[305. Nadere voorsieningen Ier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[305. Nadere voorsieningen Ier"

Transcriptie

1 [305. Nadere voorsieningen Ier Dezelfde straf wordt opgelegd aan dan voor een goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn liandelenden persoon, die een feit begaat, als in hel voorgaande lid onder n. 1 8 omschreven. Be schuldige kan worden ontzet van de uitoefening van liet beroep waarin hij de overtreding begaan heeft. Artikol 487 ter. Do goud' of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwieihandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn, die eenige verordening door den raad eener gemeente onder goedkeuring van gedeputeerde staten ter voorkoming van gevaar voor de bevordering van misdrijven uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste twee duizend gulden. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die het beroep van opkooper uitoefent, zonder daarvan te voren liet hoofd der plaatselijke politie of een door dat hoofd aangewezen ambtenaar I schriftelijk in kennis te hebben gesteld.'" 8 2. AH ikei (i. In artikel i>37 van het Burgerlijk Wetboek worden de woorden op eene jaar- of eene andere markt, op eene openbare veiling, of van oenen koopman gekocht heeft, die bekend staat In dergelijke voorwerpen gewoonlijk handel te drijven" vervangen door: op eene jaai- of eene andere markt, of op eene openbare veiling gekocht heeft". 8. Artikel 7. In artikel 219 van het Wetboek van Strafvordering wordt, in plaats van de woorden tenzij de regtbank beslisse, dat deze de voorwerpen door misdrijf heeft verkregen, in welk geval zij de teruggave kan gelasten aan den met name in het vonnis te vermelden persoon aan wier. de voorwerpen wederregtelijk zijn onttrokken", gelezen: tenzij «Ie regtbank beslisse, dat de voorwerpen door misdrijf aan den eigenaar of regt- j hebbende zijn onttrokken, in welk geval zij, al of niet voor- ' waard cl ijk en onverminderd de regten van derden, de teruggave kan gelasten aan den met name in het vonnis te vermelden persoon aan wien de voorwerpen wederregtelijk z\jn onttrokken". ; 4. Artikel 8. Do ambtenaren, aangewezen bij artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering, alsmede alle ambtenaren van Rijks- en! gemeentepolitie en de marechaussee hebhen te allen tijde vrijen toegang tot alle localiteiten en alle plaatsen, waarvan rede- I lijkenvijs kan worden vermoed, dat zij dooreen goud- of zilver* smid. kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn in de uitoefening van zijn bedrijf worden gebruikt. Artikel 906ta van het Wetboek van strafrecht is van toepassing. Indien de voormelde ambtenaren bij de toepassing van liet voorgaande lid eene woning moeten binnentreden, doen zijdat tegen den wil van den bewoner niet dan op schrift el ij ken last van den burgemeester. Van dit binnentreden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan hem, wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nanwkeurige uitvoering de hand zullen houden. tiegeven De Minister van Justitie, 2 3.] bestrijding van heling. ( ) MEMORIE VAN TOELICHTING. De reeds lang gevoelde behoefte aan naden; wettelijke voorzieningen tot bestrijding van heling heeft zich onder de tegen woordige buitengewone omstandigheden in steeds toenemende mate doen gevoelen. De ondorgeteekende heeft dan ook zoo spoedig mogelijk na zijn optreden zich gezet tot de samenstelling van de wetsvoordracht, welke hiernevens wórdt aangeboden. Naar zijne meening zijn voorzieningen van vierderlei aard opgenomen in vier onderscheidene paragrafen van het wetsontwerp ten deze noodzakelijk, voorzieningen op het gebied van het strafrecht, op dat van het burgerlijk recht, van de strafvordering en van het administratief recht. 1. Voorzieningen op het gebied van het strafrecht. Art. 1. In het vraagstuk der bestrijding van heling speelt het begrip opkooper" een groote rol. Het begrip komt reeds voor in artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht. Men heeft daaronder te verstaan den gene, die zijn beroep maakt van het opkoopen. Bij den term opkoopen" nu heeft men, zonder dat getracht wordt hier eene definitie te geven, met name te denken aan het koopen van gebruikte of ongeregelde goederen of. buiten den geregelden handel, zoo b.v. van willekeurige of onbekende peisonen, van andere dan geordende leveranciers of handelaars, van goederen, met het kenlijk doel om met die goederen handel te drijven. Dit opkoopen levert natuurlijk het groote gevaar op, dat het allicht aan misdadigers de gelegenheid biedt oin door misdrijf verkregen goederen van de hand te doen en weder in het verkeer te brengen. Artikel 1, eerste lid. van het wetsontwerp strekt nu om te doen uitkomen, dat ook degene, die van opkoopen eene gewoonte maakt, als opkooper is aan te merken. Er zijn n.1. in de groote steden personen, bijv. caféhouders, die. nevens hun gewoon beroep, telkens wanneer de gelegenheid zich daartoe biedt, tevens opkoopen. Maken ook deze personen van hot opkoopen een beroep? De ondergeteekende zou die vraag bevestigend willen beantwoorden en zou dientengevolge de bestaande en de bjj deze wetsvoordracht nieuw voorgestelde bepalingen betreffende opkoopen zonder meer ook op de hierboven bedoelde personen van toepassing achten. Ten einde nochtans elke onzekerheid dienaangaande weg te nemen, is artikel 1. eerste lid, van het wetsontwerp voorgesteld. Het tweede lid van artikel 1 strekt om ontduikingen tegen te gaan. Het moet den opkooper niet mogelijk zijn do toepasselijkheid der strafwet te ontduiken door b.v. in plaats van met geld, in eigaretten, eet- of drinkwaren te betalen, of door de in werkelijkheid gekochte of ingeruilde goederen in schijn te huren. Art. 2. Men vergelijke hierbij het by artikel 3 nieuw voorgestelde artikel 417 ter Wetboek van Strafrecht. Niet alleen bij gewoonte-heling, doch ook b\j gewone of culpose heling, dient ontzetting van rechten, c.q. ook van het recht tot de uitoefening van het beroep, waarin het misdrijf is begaan, te

2 [30S. 3.] Nadere vnorsieningen ter bestrijding van hel kunnen weiden uitgesproken. Hel kan voor de samenleving /eer bedenkelijk zijn om den schuldige de verdere uitoefening van dat beroep Ie blijven vergunnen. Aft. B. Dit artikel wil, binnen de grenzen van het redelijker* wijs moeten vermoeden" van de misdadige herkomst, de zgn. tulpose heling strafbaar stellen. Ook in do horzioningsontwerpeii van de vroegere Ministers van Justitie, Ifra. CÖBT VAN DEK LINDEN en LoiFV, werd gelijke strafbaarstelling voorgesteld. Die, ontwerpen wilden daartoe echter artikel 410, eerste lid, Wetboek van Strafrecht aanvullen, waartegen hei bezwaar moei rijzen, dat aldus een opzettelijk en een culpoos misdrijf in een en dezelfde strafbepaling zouden worden samengevat. Beter komt het voor, de hier bedoelde strafbaarstelling In een nieuw artikel 417 bis neder te leggen. Over de beteekenis van het nieuw voorgestelde artikel 41 Ibis een enkel woord. De artikelen 416 en 417 richten zich tegen dengene, die de, misdadige herkomst van het voorwerp,heeft begrepen en moeten begrijpen", gelijk de vrijwel geijkte formule luidt il). Artikel 417 bis wil daarnaast strafbaar stellen hem, die, al is eenerzijds niet gebleken, dat hij de mts* dadige herkomst van het voorwerp heeft begrepen en moeten hegrijpen, ja ai moge anderzijds zelfs zijn gebleken, dat hij aan de mogelijkheid van misdadige herkomst niet gedacht heeft, die herkomst redelijkerwijs had moeten vermoeden. Artikel Hlbis richt zich dus tegen zgn. culpose heling, althans tegen heling, waarvan niet blijkt dat zij is gewone (opzettelijke) heling. Er is gesteld, dat onder den term redelijkerwijs moeten vermoeden" niet alle schuld kan worden begrepen (2). Daarbij is dan vermoedelijk de gedachtengang deze, dat voor schuld" bij den kooper van eenig door misdrijf verkregen voorwerp enkel vereischt zou zijn, dat de dader de mogelijkheid van de misdadige herkomst van het voorwerp had kunnen en moeten voorzien, terwijl voor het redelijkerwijs moeten vermoeden" bovendien noodig is, dat de dader redelijkerwijs het verwezenlijkt zijn van die mogelijkheid in, zij het dan ook slechts zwakke mate, aannemelijk had moeten achten. Toegegeven, dat hier een subtiel onderscheid bestaat, zoo schijnt het, ook met het oog op de eischen van het verkeer, beter om ten deze niet verder te gaan dan de strafbaarstelling van den kooper, enz., die redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het voorwerp dooi' misdrijf verkregen was, en van wiens handelen niet blijkt, dar het valt in de bepaling van artikel 410. Tegen zoodanigen kooper, enz. dient strafrechtelijk te worden opgetreden. Zijn handelen strekt, in niet veel mindere mate dan dat van den mpzottelijken) heler, om misdrijven te begunstigen en te bevorderen. Ken betrekkelijk zware Btraf* bedreiging schijnt dan ook alleszins gewettigd. Van het nieuw voorgestelde artikel il"bis, dat mede aan het bewijs veel minder zware eischen stelt dan artikel 416, mag veilig eenige goede uitwerking worden verwacht. Aft. 4. Artikel 487 Wetboek van Strafrecht verplicht den goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, uitdrager, winkel* hondenden opkooper of tagrijn (8) tot het houden en bijhouden van een doorloopend register. Voorgesteld wordt om die verplichting ook tot niet winkellunidende opkoopers of tagrijns alsmede tot rijwielhandelaren uit te breiden, hetgeen zeer (1) Het vereischte opzet van artikel 416 Wetboek van Strafrecht is intosschen wel eens strenger opgevat, nl. als de teetenachap van de misdadige herkomst. Hoogs Raad 30 Juni 1902 Weekblad MM hei Recht n (2) Men zie bet hoofdartikel in het Weekblad van het Recht n'.vbm. Op zichzelf omvat natuurlijk der uitdrukking redelijkerwijs moeten venrioeden", anders dan nevens den term weten" of begrijpen" gebruikt, ook vele gevallen van opzet. D.w.z. wie redelijkerwijs mort vermoeden, zal in vele gevallen tevens weten of begrijpen. (3) Een tagrijn of taggerijn is een koopman in halfsleet soheepntuig, oud \jzer. gereedschap, oud touwwerk, enz. Men zie VAN DAI.K'S Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. wensclielijk is: om den eiseb van bet aanteekening houden van opgekochte goederen en van het vermelden van den koopprijs, enz., en van de namen on woonplaatsen der verkoopers, enz., tot onverwijlde aanteekening en vermelding to verscherpen het nut daarvan behoeft geen betoog; om de straffen te ver* zwaren de thans gestelde zijn inderdaad te licht; en ten slotte om aan de gemeenteraden de bevoegdhoid tot het geven van aanvullende voorschriften met betrekking tot het register te vei'leenen. (lelijk bekend is, bloeit de beroepsheling vooral in de groete steden. En het kan zeer gewenscht zijn om, voor zoover betreft eone bepaald*! gemeente, nog meerdere aanteekening te eischen dan in dit artikel is voorgescheven. De eisen van goedkeuting van Oedeputeerde Staten zal een dam vormen tegen eventueele keuromanie en tevens strekken om de op grond van artikel 487(nieuw) uitgevaardigde plaatselijke verordeningen te kunnen onderkennen. Aft. 5. Artikel 487bis wil in n". 1 strafbaar stellen den goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn, die eenig voorwerp opkoopt van of uit handen van een kind, dat, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, den leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt l ), en dat handelt zonder schriftelijke machtiging van zijn wettigen vertegenwoordiger in burgerlijke zaken of van dengene, bij wien het in dienstbetrekking is. Op eene strafbepaling van die strekking is reeds herhaaldelijk, zoo bijv. door de vereeniging Pro Juventute" te Rotterdam, aangedrongen. Den fatsoenlijken opkooper zal het nieuw voorgestelde nummer weinig of niet drukken, wel echter en terecht hein, die van het opkoopen van goederen van of uit handen van kinderen eene gewoonte maakt. Dit sinistere bedrijf wordt in de groote steden veelvuldig gepleegd. Kinderen stelen goederen van onbeheerde spoorwegwagens, enz., en weten, bij welken opkooper zij die tegen geld, cigaretten, en wat dies meer zij, van de hand kunnen doen. N. '2 van het nieuw voorgestelde artikel 437 bis zal bij enkele lezing duidelijk zijn. Van of uit handen van personen, die kenlijk zijn opgenomen in strafinrichtingen men denke in het bijzonder aan de [{ijkswerkinrichtingen opvoedingsgestichten, weeshuizen, enz. mag de opkooper geen goederen koopen. En zelfs is hier geen uitzondering gemaakt ten aanzien van ' verpleegden, enz., die handelen met schriftelijke machtiging van bet bestuur der inrichting, dat immers, in tegenstelling met ouders, enz., wel steeds personen tot zijn beschikking zal hebben, die zonder eenige bedenking naar een opkooper kunnen worden gezonden en met dezen in aanraking kunnen worden gebracht. Het register van artikel 487 is thans vrij wel zonder practisch belang. De opkooper schrijft daarin de, niet zelden gefantaseerde, namen en woonplaatsen van de verkoopers, welke hem door dezen zalven zijn of zouden zijn opgegeven. Nu ligt intusschen het gevaar van de opkooperij juist in het opkoopen van onbekende personen, d. w. z. van personen, welke de op* kooper niet voldoende kan aanduiden. >'". 3 strekt om dit in het algemeen te verbieden. De opkooper dient te zorgen, dat hij de verkoopers voldoende kan aanduiden, zij het dan ook wellicht anders dan door hun namen of woonplaatsen (b. v. als de dienstbode van die of diei. Hij moet zich vergewissen, wie de aanvan* kelijk onbekende verkoopers zijn, naar hen informeeren, de trans* actio in hunne woning afsluiten, of wat dies meer zij, kortom hij moet de aanvankelijke onbekendheid in voldoende bekendheid Omzetten. Koopt hij toch van onbekende personen op. dan zal hu slechts In twee gevallen geexcuseerd zijn. nl. 1". indien de opgegeven naam en woonplaats de juiste blijken te zijn, en 2. indien blijkt, dat de onbekende zijn opgaven omtrent naam en woonplaats redelijkerwijs aannemelijk heeft gemaakt, d.w.z. zich redelijkerwijs voldoende gelegitimeerd heeft. De opkooper zal dus wijs doen. den onbekende zich in tegenwoordig* beid van een getuige te laten legitimeeren of hem eenig geschrift, h Men zie artikel 27 van de Pandhuiswet 1910 {Staattblad n. 321).

3 [ Nadere vooriieningeu ter bestrijding van beling. b.v. een over de post verzonden brief, hetwelk zijne identiteit aannemelijk maakt en c. q. tol zijne opsporingkan leiden, te laten overleggen en dat te bewaren. Voorzichtigheid zal den opkooper Intusschen zeer geboden zijn en dit is juist de bedoeling. Het behoeft geen betoog, dat n. 3 tot de bestrijding der heling krachtig kan bedragen en liet practiach belang van het register zal rerboogen. Uit n. 4 van het nieuw voorgestelde artikel ihlbis vloeit voort de plicht van den opkooper om behoorlijke voorzorgsmaatregelen te nemen en behoorlek toezicht te oefenen of to doen oefenen, om te voorkomen, dat in zijn zaak een feit wordt begaan, als onder n. 1 omschreven. Verschillende groote opkoopers plegen zich, vermoedelijk niet zonder opzet, aan de transacties in hunne zaak min of meer vreemd te houden. Hun bedienden koopen voor hen. zij blijven achter de schermen. N. 4 strekt om hen te nopen, wat meer voor het voetlicht te komen. Redelijkerwijs mag men van iemand, die een zoo gevaarlijk bedrijf als dat van opkooper uitoefent, verlangen, dat hij zal toezien op wat er in zijn zaak voorvalt. In nauw verband met n". 4 staat n. 5, strafbaar stellend den opkooper. voor of door wien eenig voorwerp, dat bij hem door of vanwege justitie of politie met duidelijke omschrijving schriftelijk als ontvreemd, enz. of verloren is aangegeven, wordt opgekocht, indien hij dit bij behoorlijke voorzorg «het bewaren der aangiften bijv.) of oplettendheid of bij behoorlijk toezicht had kunnen vermijden. N n. 8 houdt ten nauwste verband met de hieronder in 4 (artikel 8.i voorgestelde voorzieningen, waarbij aan opsporing*' ambtenaren te allen tijde vrije toegang wordt verleend tot alle' localiteiten en alle plaatsen, waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed, dat zij voor de uitoefening van het opkoopersbedrijf worden gebruikt, intensief politietoezicht is voor eene deugdelijke bestrijding van heling een allereerste eisch. Vindt de politie bij een opkooper voorwerpen, die, naar haar oordeel, wel eens van misdrijf afkomstig zouden kunnen zijn, dan moet zij bevoegd zijn den opkooper te bevelen, die voorwerpen gedurende een daarbij aangegeven (korten) tijd te bewaren of in bewaring te geven overeenkomstig hare aanwijzingen. In dien tijd kan dan een onderzoek worden ingesteld. Ziehier de strekking van n. 6 van het nieuw voorgestelde artikel 487 bit Wetboek van Strafrecht. Eenerzijds zal dit nummer bevorderen, dat door misdrijf verkregen voorwerpen tijdig worden aangehouden en aldus weder tot de rechthebbenden zullen terugkeeren; anderzijds zal het de opkoopers tot grootere voorzichtigheid bij hunne» transacties nopen. N. 7 geeft aan de plaatselijke politie de bevoegdheid om bij schriftelijke vordering van den opkooper opgaven te vorderen betreffende door hem opgekochte goederen. Zoo kan bijv. worden gevraagd, hoeveel koper, telephoondraad, enz. de opkooper onder zich heeft, aan wien hij bepaalde goederen heeft overgedaan, welke localiteiten hij in de uitoefening van zijn beroep gebruikt, enz. Langs dezen weg zal de politie zich gegevens kunnen verschaffen, welke zij voor een behoorlijk toezicht op de opkoopers behoeft. Artikel 487bil stelt voorts nog strafbaar den voor een opkooper enz. handelenden persoon, die een feit begaat, als onder n". 1 3 omschreven, en bepaalt ten slotte, dat do schuldige aan een der feiten, bij het artikel strafbaar gesteld, kan worden ontzet van de uitoefening van hel beroep, waarin hij de over* treding begaan heelt. Vertrouwd mag worden, dat ook dit artikel in niet onbelangrijke mate er toe zal kunnen bijdragen om de uitwassen van liet opkoopersbedrijf met vrucht te bestrijden. Waar in dit artikel. op het voetspoor van het bestaande artikel 437 Wetboek van Strafrecht, nevens den opkooper of tagrijn ook de goud-of zilversmid, de kashouder, de horlogemaker en de uitdrager worden genoemd, moge nog worden bedacht, dat, al staan uiteraard al deze personen ton aanzien van het gevaar, hetwelk zij voor begunstiging en bevordering van criminaliteit opleveren, niet op één lijn. toch van hen allen mag worden verlangd, dat, zij bij het opkoopen in acht zullen nemen hetgeen in de genoemde artikelen wordt geelscht. De vermelding van den rijwielhandelaar houdt uiteraard verband met de talrijke rywieldiefstallen, waarbij de heling een groote rol speelt. Het nieuw voorgestelde artikel 487 ter Wetboek van Straf recht wil, in zijn eerste lid, de mogelijkheid scheppen om met gemeentelijke toestanden in zake het opkoopen rekening te houden en om, waar noodlg, aanvullende gemeentelijke verordeningen tot stand te brengen. "Hot verklaart den gemeenteraad bevoegd om, ook hier weder onder goedkeuring van gedeputeerde staten, ter voorkoming van gevaar voor de bevordering van misdrijven voorschriften uit te vaardigen, op welker overtreding dan straf wordt gesteld. Aanpassing van heling aan soms zeer gecompliceerde plaatselijke toestanden men denke bv. aan het havenbedrijf wordt aldus mogelijk gemaakt. De gemeenteraad van een groote havenstad zal b.v. kunnen verbieden 'de uitoefening van het opkoopersbedrijf in den omtrek Van havens of markten, waar die uitoefening bijzonder groote gevaren medebrengt. In het algemeen zal de gemeenteraad eenige meerdere reglementeering van het bedrijf in de gemeente kunnen tot stand brengen. Over de reglementeering van het opkoopersbedrijf nog een enkel woord. De ondergeteekeiide heeft overwogen, of niet de uitoefening van dat bedrijf aan voorafgaande toelating door het gemeentebestuur ware te binden, welke toelating dan, op het voetspoor bv. van de Pandhuiswet, al of niet na waarschuwing zou kunnen worden ingetrokken. Hij is echter tot de slotsom gekomen, dat eenerzijds zoodanige toelating op zich zelve geen groote beteekenis zou bezitten, terwijl anderzijds de weigering of intrekking wel in hoofdzaak zou moeten worden verbonden aan gebleken feiten, op grond waarvan de rechter voortaan reeds ontzetting van het recht tot de uitoefening van het beroep, waarin het strafbare feit begaan is, zal kunnen uitspreken. Daarom komt de eisch van voorafgaande toelating niet noodzakelijk voor. Wat intusschen wel mag worden geëiseht en in het tweede lid van het voorgestelde artikel 437o?/' dan ook wordt gevorderd, is, dat hrj, die het beroep van opkooper uitoefent, daarvan te voren het hoofd der plaatselijke politie d. i. den burgemeester of, in gemeenten, waar een hoofdcommissaris of commissaris van politie is, den hoofdcomniisaris of commissaris van politie of een door dat hoofd aangewezen ambtenaar schriftelijk in kennis stelt. Aldus zal de plaatselijke politie omtrent alle opkoopers de noodige gegevens wat betreft branche, localiteiten, wijze van uitoefening van het bedrijf, enz., kunnen verzamelen en in een register bijeenbrengen. Ziehier in hoofdlijnen de bij het wetsontwerp voorgestelde voorzieningen op strafrechtelijk gebied, van welke met grond mag worden verwacht, dat zij in staat zullen blijken tot de bestrijding van heling krachtig bij te dragen. Met strafrechtelijke voorzieningen alleen kan echter niet worden volstaan Voorzieningen op liet gebied MM het bunjerhjk recht. Art. 8. Ook het burgerlijk recht kan niet ongewijzigd blij vim. Art. 637 Burgerlijk "Wetboek, zoogls het thans luidt, blijkt vaak een hinderpaal bij de bestrijding van diefstal en aanverwante vermogensdelicten. De wetenschap dat de eigenaar die zijn eigendom, ontvreemd of verloren, terugvindt, toch niet weder in het bezit daarvan kan komen zonder den houder den besteden koopprijs terug te betalen, zoo die houder het voorwerp maar gekocht heeft op eene markt of eene openbare veiling of van een koopman die bekend staat in dergelijke voorwerpen gewoonlijk handel te drijven, die wetenschap, is eenerzijds hinderlijk voor den eigenaar, die zich slechts kan troosten mei de. in den regel vruchtelooze. actie tegen den oiuvn-einder, en aan den anderen kant een groote steun voor den opkooper, "den koopman, die bekend staat in dergelijke VÖOrwerpen gewoonlijk handel te drijven", bij wien men dus

4 Bijlagen. [ ] Tweede Kamer. Nadere voorzieningen ter bestrijding van heling. veilig de oneerlijk verkregen voorwerpen kan koopen, daar men bij ontdekking' en terugvordering toch altyd den besteden koopprijs van den eigenaar kan opeischen. Al mogen ook aan de beide eerstgenoemde gevallen, het koopen op de markt of op eene openbare veiling, in dit verband somwijlen bezwaren kleven, de groote hinderpaal in den strijd tegen de heling is het derde geval, mede ter wille van het normale handelsverkeer in het artikel opgenomen. Ongetwijfeld heeft ook het verkeer zijne eerbiedwaardige eisenen, doch men kan weten met welke lieden men handelsbetrekkingen aanknoopt, en dus weigeren te handelen met hen, van wie men, bly'kt de zaak die men koopt ontvreemd of verloren, eventueel den koopprijs niet zou kunnen terug ontvangen. Het verkeer mag niet eischen, dat de eigenaar steeds maar afgescheept wordt met de meestal nuttelooz'e actie tegen den dief om terug te kry'gen wat hij voor zijne eigen zaak heeft moeten betalen, terwijl de houder, die wellicht bewust met den opkooper van het gestolen goed gehandeld heeft, zeker is den koopprijs terug te ontvangen. Daarom wordt thans voorgesteld, het, voorbehoud van het artikel ten aanzien van den koopman, die bekend staat in dergelijke voorwerpen gewoonlyk handel te drijven" achterwege te laten en den eigenaar alleen dan bij revindicatie do verplichting op te leggen tot terugbetaling van den besteden koopprijs, wanneer de houder de zaak gekocht heeft op eene markt of openbare veiling. Wordt het voorgestelde wet, dan zal, wanneer de houder Me zaak onder andere omstandigheden heeft gekocht, hij des noodig zijne toevlucht kunnen nemen tot de artikelen 1528 en vlg. Burgerlijk Wetboek. De koopers van tweedehands-goederen zullen hunne handelsbetrekkingen derhalve moeten beperken tot soliede zakenmenschen, van wie zy in geval van revindicatie den koopprijs zullen kunnen terug verkrijgen. Het doel van het. wetsontwerp, het fnuiken van den handel in gestolen goed, zal mede langs dezen weg kunnen worden bereikt. De houder toch zal het recht hebben den door hem betaalden koopprijs terug te vorderen van dengene, van wien hij de zaak heeft gekocht, terwijl tevens geacht kan worden vast te staan, dat deze op zy'ne beurt door de terugbetaling van den koopprijs hetzelfde recht erlangt jegens dengene, van wien hij de zaak gekocht heeft, en zoo vervolgens, totdat men komt bij den opkooper en diens recht tegenover den dief of den oneerlijken vinder '). 3. Voorzieningen op het gebied van de strafvordering. Art. 7.-Ook artikel 219 van het Wetboek van Strafvordering dient, naar het oordeel van den ondergeteekende, eene wijziging te ondergaan, die aan de bestrijding van heling ten goede zal komen.' Gelyk artikel 219 thans luidt, moeten de stukken van overtuiging worden teruggeven aan dengene, die ze heeft») DIEPHUIS, Ned. Burg. Regt, XI, blz afgestaan of bij wien z\\ zijn in beslag genomen, d. i. dus c. q. aan den opkooper, tonzij de rechtbank beslisse, dat deze de voorwerpen door misdrijf nceft verkregen, in welk geval de rechtbank teruggave aan den rechthebbende kan gelasten. Is dus de opkooper niet wegens heling veroordeeld, dan moeten in het strafproces tegen den dief de by den opkooper in beslag genomen stukken van overtuiging aan dezen worden teruggegeven, van wien de bestolene ze dan maar moet terug zien te krygen. Dit stelsel is zeker niet zonder zin. Immers heeft in sommige gevallen degene, bij wien stukken van overtuiging zyn in beslag genomen, het recht om tegenover de teruggave der zaak den door dein besteden koopprijs terug te ontvangen, zij het dan ook, aat deze gevallen, wordt de voorgestelde wijziging van artikel 6:17 B. W. tot wet verhoven, in aantal zullen verminderen. Hij heeft soms civiliter zekere rechten, waarmede ook in het strafproces rekening moet worden gehouden. Waarom zou echter de strafrechter dat niet kunnen doen? Deze, die de zaak onderzocht heeft, zal in het algemeen zonder bezwaar de door misdrijf verkregen stukken van overtuiging aan den rechthebbende, aan wien zij wederrechtelijk zyn onttrokken, kunnen doen teruggeven, waar immers als regel rechten van anderen zich daartegen niet zullen verzetten. En, mocht dit in een enkel geval wel liet geval zyn, dan geeft nog de b\j artikel 7 van het wetsontwerp nieuw voorgestelde redactie van artikel 219 W. v. Sv. de noodige ruimte om met die rechten rekening te houden door aan den last tot teruggave voorwaarden te verbinden, b.v. tot teruggave van den koopprijs of tot deponeering ter griffie van een bedrag, waarop dan degene, bij wien het voorwerp in beslag genomen is, desgewenscht zijn recht zal kunnen uitoefenen. Opgemerkt worde nog, dat de voorgestelde regeling ligt in de lijn van de Duitsche en Pranscho strafprocesregelingen 1 ), en dat met de voorgestelde wijziging van artikel 219 W. v. Sv. practisch zoo ongeveer hetzelfde zal worden bereikt als met aanbevolen wetswijzigingen, strekkende om in het strafproces een civiel rechtsgeding "betreffende de rechten, met.de stukken van overtuiging verband houdende, in te vlechten 2 ). 4. Voorzieningen op het gebied van het administratief recht. Art. 8. Dit artikel, strekkende om de mogelijkheid van een scherp politioneel toezicht op de opkoopers te verzekeren, zal bij enkele lezing duidelijk zijn. De Minister MN Justitie, HEEMSKERK. ') Men vergelyke 111 der Duitsche Strafprozesordnung en de artikelen 366, tweede lid, en 474 van den Franschen Code d'instruction Criminelle. ') Men zie twee ingezonden bijdragen van mr. S. G. CANES in W. # v. h. R. nos en Handelingen der Sta ten-generaal. Bijlagen

5

Registerplicht handelaren tweedehands goederen

Registerplicht handelaren tweedehands goederen De heer Registerplicht handelaren tweedehands goederen Juridische & Veiligheidszaken Hillebrand Tanja, 058 233 2386 Wettelijk kader 17 augustus 2015, verzonden: Geachte heer, Inleiding Als ondernemer in

Nadere informatie

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens Memo Van Openbaar Ministerie Datum 13 februari 2013 Onderwerp Handhavingsbeleid artikel 437 SR Handhavingsbeleid artikel 437 SR Het handhavingsbeleid ten aanzien van van artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238

Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 gemeente Leeuwarden Handhavingsarrangement Helingbestrijding 7 april 2014 Kenmerk: 7238 1. Inleiding Op 30 september 2013 heeft de driehoek ingestemd met de aanpak van woninginbraken waarvan helingbestrijding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 524 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Loterijwet BES, zoals

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Handhavingsarrangement heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen

Handhavingsarrangement heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen Handhavingsarrangement heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen Inleiding Straatroven, woninginbraken en overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers en vormen een gevaar voor

Nadere informatie

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met ontoegankelijkmaking van gegevens op het internet, strafbaarstelling van het wederrechtelijk overnemen van gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen

Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen Werkwijze controle handelaren tweedehands goederen Versie 4: 13 februari 2014 Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Wettelijk kader... 2 3. Bevoegdheden... 2 4. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014... 3 5. Registercontrole...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN

EERSTE AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN WET van 8 september 1947, houdende bepalingen tot beveiliging bij de arbeid (G.B. 1947 no. 142), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1962 no. 109, S.B. 1980 no. 116. EERSTE

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid Nr. 2

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 16/4106 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

VOORSTEL VAN WET. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 32 194 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 240 Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN

WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN WET van 13 maart 1996, houdende regelen inzake de brandweer in Suriname (Wet Brandweer Suriname 1993) (S.B. 1996 no. 16). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelezen het namens [klager] ingediend verzoekschrift, welke ertoe strekt dat het Hof

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 329 Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Vestigingsregeling voor bedrijven

Vestigingsregeling voor bedrijven Zoek regelingen op overheinl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheinl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3).

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3). WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B. 1952 no. 3). Artikel 1 1 1. De ministers zorgen voor de uitvoering van de Grondwet, de verdragen en andere overeenkomsten

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011-2012 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemeene bepalingen Titel I. Strafvordering in het algemeen Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Nadere informatie

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120).

DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B no. 120). DECREET van 19 november 1980, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Staatsziekenfonds (S.B. 1980 no. 120). Artikel 1 Het decreet verstaat onder: de Minister: de Minister van Arbeid en Volksgezondheid.

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558

ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 ECLI:NL:RBGEL:2016:2558 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 7447 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : Arbeidsgeschillenverordening Citeertitel: Arbeidsgeschillenverordening Vindplaats : AB 1989 no. GT 65 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 21012 54 (inwtr. AB 2013 no. 15) HOOFDSTUK I Inleidende

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

1983 no. 42. Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie).

1983 no. 42. Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie). 1983 no. 42 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME Decreet E-35 Decreet van 25 mei 1983, houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de Arbeidsinspektie. (Decreet Arbeidsinspektie). DE PRESIDENT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer RK 16/7321 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Rekestprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 484 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie

Telegraaf- en telefoonverordening

Telegraaf- en telefoonverordening 1. Telegraaf- en telefoonverordening Citeertitel: Telegraaf- en telefoonverordening Vindplaats : AB 1996 no. GT 2 Wijzigingen: AB 1997 33; 2002 60 ============================================= Artikel

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening)

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) 2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) Uitgegeven, 28 december 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

3 Beroep bij de rechtbank

3 Beroep bij de rechtbank Beroep bij de rechtbank A8/3.1.3 3 Beroep bij de rechtbank 3.1 Algemeen De rechtbank te Den Haag is bevoegd kennis te nemen van beroepen op grond van de artt. 33a en 34a Vw. De rechtbank te Den Haag heeft

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie