1. NIEUWE WET BETREFFENDE DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. NIEUWE WET BETREFFENDE DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING"

Transcriptie

1

2 1.NIEUWEWETBETREFFENDEDEBELGISCHEONTWIKKELINGSSAMENWERKING In 2005 werd het thema kinderrechten via een amendement als transversaal thema opgenomenindewetopdebelgischeinternationalesamenwerkingvan1999. Concreetbetekendeditdatsindsdezewetswijzigingkinderrechteninalleonderdelenvande Belgische ontwikkelingssamenwerking gerealiseerd moet worden, in elk beleid en elk programma inzake ontwikkelingssamenwerking is extra aandacht voor kinderen en hun rechtenvereist. In de nieuwe Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 worden kinderrechten niet langer weerhouden als een transversaal thema maar worden ze onder de hoofding mensenrechten ( mensenrechten, met inbegrip van de rechten van het kind ) ingedeeld bij de nieuwe categorie van prioritaire thema s. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe prioritaire thema s concreet zullen ingevuld worden. Wat de implementatie van deze prioritaire thema s betreft, wordt in de huidige wet ook geen verwijzing gemaakt naar de bestaande strategienota s noch naar eventuele nieuwe strategienota s. Sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen stelde hierover een parlementaire vraag aan de MinistervanOntwikkelingssamenwerking.DitishetantwoorddatMinisterLabillegaf opdinsdag21mei2013: Watishetverschiltusseneenprioritaireneentransversaalthema? De nieuwe Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bepaalt drie prioritaire thema s: de mensenrechten met inbegrip van kinderrechten, het waardig en duurzaamwerkendemaatschappijopbouw. De prioritaire thema s zijn toepasselijk voor alle actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Een prioritair thema impliceert dus niet dat men zich opsluit in een verticale sector. Hetfeitdatdekinderrechteneenprioritairesectorwordt,impliceertdaterspecifieke aandachtaanwordtgegeven. De nieuwe Wet bepaalt twee transversale thema s: gender en leefmilieu. De transversale thema s vergen een systematische screening van elke interventie van Ontwikkelingssamenwerkingenspecifiekeinstrumenten.Daarnaastbestaaterookeen rapportageverplichtingbijdeoeso/dacvoorgenderenleefmilieu. Hoe zullen de prioritaire thema s concreet ingevuld worden? Kan een prioritair thema ookeenhorizontaleinvullingkrijgen? De prioritaire thema s zullen dus een horizontale invulling krijgen. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de duurzame menselijke ontwikkeling alsalgemenedoelstellingenschrijftzichinhetkadervandeontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (MDGs). En alle MDGs hebben een rechtstreekse of onrechtstreekseimpactopdekinderrechten. Nieuwsbrief juni2013/2

3 Erbestaandusaltalrijkesituatieswaarbijdekinderrechtenindesectorenendomeinen van de ontwikkelingssamenwerking geïntegreerd zijn en dit zal blijven gebeuren. Bijvoorbeeld: Ophetvlakvanhetonderwijs,werdeenpartnerschapontwikkeldinhetkadervan het Global Partnership for Education. Dit partnerschap draagt rechtstreeks bij aankinderrechten. Op multilateraal niveau, blijft ons partnerschap met UNICEF zich verder ontwikkelen. Erdientwordenopgemerktdatdehorizontalebenaderingookvantoepassingisin humanitaire hulp, waarbij rekening wordt gehouden met de kinderrechten: enerzijdszijnkinderenvaakdeeerstebegunstigdenvandezesteunen anderzijds hebbenalleinterventieseenimpactopdekinderen. Bovendien, kunnen, naast de horizontale aanpak, de kinderrechten ook het onderwerpuitmakenvanspecifiekeprojectenenprogramma s. Wat zijn de richtlijnen voor de administraties in verband met prioritaire thema s? Blijven de huidige strategienota s gelden of komen er nieuwe strategienota s? De nieuwe Wet zal uitgewerkt worden in een reeks van instrumenten, waaronder strategienota s. De meeste strategienota s blijven geldig. Recent werden een aantal nieuwe strategienota s opgemaakt, meer bepaald een strategienota over de MIC-landen en een andere over de fragiele situaties. Daarnaast zijn er momenteel een aantal evaluaties van bestaande strategienota s, meer bepaald van gender en leefmilieu, lopende. Een aantal nieuwe nota s zijn verder in opmaak, onder meer over de privé sector. Het zal waarschijnlijk zinvol zijn om te controleren of een herziening van de strategienota over de Eerbied voor de Rechten van het Kind nodig is. Verder valt op te merken dat de strategienota over de Eerbied voor de Rechten van het Kind gebaseerd is op het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. Het is duidelijk dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking deze Conventiezal blijvenuitvoeren,inhetbijzonderartikel4betreffendeinternationalesamenwerking,in overeenstemmingmethetengagementdatbelgiëterzakegenomenheeft. HetPlatformKinderrechteninOntwikkelingssamenwerkingheefteruitdrukkelijkvoorgepleit kinderrechten te behouden als transversaal thema in de nieuwe wet en we zijn dan ook tevredenoverhetfeitdathetthemakinderrechtenexplicietwerdopgenomenindenieuwe wet. Vooronsblijfteenhorizontaleinvullingvanthemakinderrechtenvooropstaan.Kinderrechten kunnenwatonsbetreftnietuitsluitendeenverticalesectorwordenwaarbijenkeleenaantal specifieke interventies in het voordeel van kinderen worden ondernomen. Kinderrechten dienen een aandachtspunt te zijn in alle thema s en sectoren waarbinnen de Belgische ontwikkelingssamenwerkingactiefis,nietinhetminstindesectorenwaaropheteerstezicht delinkmetkinderrechtenminderevidentis. Nieuwsbrief juni2013/3

4 Voor het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is het behoud van een horizontaleaanpakvanhetthemakinderrechtenindewetopdeinternationalesamenwerking noodzakelijk met het oog op een effectieve ontwikkelingssamenwerking die aandacht heeft voorduurzameontwikkelingenderechtenvandemeestkwetsbarenentevenseenlogische consequentie vanuit een internationale en Europese context. We hopen verder te kunnen bouwen op de verwezenlijkingen en inspanningen van de laatste jaren op het vlak van kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en vertrouwen erop dat het Belgischeengagementtenaanzienvankinderenenhunrechtenverderuitgebreidzalworden. Jullievindendenieuwewetviaonderstaandelink: aart_2013_tcm pdf 2.KINDERRECHTENINHETBELGISCHONTWIKKELINGSAGENTSCHAP(BTC) BTC Infocyclus Naenkeleproefmoduleseind2012werdhetthemakinderrechtenditjaaropgenomeninde InfocyclusvanhetBelgischOntwikkelingsagentschap(BTC). DeInfocyclusiseenopleidingdieeenoverzichtbiedtvandeinternationalesamenwerkingen deproblematiekvandenoord-zuidverhoudingen.dezeopleidingwordtgeorganiseerdvoor iedereendieindeontwikkelingssamenwerkingwerktofwilwerken. Tijdens de opleiding komt een gevarieerde lesinhoud aan bod met thema s zoals de economisch internationale context, antropologie, milieu, humanitaire hulp, acties van ngo s engelijkekansenvoormannenenvrouwen. En vanaf nu dus ook kinderrechten Tijdens de module kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking geven de leden van het PlatformeenoverzichtvandekinderrechtenzoalsvastgelegdinhetInternationaalVerdrag inzakederechtenvanhetkindendeplaatshiervan(zowelintheoriealspraktijk)binnende ontwikkelingssamenwerking.hoezieteenkinderrechtenbenadering eruitenhoekandiein de dagelijkse praktijk toegepast worden? In een module van drie uren geven wij een antwoord op deze vragen en reflecteren we samen over een transversale aanpak van kinderrechtenbinnendeontwikkelingssamenwerking. MeerinformatieoverdeBTCinfocyclusvindtuviahttp:// Focal point kinderrechten Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap heeft sinds kort een focal point kinderrechten. Het gaat om mevrouw Marleen Bosmans, Expert HIV/aids Mainstreaming, en mevrouw Wendy Braeken,ExpertOnderwijs,diehetthemakinderrechtenzullenopvolgen. Nieuwsbrief juni2013/4

5 In september 2000 organiseerden de Verenigde Naties een Millenniumtop in New York. Alle lidstaten bekrachtigden daar een verklaring waarin acht millenniumdoelstellingen naar voor werden geschoven om de armoede in de wereld te bestrijden. Alle regeringen gingen de belofteaanomdezedoelstellingengezamenlijkterealiserentegen2015. Metnogtweejaartegaantot2015isdesituatiekritiek.Enkelebelangrijkedoelen,zoalshet halveren van de extreme armoede, lijken te worden gerealiseerd. Maar zelfs waar de cijfers gehaald zouden worden, blijven de problemen gigantisch. In het aanpakken van andere problemen,zoalsdekinder-ofmoedersterftewordtlichtevooruitganggeboekt,maarblijven deminimaalgeformuleerdedoelenverbuitenbereik. Intussenishetinternationaaldebatoverwatermoetgebeurenna2015volopaandegang.De inzetvandatdebatisoferaldannieteennieuwbreedgedragenkadervoorinternationale samenwerking komt en hoe dat kader echt een instrument kan worden om het recht op ontwikkelingvanelkewereldburgertegaranderen. Indeaanloopnaar2015zijndeVerenigdeNaties(VN)begonnenmethetplannenvaneenreeks raadplegingen om de post-2015 agenda vorm te geven. Dit proces omvat onder andere de oprichting van een High Level Panel, een Open Working Group on the SDG s en een Global Conversation nationale en thematische consultaties die allemaal bijdragen aan een visie voordewerelddiewena2015willen. 3.POST-2015AGENDA HetPlatformhadhierovereeninterviewmetJanVandemoortele,éénvandearchitecten vandemillenniumdoelstellingen. SommigeMDGslijkenreedsgehaaldtezijnofzekergehaaldtezullen wordentegen2015.hoezietudestandvanzakenvandemdgs?bent u optimistisch over het halen ervan? En wat zal bepalen of we ze al dannietzullenhalen? DewereldhaaltdeMDGsniet.Destatistiekentonendatduidelijkaan.Het verhaal dat we de doelstellingen in verband met armoede, water en krottenwijken reeds hebben gehaald, zo n 5 jaar voor de afgesproken datum, is flauwe kul (zie 2-pager 0MDG%20progress.pdf). Die stelling is gebaseerd op statstictics on steroids. Waarschijnlijkhalenwededoelstellinginverbandmetondervoedingengenderpariteitop lagereschool;meerniet. Dediscussiesrondeenontwikkelingskadervoorna2015zijnvolopbezig.Bijdeopmaak daarvan is het belangrijk te kijken naar wat we kunnen leren uit de MDGs. Wat zijn volgensudebelangrijkstelessendiewemoetentrekkenuitdemdgs,debelangrijkste puntendiewemoetenmeenemen? De verrassend grote aandacht die de doelstellingen kregen, is te wijten aan drie sterke kenmerken: ze zijn duidelijk, beknopt en meetbaar. De ontwerpers van de post-2015 Nieuwsbrief juni2013/5

6 agenda zullen er goed aan doen om dit in hun achterhoofd te houden. Toch zijn de valkuilen voor de post-2015 agenda reeds zichtbaar: een overvolle agenda; een receptenboek, vol met strategieën over hoe die doelstellingen moeten nagestreefd worden; en doelstellingen die niet toepasselijk zijn voor de rijke landen en dus geen universeleagenda(donor-schap). ErwordtdeMDGsverwetendeongelijkheidindehandgewerkttehebben.Bentuhet daarmeeeens? Ongelijkheid staat wel degelijk vermeld in de MDGs, maar dit aspect werd stelselmatig verwaarloosddoordewereldbankdiebelastismetdemonitoringvandedoelstellingin verband met armoede. Waarschijnlijk paste ongelijkheid niet goed in het neoliberale beleid dat na het einde van de Koude Oorlog zoveel aanzien verwierf. Vandaag, na de financiële crisis, is die arrogante houding iets verminderd. Ook zijn de statistische gegevensoverongelijkheidonweerlegbaargeworden deovergrotemeerderheidvande landenzieneentoenameinongelijkheid.hetisaljarendatiksteldatwedemdgsniet zullenhalenomdatdevooruitgangdiegeboektwordt,ontsnaptaandeallerarmsten.er bestaat een systematische discriminatie ten opzichte van de onderste lagen in de samenleving. Vandaar dat de betekenis van de MDGs steeds verder verschuift naar Minding Development Gaps. Het is niet een gebrek aan economische groei, ontwikkelingshulp of good governance dat aan de basis ligt dat de MDGs niet worden gehaald;hetistewijtenaandegroeiendeongelijkheid.zolangdebeleidsmakersditniet willenaanvaarden,zullenwediedoelstellingennooithalen.zolangdatnietgebeurt,heeft hetweinigzinomeendiscussietevoerenoverhoeongelijkheidkanopgenomenwordenin depost-2015agenda. EriseenHighLevelPanel,eenopenworkinggroup,erzijnthematischeconsultaties bezig,enlandenconsultaties.uwasheelnauwbetrokkenbijdeopmaakvandemdgs. Watvindtuvandemanierwaaropditnieuwekadertotstandkomt? Ikverheugmedatzoveelmensenenorganisatiesdeelnemenaandediscussiesomtrentde post-2015agenda.datisheelgoedenmoetgehandhaafdblijvenvooreentijd.maarop een bepaald ogenblik zal een persoon of een kleine groep mensen de leiding moeten nemenomaldeideeënensuggestiesineengoeiesyntheseteverwerken.hetishierdatik me zorgen maak. Wie zal de leiding op zich nemen? Momenteel zien we twee parallelle discussiesgaande,eenoverdemdgs,deandereoverdesdgs(sustainabledevelopment Goals).Hetlijktalsofwetweekampenhebben:diegenendiebezorgdzijnoverarmoede, de anderen over het klimaat. De verhouding tussen de MDG- en SDG-debatten loopt allesbehalvevlot.hetgebrekaanleidingispijnlijk.devnsecretaris-generaalwildeleiding blijkbaar niet op zich nemen; waarschijnlijk omdat de lidstaten hem dat niet gunnen. Vandaar dat alle werk omtrent de post-2015 agenda op armafstand van Ban Ki-moon wordt gehouden. De leider(s) die de post-2015 agenda uiteindelijk zal opstellen moet iemandzijndienietenkelvaneenvoldoendehoogkaliberis,maardieookgezienwordt als een eerlijke dealmaker ; iemand die respect opbrengt zelfs als zijn/haar beslissingen en keuzes niet in de lijn liggen van de grote lidstaten bij de VN of van de regionale groeperingen van landen. Een soort Lula is nodig; maar zo n mensen worden er blijkbaar nietbijbetrokken. Ik speelde de rol van gatekeeper bij het opstellen van de MDGs. Ik stel meelkedagdevraagwiedieondankbarerolzalwaarnemenvoordepost-2015agenda.als niemanddatdoet,ofmagdoen,dankrijgenweonvermijdelijkeenovervolleagendadie niemandnogzalaanspreken.endanhoudenwenietsovervandesterkekenmerkenvan demdgs. Nieuwsbrief juni2013/6

7 WelkerolzietuvoordeBelgischeoverheidinditproces? Een klein land zoals België kan zich inzetten om een groep van like-minded lidstaten te verenigenomtweeurgentekeuzestemaken:(i)zorgendatereffectieveleidingkomtom dediscussiesoverdepost-2015agendatoteengoedeindetebrengen;en(ii)zorgendat dienieuweagendawerkelijkuniverseelis.devisiedatdewereldverdeeldisinnoorden Zuid is achterhaald; de opkomst van de emerging economieën en het afgaan van de submerging economieën (vooral in Europa) hebben de kaarten fundamenteel door elkaar geschud. Een globale deal tussen Noord en Zuid, zoals de MDGs,isnietmeertoepasselijk op de huidige wereld. Die bestaat erin dat de arme landen een reeks doelstellingen moeten halen terwijl de rijke landen beloven om hun hulp, schuldenaflossing en handelsbeleid aan te passen in functie van de prestaties in het Zuiden behoort tot het verleden.wemoeteneenuniverseleagendanastreven.bijvoorbeeld,alswesprekenover voedingkunnenwedoelstellingenstellenoverhongerenoverzwaarlijvigheid.zodoende worden alle landen betrokken bij zo n universele agenda. Klimaatsverandering, jeugdwerkloosheid engenderdiscriminatiezijnanderevoorbeeldenwaarwedeglobale agendaookuniverseelkunnenmaken.devraagisofderijkelandenbereidzijnomzich politiekteverbindenomspecifiekestreefcijfersnatestreven. Sommige stemmen zijn pessimistisch over het bereiken van een consensus over een nieuwkaderensprekenovereenverlengingvandemdgsinplaatsvaneennieuwpost- 2015kader.Hoeoptimistischbentuhierover? Hetisonwaarschijnlijkdatergeenakkoord uitdebuskomtinverbandmetdepost-2015 agenda.maardewarevraagishoedieagendaerzaluitzien.ikvreesdatzondereffectieve leiding,delidstatenenalleanderedeelnemersaanhetdebatenkelakkoordzullengaanals hunspecifieketopicindeagendazalwordenopgenomen.datzalonvermijdelijkleidentot eenpropvolleagendadieweinigofgeenpraktischebetekeniszalhebben.voorhenverwijs ik naar een citaat van Antoine de Saint-Exupéry, die zei Een ontwerper weet als hij perfectieheeftbereikt,nietwanneerernietsmeeraantoetevoegenvalt,maaralserniets meer is om weg te nemen. ZesvandeachtMDGshebbenrechtstreekstemakenmetkinderen.Hoezietudeplaats vankindereninhetpost-2015kader? Datlatenwebestoveraandeontwerpersvandepost-2015agenda,maarhetisevidentdat kinderen een belangrijke plaats zullen innemen in elke globale en nationale agenda. Het belangvanopvoeding,volksgezondheidenvoedingwordenbestuitgedruktviastreefcijfers enstatistiekendieonmiddellijkbetrekkinghebbenmetkinderen.streefcijfersinverband met sociale ontwikkeling en armoedebestrijding zijn een numerieke uitdrukking om kinderrechtenterealiseren.globalemdgshelpenomkinderrechtentevertaleninconcrete termen. Nieuwsbrief juni2013/7

8 Kinderrechtenindepost-2015agenda Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking gelooft dat kinderen en hun rechtencentraalmoetenstaanindepost-2015ontwikkelingsagendaomwillevandevolgende redenen: Landenzijnverplichtomhunengagementenonderinternationalewettennatekomen. AlshetmeestgeratificeerdemensenrechtenverdragzethetVerdraginzakedeRechten van het Kind nu al overheden er toe aan om alle noodzakelijke praktijken en beleidsnormen te ontwikkelen en uit te voeren die de rechten van kinderen ondersteunen. In de ontwikkelingslanden bestaat meer dan een derde van de bevolking uit kinderen onderde18jaar.ontwikkelingssamenwerkingdiegeenaandachtheeftvoorkinderenen hunrechten,sluitdanook30%vandebevolking uit. Ontwikkelingsprogramma s hebben immersnietdezelfdeimpactopkinderenalsopvolwassenen. Kinderen zijn kwetsbaarder voor de impact van armoede doordat ze in een fase van fysische en mentale ontwikkeling zijn. De manier waarop kinderen armoede en andere ontberingen ervaren verschilt van hoe volwassenen hier mee omgaan. Bijgevolg is het nodigdatdespecifiekeenvaakuniekekwetsbaarhedenvankinderenwordenerkenden gebruiktbijhetzoekennaarefficiënteoplossingenvoorarmoede. Investeren in kinderen draagt bij aan een duurzame, geïntegreerde en effectieve ontwikkeling en komt de hele maatschappij ten goede. De impact op het gebied van economische groei en sociale stabiliteit is significant. Het gebruik van de middelen toespitsen op de meest gemarginaliseerde kinderen kan ook bijdragen tot het terugdringenvandeongelijkheid,eneengroteresocialecohesiebevorderen.investeren in kinderen is noodzakelijk om de basis te leggen voor stabiliteit en welvaart in de toekomst. Kinderenzijneenbronvanveranderingeninnovatiedie,indienzeertoeinstaatgesteld worden, een transformerende impact op de samenleving kunnen hebben en tot duurzameontwikkelingkunnenleiden. Millenniumdoelstellingen:lessenlerenenverderbouwen De Millenniumdoelstellingen vormden een gezamenlijke agenda voor ontwikkelingshulp en hebben geleid tot een ongeziene hoeveelheid middelen en aandacht. Ze worden over het algemeengeassocieerdmeteensubstantiëlevooruitgangvoorveelkinderenenfamiliesover dehelewereld.tochisdevooruitgangvandeverschillendedoelstellingenongelijkverlopen engebeurdeditopeenonbillijkemanier,metmiljoenenvandearmsteenmeestkwetsbare kinderendieuitgeslotenbleven. Degevolgenhiervanvallennietteontkennen.Kinderendieondervoedzijnenregelmatigziek zijn,hebbenproblemenmethunfysiekeenmentaleontwikkelingmetnefastegevolgenvoor hun verdere scholing en instroom in arbeidsmarkt. Onderzoek van de Wereldbank heeft bijvoorbeeld aangetoond dat een vierde tot de helft van de inkomensongelijkheid bij volwassenen in Latijns-Amerika gerelateerd is aan omstandigheden in hun kindertijd. Dit verspildemenselijkpotentieelondermijntarmoedebestrijdingenduurzameontwikkeling. DeMillenniumdoelstellingenvormeneenonafgewerktprogrammadatverdermoetworden uitgewerkt in het post-2015 kader. Hierbij ligt de nadruk op het bereiken van de Millenniumdoelstellingenenandereontwikkelingsprioriteitenvoorallekinderen. Nieuwsbrief juni2013/8

9 Kinderenenhunrechtencentraalinhetpost-2015kader Ondanks de vooruitgang waarmee de Millenniumdoelstellingen geassocieerd worden, krijgen ze vaak als kritiek dat ze te ver staan van de mensenrechten en geen mensenrechtenbenadering promoten. Dit heeft bijgedragen tot een falen van het aanpakkenvandestructureleoorzakenvanarmoedeenontberingenentoteengebrekaan aandachtvoorongelijkheidendiscriminatie,beschermingenparticipatie. Het post-2015 kader moet vertrekken vanuit de rechten van de mens en de toepassing mensenrechtenbenaderingen bij het opmaken van ontwikkelingsbeleid aanmoedigen. Dit zou er toe moeten leiden dat het ontwikkelingsbeleid in lijn is met de mensenrechtenengagementendiedoordelandenwerdenaangegaan. AlshetmeestgeratificeerdemensenrechtenverdragishetVerdraginzakedeRechtenvan hetkindeenbelangrijkkaderomdepost-2015ontwikkelingsagendateondersteunenente vormen. Het Verdrag beschrijft de rechten waarop alle kinderen recht hebben, en het is gebaseerd op de principes van non-discriminatie; het belang van het kind; het recht op leven, overleven en ontwikkeling; en participatie. Deze principes zouden mee de basis moetenvormenvanhetpost-2015kader. Ondanks de overweldigende argumentatie voor het belang van investeringen in kinderen voor duurzame en effectieve ontwikkeling, ontbreken kinderrechten al te vaak op internationale agenda s. Kinderen worden zelden gezien als mensen met rechten of als actieve deelnemers in ontwikkeling, maar worden vaker beschouwd als begunstigden, lid van een familie, en afhankelijken, wiens belangen voldoende gedekt worden door het gezondheid-enonderwijsbeleid. Wanneer het over kinderen gaat is dat vaak enkel in de context van sectorgerelateerde zaken,metalsgevolgdathunbelangbinnenbelangrijkegebiedenvanontwikkeling,zoals economischegroeienduurzaamheid,wordtverwaarloosd.ditondankshetoverweldigende bewijs dat aantoont dat duurzame investeringen in menselijke kapitaal, inclusief kinderen endemeestbenadeelden,hetgrootsteeffectheeftophetterugdringenvanarmoedeenop duurzameeconomischegroei. Kinderen kunnen actieve deelnemers zijn aan ontwikkeling en hebben zelf de kracht om veranderingenteweegtebrengen.ookzijnzijdeburgersvandetoekomstdiezowelnuals laterdegevolgenvandehuidigebeslissingenzullendragen.hetisdanookbelangrijkdat kinderendemogelijkheidkrijgenomeenstemtehebbenindezebeslissingendiehenzullen beïnvloeden. Aanbevelingen Depost-2015structuurmoetkinderenenhunrechtencentraalstellen. DehuidigeMillenniumdoelstellingenzijnonafgewerkt vooruitgaanmagnietbetekenen daterwordtafgestaptvandebeloftesdiein2000werdengemaakt,denieuwestructuur moetverderbouwenopdemillenniumdoelstellingeneerderdanopnieuwtebeginnen. Equitymoeteentransversaleprioriteitzijn:hetnieuwekadermoetvanafhetbeginnagaan hoe de meest gemarginaliseerde groepen meegenomen kunnen worden in de vooruitgang. Nieuwsbrief juni2013/9

10 De post ontwikkelingsagenda moet universeel zijn in bereik, in lijn met de principes van de mensenrechten. Het post kader moet vertrekken vanuit de rechten van de mens en een mensenrechtenbenadering promoten. Kinderen en jongeren moeten in staat gesteld worden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen doen bij het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van het nieuwe ontwikkelingskader. Nieuwsbrief juni 2013/10

11 HetPlatformiseensamenwerkingsverbandmet expertise op het gebied van kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform organiseert allerhande activiteiten om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België voor kinderrechten in ontwikkelingssamen- werking. Verschillende ontwikkelingsngo s en onder- zoekscentra zijn actief lid, evenals onafhanke- lijke experts met terreinervaring en/of een specifieke expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform organiseert allerhande activiteiten om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België voor het belang dat gehecht moet worden aan kinderrechten binnen ontwikkelingssamen- werking.zoverleenthetplatformadviesaanhet beleid en verzorgt het opleidingen over dit thema, gericht aan overheden en NGO s. PLATFORMKINDERRECHTENINONTWIKKELINGSSAMENWERKING HuidigeledenvanhetPlatform: UNICEFBelgië,PlanBelgië,ECPATBelgië, ,SOSKinderdorpen,Geomoun,VIC Kinderrechtenngo,EntraideetFraternité, CroixRougedeBelgique,Dynamo International,CentreforChildrenin VulnerableSituations,ProfessorWouter Vandenhole(UniversiteitAntwerpen- UNICEFLeerstoel),ProfessorEugeen Verhellen(hoogleraaremeritus UniversiteitGent),ProfessorIsabelle Ravier(CentreInterdisciplinairedesDroits de l enfant), Luisa Maria Aguilar (onafhankelijkexpert). Bijkomendeinformatieoverhetplatformeninteressantedocumentenkunnenookteruggevonden wordenopdeblogvanhetplatform: PlatformKinderrechteninOntwikkelingssamenwerking SecretariaatUNICEFBelgië NeleLefevere Keizerinlaan Brussel Tel.: Nieuwsbrief juni2013/11

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

[ N E W S L E T T E R ]

[ N E W S L E T T E R ] [ N E W S L E T T E R ] SEPTEMBER 2011 INHOUDSTAFEL VIER JAAR PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWER KING: TIJD VOOR EEN EVALUATIE ZES JAAR KINDERRECHTEN ALS TRANSVERSAAL THEMA: EVALUATIE DOOR

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering Gezien de evoluties die de ontwikkelingssamenwerking doormaakt, moet het Belgische beleid inzake

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC Infocyclus April 2016 Annelies Maertens (KIYO) PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2007 nalv wetswijziging

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 2: Geef kinderen een centrale plaats in de Belgische en in de post-2015 ontwikkelingsagenda: Hoe ziet u de

Nadere informatie

[ N E W S L E T T E R ]

[ N E W S L E T T E R ] [ N E W S L E T T E R ] FEBRUARI 2010 HET KINDERRECHTENVERDRAG VIERT ZIJN 20 STE VERJAARDAG: HEBBEN KINDEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN EEN REDEN OM TE FEESTEN? INHOUDSTAFEL EXTRA AANDACHT VOOR KINDERRECHTEN

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging Leden: NGO s, BTC, Experten, Doelstelling:

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

Nieuwsbrief April 2012

Nieuwsbrief April 2012 Nieuwsbrief April 2012 Inhoudstafel 1. VRAAG EN ANTWOORD OVER HET BELANG VAN KINDERRECHTEN P2 2. RIO+20 GELINKT AAN KINDERRECHTEN P3 3. DERDE FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.941 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- IAO Proces post-2015 x x x 2.762-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318 Dit proefschrift bevat een uitgebreide analyse van de problemen rond de constructie en het gebruik van indicatoren voor de kwaliteit van het openbare bestuur, bekend als governance indicatoren. De kwaliteit

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Inhoudstafel 1. Kinderen in de wereld

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Advies over de strategienota s van DGOS

Advies over de strategienota s van DGOS Commission Femmes et Développement Commissie Vrouwen en Ontwikkeling Advies over de strategienota s van DGOS gevraagd door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer Eddy Boutmans, voorbereid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs.

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs. In deze korte kwis met 10 vragen raken we enkele onderwerpen aan bij het thema Kwaliteitsonderwijs. De leerlingen zullen even moeten nadenken over de antwoorden. Ze kunnen ook in kleinere groepjes samen

Nadere informatie

Het thema water in de MDG s en SDG s

Het thema water in de MDG s en SDG s Millenniumdoelstellingen (MDG s) 1) Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september 2000, namen 191 regeringsleiders in de Millenniumverklaring officieel de verbintenis op om de strijd aan te gaan

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1)

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) 1. 25 MEI 1999 - Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

betreffende de voortgangsbewaking van de post-2015 ontwikkelingsagenda

betreffende de voortgangsbewaking van de post-2015 ontwikkelingsagenda stuk ingediend op 158 (2014-2015) Nr. 1 7 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Sabine de Bethune en Ingeborg De Meulemeester en de heren Rik Daems, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Van ODA naar Internationale Samenwerking

Van ODA naar Internationale Samenwerking Age Bakker Van ODA naar Internationale Samenwerking De Official Development Assistance (ODA) is qua definitie aan vernieuwing toe. De Nederlandse regering stelde in 2012 een commissie in om met voorstellen

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL

BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL BELEIDSPARTICIPATIE DOOR EEN KINDERRECHTENBRIL Een reflectie-instrument voor beleidsmakers Sara Lembrechts Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) KeKi s dubbele opdracht - Brugfunctie: bijdragen tot een

Nadere informatie

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid.

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking? Studie van handicap in het federaal ontwikkelingsbeleid. 2 Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking, PHOS vzw Tivolistraat 45/3 1020 Brussel 02/ 421

Nadere informatie

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering Het Post-2015 doelstellingenkader Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling voor de Vlaamse Regering Eerste krachtlijnen VI E Staten-generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking I. INLEIDING: HET WAAROM

Nadere informatie

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur

Vlaams beleid en SDG s. Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Vlaams beleid en SDG s Ilse Dries Team Duurzame Ontwikkeling Departement Kanselarij en Bestuur Resolutie Verenigde Naties : 17 sustainable development goals (SDG s) die de wereld tegen 2030 moet behalen.

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014

Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014 Toespraak nieuwjaar event VLIR UOS 2014 Dames en heren, Sta me eerst en vooral toe me te verheugen dat ik het begin van 2014 met u mag doorbrengen. Wij laten twee turbulente jaren achter ons die gekenmerkt

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling (NSDO)

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling (NSDO) DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Kadertekst van de nationale strategie duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden E. Merille Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk Het belang van het kind in familiale aangelegenheden Document ter voorstelling van de Conferentie 1304_CONCEPT-FORM-NL-DEF.indd

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Coherentiemonitor

1. Inleiding 2. Coherentiemonitor 1. Inleiding Hoe ontwikkelingslanden groeien wordt door veel meer dan alleen ontwikkelingshulp beinvloed. Handelsverdragen, hoe landen verdienen aan hun grondstoffen en hoe ze belastinginkomsten verwerven

Nadere informatie

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen.

Op 24 mei 2005 heeft de Raad (RAZEB), in zijn samenstelling van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, de conclusies in bijlage I aangenomen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2005 (25.05) (OR. en) 9278/05 DEVGEN 92 RELEX 257 SAN 74 ONU 61 ACP 73 NOTA van: het secretariaat-generaal dd: 24 mei 2005 nr. vorig doc.: 9085/05 DEVGEN 88 RELEX

Nadere informatie

Kinderrechten: een prioriteit voor ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten: een prioriteit voor ontwikkelingssamenwerking MEMORANDUM PLAN BELGIE Kinderrechten: een prioriteit voor ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve & Anthony Vanoverschelde Research and Advocacy Advisors Plan België T +32 (0)2 504 60 12 / +32 (0) 2 504

Nadere informatie

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling Gent, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13590/06 LIMITE SOC 443 WTO 163 DEVGEN 239

PUBLIC. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13590/06 LIMITE SOC 443 WTO 163 DEVGEN 239 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13590/06 LIMITE PUBLIC SOC 443 WTO 163 DEVGEN 239 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep sociale vraagstukken Nr. vorig

Nadere informatie

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005 Open Forum Kinderrechteneducatie 25 februari 2005 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw Eekhout 4 9000 Gent Tel: 09/225.90.25 info@kinderrechtencoalitie.be www.kinderrechtencoalitie.be INHOUD Inhoud 2 Programma

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Ver van mijn bed of toch niet? Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 3 e reflectievoormiddag Onbeperkt aan de slag 2 december 2016, Brussel 1 Dienst Diversiteitsbeleid - Agentschap

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 4: Doe uw deel: Maakt internationale samenwerking deel uit van uw prioriteiten? Hoe denkt u de belofte van

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking. BTC Infocyclus

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking. BTC Infocyclus Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking BTC Infocyclus Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is een informele groep die in 2007

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Domein mens: gezondheid welbevinden 21 De leerlingen herkennen en benoemen het gevoel van behagen en onbehagen. x

Domein mens: gezondheid welbevinden 21 De leerlingen herkennen en benoemen het gevoel van behagen en onbehagen. x Praatrondeboek, week A ma di wo do vr s f o m n a d m j j Domein mens: sociale cognitie: bewust zijn van jezelf: weten wat je voelt, denkt en doet (zelfkennis) 01 De leerlingen kunnen eigen gevoelens herkennen

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 1. Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 - inhoud 1. De SDG s: een vernieuwde

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 8 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 18 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden

EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden EU-ontwikkelingsbeleid Onze wereld, onze toekomst, onze waarden NL We leven in tijden van ingrijpende veranderingen die vragen om een aangepast EU-ontwikkelingsbeleid. De Global Development Framework after

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1480 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

EU Ontwikkelingssamenwerking en -hulp BELGIË. Speciale Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE

EU Ontwikkelingssamenwerking en -hulp BELGIË. Speciale Eurobarometer 441. November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE Methodologie: Persoonlijk interview BELGIË November - December 2015 SAMENVATTING LANDENANALYSE In België zijn de houdingen ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking en -hulp in vele opzichten gelijkaardig

Nadere informatie

België en de Verenigde Naties

België en de Verenigde Naties België en de Verenigde Naties Consensus smeden Bouwen aan vrede KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in dienst van de internationale

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016)

CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) ALGEMENE INFORMATIECYCLUS PROGRAMMA CYCLUS 1 (JANUARI/FEBRUARI 2016) DEEL I: VORMING WEEKEND 1 VAN ZATERDAG 09/01/2016 OM 08u30 TOT ZONDAG 10/01/2016 OM 18u00 WEEKEND 2 VAN ZATERDAG 23/01/2016 OM 09u00

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement over analfabetisme en sociale uitsluiting (2001/2340 (INI))

Resolutie van het Europees Parlement over analfabetisme en sociale uitsluiting (2001/2340 (INI)) P5_TA(2002)0062 Analfabetisme en sociale uitsluiting Resolutie van het Europees Parlement over analfabetisme en sociale uitsluiting (2001/2340 (INI)) Het Europees Parlement, gelet op artikel 22 van de

Nadere informatie

Agenda vandaag. Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario

Agenda vandaag. Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario Trends in OS Agenda vandaag Internationaal beleidskader voor trends in OS Scenario s voor OS in 2020 Discussie rond implicaties voor elk scenario Reis met verschillende gidsen Reis doorheen de tijd Millennium

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

FAIR POLITICS GENDER CASE

FAIR POLITICS GENDER CASE FAIR POLITICS GENDER CASE Nederland profileert zichzelf al jaren als voortrekker op het gebied van vrouwenrechten wereldwijd. In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is er dan ook l enige tijd een focus

Nadere informatie

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) Lesmodule 2: Sustainable Development Goals (SDGs) duurzame ontwikkelingsdoelen MATERIAAL Projector + computer Invulbladen voor leerlingen Strookjes of tabel met kritiek op MDGs/SDGs LESVERLOOP Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BELEIDSPLAN MEERSSEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2016-2018 Ondersteuning bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Sustainable Development Goals/Global Goals) Millenniumgemeente: Armoede

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

De rechten van de mens

De rechten van de mens A 342286 Paul Morren De rechten van de mens Vereniging voor de Verenigde Naties Brussel ÖQÏÏM -Apeldoorn Inhoud Voorwoord Mare Bossuyt 9 Deel I: De rechten van de mens: waarover gaat het? 13 1. Het concept

Nadere informatie

1. Samenvatting. ux.html. 1 DGCD :http://www.dgcd.be/fr/acteurs/programmes_speciaux/programmes_syndica

1. Samenvatting. ux.html. 1 DGCD :http://www.dgcd.be/fr/acteurs/programmes_speciaux/programmes_syndica 1. Samenvatting Sinds 2002 hebben de niet-gouvernementele samenwerkingsprogramma s - die medegefinancierd worden door de DGOS - er een nieuwe, indirecte partner bij: de Belgische vakbondsorganisaties.

Nadere informatie