De lokale marktplatforms

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lokale marktplatforms"

Transcriptie

1 De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden

2

3 De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Wettelijk depot: D/2013/2295/47 E7-910/

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoud Voorwoord...4 Opdracht Organisatie en samenstelling Organisatie Samenstelling Vergaderingen Activiteiten in Observatie van de markt Consumenten - signalen Ondernemingen - signalen Lokale overheden - signalen Enkele slotbeschouwingen: meer dan vergaderen Bijlagen Huishoudelijk reglement Doelstelling Opdrachten Organisatie Samenstelling Vergaderingen Verplaatsingsvergoeding Coördinaten (nieuwe sedert 2013)...36

6 jonasginter - Fotolia.com 4 Voorwoord De lokale marktplatforms zijn voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) één van de instrumenten voor het observeren van de goederen en dienstenmarkt in België. Een rechtstreeks contact met de actoren op het terrein, met name de vertegenwoordigers van consumenten, ondernemingen en lokale overheden, is zeer wenselijk om de ontwikkelingen in de handelspraktijken op te volgen. Als antwoord daarop werden de lokale marktplatforms in juni 2008 opgericht, één voor elke provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast de sensibilisering van de lokale actoren, willen de lokale marktplatforms een bijdrage leveren in het opsporen van eventuele dysfuncties in de marktwerking. Dit jaarverslag is het vierde in de rij. Het geeft een bondig overzicht van de werking van de 11 lokale platforms in de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Over het werkingsjaar 2012 werden niet minder dan 31 bijeenkomsten gehouden. Hierin kwamen meer dan 20 verschillende thema s aan bod. Experten van de FOD Economie maar ook van andere organisaties of instellingen, verleenden hierbij hun medewerking. Thema s die in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een ruime belangstelling konden rekenen waren ambulante handel en organisatie van openbare markten, de wet openingsuren en de organisatie en werking van de KBO. De samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG) voor het thema ambulante handel en organisatie van openbare markten spande hierbij de kroon met telkens meer dan 25 deelnemers. Het gaat dan ook om een thema waarbij in de toepassing van de regelgeving, aan lokale actoren belangrijke aanvullende bevoegdheden toegekend werden.

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In de Waalse marktplatforms konden de uiteenzettingen over de wet op de continuïteit van de ondernemingen, Intellectuele eigendomsrechten en e-commerce rekenen op een ruime opkomst. In april 2011 werd Belmed, het onlineplatform voor de bemiddeling in consumentengeschillen, gelanceerd. In 2012 sloten 4 nieuwe partners zich aan en kwam Belmed stilaan op kruissnelheid. Een praktische uiteenzetting over de alternatieve geschillenregeling met een onlinedemonstratie van de tool Belmed mocht dan ook niet ontbreken op de meeste bijeenkomsten De strategische optie van de AD Controle en Bemiddeling voor het volgende werkingsjaar 2013 is zorgen voor een versterking van de werking van de lokale marktplatforms. Het verder uitbouwen van de contacten met de lokale actoren en het observeren van de lokale marktwerking zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. De bijdrage die de lokale marktplatforms in de marktobservatie en marktmonitoring willen leveren, moet dan ook in die beleidscontext gesitueerd worden. Voor 2013 wensen de organisatoren de ingeslagen weg van informatie en sensibilisering in een constructieve dialoog met de lokale actoren verder te zetten. Het versterken van een actieve betrokkenheid van vooral consumentenorganisaties en vertegenwoordigers uit het ondernemingsleven vormt hierbij de permanente uitdaging. 5 Bruno Andries Directeur-generaal a.i.

8 Opdracht De doelstellingen van de lokale marktplatforms (LMP) zijn: 6 1. De observatie van de markt van goederen en diensten op het lokale niveau met de bedoeling nieuwe handelspraktijken en de eventuele dysfuncties daarin op te sporen (observatie); 2. Het bevorderen van de informatie-uitwisseling over de federale economische reglementering met nadruk op nieuwe wetgevingen of regelgevingen (informatie); 3. Het aanknopen, uitbouwen en versterken van de dialoog met de lokale actoren (communicatie); 4. Het leveren van een bijdrage in de bewustmaking van de lokale actoren voor een correcte toepassing van de wetgeving (sensibilisering); 5. Het detecteren van mogelijke problemen in de toepassing van de federale economische reglementering in de praktijk (diagnosestelling); 6. Het overmaken van signalen over het functioneren van de markt aan de bevoegde overheden als antwoord op de aan het licht gekomen knelpunten in de toepassing van de economische regelgeving (signaleren). naka - Fotolia.com

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1. Organisatie en samenstelling 1.1. Organisatie In juni 2008 werden door de FOD Economie 11 platforms opgericht: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De platforms bezitten geen rechtspersoonlijkheid en vormen geen beslissingsorgaan. De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en in Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ADCB, afdeling Bemiddeling, staat in voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform. De voorzitter van elk platform is het diensthoofd van de lokale ADCB-directie bevoegd voor de provincie Samenstelling Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: 7 de organisaties die de belangen van het ondernemingsleven behartigen; de organisaties die de belangen van de consument vertegenwoordigen; de lokale overheden zoals provincies, steden en gemeenten en OCMW s en hun verenigingen. Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid. De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 september 2008 (BS ) betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms Vergaderingen Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen. De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op, rekening houdend met de voorstellen van de leden. De notulen van de vergadering worden opgesteld door het personeel van de afdeling Bemiddeling. De afdeling Bemiddeling maakt eveneens een jaarlijks verslag van de platforms op.

10 NAN - Fotolia.com 8 2. Activiteiten in 2012 Sinds de oprichting in juni 2008 vonden zo n 150 platformvergaderingen plaats, dit gespreid over de 11 lokale marktplatforms (één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één per provincie). In het werkingsjaar 2012 werden 30 bijeenkomsten georganiseerd. De vergaderingen vonden meestal plaats in de lokalen van de 7 regionale directies van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Soms gebeurde dit ook op uitnodiging van de lokale besturen die hiervoor hun vergaderruimten en accommodatie ter beschikking stelden. Experten en medewerkers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie niet meegerekend, werden 360 aanwezigen genoteerd: 51 vertegenwoordigers van de consument, 107 namens het ondernemingsleven en 202 vertegenwoordigers van de lokale besturen. Zo n 56 % van de deelnemers vertegenwoordigde de lokale overheid. De consumenten waren goed voor 14 % van de aanwezigen en het bedrijfsleven tekende present voor 30 %. De meeste onderwerpen hadden betrekking op materies rechtstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheid van de FOD Economie. In die gevallen kon dus een beroep gedaan worden op sprekers verbonden aan één of meerdere algemene directies van de administratie. Thema s die in meerdere lokale marktplatforms op de agenda gezet werden en door eigen experten werden uiteengezet, waren o.a. de regelgeving over ambulante handel, openingsuren, Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), intellectuele eigendom, internetbewaking en e-commerce, de energiefactuur, de Belgische mededingingsautoriteiten, de alternatieve geschillenregeling en Belmed. Zo goed als alle algemene directies binnen de FOD Economie, verleenden hiervoor hun medewerking. Hieruit moge de trans-

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." versale werking van de marktplatforms binnen de federale administratie blijken alsook de aanwezigheid van de nodige expertise binnen de respectievelijke algemene directies. Voor andere thema s, niet rechtstreeks vallend onder de bevoegdheid van de FOD Economie zoals o.a. de wet op de continuïteit van ondernemingen, groeperingen van werkgevers, de starters-bvba, enz. werd een beroep gedaan op externe sprekers. Het thema ambulante handel en organisatie van openbare markten werd uiteengezet door sprekers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en eigen experten van de AD KMO-beleid (E5). De onderstaande tabel geeft een chronologisch overzicht van de behandelde thema s en de experten die hiervoor werden aangezocht. Op de 30 bijeenkomsten werden 20 verschillende thema s behandeld, en dit door 32 verschillende sprekers. Tabel 1. Vergaderingen in het verslagjaar 2012 Datum Plaats Thema s Expert(en) Charleroi Wet intellectuele eigendom N. Lenaerts Namen Massafraude: beroepsgidsen en elektronische handel V. Giroul C. Coppin Waver Vrouw en ondernemerschap A. Misonne (UCM - Réseau Diane) M. BRICLET (Femmes Cheffes d Entreprises) Hasselt Beheersvennootschappen: werking en toezicht Handelsinplantingen en sociaaleconomische vergunningen B. Kowlowski C. De Schacht Antwerpen Bedrog met bedrijfsgidsen F. Cousin Aarlen Werkgeversgroeperingen: een oplossing voor tewerkstelling F. Naedenoen (ULG-Crgew) A.M. Barette (Chambre de Commerce et d Industrie du Luxembourg Luik Wet intellectuele eigendom M. Guerreiro A. Lambermont C. Meyers (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) Leuven Het Prijzenobservatorium in België S. Van Cauwenbergh S. Pattyn

12 (Vervolg tabel) Datum Plaats Thema s Expert(en) Brussel Wet openingsuren - controle in de praktijk case Elsene Geert Bert Olivier Bourdhouxhe (Elsene) Maarkedal De Belgische mededingingsautoriteit Sylvie Van Goethem Katrijn Devliegher (E1) Tielt De Belgische mededingingsautoriteit Sylvie Van Goethem Karen Vanderstraeten Charleroi Internetbewaking en elektronische handel C. Coppin Namen Belmed: onlineplatform voor een oplossing van consumentengeschillen P. Godin A. Ikolo Antwerpen Wet ambulante handel P. Creyf Waver Wet intellectuele eigendom M. Guerreiro en A. Lambermont C. Meyers (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) Luik Het onlineplatform Belmed en bemiddeling P. Godin A. Ikolo Hasselt Wet ambulante handel P. Creyf Brussel Wet ambulante handel Ph. Lengler Luxemburg Voor- en nadelen starters-bvba D. Frennet - Conseiller Starter UCM Provincies Luxemburg en Namen Gent Ambulante handel Campagne Durf vergelijken Oostende Ambulante handel Campagne Durf vergelijken Waver E-commerce Goudaankopen Leuven Wet ambulante handel Organisatie openbare markten P. Creyf (E5) B. Anthonis P. Creyf (E5) B. Anthonis C. Bourlet C. Copin P. Creyf S. Thomas (VVSG)

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." (Vervolg tabel) Datum Plaats Thema s Expert(en) Charleroi Belmed : onlineplatform voor een oplossing van consumentengeschillen P. Godin Luik Wet continuïteit van ondernemingen R. Closter, consulair rechter BSC Antwerpen Wet ambulante handel P. Creyf Brussel Organisatie en werking van de Kruipuntbank voor Ondernemingen (KBO) K. De Clercq en E. Screve (KBO-dienst) Hasselt Wet consumentenkrediet K. Sors Aarlen De energiefactuur E. Sonnet Namen Co-working L. Latour (Bureau économique de la province de Namur) 11

14 3. Observatie van de markt Het overzicht hierna geeft een bondige selectie en samenvatting van signalen zoals die in de bijeenkomsten naar voor gebracht werden. De meningen of standpunten die hieruit soms kunnen worden afgeleid, vertegenwoordigen niet noodzakelijk de visie van de administratie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de signalen naargelang van de betrokken doelgroep: consumenten, ondernemingsleven en lokale overheden. Een 10-tal signaalfiches werden overgemaakt aan de ter zake bevoegde ministers Consumenten - signalen 12 Ambulante handel Er wordt gewezen op het probleem van valse particulieren op rommelmarkten. Zij hebben er een stand zonder te beschikken over een KBOinschrijving en een machtiging ambulante handel. Er is nagenoeg geen controle op deze vorm van zwarte handel. Wat moet verstaan worden onder occasionele verkopen is niet bij wet geregeld. Wie met een zekere regelmaat goederen koopt om die te verkopen, al dan niet met winstoogmerk, stelt - behalve de wettelijk geregelde uitzonderingen - daden van koophandel en is dus btw-plichtige handelaar. Bij verkopen buiten de onderneming (zoals verkoop op rommelmarkten) moet de pseudoparticulier beschouwd worden als handelaar. Dit houdt in dat hij ingeschreven moet zijn in de KBO en moet beschikken over een leurkaart overeenkomstig de wettelijke voorwaarden (Oost-Vlaanderen, ). Particulieren mogen enkel zgn. privéoverschotten verkopen, dus goederen die niet werden gekocht, geproduceerd of vervaardigd met het oog ze te verkopen. Ook dit is niet altijd het geval gezien sommige particulieren zich specialiseren en als standhouder meerdere rommelmarkten aandoen. Daarbij bevoorraden zij zich via de tweedehandsmarkt en uitverkopen. (Oost-Vlaanderen, ).

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Vrijmaking van de energiemarkt en prijsverloop Er wordt vastgesteld dat de liberalisering van de energiemarkt pas recent volop op gang is gekomen. Dit is voor een groot stuk te danken aan de wettelijke vereenvoudiging van de opzeggingsmogelijkheden en het grote succes van initiatieven zoals de Energiecampagne Durf vergelijken en de groepsaankopen (Luxemburg, ). De transparantie in de door de energieleveranciers aangeboden prijsformules moet worden verbeterd. Bij eenzelfde leverancier zijn soms tientallen contractformules gangbaar wat het voor de consument niet eenvoudiger maakt. Bovendien stellen verbruikers vaak vast dat de eigen energieleverancier hen niet de goedkoopste formule voorstelt. Verder blijkt het begrijpen van alle posten op de energiefactuur (o.a. prijsafrekening) geen evidentie voor veel consumenten (Luxemburg, ). De wet van heeft de positie van de consument beter beschermd, o.a. door te voorzien in een opzeggingstermijn van één maand. De vraag wordt gesteld of een gelijkaardige wettelijke bescherming ook niet zou moeten worden ingevoerd voor professionele gebruikers, m.n. zelfstandigen en kmo s (Luxemburg, ). Algemene prijsvorming In de wet van werden de energieprijzen bevroren tot eind De vraag stelt zich wat er met de energieprijzen zal gebeuren eenmaal de prijsblokkering wordt opgegeven. De prijsstijgingen van goederen en diensten met belangrijke impact op de inflatie zoals o.a. die van energie, moeten nauwlettend worden opgevolgd. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor het Prijzenobservatorium (Luxemburg, ). 13 Er wordt gewezen op de soms belangrijke prijsverschillen voor gelijkaardige goederen en diensten in de buurlanden (o.a. geneesmiddelen, energie, water, telecom, enz.). Internationaal vergelijkende prijzenonderzoeken moeten meer duidelijkheid verschaffen over de omvang en de oorzaken (West- Vlaanderen, ).

16 14 Elektronische handel E-commerce Er wordt melding gemaakt van gebrekkige of onvolledige informatie op internetsites van webwinkels. De consument moet, in toepassing van art 45 6 WMCB, beschikken over alle gegevens van belang bij de aankoopbeslissing, dit vooraleer de bestelbon door te zenden. De voor de koopbeslissing essentiële informatie moet dus al beschikbaar zijn bij de aankoopuitnodiging. Als die informatie pas bij het ontvangen van de aankoopbevestiging beschikbaar is, komt de e-commercehandelaar tekort in zijn wettelijke informatieplicht. Wat de aangekondigde prijs betreft, moet die overeenkomstig art WMP alle bijkomende kosten voor rekening van de consument (taksen, leveringskosten, portkosten, ) bevatten. Ook de opt-in en opt-out -procedure om al dan niet in te tekenen op bepaalde diensten (bvb. het onderschrijven van een annulatieverzekering bij reiscontracten), moet op de website duidelijk aangegeven worden. Er moet om de uitdrukkelijke instemming van de consument verzocht worden. Vooraf aangevinkte keuzes zijn wettelijk verboden. Verder wordt het verbod op het gebruik van extra betalende nummers in het kader van een contractuele relatie (zoals dienst na verkoop), niet altijd gerespecteerd wat in strijd is met art 43 WMCB. Sommige websites zijn op dat vlak niet in orde met wat de wetgever voorschrijft. Kwader trouw is er soms, maar zeker niet altijd mee gemoeid, wel onwetendheid bij de internethandelaar. Niet alleen de consument maar ook de e-commercehandelaar moeten gesensibiliseerd worden. Het informeren van de brede doelgroep van internetgebruikers blijft een permanente opdracht (Henegouwen, ). Identificatieplicht bij internethandel: er is vaak onvoldoende informatie op de website te vinden over de werkelijke identiteit (o.a. adresgegevens, ondernemingsnummer, ) en de algemene verkoopsvoorwaarden van bepaalde internethandelaars. Nog al te vaak zijn die gegevens weggestopt in via omwegen te bereiken weblinks op de website of ontbreken die gewoon. De moeilijkheden om de internethandelaar telefonisch te contacteren en de soms zwakke of zelfs onbestaande klantenservice is voor veel consumenten een doorn in het oog (Namen, ).

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Er wordt een blijvende aandacht gevraagd voor de diverse vormen van internetfraude en sms-diensten (o.a. via in het buitenland beheerde websites). De consument en ook kmo s moeten via gerichte sensibiliseringsacties nog beter geïnformeerd worden over de mogelijke valkuilen van de internethandel (Namen, ). Om het vertrouwen van de consument in de internethandel te versterken moet de handelaar de wettelijke informatieplicht over de koop nauwer ter harte nemen en de wettelijke rechten van de consument beter respecteren (verzakingsrecht, tijdige levering, wettelijke garantieplicht, ) (Namen, ). Consumentenkrediet (WCK) en overmatige schuldenlast Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Overmatige schuldenlast vormt naast een sociaal probleem ook een steeds groeiend economisch probleem. Een stijging van het aantal personen in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling, heeft een sterke invloed op het consumentengedrag en de economische activiteit van deze groep (Hasselt, ). Sommige kredietgevers komen bepaalde wettelijke verplichtingen opgenomen in de WCK niet nauwgezet na. Vaak wordt een loopje genomen met de zorgvuldigheidsplicht en wordt er te gemakkelijk krediet verleend (o.a. bij leningen op afbetaling en kredietopeningen). Een niet of moeilijk te verantwoorden kredietverlening draagt bij tot de overmatige schuldenlast van vnl. consumenten in een sociaaleconomische zwakkere positie. Bepaalde consumentengroepen zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevaren van overmatig krediet (o.a. kredietopeningen door winkelketens en postorderbedrijven) zodat o.a. sensibiliseringsacties noodzakelijk blijven (Hasselt, ). Niet alleen ondernemingen, maar ook consumenten moeten erop attent gemaakt worden dat het nuttig kan zijn bepaalde bedrijfsgegevens te consulteren vooraleer belangrijke contracten af te sluiten. Dit kan o.a. door het gebruik van de zoekfunctie Public Search (Brussels Gewest, ). 15

18 Buitengerechtelijke geschillenregeling Er is nood aan een verdere sensibilisering van de stakeholders (consumenten en ondernemingen) over de voordelen van de buitengerechtelijke geschillenregeling. 16 De oprichting van organen voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen moet worden aangemoedigd. De klassieke juridische procedure biedt in veel gevallen voor de consument geen oplossing. Niet alleen is ze tijdrovend en heerst onzekerheid over het resultaat, maar ook weegt de kostprijs niet op tegen de inzet, voorwerp van geschil. Waar mogelijk moet een orgaan voor alternatieve geschillenregeling gecreëerd worden, gratis (cf. ombudsdiensten) of tegen een beperkte kostprijs (cf. geschillencommissies) voor de consument. Een geschillenregeling via bemiddelaars erkend door FOD Justitie is voor de consument in veel gevallen niet haalbaar omwille van de hoge kostprijs (tarief raadsman) en het beperkte belang van de inzet (Luik, en Henegouwen, ). Naar een bredere bekendmaking van het onlineplatform BELMED bij consumenten en handelaars als tool om de sensibilisering te versterken en de onlinebemiddeling te promoten (diverse bijeenkomsten 2012).

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.2. Ondernemingen - signalen Mededinging De aandacht wordt gevestigd op oneerlijke concurrentie bij sommige overheidsaanbestedingen. Er wordt vermoed dat soms vooraf onder leveranciers en aannemers afspraken worden gemaakt over prijzen en marktverdeling en dat de regels van de gunning bij aanbestedingsprocedures niet overal strikt worden gevolgd (Oost-Vlaanderen, ). Er wordt melding gemaakt van praktijken in de autosector waarbij de voorwaarden van de fabrieksgarantie stellen dat onderhoud en herstellingen moeten gebeuren in de door de fabrikant of invoerder erkende werkplaatsen. Er wordt gewezen op de EUverordening 1400/2002, specifiek van toepassing op de distributie en naverkoopdienst in de autosector. De consument heeft het recht de wagen te laten onderhouden door elke hersteller, al dan niet erkend door de fabrikant. In toepassing van de verordening mag het onderhoud dus ook gebeuren bij niet-erkende herstellers. De garantie kan enkel afgewezen worden indien de wagen niet goed is onderhouden door de niet-erkende hersteller en het defect hiervan het gevolg is (Oost-Vlaanderen, ). 17 Marktafspraken zouden gemaakt worden in o.a. de sector van tandtechnische labo s (West-Vlaanderen, ). Volgens een vertegenwoordiger van Test-Aankoop blijft het risico op machtsmisbruik in de sectoren energie en telecom bestaan zolang bepaalde bedrijven de twee functies van dienstaanbieder én infrastructuurbeheerder kunnen combineren (vb. Belgacom, Electrabel) (Antwerpen, ). Groepsaankopen zijn misschien een goede zaak voor de consument maar kunnen volgens een vertegenwoordiger van een kmo-organisatie beschouwd worden als een vorm van oneerlijke concurrentie onder handelaars. De op grote schaal georganiseerde groepsaankopen doen afbreuk aan de belangen van kleinere ondernemingen want zij zijn niet in staat om de grote orders binnen te halen (bv. groepsaankopen van brandstoffen). Het zijn vaak dezelfde grote ondernemingen die voor dergelijke groepsaankopen als leverancier worden geselecteerd. Bovendien gaan dergelijke initiatieven vaak uit van organisaties die geen handelsactiviteit als maatschappelijke doelstelling hebben (Antwerpen, ).

20 Een vertegenwoordiger van Test-Aankoop betreurt dat er geen feedback volgt op het indienen van signalen van marktverstoring. Zo stelde Test-Aankoop in het verleden n.a.v. grote prijzenenquêtes een aantal zaken vast die ter kennis werden gebracht van de Belgische mededingsautoriteiten (o.a. in de sectoren brood, autorijscholen, vastgoed). De procedures duren jaren en er wordt nooit gecommuniceerd. Er wordt gehoopt dat de geplande hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit hier iets aan zal veranderen (Antwerpen, ). Het zou volgens een vertegenwoordiger van Test-Aankoop, een goede zaak zijn dat er een brochure wordt gepubliceerd en beschikbaar gemaakt op de website over de regelgeving onrechtmatige mededinging (Antwerpen, ). 18 Er wordt gesignaleerd dat onderzoeken door de Raad voor de Mededinging lang aanslepen. Termijnen van 3 jaar en meer vanaf de melding tot het bekomen van een uitspraak vormen geen uitzondering. De aard van de onderzoeken en de formele procedure waarin een recht op tegenspraak en een hoorzitting zijn voorzien, liggen aan de basis van de lange duurtijd. (cf. klassieke gerechtelijke procedure). Het beperken van de behandelingstermijnen zou één van de werkpunten moeten worden voor de mededingingsautoriteiten. Het mededingingsbeleid zou één van de prioriteiten van het economisch beleid van de regering moeten vormen, aldus een vertegenwoordiger van een ondernemingsorganisatie (West-Vlaanderen, ). Ambulante handel en organisatie van openbare markten (Wet van ) De organisatie van openbare markten valt onder de wetgeving ambulante handel en het gemeentelijk reglement. Uit de diverse bijeenkomsten over dat thema blijkt dat ondernemers en lokale overheden vaak nog vragen hebben over de concrete toepassing van de wetgeving. De brochure Ambulante handel uitgegeven door de AD Regulering en Organisatie van de Markt is een goede handleiding maar nog te weinig gekend bij de beoogde doelgroep van marktkramers en marktorganisatieverantwoordelijken. Een verduidelijking van de wetgeving via o.a. de website van de FOD Economie en de websites lokale economie van de gemeentelijke overheden, zou kunnen bijdragen tot een betere (diverse bijeenkomsten 2012).

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Over de toepassing van de voorwaarden voor de overdracht van standplaatsen blijken nog onduidelijkheden te bestaan. Bij een stopzetting dient de overlater een bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de KBO voor te leggen. De wet legt evenwel niet op dat de overnemer van een standplaats ook de volledige handelszaak overneemt; hij moet wel over een geldige machtiging beschikken en de specialisatie van de overgenomen ambulante handel verderzetten (Oost-Vlaanderen, ). Marktkramers die hun standplaatsen wensen onder te verhuren zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de reglementering. Onderverhuring kan volgens de wet enkel door een standwerker aan een andere standwerker of via de beroepsvereniging van standwerkers (Oost-Vlaanderen, ). De vraag wordt gesteld over de mogelijkheid van gedeeltelijke schrapping van de vergunning voor openbare markten. Wanneer iemand op meerdere markten aanwezig is en hij bv. zijn activiteit wil verminderen (bv. van 3 markten naar 1 markt), dan moet hij eerst een schrapping aanvragen voor de 3 standplaatsen om zich nadien terug in te schrijven voor de standplaats die hij wil behouden, met bijkomende kosten tot gevolg (Oost-Vlaanderen, ). 19 Het zou volgens marktorganisatoren soms moeilijk zijn om bepaalde types losse standwerkers te weigeren op de markt. Als voorbeeld verwijst men o.a. naar buitenlandse verkopers die bepaalde markten afdweilen met matrassen, serviezen, enz. en zich daarna niet meer vertonen (Antwerpen, ). Een tendens wordt waargenomen in bepaalde Brusselse gemeenten om al standplaatsen op openbare markten bij de gemeente aan te vragen nog vooraleer een vergunning ambulante handel werd toegekend door de ondernemingsloketten (Brussels Gewest, ). Het is voor veel marktkramers niet echt duidelijk wie de controlerende overheden zijn voor openbare markten (AD Controle en Bemiddeling, lokale politie, marktleiders) en wat hun specifieke controlebevoegdheden zijn (diverse bijeenkomsten).

22 Wet openingsuren (Wet van en ) Bij de toepassing van de wet openingsuren bestaan nog veel onduidelijkheden over wat wel en niet mag bij o.a. nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie en shops van tankstations. Volgens art 16 mogen genoemde handelszaken een nevenassortiment andere producten aanbieden als het hoofdassortiment meer dan 50 % van de omzet vertegenwoordigt. Volgens de wet is er sprake van een hoofdactiviteit indien 1. aan de buitenzijde van de vestigingseenheid enkel naar die activiteit verwezen wordt, 2. er enkel voor die activiteit reclame wordt gemaakt, 3. de keuze aan andere producten beperkt is, en 4. indien de hoofdactiviteit minstens 50 % van de omzet vertegenwoordigt. 20 De 4 genoemde voorwaarden moeten cumulatief worden vervuld. Op basis van de hoofdactiviteit kan worden bepaald of de wet al dan niet van toepassing is. Bovendien worden naast producten ook diensten aangeboden en is het niet duidelijk welke omzet moet worden gerekend om de 50 % drempel te bepalen. In de praktijk zouden de grenzen gesteld in de 4 criteria niet eenduidig te bepalen zijn (Brussels Gewest, ). Overheden maken nog onvoldoende gebruik van de wettelijke bevoegdheid aanvullende bepalingen te voorzien in het gemeentelijk reglement o.a. wat openingsuren betreft voor privatebureaus voor telecommunicatie en nachtwinkels. Zo kunnen de openingsuren voor nachtwinkels in een gemeentelijk reglement worden beperkt en die voor bureaus voor telecommunicatie worden uitgebreid (Brussels Gewest, ). Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (Wet van ) Een pijnpunt volgens sommige deelnemers is het niet up to date zijn van bepaalde gegevens in de KBO m.n. activiteiten en adresgegevens. Adreswijzigingen van vestigingseenheden wordt niet altijd gemeld door ondernemingen. Er wordt wat dat betreft, gewezen op de problemen die zich kunnen stellen bij de invordering van achterstallige schulden voor de nieuwe gebruikers dit n.a.v. de invorderingsacties van gerechtsdeurwaarders. Een mogelijke reden waarom ondernemers soms nalaten vestigingseenheden te melden is de vaststelling dat sommige steden en gemeenten (o.a. Mechelen) een taks heffen op elke vestigingseenheid. Ook stopzettingen (cf. art 62 KBO-wet) worden vaak niet of zeer laattijdig meegedeeld (Brussels Gewest, ).

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie