Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo)"

Transcriptie

1 ito' V i " } ' ND/TC(49 )2/M/Vo, ^ ^ Libcrallsatio van do intra-europoso handol (Vorslag van do spocialo zitting van hot Trado Committoo) Do Commissie voor hot Ruil vorkoor kwam van 2 t/m 5 Augustus in oen spocialo zitting bijeen, teneinde do vraagstuk* kon van algemono politiok to besproken, die zich voordoen door do uitvoering van do beslissing van do Raad. botroffondo do liberalisatie van do intra-3uropcso handel (0(49)88 Fin*). Ingevolgo deze beslissing zouden de dcolnemcndb landen onverwijld do nodige maatregelen moeten troffon voor do progrossicvo afschaffing van quantitatievo invoerbeperkingen in het ondcrlingo vorkoor, met hot dool in 1951 oen zo vollodlg mogolijko libcralisatio van do intra-europcso handol to boreikon*. H.t was do bedoeling, dat do doclncraondo landon'zich in dozo zitting zoudon doon vertegenwoordigen door hooggoplaatsto ambtenaren van hun dienston van do buitcnlandso handol* Do moeste, landon hadden hun directeuren-generaal van dozo diensten afgevaardigd; anderen waron vertegenwoordigd door do Koofdon van'do dologatics. Voorzitter was do Heer Q Alphand (Frahkrijk) Hot resultaat van doze zitting is samengevat in een rapport^ waarbij een ontworp-bosluit van do Raad is govoogd (C(49)116)* Dit document' is intusson in do vorgadoring van do Raad van 12 Augustus j.1* goedgekeurd* Tor nadero toelichting kan het volgondc worden vermold: 1» Toopassinp; van het besluit van do Raad over do liberalisatie van do intra-duroposo handol* a* om. c chri jvinp; van do maatregolon noodzakelijk voor do progressieve opheffing van quantitatievo importboperkingen» Men was het roods aanstonds orovcr cons, dat het uiteindelijke doel dient te zijn oen volledig vrije invoer of een stelsel van a touto lieenso :domanddo,f * 3on ondorworp van disoussic was echtor do vraag, of een land, dat do bilaterale contingenten vervangt door globalo contingenten, kan worden geacht zijn verplichting uit hoofde van hot besluit van de Raad na te komen. De godachtcnwissoling hierover loiddo tot do slotsom, dat men een dergelijke maatregel slechts zal kunnen beschouwen als oen stap in do richting van het dool* Dit is ook orkond in hoofdstuk I, paragrafen 1 cn 2 van het ontwerp-besluit van de Raad» Door dc godolcgcerdo van het Verenigd Koninkrijk word in dit vorband echter do vraag opgeworpen, hoo men zich voorsteldo dezo globalo contingenten te verdolen* Hij woes daarbij erop, dat do importen veelal door vertegenwoordigers van bepaalde maatschappijen wordon gopffootuoord» Wanneor nu oen stelsol van globalo contingenten wordt ingevoerd* ontkomt mon niet eraan dezo vertegenwoordigers licenties to verstrekkon in dczolfdo verhouding als tevoren. Het doel van do mr.atrögol, te weten het weder mogelij-: maken van de concurrentie, wordt hiormedo niet bereikt. Daartegen werd door verschillende delegaties aangevoerd, dat dit bozwaar niet geldt wannoor dc invoor geschiedt door onafhankelijke importeurs; Zij zullen zich, onder een dergelijk stelsel, bij dc keuzo van hun lovcrancier door zuiver copnerdiolo overwegingen kunnen doen leidon en worden daarbij niet beperkt, zoals bij hot bestaan ven bi] toraio ooiit ponton het geval is«de concurrentie zal dus zeker oen rol kunnen spelen* Hen was hot echter orovcr eens, t do techniek van lo administratie var. '. : lob 'Ie cc-..' _:te.n nader dient : : v/ordon beetu'":eerd* In i;crp-bocluit wórdt :. ooi: aan het i. < : ''j - arx»oc Sui'e -1._e op vcrxeond'ï

2 (hfst, 1(3)), Daarin is tevens gesteld, dat dc globalo contingenten 'aan twoo voorwaarden moeten voldoen om to worden boschouwd als oen maatregel tot liberalisatio van do handel» Do oorstc voorwaarde i s, dat do liconties zodanig moeten v/ordon vordcold, dat de concurrentie mogelijk i s ; de tweede, dat olk globaal contingent tenminste golijk moot zijn aan dc som van dc bilaterale contingontcn. Bij do behandeling van dit punt vorklaardo dc waarnemer van dc E.C.A*, dat hotgocn do S,C*-i. wenst te zien is een concreet plan volgens hetwelk op oen bopaald tijdstip, bijvoorbeeld in 1951, do quantitatievo restrictios vollodig zullen zijn afgeschaft. Hij wees erop, dat wanneer deze zitting zou uiteongaan zonder oen dergelijk concreet plan te hebben uitgewerkt, dit in Washington oen zeer slechte indruk zou maken-* Dc 3 è C*A«acht het van het grootste belang, dat maatregelen wordon getroffon, opdat' het marktmechanisme wodorom normaal kan functioneren. Dit wordt belet door quantitatievo restricties die, volgens do -imcrikancn, de meest verwerpelijke protoctionistischo middelen zijn. Een stelsel van globale oontingentcn betekent anderdaad cón stap in do goede richting, maar ie niettemin nog protectionistisch van aard t Hot maakt weliswaar concurrentie tussen Europeso producenten mogelijk, maar b l i j f t bescherming bicden aan de binnenlandse producent. Quantitatievo restricties maken het bovendien moeilijk investeringsplannen te beoordelen. Eon vorder probleem was do vraag of een land, dat hetzij oontingontoringen opheft, hetzij vervangt door een stclsol van "touto licenso domondóo? 1 of van globale contingenten, kan wordon geacht zijn verplichtingen voortvlooiondc uit het bestaan van contingenten voor do betrokken producten in zijn bilaterale accoordon, na te komen. Deze vraag werd bevestigend beantwoord (Hfst I, 4). ' do nositio van do overzeese 'gebieden» Zonder verdere discussio werd hot beginsel aanvaard, dat dc maatrcgelcnvoor dc liberalisatie eveneens zullen gelden voor dc producten van do overzoosc gobiodon (hfst* II, 1). Daarentegen leidde dc vraag of do overzceso gobiodon van hun kant evoneens maatregelen mot dit doel dienen te nemen, tot enig debat* Do gedelegeerden van Belgi", Nederland, Frankrijk en Portugal verklaarden, dat z i j geen bepalingen konden aanvaarden, aio verplichtingen voor hun overzoosc gobiodon mot zich mede brachten; hierover zouden do Regeringen van deze gebieden mootcn beslissen* Dc godolcgcerdo van hot Verenigd Koninkrijk, hoewel in dezelfde positio verkerende, bepleitte cchtor, dat dc betrokken Rogoringon hun goede diensten zouden leveren om het treffen van dergelijke maatregelen bij do Regeringen van do overzeese gobiodon aan te bevelen* Ten slotte word overeenstemming bereikt over oen bepaling volgens welke dc leden zullen bestuderen in welke nate dc liberalisatie ook' door hun overzeese gebieden zou kunnen plaats hebben. Zij zullen hierover uiterlijk 31 December 1949 rapport aan de Organisatie uitbrengen (hfst. I I, 2). Verschil van mening ontstond nog over do vraag of do maatregelen gelden ten aanzien van dc landon, waaruit de producten afkomstig zijn - (pays d'origine) of herkomstig (pays dc provenance) zijn* Thans is bepaald, dat de maatregelen in principe voor de eerste catcgorio zull-n gelden, doch aan de landen wordt aanbevolen na te gaan in hoeverre z i j ook tot de tweede catcgorio kunnon worde n ui t go st rel: t

3 DG procedure voor do libcralisatio«reeds bij co bohandoling in do Consultatieve groep ven Ministers had zioh oen discussio ontwikkeld ovor dc vraag of de maatregelen. unilateraal zouden moeten wordon getroffen, hotgocn door het Voronigd. Koninkrijk werd bcploit, of dat hierover multilateraal overleg ware te plegen, hetgeen in het bijzonder door Frankrijk werd aangeprezen. In het besluit van dc Raad is vastgesteld f dat aanvankclijk unilaterale lijsten zullen worden opgesteld en in oen later stadium in ondorling overleg zal worden nagegaan in hoeverre deze lijsten kunnon worden goconsolidoerd, Over dit punt' ontwikkelde zich ook in het Trado Committce een debat. De pleitbezorgers van Unilaterale lijsten, waaronder wederom het Verenigd Koninkrijk vooraan stond, botoogden dat snelle actie noodzakclijk i s. Zou men gaan onderhandelen, dan brengt dit onvermijdelijk uitstel met zich mede. Verwozon werd naar dc ervaringen, die in.iiinecy zijn opgodaan: volgens dc vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk zouden onderhandelingen ovor dc afschaffing van quantitatievo restricties nog veel meer t i j d vergen. Daartegen werd aangevoerd, dat dc mate, waarin oen land in staat is dc handclsbelommoringcn tc verminderen, medo afhangt van hetgoon dc andere landen in dit opzicht doen. V/annccr op unilaterale grondslag wordt gehandeld,zal men, uit onbokendheid met hetgeen do anderen doen, een afwachtende houding aannomen; dc lijsten zullen derhalve zeer kort zijn. In dit verband brachten dc gedelegeerden van België* en Zwitserland naar voren, dat hun Regeringen rcods eenzijdig hun invoer hebben vrijgegeven, zonder dat dit voorbeeld door anderen is gevolgd; z i j moendon daaruit een argument t c kunnen putten ten gunste van multilaterale besprekingen. Een mooilijk problocm was voorts do kwestie van dc discriminatie. Verschillende gedelegeerden betoogden, dat dc omvang van dc unilaterale l i j s t sterk zal worden beïnvloed, wanneer hierbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen landon mot sterke en zwakke valuta* V/annecr dc faciliteiten onverminderd ook voor België', Zwitserland en dc Bizonc zoudon moeten gelden, zouden, gelet op het risico van verlies van goud of dollars, dc belemmeringen slechts in zeer beperkte mate kunnen worden opgohovon. Zwitseriand en België* verzetten zich echter met klem tegen een formule, die discriminatio in principe goedkeurt, ofschoon z i j erkenden, dat het in ' do practijk in bepaalde gevallen nodig zou kunnen b l i j ken niet alle landen op dezelfde voet tc behandelen» Zij konden zich ten slotto verenigen met dc bepaling, dat discriminatie slechts toelaatbaar zal zijn met een beroep op bctalingsbalans-mocilijkhodon. Daarbij is echter tevens voorzien, dat een l i d, dat hierdoor naar zijn mening ten onrochtc wordt bcnadocld, zich tot dc Organisatie kan wenden. De leden worden door het besluit verplicht uiterlijk 1 October 1949 aan do Organisatie een tweetal opgaven tc doen. In de eerste plaats dienen z i j tc melden voor welke producten z i j unilateraal dc ouantit'aticvc restricties hebben opgeheven of globale contingenten hebben ingesteld, in dc veronderstelling,' dat andere landen analoge maatregelen zullen treffen. In dc tweede plaats oen opgave voor welke producten z i j overwogen zulks tc doen tug.nover elk -.rider l i d, át unilateraal of als resultaat van overleg, boroid is dit voorbeeld te volgen,

4 rokoning houdondo mot zi'jn oconomischo en financiólo ' toestand (Hoofdstuk III )«d«toepassing van de beginselen van do liberalisering op tourisme on hot dienstenvorkoor. Do liberalisoring zal eveneons botrekking hebben op tourismo on het dienstenverkeer«' De deelnemende landen zullen evoncons op 1 Octobcr a.s. aan do Organisâtio mcdodolcn', welke maatrogolon z i j op dit gebied hebben getroffen. De daarvoor in aanmerking komende technische commissies zullon onverwijld moeten bestuderen, welke practische maatregelen in dit opzicht noodzakolijk zijn. 2. Voorwaarden voor de liberalisering; van do handel. Onder dit punt kwam het problocm ter sprake van het verlies van goud of dollars, als gevolg ván do liboralisoring van do handel. Verschillende delegaties wezen met nadruk orop, dat z i j consequenties van deze aard niet zouden kunnen aanvaarden Do gcdologocrdc van Zwitserland bctoogdo ochtcr, dat hot verlies van goud of dollars goon gevolg is van dc liberali sering van de handel, doch van het bestaan van eon intern disoquilibrum; do bestrijding van hut kwaad behoorde naar zijn mening in deze richting te worden gezocht. In het besluit wordt gesteld, dat het dool van do handelspolitiek van dc Organisatie is, dat de leden het onderlinge handelsverkeer zoveel mogolijk dienen v r i j te maken, om daarmede do eerste stap te zetten op do wog naar dc liberalisering van dc wereldhandel* Onmiddellijk daarna wordt ochtcr erkend., dat dit niet kan geschieden zo lang geen voldoende evenwicht is boroikt in het intra-duropcsc betalingsverkeer. Voorts schrijft hot besluit voor, dat ingeval dc unilaterale maatregelen hot gevaar in zich sluiten van het verlies' van goud of dollars, dc betrokken landen voor 1 October a.s. in bilateraal overleg zullen treden, met hot dool middelen te vinden voor hot opheffon van quantitaticvo restricties op do import, dio niet dit gevaar oplovc.rön. Ten slotte is bepaald, dat als dezo bespre^ kingen niet tot con accoord leiden,'dc betrokkon landen - dit zijn dus Zwitserland on België* - zich tot dc Organisatie kunnen wenden, wanneer z i j zich benadeeld achten door dit resultaat. (Hoofdstuk V)' Aangetekend wordt, dat dc gedelegeerde van Zwitserland een reserve maakte ten aanzien van dozo bepaling, die hij in dc notulen Het vastleggen. Deze verklaring werd echter bij ' dc behandeling in dc Raad niet herhaald. In hoofdstuk Vï is bepaald, dat leden, die door hun eeoncmischo en financiê'lc toestand niet in staat zijn in dczclfdo mato als andere landen maatregelen voor dc liberalisoring te troffen, niettomin van do regelingen, die door andoren in ' dit opzicht zijn getroffen, zullen kunnen profiteren. 4. Tenslotte is een voorziening getroffen, opdat landen niet door hun oconomischo on financiële politiek'het resultaat van dc liberalisering ongedaan zullen makon. Hierbij is onder moor gedacht aan het geval waarin con 1 and do quantitatievó restricties voor bopaaldc producten opheft, doch daarna dc tarieven op do invoer van die producten verhoogt. Indion dergelijke gevallen zich voordoen zullen dc andere leden zich tot dc Organisatie kunnen wenden. YiTannoor cc besprekingen, die hierover in het kader van do Organisatio zullen wordon gevoerd niet tot een accoord leidon, zullen do ledon, dio do zaak bij dc Organisatie aanhangig hebbon gemaakt, vrij zijn do maatrogclon v or de liberalisering niet toe-te passen in het verkeer met het land, dat dezo politiek voert. Deze bepaling is oon getrouwe navolging van do voorzieningen van het Havana charter inzake do boslochting van geschillen (Hoofdstuk VII).

5 Tot zo ver hot ontworp-bcsluit, dat aan do Raad word voorgelegd. Do Raad heeft het rapport in zijn vergadering van 13 Augustus' j«l* in behandoling genomen en dit ongewijzigd goedgekeurd Bij de bespreking drong do gedologeerdo van Zwitserland orop aan, dat de bilaterale besprekingon, bedoeld in hoofdstuk V, onverwijld zouden worden geopend. Vcrschillondo godolcgeordon horhaalden voorts, dat hun Regering slechts bcroid is de maatregelen in verband mot do libcralisoring door to voeren, voor zo ver deze niot' het verlies van goud on dollars tongovolge zoudon hebben. Het verdient nog vermelding, dat in de speciale zitting van het Tradc Committoc dc gedclogccrdcn van de Scandinavischo landen naar voren brachten, dat de raaatreg len voor do libera lisering van dc handel in verband met' de betalingsovereenkomst voor 1949/50 dienden te worden bezien. Zij drongon erop aan. dit in deze zitting te doen* Dc voorzitter van het Tradc Committco wocs echter erop, dat dit probleem rcods sedert enige weken door het Trado and Payments Committco wordt bestudeerd on hieraan d.us reeds voldoendo aandacht word besteed. Do overige gedelegeerden waren voorts van mening, dat het onderwerp zich niet leendo voor bespreking in deze zitting, in aanmerking nemende, dat het merendeel van dc aanwezigen onvoldoende op do hoogte was van de details van do bctalingsovcrconkomst. Besloten werd het rapport van do speciale zitting en dc documenten betrekking hebbendo op de betalingsovereenkomst tegelijkertijd aan de Raad over te loggen en het aan dc Raad over te laten de zo in ond.erling verband te zien, Dc Raad heeft echter niet s t i l gestaan bij dit probleem. In het rapport van de speciale zitting woidt voorts nog gewezen op dc noodzaak, dat het Tradc Committoc verschillende vraagstukken, welke uit dc beslissing van dc Raad voortvloeien, nader zal bestuderen. Ook b l i j f t het noodzakelijk te onderzooken, op welke wijze dc deelnemende landen voor het cindo van 1951 tot oen zo volledig mogelijke opheffing van quantitatieve restricties in het onderling handelsverkeer komen» Om dezo redonen wordt hot noodzakclijk geacht zo spoedig mogelijk na 1 October 1949 wederom een speciale zitting bijeon te roopen. P/>RIJS, 15 augustus Tj,A» Meurs, S '49

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int GER NLD Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Het Europees Verdrag inzakedes deeuroparates,

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Rapport onderzoek recuperatiebeleid

Rapport onderzoek recuperatiebeleid Rapport onderzoek recuperatiebeleid 1 Inleiding Het voorliggende rapport is opgesteld in het kader van een door het Ministerie van Financiën verstrekte opdracht ter evaluatie van de effectiviteit van de

Nadere informatie