Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 1.0 Nederlandse elektronische identiteitskaart (eid) Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s Eemsgolaan DW Groningen Postbus BK Groningen T F Datum 25 april 2013 Auteur(s) Reviewer(s) Aantal pagina's 29 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 1 Opdrachtgever Carlo Luijten, Ministerie van Binnenlandse Zaken Projectnaam Analyse haal- en maakbaarheid van 4 eid scenario s Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 2 / 29 Samenvatting Achtergrond Voor het faciliteren van veilige online transacties wil de Nederlandse overheid een elektronische identiteit (eld) voor burgers beschikbaar maken. De eid moet burgers een hoog betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau bieden voor gebruik van online diensten. Opdracht Het doel van dit project is om de technische haal- en maakbaarheid van vier eid scenario s te analyseren en daarnaast om antwoord te krijgen op de vraag: Waar liggen de technische mogelijkheden en waar liggen de valkuilen?. Om dit doel te bereiken worden de vier scenario s geanalyseerd aan de hand van een aantal aspecten, de keuzemogelijkheden binnen deze aspecten en de consequenties van de te maken keuzes. Resultaten Wanneer de plussen en de minnen uit de analyse van de vier scenario s worden opgeteld, ontstaat het resultaat zoals weergegeven in onderstaande figuur. De kolom eid Open is groen gemarkeerd vanwege drie pluspunten. De rij eid op WID is rood gemarkeerd vanwege drie minpunten. Verder merken we op dat de kolom eid Gesloten simpeler is dan kolom eid Open vanwege het ontbreken van complexiteit van het werken met wijzigingen op de eid na uitgifte. Daarentegen geldt voor de kolom eid Gesloten dat wanneer gekozen wordt voor werken met attributen in de backoffice deze variant ingewikkelder wordt. Figuur 1: Resultaten Conclusie Met de flexibiliteit van een open eid kunnen meer use-cases worden geïmplementeerd dan bij een gesloten eid. Een gesloten eid waarbij flexibiliteit wordt bereikt door extra identiteitsinformatie op te slaan in een backoffice kent bepaalde nadelen zoals dienstaanbieders die netwerktoegang moeten hebben tot de backoffice, toegang van attribuut uitgevers tot de backoffice en privacy nadelen van het kunnen volgen van activiteiten van eid houders in de backoffice ( hotspot ). Een gesloten eid daarentegen zonder extra identiteitsinformatie in de backoffice is simpeler dan een open eid.

3

4 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 4 / 29 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Achtergrond Doelstelling Aanpak Scope eid use-cases Rollen Publieke sector Private sector Analyse eid aspecten Overzicht van aspecten met impact op eid Drager Lezer Gebruikersplatform Middleware Contact en/of contactloos Privacy Doelgroep Connectiviteit Governance Beveiliging Toekomstvastheid Keuzemogelijkheden en consequenties eid op WID of rijbewijs en verlies, diefstal of ingenomen Misbruik PIN op geïnfecteerde PC USB stick geen aparte lezer nodig Gebruik van smartcard lezers van banken Software aanbieden voor computing device van eindgebruiker Open specificaties en open interfaces Slijtage Smartphone als lezer Volgen activiteiten eid houder via backoffice Wie mag wat weten van de eid houder Expats in Nederland Noodzaak Internetverbinding dienstaanbieder Flexibiliteit in de architectuur Privé en zakelijk gescheiden: meerdere eid s per persoon Gevolgen van compromitteren eid chip Veiligheid: centraal vs. decentraal Toekomstvastheid gesloten eid vereist backoffice Analyse Resultaten... 24

5 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 5 / Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Referenties Bijlage A: Tabel overzicht use-cases... 29

6 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 6 / Inleiding 1.1 Achtergrond Voor het faciliteren van veilige online transacties wil de Nederlandse overheid een elektronische identiteit (eld) voor burgers beschikbaar maken. De eid moet burgers een hoog betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau bieden voor gebruik van online diensten. Hiervoor is een identiteitsbewijs nodig vergelijkbaar met een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) maar dan met nieuwe functionaliteiten zoals bijvoorbeeld het kunnen genereren van een gekwalificeerde elektronische handtekening [2]. Daarnaast zou de eid, afhankelijk van de uiteindelijk gekozen implementatie, ook gebruikt kunnen worden voor offline diensten. Definitie 1: eid. In de context van dit project definiëren we eid als een elektronische identiteitskaart met e-functionaliteit. Met e-functionaliteit bedoelen we dat de eid meer is dan alleen fysieke en elektronische opslag van identiteitsgegevens. De eid bevat een microchip die naast identiteitsinformatie ook functionaliteit rondom identiteiten bevat zoals bijvoorbeeld het kunnen werken met digitale certificaten. Met een authenticatiecertificaat en bijbehorende private key 1 in de eid is het mogelijke je identiteit bij het aanmelden op een website te bevestigen. Met een handtekeningcertificaat en bijbehorende private key in de eid kun je een elektronische handtekening plaatsen. Een eld is onderdeel van een identity management (ldm) systeem dat er voor zorgt dat de digitale identiteit van een persoon met hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid kan worden vastgesteld. Definitie 2: Open. In de context van dit project noemen we een eid 'open' als bepaalde partijen na uitgifte van de drager nog informatie (bijvoorbeeld attributen, certificaten, sleutels of applicaties) op de eid kunnen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Definitie 3: Gesloten. In de context van dit project noemen we een eid 'gesloten' als na uitgifte alleen informatie van de eid kan worden uitgelezen en waar geen enkele interface nog de mogelijkheid biedt om informatie op de eid toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Om tot concrete keuzes te komen heeft de 'Zomerwerkgroep' onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vier high level scenario s bedacht. Deze high level scenario s beschrijven variaties van twee dimensies (zie Figuur 2) die bepalend zijn voor de inrichting van de eid. 1 Voor meer achtergrondinformatie over public keys, private keys en certificaten zie

7 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 7 / 29 Figuur 2: Twee dimensies Uit verschillende combinaties van de twee dimensies volgen vier scenario s A, B, C en D (zie Figuur 3). Figuur 3: Vier scenario s Voor de ontwikkeling van de eid moet een adequaat overzicht worden verkregen op het complexe speelveld. Onder andere de technische haal- en maakbaarheid van de vier scenario s moet worden onderzocht. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is inzet van TNO gevraagd. 1.2 Doelstelling Het doel van dit project is om de technische haal- en maakbaarheid van de vier scenario s te analyseren en daarnaast om antwoord te krijgen op de vraag: Waar liggen de technische mogelijkheden en waar liggen de valkuilen?. Om dit doel te bereiken worden de vier scenario s geanalyseerd aan de hand van een aantal aspecten, de keuzemogelijkheden binnen deze aspecten en de consequenties van de te maken keuzes. De volgende onderzoeksvragen zoals afgesproken in de offerte [1] zijn leidend voor dit project: 1. Hoe ziet het speelveld er uit voor dit complexe onderwerp? 2. Welke fundamentele aspecten zijn hierin aanwezig? 3. Welke technische consequenties hebben bepaalde aspecten en keuzes op de haal- en maakbaarheid van de vier gekozen scenario s van de eid? 1.3 Aanpak Om de projectdoelstelling te halen en daarmee de Zomerwerkgroep expertise aan te leveren rondom technische mogelijkheden en valkuilen van de eid binnen de vier scenario s wordt de aanpak gehanteerd zoals grafisch weergegeven in Figuur 4.

8

9 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 9 / eid use-cases Het startpunt voor onze analyse van de technische haal- en maakbaarheid van de vier eid scenario s is het bestuderen en analyseren van een verzameling usecases. Het doel van het opnemen van deze use-cases is om een breed overzicht te krijgen op het speelveld. Daarnaast zullen we uit de use-cases een aantal aspecten halen en de keuzemogelijkheden binnen deze aspecten beschrijven om uiteindelijk de consequenties van de te maken keuzes op de vier scenario s te kunnen analyseren. Om een te beperkt perspectief te voorkomen, hebben we de use-cases zoveel mogelijk uniform over het hele domein verspreid. Merk op dat onze achtergrond en expertise ligt op het gebied van ICT en security. Wij zijn geen domeinexpert op bijvoorbeeld het gebied van belastingen of de zorg. Hierdoor zijn de geschetste use-cases slechts een beperkte afspiegeling van de werkelijkheid die voor ons doel volstaan. Echter wanneer de eid wordt ontworpen en gespecificeerd, moeten ervaren domeinexperts de gewenste use-cases aandragen. 2.1 Rollen In de use-cases onderscheiden we minimaal drie rollen: 1. eid Issuer De eid issuer verstrekt eid s aan burgers en is verantwoordelijk voor beheer en instandhouding van de eid infrastructuur. 2. eid Dienstaanbieder Een eid dienstaanbieder biedt een dienst aan en heeft voor deze dienst interactie met een houder van een eid in een proces waarvoor informatie of functionaliteit van de eid nodig is. 3. eid Houder Een eid houder is een burger die van de eid issuer een eid ontvangt en deze eid kan gebruiken, onder andere om diensten af te nemen van eid dienstaanbieders. Daarnaast wordt in sommige use-cases gesproken over attributen. Definitie 4: Attribuut. In de context van dit project definiëren we een attribuut als een elementair gegeven dat een eigenschap of kenmerk van een entiteit (persoon) weergeeft. In de use-cases waar attributen worden gebruikt, onderscheiden we een extra rol: 4. eid Attribuut Issuer Een attribuut issuer geeft attributen uit die gebruikt kunnen worden om permanente of tijdelijke eigenschappen of kenmerken aan een persoon te koppelen.

10 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 10 / Publieke sector Belastingdienst Ondertekenen digitale aangifte Voor het ondertekenen 5 van de digitale belastingaangifte wordt op dit moment gebruik gemaakt van DigiD. Bij gebruik van het eid zou het proces als volgt kunnen verlopen: 1. Gebruiker vult aangifte in. 2. Gebruiker ondertekent aangifte met behulp van zijn eid. Gebruikt daarvoor zijn PIN code en een smartcard lezer. 3. De ingevulde aangifte wordt samen met de cryptografische gekwalificeerde digitale handtekening verstuurd naar de belastingdienst Inzien oude aangiftes en gegevens Het ligt voor de hand om een eid ook te gebruiken om in te loggen bij een dienstaanbieder zoals de belastingdienst, bijvoorbeeld voor het inzien van oude aangiftes, het kunnen muteren van persoonsgegevens of mogelijk het online aangifte doen zonder gebruik te maken van het lokale Aangifteprogramma. Dit zou dan als volgt kunnen verlopen: 1. Bezoek pagina belastingdienst. 2. Log in door eid aan te bieden met PIN code. 3. Presenteer een persoonlijke portal voor de eid houder. 4. Gebruiker ondertekent aangifte met behulp van zijn eid. Gebruikt daarvoor zijn PIN code en een smartcard lezer Zorg Inzien van zorggegevens Met een sterk two-factor 6 authenticatiemiddel als het eid zou een dienstaanbieder patiënten toegang tot hun zorgdossier kunnen bieden Inzien van zorggegevens met machtiging Indien iemand zelf niet meer in staat is om digitale diensten af te nemen, kan iemand anders gemachtigd worden om namens een ander de dienst af te nemen. Na het inloggen met het eid geeft de gemachtigde aan een machtiging te willen gebruiken en kan dan daarmee namens de patiënt de diensten afnemen Inzien van medische gegevens door professionals Medische professionals krijgen toegang tot medische gegevens op basis van hun rol volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) registratienummer en de instantie waarvoor zij acteren. Een deel van de zorgverleners werken nu met een UZI-pas. Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt. Wanneer een medische professional een eid houder is, zou hij/zij mogelijk kunnen inloggen met behulp van de eid. 5 Merk op dat vanuit een beveiligingsperspectief gezien hier geen sprake is van een cryptografische handtekening. 6 Two-factor authenticatie is een aanpak waarbij twee authenticatie factoren worden gebruikt: iets wat de gebruiker heeft en iets wat de gebruiker weet.

11 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 11 / Ondertekenen door medische professionals Naast authenticatie biedt de hierboven genoemde UZI-pas ook de mogelijkheid tot het zetten van een digitale handtekening. Deze handtekening bevat niet alleen de identiteit van de medisch professional maar ook zijn rol alsmede organisatie waarvoor hij acteert Gemeentes Wijzigen gegevens in GBA De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) bevat onder andere persoons- en adresgegevens van burgers. Wijzigingen in de GBA administratie, bijvoorbeeld bij verhuizing, zouden online gedaan kunnen worden door burgers zelf met behulp van de eid. Indien adresgegevens ook op het eid zelf staan, moeten deze na verhuizing mogelijk ook aangepast kunnen worden RDW Overschrijven auto Persoon A verkoopt persoon B een voertuig en het voertuig moet dan overgeschreven worden. Wanneer beide personen met hun eid gebruik maken van de dienstaanbieder RDW zou dit via online dienstverlening van de RDW kunnen worden aangeboden DUO Inzien van gegevens Vergelijkbaar met en Opsturen van formulieren met ondertekening Vergelijkbaar met en Rijkspas De eid zou kunnen fungeren als Rijkspas waarbij autorisaties voor ambtenaren voor toegang tot eigen en andere ministeries dynamisch kunnen worden uitgedeeld en weer worden ingetrokken. 2.3 Private sector Burger naar Burger Online aankoop Bij het doen van een aankoop is het vaak gewenst een koopcontract op te stellen en te ondertekenen. Bij een online scenario kan dit gefaciliteerd worden door een digitaal koopcontract dat met behulp van de eid op elektronische wijze ondertekend kan worden Casino Leeftijdsverificatie (online) Bij online gokken kan een casino het eid gebruiken om leeftijdsverificatie uit te voeren. Indien een geboortedatum is opgeslagen op de eid zou dit uitgelezen

12 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 12 / 29 kunnen worden door de casino website of door software die lokaal op een computer geïnstalleerd is. Ook is mogelijk dat een leeftijdsattribuut, bijvoorbeeld ouder dan 18, op de eid wordt bijgeschreven bijvoorbeeld aan een loket van een gemeentehuis Lidmaatschapskaart In plaats van een eigen kaart uit te geven zou een dienstaanbieder als het casino een lidmaatschapsattribuut op het eid kunnen plaatsen Onderwijsinstellingen Studentenkaart Op dit moment geven hogescholen en universiteiten een eigen studentenkaart uit. Deze zou vervangen kunnen worden door een gestandaardiseerd attribuut dat op het eid geplaatst wordt Vervoersmaatschappijen Vliegticket Een vliegticket is omwille van veiligheidsredenen persoonsgebonden en de ingevoerde identiteitsinformatie wordt bij het inchecken gecontroleerd. Als alternatief zou de aanvoer van identiteitsinformatie met de eid kunnen worden gedaan. Dit bespaart invoerwerk en garandeert de luchtvaartmaatschappij van de geldigheid en correctheid van de ingevoerde gegevens NS: e-ticket Een treinkaartje hoeft, in tegenstelling tot een vliegticket, niet persoonsgebonden te zijn. De eid zou gebruikt kunnen worden om online tickets te kopen. In theorie is het ook mogelijk om e-tickets op de eid op te slaan waardoor (attributen op) de eid als vervoersbewijs kan dienen Werkgevers Toegangspas Werknemers krijgen voor fysieke toegang meestal een persoonlijk identificatie- en toegangsmiddel uitgereikt om gebouwen en kantoren binnen te komen. De eid zou uitgerust kunnen worden met een daarvoor geschikt attribuut om toegang te krijgen tot gebouwen of ruimtes binnen gebouwen. In dit geval moet specifiek de voor toegang verantwoordelijke partij een dergelijk attribuut kunnen genereren. Mogelijke wettelijke aspecten rondom concurrentie bepalingen dienen in dit geval nog uitgezocht te worden Toegang tot bedrijfsnetwerk Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig een of andere vorm van two-factor authenticatie om medewerkers remote toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk of gevoelige systemen. Vaak wordt hiervoor een hardware token gebruikt. Het eid zou deze rol voor sterke authenticatie ook kunnen vervullen.

13 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 13 / Winkels Klantenkaart De eid zou kunnen functioneren als klantenkaart voor fysieke winkels. Een bekend voorbeeld van een klantkaart is de Albert Heijn bonuskaart. Een winkel schrijft dan een attribuut op de eid waarmee de gekochte producten kunnen worden geadministreerd Slijterij Een slijterij is wettelijk verplicht een controle uitvoeren of een klant ouder dan 18 is. Indien een geboortedatum is opgeslagen op de eid zou dit uitgelezen kunnen worden door een terminal. Ook is mogelijk dat een leeftijdsattribuut, bijvoorbeeld ouder dan 18, op de eid wordt bijgeschreven, bijvoorbeeld door een gemeente. De slijterij moet dan controleren of zo n attribuut correct is en of het attribuut door een vertrouwde partij is uitgegeven Online afsluiten mobiel abonnement Bij het afsluiten van een nieuw abonnement voor telefonie worden NAW gegevens, identiteit (kopietje paspoort) en bankrekening nummer (betalen van minimaal bedrag) gecontroleerd. Deze attributen/gegevens zouden door de eid geleverd kunnen worden. Daarnaast kan het contract digitaal ondertekend worden Wietpas In een bepaald aantal gemeenten moet men, om producten te mogen kopen in een coffeeshop, aantonen dat men ingezetene is van een Nederlandse gemeente en ouder is dan 18 jaar. Hiervoor zouden een ingezetene van en een ouder dan 18 attribuut aan het eid kunnen worden toegevoegd. 2.4 Analyse De genoemde use-cases laten zien dat de volgende functionaliteit vaak terugkomt: 1. Authenticatie (aan de hand van een PKI infrastructuur). 2. Cryptografische handtekening (aan de hand van een PKI infrastructuur). 3. Beveiliging van toegang tot bepaalde functies of data op de eid met een PIN code (onder andere voor two-factor authenticatie ). 4. Het aantonen van het hebben van één of meerdere attributen. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderlijke functionaliteiten: 5. Het faciliteren van machtigingen. Wat opvalt is dat de volgende functionaliteit niet vaak voorkomt: 6. Encryptie (aan de hand van een PKI infrastructuur). Uit de mogelijke use-cases en de rollen wordt duidelijk dat de eid potentieel op veel verschillende manieren en door veel verschillende partijen gebruikt kan worden. Ook wordt duidelijk dat er zowel online als offline use-cases mogelijk zijn en dat veel verschillende partijen mogelijk de rol van dienstaanbieder gaan vervullen. Ook blijkt dat naast de veel voorkomende standaard smartcard functionaliteit (authenticatie, handtekening, PIN code) in veel use-cases een bepaalde mate van flexibiliteit rondom identiteitsinformatie nodig is (attributen) om de use-case uit te kunnen voeren. Tot slot blijkt dat deze extra identiteitsinformatie door meerdere

14 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 14 / 29 verschillende partijen aangeleverd moet worden omdat alleen deze partijen iets kunnen zeggen over deze extra identiteitsinformatie.

15

16

17

18 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 18 / Doelgroep De use-cases geven een breed scala aan toepassingen van het eid weer. Voor alle beoogde eindgebruikers van de eid moet de eid ook daadwerkelijk voor deze toepassingen beschikbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eid ook voor eindgebruikers met een niet Nederlands staatsburgerschap beschikbaar moet zijn. 3.9 Connectiviteit Met name in de private sector zijn een aantal use-cases in principe offline, dat wil zeggen dat de interactie tussen de eid houder en de eid dienstaanbieder lokaal is. Denk bijvoorbeeld aan toegangspas- en de slijterij use-case. In deze situaties zou het onwenselijk zijn wanneer voor het gebruik van de eid verbinding met het internet nodig zou zijn omdat: 1. Een internet verbinding niet op elke locatie beschikbaar is zoals bijvoorbeeld een festivalterrein. 2. De applicaties een hoge mate van beschikbaarheid vereisen en dus ook moeten functioneren als een internetverbinding tijdelijk niet beschikbaar is Governance Vele partijen spelen een rol binnen het eid systeem. Van de geschetste use-cases valt slechts een klein aantal, zoals die voor de belastingdienst, geheel binnen het overheidsdomein. Bij vrijwel alle anderen ligt dit subtieler en treedt vaak een semiprivate partij op als dienstaanbieder. Daarnaast vereist een groot aantal andere use-cases, bijvoorbeeld uit de zorg, de Rijkspas en de toegangspas, dat vaak extra of andere vormen van identiteitsinformatie nodig is om een use-case te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt vaak uitgegeven en beheerd door semi-private partijen. De eid uitgever moet dit heterogene stelsel van partijen aansturen en controleren Beveiliging Omdat de eid op zeer grote schaal verspreid en gebruikt zal gaan worden, zal de beveiliging van de eid, de eventuele eid backoffice en de dienstaanbieders naar verwachting zwaar op de proef worden gesteld. Het is mogelijk dat gedurende de levensduur van de eid overgestapt moet worden naar bijvoorbeeld een andere chip, naar andere cryptografische algoritmes of naar langere sleutellengtes enzovoort Toekomstvastheid Een aantal use-cases, zoals de NS e-ticket case en de wietpas case, laten toepassingen zien die 5 tot 10 jaar geleden nog niet (volledig) te voorzien waren. Het is aannemelijk dat gedurende de levensduur van de eid in de toekomst meer van dergelijke gevallen kunnen optreden. Daarom is een zekere mate van flexibiliteit van het systeem wenselijk.

19 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 19 / Keuzemogelijkheden en consequenties De laatste stap in onze aanpak voor het kunnen analyseren van de technische haal- en maakbaarheid van de vier eid scenario s is om naar de consequenties te kijken van de keuzemogelijkheden voor bepaalde aspecten van de eid. Deze consequenties vormen op hun beurt argumenten om voor- of nadelen aan een bepaald scenario te kunnen toewijzen. 4.1 eid op WID of rijbewijs en verlies, diefstal of ingenomen Het is nu een risico voor een burger dat een paspoort of NIK wordt verloren of gestolen. Als de eid daarop staat, is een bijkomend probleem dat de eid functionaliteit ook niet meer beschikbaar is. Voor het rijbewijs geldt nog een extra beschikbaarheidsrisico want deze kan naast verlies en diefstal ook kwijtraken doordat hij wordt ingenomen door de politie. De kans dat een burger geen eid beschikbaar heeft, kan worden verminderd door de burger een keuze in meerdere middelen aan te bieden. Ook kan een proces helpen waarmee na verlies, diefstal of inname kan worden overgestapt op een ander middel. Bijvoorbeeld overstappen op een bankpas eid wanneer je je NIK met eid bent kwijtgeraakt. 4.2 Misbruik PIN op geïnfecteerde PC Als een PIN code wordt ingevoerd op een onveilig computing device, bijvoorbeeld een PC die is geïnfecteerd met een virus, kan mogelijk misbruik worden gemaakt van de eid. Bijvoorbeeld met een caching-aanval waarbij een ingegeven PIN code wordt onthouden ergens in de software en misbruikt om een document te ondertekenen zonder dat de eindgebruiker dit door heeft. Om dit probleem te vermijden kan een PIN code bijvoorbeeld op een smartcard lezer met PIN pad worden ingevoerd in plaats van op de mogelijk geïnfecteerde PC. 4.3 USB stick geen aparte lezer nodig Als een smartcard op een USB-stick wordt gebruikt als drager voor de eid heeft dit als voordeel dat voor de verbinding met bijvoorbeeld een PC geen aparte smartcard lezer meer nodig is. De koppeling met een smartphone wordt daarentegen dan moeilijker omdat een smartphone vaak een mini- of micro-usb interface heeft en soms een NFC interface. 4.4 Gebruik van smartcard lezers van banken Alleen ABN Amro ( e.dentifier 13 ) en Rabobank ( Random Reader 14 ) gebruiken een lezer waar een bankpas in kan worden gedaan. ING gebruikt Transactie Autorisatie Nummer (TAN) codes en soms een Persoonlijke Authenticatie Code (PAC) via smartphone of papier dus zonder bankpas lezer. De zakelijk gebruikte ING calculator wordt zonder bankpas gebruikt. SNS Bank gebruikt een apparaat 13 e.dentifier, https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/edentifier/kenmerken.html 14 Random Reader, https://bankieren.rabobank.nl/klanten

20 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 20 / 29 ( Digipas 15 ) die One-Time-Password (OTP) getallen genereert zonder bankpas lezer. Van de lezers waar een bankpas in kan worden gedaan, heeft de lezer van de Rabobank geen verbinding naar de PC of laptop. Alleen de lezer van de ABN Amro heeft een optionele verbinding via USB naar de PC of laptop. Van deze lezer is onbekend of het generiek genoeg is om ook voor andere toepassingen zoals een eid in combinatie met PKI in te zetten. Daarnaast gaat het hier enkel om kaarten met een contactchip. 4.5 Software aanbieden voor computing device van eindgebruiker Voordat burgers met hun eid gebruik kunnen maken van online diensten, zal de eid moeten kunnen samenwerken met een computing device van een eindgebruiker zoals PC, laptop, smartphone, tablet en misschien zelfs wel een smart TV. Een computing device van een eindgebruiker is voorzien van een software Operating System. Het operating system vormt een belangrijke schakel tussen eindgebruiker, computing device van de eindgebruiker, dienstaanbieder en eid. Voor zowel de Belgische eid 16 als de Duitse eid 17 wordt hiervoor software aangeboden. 4.6 Open specificaties en open interfaces Als de software componenten in de keten inclusief de software op de eid open (genoeg) zijn dan zou in theorie een onafhankelijke derde partij, denk bijvoorbeeld aan universiteiten en andere onderzoeksinstituten, een volledige technische beveiligingsanalyse kunnen uitvoeren. Dergelijke beveiligingsanalyses zijn cruciaal om security issues te identificeren. Een andere consequentie van open interfaces en open specificaties is dat makkelijker extra toepassingen 18 voor de eid kunnen worden ontwikkeld, mogelijk door derde partijen. 4.7 Slijtage Het gebruik van een contact interface kan leiden tot een kortere levensduur van de chip van de eid in verband met slijtage. Dit is wel afhankelijk van het aantal gebruiksmomenten van de eid per jaar. Daarentegen is een eid met een contactloze interface gevoeliger voor andere vormen van slijtage zoals scheurtjes in het plastic vanwege de vorm en locatie van de antenne die door de hele eid pas loopt. 15 Digipas, https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/wat-is-een-digipas.html 16 Belgische eid software zie 17 Duitse eid software zie Buerger/Online-Ausweisen/Das-brauche-ich/Software/software-node.html 18 Extra toepassingen voor de Belgische eid zie

21 TNO-rapport TNO 2013 R10422 Final 21 / Smartphone als lezer Een contactloze eid kan in theorie communiceren met sommige smartphones zoals de Google Nexus S, de Samsung Galaxy SII-Plus, de III en de IV. Dit betekent dat de smartphone gebruikt kan worden als smartcard lezer en dat daarmee mogelijk minder lezers aangeboden hoeven te worden aan burgers. Het gebruik van alleen een contact interface eid sluit de mogelijkheid van het gebruik van een smartphone als smartcard lezer uit. 4.9 Volgen activiteiten eid houder via backoffice Als identiteitsinformatie in de backoffice staat en deze informatie wordt gebruikt door verschillende dienstaanbieders, kan in de backoffice nauwgezet worden gevolgd wat een eid houder allemaal doet. Dit brengt de privacy (-beleving) van de eid houder in gevaar Wie mag wat weten van de eid houder De eid issuer moet gaan bepalen of de eid houder kan reguleren in hoeverre de informatie op de kaart of in backoffice beschermd is tegen onterecht uitlezen. Denk aan het voorbeeld van de slijter die alleen moet weten of een klant ouder is dan 18. Het is voor de slijter niet noodzakelijk te weten wat de exacte geboortedatum is van een klant. Ook is niet noodzakelijk te weten op welk adres de klant woont. De slijter mag dus geen andere informatie uitlezen of opvragen dan alleen die informatie die hij nodig heeft voor zijn interactie met klanten Expats in Nederland Bij het gebruik van een Nederlands paspoort, NIK of rijbewijs als drager voor de eid levert dit beperkingen op voor diegenen die een dergelijk document niet kunnen krijgen maar wel diensten van dienstaanbieders moeten kunnen afnemen. Personen die acteren in Nederland maar geen Nederlandse staatsburger zijn of die geen Nederlands rijbewijs hebben, hebben misschien wel een eid nodig Noodzaak Internetverbinding dienstaanbieder Als voor de dienstverlening van een dienstaanbieder, bijvoorbeeld een leeftijdsvalidatie voor een slijterij, belangrijke identiteitsinformatie in de backoffice staat, heeft de dienstaanbieder een internetverbinding naar de backoffice nodig om toegang te krijgen tot deze voor hem belangrijke informatie Flexibiliteit in de architectuur Voor de beide open kaarten, Duitse eid en IRMA, geldt dat de kaarten attributen kunnen opslaan. Bij de Duitse eid gaat men ervan uit dat er maar één uitgever van attributen is, namelijk de overheid. Bij IRMA gaat men ervan uit dat meerdere partijen, zowel publiek als privaat, als attribuut uitgever kunnen optreden. Voor het Duitse eid systeem geldt dat een specifiek attribuut wordt opgeslagen in een vooraf vastgelegde data groep. Voor ieder nieuw type attribuut moet daarom een aparte data groep gereserveerd worden.

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Beter Benutten Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Onderzoek uitgevoerd door: Prof. Dr. T.M. van Engers Mr. W. F. van Haaften December 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie