Carante Groep. in 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carante Groep. in 2011"

Transcriptie

1 Carante Groep in

2 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit. Met het herijken van missie en visie van Carante Groep in 2011 en de strategische doelstellingen voor de komende tijd is een kader gecreëerd waarbinnen optimaal gebruik wordt gemaakt van de samenwerking. Kwaliteit, efficiency en verantwoording zijn hierbij sleutelbegrippen. Het belang en de complexiteit van informatisering en ICT, ook in financiële termen, neemt de komende jaren toe. Carante Groep heeft gekozen voor verdergaande samenwerking binnen dit domein. De projecten ECD (elektronisch cliëntendossier) en Infrastructuur zijn hier voorbeelden van waarover je meer leest in deze terugblik op Vanaf 1 januari 2012 wordt stap voor stap de NHC (normatieve huisvestingscomponent) ingevoerd. Dit heeft voor de aangesloten organisaties bepalende invloed op het vastgoedbeleid. In gezamenlijkheid worden systemen ontwikkeld en kennis gedeeld om binnen dit beleidsterrein adequaat te kunnen sturen. Inhoud Wie is Carante Groep Huisvesting Personeel & Organisatie Informatisering & Automatisering Zorgontwikkeling Binnen de domeinen P&O en ZO kenmerkt de samenwerking zich vooral door kennis delen en kennis ontwikkelen. Belangrijke pijlers van de samenwerking binnen Carante Groep. Samen werken geeft de mogelijkheid elkaar te inspireren en te overtuigen. Door het creëren van een klimaat van vertrouwen en verbinding kunnen we onze collectieve ambities waarmaken. Financiën 20 Wim Kos Voorzitter van Bestuur COLOFON Redactie Carante Groep Madelon Hofman Concept, tekst en realisatie Zorgt. Communicatie BV juli 2012

3 Wie is Carante Groep? Carante Groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties in de care sector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over het grootste deel van Nederland. De samenwerking tussen de organisaties is gericht op zorginnovatie en bedrijfsvoering. De aangesloten organisaties bieden gezamenlijk met ruim medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim cliënten. Breed in zorg Aanvankelijk richtte Carante Groep zich uitsluitend op mensen met een verstandelijke beperking. In de loop van de tijd sloten ook andere zorgaanbieders zich aan. Hiermee kwam er een uitbreiding naar andere zorgsectoren zoals ouderenzorg, psychiatrie, welzijn, jeugdhulpverlening en de dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking. De samenwerking binnen Carante Groep is tegenwoordig carebreed, zoals de naam ook onderstreept. Inspelen op veranderingen Carante Groep is gebaseerd op de kracht van samenwerking. Deze krachtenbundeling levert de aangesloten organisaties versterking van kennis, efficiency en kostenbesparing op. Samen zetten ze praktijkervaring om in kwaliteitsverbetering en zorginnovatie. Op deze manier is, voor de cliënten van de samenwerkende organisaties, het rendement van het beschikbare budget voor de dagelijkse zorg optimaal. Vijf domeinen De aangesloten organisaties werken samen in projecten en activiteiten op een aantal verschillende domeinen: Financiën Huisvesting Informatisering & automatisering Personeel en Organisatie Zorgontwikkeling 3

4 De mogelijkheden voor zorgorganisaties nemen toe De komst van de eigen verantwoordelijkheid voor vastgoed bij zorgorganisaties doet het landschap van zorgvastgoed veranderen. Theo Klarenbeek, directeur Huisvesting, ziet voor alles een uitdaging.

5 HUISVESTING Hoe ziet je werkdag eruit? De meeste tijd gaat op aan het informeren, stimuleren en motiveren van alle betrokkenen bij huisvesting, het schetsen van vergezichten en het gezamenlijk zoeken naar verbetermogelijkheden. Ik voer veel gesprekken over de activiteiten en de daarmee samenhangende ontwikkelingen. Dat doe ik zowel met de aangesloten organisaties als met allerlei andere partijen in de vastgoedsector. Steeds maar weer kennis met elkaar ontwikkelen en delen. Veel onderweg dus? Ja, kriskras door het land. Wat namelijk ook onder mijn werkzaamheden valt, is het onderhouden van de contacten met de bestuurders van de aangesloten organisaties. Daarnaast verzorg ik colleges aan de vastgoedopleiding ASRE (Amsterdam School of Real Estate). Dat doe ik om omdat ik de kennisontwikkeling over vastgoed in de zorgsector belangrijk vind en ten tweede omdat ik daar zelf van leer. Als je een college geeft of studenten begeleidt bij afstudeerscripties, moet je je voorbereiden en inlezen. Daardoor doe ik voortdurend nieuwe inzichten op wat weer ten goede komt aan Carante Groep. Wat is het leukste aspect van je werk? De combinatie groot en klein. En dan bedoel ik dat Carante Groep een grote organisatie is. Je maakt onderdeel uit van een groter geheel, waarbinnen je de tijd en ruimte krijgt om na te denken over grootschalige ontwikkelingen. Maar dat moet je ook kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk, naar het kleine. Je mag niet alleen los van de aarde zweven, maar moet ook concreet worden. Die combinatie is erg leuk. Wat drijft jou in je werkzaamheden? Het idee dat je iets kan betekenen voor mensen aangewezen op hulp. Zij doen een beroep op een organisatie, die ik vanuit mijn vakgebied ondersteun. Klinkt daar een idealistisch motief door? In zekere zin wel. Het gaat om meer dan alleen geld. Ik had ook kunnen werken bij een projectontwikkelaar of vastgoedbelegger, maar het is niet toevallig dat ik in de zorgsector ben beland. Hier gaat het altijd om mensen die een ondersteuningsvraag hebben. Maar er zit geen persoonlijke drijfveer achter, in die zin dat ik geen ervaring in de privésfeer heb met personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar daar doe ik het wel voor. Op welk succes van het domein Huisvesting ben je het meeste trots? Eigenlijk zijn dat er twee. Ten eerste de invloed die wij hebben kunnen uitoefenen bij een aantal wetgevingstrajecten, bijvoorbeeld rond veiligheid en de Normatieve Huisvestingscomponent. De adviseurs van Carante Groep worden daarbij ook door de buitenwereld (h)erkend als toonaangevend in de sector. Ten tweede de ontwikkeling die we met elkaar in gang hebben gezet in de richting van een verdere professionalisering van instrumenten en organisatie, zo noodzakelijk in het licht van alle nieuwe ontwikkelingen. Zeg maar gerust heel veel nieuwe ontwikkelingen. Inderdaad. De zorgsector, en meer specifiek de 5

6 HUISVESTING huisvesting, is flink in beweging. Daar ligt een grote uitdaging, en daar moeten we goed over nadenken. Dat doen we door onder andere te kijken naar andere sectoren met vastgoedbelangen en die verder zijn dan wij. Hoe doen zij dit en waarom? Daar moeten wij van leren om die kennis toe te passen in onze sector. Wat vraagt thans binnen het domein je meeste aandacht? De regelgeving in het zorgvastgoed is aan het veranderen. De kern: zorgorganisaties dragen het volledige risico op het vastgoed. Waarvoor veiligheid. Zo gaan we de komende periode aan de slag met de integrale veiligheid. Dan praat je over de veiligheid van cliënten, medewerkers, gebouwen en de bedrijfsvoering. Dat laatste heeft dan betrekking op de informatieveiligheid en de privacy. Met elk van die vier pijlers zijn we druk bezig, om ze beter met elkaar te verbinden. Dat is natuurlijk een proces dat niet meer stopt. We hebben de komende drie jaar nodig om alles gereed te maken en daarna moet dat een going concern worden waarbij je dat proces steeds verder probeert te verbeteren. Het gaat om meer dan alleen geld wij onze deskundigheid en competentie nu inzetten, is om alles zo in te richten dat je dat risico goed beheert en beheerst. Dat gaat redelijk breed: van kennisontwikkeling tot het maken van meerjarige onderhoudsplannen en van vastgoedinformatiesystemen tot het verbeteren van de rekenmodellen om de investeringsbeslissingen te onderbouwen en te toetsen. Je ziet nu een accentverschuiving plaatsvinden van de uitvoering van nieuwbouwprojecten naar corporate real estate management, ofwel het beheren en besturen van het bestaande vastgoed. Wat is de belangrijkste les die je op je werk hebt geleerd? Dat de ontwikkelingen in een vakgebied, bijvoorbeeld huisvesting, een veel bredere impact hebben in de organisatie dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Het raakt niet alleen huisvesters, maar ook de informatievoorziening, de administratie, controlling, de zorgorganisatie zelf. De les is dus dat we zo n proces gezamenlijk moeten doorlopen. Juich je die verschuiving toe? Ja, het is een interessante ontwikkeling die nieuwe uitdagingen biedt. De mogelijkheden en flexibiliteit nemen toe, ook voor de zorgorganisaties zelf. Wij, als Carante Groep, hebben daarin een adviserende rol. Een groot thema hierin is 6

7 Paspoort Naam Theo Klarenbeek (49) Woonplaats Hilversum Gezin getrouwd en vier kinderen in de leeftijden 14, 17, 18 en 20 jaar Carrière sinds 2005 directeur huisvesting; daarvoor werkzaam geweest op het terrein van bedrijfsvoering en vastgoed in verschillende organisaties. Dat je iets kunt betekenen voor mensen die aangewezen zijn op hulp, is een mooie taak HUISVESTING Het domein Huisvesting verbindt, ondersteunt en adviseert de aangesloten organisaties op het gebied van huisvesting. Hier ligt een heldere visie aan ten grondslag. Vastgoed is ondersteunend aan de zorgdoelstellingen. De verantwoordelijkheid voor vastgoed blijft waar deze hoort, binnen de deelnemende organisaties zelf. Huisvesting in de zorg is een sterk ontwikkelend vakgebied. Kennisdeling en ontwikkeling is daarbij van groot belang. Binnen de samenwerkende organisaties werken ruim vijfentwintig projectleiders en adviseurs. Door het organiseren van workshops en in-companytrainingen zorgen we ervoor dat het kennisniveau hoog blijft. In het Landelijk Huisvestingsoverleg vindt kennisdeling en ontwikkeling plaats. Er werken binnen het domein Huisvesting specialisten op terreinen als vastgoedbeleid, beheer & onderhoud en veiligheid. Deze specialisten zijn in staat om organisaties van breed advies te voorzien. Ook over onderwerpen die minder vaak in een organisatie spelen zoals het opstellen van een portefeuilleplan of te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe processen of instrumenten. Het ontwikkelen van projecten vraagt om het samenbrengen van veel deskundigheden. Hierbij is het belangrijk om te werken vanuit gestandaardiseerde processen. Deze processen dienen ter ondersteuning van onze eigen projectleiders, maar eventueel ook door projectleiders die worden ingezet vanuit Carante Groep. Doordat exploitatie en waardeontwikkeling in toenemende mate de beschikbare onderhoudsbudgetten bepalen is het van belang om te zorgen voor een goede afstemming van onderhoud op toekomstplannen (portefeuilleplan) en de veiligheidssituatie. Samen maken we daarbij gebruik van hetzelfde vastgoed management systeem. Dat biedt een gemeenschappelijke taal en vergemakkelijkt de samenwerking. De organisaties binnen Carante Groep onderkennen al jaren het belang van een adequaat veiligheidsbeleid. Naast de veiligheidsadviseurs binnen de verschillende organisaties wordt daarom ook gezamenlijk geïnvesteerd in een landelijk veiligheidsadviseur.

8 Management Developmenttraject als brug naar de toekomst Gerald Rijks, directeur P&O, moet een kameleon kunnen zijn, steeds een andere kleur aannemend als reactie op de veranderende omgeving.

9 PERSONEEL & ORGANISATIE Een ochtend bij Carante Groep. Gerald Rijks werkt een vol programma af en rolt van de ene vergadering naar het ander overleg. Tussendoor pleegt de directeur van het domein Personeel en Organisatie (P&O) enkele telefoontjes. Het zijn onrustige tijden. Vooral de consequenties van het Lenteakkoord vragen om zijn aandacht - wat betekenen de politieke afspraken voor het te ontwikkelen personeelsbeleid? Even later neemt Rijks plaats tussen de vele planten in zijn werkkamer om uit te leggen dat hij al dat hollen en draven met het grootste plezier doet. Hij vindt het elke dag weer een uitdaging om van betekenis te zijn voor de samenwerkende organisaties binnen Carante Groep. Daarvoor moeten we de ontwikkelingen binnen de sector en ons vak scherp in de gaten houden. Van daaruit kunnen we de antwoorden geven op de vragen van morgen. Gevraagd naar een positieve ontwikkeling binnen zijn domein leidt Rijks het gesprek naar het Management Development (MD)-traject. Anders gezegd: een ontwikkeltraject voor leidinggevenden werkzaam bij de aangesloten organisaties. Het initiatief komt uit de koker van Carante Organisatie & Opleidingsadvies (CO&O), het samenwerkingsproject waarvan Jan Adam manager is. Rijks deelt een pluim uit: Jan vormt samen met adviseuse Diana van Donselaar het gezicht van CO&O. Het is mede aan hen te danken dat het MD-traject bijval krijgt. Rijks licht toe dat de leerroute deelnemers leert omgaan met het veranderlijke weer waarin de zorgsector verzeild is geraakt. Volgens Rijks is telkens de vraag: wat betekent dat voor het leiderschap? Het MD-traject gaat over leiderschap. Hoe geef je bij voortduring leiding aan je team of een locatie? En hoe gedraag je je eigenlijk als goede leider? De start van het traject bestaat uit interviews met betrokkenen binnen de organisatie in kwestie; de middenmanagers zelf, leden van de Raad van Bestuur, maar ook de medewerkers. Wat moet volgens hen een goede leidinggevende doen en wat juist laten? Uit de gesprekken komen overeenkomsten, en verschillen naar voren wat veel zegt over de organisatiecultuur. De uitkomsten zijn belangrijk voor de invulling van het traject. Zij leveren de lesstof op, waardoor je een op de organisatie afgestemd traject krijgt, legt Rijks uit. Andersombenadering Als een interessant voorbeeld van waar een tweejarig MD-traject met succes is bewandeld, valt de naam Coloriet, in Flevoland één van de grotere aanbieders van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De uitdaging zat m in de andersombenadering, die Coloriet bij voorkeur hanteert, te vertalen naar een passend parcours. Rijks licht toe: Coloriet streeft naar minder topdown management en meer verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dat is een structuur die veel vraagt van een leidinggevende. Het verloop van het traject was een frappante. Kregen de circa 35 participanten tijdens de beginfase nog sturing en begeleiding ( De deelnemers waren kennis aan het consumeren; maar dat is niet erg andersom ), in de daarop volgende periode kwam de verantwoordelijk voor de leerdoelen en -inhoud bij hen zelf te 9

10 PERSONEEL & ORGANISATIE Het is ook slecht afgelopen met de dinosauriërs liggen. Rijks stelt tevreden vast dat op die manier werd voldaan aan wat Coloriet belangrijk vindt. Maar het MD-traject wil meer zijn dan een leerroute, het is de brug naar de toekomst. Organisaties realiseren zich hoe cruciaal de gehanteerde leiderschapstijl van haar managers is. Dat geldt ook voor de bij Carante Groep aangesloten organisaties, niet in de laatste plaats omdat zij zich anno 2012 in een dynamisch omgeving bevinden. De buitenwereld eist transparantie, de positie van hun cliënten krijgt steeds meer aandacht en zoals al gezegd - er komt meer wetgeving op hen af. Rijks verklaart zich nader: De manager die midden in die metamorfoses staat, kan niet meer zeggen: dit is mijn besluit en zo gaan we het doen. De oude structuur waarin de baas zegt welke kant we op gaan en iedereen zijn mond houdt en luistert, bestaat niet meer. Maar de nieuwe tijd vraagt ook van medewerkers de juiste instelling. Zij moeten zelf de noodzaak van verandering voelen en gemotiveerd zijn om die veranderingen door te voeren. Het MD-traject als brug naar de toekomst bestaat er ook uit dat de gezondheidszorg problemen kan gaan ondervinden op het terrein van de personeelsvoorziening. De belangstelling van jongeren, van de Generatie X&Y moet gewonnen worden. Hoe zijn we een aantrekkelijke werkgever voor jongeren? Niet door een leiderschapstijl te hanteren die uitsluitend directief is. De huidige generatie gaat pas bewegen als ze zelf van iets overtuigd is. Zij wil zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar zit en daar achterkomen door voortdurend kennis met elkaar te delen. In dit licht was het uitrollen van het MD-traject bij Coloriet zo interessant. Rijks: Coloriet was ervan overtuigd dat het anders moest. Daarom waren ze daar zo enthousiast omdat het leiderschap een nieuwe jas kreeg aangemeten, een jas die uitstekend kleurt bij de toekomst. Kijkt Rijks terug, dan zag hij de trend van veranderd leiderschap zo n vijf jaar geleden ontstaan. Volgens hem zijn er binnen Carante Groep organisaties die daar al op bewegen. Verstandig. Het is ook slecht afgelopen met de dinosauriërs. Je moet meebewegen en meeontwikkelen als de omgeving daar om vraagt. 10

11 Naam Gerald Rijks (52) Woonplaats Herwijnen Gezin getrouwd, twee kinderen (21 en 23) Carrière sinds 2001 directeur P&O Samenwerken is voor iedereen beter, laten we eruit halen wat erin zit. PERSONEEL & ORGANISATIE Binnen het domein Personeel en Organisatie (P&O) werken specialisten samen die de ontwikkelingen op de verschillende P&O-terreinen volgen, zoals arbeidsomstandigheden en verzuim, juridische vraagstukken, opleiding- en organisatieontwikkeling en e-hrm. Er wordt samengewerkt in expertisegroepen, waarin op unieke wijze laagdrempelig kennis wordt gedeeld. Ook door de organisatie van conferenties met medewerking van externen, zoals de Millennial conferentie in 2011 bieden we de mogelijkheid om de aanwezige kennis binnen het netwerkconcept te delen. Zo ontstaat groei en ontwikkeling voor alle partijen. Op verschillende P&O-terreinen zijn mantelovereenkomsten afgesloten. Naast kwaliteitsverbetering leveren deze ook financieel voordeel op. Ook de aanschaf van e-hrm-applicaties vindt gezamenlijk plaats. Middels een programma van eisen en het werken met een business case is er gezamenlijk besloten welke HR-processen gedigitaliseerd konden worden. Momenteel zijn er drie applicaties actief; verzuimmanager, HR Selfservice en E-learning. Het is goed gelukt om met alle organisaties op één lijn te komen om zo de e-hrm applicaties in een 80% standaard, 20% maatwerk verhouding te realiseren. De staffunctionaris Arbo, Verzuim & Reïntegratie (AVR) zorgt voor laagdrempelig expertkennis en de coördinatie van kennisnetwerken binnen de samenwerkende organisaties. Naast de netwerkfunctie vindt ook het functioneel beheer van de RI/E Zorg (geautomatiseerd systeem) plaats binnen dit samenwerkingsproject. Juridische expertise is voor de aangesloten organisaties dichtbij en laagdrempelig. De juristen zijn zeer goed thuis in wet- en regelgeving voor de zorg- en welzijnssector. Zij verzorgen een helpdeskfunctie bij vraagstukken op het gebied van Arbeidsrecht, Vastgoedrecht, Contractenrecht, Cliëntenrecht, etc. Carante Organisatie & Opleidingsadvies (CO&O) richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van expertise op het terrein van opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast voorziet CO&O de aangesloten organisaties van Human Resource Development(HRD) -advies op tactisch en strategisch niveau.

12 Op weg naar één platform voor Carante Groep Zonder ICT geen zorg. Maar de eerste prioriteit van Jerry van Rekom, hoofd ICT, ligt bij de standaardisatie van de infrastructuur binnen Carante Groep.

13 INFORMATISERING & AUTOMATISERING Leukste aspect van je werk? De samenwerking. Met wie? Binnen het domein I&A werken we met vijf teams, in totaal zo n veertig man. De leidinggevenden van die teams stuur ik aan. Verder werk ik samen met de ICT-managers van aangesloten organisaties. Ook ben ik voorzitter van het Ondersteunersplatform, waarvoor we om de twee maanden bij elkaar komen om adviezen voor de stuurgroep Informatievoorziening voor te bereiden inzake ICT en techniek. Wat is het belang van ICT voor de zorg? Het wordt belangrijker. ICT biedt mogelijkheden om het zorgwerk beter te ondersteunen en processen efficiënter te laten verlopen. Dat is ook wel nodig. Medewerkers moeten meer registeren, of zeg maar gerust bijna alles registeren als gevolg van de regelgeving. Wat voorheen op papier gebeurde, zorgplannen, dagrapportages, dat moet nu digitaal. Dat is enorm. En het is ook heel veel werk dat op ons afkomt Maar bespaart dus ook werk Daar zit voor ons de uitdaging, om het voor collega s makkelijker te maken, dat zij zich kunnen concentreren op hun eigen werkzaamheden. Wat zijn interessante ontwikkelingen waarmee jij vandaag te maken hebt? Heb je even? De drie belangrijkste dan. We willen meer en meer ICT aan cliënten van de organisaties aanbieden. Een goede internetverbinding, digitale telefonie en televisie op hun kamers. Dat was nooit een issue binnen de organisaties, maar neemt nu een hoge vlucht. Nummer twee? Domotica. Ook dat is in opmars. Denk aan het automatiseren van woningen waarin cliënten verblijven. Voorbeelden? Het uitluisteren van cliënten via de intercom, dat we op afstand horen of een cliënt een aanval heeft. Of zonneschermen die bij een bepaalde lichtinval automatisch dichtgaan. Plaatsbepaling voor rolstoelen. Dat we na een hulpoproep meteen weten waar de rolstoel en dus de cliënt zich bevindt. Nog een ontwikkeling? Informatiebeveiliging. Gegevens van medewerkers en cliënten zijn privacygevoelig en moeten zo beveiligd zijn dat alleen rechthebbenden daar toegang tot hebben. We willen niet dat dossiers op straat komen te liggen, zoals je soms hoort. En met het digitaliseren van alle stukken is dat gevaar groter geworden. Wat is het grootste succes waaraan jouw teams hebben bijgedragen? De mobiele werkplek. Ambulante collega s die cliënten thuis bezoeken, beschikken nu over een laptop, waarmee altijd en overal toegang is te krijgen tot het netwerk van Carante Groep of de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Collega s kunnen dossiers opvragen, aantekeningen maken... En ook dat gaat op een veilige manier. Zo staan op de laptop zelf geen gegevens. Mocht het apparaat onverhoopt gestolen worden of zoekraken, dan is er in termen van privacy geen man overboord. De mobiele werk- 13

14 INFORMATISERING & AUTOMATISERING Het is voor ons de uitdaging om het voor collega s makkelijker te maken plek bestaat sinds drie maanden en slaat goed aan. Dat verrast me trouwens niet. Al tijdens het draaien van de pilots wilden de medewerkers de laptop niet meer teruggeven. Hoe staat het met de mobiele werkplek thuis, met het oog op flexwerken? Ook dat is inmiddels mogelijk. Medewerkers kunnen thuis dezelfde applicaties als op kantoor gebruiken. Eigenlijk is het project afgerond, maar is het nog wel wachten op groen licht om het daadwerkelijk beschikbaar te maken voor de medewerkers. De techniek is het probleem niet meer, wel de spelregels. Eerst moet aan een set eisen worden voldaan - en daar bedoel ik mee dat collega s moeten begrijpen wat het betekent om thuis te werken. Wie kijkt mee en welke uren breng ik in rekening? Daarvan moet iedereen zich goed bewust zijn. Wat is een cruciaal plan waarmee iedereen te maken krijgt? De standaardisatie van de ICT-infrastructuur. Carante Groep heeft een sterke groei doorgemaakt, meer organisaties hebben zich aangesloten. Nu draaien we op een Novell-platform. Maar door de uitbreiding zijn er partijen met een ander type platform bijgekomen. Omdat we centrale diensten aanbieden, is het verre van ideaal om op verschillende platformen te werken. We willen naar een model waarbij elke organisatie op een eigen, maar wel hetzelfde platform draait. Grootste voordeel is dat je je sneller kunt ontwikkelen en nieuwe of verbeterde applicaties beter kunt uitrollen. En het is kostenbesparend. Het scheelt nogal of je met elf of drie organisaties licenties aanvraagt. Waar komt het nieuwe platform in de kern op neer? Noem het maar het Microsoft-tenzij-scenario. De bouwstenen van het platform zijn Microsoftoplossingen Internet Explorer, Outlook, Word, Excel. Behalve die bouwstenen waarvan de producten van Microsoft niet rijp genoeg zijn. Een voorbeeld daarvan is virtualisatie, de techniek om meerdere besturingssystemen tegelijk te laten draaien. Daar kiezen we bewust niet voor de Microsoft-oplossing, omdat deze niet zo goed is als onze huidige standaard, VMWare. Samen met de standaardisatie kunnen we een aanvullende functionaliteit aanbieden, te weten SharePoint. Dat is software van Microsoft waarmee je een interne website voor informatie-uitwisseling binnen een groep opzet. Noem het een intranettoegang voor medewerkers en cliënten, maar ook mantelzorgers en familieleden. Daarnaast biedt SharePoint uitgebreide mogelijkheden voor workflow-ontwikkeling, documentensysteem en projectadministratie. Wanneer gaat dit spelen? Vanaf 2013 zullen de eerste organisaties zich stapsgewijs op het nieuwe platform gaan bewegen. Ook zetten we een lege doos voor SharePoint neer, die vervolgens door de afzonderlijke organisaties voorzichtig is te vullen. 14

15 Naam Jerry van Rekom (52) Woonplaats Sliedrecht Gezin getrouwd en vader van twee kinderen (20 en 23) Carrière in 1993 in dienst getreden als automatiseringmedewerker; sinds 2000 hoofd ICT. ICT maakt het eenvoudiger INFORMATISERING & AUTOMATISERING Veranderende marktomstandigheden en strengere regelgeving maken voortdurende aanpassing van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Daarom wordt er bij de aangesloten organisaties van Carante Groep informatietechnologie aan die bedrijfsprocessen gekoppeld. De basis hiervoor is een gedeelde ICT-infrastructuur. Door deze samenwerking en bundeling van systeemkennis kunnen de organisaties de kosten van automatiseringoplossingen laag houden. Informatisering is een belangrijke ondersteunende pijler voor het werk van de aangesloten organisaties binnen Carante Groep en voor dat van het domein I&A in het bijzonder. Het domein I&A van Carante Groep zorgt voor het technisch applicatiebeheer van de centrale applicaties op het gebied van onder andere HRM, F&A en BI. In een heterogene, totaal gevirtualiseerde omgeving worden de standaardapplicaties Beaufort, Harmony en CODA aangeboden aan de aangesloten organisaties. Deze applicaties worden ook centraal functioneel beheerd. Daarmee worden standaardisatie, kennis en continuïteit gewaarborgd. Naast het technisch en functioneel applicatiebeheer valt ook de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur met betrekking tot datacommunicatie onder het domein I&A. Momenteel is één van de belangrijkste projecten IDM (Identity Management). In het kader van Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510/7511/enz.) is juiste authenticatie en autorisatie een vereiste. Via IDM wordt daar door de aangesloten organisaties aan voldaan. In samenwerking met de aangesloten organisaties ontwikkelt O&D webproducten (o.a. websites en intranet) en digitaliseert bedrijfsprocessen en archieven. Het doel hiermee is bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere informatievoorziening en procesafhandeling. Organisaties zoeken continue naar mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het digitaliseren van processen en archieven biedt organisaties kansen om hun middelen effectiever en efficiënter in te zetten en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De workflowontwikkelaars zijn gespecialiseerd in het analyseren, optimaliseren en digitaliseren van processen en steken graag de helpende hand toe om de organisaties met deze vraagstukken te begeleiden. Door op dit vlak nauw samen te werken met onder andere afdeling Business Intelligence (BI) is het ook mogelijk om vanuit deze geautomatiseerde processen belangrijke (management-)informatie te genereren.

16 Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit.

17 ZORGONTWIKKELING Aan passie ontbreekt het haar niet. Aan pit evenmin. Ze is geëngageerd, zoals dat heet. Ziet Hanneke Kooiman een kans, dan gaat ze er vol voor. Wat voor haar misschien wel de belangrijkste reden van het uitoefenen van de functie van directeur Zorgontwikkeling is? Dat ze vanuit die positie op de werkvloer van de zorg serieus iets kan bereiken. Door kennis rond te laten gaan en mensen bij elkaar te brengen. Tenslotte streven we er met z n allen naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren, dat het elke dag een klein beetje beter gaat. Daar krijg ik energie van, als cliënten van onze organisaties er beter van worden. Ze kan zich uitleven. Er lopen diverse projecten waarbij ze nauw betrokken is en waarvoor het van het grootste belang is dat de neuzen dezelfde kant op staan. Neem het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Immers, de aangesloten organisaties staan aan de vooravond van een nieuwe versie. Kooiman vertelt dat intussen de conclusie is getrokken dat de partijen daarin samen kunnen optrekken. Maar hoe gaan we dat nu inrichten en wat willen we van de softwareleverancier? Als we daar samen over nadenken en het over de vervolgstappen eens worden, dan klaar je samen een gigantische klus. Dat kennisdeling en samenwerking tot prachtige resultaten kunnen leiden, bewijst het Doorbraakplusproject Ban de band, dat vorig jaar speelde. Kooiman licht toe: Deelnemers aan de expertisegroep gedragsproblematiek deelden toen hun kennis en ervaring met elkaar en zette deze in bij vier cliënten uit diverse organisaties van Carante Groep. Door samen te werken en interventies te plegen konden in complexe probleemsituaties bij deze cliënten forse fixatiemiddelen afgeschaft worden. Elkaar helpen heeft toen echt geholpen. Wat aan de finish van het project bovendien duidelijk werd, is dat een en ander niet alleen de cliënt zelf iets opleverde, maar ook effect had op de begeleiding van andere cliënten in dezelfde woningen. Doordat begeleiders en orthopedagogen, samen met familie, meer inzicht kregen en men elkaars talenten benutte vond er daadwerkelijk verandering plaats en nam de kwaliteit van leven van deze cliënten toe. Kooiman wil maar zeggen: kennisdeling heeft nut voor de praktijk. Volgens haar kan ieder voor zich wel het wiel gaan uitvinden, maar dat schiet niet op. Daarmee gaan naast veel tijd ook veel halve, goede ideeën verloren. Twee weten meer dan één, zegt ze. Samenspel De vraag dringt zich op of collega s er net zo goed van doordrongen zijn wat samenwerking (en kennisdeling) mogelijk maakt. Dat is volgens Kooiman het geval. Aan de andere kant: met elf samenwerkende organisaties zit aan alles een politieke kant. Kooiman: Dat is weleens lastig, ja. Maar het samenspel is de wens van velen binnen Carante Groep. In de meeste gevallen lukt dat dus prima. En als iets niet lukt, vult ze aan, dan is niet onwil de oorzaak, maar tijd. Vaak is het één van de dingen die ook moet gebeuren en dat heeft niet altijd de prioriteit. Het hier en nu van de cliënten, dat heeft voorrang, daar is de zorg tenslotte voor. Op zulke momenten worden de vergezichten weleens vergeten. 17

18 ZORGONTWIKKELING Een vergezicht bereik je meestal via een aaneenschakeling van kleine successen, en niet via een grote megaklapper. Betrokkenen moeten ervaren dat samenwerken iets oplevert, ook al is het een beetje. Dan blijven ze die samenwerking opzoeken en vertellen ze het ook aan hun collega s. Laat er volgens Kooiman trouwens geen misverstand over bestaan: er is in de zorgontwikkeling nog veel winst te halen. En die winst wordt groter als we leren om van elkaar te is. Dat is bevorderlijk voor hun zelfstandigheid. Ook de verdere ontwikkeling van domotica kun je effectiever en efficiënter aanpakken als je gezamenlijk een front vormt. En anders wel de implementatie van de nieuwe Wet Zorg en dwang. Alleen al de implicaties van de wet gezamenlijk tot ons nemen, om daarna samen oplossingen te zoeken. Ten tweede: hoe kunnen we van elkaar leren waar het het terugdringen van middelen en maatregelen Als je kennis deelt, wordt het meer; ga je erop zitten, wordt het minder leren. Er lopen hier namelijk veel goede mensen met veel goede ideeën rond, zegt ze. Als een terrein waarop nog veel kansen liggen, noemt Kooiman de domotica. Daarbij wil ze benadrukken dat het in eerste instantie gaat om kennis delen en gezamenlijk innovaties verkennen, van elkaar leren om ambities in eigen organisatie beter te kunnen realiseren. betreft? Niet onbelangrijk in het hele verhaal: de infrastructuur voor een goede samenwerking is aanwezig en luistert naar de naam KennisNet, een digitaal platform waar collega s van alles kunnen brengen en halen. Kooiman: Ik heb er vertrouwen in. Om dan af te ronden met een fraaie wijsheid: Als je kennis deelt, wordt het meer. Ga je erop zitten, wordt het minder. Goede verwachtingen heeft Kooiman bijvoorbeeld van zorg op afstand, contact met cliënten maken zonder de fysieke nabijheid. Waar je de zelfredzaamheid van de cliënten met technische middelen kunt verhogen, daar creëer je veel mogelijkheden voor de toekomst. Als voorbeeld noemt ze het beeldbellen in de ouderenzorg. Ouderen staan op die manier in prettig contact met begeleiders en krijgen zo het gevoel dat er in hun eigen huis iemand in de buurt 18

19 Naam Hanneke Kooiman (50) Woonplaats Dordrecht Gezin getrouwd, een zoon (14) Carrière directeur Zorgontwikkeling sinds 2002 Ik krijg er energie van als ik echt iets kan bereiken voor cliënten ZORGONTWIKKELING Het doel van het domein Zorgontwikkeling is een structurele bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg te leveren. De behoefte aan uitwisseling van kennis onder medewerkers is groot. De kwaliteitseisen voor de zorg worden hoger. De druk van buiten neemt toe. Tegelijk worden de zorgvragen van cliënten complexer. Tegen deze achtergrond is het voor medewerkers noodzakelijk kennis voortdurend bij te houden en te vernieuwen. Kwaliteitsontwikkeling kan niet zonder delen van kennis. Via KennisNet, een digitaal platform, komen professionals binnen Carante Groep met elkaar in contact. Dit digitale uitwisselingsplatform bevat artikelen over alle mogelijke zorginhoudelijke onderwerpen. Van begeleiding en behandeling tot seksualiteit en communicatie. Door met elkaar te discussiëren en vragen stellen komen medewerkers vanuit de verschillende aangesloten organisaties in verbinding met elkaar. Momenteel zijn er dertien expertisegroepen actief. Dit zijn teams samengesteld met professionals vanuit de aangesloten organisaties, die zich inhoudelijk bezighouden met belangrijke thema s in de zorg zoals onder andere domotica, cliëntencommunicatie, seksualiteit en seksueel misbruik en respectvolle bejegening. Deze professionals delen hun kennis, verspreiden de beschikbare kennis binnen de eigen organisatie, organiseren conferenties en ontwikkelen nieuwe projecten. Door op deze manier samen te werken willen we professionals aansporen om in afstemming met anderen prestaties te leveren. Ook kunnen we op deze manier de communicatie tussen professionals onderling faciliteren. Alles is gericht op de kwaliteit van bestaan van de cliënt en de toepassing van kennis bij de aangesloten organisaties. Door de organisatie van masterclasses, trainingen en conferenties wordt op een directe manier het uitwisselen en delen van kennis bevorderd. In de masterclasses wordt door hoogaangeschreven collega s uit binnen- en buitenland kennis gedeeld over diverse onderwerpen. Eens in de drie jaar organiseren we de SharingDay, waarbij de innovaties en resultaten die de jaren daarvoor zijn behaald op het gebied van zorgontwikkeling worden gedeeld. Het doel is dat deelnemers geïnspireerd naar huis gaan met (hernieuwd) enthousiasme om zelf aan de slag te gaan.

20 Het ECD is je inkomstenbron Het zijn met de (zo goed als zekere) komst van het Elektronische Cliëntendossier (ECD) spannende tijden in de domeinen Financiën en Informatisering & Automatisering. Directeur Joris van Wijngaarden heeft er vertrouwen in zolang we de samenwerking blijven zoeken.

Leren om van elkaar te leren

Leren om van elkaar te leren Leren om van elkaar te leren Samenwerking en kennisdeling. De combinatie daarvan is voor directeur Zorgontwikkeling Hanneke Kooiman de sleutel tot het verbeteren van de zorgkwaliteit. ZORGONTWIKKELING

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum> IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door HET PROCES AANLEIDING We weten niet exact hoeveel medewerkers OCW heeft. Voorzieningen zijn niet altijd gekoppeld

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

CAK maakt online leerportal compleet met Springest

CAK maakt online leerportal compleet met Springest CAK maakt online leerportal compleet met Springest Het CAK richtte in 2013 een online portal op voor leren in haar organisatie. Meer zelfregie op het gebied van opleiding & ontwikkeling was het uitgangspunt.

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD

BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD ZORG INITIATIEF BUNDELT KRACHTEN MET HRM-KOPPELING BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Terwijl de roep om kwaliteit almaar groter wordt, gaan

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Ontwikkelen van mensen en organisaties Ontwikkelen van mensen en organisaties Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Missie Van Delden Advies: Mensen en organisaties ondersteunen

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie