Carante Groep. in 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carante Groep. in 2011"

Transcriptie

1 Carante Groep in

2 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit. Met het herijken van missie en visie van Carante Groep in 2011 en de strategische doelstellingen voor de komende tijd is een kader gecreëerd waarbinnen optimaal gebruik wordt gemaakt van de samenwerking. Kwaliteit, efficiency en verantwoording zijn hierbij sleutelbegrippen. Het belang en de complexiteit van informatisering en ICT, ook in financiële termen, neemt de komende jaren toe. Carante Groep heeft gekozen voor verdergaande samenwerking binnen dit domein. De projecten ECD (elektronisch cliëntendossier) en Infrastructuur zijn hier voorbeelden van waarover je meer leest in deze terugblik op Vanaf 1 januari 2012 wordt stap voor stap de NHC (normatieve huisvestingscomponent) ingevoerd. Dit heeft voor de aangesloten organisaties bepalende invloed op het vastgoedbeleid. In gezamenlijkheid worden systemen ontwikkeld en kennis gedeeld om binnen dit beleidsterrein adequaat te kunnen sturen. Inhoud Wie is Carante Groep Huisvesting Personeel & Organisatie Informatisering & Automatisering Zorgontwikkeling Binnen de domeinen P&O en ZO kenmerkt de samenwerking zich vooral door kennis delen en kennis ontwikkelen. Belangrijke pijlers van de samenwerking binnen Carante Groep. Samen werken geeft de mogelijkheid elkaar te inspireren en te overtuigen. Door het creëren van een klimaat van vertrouwen en verbinding kunnen we onze collectieve ambities waarmaken. Financiën 20 Wim Kos Voorzitter van Bestuur COLOFON Redactie Carante Groep Madelon Hofman Concept, tekst en realisatie Zorgt. Communicatie BV juli 2012

3 Wie is Carante Groep? Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties in de care sector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over het grootste deel van Nederland. De samenwerking tussen de organisaties is gericht op zorginnovatie en bedrijfsvoering. De aangesloten organisaties bieden gezamenlijk met ruim medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim cliënten. Breed in zorg Aanvankelijk richtte Carante Groep zich uitsluitend op mensen met een verstandelijke beperking. In de loop van de tijd sloten ook andere zorgaanbieders zich aan. Hiermee kwam er een uitbreiding naar andere zorgsectoren zoals ouderenzorg, psychiatrie, welzijn, jeugdhulpverlening en de dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking. De samenwerking binnen Carante Groep is tegenwoordig carebreed, zoals de naam ook onderstreept. Inspelen op veranderingen Carante Groep is gebaseerd op de kracht van samenwerking. Deze krachtenbundeling levert de aangesloten organisaties versterking van kennis, efficiency en kostenbesparing op. Samen zetten ze praktijkervaring om in kwaliteitsverbetering en zorginnovatie. Op deze manier is, voor de cliënten van de samenwerkende organisaties, het rendement van het beschikbare budget voor de dagelijkse zorg optimaal. Vijf domeinen De aangesloten organisaties werken samen in projecten en activiteiten op een aantal verschillende domeinen: Financiën Huisvesting Informatisering & automatisering Personeel en Organisatie Zorgontwikkeling 3

4 De mogelijkheden voor zorgorganisaties nemen toe De komst van de eigen verantwoordelijkheid voor vastgoed bij zorgorganisaties doet het landschap van zorgvastgoed veranderen. Theo Klarenbeek, directeur Huisvesting, ziet voor alles een uitdaging.

5 HUISVESTING Hoe ziet je werkdag eruit? De meeste tijd gaat op aan het informeren, stimuleren en motiveren van alle betrokkenen bij huisvesting, het schetsen van vergezichten en het gezamenlijk zoeken naar verbetermogelijkheden. Ik voer veel gesprekken over de activiteiten en de daarmee samenhangende ontwikkelingen. Dat doe ik zowel met de aangesloten organisaties als met allerlei andere partijen in de vastgoedsector. Steeds maar weer kennis met elkaar ontwikkelen en delen. Veel onderweg dus? Ja, kriskras door het land. Wat namelijk ook onder mijn werkzaamheden valt, is het onderhouden van de contacten met de bestuurders van de aangesloten organisaties. Daarnaast verzorg ik colleges aan de vastgoedopleiding ASRE (Amsterdam School of Real Estate). Dat doe ik om omdat ik de kennisontwikkeling over vastgoed in de zorgsector belangrijk vind en ten tweede omdat ik daar zelf van leer. Als je een college geeft of studenten begeleidt bij afstudeerscripties, moet je je voorbereiden en inlezen. Daardoor doe ik voortdurend nieuwe inzichten op wat weer ten goede komt aan Carante Groep. Wat is het leukste aspect van je werk? De combinatie groot en klein. En dan bedoel ik dat Carante Groep een grote organisatie is. Je maakt onderdeel uit van een groter geheel, waarbinnen je de tijd en ruimte krijgt om na te denken over grootschalige ontwikkelingen. Maar dat moet je ook kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk, naar het kleine. Je mag niet alleen los van de aarde zweven, maar moet ook concreet worden. Die combinatie is erg leuk. Wat drijft jou in je werkzaamheden? Het idee dat je iets kan betekenen voor mensen aangewezen op hulp. Zij doen een beroep op een organisatie, die ik vanuit mijn vakgebied ondersteun. Klinkt daar een idealistisch motief door? In zekere zin wel. Het gaat om meer dan alleen geld. Ik had ook kunnen werken bij een projectontwikkelaar of vastgoedbelegger, maar het is niet toevallig dat ik in de zorgsector ben beland. Hier gaat het altijd om mensen die een ondersteuningsvraag hebben. Maar er zit geen persoonlijke drijfveer achter, in die zin dat ik geen ervaring in de privésfeer heb met personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar daar doe ik het wel voor. Op welk succes van het domein Huisvesting ben je het meeste trots? Eigenlijk zijn dat er twee. Ten eerste de invloed die wij hebben kunnen uitoefenen bij een aantal wetgevingstrajecten, bijvoorbeeld rond veiligheid en de Normatieve Huisvestingscomponent. De adviseurs van Carante Groep worden daarbij ook door de buitenwereld (h)erkend als toonaangevend in de sector. Ten tweede de ontwikkeling die we met elkaar in gang hebben gezet in de richting van een verdere professionalisering van instrumenten en organisatie, zo noodzakelijk in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen. Zeg maar gerust heel veel nieuwe ontwikkelingen. Inderdaad. De zorgsector, en meer specifiek de 5

6 HUISVESTING huisvesting, is flink in beweging. Daar ligt een grote uitdaging, en daar moeten we goed over nadenken. Dat doen we door onder andere te kijken naar andere sectoren met vastgoedbelangen en die verder zijn dan wij. Hoe doen zij dit en waarom? Daar moeten wij van leren om die kennis toe te passen in onze sector. Wat vraagt thans binnen het domein je meeste aandacht? De regelgeving in het zorgvastgoed is aan het veranderen. De kern: zorgorganisaties dragen het volledige risico op het vastgoed. Waarvoor veiligheid. Zo gaan we de komende periode aan de slag met de integrale veiligheid. Dan praat je over de veiligheid van cliënten, medewerkers, gebouwen en de bedrijfsvoering. Dat laatste heeft dan betrekking op de informatieveiligheid en de privacy. Met elk van die vier pijlers zijn we druk bezig, om ze beter met elkaar te verbinden. Dat is natuurlijk een proces dat niet meer stopt. We hebben de komende drie jaar nodig om alles gereed te maken en daarna moet dat een going concern worden waarbij je dat proces steeds verder probeert te verbeteren. Het gaat om meer dan alleen geld wij onze deskundigheid en competentie nu inzetten, is om alles zo in te richten dat je dat risico goed beheert en beheerst. Dat gaat redelijk breed: van kennisontwikkeling tot het maken van meerjarige onderhoudsplannen en van vastgoedinformatiesystemen tot het verbeteren van de rekenmodellen om de investeringsbeslissingen te onderbouwen en te toetsen. Je ziet nu een accentverschuiving plaatsvinden van de uitvoering van nieuwbouwprojecten naar corporate real estate management, ofwel het beheren en besturen van het bestaande vastgoed. Wat is de belangrijkste les die je op je werk hebt geleerd? Dat de ontwikkelingen in een vakgebied, bijvoorbeeld huisvesting, een veel bredere impact hebben in de organisatie dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Het raakt niet alleen huisvesters, maar ook de informatievoorziening, de administratie, controlling, de zorgorganisatie zelf. De les is dus dat we zo n proces gezamenlijk moeten doorlopen. Juich je die verschuiving toe? Ja, het is een interessante ontwikkeling die nieuwe uitdagingen biedt. De mogelijkheden en flexibiliteit nemen toe, ook voor de zorgorganisaties zelf. Wij, als Carante Groep, hebben daarin een adviserende rol. Een groot thema hierin is 6

7 Paspoort Naam Theo Klarenbeek (49) Woonplaats Hilversum Gezin getrouwd en vier kinderen in de leeftijden 14, 17, 18 en 20 jaar Carrière sinds 2005 directeur huisvesting; daarvoor werkzaam geweest op het terrein van bedrijfsvoering en vastgoed in verschillende organisaties. Dat je iets kunt betekenen voor mensen die aangewezen zijn op hulp, is een mooie taak HUISVESTING Het domein Huisvesting verbindt, ondersteunt en adviseert de aangesloten organisaties op het gebied van huisvesting. Hier ligt een heldere visie aan ten grondslag. Vastgoed is ondersteunend aan de zorgdoelstellingen. De verantwoordelijkheid voor vastgoed blijft waar deze hoort, binnen de deelnemende organisaties zelf. Huisvesting in de zorg is een sterk ontwikkelend vakgebied. Kennisdeling en ontwikkeling is daarbij van groot belang. Binnen de samenwerkende organisaties werken ruim vijfentwintig projectleiders en adviseurs. Door het organiseren van workshops en in-companytrainingen zorgen we ervoor dat het kennisniveau hoog blijft. In het Landelijk Huisvestingsoverleg vindt kennisdeling en ontwikkeling plaats. Er werken binnen het domein Huisvesting specialisten op terreinen als vastgoedbeleid, beheer & onderhoud en veiligheid. Deze specialisten zijn in staat om organisaties van breed advies te voorzien. Ook over onderwerpen die minder vaak in een organisatie spelen zoals het opstellen van een portefeuilleplan of te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe processen of instrumenten. Het ontwikkelen van projecten vraagt om het samenbrengen van veel deskundigheden. Hierbij is het belangrijk om te werken vanuit gestandaardiseerde processen. Deze processen dienen ter ondersteuning van onze eigen projectleiders, maar eventueel ook door projectleiders die worden ingezet vanuit Carante Groep. Doordat exploitatie en waardeontwikkeling in toenemende mate de beschikbare onderhoudsbudgetten bepalen is het van belang om te zorgen voor een goede afstemming van onderhoud op toekomstplannen (portefeuilleplan) en de veiligheidssituatie. Samen maken we daarbij gebruik van hetzelfde vastgoed management systeem. Dat biedt een gemeenschappelijke taal en vergemakkelijkt de samenwerking. De organisaties binnen Carante Groep onderkennen al jaren het belang van een adequaat veiligheidsbeleid. Naast de veiligheidsadviseurs binnen de verschillende organisaties wordt daarom ook gezamenlijk geïnvesteerd in een landelijk veiligheidsadviseur.

8 Management Developmenttraject als brug naar de toekomst Gerald Rijks, directeur P&O, moet een kameleon kunnen zijn, steeds een andere kleur aannemend als reactie op de veranderende omgeving.

9 PERSONEEL & ORGANISATIE Een ochtend bij Carante Groep. Gerald Rijks werkt een vol programma af en rolt van de ene vergadering naar het ander overleg. Tussendoor pleegt de directeur van het domein Personeel en Organisatie (P&O) enkele telefoontjes. Het zijn onrustige tijden. Vooral de consequenties van het Lenteakkoord vragen om zijn aandacht - wat betekenen de politieke afspraken voor het te ontwikkelen personeelsbeleid? Even later neemt Rijks plaats tussen de vele planten in zijn werkkamer om uit te leggen dat hij al dat hollen en draven met het grootste plezier doet. Hij vindt het elke dag weer een uitdaging om van betekenis te zijn voor de samenwerkende organisaties binnen Carante Groep. Daarvoor moeten we de ontwikkelingen binnen de sector en ons vak scherp in de gaten houden. Van daaruit kunnen we de antwoorden geven op de vragen van morgen. Gevraagd naar een positieve ontwikkeling binnen zijn domein leidt Rijks het gesprek naar het Management Development (MD)-traject. Anders gezegd: een ontwikkeltraject voor leidinggevenden werkzaam bij de aangesloten organisaties. Het initiatief komt uit de koker van Carante Organisatie & Opleidingsadvies (CO&O), het samenwerkingsproject waarvan Jan Adam manager is. Rijks deelt een pluim uit: Jan vormt samen met adviseuse Diana van Donselaar het gezicht van CO&O. Het is mede aan hen te danken dat het MD-traject bijval krijgt. Rijks licht toe dat de leerroute deelnemers leert omgaan met het veranderlijke weer waarin de zorgsector verzeild is geraakt. Volgens Rijks is telkens de vraag: wat betekent dat voor het leiderschap? Het MD-traject gaat over leiderschap. Hoe geef je bij voortduring leiding aan je team of een locatie? En hoe gedraag je je eigenlijk als goede leider? De start van het traject bestaat uit interviews met betrokkenen binnen de organisatie in kwestie; de middenmanagers zelf, leden van de Raad van Bestuur, maar ook de medewerkers. Wat moet volgens hen een goede leidinggevende doen en wat juist laten? Uit de gesprekken komen overeenkomsten, en verschillen naar voren wat veel zegt over de organisatiecultuur. De uitkomsten zijn belangrijk voor de invulling van het traject. Zij leveren de lesstof op, waardoor je een op de organisatie afgestemd traject krijgt, legt Rijks uit. Andersombenadering Als een interessant voorbeeld van waar een tweejarig MD-traject met succes is bewandeld, valt de naam Coloriet, in Flevoland één van de grotere aanbieders van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De uitdaging zat m in de andersombenadering, die Coloriet bij voorkeur hanteert, te vertalen naar een passend parcours. Rijks licht toe: Coloriet streeft naar minder topdown management en meer verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dat is een structuur die veel vraagt van een leidinggevende. Het verloop van het traject was een frappante. Kregen de circa 35 participanten tijdens de beginfase nog sturing en begeleiding ( De deelnemers waren kennis aan het consumeren; maar dat is niet erg andersom ), in de daarop volgende periode kwam de verantwoordelijk voor de leerdoelen en -inhoud bij hen zelf te 9

10 PERSONEEL & ORGANISATIE Het is ook slecht afgelopen met de dinosauriërs liggen. Rijks stelt tevreden vast dat op die manier werd voldaan aan wat Coloriet belangrijk vindt. Maar het MD-traject wil meer zijn dan een leerroute, het is de brug naar de toekomst. Organisaties realiseren zich hoe cruciaal de gehanteerde leiderschapstijl van haar managers is. Dat geldt ook voor de bij Carante Groep aangesloten organisaties, niet in de laatste plaats omdat zij zich anno 2012 in een dynamisch omgeving bevinden. De buitenwereld eist transparantie, de positie van hun cliënten krijgt steeds meer aandacht en zoals al gezegd - er komt meer wetgeving op hen af. Rijks verklaart zich nader: De manager die midden in die metamorfoses staat, kan niet meer zeggen: dit is mijn besluit en zo gaan we het doen. De oude structuur waarin de baas zegt welke kant we op gaan en iedereen zijn mond houdt en luistert, bestaat niet meer. Maar de nieuwe tijd vraagt ook van medewerkers de juiste instelling. Zij moeten zelf de noodzaak van verandering voelen en gemotiveerd zijn om die veranderingen door te voeren. Het MD-traject als brug naar de toekomst bestaat er ook uit dat de gezondheidszorg problemen kan gaan ondervinden op het terrein van de personeelsvoorziening. De belangstelling van jongeren, van de Generatie X&Y moet gewonnen worden. Hoe zijn we een aantrekkelijke werkgever voor jongeren? Niet door een leiderschapstijl te hanteren die uitsluitend directief is. De huidige generatie gaat pas bewegen als ze zelf van iets overtuigd is. Zij wil zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar zit en daar achterkomen door voortdurend kennis met elkaar te delen. In dit licht was het uitrollen van het MD-traject bij Coloriet zo interessant. Rijks: Coloriet was ervan overtuigd dat het anders moest. Daarom waren ze daar zo enthousiast omdat het leiderschap een nieuwe jas kreeg aangemeten, een jas die uitstekend kleurt bij de toekomst. Kijkt Rijks terug, dan zag hij de trend van veranderd leiderschap zo n vijf jaar geleden ontstaan. Volgens hem zijn er binnen Carante Groep organisaties die daar al op bewegen. Verstandig. Het is ook slecht afgelopen met de dinosauriërs. Je moet meebewegen en meeontwikkelen als de omgeving daar om vraagt. 10

11 Naam Gerald Rijks (52) Woonplaats Herwijnen Gezin getrouwd, twee kinderen (21 en 23) Carrière sinds 2001 directeur P&O Samenwerken is voor iedereen beter, laten we eruit halen wat erin zit. PERSONEEL & ORGANISATIE Binnen het domein Personeel en Organisatie (P&O) werken specialisten samen die de ontwikkelingen op de verschillende P&O-terreinen volgen, zoals arbeidsomstandigheden en verzuim, juridische vraagstukken, opleiding- en organisatieontwikkeling en e-hrm. Er wordt samengewerkt in expertisegroepen, waarin op unieke wijze laagdrempelig kennis wordt gedeeld. Ook door de organisatie van conferenties met medewerking van externen, zoals de Millennial conferentie in 2011 bieden we de mogelijkheid om de aanwezige kennis binnen het netwerkconcept te delen. Zo ontstaat groei en ontwikkeling voor alle partijen. Op verschillende P&O-terreinen zijn mantelovereenkomsten afgesloten. Naast kwaliteitsverbetering leveren deze ook financieel voordeel op. Ook de aanschaf van e-hrm-applicaties vindt gezamenlijk plaats. Middels een programma van eisen en het werken met een business case is er gezamenlijk besloten welke HR-processen gedigitaliseerd konden worden. Momenteel zijn er drie applicaties actief; verzuimmanager, HR Selfservice en E-learning. Het is goed gelukt om met alle organisaties op één lijn te komen om zo de e-hrm applicaties in een 80% standaard, 20% maatwerk verhouding te realiseren. De staffunctionaris Arbo, Verzuim & Reïntegratie (AVR) zorgt voor laagdrempelig expertkennis en de coördinatie van kennisnetwerken binnen de samenwerkende organisaties. Naast de netwerkfunctie vindt ook het functioneel beheer van de RI/E Zorg (geautomatiseerd systeem) plaats binnen dit samenwerkingsproject. Juridische expertise is voor de aangesloten organisaties dichtbij en laagdrempelig. De juristen zijn zeer goed thuis in wet- en regelgeving voor de zorg- en welzijnssector. Zij verzorgen een helpdeskfunctie bij vraagstukken op het gebied van Arbeidsrecht, Vastgoedrecht, Contractenrecht, Cliëntenrecht, etc. Carante Organisatie & Opleidingsadvies (CO&O) richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van expertise op het terrein van opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast voorziet CO&O de aangesloten organisaties van Human Resource Development(HRD) -advies op tactisch en strategisch niveau.

12 Op weg naar één platform voor Carante Groep Zonder ICT geen zorg. Maar de eerste prioriteit van Jerry van Rekom, hoofd ICT, ligt bij de standaardisatie van de infrastructuur binnen Carante Groep.

13 INFORMATISERING & AUTOMATISERING Leukste aspect van je werk? De samenwerking. Met wie? Binnen het domein I&A werken we met vijf teams, in totaal zo n veertig man. De leidinggevenden van die teams stuur ik aan. Verder werk ik samen met de ICT-managers van aangesloten organisaties. Ook ben ik voorzitter van het Ondersteunersplatform, waarvoor we om de twee maanden bij elkaar komen om adviezen voor de stuurgroep Informatievoorziening voor te bereiden inzake ICT en techniek. Wat is het belang van ICT voor de zorg? Het wordt belangrijker. ICT biedt mogelijkheden om het zorgwerk beter te ondersteunen en processen efficiënter te laten verlopen. Dat is ook wel nodig. Medewerkers moeten meer registeren, of zeg maar gerust bijna alles registeren als gevolg van de regelgeving. Wat voorheen op papier gebeurde, zorgplannen, dagrapportages, dat moet nu digitaal. Dat is enorm. En het is ook heel veel werk dat op ons afkomt Maar bespaart dus ook werk Daar zit voor ons de uitdaging, om het voor collega s makkelijker te maken, dat zij zich kunnen concentreren op hun eigen werkzaamheden. Wat zijn interessante ontwikkelingen waarmee jij vandaag te maken hebt? Heb je even? De drie belangrijkste dan. We willen meer en meer ICT aan cliënten van de organisaties aanbieden. Een goede internetverbinding, digitale telefonie en televisie op hun kamers. Dat was nooit een issue binnen de organisaties, maar neemt nu een hoge vlucht. Nummer twee? Domotica. Ook dat is in opmars. Denk aan het automatiseren van woningen waarin cliënten verblijven. Voorbeelden? Het uitluisteren van cliënten via de intercom, dat we op afstand horen of een cliënt een aanval heeft. Of zonneschermen die bij een bepaalde lichtinval automatisch dichtgaan. Plaatsbepaling voor rolstoelen. Dat we na een hulpoproep meteen weten waar de rolstoel en dus de cliënt zich bevindt. Nog een ontwikkeling? Informatiebeveiliging. Gegevens van medewerkers en cliënten zijn privacygevoelig en moeten zo beveiligd zijn dat alleen rechthebbenden daar toegang tot hebben. We willen niet dat dossiers op straat komen te liggen, zoals je soms hoort. En met het digitaliseren van alle stukken is dat gevaar groter geworden. Wat is het grootste succes waaraan jouw teams hebben bijgedragen? De mobiele werkplek. Ambulante collega s die cliënten thuis bezoeken, beschikken nu over een laptop, waarmee altijd en overal toegang is te krijgen tot het netwerk van Carante Groep of de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Collega s kunnen dossiers opvragen, aantekeningen maken... En ook dat gaat op een veilige manier. Zo staan op de laptop zelf geen gegevens. Mocht het apparaat onverhoopt gestolen worden of zoekraken, dan is er in termen van privacy geen man overboord. De mobiele werk- 13

14 INFORMATISERING & AUTOMATISERING Het is voor ons de uitdaging om het voor collega s makkelijker te maken plek bestaat sinds drie maanden en slaat goed aan. Dat verrast me trouwens niet. Al tijdens het draaien van de pilots wilden de medewerkers de laptop niet meer teruggeven. Hoe staat het met de mobiele werkplek thuis, met het oog op flexwerken? Ook dat is inmiddels mogelijk. Medewerkers kunnen thuis dezelfde applicaties als op kantoor gebruiken. Eigenlijk is het project afgerond, maar is het nog wel wachten op groen licht om het daadwerkelijk beschikbaar te maken voor de medewerkers. De techniek is het probleem niet meer, wel de spelregels. Eerst moet aan een set eisen worden voldaan - en daar bedoel ik mee dat collega s moeten begrijpen wat het betekent om thuis te werken. Wie kijkt mee en welke uren breng ik in rekening? Daarvan moet iedereen zich goed bewust zijn. Wat is een cruciaal plan waarmee iedereen te maken krijgt? De standaardisatie van de ICT-infrastructuur. Carante Groep heeft een sterke groei doorgemaakt, meer organisaties hebben zich aangesloten. Nu draaien we op een Novell-platform. Maar door de uitbreiding zijn er partijen met een ander type platform bijgekomen. Omdat we centrale diensten aanbieden, is het verre van ideaal om op verschillende platformen te werken. We willen naar een model waarbij elke organisatie op een eigen, maar wel hetzelfde platform draait. Grootste voordeel is dat je je sneller kunt ontwikkelen en nieuwe of verbeterde applicaties beter kunt uitrollen. En het is kostenbesparend. Het scheelt nogal of je met elf of drie organisaties licenties aanvraagt. Waar komt het nieuwe platform in de kern op neer? Noem het maar het Microsoft-tenzij-scenario. De bouwstenen van het platform zijn Microsoftoplossingen Internet Explorer, Outlook, Word, Excel. Behalve die bouwstenen waarvan de producten van Microsoft niet rijp genoeg zijn. Een voorbeeld daarvan is virtualisatie, de techniek om meerdere besturingssystemen tegelijk te laten draaien. Daar kiezen we bewust niet voor de Microsoft-oplossing, omdat deze niet zo goed is als onze huidige standaard, VMWare. Samen met de standaardisatie kunnen we een aanvullende functionaliteit aanbieden, te weten SharePoint. Dat is software van Microsoft waarmee je een interne website voor informatie-uitwisseling binnen een groep opzet. Noem het een intranettoegang voor medewerkers en cliënten, maar ook mantelzorgers en familieleden. Daarnaast biedt SharePoint uitgebreide mogelijkheden voor workflow-ontwikkeling, documentensysteem en projectadministratie. Wanneer gaat dit spelen? Vanaf 2013 zullen de eerste organisaties zich stapsgewijs op het nieuwe platform gaan bewegen. Ook zetten we een lege doos voor SharePoint neer, die vervolgens door de afzonderlijke organisaties voorzichtig is te vullen. 14

15 Naam Jerry van Rekom (52) Woonplaats Sliedrecht Gezin getrouwd en vader van twee kinderen (20 en 23) Carrière in 1993 in dienst getreden als automatiseringmedewerker; sinds 2000 hoofd ICT. ICT maakt het eenvoudiger INFORMATISERING & AUTOMATISERING Veranderende marktomstandigheden en strengere regelgeving maken voortdurende aanpassing van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Daarom wordt er bij de aangesloten organisaties van Carante Groep informatietechnologie aan die bedrijfsprocessen gekoppeld. De basis hiervoor is een gedeelde ICT-infrastructuur. Door deze samenwerking en bundeling van systeemkennis kunnen de organisaties de kosten van automatiseringoplossingen laag houden. Informatisering is een belangrijke ondersteunende pijler voor het werk van de aangesloten organisaties binnen Carante Groep en voor dat van het domein I&A in het bijzonder. Het domein I&A van Carante Groep zorgt voor het technisch applicatiebeheer van de centrale applicaties op het gebied van onder andere HRM, F&A en BI. In een heterogene, totaal gevirtualiseerde omgeving worden de standaardapplicaties Beaufort, Harmony en CODA aangeboden aan de aangesloten organisaties. Deze applicaties worden ook centraal functioneel beheerd. Daarmee worden standaardisatie, kennis en continuïteit gewaarborgd. Naast het technisch en functioneel applicatiebeheer valt ook de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur met betrekking tot datacommunicatie onder het domein I&A. Momenteel is één van de belangrijkste projecten IDM (Identity Management). In het kader van Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510/7511/enz.) is juiste authenticatie en autorisatie een vereiste. Via IDM wordt daar door de aangesloten organisaties aan voldaan. In samenwerking met de aangesloten organisaties ontwikkelt O&D webproducten (o.a. websites en intranet) en digitaliseert bedrijfsprocessen en archieven. Het doel hiermee is bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere informatievoorziening en procesafhandeling. Organisaties zoeken continue naar mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het digitaliseren van processen en archieven biedt organisaties kansen om hun middelen effectiever en efficiënter in te zetten en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De workflowontwikkelaars zijn gespecialiseerd in het analyseren, optimaliseren en digitaliseren van processen en steken graag de helpende hand toe om de organisaties met deze vraagstukken te begeleiden. Door op dit vlak nauw samen te werken met onder andere afdeling Business Intelligence (BI) is het ook mogelijk om vanuit deze geautomatiseerde processen belangrijke (management-)informatie te genereren.

16 Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit.

17 ZORGONTWIKKELING Aan passie ontbreekt het haar niet. Aan pit evenmin. Ze is geëngageerd, zoals dat heet. Ziet Hanneke Kooiman een kans, dan gaat ze er vol voor. Wat voor haar misschien wel de belangrijkste reden van het uitoefenen van de functie van directeur Zorgontwikkeling is? Dat ze vanuit die positie op de werkvloer van de zorg serieus iets kan bereiken. Door kennis rond te laten gaan en mensen bij elkaar te brengen. Tenslotte streven we er met z n allen naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren, dat het elke dag een klein beetje beter gaat. Daar krijg ik energie van, als cliënten van onze organisaties er beter van worden. Ze kan zich uitleven. Er lopen diverse projecten waarbij ze nauw betrokken is en waarvoor het van het grootste belang is dat de neuzen dezelfde kant op staan. Neem het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Immers, de aangesloten organisaties staan aan de vooravond van een nieuwe versie. Kooiman vertelt dat intussen de conclusie is getrokken dat de partijen daarin samen kunnen optrekken. Maar hoe gaan we dat nu inrichten en wat willen we van de softwareleverancier? Als we daar samen over nadenken en het over de vervolgstappen eens worden, dan klaar je samen een gigantische klus. Dat kennisdeling en samenwerking tot prachtige resultaten kunnen leiden, bewijst het Doorbraakplusproject Ban de band, dat vorig jaar speelde. Kooiman licht toe: Deelnemers aan de expertisegroep gedragsproblematiek deelden toen hun kennis en ervaring met elkaar en zette deze in bij vier cliënten uit diverse organisaties van Carante Groep. Door samen te werken en interventies te plegen konden in complexe probleemsituaties bij deze cliënten forse fixatiemiddelen afgeschaft worden. Elkaar helpen heeft toen echt geholpen. Wat aan de finish van het project bovendien duidelijk werd, is dat een en ander niet alleen de cliënt zelf iets opleverde, maar ook effect had op de begeleiding van andere cliënten in dezelfde woningen. Doordat begeleiders en orthopedagogen, samen met familie, meer inzicht kregen en men elkaars talenten benutte vond er daadwerkelijk verandering plaats en nam de kwaliteit van leven van deze cliënten toe. Kooiman wil maar zeggen: kennisdeling heeft nut voor de praktijk. Volgens haar kan ieder voor zich wel het wiel gaan uitvinden, maar dat schiet niet op. Daarmee gaan naast veel tijd ook veel halve, goede ideeën verloren. Twee weten meer dan één, zegt ze. Samenspel De vraag dringt zich op of collega s er net zo goed van doordrongen zijn wat samenwerking (en kennisdeling) mogelijk maakt. Dat is volgens Kooiman het geval. Aan de andere kant: met elf samenwerkende organisaties zit aan alles een politieke kant. Kooiman: Dat is weleens lastig, ja. Maar het samenspel is de wens van velen binnen Carante Groep. In de meeste gevallen lukt dat dus prima. En als iets niet lukt, vult ze aan, dan is niet onwil de oorzaak, maar tijd. Vaak is het één van de dingen die ook moet gebeuren en dat heeft niet altijd de prioriteit. Het hier en nu van de cliënten, dat heeft voorrang, daar is de zorg tenslotte voor. Op zulke momenten worden de vergezichten weleens vergeten. 17

18 ZORGONTWIKKELING Een vergezicht bereik je meestal via een aaneenschakeling van kleine successen, en niet via een grote megaklapper. Betrokkenen moeten ervaren dat samenwerken iets oplevert, ook al is het een beetje. Dan blijven ze die samenwerking opzoeken en vertellen ze het ook aan hun collega s. Laat er volgens Kooiman trouwens geen misverstand over bestaan: er is in de zorgontwikkeling nog veel winst te halen. En die winst wordt groter als we leren om van elkaar te is. Dat is bevorderlijk voor hun zelfstandigheid. Ook de verdere ontwikkeling van domotica kun je effectiever en efficiënter aanpakken als je gezamenlijk een front vormt. En anders wel de implementatie van de nieuwe Wet Zorg en dwang. Alleen al de implicaties van de wet gezamenlijk tot ons nemen, om daarna samen oplossingen te zoeken. Ten tweede: hoe kunnen we van elkaar leren waar het het terugdringen van middelen en maatregelen Als je kennis deelt, wordt het meer; ga je erop zitten, wordt het minder leren. Er lopen hier namelijk veel goede mensen met veel goede ideeën rond, zegt ze. Als een terrein waarop nog veel kansen liggen, noemt Kooiman de domotica. Daarbij wil ze benadrukken dat het in eerste instantie gaat om kennis delen en gezamenlijk innovaties verkennen, van elkaar leren om ambities in eigen organisatie beter te kunnen realiseren. betreft? Niet onbelangrijk in het hele verhaal: de infrastructuur voor een goede samenwerking is aanwezig en luistert naar de naam KennisNet, een digitaal platform waar collega s van alles kunnen brengen en halen. Kooiman: Ik heb er vertrouwen in. Om dan af te ronden met een fraaie wijsheid: Als je kennis deelt, wordt het meer. Ga je erop zitten, wordt het minder. Goede verwachtingen heeft Kooiman bijvoorbeeld van zorg op afstand, contact met cliënten maken zonder de fysieke nabijheid. Waar je de zelfredzaamheid van de cliënten met technische middelen kunt verhogen, daar creëer je veel mogelijkheden voor de toekomst. Als voorbeeld noemt ze het beeldbellen in de ouderenzorg. Ouderen staan op die manier in prettig contact met begeleiders en krijgen zo het gevoel dat er in hun eigen huis iemand in de buurt 18

19 Naam Hanneke Kooiman (50) Woonplaats Dordrecht Gezin getrouwd, een zoon (14) Carrière directeur Zorgontwikkeling sinds 2002 Ik krijg er energie van als ik echt iets kan bereiken voor cliënten ZORGONTWIKKELING Het doel van het domein Zorgontwikkeling is een structurele bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg te leveren. De behoefte aan uitwisseling van kennis onder medewerkers is groot. De kwaliteitseisen voor de zorg worden hoger. De druk van buiten neemt toe. Tegelijk worden de zorgvragen van cliënten complexer. Tegen deze achtergrond is het voor medewerkers noodzakelijk kennis voortdurend bij te houden en te vernieuwen. Kwaliteitsontwikkeling kan niet zonder delen van kennis. Via KennisNet, een digitaal platform, komen professionals binnen Carante Groep met elkaar in contact. Dit digitale uitwisselingsplatform bevat artikelen over alle mogelijke zorginhoudelijke onderwerpen. Van begeleiding en behandeling tot seksualiteit en communicatie. Door met elkaar te discussiëren en vragen stellen komen medewerkers vanuit de verschillende aangesloten organisaties in verbinding met elkaar. Momenteel zijn er dertien expertisegroepen actief. Dit zijn teams samengesteld met professionals vanuit de aangesloten organisaties, die zich inhoudelijk bezighouden met belangrijke thema s in de zorg zoals onder andere domotica, cliëntencommunicatie, seksualiteit en seksueel misbruik en respectvolle bejegening. Deze professionals delen hun kennis, verspreiden de beschikbare kennis binnen de eigen organisatie, organiseren conferenties en ontwikkelen nieuwe projecten. Door op deze manier samen te werken willen we professionals aansporen om in afstemming met anderen prestaties te leveren. Ook kunnen we op deze manier de communicatie tussen professionals onderling faciliteren. Alles is gericht op de kwaliteit van bestaan van de cliënt en de toepassing van kennis bij de aangesloten organisaties. Door de organisatie van masterclasses, trainingen en conferenties wordt op een directe manier het uitwisselen en delen van kennis bevorderd. In de masterclasses wordt door hoogaangeschreven collega s uit binnen- en buitenland kennis gedeeld over diverse onderwerpen. Eens in de drie jaar organiseren we de SharingDay, waarbij de innovaties en resultaten die de jaren daarvoor zijn behaald op het gebied van zorgontwikkeling worden gedeeld. Het doel is dat deelnemers geïnspireerd naar huis gaan met (hernieuwd) enthousiasme om zelf aan de slag te gaan.

20 Het ECD is je inkomstenbron Het zijn met de (zo goed als zekere) komst van het Elektronische Cliëntendossier (ECD) spannende tijden in de domeinen Financiën en Informatisering & Automatisering. Directeur Joris van Wijngaarden heeft er vertrouwen in zolang we de samenwerking blijven zoeken.

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Zonder Regels

Evaluatie Zorg Zonder Regels Publieksversie Evaluatie Zorg Zonder Regels Een uitzondering op de regel Inhoud Voorwoord... 3 Zorg Zonder Regels: werken aan betere ouderenzorg... 4 Samenvatting... 6 Aanleiding... 9 Deelnemende afdelingen...

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie