Registreren en factureren van jeugdzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registreren en factureren van jeugdzorg"

Transcriptie

1 Registreren en factureren van jeugdzorg Vind je weg in codes Drie uitvoeringsvarianten maar geen verplichting Het woonplaatsbeginsel kan leiden tot onverwachte situaties Co-creatie met opdrachtgevers

2 Registreren en factureren van jeugdzorg Vind je weg in codes Met ingang van 1 januari 2015 is de wetgeving rondom zorg voor kind en jeugd veranderd. Sinds die tijd is de Jeugdwet van kracht, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor inkoop en toewijzing van jeugdhulp en jeugd-ggz. De wetswijziging bracht veel onduidelijkheid met zich mee bij jeugdzorgaanbieders over producten, financieringsvormen en declaratie- en verantwoordingsafspraken. Zorginstellingen moeten nu afspraken maken met meerdere gemeenten. Dat dat niet altijd even soepel gaat, werd de afgelopen periode wel duidelijk. Ook voor het EPD van Medicore (MC EPD) - een compleet, gebruiksvriendelijk en webbased elektronisch patiëntendossier - had deze nieuwe wet- en regelgeving veel gevolgen. MC EPD is continu in ontwikkeling om jeugdzorg te ondersteunen. Om de inkomsten voor haar opdrachtgevers veilig te stellen, heeft Medicore gekozen voor een flexibele oplossing voor de registratie en facturatie van jeugdzorg. Hierdoor ondersteunt MC EPD de meeste declaratievarianten. Bovendien is de oplossing van Medicore snel aan te passen aan eventuele toekomstige wijzigingen in de systematiek. In deze whitepaper leest u hoe Medicore omgaat met de veranderingen op het gebied van jeugdzorg. Onze ervaringen kunt u gebruiken voor uw eigen bedrijfsvoering: we zetten op een rij wat veranderd is in de jeugdzorg en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Vanuit de zorginstellingen gezien, levert de wetswijziging nog steeds veel vragen op. Hoe regelen we de zorg? Op welke manier wordt een beschikking toegekend? Hoe kunnen we factureren? Kunnen we voor onze declaraties naar Jeugdhulp of Jeugdzorg? verschillende gemeenten meerdere declaratiesystematieken naast elkaar gebruiken? De zorgcontinuering van 2014 naar 2015 is voor de cliënt gegarandeerd, maar krijgen we de door ons geleverde zorg wel betaald? Van jeugdzorg en jeugdhulp zijn veel definities in omloop. Vaak worden jeugdhulp en jeugdzorg door elkaar gebruikt. Wij hebben gekozen voor de volgende definitie. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg: Ambulante jeugdhulp Pleegzorg Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) Verblijf in een jeugdinstelling Jeugd-GGZ Jeugdzorg voor jongeren met een beperking Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen Ondertoezichtstelling en voogdij Jeugdreclassering 2

3 Overgangsperiode op de helft De eerste drie jaar na de invoering van de Jeugdwet is voor de Jeugd-GGZ bestemd als overgangsperiode om van de oude naar een nieuwe productstructuur en het daarbij behorende uitvoeringsproces te gaan. De afspraken die zorgverzekeraars en gemeenten (VNG) over deze zachte landing hebben gemaakt staan in de brief die de Staatssecretaris van VWS in februari 2014 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten en zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2018 de tijd om afspraken te maken over de overgang naar een uniforme werkwijze met een beperkt aantal varianten. Deze overgangsperiode is nu op de helft. De afgelopen anderhalf jaar van deze periode zijn de zorginstellingen vooral bezig geweest met het waarborgen van de continuering van de zorg, zorgcontractering en het afstemmen van facturatie met de gemeenten. Er is veel beweging, maar het is nog onduidelijk of deze de goede kant op is, aangezien de nieuwe productstructuur en uitvoeringsprocessen nog verre van uitgewerkt zijn. In de Tweede Kamer is in maart gesproken over problemen die nog steeds spelen. Belangrijk hierbij is de administratieve lastendruk met als concrete problematiek het woonplaatsbeginsel, standaardisatie en verantwoording. Onze opdrachtgevers ervaren deze problemen ook (zie de paragraaf Co-creatie met opdrachtgevers ). Samen met die opdrachtgevers ontwikkelt Medicore slimme oplossingen voor deze problemen. Doel blijft de jeugdzorg te kunnen registreren en factureren met minimale administratieve lasten. Hoe standaard is de landelijke registratiestandaard? VNG en Zorg Instituut Nederland hebben landelijke informatiestandaarden (istandaarden) voorgesteld Woonplaatsbeginsel op basis waarvan de zorg geleverd kan worden. Elke informatiestandaard is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat gegevens elektronisch, gestandaardiseerd, goed en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers. De standaard voorziet echter niet in alle benodigde details, zoals productcodes, bedrijfsregels, afrondingsregels, facturatiefrequentie en wijze van factureren en is daar ook niet dwingend in. Zoals een zorgaanbieder het Kaart: Jan-Willem van Aalst Met de invoering van de Jeugdwet komt ook het woonplaatsbeginsel om de hoek kijken. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdzorg of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Consequentie hiervan is dat een zorgaanbieder (zonder dat deze er erg in heeft) met een gemeente aan de andere kant van het land te maken kan krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ouders van een kind worden ontzet uit de ouderlijke macht en het kind een voogd toegewezen krijgt in een andere gemeente. Dat leidt ertoe dat de zorginstelling, gedurende de behandeling, onverwachts afspraken moet maken met een nieuwe gemeente over processen, productcodes en manier en tijdstip van factureren. Medicore biedt de mogelijkheid om dit op een eenvoudige manier te registreren. Bij het opvoeren van de nieuwe gemeente bij de cliënt, signaleert MC EPD of er al een contract is met deze gemeente, zodat de instelling snel kan zien of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. De beschikking van de oude gemeente wordt beëindigd door de oude gemeente. De zorginstelling dient een verzoek om toewijzing in bij de nieuwe gemeente. Daarna kan de zorginstelling een voorlopige beschikking aanmaken en de nieuwe behandeling starten in hetzelfde zorgtraject, met de organisatie eigen producten. Zodra de beschikking binnen is, kan de zorginstelling de eigen productcodes in MC EPD laten vertalen naar de codes van de nieuwe gemeente (zie kader Gemakkelijk registreren met de vertaaltool ). verwoordde: De standaarden zijn ideaal voor de inkoop van potloden, maar ongeschikt voor het afhandelen van de zorgbehoefte van jeugdigen. Daarnaast zijn de 390 gemeenten nog niet klaar om conform de landelijke standaarden te werken. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in juni 2015 hebben gemeenten wel nadrukkelijk de wil uitgesproken om te werken met de standaarden. 3

4 Status bij de 390 gemeenten (1ste helft 2016) Bron: i-sociaaldomein.nl 274 gemeenten maken gebruik van het JW301 bericht 165 gemeenten ondersteunen de JW gemeenten hebben nog geen mogelijkheid om digitale berichten uit te wisselen. Gemeenten houden nu nog vast aan de voor hen al bekende processen en communicatiekanalen. Dit levert veel creatieve oplossingen op, waardoor de zorgaanbieder met wel 390 verschillende systematieken te maken kan krijgen! Medicore heeft opdrachtgevers die bovenregionaal of landelijk opereren en soms met wel 300 verschillende gemeentes te maken hebben en daardoor met de een groot aantal verschillende productcodes, procesafspraken en communicatiekanalen. Dit betekent dat MC EPD de mogelijkheid biedt te kiezen en te wisselen tussen deze gemeenten (en de bijbehorende afspraken). Er zijn discrepanties tussen productomschrijvingen, maar ook de manier en het tijdstip van factureren kunnen totaal verschillend zijn. Een Jeugd-GGZ aanbieder had voorheen te maken met zo n 150 verschillende producten. Nu wordt hij in het slechtste geval geconfronteerd met wel verschillende productcodes. Naar gestandaardiseerde uitvoeringsvarianten Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo veel mogelijk hetzelfde omgaan met jeugdzorg, is eind 2015 is een nieuwe standaard geïntroduceerd rondom het maken van procesafspraken, productafspraken en facturatieafspraken. Hierin kunnen drie verschillende uitvoeringsvarianten worden onderscheiden die gemeenten en zorginstellingen met elkaar overeenkomen. Ook hier geldt: niets is verplicht. Van naar nog geen duizend? VNG/KING en Zorg Instituut Nederland hebben in de tweede helft van 2015 gepoogd tot een bruikbare voorbeeld productcodelijst te komen en de productcodelijst voor landelijke aanbieders (landelijke contracten met VNG afgesloten zonder tussenkomst van gemeenten) op te schonen. Dit heeft geresulteerd in de voorbeeld productcodelijsten die momenteel beschikbaar zijn op istandaarden. Hierbij zijn tevens vertaaltabellen opgeleverd, omdat CBS en CAK weer andere codes verwachtten, dan wel aanvullende informatie per productcodes. Het aantal productcoderingen is daardoor teruggebracht van naar nog geen duizend. Helaas zijn gemeentes niet verplicht deze productcodelijst te gebruiken, net zoals ze wettelijk niet verplicht zijn volgens het Jw-berichtenverkeer te werken. En als ze de productcodelijst gebruiken, geven ze er elk hun eigen inhoudelijke betekenis aan. Bijvoorbeeld productcode 45A34 (van de standaardlijst) Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & individueel) kan voor Amsterdam zorginhoudelijk iets heel anders betekenen dan voor Groningen. De term middel (zwaarte van de aandoening) kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waardoor de prijs verschilt. Hoeveel productcodes nu (2016) echt in omloop zijn is bij niemand bekend. Of registratie en declaratie vanaf volgend jaar eenvoudiger verlopen, is daarom twijfelachtig. 1. Taakgericht: bijv. alle jeugdigen in deze regio moeten tijdig hun inentingen krijgen 2. Outputgericht: de cliënt en zijn familie moeten leren omgaan met autisme, bijvoorbeeld Psychiatrische Gezinsbehandeling by Autisme - kort, individueel 3. Inspanningsgericht: er wordt precies dat betaald dat gedaan is (alleen betalen voor de uren die daadwerkelijk zijn besteed), bijvoorbeeld Dyslexie Diagnostiek Vanwege het feit dat inspanningsgericht het meest wordt toegepast in de praktijk, heeft Medicore zich hierop toegespitst. Omdat veel contracten voor 2016 al waren afgesloten, zullen de gestandaardiseerde uitvoeringsvarianten op z n vroegst in 2017 geïmplementeerd worden. Voor meer informatie hierover, ga naar publicaties/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw 4

5 91 gemeenten ondersteunen de JW322. Er zijn meer gemeenten die de JW321 accepteren. Het aantal gemeenten dat retourberichten ondersteunt blijft groeien. 32 gemeenten accepteren de JW315 en versturen een JW316 bericht. Nieuwe zorgstromen, een bedreiging of een kans? De invoering van de Jeugdwet biedt zorginstellingen niet alleen maar zorgen, maar ook een kans om het productaanbod te verbreden. Onder de Jeugdwet vallen nu alle vormen van jeugdzorg. Dat betekent bijvoorbeeld dat instellingen die eerst alleen Jeugd-GGZ boden zich nu ook kunnen richten op de andere vormen van jeugdzorg. Veel GGZ-instellingen vinden dit nog complex en weten nog niet goed hoe zij om moeten gaan met (nieuwe) financieringsstromen. Een aantal opdrachtgevers van Medicore heeft de traditionele Jeugd-GGZ activiteiten inmiddels aangevuld met jeugdhulp. Voor deze instellingen is het handig dat ze met een EPD werken dat alle vormen van kind- en jeugdzorg aankan. Hierdoor kan flexibel worden ingespeeld op de mogelijkheden in de markt. Het Jw-berichtenverkeer Een goede productbeschrijving is de basis Inmiddels zijn de verschillende partijen ook druk bezig om aanvullende procesafspraken te maken voor het berichtenverkeer. Op basis van deze procesafspraken kunnen (nieuwe) zorgaanvragen geregistreerd en gefactureerd worden. De landelijke standaarden Om goed gebruik te maken van de nieuwe kansen binnen de Jeugdwet is het voor een organisatie zaak om kritisch naar het bestaande productaanbod en een eventuele uitbreiding van producten te kijken en hiervan goede productomschrijvingen te maken: Welke zorgproducten lever ik? Hoe ziet dat product er precies uit? Op welke manier lever ik zorg? In welke eenheden? Past het product binnen de afspraken die ik met de gemeente maak? MC EPD levert diverse rapportages over het huidige productaanbod, die helpen bij het maken van een goede productomschrijving ten behoeve van presentatie aan de gemeente. Voor veel zorgaanbieders is deze manier van denken nieuw. Het proces en de producten zijn nog niet gestandaardiseerd en daardoor is het in de onderhandeling met gemeenten vaak niet helemaal duidelijk waarover wordt gesproken. Pas als duidelijk is wat het productaanbod van de organisatie is, kunnen zij hier goede afspraken over maken met de gemeente, welke goed aansluiten bij de interne organisatie en niet tot onnodige administratieve lasten leiden. worden verder uitgewerkt door VNG en Zorg Instituut Nederland om goed te kunnen worden toegepast door zorginstellingen en de gemeente. Er worden concrete afspraken gemaakt over welke bedrijfsregels er gevolgd moeten worden en welke processen gehanteerd moeten worden. Aanvullende voorbeelden uit de praktijk waar ook standaard afspraken voor nodig zijn, zijn: Hoe wordt er omgegaan met afrondingsverschillen uren minuten? Hoe wordt er omgegaan met fouten in het berichtenverkeer? Hoe kan een toewijzing gewijzigd worden? Wat moet de gemeente hierin doen en hoe moet de zorgaanbieder hierop reageren en hiermee omgaan? Hoe dient het berichtenverkeer te verlopen bij verhuizen of overlijden? Binnen MC EPD is een module beschikbaar waarmee de zorginstelling en de gemeente communicatieberichten met elkaar kunnen uitwisselen. Zo houden ze elkaar op de hoogte van de geboden zorg. Via deze module kan een zorginstelling bijvoorbeeld een verzoek om toewijzing versturen (JW315). Als de gemeente dit verzoek in goede orde heeft ontvangen, dan stuurt zij op haar beurt een verzoek om toewijzing retour (JW316) en na aanvaarding een beschikking toe (JW301). Deze beschikking is nodig om zorg te kunnen verlenen, registreren en factureren. MC EPD is dus een belangrijke schakel binnen dit zorgleveringsproces. Zo weten onze opdrachtgevers zeker dat ze zorg verlenen die is goedgekeurd door de gemeente. Dat voorkomt getouwtrek achteraf waar niemand iets aan heeft, de instelling niet, de gemeente niet en de cliënt al helemaal niet. 5

6 6

7 Co-creatie met opdrachtgevers De hele jeugdzorgsystematiek is voor alle betrokken partijen nieuw en uitdagend. Omdat er nog een aantal problemen opgelost moeten worden, zijn er continu aanpassingen in MC EPD nodig om het goed aan te laten sluiten bij de zorgprocessen. Onze opdrachtgevers weten natuurlijk het beste waar zij tegenaan lopen of behoefte aan hebben. Daarom organiseert Medicore regelmatig focusgroepsessies. Hierbij worden opdrachtgevers uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van MC EPD. In de sessies komen onder andere de gewenste procesondersteuning vanuit de opdrachtgever en een demonstratie van wat al ontwikkeld is aan de orde. Opdrachtgevers mogen in deze focusgroepen zelf meedenken en ontwerpen. Zij spreken immers uit ervaring over zaken als: Welke processtappen loop je door? Welke informatie heb je daarbij nodig en hoe wil je deze gepresenteerd hebben? Welke informatie wil je vast leggen? Hoe wordt deze informatie verder in het proces gebruikt en door wie? Het doel van de klantfocussessies is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zo weet Medicore zeker dat zij een product levert met zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de klant. Gemakkelijk registreren met de vertaaltool In de focusgroepsessies met onze opdrachtgevers hoorden we dat hun behandelaren hun eigen codes en eigen manier van registreren moeten kunnen blijven gebruiken voor jeugdzorg. Zij zouden niet met tabellen naast de computer moeten zitten om per gecontracteerde gemeente de juiste, door die gemeente gewenste productcode, op te zoeken. Medicore heeft daarom een vertaaltool ontwikkeld waarmee de organisatie de eigen productcoderingen kan blijven gebruiken. Door middel van deze vertaaltool worden de eigen productcodes automatisch vertaald naar de productcodes van de betreffende gemeente. De zorgaanbieder hoeft dus niet de productcodelijst van de gemeenten over te nemen. MC EPD zorgt er gewoon voor dat de twee verschillende systematieken naast elkaar gebruikt kunnen worden. 7

8 Bent u geïnteresseerd in onze aanpak, of wilt u een focusgroepsessie bijwonen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Amy Ahluwalia, productmanager: Medicore ondersteunt de Jeugd-GGZ-systematiek én de jeugdhulpsystematiek. Daarmee lopen wij voorop en zo ook de zorgaanbieders die gebruikmaken van ons EPD. In de snel veranderende zorgmarkt kunnen cliënten, behandelaren en zorginstellingen op ons vertrouwen. Medicore verbindt en ontzorgt met het innovatieve en eigenzinnige MC EPD, zodat zorgverleners kunnen doen wat ze het liefste doen: uitstekende en betaalbare zorg geven aan hun cliënten. MC EPD van Medicore is een compleet EPD voor de geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en care. Deze web- en cloudbased totaaloplossing voor medische dossiers, zorgadministratie, zorgplanning en e-health ondersteunt behandelaren, begeleiders, managers en medewerkers optimaal. Medicore

Groepsadministratie in MC EPD

Groepsadministratie in MC EPD Groepsadministratie in MC EPD Eenvoudig en tijdbesparend registeren van groepen en MDO s Verslaglegging vanuit één scherm Ook te gebruiken voor het MDO verslag Eenvoudig groepsleden toevoegen of afmelden

Nadere informatie

Jeugd-ggz nu en toekomst

Jeugd-ggz nu en toekomst Jeugd-ggz nu en toekomst Waarom de jeugd-ggz anders is Sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet Onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o.b.v. de

Nadere informatie

Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren

Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren Aanvullende toelichting (OP266) bij bijgewerkte specificaties iwmo 2.2 en ijw 2.2 2 oktober 2017 Versiebeheer 2 oktober 2017 Versie 1.0 Notitie bij de

Nadere informatie

Conversie DBC naar uitvoeringsvariant

Conversie DBC naar uitvoeringsvariant Conversie DBC naar uitvoeringsvariant Handleiding zorgaanbieder - 1 - Inhoud Aanleiding... - 3 - Planning & Uitvoering conversie... - 4 - B-JGGZ... - 4 - Uitvoeringsvariant... - 4 - Productcode & tarief...

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Taakgericht

Standaard administratieprotocol. Taakgericht Standaard administratieprotocol Taakgericht Mei 2019 Inhoud...0 1. Inleiding...2 2. Werkwijze toewijzen taakgericht...4 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)...4 2.1.1 Werkwijze retourbericht

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017 Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 13 juli 2017 Inhoud Inleiding 4 1 Randvoorwaarden 5 1.1 Uitgangspunten 1.1.1 Geen conversie 1.1.2 Continuïteit

Nadere informatie

Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC.

Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC. Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC s) Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC. huidige situatie / op

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018 Consultatiedocument Ombouw DBC JGGZ 2018 Naar een nieuwe bekostigingsvariant 3 Reikwijdte wijzigingen 2018 3 Keuze uitvoeringsvariant 2018 3 Wijzigingen in producten en tarieven. 4 Product en tarief 4

Nadere informatie

Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3

Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3 Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 19 december 2018 Definitieve versie Inhoud Inleiding 3 1 Regieberichten bij aspecifieke toewijzingen

Nadere informatie

Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz

Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz 1 december 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 1 december 2017 Initiële versie. Inhoud Inleiding 3 1 Uitgangspunten 6 1.1 Protocol beëindiging

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266

Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266 Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266 Verslag met antwoorden op vragen, wensen en opmerkingen 14 november 2017 Achtergrond Op woensdagmiddag 18 oktober 2017 is een aantal softwareleveranciers

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders

Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders Als zorgaanbieder 1 wilt u zorg leveren en bent u liever niet bezig met het uitzoeken en aanvragen van diverse zaken en de administratieve lasten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET Inclusief aanpassingen vanwege uitfasering DBC s jeugd-ggz April 2017 3 april 2017 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter

Nadere informatie

DSM-5 DSM. Classificatie en diagnoseregistratie in DSM-IV TR vs. DSM-5. DSM-5 per 1 januari Handig stappenplan ter voorbereiding

DSM-5 DSM. Classificatie en diagnoseregistratie in DSM-IV TR vs. DSM-5. DSM-5 per 1 januari Handig stappenplan ter voorbereiding Classificatie en diagnoseregistratie in 2017 DSM per 1 januari 2017 DSM-IV TR vs. Handig stappenplan ter voorbereiding DSM Classificatie en diagnoseregistratie in 2017 Sinds 2010 wordt in Nederland voor

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht Standaard administratieprotocol Inspanningsgericht Versie 1.0 Maart 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze aspecifieke toewijzing... 4 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)... 4 2.1.1 Werkwijze

Nadere informatie

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Datum 3 februari 2017 Versie 1.0 Status Concept Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland Dit

Nadere informatie

Administratieprotocol Twents Model Samen 14. november/december 2018

Administratieprotocol Twents Model Samen 14. november/december 2018 Administratieprotocol Twents Model Samen 14 november/december 2018 Programma 29 november 15.00-16.30 uur 19.00-21.30 uur (Vecozo) 10 december 15.00-16.30 uur 19.00-21.30 uur (Vecozo) RK november 2018 2

Nadere informatie

Van Contract tot Controle

Van Contract tot Controle Van Contract tot Controle Regio Walcheren WMO Toepassing standaarden en voorzieningen Wethouders WMO Middelburg, 5 juli 2017 Waar staan we? 1. Wat doet het programma? 2. Landelijk beeld 3. Beeld van WMO

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht Standaard administratieprotocol Inspanningsgericht Versie 1.02 Mei 2019 Versiebeheer Datum Versie Wijzigingen Bewerker 08-04-2019 1.01 Verplichtend karakter volume verwijderd uit Cor Top de beschrijving

Nadere informatie

Bijlage 2 Informatiesheet voor nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 2 Informatiesheet voor nieuwe zorgaanbieders Bijlage 2 Informatiesheet voor nieuwe zorgaanbieders Als zorgaanbieder wilt u zorg leveren en bent u liever niet bezig met het uitzoeken en aanvragen van diverse zaken en de administratieve lasten die

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol

Standaard administratieprotocol TO Standaard administratieprotocol Outputgericht Versie 1.0 Maart 2019 Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Werkwijze aspecifieke toewijzing... 5 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)... 5 2.1.1

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

BERICHTENVERKEER IJW 2.0

BERICHTENVERKEER IJW 2.0 BERICHTENVERKEER IJW 2.0 Aanbiedersbijeenkomst Jeugd, 28 + 29 september 2016 Stadhuis Apeldoorn Aanpak implementatie berichtenverkeer Samenwerking Landelijk en regionale aansluiting Software afhankelijk

Nadere informatie

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Een alternatief voor DBC s met ingang van 2018 Coby Peeters (Significant i.o.v. VNG) Inhoud - Context en doel - Inspanningsgerichte contractafspraken: 1) Een model

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 i.s.m. VNG, GGZ Nederland, NIP, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie Anne Wil Roza GGZ Nederland Corine Bos Zorginstituut Nederland Geert Schipaanboord

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

Release iwmo 2.3 en ijw 2.3. Functionele uitwerking

Release iwmo 2.3 en ijw 2.3. Functionele uitwerking Release iwmo 2.3 en ijw 2.3 Functionele uitwerking 13 juli 2018 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 13 juli 2018 Definitief (bij publicatie definitieve specificaties) Enkele tekstuele correcties

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2019

WET- EN REGELGEVING 2019 WET- EN REGELGEVING 2019 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 02-06-2019 Table of Contents Wijzigingen 2019 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0.1... 4 iwmo en ijw 2.3... 7 ZVW... 10 Wijzigingen

Nadere informatie

Regionaal administratieprotocol Midden-Holland

Regionaal administratieprotocol Midden-Holland Regionaal administratieprotocol Midden-Holland Welkom! Wie heeft er aan het administratieprotocol Regionaal projectleider: Nienke Tiddens meegewerkt? Natascha Hansum & Patrick Erwich Wendy Metselaar &

Nadere informatie

Checklist. Administratieve start 2019

Checklist. Administratieve start 2019 Checklist Administratieve start 2019 3 december 2018 Is uw zorgadministratie klaar voor 2019? Het begin van een nieuw jaar is altijd hectisch voor de zorgadministrateur. De afdeling is druk met de afronding

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Workshop 2: Berichtenverkeer en uniforme werkwijze Wmo en Jeugd Marco Smeets (gemeente Gennep) Wilja Brokking (gemeente Venray) 16 november 2017 Berichtenverkeer

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de productcodelijsten iwmo en ijw 2016. Deze bijsluiter heeft tot

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Inmiddels hebben ruim 70 aanbieders samen met gemeente Apeldoorn de overstap gemaakt op het berichtenverkeer.

Inmiddels hebben ruim 70 aanbieders samen met gemeente Apeldoorn de overstap gemaakt op het berichtenverkeer. Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding In deze factsheet leest u de ontwikkelingen binnen gemeente Apeldoorn over het berichtenverkeer. Ook vindt u antwoorden op de vragen die zijn gesteld

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Berichtenverkeer en uniforme werkwijze Wmo en Jeugd Marco Smeets (gemeente Gennep) Wilja Brokking (gemeente Venray) 22 november 2018 Digitaal communicatiepunt

Nadere informatie

Regionaal Administratieprotocol

Regionaal Administratieprotocol Regionaal Administratieprotocol WMO en Jeugdhulp 2019 Januari 2019 versie 2 Inhoudsopgave 1 Waarom dit protocol en voor wie is dit protocol bestemd? 3 2 Globaal administratief proces Wmo- en Jeugdhulp

Nadere informatie

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Ingangsdatum: 1 januari 2016 (na besluitvorming) Geldt tot: eindduur van de overeenkomst, namelijk 1 januari 2018 Dit addendum is bedoeld ter

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET Oktober 2016 14 oktober 2016 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de standaard productcodelijsten 2017 voor Wmo

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 07-01-2018 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Stand van zaken toepassing standaarden en voorzieningen Programma i-sociaal Domein per jeugdzorgregio augustus 2017

Stand van zaken toepassing standaarden en voorzieningen Programma i-sociaal Domein per jeugdzorgregio augustus 2017 Stand van zaken toepassing standaarden en voorzieningen Programma i-sociaal Domein per jeugdzorgregio augustus 2017 31 augustus 2017 Stand van zaken toepassing standaarden en voorzieningen informatievoorziening

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Administratieprotocol. ijw315:

Vragen bijeenkomst Administratieprotocol. ijw315: Vragen bijeenkomst Administratieprotocol ijw315: De meeste ouders gaan met een verwijzing naar één zorgaanbieder en die levert de zorg. Het komt ook voor dat ouders kennis willen maken met meerdere zorgaanbieders

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Procesbeschrijving ijw 2.3

Procesbeschrijving ijw 2.3 Procesbeschrijving ijw 2.3 13 juli 2018 Versiebeheer Versie Publicatiedatum Omschrijving Versie 1.0 13-07-2018 Publicatie bij definitieve specificaties ijw 2.3 Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Symposium bedrijfsvoering in het Sociaal Domein 7 september 2016 Programma Drie uitvoeringsvarianten

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016

Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016 Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016 Welkom Paul Grob: Manager TWO Sprekers Paul Grob: Manager TWO Lauran van Kaam en Guido Uland : implementatie berichtenverkeer Karin van Gelderen:

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen. begeleiding 18+

Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen. begeleiding 18+ Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen begeleiding 18+ Ingangsdatum protocol: 1 januari 2018 Inleiding Zorgaanbieders dienen voor gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomst Helmond 29 juni 2016 Het programma I-Sociaal Domein Ondersteuning Gemeenten

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP).

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Project IZA namens de

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Werkinstructie declareren prestatiefinanciering vanaf 2018

Werkinstructie declareren prestatiefinanciering vanaf 2018 Werkinstructie declareren prestatiefinanciering vanaf 2018 WMO i-standaarden Gemeente Nijkerk Versie 01-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Beschikken/toewijzen... 2 2.1. Toewijzing ontvangen (301)... 2 2.2.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016 Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 8 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doelgroep 3 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Achtergrond 3 1.4 Inhoud 3 2 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Bijeenkomst inkoop 2016-2017 Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Programma Opening door Grietje Kalfsbeek 16.00 Inkoop 2015 en transformatie: waar staan we nu? (Grietje Kalfsbeek) 16.30

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4.

Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4. Processen iwmo 2.4 Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4. Versiebeheer: Versie publicatiedatum Omschrijving Versie

Nadere informatie

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 14 juni 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.2 14 juni 2017 - Aangepaste tekst en rectificatie (geen

Nadere informatie

Harmonisatie van Contract tot Controle

Harmonisatie van Contract tot Controle Harmonisatie van Contract tot Controle Administratieve lasten verminderen met drie uitvoeringsvarianten. Controle vereenvoudigen met landelijke modellen. VNG congres gemeentefinanciën 6 december 2016 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz.

Uitgangspunt is dat gemeenten zo snel mogelijk een VT afhandelen, dwz. Herziene instructie voor het indienen en verwerken van een Verzoek Toewijzing (VT) voor Jeugdhulp door zorgaanbieders en gemeenten, dd 10 april 2015 (BZG 1 versie 1.1 2 ) In het BZG kunnen zorgaanbieders

Nadere informatie

Overgang naar berichtenverkeer 2.2

Overgang naar berichtenverkeer 2.2 Overgang naar berichtenverkeer 2.2 De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo houden zich aan het landelijke draaiboek voor de overgang naar het berichtenverkeer versie 2.2.

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Paragraaf en pagina Aanpassing Reden Vraag vanuit zorgaanbieder Antwoord op de vraag

Paragraaf en pagina Aanpassing Reden Vraag vanuit zorgaanbieder Antwoord op de vraag Paragraaf en pagina Aanpassing Reden Vraag vanuit zorgaanbieder Antwoord op de vraag ALGEMEEN Aantal aanpassingen in bewoording en indeling zonder inhoudelijk effect Leesbaarheid en taalgebruik, logische

Nadere informatie

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol Versie 0.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Tussentijds op- en afschalen... 4 2.1 Arrangementen met een sextant indeling... 4 2.1.1 Behandeling Individueel

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

ANNEX 4 REGIONAAL ADMINISTRATIEPROTOCOL. Datum 16 mei 2018 Versie Definitief

ANNEX 4 REGIONAAL ADMINISTRATIEPROTOCOL. Datum 16 mei 2018 Versie Definitief ANNEX 4 REGIONAAL ADMINISTRATIEPROTOCOL Datum 16 mei 2018 Versie Definitief INHOUDSOPGAVE Begrippenkader... 4 1. Waarom dit protocol en voor wie is dit protocol bestemd?... 5 2. Globaal administratief

Nadere informatie

Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018

Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018 Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018 Raamovereenkomst individuele voorzieningen Jeugd Artikel Motivering wijziging Nieuwe artikel Artikel 5. Acceptatieplicht Artikel 8. Facturatie en betaling Doorvoeren

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs

.Sta. B&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1/5 datum nota : zaaknummer blad. : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp.sta : 140188 : 1/5 datum nota : 31-07-2017 : 11: Jeugd(zorg) en onderwijs : 1624/Jeugdhulp : Uitfasering DBC-systematiek advies: 1. 2. 3. Kennis te

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie