INTERN HUURREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT"

Transcriptie

1 Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw Brusselsesteenweg 191, 1730 ASSE Gerechtelijk arrondissement Brussel Erkend bij ministerieel besluit van 9 juni 2000 INTERN HUURREGLEMENT 1/16 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17 mei 2016 Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (B.S. 7 december 2007), meermaals gewijzigd en laatst op 4 oktober 2013 (B.S. 13 december 2013), verder genoemd: het Besluit, voorziet in een intern huurreglement. Dit intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van dit besluit waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen. I. INSCHRIJVINGSREGISTER 1. Inschrijvingsvoorwaarden De kandidaat-huurder dient aan de inschrijvingsvoorwaarden, zoals vermeld in het Besluit, hoofdstuk III, te voldoen, meer bepaald: - de algemene inschrijvingsvoorwaarden (artikel 3); - de taal- en inburgeringsbereidheid (artikel 4 e.v.). 2. Keuzemogelijkheden De kandidaat-huurder kan bij inschrijving keuzes maken, zoals vermeld in het besluit, hoofdstuk IV, artikel 10: - voor wat betreft de ligging : de kandidaat-huurder kan zich ofwel voor het hele werkgebied, ofwel - voor één of meer hoofdgemeenten inschrijven; - voor wat betreft het woningtype : studio, appartement of ééngezinswoning; - voor wat betreft het aantal slaapkamers; - voor wat betreft de maximale huurprijs die hij wenst te betalen; De verhuurder weigert die voorkeur als hij van oordeel is dat die voorkeur kennelijk een te beperkt aandeel van het patrimonium betreft of als die voorkeur ertoe leidt dat een toewijzing onmogelijk wordt. In afwijking van het eerste en tweede lid (art 10), kan een kandidaat-huurder die zich ingeschreven heeft voor een sociale assistentiewoning, zijn voorkeur beperken tot de sociale assistentiewoningen die behoren tot het patrimonium van de verhuurder. 3. Schrappingen uit het inschrijvingsregister Aanvullend aan de gevallen genoemd in artikel 12 van het Besluit, waarvan de tekst integraal als bijlage is toegevoegd, heeft SVK WEBRA vzw beslist om ook over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het

2 aanbod van een woning op voorwaarde dat hij de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van de woning verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaathuurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. In het laatste geval dient enkel dit adres te worden gecontroleerd. II. TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING Het hoofdstuk V van het Besluit is van toepassing. Met toepassing van artikel 13 van het Besluit gebeurt de toewijzing door het Toewijzingscomité (beslissingsorgaan), bestaande uit de secretaris, de coördinator (of diegene die deze functie waarneemt) en de administratief medewerker. Het toewijzingscomité beraadslaagt elke vrijdagochtend om 8.00uur. De Raad van Bestuur bekrachtigt de door het Toewijzingscomité genomen beslissing. De toewijzingslijst voor een vrijkomende of nieuwe woongelegenheid wordt samengesteld op basis van een uitgebreide deellijst per gemeente en per woningtype. Op deze deellijst komen slechts de kandidaathuurders voor, die een dergelijk type huis en/of appartement, hebben aangevraagd voor deze welbepaalde hoofdgemeente. Het toewijzingssysteem, dat door SVK WEBRA vzw wordt toegepast, betreft het systeem bepaald in artikel 21 van het Besluit. Dit toewijzingssysteem wordt overeenkomstig artikel 17 van het Besluit integraal opgenomen in dit huurreglement. ARTIKEL 21 VAN HET BESLUIT: Art In het tweede toewijzingssysteem wordt er achtereenvolgens rekening gehouden met: 1 de rationele bezetting van de woning; 2 de absolute voorrangsregels, vermeld in 2; 3 het puntensysteem, vermeld in 3; 4 de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. Voorafgaand aan de toewijzingen geeft de verhuurder een invulling aan de rationele bezetting die aangepast is aan het eigen patrimonium, rekening houdend met artikel 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren. De verhuurder kan bij de invulling van de rationele bezetting ook rekening houden met de voorwaarden, vermeld in artikel 4, 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Hij kan dat doen voor een deel of voor het volledige patrimonium. De invulling van de rationele bezetting wordt opgenomen in het interne huurreglement. Artikel 18, derde lid, van dit besluit, is ook van toepassing. 2. De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen : 1 de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1 ; 1 bis de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1 quater; 2 de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2 ; Een sociaal verhuurkantoor kan een absolute voorrang verlenen aan een kandidaat-huurder die zelf een woning aanbrengt die is aangepast aan zijn gezinssamenstelling of in voorkomend geval aan zijn fysieke gesteldheid of die van een of meer leden van zijn gezin. Het sociaal verhuurkantoor kan de aangeboden woning weigeren vanwege de contractvoorwaarden, de kwaliteit of het comfort van de woning. Als het sociaal verhuurkantoor beslist om die voorrangsregel toe te passen, vermeldt hij dat in het interne huurreglement. 3. Het puntensysteem wordt gebaseerd op enerzijds vier verplichte gewogen prioriteiten, namelijk de woonnood, de kinderlast, het actueel besteedbaar inkomen en de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder en anderzijds twee optionele gewogen prioriteiten namelijk het aantal jaren dat de kandidaathuurder in het inschrijvingsregister ingeschreven is, en het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in de 2/16

3 gemeente of het werkingsgebied verblijft. De minister definieert de gewogen prioriteiten en bepaalt het gewicht dat eraan wordt gegeven. Met toepassing van voornoemd artikel 21 wordt absolute voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die zelf een woning aanbrengt die is aangepast aan zijn gezinssamenstelling of in voorkomend geval aan zijn fysieke gesteldheid of die van een of meer leden van zijn gezin. ARTIKEL 4 VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 2 DECEMBER 2013: 1. Voor de prioriteit woonnood, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, worden maximaal twintig punten toegekend. De prioriteit woonnood bestaat uit de volgende deelaspecten : 1 een effectieve of dreigende dakloosheid; 2 wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen; 3 de verminderde kwaliteit of overbewoning van een woning; 4 de betaalbaarheid van de huurprijs; 5 het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst. Voor de deelaspecten, vermeld in het eerste lid, worden de volgende punten toegekend : 1 effectieve of dreigende dakloosheid : Punten a) geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben 20 b) een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer 20 hebben elders c) verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning of hotel 17 d) verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie 17 e) gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis 17 f) opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een opzegtermijn van minder dan drie maanden of 17 de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van minder dan drie maanden g) gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis 14 h) opzegging huurovereenkomst door eigenaar met een resterende opzegtermijn tussen drie en zes 14 maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van drie tot zes maanden 2 wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen : Punten a) wonen in een roerend of onroerend goed als vermeld in artikel 20, 1, tweede lid, van de Vlaamse 20 Wooncode, waarvoor een stakingsbevel werd uitgevaardigd als vermeld in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet b) wonen in een roerend of onroerend goed als vermeld in artikel 20, 1, tweede lid, van de Vlaamse 17 Wooncode, waarvoor geen stakingsbevel werd uitgevaardigd als vermeld in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet c) wonen op een camping zonder permanent woonrecht 17 d) wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning als vermeld in artikel 4.1.1, 7, b), van de Vlaamse 11 Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning : Punten a) onbewoonbaarverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot onbewoonbaarverklaring 20 b) overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot overbewoondverklaring 20 c) ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring met in beide 17 gevallen op het technisch verslag, opgesteld door een persoon als vermeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, minimaal drie gebreken in categorie III in de hoofdrubrieken Omhulsel en Binnenstructuur of drie gebreken in categorie IV en 60 strafpunten d) overschrijding van de bezettingsnorm, vastgesteld in de technische verslagen bij het besluit, vermeld 17 in punt c (deel E voor kamers en deel D voor zelfstandige woningen) of onaangepast aan de fysieke 3/16

4 mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap, vast te stellen door het sociaal verhuurkantoor aan de hand van de criteria, vermeld in het zesde lid e) ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring 11 f) ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bijv. van een 11 gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,...) 4 de betaalbaarheid van de huurprijs : Punten a) de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 50 % van 14 het actueel besteedbare inkomen b) de te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele huursubsidie, bedraagt meer dan 35 % en 11 minder dan 50 % van het actueel besteedbare inkomen 5 het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst: a) zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst 17 De punten, vermeld in het tweede lid, 1, b), kunnen worden toegekend tot maximaal zes maanden na het verlaten van de gevangenis, het opvangtehuis of de instelling. De punten, vermeld in het tweede lid, 1, e), en g), kunnen worden toegekend tot maximaal twaalf maanden na de datum van het vonnis. De punten, vermeld in het tweede lid, 3, c), e) en f), kunnen alleen worden toegekend als het technisch verslag of het verslag niet ouder is dan zes maanden en als de kandidaat-huurder de woning bewoont op het moment van het onderzoek. De criteria, vermeld in het tweede lid, 3, d), die als basis dienen om vast te stellen dat een woning onaangepast is aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap, zijn de volgende : 1 de technische uitrusting in de woning. De woning beschikt over een veilige elektrische installatie, een uitgeruste badkamer met een zit-, lig- of stortbad en een wastafel, een toilet, een keuken met aanrecht en gootsteen, warm water in de badkamer en de keuken, en minstens een vast opgestelde verwarmingsinstallatie of een vast opgesteld verwarmingstoestel in de woonkamer; 2 de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning. Alle woonvertrekken zijn toegankelijk via gelijkvloerse verbindingen zonder niveauverschillen en als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is er voldoende circulatieruimte in en tussen de verschillende lokalen; 3 de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein. De woning is veilig bereikbaar vanaf de openbare weg via een voldoende brede toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen. Als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is de toegang vanaf de openbare weg tot de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik; 4 de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning. Binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen zoals openbaar vervoer, commerciële functies en gezondheidszorg. Eenzelfde roerend of onroerend goed kan maar eenmaal aanleiding geven tot een puntentoekenning. 2. Voor de prioriteit kinderlast, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, kunnen maximaal zes punten worden toegekend. Per kind, inclusief de kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven, wordt een punt toegekend. 3. Voor de prioriteit het actueel besteedbaar inkomen, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, worden minimaal vijf punten en maximaal twintig punten toegekend overeenkomstig de volgende tabel : 4/16

5 1 inkomen alleenstaanden : Punten a) tot en met 50 euro boven het toepasselijke leefloon 20 b) hoger dan het bedrag, vermeld in punt a), tot en met 150 euro boven het leefloon 17 c) hoger dan het bedrag, vermeld in punt b), tot en met 300 euro boven het leefloon 14 d) hoger dan het bedrag, vermeld in punt c), tot en met 500 euro boven het leefloon 11 e) hoger dan het bedrag, vermeld in punt d), tot en met 700 euro boven het leefloon 8 f) hoger dan het bedrag, vermeld in punt e) 5 2 inkomen gezinnen : Punten a) tot en met 120 euro boven het toepasselijk leefloon 20 b) hoger dan het bedrag, vermeld in punt a), tot en met 240 euro boven het leefloon 17 c) hoger dan het bedrag, vermeld in punt b), tot en met 420 euro boven het leefloon 14 d) hoger dan het bedrag, vermeld in punt c), tot en met 660 euro boven het leefloon 11 e) hoger dan het bedrag, vermeld in punt d), tot en met 900 euro boven het leefloon 8 f) hoger dan het bedrag, vermeld in punt e) 5 De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004), naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het vorige jaar en met als basis het gezondheidsindexcijfer van juni 2013 (121,01). Het resultaat wordt telkens afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal. 4. Aan de prioriteit de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, worden zeven punten toegekend. In afwijking van het eerste lid worden zeventien punten toegekend aan de zittende huurder die de aangeboden begeleiding door de erkende welzijnsinstantie in de kamer, vermeld in artikel 9, 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, niet langer nodig heeft en bijgevolg de kamer moet verlaten. In afwijking van het eerste lid worden veertien punten toegekend aan de zittende huurder van de verhuurder als de sociale huurwoning niet meer voldoet aan de rationele bezetting. 5. Aan de optionele prioriteit het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het inschrijvingsregister ingeschreven is, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, worden maximaal drie punten toegekend. Als de verhuurder de prioriteit, vermeld in het eerste lid, toepast, bepaalt hij de periode waarin de kandidaathuurder onafgebroken in het inschrijvingsregister ingeschreven moet zijn om van deze prioriteit gebruik te kunnen maken. 6. Aan de optionele prioriteit het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in de gemeente of in het werkingsgebied verblijft, vermeld in artikel 21, 3, eerste lid, van het besluit, worden maximaal zes punten toegekend. De verhuurder kan die punten verdelen door een aantal punten toe te kennen voor het inwoner zijn van de gemeente en een aantal punten voor het inwoner zijn van het werkingsgebied. De verhuurder kan aan de kandidaat-huurder die inwoner is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, of aan de kandidaat-huurder die inwoner is van het werkingsgebied van de verhuurder, maximaal zes punten toekennen. In het tweede lid wordt verstaan onder inwoner van de gemeente of het werkingsgebied : 1 de persoon die op het ogenblik van de toewijzing effectief verblijft in de gemeente of het werkingsgebied; 2 de persoon die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing ingeschreven is of geweest is in het bevolkingsregister, vermeld in artikel 1, 1, eerste lid, 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging 5/16

6 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen van de gemeente of van een van de gemeenten van het werkingsgebied. 7. De totale puntenscore wordt gevormd door de som van het aantal punten dat de kandidaat-huurder scoort per prioriteit, vermeld in paragraaf 1 tot en met 6. Binnen iedere prioriteit is er geen cumulatie van punten mogelijk en geldt de hoogste puntenscore die op de kandidaat-huurder van toepassing is. Als een kandidaat-huurder een tweede keer het aanbod van een woning die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, weigert met ongegronde redenen, wordt zijn totale puntenscore verminderd met drie punten. Die vermindering vervalt na een jaar te rekenen vanaf de datum van de tweede ongegronde weigering. Met toepassing van voornoemd artikel 4 worden aan de kandidaat-huurder die inwoner is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zes punten toegekend. Er wordt geen toepassing gemaakt van de volgende optionele prioriteiten: De optionele prioriteit het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het inschrijvingsregister ingeschreven is, waarvan sprake in 5 van voornoemd artikel 4; De optionele prioriteit het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het werkingsgebied verblijft, waarvan sprake in 6 van voornoemd artikel 4. III. WEIGERING VAN TOEWIJZING VAN SOCIALE HUURWONING Het sociaal huurbesluit (artikel 22) voorziet ook dat de toewijzing gemotiveerd kan worden geweigerd. Deze weigering van toewijzing gebeurt voor de kandidaat-huurder die reeds huurder is of geweest is van de sociale verhuurder maar bij wie: hetzij ernstige tekortkomingen met betrekking tot zijn verplichtingen zijn vastgesteld; hetzij wanbetaling is vastgesteld; en wel voor zover de schulden bij de verhuurder op het ogenblik van de toewijzing niet werden afgelost, behoudens in die uitzonderingen die specifiek in het Sociaal Huurbesluit zijn omschreven. In uitzonderlijke gevallen kan de sociale verhuurder de toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaathuurder voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de kandidaat-huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners. IV. DE RATIONELE BEZETTING EN WONINGGROOTTE 1. Rationele bezetting De rationele bezetting is het eerste element om een woning te kunnen toewijzen. Op basis van je gezinsgrootte wordt bepaald over welke slaapruimten een woning minimaal moet beschikken en hoe groot deze ruimten moeten zijn. Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt niet alleen rekening gehouden met de kinderen die permanent in de woning wonen, maar ook met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor er coouderschap of bezoekrecht is voorzien. De kandidaat-huurder kan schriftelijk verzaken aan dit recht op extra ruimte voor kinderen onder co-ouderschap of bezoekrecht. De kandidaat-huurder verkrijgt één punt per kind, inclusief kinderen die geplaatst zijn, of kinderen waarvoor coouderschap of bezoekrecht geldt en die derhalve niet permanent in de woning zullen verblijven, met een maximum van 6 punten. Voor het berekenen van het aantal benodigde slaapkamers worden de volgende normen gehanteerd: - één slaapkamer voor de aanvrager en zijn/haar partner - één slaapkamer per kind, per groep van 2 kinderen van hetzelfde geslacht of per groep van 2 kinderen van verschillend geslacht jonger dan 10 jaar; - één slaapkamer per bijkomend persoon of bijkomend echtpaar. Studio's worden als te klein beschouwd als deze bewoond worden door meer dan 2 personen. 6/16

7 De rationele bezettinggraad per woongelegenheid bij toewijzing is als volgt vastgelegd : Studio = geschikt voor alleenstaande of koppel zonder kinderen; Appartement/woning met 1 slaapkamer = geschikt voor alleenstaande of koppel zonder kinderen; Appartement/woning met 2 slaapkamers, type 2/3 (2 slpk voor 3 personen) = geschikt voor alleenstaande of koppel met één kind of voor alleenstaande met twee kinderen van hetzelfde geslacht of alleenstaande met twee kinderen van verschillend geslacht jonger dan 10 jaar of twee volwassenen die geen koppel vormen (bvb. moeder en volwassen dochter); Appartement/woning met 2 slaapkamers, type 2/4 (2 slpk voor 4 personen) = geschikt voor alleenstaande of koppel met één kind of voor alleenstaande met twee kinderen van hetzelfde geslacht of alleenstaande of koppel van verschillend geslacht jonger dan 10 jaar of twee volwassenen die geen koppel vormen (bvb. moeder en volwassen dochter); Appartement/woning met 3 slaapkamers = geschikt voor alleenstaande of koppel met minstens 2 kinderen (afhankelijk van geslacht en leeftijd) of een 3-generatiegezin of 3 volwassenen die geen partners zijn waarvoor 3 slaapkamers onontbeerlijk zijn; Appartement/woning met 4 of meer slaapkamers = geschikt voor alleenstaande of koppel met minstens 3 kinderen of gezin met volwassenen die geen partner zijn waarvoor 4 of meer kamers onontbeerlijk zijn. Van de regel van rationele bezetting kan afgeweken worden indien bij uitputting van kandidaten geen toewijzing mogelijk is. Op dat ogenblik kan tot een toewijzing met slaapkamer op overschot worden overgegaan. Onder gezinnen worden zowel éénouder- als tweeoudergezinnen verstaan. Indien geen geschikte kandidaathuurder meer voorhanden is die beantwoordt aan de vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt stapsgewijze uitgekeken naar de kandidaat-huurder waarvan de gezinssamenstelling één persoon minder telt. Een kandidaat-huurder die een onderbezette woning krijgt toegewezen, mag deze toewijzing afwijzen zonder dat deze afwijzing als een weigering, zoals bedoeld in de regelgeving, kan worden beschouwd, tenzij de kandidaat-huurder zich voor dat type woning had ingeschreven. Als een kandidaat absoluut wil ingeschreven worden voor een grotere woning dan waar hij volgens de regels hierboven in aanmerking komt, dan zal hij daarvoor aangeschreven worden, doch wordt hem tevens meegedeeld dat hij enkel bij uitputting van de kandidaten met aangepaste bezetting in aanmerking kan komen. 2. Oppervlakten - een slaapkamer moet een oppervlakte hebben van ongeveer 6,5 m² als ze bestemd is voor één persoon, ongeveer 10 m² voor twee personen en 15 m² indien ze bestemd is voor drie kinderen; - een woonkamer moet minimaal 16 m² bedragen voor een alleenstaande, verhoogd met 2 m² per bijkomende persoon; - een keuken moet een oppervlakte hebben van minstens 6 m² voor een alleenstaande, verhoogd met 1 m² per bijkomende persoon. Bijkomende voorwaarden: - de metingen worden uitgevoerd tussen de (binnen)muren, enkel op een vloeroppervlakte waar de vrije hoogte tenminste 2,20 m bedraagt; - alleen kamers voorzien van een normale licht- en luchttoevoer worden beschouwd als woonvertrekken; voor de toepassing van deze oppervlaktenormen wordt uitgegaan van de gezinssamenstelling van de aanvrager op de referentiedatum. Voor de vaststelling van de rationele bezetting per woning, wordt rekening gehouden met de criteria inzake minimale oppervlaktenormen vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen van 12/07/2013, en nader bepaald in het technische verslag (bijlage 3 model van technisch verslag voor zelfstandige woningen als vermeld in art. 2, 1, 3 ), zoals hierna weergegeven: 7/16

8 Uitzondering kleinschalig wonen Voor ingehuurde woningen in het kader van kleinschalig wonen gelden afwijkende normeringen. Daarvoor moeten de huurwoningen vallen onder het toepassingsgebied van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen. Dit PRUP is goedgekeurd bij MB d.d. 8/10/2013 en betreft eveneens de verschillende deelrup s die voorzien in de realisatie van vaste en verplaatsbare constructies met een beperkte bebouwbare oppervlakte, i.e. 80m², en een beperkt volume, i.e. maximaal 240m³. Een voorbeeld hiervan is de Felix Cottage Club te Zemst. Voor alle projecten in zones voor kleinschalig wonen en verblijven EN enkel bij toewijzing van kandidaathuurders uit het doelgroepenplan gelden volgend afsprakenkader: Enkel de oppervlaktenormen van de Vlaamse Wooncode (zie criteria vastgesteld inzake minimmale oppervlaktenormen vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen van 12/07/2013) zullen in acht genomen worden. De bijkomende voorwaarden die het SVK oplegt inzake minimale oppervlakte van slaapkamers en woonkamer zijn niet van toepassing. Tevens zal men enkel kijken naar het maximum aantal personen die men mag toewijzen conform de Vlaamse Wooncode en niet naar de gezinsamenstelling. 3. Woningenlijst De lijst van de door het SVK Webra vzw ingehuurde woningen met vermelding van de ligging, het type van woning en het criterium rationele bezetting, ligt ter inzage. V. TOEWIJZING VAN EEN AANGEPASTE WONING Een woongelegenheid wordt als aangepast beschouwd als deze specifiek als dusdanig werd ontworpen. Deze woongelegenheden zijn geschikt voor gezinnen waarvan bij minstens één persoon de fysieke toestand, op het ogenblik van de toewijzing, een bijzonder aangepaste of aanpasbare woning vereist of in de nabije toekomst nood aan een bijzonder aangepaste of aanpasbare woning met grote zekerheid doet vermoeden. Dit vermoeden kan gebaseerd zijn op de leeftijd en/of de medische en fysieke toestand van de aanvrager. Bij de toewijzing wordt daarenboven rekening gehouden met de rationaliteit volgens de gezinssamenstelling. 8/16

9 VI. HET (INTER)GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband kan, in overleg met de relevante huisvestings- en welzijnsactoren, een specifiek toewijzingsreglement opstellen (art ). Dit moet onderbouwd worden met objectieve gegevens en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde. Er mogen geen tegenstrijdigheden bestaan tussen het intern huurreglement en het (inter)gemeentelijk toewijzingsreglement. Het reglement kan (binnen duidelijk omschreven beperkingen) bepalingen bevatten betreffende: - de lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente (art.27); - de woonbehoeftigheid van de specifieke doelgroepen in de gemeente (art.28); - het bewaken of herstellen van de leefbaarheid in bepaalde wijken of wooncomplexen (art.29). In uitvoering van artikel 26 van het BVR van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel bepaalt de gemeente de wijze waarop aan het toewijzingsreglement openbaarheid wordt gegeven. Als bijlage wordt er een overzicht gegeven van de gemeenten, deel uitmakend van het werkingsgebied van SVK Webra, die al dan niet beschikken over een goedgekeurd (inter)gemeentelijk toewijzingsreglement. VII. MUTATIE VAN DE ZITTENDE HUURDER Aan de prioriteit de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder, vermeld in art. 21, 3, eerste lid van het besluit, worden zeven punten toegekend. Er komen hier wel 2 puntencategorieën bij (ook cumuleerbaar met punten voor woonnood): - Als het SVK kamerwoningen verhuurt, en voor die woningen een begeleidingsovereenkomst heeft afgesloten met een welzijnsdienst, kunnen die kamerwoningen gesubsidieerd worden. Een huurder van zo n kamer-metbegeleiding, die de begeleiding niet langer nodig heeft krijgt 17 punten. - Een huurder waarvan de huurwoning niet meer voldoet aan de rationele bezettingsnorm van het SVK krijgt 14 punten. Een SVK-huurder die een woning huurt die, omwille van gezinsuitbreiding, overbewoond is, dient zich verplicht opnieuw in te schrijven als kandidaat-huurder teneinde te kunnen muteren naar een grotere woning. Een SVKhuurder die een woning huurt die, omwille van het kleiner worden van de gezinssamenstelling, onderbezet is, kan zich op eigen verzoek opnieuw inschrijven teneinde te kunnen muteren naar een kleinere woning. VIII. ONTBINDING EN BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST De huurovereenkomst zal worden ontbonden tijdens de proefperiode of beëindigd na deze proefperiode in alle gevallen die de regelgeving voorziet en meer bepaald verwijzen wij naar de bepalingen van artikel 33 van het Besluit. SPECIFIEKE BEPALINGEN 1. Huurwaarborg In uitvoering van artikel 37 heeft SVK WEBRA vzw beslist dat de waarborg wordt geplaatst op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder. De verdere bepalingen van voornoemd artikel 37 worden onverkort toegepast. 2. Vraag tot herbeoordeling Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder of huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder: a) de beslissing met betrekking tot de toewijzing van een woning aan een andere kandidaat- huurder; 9/16

10 b) de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, 1, vierde lid, of een versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24; c) de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register; d) de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren; e) de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven, of een persoon die wil toetreden tot de overeenkomst, niet te laten toetreden; f) de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, tweede lid, te weigeren. Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, a). In dat geval moet hij de beoordeling binnen de termijn van één jaar zes maanden vragen. Contactgegevens van de toezichthouder bij het agentschap Inspectie RWO : Adres : Agentschap Inspectie RWO Toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Fax: 02/ Klachtenprocedure De (kandidaat)-huurder heeft klachtrecht op basis van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen. Wanneer de kandidaat-huurder of huurder een probleem heeft met de werking of de dienstverlening van SVK, kan deze het SVK contacteren. Er wordt getracht een gepaste oplossing voor het probleem te vinden. Het SVK is natuurlijk wel gebonden aan regelgeving. Oplossingen voor bvb huurproblemen of toewijzingen moeten dus stroken met de wet. Slaagt het SVK er niet in om een oplossing te vinden, kan een klacht worden ingediend. Er is een procedure voorzien die beschrijft welke stappen dienen te worden ondernomen om tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure kan opgevraagd worden op het SVK-secretariaat. Overzicht goedgekeurde (inter)gemeentelijke toewijzingsreglementen gemeentelijk of intergemeentelijk goedkeuring Affligem Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid N-Pajottenland goedgekeurd - MB 06/10/2011 Asse Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Beersel Overleg Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw Goedgekeurd MB 2/08/2012 Bever Intergemeent.Ver.Woonwinkel Pajottenland goedgekeurd MB 17/06/2011 Dilbeek Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Galmaarden Intergemeent.Ver.Woonwinkel Pajottenland goedgekeurd MB 17/06/2011 Gooik Intergemeent.Ver.Woonwinkel Pajottenland goedgekeurd MB 17/06/2011 Grimbergen Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Noord goedgekeurd MB 31/03/2015 Halle Overleg Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw Goedgekeurd MB 10/07/ /09/2015 (voorrang ouderen) Herne Intergemeent.Ver.Woonwinkel Pajottenland goedgekeurd MB 17/06/2011 Hoeilaart Intergemeent. Samenwerking Overijse-Hoeilaart goedgekeurd MB 17/08/2011, aanpassing 13/05/2013 (stopzetting IGS Glazen Huis) Kampenhout Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Noord goedgekeurd MB 31/03/2015 Kapelle-o/d-Bos Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Kortenberg Kraainem Liedekerke Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid N-Pajottenland goedgekeurd - MB 06/10/2011 Linkebeek Gemeentelijk toewijzingsreglement Goedgekeurd MB 04/04/2016 Londerzeel Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Machelen Intergem.Samenwerking Reg. Woonbel. Vilv./Mach goedgekeurd MB 14/09/ /01/ /16

11 Meise Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Merchtem gemeentelijk toewijzingsreglement goedgekeurd MB 07/07/2010 Opwijk Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid NW-Brabant goedgekeurd MB 28/04/2015 Overijse Intergemeent. Samenwerking Overijse-Hoeilaart goedgekeurd MB 17/08/2011, aanpassing 13/05/2013 (stopzetting IGS Glazen Huis) Roosdaal Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid N-Pajottenland goedgekeurd - MB 06/10/2011 St-Genesius-Rode St-Pieters-Leeuw Overleg Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw Goedgekeurd MB juli /09/2015 Steenokkerzeel Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Noord goedgekeurd MB 31/03/2015 Ternat Interlok.Ver.Regionaal Woonbeleid N-Pajottenland Goedgekeurd MB 30/05/2013 Tervuren Gemeentelijk toewijzingsreglement Goedgekeurd MB 21/01/2013 Vilvoorde Intergem.Samenwerking Reg. Woonbel. Vilv./Mach goedgekeurd MB 14/09/ /01/2012 Wezembeek-Opp. Goedgekeurd MB 22/05/2012 Zaventem Gemeentelijk toewijzingsreglement Goedgekeurd MB 21/01/2013 Zemst Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Noord goedgekeurd MB 31/03/ LOKALE TOEWIJZINGSREGLEMENTEN SOCIALE HUURWONINGEN Intergemeentelijk toewijzingsreglement Noord-West Brabant ASSE DILBEEK KAPPELE-OP-DEN-BOS LONDERZEEL MEISE - OPWIJK Goedgekeurd MB 13/11/2009 Gewijzigd MB 28/04/2015 De voorrangsregeling van het intergemeentelijk toewijzingsreglement is niet van toepassing op de toewijzing van huurwoningen door R.S.V.K. De Woonkoepel en door SVK Webra. Goedgekeurd MB 07/07/2010 Toewijzingsreglement MERCHTEM Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds de geboorte in Merchtem wonen; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders dien minimaal 10 jaar in Merchtem wonen of gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die de laatste 3 jaar in Merchtem wonen; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn, of geweest zijn van Merchtem; Tenslotte zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die 1 jaar in Merchtem wonen. Goedgekeurd MB 14/09/2010 Regionaal Woonbeleid VILVOORDE en MACHELEN Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar of die ooit 10 jaar in Vilvoorde of Machelen hebben gewoond. Deze bepaling is niet van toepassing op het patrimonium van SVK Webra. Dat patrimonium is beperkt en enkel in Vilvoorde gelegen. Het SVK hanteert ook een ander toewijzingssysteem dan een SHM. 11/16

12 Intergemeentelijk toewijzingsreglement OVERIJSE EN HOEILAART Goedgekeurd MB 17/08/2011 Gewijzigd MB 13/05/2015 Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die minimum 18 jaar wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die tot vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het werkingsgebid van het Glazen Huis met name de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Goedgekeurd MB 18/06/2011 Toewijzingsreglement Woonwinkel Pajottenland BEVER GALMAARDEN GOOIK HERNE LENNIK PEPINGEN Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Tenslotte zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwinkel Pajottenland (zijnde de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen). Intergemeentelijk toewijzingsreglement regio Noord-Pajottenland AFFLIGEM LIEDEKERKE ROOSDAAL TERNAT Goedgekeurd MB 14/11/2011 Gewijzigd MB 30/05/2013 Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Tenslotte zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland (zijnde de gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat). 12/16

13 Toewijzingsreglement HALLE BEERSEL SINT-PIETERS-LEEUW Goedgekeurd MB 10/07/2012 Gewijzigd MB 4/09/2014 Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna komen de kandidaathuurders in aanmerking die vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar gewoond hebben in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Vervolgens wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben waar de toe te wijzen woning gelegen is; Tot slot wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minimaal 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. In het lokaal toewijzingsreglement werd op 4/9/2014 een bepaling voor senioren opgenomen. Het gaat om kandidaathuurders die op het ogenblik van toewijzing minstens 65 jaar oud zijn. Bij een koppel volstaat het dat minstens 1 van beide partners 65 jaar of ouder is. Goedgekeurd MB 31/03/2011 Toewijzingsreglement Regio Noord GRIMBERGEN ZEMST KAMPENHOUT - STEENOKKERZEEL Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe wijzen woning gelegen is; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben; Daarna zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn waar de toe te wijzen woning gelegen is. Goedgekeurd MB 21/01/2013 Toewijzingsreglement ZAVENTEM Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds de geboorte in de gemeente woont waar de toe te wijzen woning gelegen is of die vóór de leeftijd van 18 jaar tot een gezin behoorde dat minimaal 10 jaar in die gemeente gevestigd was; Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die bij het moment van toewijzing minimaal 10 jaar onafgebroken gewoond heeft in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die in een periode van 6 jaar voor het moment van toewijzing minstens 3 jaar inwoner is geweest van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is; Goedgekeurd MB 21/01/2013 Toewijzingsreglement TERVUREN Er zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die sinds hun geboorte in de gemeente Tervuren wonen of aan de kandidaathuurders die vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in de gemeente Tervuren gewoond heeft; 13/16

14 Daarna wordt voorrang gegeven aan de kandidaathuurders die bij het moment van toewijzing minimaal 5 jaar gedurende de afgelopen 10 jaar gewoond heeft in de gemeente Tervuren; Tenslotte zal voorrang gegeven worden aan de kandidaathuurders die in een periode van 6 jaar vóór het moment van toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van de gemeente Tervuren. Goedgekeurd MB 04/04/2016 Toewijzingsreglement LINKEBEEK Het lokaal toewijzingsreglement is enkel van toepassing op sociale verhuurders met uitsluiting van SVK s en OCMW s. Goedgekeurd MB 25/01/2016 Toewijzingsreglement voor doelgroepen ZEMST FELIX COTTAGE CLUB - campingbewoners Voorrangsregel: de kandidaathuurders die op het ogenblik van inschrijving permanent op de camping Felix Cottage verblijven in een onaangepaste of niet-kwalitatieve woning (campingbewoners), krijgen voorrang voor sociale woningen in de zone van het RUP Solarium. Bescherming persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw (SVK Webra vzw), Brusselsesteenweg 191 te 1730 Asse, en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http///vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http///vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 14/16

15 VERHAAL Art. 30: Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen aan de toezichthouder: 1 de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder; 2 de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, 1, vijfde lid, of een versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24; 3 de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register; 4 de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren; 5 de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden; 6 de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, tweede lid, te weigeren. 7 de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaat-huurder niet op te nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders; 8 de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet als gegrond te beschouwen. Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen 30 dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1. In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing vragen. De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en aan de betrokkene binnen de 30 dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van de betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, betekent de verhuurder zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder. Als de verhuurder vaststelt dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 1, de toewijzing aan de betrokkene had moeten gebeuren of dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 4, dat de betrokkene ten onrechte werd geweigerd, of als er binnen 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, krijgt de kandidaathuurder de voorrang, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1 quater en artikel 21, 2, eerste lid, 1 bis. Als er binnen 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing als vermeld in het derde lid wordt betekend, wordt: 1 in het geval, vermeld in het eerste lid, 2, de afwijking vermeld in artikel 3, 1, vijfde lid, of de versnelde toewijzing, vermeld in artikel 24, toegestaan; 2 in het geval, vermeld in het eerste lid, 3, de schrapping ongedaan gemaakt; 3 in het geval, vermeld in het eerste lid, 5, de persoon ingeschreven of toegelaten tot toetreding tot de huurovereenkomst; 4 in het geval, vermeld in het eerste lid, 6, de voorkeur van de kandidaat-huurder aangenomen; 5 in het geval, vermeld in het eerste lid, 7, de beoordeling van de toezichthouder bepalend voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders; 6 in het geval, vermeld in het eerste lid, 8, de weigering van het aanbod niet in rekening gebracht voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, 61, eerste lid, 6. De beslissingen, vermeld in het eerste lid, met uitzondering van de beslissing, vermeld in het eerste lid, 1, vermelden de verhaalsmogelijkheid, de vorm waarin het verhaal moet gebeuren en de termijn waarin het verhaal moet worden uitgeoefend. Bij gebreke aan een formele beslissing als vermeld in het eerste lid, 2 of 5, binnen een termijn van 2 maanden na het verzoek tot afwijking, versnelde toewijzing, inschrijving of toetreding, kan de kandidaat-huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder. De bepalingen van het derde en vijfde lid zijn daarop van toepassing. De beoordeling moet worden gevraagd binnen zes maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden. Contactgegevens van de toezichthouderbij het agentschap Inspectie RWO : Adres : Agentschap Inspectie RWO Toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Fax: 02/ /16

16 SCHRAPPINGSGRONDEN De verhuurder gaat over tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister in de volgende gevallen (ref. artikel 12 van het Kaderbesluit Sociale Huur): 1 als de kandidaat-huurder een woning die hem door de verhuurder aangeboden wordt, heeft aanvaard; 2 als bij actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, 1, eerste lid, 2, of, in voorkomend geval, vermeld in artikel 29, 2; 3 als bij de controle van de toelatingsvoorwaarden bij een aanbod van een woning blijkt dat de kandidaat-huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning; 4 als blijkt dat de kandidaat-huurder onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven; 5 als de kandidaat-huurder daar schriftelijk om verzoekt; 6 bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste 3 maanden. De verhuurder moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaathuurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal 15 kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren; 7 als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van de verhuurder bij actualisering van het register, vermeld in artikel 8, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief. De schrappingsgrond, vermeld in het eerste lid, 6, geldt voor de verhuurders die het toewijzingssysteem, vermeld in artikel 21, toepassen, alleen voor het tweemaal niet-reageren. Tijdens de periode van 3 maanden, vermeld in het eerste lid, 6, worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaathuurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van één van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na het eerste niet-reageren wordt de kandidaat-huurder door de verhuurder op dat recht gewezen. Als de kandidaat-huurder voor de weigering van een aanbod gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om die weigering niet in rekening te brengen voor de schrappingsgrond, vermeld in het eerste lid, 6. Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om hem een bepaalde tijd geen woning aan te bieden, zonder dat dat verzoek in aanmerking wordt genomen als weigering van een aanbod. Als blijkt dat de verhuurder ingaat op verzoeken die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal één jaar elk verzoek aan hem wordt voorgelegd. De verhuurder kan beslissen om over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister als een brief onbestelbaar terugkeert bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning op voorwaarde dat hij de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. Als de verhuurder beslist om de mogelijkheid tot schrapping, vermeld in het zesde lid, toe te passen, wordt die schrappings- grond vermeld in het inschrijvingsbewijs, vermeld in artikel 11, en in het interne huurreglement. De kandidaat-huurder wordt door de verhuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping, behalve in de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1, en 5, en het zesde lid. Contactgegevens van de toezichthouderbij het agentschap Inspectie RWO : Adres : Agentschap Inspectie RWO Toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Fax: 02/ /16

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw Brusselsesteenweg 191, 1730 ASSE Gerechtelijk arrondissement Brussel Erkend bij ministerieel besluit van 9 juni 2000 Bankrekening : BE02 7755 9879 2640 INTERN HUURREGLEMENT

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Aangepast Raad van Bestuur d.d. 06.02.2014 (vorige versie 04.07.2013) Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING Providentia cvba met sociaal oogmerk Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97. Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende Stuiverstraat 401 a 8400 Oostende Tel

Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende Stuiverstraat 401 a 8400 Oostende Tel Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende Stuiverstraat 401 a 8400 Oostende Tel. 059 43 37 78 Inschrijvingsformulier 20 Datum van aanvraag:. /. / 20 Datum van inschrijving:. /. / 20 Inschrijvingsnummer:.

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden INSCHRIJVINGSFORMULIER Update 01 januari 2015 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke

Nadere informatie

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met:

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met: Betreft: Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING Mariadal 1 9140 Temse Tel. : 03/771 10 33 Email: info@woonanker.be Inschrijvingsnummer :... Klantnummer :.. Datum van aanvraag:../.../... Uur aanvraag :.....uur 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE Dit vak is voorbehouden voor OCMW Moorslede, gelieve hier niks in te vullen. Inschrijvingsdatum Inschrijvingsnummer Met dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER 1 DOSSIERNR: INSCHRIJVINGSNUMMER: Contactpersoon Sabrina Vermander 051 35 68 86 sabrina@svkregioroeselare.be INSCHRIJVINGSDATUM: NAAM: Open op maandagnamiddag van 13u30 16u OF dinsdag en woensdagvoormiddag

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

Datum aanmelding:.. Handicap: 66% of meer? JA NEEN Handicap: 66% of meer? JA NEEN

Datum aanmelding:.. Handicap: 66% of meer? JA NEEN Handicap: 66% of meer? JA NEEN Doorgestuurd op:.. Datum aanmelding:.. Inschrijvingsnummer:... Dossierbeheerder: Inlichtingenfiche PERSOONSGEGEVENS Naam: Voornaam: Nationaliteit: Geboorteplaats: Nr. Rijksregister: Burgerlijke stand:

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

AANVRAAGFORMULIER TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Dossiernummer: Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw Brusselsesteenweg 191, 30 ASSE Erkend bij ministerieel besluit van 9 juni 00 02/454.18.69 Fax: 02/452.35.25 administratie@webra.be AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Verplichte documenten (toetsing inschrijvingsvoorwaarden)

Verplichte documenten (toetsing inschrijvingsvoorwaarden) INSCHRIJVINGSFORMULIER Update 01 januari 2016 Aankomststempel SVK: Definitief Dossiernummer: In te vullen door het SVK ZOVL Inschrijvingsdatum: Pas als alle noodzakelijke documenten bij het SVK zijn terecht

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Grotestraat 65/31, 3600 Genk Intern Huurreglement Dit document is het intern huurreglement van SVK Het Scharnier, Grotestraat 65/31, 3600 Genk. Het kaderbesluit sociale huur werd gewijzigd door het besluit

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WoonWel in zitting van woensdag 12 maart 2014, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 16 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 05 oktober 2015 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 In uitvoering van het Besluit dd.12.10.2007 + aanpassing van het Besluit dd. 30.09.2011 van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 Inhoud Deel I: Algemeen 3 I.1 Wettelijke basis van het intern huurreglement... 3 I.2 Toepassingsgebied... 3 Deel II: Inschrijving 3 II.1 Inschrijvingsvoorwaarden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document is het intern huurreglement van SVK Het Scharnier, Grotestraat 65 b31, 3600 Genk. Het kaderbesluit sociale huur werd gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Augustijnenlaan 28/6-2200 Herentals Tel 014/85.98.00 Fax 014/23.27.39 e-mail: info@eigen-haard.be INTERN HUURREGLEMENT INHOUD 1. Toewijzingsreglement huurwoningen 1.1. Woonkeuze 1.2. Voorrangsregels ingevolge

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK Voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2009 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2010 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 september 2010 Gewijzigd door

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER DOSSIERNR: INSCHRIJVINGSNUMMER: INSCHRIJVINGSDATUM: NAAM: Meenseweg 71 te 8900 Ieper INSCHRIJVINGSFORMULIER DATUM VAN AANVRAAG: / / 1 1. KOMEN DEZE KANDIDATEN IN AANMERKING? o Meerderjarigheid : o + 18

Nadere informatie

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 2360 INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur dd 22/03/2012 & 19/04/2012

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 A. PERSONALIA KANDIDAAT-HUURDER(S)

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 A. PERSONALIA KANDIDAAT-HUURDER(S) INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ (In te vullen door het SVK.) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke

Nadere informatie