Session d information du / Infosessie van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015"

Transcriptie

1 Session d information du / Infosessie van Cahier spécial des charges/bestek SM : Identity & Access Management - Maintenance Numéro/ nummer Page/ pagina Point/ punt 1 46 Sectie III111 en III112 Questions/vragen Er wordt vermeld dat de overgrote meerderheid van de applicaties die worden gebruikt binnen FODFin afhankelijk is van de IAM-oplossing die bestaat uit Sun Identity Manager, Sun Access Management OpenSSO en Sun Directory Server Kan er in detail aangegeven worden welke systemen gekoppeld zijn met de IAMoplossing en op welke manier? Graag minimum volgende vragen beantwoorden: -Systeemnaam, type en versie? - Bron of doelsysteem? - Gekoppeld met welk onderdeel van de IAM-oplossing: Sun IDM, SSO of Directory Server? - Communicatiemethode van de koppeling? (jdbc, file transfer, webservices, queue, ) - Frequentie van communicatie? (real-time, gepland,?) Réponses/antwoorden 1 Externe componenten verbonden met Sun Identity Manager 11 Bron 111 CSV files Gesynchroniseerd met de authentieke bron twee keer per dag Een andere CSV file is elk uur gesynchroniseerd 12 DOEL 121 LDAP Directory server Component van de IAM oplossing gebruikt zoals identiteits databank door de toepassingen van FOD Financïen Methode : JNDI 122 Microsoft AD Beheerd door FOD Financïen Synchro: real-time + synchro van wachtwoorden via het Windows wachtwoord wijziging scherm Methode: via Sun Identity AD Gateway Huidige Versie: Windows Server 2008 R2 123 Lotus Notes

2 Beheerd door FOD Financïen Methode : via Sun Identity Domino Gateway Huidige Versie : DB2 databank Beheerd door FOD Financïen Methode : JDBC 125 Web Service Beheerd door FOD Financïen Methode : custom webservice client Java 126 CSV file Gebruikers lijst met enkele atributen verstuurd via FTP naar een FOD Financïen server Synchro : periodiek 2 Externe componenten verbonden met Sun OpenSSO 21 Lotus Notes OS : Solaris Methode : Sun OpenSSO Policy Agent 22 WebLogic OS : Solaris Methode : custom client Java code met gebruik van de client library geleverd door Sun OpenSSO 23 Microsoft IIS OS : Windows Server 2008R2, 2012 Methode : Sun OpenSSO Policy Agent Huidige versies: 7, Apache

3 OS : Solaris 10, Windows Server 2008R2, 2012 Methode : Sun OpenSSO Policy Agent Huidige versies: 20, NET & Cobol OS : Windows Methode : via calls naar webservice ontwikkeld door de IAM team en geinstalleerd op de servers waarop OpenSSO geinstalleerd is 3 Externe componenten verbonden met Sun LDAP Directory Servers Naast de componenten van de IAM oplossing gebruiken verschillende andere servers de LDAP Directory Servers als de referentie databank van identiteiten (ambtenaren, diensten,) Het LDAP protocol wordt uitsluitend gebruikt On indique que la majorité des applications qui sont utilisées par le SPF Fin dépendent de la solution IAM qui provient de Sun Identity Manager, Sun Access Management OpenSSO et Sun Directory Server Peut-on indiquer en détail quels systèmes sont connectés à la solution IAM et de quelle manière? Veuillez répondre au moins aux questions suivantes: Nom du système, type et version? Système source ou cible? Connecté à quel composant de la solution IAM: Sun IDM, SSO ou Directory Server? Méthode de communication de la connexion? (jdbc, file 1 Composants externes connectés à Sun IDM 11 Source 111 Fichiers CSV Synchronisés deux fois par jour depuis la source authentique Un autre fichier CSV est synchronisé toutes les heures 12 Cibles 121 LDAP Directory server Composant de la solution IAM utilisé comme base de données d'identités par les applications du SPF Finances

4 transfer, webservices, queue, ) Fréquence de la communication (real-time, planning?) Méthode : JNDI 122 Microsoft AD Géré par le SPF Finances + synchro des mots de passe depuis écran de changement de mot de passe de Windows Méthode : via Sun Identity AD Gateway Version actuelle : Windows Server 2008 R2 123 Lotus Notes Géré par le SPF Finances Méthode : via Sun Identity Domino Gateway Version actuelle : Base de données DB2 Gérée par le SPF Finances Mécanisme : JDBC 125 Web Service Géré par le SPF Finances Méthode : custom webservice client Java 126 Fichier CSV Liste d'utilisateurs comprenant certains attributs envoyée par FTP vers un serveur du SPF Finances Synchro : périodique 2 Systèmes externes connectés à Sun OpenSSO 21 Lotus Notes OS : Solaris Méthode : Sun OpenSSO Policy Agent

5 2 54 Sectie III34 Wat exact houdt een hersteltest in voor FODFin? Is dit data recovery, software recovery, hardware recovery,? 22 WebLogic OS : Solaris Méthode : custom client Java code développé grâce à la librairie cliente fournie par Sun OpenSSO 23 Microsoft IIS OS : Windows Server 2008R2, 2012 Méthode : Sun OpenSSO Policy Agent Versions actuelles: 7, Apache OS : Solaris 10, Windows Server 2008R2, 2012 Méthode : Sun OpenSSO Policy Agent Versions actuelles: 20, NET & Cobol OS : Windows Méthode : via appels à des webservices custom développés par l'équipe IAM et déployés sur les serveurs Sun sur lesquels OpenSSO est installé 3 Systèmes externes connectés au LDAP Directory Servers Outre les différents composants de la solution IAM, de nombreux serveurs accèdent aux Directory Servers LDAP utilisé commé base de données d'identités (fonctionnaires, services,) de référence Le protocole LDAP exclusivement est utilisé Software en hardware recovery Qu'entend-on exactement au SPF Fin par un test de

6 réparation? Est-ce du data recovery, software recovery, hardware recovery,? 3 55 Sectie III35 Wat is de huidige monitoring setup om 99,8% availability te verzekeren? Via welke acties/tools worden issues getraceerd en op welke manier wordt tijdens en buiten business hours de helpdesk of oncall hiervan verwittigd? Deze vraag is voor een klein stuk beantwoord in het document Annexe NL document confidentielpdf De monitoring gebeurt wsl via Nagios en buiten office hours wordt er een SMS gestuurd Maar de monitoring setup en werking mag in meer detail verduidelijkt worden Software et hardware recovery Dankzij nagios scripten ontwikkeld met tools zoals bash, perl en wget worden scenarii van verbinding met de verschillende componenten van de oplossing periodiek uitgevoerd in de verschillende omgevingen De responstijden zijn ook gemeten zodat een SMS notificatie naar het support team kan gestuurd worden Veel complementaire scripten worden ook uitgevoerd om functionele afwijkingen op te sporen De kosten van het SMS platform zijn voor rekening van de aannemer Quel est le set-up actuel du monitoring pour assurer 99,8 % availibility? Par quelles actions /tools les cas sont détectés et de quelle façon on en avertit pendant ou après les heures de bureau le helpdesk ou l'oncall? Début de réponse dans le document " Annexe - document confidentielpdf Le monitoring se passe probablement via Nagios et en dehors les heures de bureau par un SMS Par contre, le monitoring setup et le fonctionnement peuvent être expliqués plus en détail De opdracht is voor maximaal 3 jaar, maar op eenvoudig verzoek van FODFin kan het onderhoud Grâce à des scripts nagios développés à l'aide d'outils tels que bash, perl et wget, des scenarii de connexion aux différents composants de la solution sont exécutés périodiquement dans les différents environnements Les temps de réponse sont également mesurés de manière à pouvoir envoyer une notification à l'équipe de support via SMS De nombreux scripts complémentaires sont également exécutés pour détecter des anomalies fonctionnelles Les coûts de la plateforme de SMS sont à prendre en charge par l'adjudicataire De prijs die in het offerteformulier moet worden vermeld, is de jaarlijkse prijs zoals opgenomen in de inventaris van

7 4 Sectie I7 verlengd worden met een jaar Moeten we de kosten voor dat extra jaar in rekening brengen in de offerte? Zoja, is dit een apart addendum dat niet deel uit maakt van de initiële totaalprijs, of moet dit reeds in de eindprijs omvat zitten? Le marché a une durée maximum de 3 ans mais sur simple demande du SPF Fin, la maintenance peut être prolongée d'un an Faut il inclure les frais complémentaires dans l'offre? Si oui, est-ce un addendum séparé qui ne fait pas partie du prix total initial ou faut-il déjà l inclure dans le prix final? bijlage C De prijs blijft identiek gedurende de gehele duur van het contract, onverminderd de bepalingen die onder punt I7 van het bestek zijn opgenomen Le prix à mentionner dans le formulaire d offre est le prix annuel repris à l inventaire de l annexe C Le prix reste identique pendant toute la durée du contrat sauf dispositions reprises au point I7 du cahier spécial des charges 5 Sectie III ,6,56,57 Kan men per vermelde SLA-parameter aangeven wat de huidige SLA-norm is die effectief in praktijk gehaald wordt tijdens en buiten kantooruren met de huidige omgevings- en support setup? Graag een historiek van de incidenten (P1,P2,P3) tijdens de voorbije jaren Aard van het incident, Peut-on indiquer par paramètre SLA quelle est la norme actuelle SLA obtenue dans la pratique pendant et en dehors des heures de bureau avec le setup actuel de l'environnement et du support? Veuillez donner un historique des incidents (P1, P2, P3)au cours des années précédentes Nature de l'incident Wat wordt er verstaan onder kantoor uren? Pag34,paragraaf bovenaan pagina : Onder normale kantooruren worden verstaan alle De in acht te nemen norm is deze die is opgenomen in de SLA van het bestek De incidenten worden weerspiegeld in de resultaten van de SLA (vertrouwelijk document) De functionele aanvragen worden ter plaatse behandeld door de helpdesk La norme à respecter est celle reprise dans le SLA du cahier spécial des charges Les incidents sont reflétés par les résultats du SLA (document confidentiel) Les demandes fonctionnelles sont traitées par le hepdesk sur place

8 werkdagen van maandag tot vrijdag, van 08u30 tot 17u00 Pag62 : SLA Norm : de kantooruren van 06u30 tot 19u00 Onder normale kantooruren worden verstaan alle werkdagen van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 17u00 SLA Norm : beschikbaarheid van het systeem 99% van 6u30 tot 19u00 95% van 19u01 tot 6u29 Qu entend-t-on par heures de bureau? Pag34 paragraphe en début de page : Par heures de bureau normales, nous entendons les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 Page 62 : Norme SLA : les heures de bureau de 6h30 à 19h00 Par heures de bureau normales, nous entendons les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 Norme SLA = disponibilité du système : 99% de 6h30 à 19h00 95% de 19h01 à 6h ,57 III5 Wanneer dient er iemand aanwezig te zijn? Omkadering van de opdracht : De opdrachtnemer ervoor zorgen dat er elke werkdag tussen 830 en 17 uur minstens één persoon aanwezig is bij de FOD Financiën De helpdesk ter plaatse wordt verzekerd tijdens de openingsuren van de diensten van de FOD Financiën, van 730 tot 17 uur De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat er elke werkdag tussen 830 en 17 uur minstens één persoon aanwezig is bij de FOD Financiën Er dient te worden gelezen : De helpdesk ter plaatse wordt verzekerd tijdens de openingsuren van de diensten van de FOD Financiën, van 8u30 tot 17 uur Quand quelqu un doit-il être présent? Encadrement du marché : L adjudicataire veillera à assurer la présence d au moins une personne, chaque jour ouvrable,au sein du SPF L adjudicataire veillera à assurer la présence d au moins une personne, chaque jour ouvrable,au sein du SPF Finances entre

9 Finances entre 8h30 et 17h00 Le helpdesk sur place est assuré pendant les heures d ouverture des services du SPF Finances de 7h30 à 17h0 8 6 I53 Betrokkenheid gedurende de laatste 2 jaren als externe bij IAM gebeuren is onverenigbaar met het uitvoeren van dit IAM Maintenance bestek In 2015 zal FOD Fin een overheidsopdracht publiceren voor het nieuwe IAM platform 8h30 et 17h00 Il y a lieu de lire : Le helpdesk sur place est assuré pendant les heures d ouverture des services du SPF Finances de 8h30 à 17h00 De bepalingen waarvan sprake onder punt I53 van het bestek worden strikt geïnterpreteerd Belangstellenden moeten derhalve voor zichzelf nagaan of de precieze hoedanigheid waarin hij/zij als externe medewerker is betrokken geweest bij het IAM project een onverenigbaarheid uitmaakt voor de hoedanigheid waaronder hij/zij overweegt deel te nemen aan de huidige overheidsopdracht Etre impliqué pendant les deux dernières années comme externe avec IAM, est incompatible avec l exécution de ce cahier des charges IAM Maintenance En 2015, le SPF Finances publiera un marché public pour la nouvelle plateformeiam Les dispositions dont il est question au point I53 du cahier spécial des charges sont strictement interprétées Les intéressés doivent dès lors vérifier par eux-mêmes si la situation précise dans laquelle il/elle est concerné(e) dans le projet IAM crée-elle une incompatibilité en fonction de la qualité avec laquelle il considère prendre part au marché actuel 9 46 Is het uitvoeren van dit IAM Maintenance contract als externe partij een onverenigbaarheid voor het uitvoeren van het nieuwe in 2015 nog te publiceren IAM bestek? De vragen en antwoorden kunnen enkel betrekking op het huidige bestek In het huidige bestek worden geen onverenigbaarheden met toekomstige projecten beschreven Est-ce que l exécution du contrat Maintenance IAM en qualité de partenaire extérieur est une incompatibilité pour l exécution du nouveau cahier des charges IAM à paraître en 2015? Les questions et les réponses ne peuvent concerner que le cahier des charges en cours Aucune incompatibilité avec des futurs projets ne sont décrites dans le cahier spécial des charges actuel

10

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen.

Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen. Volledig reglement van de wedstrijd 'Win! Marlene!' Aangekondigd door: VOG Gen.landw.Ges. Jakobistraße 1 A I 39018 Terlan / Italien BTW-nummer IT00122310212 - Terlano BZ Italië Officiële vertegenwoordiger:

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (maatschappelijke zetel: Reebokstraat 28 1000 Brussel) (ondernemingsnummer 0409.395.428) STATUTEN (19/05/2011) FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL

CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 2014 GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Neerlegging-Dépôt: 24/04/2013 Regist.-Enregistr.: 22/06/2013 N : 114987/C0/331 PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZUNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2013 in uitvoering

Nadere informatie