Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management"

Transcriptie

1 Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat DH Voorburg Telefoonnummer Scriptienummer: 815 Studentnummer: Bedrijfscoach: drs. R. (Ronald) Blok RE RA / ing. P. (Peter) Groen MBA RE CISA Begeleider VU: De heer B. (Bart) Bokhorst RE RA Afstudeerdatum: 31 Maart 2008

2 Voorwoord De scriptie die voor u ligt is de finale toets van de Post-Graduate IT-audit opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De student dient in deze scriptie een probleem of vraagstuk uit de dagelijkse praktijk op een academisch verantwoorde wijze uit te werken. Deze scriptie heeft als onderwerp Identity & Access Management en richt zich met name op de aandachtsgebieden tijdens het implementatietraject vanuit IT-audit perspectief. Vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam is de heer Bart Bokhorst aangewezen als mijn afstudeerbegeleider. Ik wil hem graag bedanken voor de inhoudelijke ideeën en het doorlezen en becommentariëren van de conceptversies van deze scriptie. Graag wil ik mijn bedrijfsbegeleiders Peter Groen en Ronald Blok bedanken voor hun adviezen en voor het meelezen van deze scriptie. Verder wil ik graag de geïnterviewde personen bedanken voor hun tijd en het geven van hun ervaringen en visie op het onderwerp. Robert-Jan Broer Voorburg, 31 maart 2008

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding De aanleiding en doelstelling van het afstudeeronderzoek Probleemstelling De aanvullende deelvragen Aanpak Leeswijzer Identity & Access Management Inleiding Wat is Identity & Access Management? Definitie van Identity & Access Management I&AM-Componenten Business Drivers Het implementatietraject van Identity & Access Management Inleiding Business Case Implementatiefasering Deelproducten van een Identity & Access Management implementatie Samenvatting De rol van de IT-auditor Inleiding De rol van de IT-auditor Projectaudit Projectdeliverables Samenvatting Aandachtsgebieden tijdens Identity & Access Management implementatie Inleiding Resultaten Case Study Aanleiding Projectaanpak Deelproducten... 22

4 5.2.4 Audit Resultaten expertinterviews Samenvatting Conclusies en reflectie Conclusies van het onderzoek Persoonlijke reflectie Gehanteerde literatuur Bijlage A. Uitwerking I&AM expertinterviews... 29

5 1. Inleiding 1.1 De aanleiding en doelstelling van het afstudeeronderzoek Met de groeiende aandacht in de media voor lekken in informatiebeveiliging worden organisaties zich steeds bewuster van de noodzaak tot informatiebeveiliging. Niet alleen diefstal of verlies van een laptop of USB-memorystick zijn hiervan de oorzaak, ook verschijnen er regelmatig berichten in de media van organisaties die door een ex-werknemer zijn getroffen omdat deze nog toegang tot het netwerk had, omdat iemand was vergeten zijn gebruikersaccount te verwijderen. Het kan ook voorkomen dat iemand anders misbruik maakt van zijn vergeten gebruikersaccount, en dus, andermans identiteit. Het misbruik maken van een identiteit spreekt wellicht het meest tot de verbeelding door films zoals James Bond in Never say never again, waarbij één van de schurken een oogoperatie heeft ondergaan om kenmerken van het oog van de president te kopiëren. Zodoende kan hij de irisscan die toegang geeft tot nucleaire wapens met succes passeren. Wellicht dichter bij huis, zijn de gevallen van identiteitsmisbruik waar bijna iedere internetgebruiker momenteel mee te maken krijgt. Denk hierbij aan phishing of pharming. Bij phishing wordt men doorgeleid naar een identiek gelijkende website die frauduleus is. Bij pharming wordt men op websites misleid door omleiding naar een kwaadwillige website, die niet gelijk hoeft te zijn aan de website die men zocht, maar wel op persoonlijke gegevens uit is. Het is opvallend te noemen, dat de internet thuisgebruiker die tegenwoordig op z n qui vive is voor misbruik van zijn creditcardgegevens, dezelfde collega is die nog niet zo heel lang geleden (en misschien nog steeds) geen moeite heeft om zijn gebruikersnaam en wachtwoord te delen met andere collega s zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. Terwijl het binnen de kantooromgeving vaak om veel grotere risico s gaat. Denk hierbij aan functiescheidingen in betalingssystemen die geautomatiseerd worden afgedwongen. In mijn functie als IT-auditor heb ik tijdens opdrachten bij zowel mijn vorige (Big Four) als huidige werkgever (investeringsbank) meer dan eens te maken met het gebrek aan kennis en capaciteit om medewerkers, klanten en business partners te kunnen authenticeren en autoriseren voor toegang tot netwerken, applicaties en digitale informatie in het algemeen. De veelheid aan applicaties en systemen, met ieder vaak hun eigen authenticatie- en autorisatiemodules, het (grote) aantal wijzigingen in user accounts, verzoeken om wachtwoorden te resetten door de eindgebruikers kunnen zorgen voor een relatief zware belasting op de IT-beheerorganisatie. Dit resulteert in lange doorlooptijden voor autorisatiebeheer en hoge kosten voor het IT-beheer. Het implementeren van Identity & Access Management helpt organisaties om de juiste informatie (tijdig) toegankelijk te maken voor de juiste personen of groepen. Over Identity & Access Management is reeds veel gepubliceerd, waarin de definitie en beschrijving van alle bijbehorende componenten zijn uitgewerkt (zie paragraaf 1.4). Dit afstudeeronderzoek richt zich op het implementatiepad van Identity & Access Management vanuit een IT-audit perspectief. Richten ITauditors zich tijdens een implementatieproject van Identity & Access Management zich voornamelijk 1

6 op de betrouwbaarheid en effectiviteit van het project zelf, of wordt er wel degelijk inhoudelijk gekeken naar de projectdeliverables zelf? 1.2 Probleemstelling De volgende onderzoeksvraag is ontstaan vanuit de geschetste uiteenzetting in de vorige paragraaf: Wat zijn de aandachtsgebieden van een Identity & Access Management implementatietraject, vanuit een IT-audit perspectief? 1.3 De aanvullende deelvragen De volgende deelvragen dienen beantwoord te worden alvorens er op de bovenstaande onderzoeksvraag antwoord gegeven kan worden. 1. Hoe ziet een stappenplan eruit met betrekking tot de implementatie van Identity & Access Management en welke deelproducten horen bij deze stappen? 2. Wat zijn, vanuit een IT-audit perspectief, de aandachtsgebieden bij de totstandkoming van elk van deze deelproducten? 3. Wat zijn de ervaringen van betrokken IT-auditors bij Identity & Access Management implementatietrajecten? 1.4 Aanpak Momenteel staat Identity & Access Management in de belangstelling bij overkoepelende vakorganisaties zoals de PvIB 1 en wordt er met enige regelmaat over gepubliceerd of aangehaald in publicaties over gerelateerde onderwerpen (bijv. Role Based Access Control). Tevens worden er met enige regelmaat seminars georganiseerd over Identity & Access Management en zijn er talloze white papers te vinden over gerelateerde producten en diensten die worden geleverd. Naast deze geraadpleegde bronnen, is het afstudeeronderzoek naar Enterprise Identity & Access Management door Emanuël van der Hulst gebruikt als vertrekpunt voor dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een empirisch onderzoek en een case study. De case study is die van de Identity & Access Management implementatie binnen de organisatie waarvoor ik werkzaam ben. Het empirisch onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews met personen die betrokken zijn (geweest) bij Identity & Access Management implementaties. Deze exercitie heeft zich vertaald naar een aantal verkorte case studies van Identity & Access Management implementatietrajecten. 1 Platform voor InformatieBeveiliging 2

7 De geïnterviewde experts vertegenwoordigen zeven organisaties waaronder accountantskantoren (Big Four), een overheidsinstelling, twee experts van IT-dienstverlenende organisaties en een organisatie waarbij de fysieke toegangsbeveiliging van groot belang is. Om een antwoord te krijgen op alle deelvragen, en uiteindelijk dus op de kernvraag, is er een implementatieraamwerk opgesteld aan de hand van de beschikbare theorie over Identity & Access Management om alle fasen van een implementatie met daarbij de voor de IT-auditor relevante deliverables van de projectorganisatie in beeld te krijgen. Door middel van het empirisch onderzoek wordt er getoetst of een Identity & Access Management implementatie in de praktijk ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals is opgesteld in het implementatieraamwerk, met de bijbehorende deliverables en de rol van de IT-auditor. Ten slotte worden er conclusies getrokken over Identity & Access Management implementatietrajecten en de aandachtsgebieden voor de IT-auditor in deze. 1.5 Leeswijzer De opbouw van deze scriptie is hieronder schematisch weergegeven: Theorie Praktijk H2. Identity & Access Management H5. Aandachtsgebieden tijdens Identity & Access Management implementatie H3. Het implementatietraject van Identity & Access Management H4. De rol van de IT auditor H6. Conclusie en persoonlijke reflectie 3

8 2. Identity & Access Management 2.1 Inleiding Identity & Access Management (I&AM), er zijn inmiddels legio artikelen geschreven over dit containerbegrip. In dit hoofdstuk zal geen uitputtende beschrijving worden gegeven van I&AM, maar een definitie van waaruit dit onderzoek zal starten en een uiteenzetting van de componenten van I&AM. 2.2 Wat is Identity & Access Management? Definitie van Identity & Access Management Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.1, is I&AM een actueel onderwerp in verschillende vakliteratuur voor IT-specialisten, Information Security Officers en IT-auditors. Het is lastig om één betekenis te geven aan het containerbegrip I&AM. Er zijn een groot aantal definities van I&AM in omloop, waarvan hieronder enkele worden weergegeven: A system of procedures, policies and technologies to manage the lifecycle and entitlements of electronic credentials - Microsoft Identity and Access Management is the process for managing the lifecycle of digital identities and access for people, systems and services. - Computer Associates Identity Management bestaat uit processen en alle onderliggende techniek voor het aanmaken, het beheer en gebruik van elektronische identiteitsgegevens - [Jurg et al, P.;2007] Bij de definitie van P. Valkenburg en P. Jurg moet worden opgemerkt dat de auteurs van het boek Identity & Access Management onder de noemer Identity Management samen nemen. Volgens de auteurs wordt het onderscheid tussen Identity Management en Identity & Access Management over het algemeen niet gemaakt, behalve door fabrikanten van oplossingen voor het beheer en de verspreiding van identiteitsgegevens (Identity Management) of oplossingen voor het gebruik van identiteitsgegevens voor toegangscontrole (Access Management). Voor deze scriptie wordt de volledige term Identity & Access Management gehanteerd om aan te geven dat Identity en Access als twee verschillende lagen wordt beschouwd, namelijk die van het beheer van identiteiten en het toekennen van rollen en die van het beheer van het toekennen van autorisaties aan identiteiten. Voor deze scriptie wordt de definitie gehanteerd zoals deze door E. van der Hulst is beschreven in zijn scriptie voor de Post-Graduate IT-Audit opleiding aan de VU, te weten: 4

9 Identity and Access Management betreft een stelsel van organisatie, processen en techniek gericht op het conform het beleid van de organisatie beheren van enerzijds digitale identiteiten en anderzijds de toegang van deze digitale identiteiten tot objecten op basis van autorisaties. - Enterprise Identity & Access Management E. van der Hulst De definitie van E. van der Hulst benoemt als enige (van de bovengenoemde definities) de organisatie en het beleid van de organisatie in het kader van I&AM. Het stelsel van organisatie, processen en de techniek is middels de volgende figuur weer te geven: Figuur 1. Stelsel van Organisatie, Processen en Techniek en haar componenten. Bron: Scriptie Enterprise Identity & Access Management E. van der Hulst. In figuur 1 zijn ook de componenten weergegeven in relatie tot de drie disciplines, organisatie, processen en techniek. Deze scriptie zal geen uitputtende beschrijving geven van I&AM en haar componenten maar zal de scriptie Enterprise Identity & Access Management van E. van der Hulst als vertrekpunt nemen. 5

10 I&AM-Componenten De componenten van I&AM die in figuur 1 zijn weergegeven, worden als volgt samengevat: Beleid Voor alle onderstaande processen dient er een helder beleid te zijn geformuleerd door de organisatie rondom I&AM. Wanneer er bij deze processen eenduidige kaders of beleid ontbreken, dan zullen deze processen naar alle waarschijnlijkheid niet of niet naar behoren worden uitgevoerd. [Blum, D.; 2004], [Gebel, G.; 2005]. Gebruikersbeheer Onder gebruikersbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het beheren van de life cycle van een gebruiker. De life cycle van een gebruiker houdt in het: initieel vastleggen van de gebruikers, wijzigingen in de functie van de gebruiker en de uitdiensttreding van de gebruiker. [Hermans et al, J.; 2005] [Hulst, E. van der; 2007] Provisioning Provisioning is het doorgeven (handmatig of geautomatiseerd) van autorisaties binnen objecten op basis van het gebruikersbeheer. Gebruikersbeheer en provisioning zijn in figuur 1 aangeduid als één proces. [Hermans et al, J.; 2005] [Hulst, E. van der; 2007] Authenticatiebeheer Authenticatiebeheer is gericht op het identificeren van gebruikers. Hiermee wordt gedoeld op het beheer van authenticatiemiddelen zoals wachtwoorden, tokens, electronische passen etc. [Hermans et al, J.;2005] Autorisatiebeheer Onder autorisatiebeheer verstaan we het opstellen en onderhouden van het autorisatiemodel. Dit model wordt op basis van het organisatiebeleid opgesteld. [Hulst, E. van der;2007] Autorisatiebeheer kan op verschillende manieren plaatsvinden. Voorbeelden zijn autorisaties op basis van profielen, waarbij elke afdeling van een organisatie een profiel kent en waarbij aanvullende autorisaties op individuele basis worden toegekend. Een ander voorbeeld is het toekennen van autorisaties op basis van Role Based Access Control (RBAC). Permissies, ongeacht voor welke doelapplicatie of doelsysteem het betreft, worden hierbij aan gebruikers toegekend door middel van een rol met behulp van een RBACapplicatie. In deze RBAC-applicatie is vastgelegd via welke rollen een gebruiker heeft en welke permissies daarbij horen. De RBAC-applicatie wordt gevoed door een (bron)systeem met personeelsgegevens (bijvoorbeeld HR-systeem). [Bokhorst et al, B.; 2005] Het autorisatiemodel wordt gekozen op basis van eisen en wensen aan de mate van functiescheiding. Controle & Extraheren Controle & Extraheren wordt ook wel Monitoring & Audit genoemd. In dit proces zorgen de logging, auditing en rapportageactiviteiten ervoor dat de autorisaties zoals die zijn geïmplementeerd overeenkomen met het vooraf opgestelde beleid. Op basis van de constante vergelijking tussen de huidige (IST) situatie en de gewenste (SOLL) situatie kan worden vastgesteld of er zich conflicten 6

11 voordoen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of functiescheidingen worden doorbroken door incorrecte autorisaties. [Jurg et al, P.;2007] In figuur 2 zijn de hiervoor beschreven componenten als volgt weergegeven: Figuur 2. Identity & Access Management in optima forma [Hermans, J.; 2006] Business Drivers Alvorens in te gaan op de implementatie van I&AM en de rol van de IT-auditor, worden er in deze paragraaf een aantal mogelijke business drivers in kaart gebracht. De business drivers spelen een rol in de werkzaamheden van de IT-auditor wanneer deze wordt betrokken bij een I&AMimplementatietraject. Kostenbeheersing op beheer en support Zoals in paragraaf 1.1 al werd aangehaald, kan het implementeren van een I&AM-oplossing bijdragen aan lagere kosten voor de IT-beheersorganisatie. Wanneer het terugbrengen van de operationele kosten de belangrijkste drijfveer is om I&AM te implementeren, dan zal de huidige situatie in kaart moeten worden gebracht om inzicht te verkrijgen in de huidige uitvoering van het proces en de daaraan gerelateerde kosten. Op deze wijze zal duidelijk worden waar en waarom de verbeteringen noodzakelijk zijn en waar (aspecten van) I&AM ingezet moeten worden. De lagere operationele IT-beheersingskosten door middel van de invoering van een I&AM-oplossing zijn toe te wijzen aan een hogere efficiency ten aanzien van het creëren en beheren van gebruikers accounts in een I&AM-omgeving, gereduceerde kosten ten aanzien van de helpdesk die vaak belast zijn met tijdrovende handelingen zoals het resetten van wachtwoorden en het administratief verwerken 7

12 van dergelijke verzoeken in een incidentenregister/applicatie en het sneller toegang kunnen verlenen in applicatie aan gebruikers zodat de (productie) processen niet worden verstoord of vertraagd door (lange) wachttijden. Het tijdig kunnen reageren op de informatiebehoefte van auditors is ook te kenmerken als kostenbesparing. Het is volgens de eerder genoemde P. Valkenburg en P. Jurg niet vanzelfsprekend dat de invoering van I&AM op korte termijn tot een kostenbesparing zal leiden. Volgens hen is kostenbeheersing een term die meer gericht is op de toekomst en betrekking heeft op het in de hand houden van kosten in de toekomst. Als voorbeeld wordt er een nieuw te ontwikkelen systeem aangehaald waarvoor geen eigen authenticatie- of autorisatievoorziening nodig is maar door de I&AM-infrastructuur wordt voorzien van de nodige gegevens. De besparing in FTE s van medewerkers die in het verleden o.a. belast waren met het beheer van autorisaties wordt ook vaak genoemd als kostenbesparing. Hierbij moet opgemerkt worden dat dergelijke FTE s vaak elders binnen de organisatie weer worden ingezet op een andere functie, mits daar ruimte voor is. (IT) Risk Management IT Risk Management wordt vaak aangehaald als business driver voor de implementatie van een I&AM-oplossing [Ham, D; ] [Witty, R;]. The ability to prove the security of the enterprise s access control infrastructure is an important requirement for maintaining customers, as well as obtaining them. In addition, easing the electronic data processing (EDP) audit process is of prime concern to many enterprises. Identity & Access Management Today, Roberta J. Witty - Gartner Bij deze business driver gaat het vooral om zekerheid geven aan toezichthouders, klanten en (interne & externe) auditors met betrekking tot IT-beveiliging. Is de logische toegangsbeveiliging van besturingssystemen, applicaties en databases op orde? Hoe vaak wordt in auditrapporten niet vermeld dat de gebruikersaccounts van ex-medewerkers nog voorkomen in autorisatietabellen, dat softwareontwikkelaars ook toegang hebben tot de productieomgeving of dat functiescheiding ongedaan wordt gemaakt door foutieve autorisaties in applicaties? Een I&AM-implementatie wordt gezien als de oplossing voor dergelijke bevindingen in auditrapporten. Compliance Organisaties die een verplichting hebben om te laten zien dat zij voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan de Sarbanes-Oxley Act, Code Tabaksblatt of Basel II, kunnen gebaat zijn bij de implementatie van een I&AM oplossing. Een organisatie kan niet voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act wetgeving zolang de logische toegangsbeveiliging niet adequaat wordt bevonden. [Hermans et al, J.; 2005] I&AM voorziet in de vraag naar een goede beheersing van identiteiten en van het toekennen van autorisaties. Compliance als business driver kan ook van belang zijn bij het proces van authenticatiebeheer. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt bijvoorbeeld eisen aan het authenticatiemiddel wanneer er sprake is van bankieren of sparen via internet. DNB stelt dat er dan sprake moet zijn van two way factor authentication, waarbij de eindgebruiker bezit en kennis moet hebben, wat zich in dit geval vrij vertaalt in een paslezer en een pincode. 8

13 Tevens bieden de mogelijkheden op het gebied van auditing en logging met I&AM te voldoen aan de eisen van periodieke beoordelingen van toegekende autorisaties. Zodoende kan beoordeeld worden of de toegekende autorisaties in lijn zijn met het gestelde beleid, dat zich bijvoorbeeld heeft vertaald in rolgebaseerde toegang (RBAC). Kwaliteit Organisaties met een dienstverlenend karakter, kunnen gebaat zijn met een I&AM-implementatie, om zodoende te demonstreren dat ze beschikken over een hoge mate van kwaliteit ten aanzien van het proces van autoriseren en autenthiceren. Serviceorganisaties bijvoorbeeld, kunnen door middel van een SAS70(Statement on Auditing Standards)-verklaring aan hun klanten laten zien dat de interne beheersing en de processen daaromheen op orde zijn en dat men in control is. De SAS70-rapportage behelst een beschrijving van het management van de organisatie over de beheersing van (ICT) processen en risico s binnen hun serviceorganisatie. Wanneer de processen omtrent het toekennen, intrekken en wijzigen van autorisaties aan en van gebruikers door middel van I&AM op een beheerste wijze zijn ingericht en worden uitgevoerd, dan wordt dit middels een SAS70-verklaring aan de buitenwereld (klanten of mogelijke klanten) gepresenteerd. Tevens wordt er in SAS70-verklaringen nadruk gelegd op functiescheiding en de procesinrichting hieromtrent. Organisaties proberen daarom met behulp van de invoering van I&AM zoveel mogelijk functiescheiding automatisch af te dwingen. [Marsman, H;2007] Privacy Bij privacy als driver voor I&AM valt zowel te denken aan privacygevoelige gegevens van organisaties als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het geval van privacygevoelige gegevens van de organisatie betreft de kans dat er gevoelige informatie op straat komt te liggen doordat er op een slordige wijze met gebruikersnamen en wachtwoorden wordt omgegaan door gebruikers en beheerders als gevolg van de vele applicaties en systemen waarvoor weer een andere gebruikersnaam en wachtwoord wordt vereist.[jurg et al, P; 2004] Sinds 2001 moet de WBP zorgen voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen een organisatie. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt wanneer daar een goede reden voor is of wanneer de betrokken individu daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Er worden eisen en beperkingen gesteld aan de hoeveelheid gegevens die worden verzameld (gekoppeld aan het doel) en aan de bewaartermijn van de gegevens. Organisaties worden verplicht gesteld om passende technische- en organisatorische maatregelen te treffen om de privacy van personen te beschermen.[sauerwein, L; 2002] Implementatie van I&AM voorkomt niet automatisch misbruik van persoonsgegevens, maar is wel een moment om in kaart te brengen welke gegevens noodzakelijk zijn (en waarvan het verzamelen en verwerken dus een doel heeft) en op welke plek(ken) deze moet(en) worden opgeslagen en verwerkt. Privacy kan ook worden gerelateerd aan kwaliteit als business driver. 9

14 3. Het implementatietraject van Identity & Access Management 3.1 Inleiding In dit derde hoofdstuk wordt het I&AM-implementatietraject beschreven. De projectorganisatie, de I&AM-business case en de fasering van de I&AM-implementatie zijn hier uitgewerkt. Aan de hand van de fasering en de daarbij behorende deelproducten wordt de praktijksituatie getoetst in hoofdstuk 5 door middel van een case study en interviews. Met de uitwerking van dit hoofdstuk wil de auteur deelvraag 1 Hoe ziet een stappenplan eruit met betrekking tot de implementatie van Identity & Access Management en welke deelproducten horen bij deze stappen? van de scriptie beantwoorden. In de vraagstelling wordt er gesproken van een stappenplan, hiermee doelen we op de implementatiefasering zoals in dit hoofdstuk zal worden beschreven. 3.2 Business Case Om draagvlak te creëren bij het management (en de organisatie) voor het uitvoeren van een I&AMimplementatie, is het gebruikelijk om een business case op te stellen. De business case voor een I&AM-oplossing beschrijft ten minste de aanleiding voor het project. De business drivers kostenbeheersing, risk management, compliance, kwaliteit en privacy zoals deze in paragraaf zijn weergegeven kunnen worden beschouwd als de aanleiding voor I&AM. De organisatie zal zich op basis van de aanleiding eerst moeten verdiepen in de problematiek rondom de huidige situatie en welke I&AM-oplossingen er voor handen zijn. Op basis hiervan zal de organisatie een implementatiestrategie (op hoofdlijnen) in kaart moeten brengen. Een dergelijk document wordt ook wel aangeduid als roadmap. In de business case zijn de doelstellingen, reikwijdte en afhankelijkheden van het project vastgelegd. De doelstelling zal onder andere beschrijven aan welke business driver(s) zal worden voldaan met de invoer van een I&AM-oplossing. Systemen en processen die betrokken zullen worden bij de I&AMoplossingen worden in de reikwijdte van het project aangegeven. Om zo volledig mogelijk te zijn, worden ook de systemen en processen die out of scope zijn vermeld. Wanneer de invoer van I&AM bijvoorbeeld afhankelijk is van de invoer van een nieuw HR-systeem dat als bronsysteem moet gaan dienen, dan dient dit in de business case te worden vastgelegd. In de business case worden ook de kosten/baten van de invoer van I&AM gedocumenteerd. Hermans en Ter Hart [Hermans et al, J; 2005] geven aan dat alvorens er met een kosten/baten-analyse kan worden gestart, de volgende aspecten reeds bekend moeten zijn: - een op hoofdlijnen beschreven toekomstige I&AM-oplossing; - de reikwijdte van het project ten aanzien van de I&AM-doelsystemen en het aantal te beheren gebruikersaccounts; - welke voorgenoemde (paragraaf 2.2.2) componenten deel uitmaken van de I&AMimplementatie; 10

15 - een op hoofdlijnen beschreven I&AM-implementatiestrategie. De business case zal tevens beschrijven welke tijdslijnen er met het project gemoeid zijn. Per fase of per deelproduct in een fase kan een geplande einddatum worden aangegeven. Tevens zal de projectorganisatie worden weergegeven in de business case, tezamen met de rollen en verantwoordelijkheden voor het I&AM-project. 3.3 Implementatiefasering Om de implementatie van I&AM op een beheersbare manier uit te voeren, zijn er tal van mogelijkheden voor wat betreft de aanpak van het project. Voor deze scriptie zijn dit de projectfasen zoals die door Wijnen zijn gedefinieerd in Projectmatig werken [Wijnen et al, G; 1990]. Het betreft hier de initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorbereidings-, realisatie- en nazorgfase. Een I&AMimplementatietraject bestaat zowel uit onderzoeksactiviteiten als activiteiten van technische aard. In paragraaf wordt deze fasering nader toegelicht voor I&AM. Een andere faserings methodiek is SDM (System Development Methodology), deze lijkt qua faseringen (informatieplanning, definitiestudie, basisontwerp, detailontwerp, realisatie, invoering, gebruik en beheer) sterk op die van Wijnen, maar is toegespitst op systeemontwikkeling. De (eigen) ontwikkeling van software hoeft niet per se deel uit te maken van een I&AM-implementatie. Een andere projectbeheersingsmethodiek welke toegepast zou kunnen worden is Prince II (Projects in Controlled Environments) of een afgeleide daarvan. Prince II zegt echter niets over de te hanteren projectfaseringen, maar over de beheersing van het project en de rolverdeling van betrokkenen. Binnen een Prince II gestuurd project is het dan ook goed mogelijk om bijvoorbeeld een soortgelijke fasering aan te brengen ten aanzien van I&AM op basis van de voorgenoemde methode van Wijnen. De fasering van Wijnen positioneert zich op een wat abstracter niveau. Voor het opstellen van een implementatiemodel voor deze scriptie biedt de fasering van Wijnen echter voldoende handvatten om de deelproducten van een I&AM-implementatietraject te identificeren. Uit interviews met experts op het gebied van I&AM-implementaties (meer hierover in paragraaf 5.3) is gebleken dat de fasering plaatsvindt op basis van best practices. Er is vooralsnog geen vast I&AMimplementatie stramien in de literatuur te vinden. Een organisatie kan ervoor kiezen om de fasering van een I&AM-implementatie per aspect of doelsysteem uit te voeren óf om I&AM in zijn totaliteit te implementeren voor alle doelsystemen die in scope zijn van het project. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om eerst I&AM te implementeren voor Active Directory Services, waarbij het dan in de eerste instantie gaat om de netwerkaanmelding voor gebruikers en de toegang tot netwerkshares, groepen en tot applicaties. De autorisaties binnen de applicaties zijn dan nog geen onderdeel van I&AM, maar de netwerkgebruiker is dan al wel geautoriseerd om de applicatie te benaderen. Wanneer de applicatie over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiestructuur beschikt, zal dit nog steeds op een separate wijze moeten worden beheerd. De auteur van deze scriptie verwacht dat een I&AM-implementatie die in zijn totaliteit wordt uitgevoerd te risicovol is (afhankelijk van de grootte van de organisatie) omdat het diep ingrijpt op alle applicaties. Voor de scriptie is de onderstaande fasering gebaseerd op de projectmethodiek zoals eerder beschreven in deze paragraaf. De fasering van een I&AM-implementatie kan er als volgt uitzien: 11

16 Figuur 3. Fasering van een I&AM-implementatietraject De benaming van elke fase kan in de praktijk nog wel eens verschillen, maar het gaat hier met name om de deelproducten met betrekking tot I&AM per fase. Specifieke documenten (zoals bijvoorbeeld het Project Initiation Document (PID) binnen de Prince II projectbeheersingsmethodiek) die voortkomen uit de gehanteerde projectbeheersingsmethodiek laten we hierbij achterwege aangezien deze van ondergeschikt belang zijn ten aanzien van de vraagstelling van deze scriptie. In de volgende paragraaf worden de deelproducten die van belang zijn voor de IT-auditor tijdens een implementatieproject per fase aangegeven. De rol van de IT-auditor gedurende een I&AMimplementatie wordt in hoofdstuk 4 beschreven. 3.4 Deelproducten van een Identity & Access Management implementatie Onderstaand schema geeft aan welke deelproducten er per fase opgeleverd kunnen worden tijdens een I&AM-implementatietraject. Deliverables per fasedeliv erables per fase Projectplan Visiedocument Procesbeschrijving Planning Architectuur model Functioneel ontwerp Systeem specificaties Technisch Ontwerp Ontwikkeling/ Pakketselectie Procedures Productie Testen Service Figuur 4. Deelproducten per fase 12

17 Omdat de naamgeving van de deelproducten zoals weergegeven in figuur 4 generiek is voor de uitvoering van projecten, volgt hieronder een beschrijving van elk van de deelproducten hoe zich deze verhouden tot een I&AM-implementatietraject. Initiatieffase: - Projectplan In het projectplan voor een I&AM-implementatietraject wordt het eigenaarschap en de projectorganisatie beschreven. Een projectplan voor I&AM zou tevens moeten beschrijven wat de aanleiding is geweest om over te gaan tot een I&AM-oplossing (business drivers), welke I&AMdeliverables er opgeleverd zullen worden en welk doel of welke projectdoelen gehaald zullen worden. In feite wordt in dit document de opgestelde business case (zie paragraaf 3.2) verwerkt en gepresenteerd aan een breder publiek. Tevens geeft dit document een indicatie van de kosten die met de implementatie gemoeid zijn en welke de verdere kosten en opbrengsten I&AM met zich meebrengt. De projectplanning geeft per fase aan wat de geplande start en einddata zijn. De projectrisico s die zijn onderkend dient men ook terug te vinden in het projectplan. Dit projectplan dient goedkeuring te krijgen van het management van de organisatie. Afhankelijk van het totaalbudget kan deze goedkeuring door verschillende gremia worden afgegeven. Definitiefase: - Visiedocument In deze fase mag men een document verwachten waarin de projectorganisatie hun visie beschrijft ten aanzien van de I&AM-oplossing. Na de initiatieffase heeft de projectgroep hun visie op I&AM meer gestalte kunnen geven, onder meer door middel van het opstellen van enkele guiding principles. Deze beschrijven de mate waarin er moet worden voldaan aan bepaalde eisen (bijvoorbeeld WBP). Het zijn de uitgangspunten van het I&AM implementatietraject. - Procesbeschrijvingen De processen die wijzigen door de implementatie van I&AM dienen in kaart te worden gebracht en per proces dient er een verantwoordelijke te worden aangewezen. Het betreft hier processen voor het toekennen van autorisaties aan indiensttreders, uitdiensttreders, medewerkers die intern wisselen van functie, wijzigingen in autorisaties, monitoring van autorisaties etc. Een eindverantwoordelijke voor alle procesbeschrijvingen is, afhankelijk van de grootte van een organisatie, wenselijk. Daarnaast dienen verantwoordelijkheden te worden toegekend aan de betrokken functionarissen (bijvoorbeeld proces-, systeem- en objecteigenaren, information security officer(s), internal auditor(s) etc.). - Planning In de definitiefase dient er een planning te worden opgeleverd, gebaseerd op de globale(re) planning uit het goedgekeurde projectplan. Een dergelijke planning omvat de hier aangegeven fasering met daarin per deelproduct een overzicht van alle bijbehorende activiteiten en resources. In deze planning wordt naast het tijdsbudget ook de gespendeerde tijd per activiteit bijgehouden. Ook kan er per verantwoordelijk team of individu een planning worden gehandhaafd voor de I&AM-implementatie. 13

18 Ontwerpfase: - Architectuurmodel In deze fase zal de organisatie een architectuurmodel opstellen. Deze omvat de beschrijving en analyse van de huidige architectuur en die van de nieuwe architectuur waarbij de I&AM-oplossing geïmplementeerd zal zijn. Hierbij valt te denken aan de interfaces tussen de bronsystemen van personeelsgegevens (bijv. HR-applicatie) en de I&AM-applicatie en de interfaces tussen de I&AMapplicatie en de doelsystemen (bijv. Active Directory Services). Alle betrokken processen (zoals beschreven in paragraaf 2.2.2) worden geclusterd tot een samenhangend geheel. - Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp behelst de functionele eisen ten aanzien van het autorisatie-, gebruikers- en authenticatiebeheer, het provisioningsproces en monitoring en auditing. In dit ontwerp worden de bronsystemen aangeduid voor de I&AM-oplossing, welke functionele specificaties zijn geïdentificeerd op basis van de procesbeschrijvingen/interviews met betrokkenen en/of systeemeigenaren en welke attributen onderkend worden per functionele specificatie. In het functioneel ontwerp wordt ook het autorisatiemodel gestalte gegeven. Wanneer een organisatie kiest voor een off-the-shelf oplossing in plaats van eigen ontwikkeling, dient het functioneel ontwerp als input voor een Request for Information aan leveranciers. Voorbereidingsfase: - Systeemspecificaties In dit document zijn de systeemeisen waaraan de I&AM-applicatie moet voldoen om te integreren in de bestaande infrastructuur van de organisatie vastgelegd. Deze informatie is zowel van belang voor het traject van een pakketselectie als voor het zelf ontwikkelen van een I&AM-applicatie. - Technisch ontwerp In deze fase dient het helder te zijn of de I&AM-applicatie (als onderdeel van de I&AMtotaaloplossing) maatwerk betreft of een off-the-shelf oplossing en moet als zodanig verwerkt zijn in het technisch ontwerp. In het technisch ontwerp is vastgelegd hoe de functionaliteit zoals beschreven in het functioneel ontwerp zal worden gerealiseerd. Het technisch ontwerp beschrijft o.a. de systeemprocedures, specificaties van de interfaces en de gegevensstromen met betrekking tot gebruikers, groepen, rollen etc., opslagstructuur van gegevens. - Ontwikkelen / Pakketselectie In deze fase wordt de I&AM-oplossing ook daadwerkelijk gebouwd of vindt de pakketselectie plaats. Van belang zijn hierbij het opgestelde functioneel- en technischontwerp. - Procedures In de voorbereidingsfase worden de procedures opgesteld. Deze procedures beschrijven het gebruik van de nieuwe I&AM-oplossing. Waar mogelijk en van toepassing in dit stadium van de implementatie, worden er ook procedures opgesteld ten aanzien van het gebruik van de afzonderlijke 14

19 applicaties die betroken zijn bij de I&AM-oplossing. De werking en het gebruik van de interfaces tussen applicaties worden ook in deze procedures beschreven. Communicatielijnen tussen lijnmanagers, IT en HR (ervan uitgaande dat deze zorgt voor brongegevens, kunnen ook elders hun oorsprong vinden in het geval van externe medewerkers of bijvoorbeeld third parties). Voor het einde van het implementatieproject zullen de procedures geformaliseerd moeten worden. Realisatiefase: - Testen Het testen van de I&AM-oplossing geschied aan de hand van de opgestelde functionele specificaties. Deze functionele specificaties beschrijven het gebruik van de autorisatiemanagement, gebruikersbeheer, authenticatiemanagement, provisioning en auditing en monitoring processen. Bij het proces gebruikersbeheer bijvoorbeeld, kunnen de volgende scenario s getest worden aan de hand van de functionele specificaties: - indiensttreding medewerker; - indiensttreding externe medewerker; - transfer van een medewerker naar een andere afdeling/functie; - uitdiensttreden van een medewerker; - onverwachte uitdiensttreding van een medewerker. In de testdocumentatie zal per scenario een aantal testactiviteiten plaatsvinden waarvan de verwachte uitkomst is vastgelegd. In een separaat document worden de testresultaten gedocumenteerd en wordt de vergelijking gemaakt tussen de verwachte en gerealiseerde uitkomsten van het testwerk. Functionaliteit van de I&AM-applicatie(s) en/of interfaces kunnen op basis van de uitkomsten van het testwerk worden bijgesteld. Deze exercitie wordt ook uitgevoerd voor de overige processen van I&AM. Voor het testen van de I&AM-oplossing dient gebruik gemaakt te worden van een separate test/acceptatieomgeving. - Productie Zoals in paragraaf 3.3 aangegeven, kan een organisatie ervoor kiezen om de implementatie van een I&AM oplossing per doelsysteem uit te voeren. Het in productie nemen van een I&AM-oplossing behoort na een gedegen acceptatietest via een change management proces te verlopen. Op zich zou het in productie nemen van een I&AM-oplossing niet als deelproduct gezien hoeven te worden, maar er zijn een aantal aspecten die van belang zijn voor het slagen van een dergelijk traject, namelijk het opstellen (en finaliseren) van een beleid ten aanzien van I&AM. Dit beleid dient te worden uitgedragen door het management van de organisatie. Dit beleid dient ook het eigenaarschap te beleggen van I&AM en alle bijbehorende processen. Tevens dient het eigenaarschap van de betrokken applicaties belegd te worden binnen de organisatie, voor zover dit nog niet gebeurd is. Nazorgfase: - Service In de nazorgfase worden de procedures en handleidingen gefinaliseerd en opgeleverd. Gebruikerstraining kan ook beschouwd worden als een service in deze fase. Tevens dient er 15

20 gecontroleerd te worden of alle opmerkingen naar aanleiding van de (acceptatie)test verwerkt en eventuele afwijkingen gecorrigeerd zijn. 3.6 Samenvatting In dit hoofdstuk is de deelvraag Hoe ziet een stappenplan eruit met betrekking tot de implementatie van Identity & Access Management en welke deelproducten horen bij deze stappen? vanuit de theorie beantwoord. Vanuit de beschikbare literatuur is een generiek implementatiemodel geschetst met de daarbij behorende deelproducten ten behoeve van een I&AM-oplossing. Of het in de praktijk ook daadwerkelijk op een dergelijke manier wordt uitgevoerd, is door middel van een case study onderzocht en zijn er interviews gehouden met experts op het gebied van I&AM. 16

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU Mark van Loon WEBPUBLICATIE NR. 50 Verkennende studie voor het rapport ioverheid De voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie