop privacy en Sociaal Domein Congres: de AVG bent u er klaar voor? 06-06-2017 Workshop privacy en Sociaal Domein Wie zijn we? Wat gaan we doen? Wat verandert er met de komst van de AVG? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Dokters voor de rechter

Dokters voor de rechter Dokters voor de rechter Tien jaar tuchtuitspraken in Medisch Contact Paul Rijksen Reed Business, Amsterdam Medisch Contact, Utrecht Inleiding.indd 1 Reed Business, Amsterdam 2011 Medisch Contact, Utrecht

Nadere informatie

Privacybescherming bij het verwerken van cliëntgegevens Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen

Privacybescherming bij het verwerken van cliëntgegevens Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen Privacybescherming bij het verwerken van cliëntgegevens Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen Erasmus School of Law/Erasmus Medisch Centrum Erasmus Universiteit Rotterdam buijsen@bmg.eur.nl Onderwerpen Uitgangspunten

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Einstein en de kunst van... Conflictmanagement. Een zoektocht. Jannie Lammers & Elise Luijcx. Onder redactie van Anne de Graaf & Klaas Kunst

Einstein en de kunst van... Conflictmanagement. Een zoektocht. Jannie Lammers & Elise Luijcx. Onder redactie van Anne de Graaf & Klaas Kunst Einstein en de kunst van... Conflictmanagement Een zoektocht Jannie Lammers & Elise Luijcx Conflictmanagement Een zoektocht Jannie Lammers & Elise Luijcx ISBN 978 90 8850 064 0 NUR 808 2010 B.V. Uitgeverij

Nadere informatie

De wondere wereld van dementie

De wondere wereld van dementie Bob Verbraeck Anneke van der Plaats De wondere wereld van dementie Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden Houten, 2016 Eerste druk, eerste t/m zevende oplage, Reed Business, Amsterdam

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

De morele intuïtie van kinderen

De morele intuïtie van kinderen De morele intuïtie van kinderen Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten Tom Kroon Eerder publiceerde Tom Kroon de theoretische toelichting bij een methode morele vorming en een brochure voor

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Gezondheidsstrafrecht

Gezondheidsstrafrecht Gezondheidsstrafrecht Mr. dr. W.L.J.M Duijst Deventer 2014 Omslagontwerp: H2R creatievecommunicatie ISBN 978-90-13-12600-6 E-book 978-90-13-12601-3 NUR 824-410 2014, W.L.J.M. Duijst Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement subtitel staat hier etcetera benchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012 onder redactie van steven marshall en filip van den bergh in samenwerking

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Samenvatting RSJ-advies Bezinning op Interlandelijke Adoptie (2 november 2016)

Samenvatting RSJ-advies Bezinning op Interlandelijke Adoptie (2 november 2016) Samenvatting RSJ-advies Bezinning op Interlandelijke Adoptie (2 november 2016) De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de RSJ gevraagd om te adviseren over een aantal mogelijke toekomstscenario s

Nadere informatie

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Hustinx Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming Joaquín Bayo Delgado Adjunct-Toezichthouder Een toenemend aantal activiteiten van de Europese

Nadere informatie

Nationale Milieuverkenning

Nationale Milieuverkenning Nationale Milieuverkenning 5 2000 2030 Nationale Milieuverkenning 5 2000-2030 RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU met medewerking van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Alterra b.v. Centraal

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG dr. Jan Holvast 1 Overzicht presentatie Even voorstellen Kort overzicht ontwikkeling Nederland Gemeenschappelijke kenmerken AVG: van verwachting naar

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Voorstellen Frank van Vonderen audit, informatiebeveiliging & privacy Management Consultant Adviseur én in de modder 20 jaar in 5 stappen:

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips

Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips Gebaseerd op vele interviews met experts uit zowel het bedrijfsleven als de overheid van Nederland en België Vol met voorbeelden en praktische tips van de Haterd opmaak_def.indd 1 25-02-10 13:00 Werken

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Privacy en Innovatie in Balans

Privacy en Innovatie in Balans Privacy en Innovatie in Balans Peter Hustinx Jaarcongres ECP 20 november 2014, Den Haag Sense of urgency Digitale Agenda: vertrouwen, informatieveiligheid en privacybescherming in het hart van de agenda

Nadere informatie

Als je een keer over het grind loopt, kijk dan eens naar beneden en pak een steen die jou aanspreekt. Bewaar deze en teken hem op de tafel na.

Als je een keer over het grind loopt, kijk dan eens naar beneden en pak een steen die jou aanspreekt. Bewaar deze en teken hem op de tafel na. ISBN 978-94-026-0104-6 NUR 770 2016 Tekst en illustraties: Guusje Slagter 2016 Nederlandstalige uitgave: Aerial Media Company bv, Tiel 1ste druk Omslagontwerp: Teo van Gerwen/Guusje Slagter Omslagillustratie:

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Dyslexie de baas! 1 3 Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 4 Dyslexie de baas! 2009 Bohn

Nadere informatie

Gezond omgaan met gewoontes

Gezond omgaan met gewoontes Gezond omgaan met gewoontes Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe

Nadere informatie

LAN DNS & DNS Forwarding

LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS Met de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS-server fungeert voor het interne netwerk. Hiermee kunt u naar een interne webpagina of webapplicatie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Omgaan met ziekelijke jaloezie

Omgaan met ziekelijke jaloezie Omgaan met ziekelijke jaloezie Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

Niet meer depressief

Niet meer depressief Niet meer depressief Dit boek, Niet meer depressief; Werkboek voor de cliënt, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor de

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Psychosociale zorg bij chronische ziekten

Psychosociale zorg bij chronische ziekten Psychosociale zorg bij chronische ziekten Psychosociale zorg bij chronische ziekten Klinische praktijk en effectiviteit Jan Jaspers en Henriët van Middendorp Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 2010 Bohn

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Omgaan met stress en burnout

Omgaan met stress en burnout Omgaan met stress en burnout Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols BiSL Scenario s Informatiebeleid Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit Hans van der Linden, Remko van der Pols 2016 Hans van der Linden, erven Remko van der Pols Boom uitgevers Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie