Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijfwijzer werkstuk of verslag"

Transcriptie

1 Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking van de literatuur 1.8 Onderzoeksontwerp en dataverzameling 1.9 Resultaten 1.10 Conclusies en aanbevelingen 1.11 Bijlagen 1.12 Literatuurlijst 2 Uiterlijke afwerking 2.1 Spelregels 2.2 Omslag 2.3 Overige aanwijzingen 2.4 Noten 2.5 Figuren, tabellen en formules 1. Onderdelen van het verslag 1 Onderdelen van een rapport Stap voor stap krijg je een beschrijving van de onderdelen die ook in deze volgorde in je verslag horen te staan. 1.1 Voorkaft en achterkaft Een verslag heeft een voorkaft en een achterkaft. 1.2 Omslag en titelpagina Na de voorkaft volgt de omslag en de titelpagina. Op de omslag vermeld je: titel van het verslag eventuele ondertitel

2 auteursnaam aard van het rapport (bijvoorbeeld Werkstuk of Stageverslag) De titel en auteursnaam moeten zichtbaar zijn via het venster van de kaft of dienen op de kaft zelf vermeld te staan. Op de titelpagina staat: titel van het verslag eventuele ondertitel auteursnaam aard van het verslag (bijvoorbeeld Werkstuk of Stageverslag) naam en adres van de faculteit naam en adres van het onderzoeksbedrijf datum Een voorbeeld van een titelpagina: Implementatie van ABC voor bedrijf DEF Piet Voorbeeld Stageverslag vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen Studierichting Bedrijfswiskunde en Informatica De Boelelaan 1081a 1081 HV Amsterdam Stagebedrijf: GHI Consultants bv Postbus AA Amsterdam Inhoudelijk tips voor de titel: Ten aanzien van de titel ben je: december 2006 duidelijk; uit de titel moet blijken wat het onderwerp van het verslag is (de titel van je stageverslag wordt op je doctoraal-diploma vermeld); bondig; gebruik zo min mogelijk lidwoorden en 'open deuren'. Vermijd titels als: 'Een verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden van Genetische Algoritmen bij Performance scoring'. Inhoudelijke tips voor de ondertitel: Via de ondertitel kun je extra informatie kwijt die niet in de bondige titel past.

3 1.3 Voorwoord In het korte voorwoord (maximaal één pagina) vermeld je: plaats van het verslag in de opleiding en doel van het verslag probleemstelling (in één tot drie zinnen) onderzoeksbedrijf en bedrijfsonderdeel waar het onderzoek plaats vond dankwoord aan de begeleiders (geef aan wie van het bedrijf afkomstig is en wie van de Vrije Universiteit) 1.4 Samenvatting Met name in het bedrijfsleven zal de manager volstaan met het lezen van de samenvatting (we spreken dan ook van een 'executive summary'). Dit betekent dat de samenvatting systematisch de belangrijkste zaken uit het verslag moet weergeven. Na dit gelezen te hebben moet de lezer een goede indruk hebben van de inhoud van het rapport en, als hij/zij alleen globaal geïnteresseerd is in het onderwerp, zal hij/zij niet verder lezen. Alleen als het onderwerp tot zijn/haar verantwoordelijkheden behoort, zal de lezer het hele verslag lezen. De samenvatting is (bij voorkeur) maximaal één pagina en bevat: probleemstelling en doelstelling van het onderzoek; hoofdlijnen van het onderzoeksontwerp; voornaamste onderzoeksresultaten; voornaamste conclusies en aanbevelingen. Een samenvatting bevat uitsluitend informatie die ook elders in het verslag staat. En hoewel de samenvatting je uiteindelijke rapportage vooraf gaat, schrijf je hem pas op het laatst. Dan pas kun je goed overzien wat er wel en niet in thuis hoort. 1.5 Inhoudsopgave Vorm Zorg voor een overzichtelijke inhoudsopgave met bladzijde-nummering. Gebruik bij voorkeur een decimale indeling met maximaal drie decimalen. Ondersteun deze met een doordachte typografie (gebruik systematisch vet, groot, cursief en eventuele andere symbolen om hoofdstukken en paragrafen te onderscheiden), maar maak de opmaak niet te onrustig. Inhoud Als 'kapstok' voor de inhoudsopgave kun je de indeling gebruiken van deze notitie. Aantrekkelijke titels worden op prijs gesteld, maar ze moeten de structuur van het verslag niet versluieren; zorg dat de grote lijn goed zichtbaar blijft. Aanmaak Met sommige tekstverwerkende programma's kun je 'automatisch' de inhoudsopgave van een verslag genereren.

4 1.6 Inleiding Een inleiding heeft drie functies: hij bevat achtergrondinformatie, dient als smaakmaker en geeft de structuur van het verslag aan. Dit betekent concreet dat je het volgende weergeeft: Probleemstelling De probleemstelling betreft een korte beschrijving van het probleem waarnaar je onderzoek gaat doen. Het verdient aanbeveling de probleemstelling eerst te geven in 1 tot 3 zinnen en deze vervolgens te vertalen in een aantal vragen; deze vragen vormen de leidraad voor je onderzoek (en daarmee de volgende hoofdstukken). Ook in het hoofdstuk 'Resultaten' kun je stuk voor stuk op deze vragen ingaan. Zo mogelijk wordt daar elke vraag beantwoord; anders moet je aangeven waarom dat niet mogelijk is. Het komt voor dat de oorspronkelijke probleemstelling tijdens het onderzoek wordt aangepast. De reden kan zijn dat er, sinds de probleemstelling geformuleerd is, het een en ander in het onderzoeksbedrijf gewijzigd is. Maar ook kan het zijn dat, na een kort oriënterend literatuuronderzoek, besloten wordt de probleemstelling nader te preciseren. Als er sprake is van een aanpassing, dan kun je dit in je verslag toelichten. Doelstelling Hier plaats je de probleemstelling in een kader. Je geeft het belang aan van het probleem: waarom is het een probleem, wat wil je met de resultaten van het onderzoek bereiken? Bij een stage spits je dit toe op het onderzoeksbedrijf. Relevante informatie over het onderzoeksbedrijf Wat relevant is, is afhankelijk van je probleemstelling. Je vermeldt in ieder geval wat algemene informatie over het bedrijf en de afdeling waar je je opdracht hebt uitgevoerd. Eventueel verwijs je naar een organisatieschema in een bijlage. Overige relevante informatie Mogelijk is het van belang iets te schrijven over de betreffende branche of over historische of politieke aspecten (maatregelen van de overheid). Structuur van het verslag Je beschrijft hoe het verslag is opgebouwd. Eventueel kun je adviezen geven aan de lezer (bijvoorbeeld voor de lezer met veel of weinig tijd, met veel of weinig kennis van het onderwerp). 1.7 Bespreking van de literatuur Op basis van literatuur scherp je de probleemstelling aan. Je onderzoek dient zich daarbij zowel te richten op het onderzoeksonderwerp als op het onderzoeksontwerp. Je bestudeert literatuur over relevante theorieën en over de methoden en technieken die je wilt toepassen bij de uitvoering van het onderzoek. Deze bespreking van de literatuur kan in een apart hoofdstuk staan maar kan ook verweven zijn in het hele verslag. Het is wel van belang dat steeds duidelijk wordt welke informatie afkomstig is van derden (via literatuurverwijzingen) en wat gebaseerd is op eigen onderzoek.

5 In het verslag komen, ten aanzien van de bestudeerde literatuur, twee aspecten aan de orde: citaten en literatuurverwijzingen Citaten Vooral een werkstuk bestaat voor een groot deel uit stukken tekst die uit andere bronnen afkomstig zijn; het is als het ware een compilatie van werk van derden. Je verduidelijkt de relatie tussen je onderzoek en eerder onderzoek op dit terrein. Neem niet alles klakkeloos en in extensie over. Je moet de relevante literatuur vermelden die in het belang is van je probleemstelling en hypothesen. Relevant is daarbij ook die literatuur die mogelijk je hypothesen tegenspreekt Literatuurverwijzingen Via een literatuurverwijzing kan de lezer achterhalen uit welke bron een citaat afkomstig is. Het is niet eenvoudig aan te geven hoe vaak een bron vermeld moet worden. Teveel verwijzingen maken een verslag onleesbaar; anderzijds zul je toch moeten aangeven wanneer je gebruik maakt van teksten van derden. Soms zal een of zelfs meerdere hoofdstukken van het verslag grotendeels gebaseerd zijn op een bepaalde bron, terwijl daarnaast, maar in mindere mate, ook van andere bronnen gebruik is gemaakt. Regels zijn: bij het letterlijk overnemen van stukken tekst, van definities, van beweringen waarmee je het wel of juist niet eens bent, neem je een literatuurverwijzing op; is een hoofdstuk grotendeel gebaseerd op één bron, dan verwijs je hier eenmaal naar, in het begin van het hoofdstuk; zijn een of enkele bronnen de basis van meerdere hoofdstukken, dan verwijs je hier ook eenmaal naar, maar je vermeldt welke hoofdstukken gebaseerd zijn op deze bron(nen); naar elke bron uit de literatuurlijst moet tenminste eenmaal verwezen worden. Voor de verwijzingen zelf bestaan diverse methoden. Zo kun je alle bronnen in de literatuurlijst nummeren en bij een citaat het volgnummer opnemen (het nummer staat tussen rechte haken). Het nadeel hiervan is dat dit volgnummer pas definitief is wanneer het verslag af is (een literatuurlijst is alfabetisch). Beter is daarom de auteursnaam plus het jaartal te vermelden. Voorbeelden: voor een verwijzing: Vermeulen (1998) vat dit begrip als volgt op... of... moet worden opgevat (Vermeulen, 1998). bij een letterlijk citaat ook het betreffende paginanummer vermelden:... noemt als percentage 35% (Vermeulen, 1998, blz. 34). bij meer dan twee auteurs:... (Aerts e.a., 1990).

6 bij meerdere bijdragen van één auteur uit hetzelfde jaar vermeld je achter het jaartal een letter:... (Vermeulen, 1998a). bij een bijdrage zonder auteur vermeld je een jaartal en eventueel een letter (bij meerdere bijdragen uit hetzelfde jaar zonder auteur):... (1994). 1.8 Onderzoeksontwerp en dataverzameling Op basis van je literatuuronderzoek kun je nu het ontwerp van je onderzoek maken en de te gebruiken methoden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens bepalen. Eigenlijk betreft dit dus de beschrijving van je eigenlijke onderzoek en dit zal dus vaak meerdere hoofdstukken betreffen. De opbouw van dit hoofdstuk (of hoofdstukken) is belangrijk. Aan te raden valt als volgorde: toelichting op de structuur van het hoofdstuk motivatie van de grondvorm van het onderzoek verantwoording van de keuze van eventuele steekproeven beschrijving en verantwoording van de gekozen technieken beschrijving van de gevolgde onderzoeksprocedure besprekingen van de beperkingen van het onderzoek bespreking van de resultaten van het onderzoek ethische code (welke afspraken zijn gemaakt ten aanzien van openbaarheid cq. vertrouwelijkheid van de resultaten). Toelichting op enkele onderdelen: * Beperkingen van het onderzoek Elke onderzoeksmethode kent zijn beperkingen. Vermeld: welke beperkingen je jezelf vrijwillig hebt opgelegd; welke methodologische en/of operationele problemen je niet hebt kunnen opheffen; welke factoren binnen de gekozen randvoorwaarden niet te onderzoeken waren; hoe deze factoren de resultaten zouden kunnen vertekenen. * Ethische code In principe moet je alles nalaten wat het onderzoeksbedrijf kan schaden. Dit impliceert dat je niet onomwonden je mening op papier kunt zetten over het functioneren van het bedrijf, van de afdeling waar je werkt of van personen. Besef dat je kennis en inzichten best te kort kunnen schieten. Een dergelijk oordeel is hier niet op zijn plaats. Daarnaast kan het probleem zich voordoen dat de opdrachtgever bepaalde gegevens als 'vertrouwelijk' beschouwt en daarmee wil verhinderen dat deze aan derden bekend raken. Van belang is dat je in dit geval:

7 duidelijke afspraken maakt met de opdrachtgever van het bedrijf; voorop het verslag vermeldt 'vertrouwelijk'; dit expliciet vermeldt aan de begeleidende docent én stagecoördinator bij het inleveren van het verslag. Een vertrouwelijk stageverslag wordt niet opgenomen in de bibliotheek en zal niet ter inzage zijn aan derden. Voor BWI- en wiskunde studenten geldt dat er wel een vertrouwelijk exemplaar bij het Stagebureau moet worden bewaard. 1.9 Resultaten Hier zet je de resultaten van het onderzoek bondig op een rij. Dit is niet eenvoudig. Vaak werkt het goed door systematisch terug te koppelen naar de probleemstelling en de gestelde (deel)vragen. Je vermeldt stuk voor stuk de onderzoeksvragen en eventuele hypothesen en geeft antwoord op deze vragen. Doe dit wel systematisch, houd dezelfde volgorde aan Conclusies en aanbevelingen Zorg ook hier voor een logische opbouw. Begin met de conclusies van uw onderzoek en vermeld: overzicht van de voornaamste conclusies; relatie van de conclusies met de besproken literatuur; betekenis voor het onderzoeksbedrijf; bespreking van conclusies die de hypothesen niet of onvoldoende bevestigen; beperkingen van het onderzoek die de betrouwbaarheid van de conclusies kunnen beïnvloeden. In je conclusies mag geen nieuwe informatie worden verstrekt. Alles dat hierin staat moet gebaseerd zijn op voorgaande hoofdstukken. Zeker wanneer het een stageverslag betreft, probeer je tenslotte ook enkele aanbevelingen te geven: aanpassingen van de bedrijfsvoering (formuleer deze echter zeer voorzichtig, tenslotte heb je als buitenstaander maar korte tijd met de organisatie kennis gemaakt); nader te verrichten onderzoek (maar pas op: waarom heb je dit niet zelf al gedaan?) Bijlagen Verslagen zijn zo bondig mogelijk. Dit wordt bereikt door veel materiaal naar de bijlagen te verplaatsen. Verwijs wel naar elke bijlage in de tekst. In de bijlagen horen: alle bewijsstukken van beweringen; concrete onderzoeksresultaten; kopieën van brieven, vragenlijsten, formulieren;

8 listings van programmatuur; wiskundige berekeningen en bewijzen; uitgebreide tabellen en grafieken anders dan in de kern van het verslag (bijvoorbeeld tabellen van statistische programmatuur); organisatieschema's; lijst van gebruikte symbolen, afkortingen, begrippen, definities. Regels voor de bijlagen zijn: nummer de bijlagen met hoofdletters en voorzie ze van een titel; elke bijlage begint op een nieuwe pagina; de paginanummering loopt door in de bijlagen; vermeld eventueel in de inhoudsopgave alle bijlagen. Symbolen, afkortingen, begrippen en definities In de tekst gebruik je mogelijk diverse voorbeelden hiervan. Waar nodig geef je bij de eerste maal dat je het symbool of de afkorting gebruikt reeds de verklaring, bijvoorbeeld via een voetnoot. Als je veel met symbolen, afkortingen, etc. werkt, verdient het aanbeveling in een bijlage een complete lijst op te nemen. Bedenk dat de lezer mogelijk niet direct vertrouwd is met diverse begrippen die in je onderzoeksbedrijf 'common talk' zijn Literatuurlijst Er is geen algemeen geaccepteerd systeem voor de literatuurlijst. Belangrijk is daarom dat je consequent ben in het systeem dat je gebruikt. Een voorbeeld van een literatuurlijst: (1994), Lotus 1.2.3, Lotus Development Corporation, Cambridge, MA, USA. Amberg, M. (19 april 1996), Workflow research an der Universität Bamberg. ( ). Ammers, E. van, en M. Kramer (1993), Programmeeronderwijs met behulp van literate programming, Tinfon, 1(2), blz Boogaard, R. van den (13 oktober 1984), 'Sovjet-Unie weer terug naar sociaalrealistische kunst'. NRC/Handelsblad, Amsterdam, blz. 8. Borysowich, C.W. (20 juni 1996), Lotus Domino Beta1&2 Review. USENET nieuwsgroep comp.groupware. Hofstadter, D.R. (1980), Gödel, Escher, Bach, Vintage Books, New York. Lamers, Th.H.J.M., en J.G.L. Thijssen (1991), 'Het bepalen van opleidingsbehoeften in organisaties'. In: Kessels, J.W.M., en C.A.Smit, Behoeftenbepaling, capita selecta opleiders en organisatie, Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer, blz Oosterhoff, J. (1995), Algemene statistiek. Collegedictaat, Vrije Universiteit, Amsterdam. Ran, A.C.M. (1994), Minimal square spectral factors. Technisch rapport WS-418, Vrije Universiteit, Amsterdam. Rijke, A. de (1996), Op zoek naar de respondent. Afstudeerscriptie Bedrijfswiskunde & Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam.

9 Tanenbaum, A.S. (1992), 'Operating systems - The state of the art'. In: Coffman, E.G., Lenstra, J.K. e.a., redactie, Handbooks in Operations Research and Management Science. Deel 3: Computing. North Holland, blz De regels zijn: alle publicaties staan op alfabetische volgorde van de achternaam van de eerste auteur; voor in de lijst staan publicaties zonder auteursnaam; bij meerdere publicaties van één auteur in hetzelfde jaar staat achter het jaartal een kleine letter; cursief staat het belangrijkste zoekgegeven (van een boek de titel, van een tijdschriftenartikel de naam van het tijdschrift, van een bijdrage op Internet het adres); bij een publicatie uit een krant of van Internet wordt tevens een datum vermeld. Bij Internet is dit de laatste datum dat de publicatie gewijzigd is of anders de datum dat de publicatie geraadpleegd is. Voorbeelden uit deze literatuurlijst betreffen: tijdschriftenartikel: Ammers (1993); het artikel staat op bladzijde in nummer 1 van jaargang 2 van het tijdschrift Tinfon; boek: Hofstadter e.a. (1980), Oosterhoff (1995), Ran (1994) en Rijke (1996); artikel uit boek of rapport: Lamers e.a. (1991); artikel uit boek, uitgegeven door redactie: Tanenbaum (1992); publicaties van Internet: Amberg (1996) en Borysowich (1996); publicaties uit krant: Boogaard (1984); publicaties zonder auteur: (1994). 2. Uiterlijke afwerking 2 Uiterlijke afwerking 2.1 Spelregels Het verslag is een visitekaartje, zowel voor jezelf als voor de faculteit en mogelijk zal ook het bedrijf het aan derden tonen. Daarom moet je verslag niet alleen inhoudelijk maar ook wat betreft de vorm aan een aantal eisen voldoen. Verslagen kunnen een bijdrage leveren aan de 'corporate identity'. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk om herkenbaarheid na te streven via kwaliteit, zowel van inhoud als van vormgeving. Daarom dienen stijl en spelling van zeer goede kwaliteit te zijn. Herkenbaarheid ontstaat mede door uniformiteit van de uiterlijke afwerking. Papier: A4, dubbelzijdig gekopieerd.

10 Bindwijze: lijmen in covers (ringband mag ook). Printer: laserprinter. Regelafstand: plaats de regels niet te dicht op elkaar; ga uit van circa 50 per pagina. Marges: neem ruime marges links/rechts en boven/onder, bij voorkeur drie centimeter. Paginanummering: nummer de bladzijden en zet dit door in de bijlagen. Lettertype: kies een prettig leesbaar lettertype, bijvoorbeeld Arial of Times New Roman. Gangbaar is lettergrootte 10 of Omslag De voorkaft bestaat uit een kartonnen vel met een venster. De titel en auteursnaam moeten zichtbaar zijn via dit venster. 2.3 Overige aanwijzingen Alle hoofdonderdelen van het verslag (omslag, titelpagina, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, alle verdere hoofdstukken) beginnen op de rechterpagina. De omslag, titelpagina, voorwoord, samenvatting en inhoudsopgave zijn niet genummerd. De overige pagina's, te beginnen bij de inleiding op pagina 1, zijn wel genummerd. Sla een regel over bij een nieuwe alinea, spring niet in. Schrijf niet al te lange alinea's en probeer de alinealengte wat af te wisselen. Gebruik steeds dezelfde typografie voor (sub)titels op hetzelfde niveau. Zorg ervoor dat er geen titels als laatste zin op een pagina komen te staan. Markeer belangrijke woorden met vet of cursief. Gebruik voetnoten ter verheldering. Laat citaten inspringen en typ ze cursief. Zet ze tussen aanhalingstekens en citeer letterlijk. Bij weglating [...] gebruiken. Accentueer opsommingen met symbolen. Geef twee lege regels voor een nieuwe paragraaf en 1 na de titel. Het is al eerder genoemd, maar een heel belangrijke regel is dat je consequent bent: zowel ten aanzien van de inhoud als de uiterlijke afwerking. Heb je eenmaal de probleemstelling geformuleerd, geef dan niet verder in het verslag een net iets afwijkende formulering of licht dit expliciet toe. Kies je voor een bepaalde stijl om bepaalde zaken weer te geven, handhaaf die dan ook. Geef je een opsomming van een aantal items waar je later dieper op ingaat, doe dat laatste in diezelfde volgorde. Nog een aantal tips: gebruik zoveel mogelijk dezelfde werkwoordstijd (bij voorkeur alles in de tegenwoordige tijd);

11 schrijf je in de wij-vorm, handhaaf dit dan en ga niet halverwege over op 'men' of 'ik'(vermijd bij voorkeur 'men'); wees ook consequent in typografie (bijvoorbeeld dezelfde stijl voor de aanduiding van hoofdstukken); dit laatste geldt ook voor opsommingen (er zijn diverse mogelijkheden maar beperk je tot één stijl). 2.4 Noten Noten worden gebruikt om: te verwijzen naar een bron; aan de tekst iets toe te voegen. Er zijn twee soorten noten: voetnoten en eindnoten. Voetnoten staan onderaan de pagina waarin naar de voetnoot verwezen wordt. Eindnoten staan aan het eind van het hoofdstuk of zelfs aan het eind van het verslag. Omdat de meeste lezers eindnoten nooit lezen, is het beter ze helemaal niet te gebruiken. Dus: gebruik alleen voetnoten; een voetnoot kan verwijzen naar een bron, waarbij iets meer vermeld staat dan alleen de auteur en een jaartal. Deze bron wordt dan niet opgenomen in de literatuurlijst; een voetnoot kan ook een begrip toelichten; de nummering is doorlopend of per pagina; gebruik voetnoten beperkt en houd ze kort. 2.5 Figuren, tabellen en formules Figuren, tabellen en formules worden alleen in een verslag opgenomen als ze functioneel zijn. Een cirkeldiagram kan net zo goed in een enkele zin worden weergegeven. Een optie kan zijn alleen de belangrijkste illustraties in de tekst te plaatsen en de overige in de bijlagen op te nemen. Hieronder staan aanwijzingen voor het gebruik. Hierbij wordt met een figuur een grafische afbeelding bedoeld, dus bijvoorbeeld een tekening, plattegrond, grafiek of staafdiagram. In principe kunnen illustraties op drie manieren worden opgenomen: aanmaak met een specifiek programma, scannen en knippen/plakken. Zorg wel dat ze eenduidig en makkelijk leesbaar zijn. Regels voor figuren: elke figuur krijgt een volgnummer (dus figuur 1, figuur 2,...); gebruik alleen spaarzaam een onderverdeling in letters 1a, 1b, etc.; doe dit alleen als het om uitsplitsen van 1 figuur gaat; de nummering loopt door in de bijlagen; elke figuur heeft een relevante titel; het nummer en de titel staan onder de figuur;

12 plaats twee lege regels voor een figuur en één erna; plaats figuren niet in een kader; naar elke figuur verwijs je minstens eenmaal; je verwijst middels 'zoals uit figuur 1 blijkt...'; een eventuele bron vermeld je direct onder de titel. Regels voor tabellen: elke tabel krijgt een volgnummer (dus tabel 1, tabel 2,...); gebruik alleen spaarzaam een onderverdeling in letters 1a, 1b, etc.; doe dit alleen als het om uitsplitsen van 1 tabel gaat; de nummering loopt door in de bijlagen; elke tabel heeft een relevante titel; het nummer en de titel staan boven de tabel; de kop van de tabel informeert over de betekenis van de waarden in de tabel; de kop staat tussen twee horizontale lijnen, de tabel wordt ook afgesloten met een horizontale lijn; onder de tabel, tussen twee lijnen, verklaar je de in de tabel gebruikte afkortingen; in een tabel staan geen verticale lijnen; plaats twee lege regels voor een tabel en één er na; naar elke tabel verwijs je tenminste eenmaal; je verwijst middels 'zoals uit tabel 1 blijkt...'; een eventuele bron vermeld je direct onder de tabel. Regels voor formules: kleine formules neem je op midden in een tekstregel; grote (belangrijke) formules plaats je op een afzonderlijke regel; je springt links in; je gebruikt een cursief lettertype voor de variabelen (niet voor de tekens/cijfers/haken), zowel in de tekst als in formules; formules waarnaar je verwijst krijgen een volgnummer tussen haakjes geplaatst tegen de rechter kantlijn; de nummering loopt door in de bijlagen; plaats één lege regel voor een formule en één erna; je verwijst middels 'zoals uit formule 1 blijkt...'; een eventuele bron vermeld je direct onder de formule. oktober 2007

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 1 e jaar BOL WELZIJN februari instroom 2013-2014. LET OP inleveren week 47 (17 november) INLEIDING Binnenkort ga je op stage. Je gaat dan aan de slag

Nadere informatie

Let op! Alles graag getypt in lettergrootte 12, lettertype mag je zelf kiezen.

Let op! Alles graag getypt in lettergrootte 12, lettertype mag je zelf kiezen. Beste leerling van groep 6 en ouders, Afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met het maken van een klad-werkstuk, over een onderwerp naar eigen keuze. Thuis moeten de leerlingen het net-werkstuk

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper Een verzorgd rapport Wie een tekst schrijft, moet veel tegelijkertijd doen: gedachten formuleren, gedachten ordenen, bijschaven door te zoeken naar een vlottere zin, een beter woord, correctheid van taal

Nadere informatie

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Procedure De redactie van Oedeminus verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad. Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT

READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT READER OEFENINGEN TIJDSCHRIFT DIGITALE VORMGEVING MHBO-COMMUNICATIE EN MARKETING PERIODE 5 FONS GOOSEN MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING Informatie Lay-out tijdschrift Lay-out is schikken

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze.

ATTENTIE: Lees vanaf pagina 4 van dit document zorgvuldig de uitgebreide tekst door over het doel van de eindscriptie en de aanbevolen werkwijze. Eindscriptie 4e jaar Korte omschrijving opdracht A) Doe een onderzoek naar een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum Onderwerp Plaatje Uitleg over plaatje Gemaakt door naam Groep Inleverdatum De voorkant is het visitekaartje, besteedt er genoeg aandacht aan Schrijf de titel van jouw werkstuk duidelijk op de voorkant

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk Deze papieren geven informatie over: A. De verzorging : Hoe hoort een werkstuk er uit te zien? B. De indeling : Hoe wordt een werkstuk ingedeeld? C. Het onderwerp : Waarover

Nadere informatie

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken!

Vergeet niet achterin deze opdracht de tips voor lay-out te bekijken! De film Bridge of Terabithia is een film die past binnen het thema pesten. Je hebt de film bekeken en vooraf werd de afspraak gemaakt dat je er een filmverslag van gaat maken. Deze opdracht helpt je op

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk 1. Informatie zoeken: a. Bedenk een leuk onderwerp en zoek daar een informatieboekje bij. b. Als je geen onderwerp weet, zoek dan tussen de informatieboekjes tot je een leuk

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Maart Voor informatie en versturen kopij:

Maart Voor informatie en versturen kopij: RICHTLIJNEN ARTIKEL voor AUTEURS Maart 2016 1. Inleiding In dit document zijn de richtlijnen beschreven die gehanteerd worden bij het schrijven van een artikel voor het Tijdschrift voor vaktherapie. Naast

Nadere informatie

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Tips voor schriftelijke rapportering Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Overzicht Tips in verband met o Structuur en inhoud

Nadere informatie

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING Beoordeling paper Orginaliteit van het onderwerp. De inhoud is afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgever, aanwezigheid van een probleemstelling. Aangebrachte diepgang en breedte van behandeling.

Nadere informatie

Vormgeving Tijdschrift

Vormgeving Tijdschrift Vormgeving Tijdschrift Lay-out is het ordenen van beelden (tekeningen, foto s en illustraties) en teksten (tekstblokken, titels, ondertitels, paginanummering, onderschriften, randinformatie) op een bladspiegel

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP HANDLEIDING BA-THESIS OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP Universiteit van Amsterdam College Communicatiewetenschap, opleiding Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Bijlage W2 groep 7 1

Bijlage W2 groep 7 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Waarom ik een werkstuk maak 2 Zo begin ik met mijn werkstuk 3 De onderdelen van het werkstuk 4 Waaraan moet mijn werkstuk voldoen? 4 Beoordelingsschema voor je werkstuk 5 Hoe

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016

Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016 AMSTERDAM Naam: Groep: Willem Teellinckschool 15 juni 2016 1 Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken op school en thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Maantjessteenweg MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad

Maantjessteenweg MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op JOMA tweede graad Inhoudsopgave Taalhulp voor een werkstuk...

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz.

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz. Onderzoeksverslag Omslag en titelpagina Op het omslag staan in elk geval de titel van het onderzoek en de namen van de schrijvers. Op de titelpagina opnieuw de titel en de namen van de schrijvers. Nu uitgebreid

Nadere informatie

EINDWERK ECONOMIE 6 ECWI

EINDWERK ECONOMIE 6 ECWI EINDWERK ECONOMIE 6 ECWI 2014-2015 Rudy De Wever 1. Concrete Opdracht Je kiest: a. ofwel een onderwerp uit de lijst met aangereikte onderwerpen; b. ofwel neem je een zelfgekozen onderwerp na goedkeuring

Nadere informatie

WORD in kleine stapjes

WORD in kleine stapjes WORD in kleine stapjes Alles wat je moet kennen & kunnen Inhoud Inleiding... 3 Tabblad Start... 4 Lettertype... 4 Alinea... 6 Stijlen... 8 Tabblad Invoegen... 9 Pagina s... 9 Tabellen... 9 Illustraties...

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8

Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Handleiding Grote schriftelijke presentatie groep 6/7/8 Inhoud: De eerste bladzijde: het titelblad.... 2 De tweede bladzijde: kop- en voettekst aanpassen... 2 De derde bladzijde: bronnen... 3 De derde

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Leeratelier: Actief studeren deel 1

Leeratelier: Actief studeren deel 1 Leeratelier: Actief studeren deel 1 Leerateliers Doel: Aanleren en inoefenen van belangrijke studievaardigheden Wie: Leercoach naam (e-mailadres) Hoe: Met behulp van presentaties en oefeningen Wanneer:

Nadere informatie

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête. De respondentgroep voor het interview-verslag bestaat uit de 2 kerninformanten die je zelf hebt geïnterviewd aangevuld met 16 schaduwrespondenten.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017

Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Beoordelingsformulier KET 13 (stage 3.2) versie januari 2017 Voorwaarden voor het nakijken van het projectplan: De omvang van het plan is maximaal 4000 woorden. (excl. tabellen, figuren, bijlagen, literatuurlijst).

Nadere informatie

Stappenplannen voor een werkstuk in Word

Stappenplannen voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Algemene aanwijzingen Een artikel wordt in het Nederlands geschreven (met uitzondering van de summary). Woorden of citaten uit vreemde talen zijn

Nadere informatie

1 Werken aan een werkstuk

1 Werken aan een werkstuk Presentatievaardigheden 1 Werken aan een werkstuk Het onderzoeksverslag College de Heemlanden januari 2006 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 2 1.1 Stappenplan 2 1.2 Plan van aanpak 2 2 Kiezen van een onderwerp

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Richtlijnen verslaglegging

Richtlijnen verslaglegging Richtlijnen verslaglegging OPLEIDING TANDARTSASSISTENT School voor gezondheidszorg en welzijn Verlengde Visserstraat 20 Groningen T: 050-3688 300 Voorwoord Binnen de opleiding tandartsassistent wordt veel

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Vervolgens bepaal je de structuur van je boek. Neem hier de tijd voor! Een goede structuur helpt met:

Vervolgens bepaal je de structuur van je boek. Neem hier de tijd voor! Een goede structuur helpt met: Beste auteur-in-spe, Wat leuk dat je een boek wilt schrijven! Met een zakelijk boek ga je je expertstatus en zichtbaarheid vergroten, zelfs al tijdens het schrijven er van. In deze whitepaper heb ik adviezen

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

1 Hoe werk ik mijn werkstuk af

1 Hoe werk ik mijn werkstuk af 1. Hoe werk ik mijn werkstuk af 2. Hoe maak ik een voorblad 3. Hoe gebruik ik Wordart om een titel te maken. 4. Hoe plak ik een plaatje van Internet 5. Hoe maak ik een inhoudsopgave 6. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Maken van een practicumverslag

Maken van een practicumverslag Natuur-Scheikunde vaardigheden Maken van een practicumverslag Format Maken van een tabel met word 2010 2 Havo- VWO H. Aelmans SG Groenewald Maken van een diagram Inleiding. Een verslag van een practicum

Nadere informatie

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 Waarom is het inkomen per hoofd in België zoveel hoger dan in India? Mariane De Wilde (1ste Bachelor TEW) Eric De Jong (1ste Bachelor HI) Romelu Lukaku (Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Het verslag Het verslag.

Het verslag Het verslag. Het verslag Het verslag. Inhoudsopgave. 1 De punten van het Verslag... 1 1.1 Gegevens... 1 1.2 Titel... 1 1.3 Inleiding... 1 1.4 De Onderzoeksvraag... 1 1.5 De Hypothese... 1 1.6 Theorie... 1 1.7 Werkwijze...

Nadere informatie

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen.

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen. Richtlijnen en regels Tijdschrift Vooys 1. Algemeen a. Het publiek van Vooys bestaat uit geïnteresseerde leken en specialisten op het gebied van de geesteswetenschappen. Het is dus belangrijk om als auteur

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie