BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE. Zaak nr Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE. Zaak nr. 44152 Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be"

Transcriptie

1 BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ZILVERFONDS / BVBA DACOWE Zaak nr Referentienummer CEPINA: zilverfonds.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: ZILVERFONDS, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 30 Vertegenwoordigd door : De heer Jean-Pierre ARNOLDI, gedelegeerd bestuurder 1.2. De Domeinnaamhouder: BVBA DACOWE met zetel te 1970 Affligem, Domentstraat 91 Vertegenwoordigd door : De heer Michaël WILLEMS, zaakvoerder 2. Domeinnaam Domeinnaam: zilverfonds.be geregistreerd op: 14 december 2000 Hierna te noemen "de domeinnaam". 3. Procedurele voorgeschiedenis 3.1. Op dient Klager bij CEPINA een volledig ingevuld klachtenformulier in, verzegeld van bijlagen Op communiceert de Domeinnaamhouder een antwoordformulier dat op door CEPINA wordt ontvangen. CEPINA VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat Brussel Telefoon: Fax: Site: FORTIS BANK: KBC: BBL:

2 3.3. Bij fax dd werd de Derde Beslisser gecontacteerd door CEPINA met het verzoek de onafhankelijkheidsverklaring in te vullen en terug te sturen Op maakt de Derde Beslisser de onafhankelijkheidsverklaring over aan CEPINA Bij aangetekende zending dd brengt de dossierverantwoordelijke van CEPINA de Klager en de Domeinnaamhouder op de hoogte van de aanstelling van de Derde Beslisser. Partijen worden in kennis gesteld van het feit dat de debatten in principe worden gesloten op en dat de Derde Beslisser zijn beslissing moet overmaken aan CEPINA vòòr middernacht op Op deelt de Klager mee dat hij een verzoek indient tot wederwoord op het antwoord van de Domeinnaamhouder. Rekeninghoudend met de eindejaarsperiode legt de Derde Beslisser een nieuwe kalender vast, met name een termijn van wederantwoord tot en met voor de Klager en, indien gewenst, een repliektermijn tot en met voor de Domeinnaamhouder. De beslissingsdatum werd geplaatst op om uiterlijk 24 uur Bij mail dd werden partijen op de hoogte gesteld van uitzonderlijke omstandigheden, zoals voorzien in artikel 15.2 van CEPINA Domeinnaamreglement, als gevolg van een periode van volledige werkonbekwaamheid Derde Beslisser. De beslissingsdatum werd verlegd naar Vervolgens werd de termijn voor het nemen van de beslissing verlengd tot , zoals bij mail dd aan partijen meegedeeld Geen der partijen heeft omtrent het verloop van de procedure opmerkingen geformuleerd. 4. Feitelijke gegevens Uit de studie van het dossier weerhoudt de Derde Beslisser de volgende relevante feiten : 4.1. De Klager is een openbare instelling van openbaar nut, met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij Wet van tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op ) Volgens artikel 12 van deze Wet wordt een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, met de naam Zilverfonds en met zetel gevestigd in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Volgens artikel 13 van dezelfde Wet wordt het Zilverfonds ingediend in de categorie B van artikel 1 van de Wet van betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en staat het Zilverfonds onder het gezamenlijk toezicht van de Minister van Financiën en de Minister van Begroting De oprichting in 2001 werd voorafgegaan door diverse persmededelingen omtrent de oprichting van een Zilverfonds binnen de Sociale Zekerheid Op laat de heer Michaël WILLEMS namens de BVBA DACOWE de domeinnaam registeren Bij mail dd richt de Domeinnaamhouder tot de heer VANDE LANOTTE via een e- mailadres (het adres van de persoonlijke website van politicus 2

3 Johan VANDE LANOTTE) het verzoek om van gedachten te wisselen omtrent de commerciële uitbating van de domeinnaam Bij mailcorrespondentie dd van de zaakvoerder van de Domeinnaamhouder met de heer José NYS bij het Ministerie van Financiën en de heer VANDE LANOTTE deelde de Domeinnaamhouder mee dat het geplande internetproject rond geen prioriteit meer is voor zijn onderneming en stelt bereid te zijn om hetzij het eeuwigdurend gebruik, hetzij de eigendomsrechten over te dragen een geïnteresseerde partij Bij mailcorrespondentie dd tussen dezelfde personen formuleert de zaakvoerder van de Domeinnaamhouder een voorstel tot een maandelijkse gebruiksvergoeding van 500,00 EUR, éénzijdig verlengbaar door de Overheid en eventueel aangevuld met een aankoopoptie nà vijf of tien jaar De correspondentie tussen partijen ligt vervolgens bijna vijf jaar stil tot de zaakvoerder van de Domeinnaamhouder bij mail dd aan de heer José NYS van het Ministerie van Financiën laat weten dat de huurprijs 250,00 EUR per maand bedraagt, steeds éénzijdig verlengbaar door de Overheid Bij brief dd deelde de gedelegeerd bestuurder van de Klager aan de Domeinnaamhouder mee dat de Raad van Bestuur van het Zilverfonds heeft beslist niet in te gaan op het onrealistisch voorstel om de domeinnaam ter beschikking te stellen tegen de maandelijkse vergoeding van 250,00 EUR. Uiteindelijk doet de gedelegeerd bestuurder van de Klager een laatste voorstel om de domeinnaam zilverfonds.be vrijwillig over te dragen tegen een vergoeding van kosten en taksen ter grootte van 750,00 EUR, bij gebrek waaraan wordt aangekondigd dat de CEPINA-procedure zou worden opgestart Bij brief dd antwoordt de Domeinnaamhouder dat zij niet wenste in te gaan op het voorstel. 5. Standpunt van de partijen 5.1. Standpunt van de Klager De Klager verzoekt de Derde Beslisser om de overdracht te bevelen van de betwiste domeinnaam en beroept zich op volgende gronden : A. Artikel 10, b), 1, i van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : identiek of overeenstemmend met de vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming van de Klager. De Klager stelt dat de naam van de openbare instelling Zilverfonds reeds in de pers werd meegedeeld vòòr de registratie door de Domeinnaamhouder. Aan de benaming werd ruchtbaarheid gegeven door diverse persmededelingen waarbij de oprichting van een dergelijk fonds werd aangekondigd. De Klager stelt dat de burgers die zich wensen te informeren omtrent de vergrijzingsproblematiek en de rol van het Zilverfonds momenteel via een zoekopdracht bij Google uitkomen bij de domeinnaam waar de vermelding wordt aangebracht hier komt de website van het zilverfonds.be. Dit sticht verwarring. Doordat de Domeinnaamhouder op de eigen website een link plaatst naar de domeinnaam zilverfonds.be, vergroot dit het verwarringstichtend effect. 3

4 De Klager stelt dat de naam hem bij Wet van tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van het Zilverfonds werd toegekend en dat deze benaming ook werd toegevoegd in artikel 1 van de Wet van betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut onder de categorie be. B. Artikel 10, b), 1, ii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : geen rechten of legitieme belangen in hoofde van de Domeinnaamhouder. De Klager beweert dat de licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden op de domeinnaam zilverfonds.be aangezien de Domeinnaamhouder gespecialiseerd is in webdesign voor kleine en middelgrote ondernemingen, zijn diensten aanbiedt van aanvraag van domeinnamen, analyse en ontwikkeling van websites, webhosting, analytische informatie met betrekking tot de website, onderhoud van websites, enz. De Federale Overheid had reeds een voorontwerp van Wet tot oprichting van het Zilverfonds goedgekeurd bij Ministerraad dd en het is pas op dat de Domeinnaamhouder deze naam als domeinnaam heeft geregistreerd. De Federale Overheid is daardoor te beschouwen als de natuurlijke houder van de domeinnaam. Op het ogenblik van de registratie door de Domeinnaamhouder bestond er geen recht op de domeinnaam of een legitiem belang tussen een naam, een merk of een handelsbenaming, dan wel enige activiteit van de Domeinnaamhouder met de domeinnaam. Het feit dat de domeinnaam spontaan ter commercialisering werd aangeboden, is terzake volgens de Klager veelzeggend. C. Artikel 10, b), 1, iii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : gebruik of registratie ter kwader trouw De Domeinnaamhouder profileert zich als een professioneel aangaande de aanvraag van domeinnamen en de analyse en ontwikkeling van websites, zodat hij minstens moet verondersteld worden de mogelijke nadelige gevolgen voor de Federale Overheid te onderkennen van de registratie van deze domeinnaam. Daarbij valt op dat de registratie dateert van nà de Ministerraad dd waarop het voorontwerp van Wet tot oprichting van het Zilverfonds werd goedgekeurd Standpunt van de Domeinnaamhouder De Domeinnaamhouder vraagt de vordering van de Klager af te wijzen om volgende redenen. A. Artikel 10, b), 1, i van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : identiek of overeenstemmend met de vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming van de Klager. De Domeinnaamhouder stelt op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam vooral actief te zijn geweest in de informatica in ruimste zin van het woord en in die periode meerdere domeinnamen te hebben geregistreerd om nadien eventuele projecten rond te bouwen. Daarbij zou de Domeinnaamhouder gehandeld hebben als een goede huisvader/zaakvoerder. Pas bij publicatie van de Wet tot oprichting van het Zilverfonds, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd , zou de Domeinnaamhouder kennis gekregen hebben van het bestaan van de Klager. 4

5 Op heeft de Domeinnaamhouder de hand gereikt aan de Klager om samen een internetproject op te starten. Getroffen door de ICT-crisis heeft de Domeinnaamhouder op aan de Klager gemeld dat het internetproject voorlopig werd uitgesteld. De Domeinnaamhouder erkent dat de domeinnaam identiek is aan de naam van Klager, maar dat dit volledig buiten de wil van de Domeinnaamhouder om is. Het is slechts na opzoekingswerk dat de Domeinnaamhouder zou gevonden hebben dat de Klager een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid zou kunnen zijn. Hoe dan ook heeft de Domeinnaamhouder de domeinnaam geregistreerd één jaar vòòr de oprichting van de Klager en heeft hij zich steeds positief opgesteld ten opzichte van de Klager. Indien het voor de Klager zo evident was dat hij de burgers zou informeren via de website zilverfonds.be begrijpt de Domeinnaamhouder niet waarom zeven jaar werd gewacht om de overdracht te vragen. B. Artikel 10, b), 1, ii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : geen rechten of legitieme belangen in hoofde van de Domeinnaamhouder. Aangezien de Domeinnaamhouder webdesigns aanbiedt voor kleine en middelgrote ondernemingen en zich bezighoudt met het opstarten van een informatieve website rond generische domeinnamen, verklaart de Domeinnaamhouder naast vele andere domeinnamen de domeinnaam Zilverfonds te hebben vastgelegd. Dit gebeurde dus op een ogenblik dat de Klager dus nog niet bestond. Voor de Domeinnaamhouder zou het volstaan dat er een minimale band met de domeinnaam aanwezig is in haar hoofde. Gezien webdesign en het opzetten van generische websites op dat moment een belangrijke activiteit van haar was, is de registratie gebeurd met rechten en legitieme belangen. C. Artikel 10, b), 1, iii van de algemene voorwaarden voor domeinregistratie binnen het.bedomein : gebruik of registratie ter kwader trouw Op het ogenblik van de registratie kon de Domeinnaamhouder onmogelijk nadelige gevolgen voor derden onderkennen, in het bijzonder niet voor de Federale Overheid. De Domeinnaamhouder kon toch onmogelijk een wetgeving inzake vergrijzing voorzien in 2000, terwijl de oprichting van de Klager pas in 2001 geschiedde. De Domeinnaamhouder ontkent niet dat hij de domeinnaam ter commercialisering heeft aangeboden aan de Klager, maar meent dat met die houding niets mis is. 6. Discussie en bevindingen Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPINAreglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen. 5

6 Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene Voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager aantonen dat: "de domeinnaam van de Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt." Deze voorwaarden dienen cumulatief te zijn vervuld voordat de Klager enige maatregel tot overdracht van de Derde Beslisser kan bekomen Identiek aan of overeenstemmend met de maatschappelijke benaming van de Klager In eerste instantie dient de Klager te stellen en te bewijzen dat de naam waarop hij zich beroept, in casu Zilverfonds, gekwalificeerd moet worden en dus rechtsbescherming kan genieten als een merk, handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit. Klager verwijst daartoe naar de Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van het Zilverfonds. Art. 36 van deze Wet bepaalt dat het woord zilverfonds wordt ingevoegd in de lijst van art.1 van de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Het artikel 12 van de Wet van 5 september 2001 bevestigt dat aan de openbare instelling de naam van Zilverfonds wordt toegekend De naam Zilverfonds is geen merk, geen geografische aanduiding, geen benaming van oorsprong, herkomstaanduiding of benaming van een geografische entiteit. Volgens de Algemene Voorwaarden volstaat het echter dat er sprake is van identiteit of overeenstemming van de domeinnaam met een handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam dan wel persoonsnaam. De handelsnaam wordt gedefinieerd als de naam waaronder de handelsonderneming, die wordt geleid door een fysieke persoon of een rechtspersoon, gekend is of geëxploiteerd wordt. Onder die naam drijft een handelaar zijn handel en neemt hij aan het handelsverkeer deel. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (P. MAEYAERT, De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België, Larcier, 2006, p. 3 nr. 3). 6

7 De vennootschapsnaam, die ook wel de maatschappelijke benaming of statutaire naam wordt genoemd, is de naam waarmee een rechtspersoon wordt geïdentificeerd en waaronder een rechtspersoon zich bij haar oprichting of bij een statutaire naamswijziging individualiseert in haar juridische bestaan (P. MAEYAERT, o.c., p. 3 nr. 2). Deze definities worden toegepast vanuit een commercieel kader. De tekens opgesomd in art.10,b),1,i van de Algemene Voorwaarden dienen niet strikt vanuit een zuiver commerciële benadering te worden geïnterpreteerd. Op geen enkele wijze wordt bepaald dat de Algemene Voorwaarden van de geschillenregeling niet van toepassing zouden kunnen zijn op overheidsinstellingen. Een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid is weliswaar geen commerciële onderneming, het is niettemin een instelling met rechtspersoonlijkheid die zich jegens het publiek kenbaar maakt onder de benaming Zilverfonds. Onder deze naam kan zij rechtsvorderingen instellen en kan zij in rechte aangesproken worden. Het publiek neemt de naam waar als een teken dat deze instelling onderscheidt van een Federale overheidsdienst, van een andere openbare instelling of van NV s van Publiek recht. Mutatis mutandis kan de ratio legis voor de bescherming van een handelsnaam of vennootschapsnaam dus ook worden toegepast op namen van openbare instellingen. Het toepassingsgebied van domeinnaambetwistingen beoogt immers een zo breed mogelijke waaier aan wederrechtelijke domeinnaamregistraties te bestrijden, zij het via een procedure weg dan wel via geschillenregeling. Deze stelling vindt bevestiging in de Parlementaire voorbereidingen van de Wet van 26 juni 2003 op de wederrechtelijke registratie van domeinnamen evenals in de gewijzigde Algemene Voorwaarden van DNS Aanvankelijk voorzagen de Algemene Voorwaarden enkel in de mogelijkheid voor de merkhouder om op te treden tegen de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam. In de persvoorstelling van 30 oktober 2001 van het DNS, werd de uitbreiding van de actiemogelijkheden als volgt voorgesteld (eigen onderlijning): Alternatieve geschillenregeling voor.be domeinnamen wordt gevoelig uitgebreid - België zorgt voor primeur binnen de gemeenschap van Top Level Domeinen Leuven, 30 oktober DNS pakt uit met een nieuwe versie van de algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die houder is van een.be domeinnaam. De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de bestaande alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure. Bij sommige juridische conflicten omtrent.be domeinnamen hoefde men reeds niet noodzakelijk beroep te doen op de gewone rechtscolleges. DNS BE heeft bij de liberalisering eind vorig jaar voorzien in een alternatieve procedure voor de regeling van domeinnaamgeschillen. Deze procedure is uitgewerkt door Cepina (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) dat zich hierbij heeft gebaseerd op de aanbevelingen van het WIPO (World Intellectual Property Organisation) en bestaande procedures voor.com. Zoals in al deze voorbeelden, was het tot nog toe ook voor het.be domein enkel mogelijk op deze procedure een beroep te doen indien het conflict handelde over een merknaam. Binnenkort zal het voor een gedupeerde dus ook mogelijk zijn om gebruik te maken van deze procedure in tal van andere gevallen. Voorzien zijn onder meer : conflicten over persoonsnamen, handels- en vennootschapsnamen, geografische omschrijvingen en andere. 7

8 Deze uitbreiding is een primeur van formaat. Alhoewel ook op internationaal vlak wordt gewerkt aan een uitbreiding, is België het eerste land dat voor zijn nationaal Top Level Domein een zo ruim dekkende alternatieve geschillenregeling heeft uitgewerkt. Guy Keutgen, voorzitter van Cepina stelt : "Het was voor ons belangrijk in een eerste fase ervaring te kunnen opdoen met domeinnaam conflicten in een domein dat vrij goed gekend is, namelijk dat van de merknamen. Door deze uitbreiding zal het beslissingstraject ongetwijfeld complexer worden. Wij zijn echter klaar voor deze nieuwe uitdaging.". Marc Van Wesemael, algemeen directeur van DNS : "De meeste conflicten waren tot nog toe niet echt gekoppeld aan een gedeponeerd merk. Al deze mensen zullen nu ook binnenkort beroep kunnen doen op deze snelle procedure met competente beslissers. Wij zijn steeds voorstander geweest van een zo breed mogelijk toepassingsgebied van de alternatieve procedure en zijn bijgevolg zeer verheugd dat Cepina samen met ons deze belangrijke stap heeft genomen. Hierdoor zijn wij het eerste Top Level Domain registratiekantoor om een dusdanig ruime procedure aan te bieden." De bedoeling van de alternatieve geschillenprocedure inzake domeinnamen, beoogde dus zich open te stellen voor een breed toepassingsgebied. Onder meer de termen handelsnaam en vennootschapsnaam werden dus naast persoonsnamen als voorbeeld aangehaald, zonder uitdrukkelijke uitsluiting van andere gevallen. Zo kan het inroepen van een naam van een openbare instelling voldoen aan de ratio legis van de geschillenregeling inzake be.-domeinnamen Intussen heeft de wetgever naast de alternatieve geschillenregeling ook een gelijkaardige gerechtelijke overdrachtsregeling via de rechtbanken uitgewerkt. De voorbereidende werkzaamheden van Kamer en Senaat bevatten de bevestiging dat de procedures inzake overdracht van domeinnamen niet beperkt dienen te worden tot enkel de commerciële wereld. Bovendien wordt in deze werkzaamheden telkens verwezen naar de term natuurlijke bezitter of natuurlijke houder van een benaming: Parl. St. Senaat, , /2 (eigen onderlijning): Surfend op de golven van het groeiende internet registreren sommige kwaadwilligen lijsten met namen als domeinnamen om ze nadien, tegen een fikse prijs, weer te verkopen aan de «natuurlijke» bezitter van de naam in kwestie wanneer deze een eigen website wenst te creëren. Deze praktijk, name grabbing of cybersquatting, betreft de wederrechtelijke registratie van een domeinnaam die met name staat voor een merk, een handelsnaam, een bedrijfsnaam en zelfs een familienaam die aan iemand anders toebehoort. Cybersquatting is een specifiek begrip van het internet en raakt aan verschillende rechtsgebieden : het intellectuele recht, de wetten op de handelsvennootschappen, de wet op de handelspraktijken, het burgerlijk recht, enz. De problematiek van de domeinnamen is dus een eigen problematiek, sui generis, en derhalve is een bijzondere wet terzake nodig. De doelstelling van het wetsontwerp is de wederrechtelijk registratie van domeinnamen te sanctioneren, zowel op commercieel als op burgerrechtelijk vlak. Daartoe voorziet de wet in een specifieke vordering tot staking, waardoor iedereen die het slachtoffer wordt van een cybersquatter de domeinnaam waarop hij aanspraak mag maken, kan terugkrijgen. Het eerste belangrijke aspect van het wetsontwerp is dat iedere «natuurlijke» houder van een domeinnaam (zowel handelaars als niet-handelaars) erdoor beschermd wordt. De vordering tot staking wordt immers niet alleen ingesteld wanneer schade wordt toegebracht aan een merk of een handelsnaam in de praktijk het vaakst voorkomend maar ook wanneer schade wordt toegebracht aan een geslachtsnaam, een naam van een vereniging, een naam van een stad, een politieke partij, enz. Ook de naam van een vereniging, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, kan dus als een teken worden beschouwd dat aanleiding geeft om op te treden tegen een registratie van een domeinnaam die met de naam van deze vereniging overeenstemt. 8

9 Ook het recht op een persoonsnaam kan voldoende zijn volgens de Algemene Voorwaarden. De persoonsnaam is de naam van een natuurlijke of rechtspersoon die bij de geboorte of oprichting aan die persoon wordt gegeven. Klager kreeg als rechtspersoon bij de oprichting de naam Zilverfonds mee. Ook die naam geeft Klager het recht om zich in toepassing van art. 10, b), 1, i van de Algemene Voorwaarden te verzetten tegen een domeinnaam die identiek is aan of overeenstemt met die naam De derde beslisser is dan ook van oordeel dat de Klager stelt en bewijst dat hij rechten kan doen gelden op de naam die hij als Openbare Instelling bij de oprichting ervan heeft meegekregen Bij de beoordeling van het identieke of overeenstemmende karakter van de domeinnaam met de naam Zilverfonds, dient volgens een constante rechtspraak geen rekening te worden gehouden met de suffix.be (zie in die zin Cepnia beslissingen nr : 4002, 4003, 4019, 4021, 4025, 4030, 4031, 4033, 4034, 4035, 4038, 4039, 4042, 4052, 4053, 4054, 4056, 4059, 4060, 4061, 4067, 4068,4076, 4088, 4094, 4095). De domeinnaam is dan ook identiek aan de naam van de Openbare instelling. Aan de eerste voorwaarde is dan ook voldaan Rechten en legitieme belangen De Klager is van oordeel dat de oprichting van een Zilverfonds in diverse persmededelingen van de overheid is aan bod gekomen in Zo is er de persmededeling van 10 mei 2000 waarin de bevoegde Minister pleit voor de oprichting van een Zilverfonds. De keuze voor deze benaming wordt als volgt verantwoord: het stelt de financiering van de extra kosten voor de zilveren generatie veilig en het verzilvert de inspanningen die in het verleden gebeurd zijn Het is pas op 01 december 2001 dat de Ministerraad het voorontwerp van Wet goedkeurde met betrekking tot het Zilverfonds. Deze goedkeuring maakte het voorwerp uit van persmededelingen. De registratie van de domeinnaam dateert van 14 dagen na deze beslissing. Op dat ogenblik bestond er volgens Klager in hoofde van de Domeinnaamhouder geen recht noch legitiem belang op de domeinnaam. 9

10 Artikel 10.b) 3 van de Algemene Voorwaarden staat de Domeinnaamhouder toe zijn rechten of legitieme belangen op de Domeinnaam te laten blijken uit onder meer de volgende omstandigheden. a) voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen. De Domeinnaamhouder is van oordeel dat er in zijn hoofde slechts een minimale band hoeft aanwezig te zijn met de geregistreerde domeinnamen. Volgens de Domeinnaamhouder is deze minimale band in casu aanwezig aangezien webdesign en het opzetten van generische websites op dat moment een activiteit was van de Domeinnaamhouder en de Klager op het ogenblik van registratie niet bestond. Uit de correspondentie die de Domeinnaamhouder heeft gevoerd met politicus VANDE LANOTTE of met het Ministerie van Financiën, laat de Domeinnaamhouder geenszins enige band met de Domeinnaam blijken. Uit de communicatie blijkt alleen dat de Domeinnaamhouder bevestigt de domeinnaamregistratie te hebben gerealiseerd, dat zij deze wenst te commercialiseren en daaromtrent eigen ideeën heeft, maar de Overheid meteen uitnodigt om op de domeinnaam een project mee te helpen opzetten. Het feit dat de Domeinnaamhouder zich richt tot politicus VANDE LANOTTE en deze politicus in zijn hoedanigheid van Minister van Begroting in 2000 precies de pleitbezorger was van de oprichting van het Zilverfonds, in combinatie met het feit dat de Domeinnaamhouder amper enkele weken nà registratie van de domeinnaam reeds toenadering zoekt met de Overheid, kan niet in overeenstemming worden gebracht met de bewering van de Domeinnaamhouder dat hij op het ogenblik van de registratie geen kennis had van minstens het initiatief tot het oprichten van een Zilverfonds. De Domeinnaamhouder gebruikte de domeinnaam voorafgaand aan de klacht niet als commerciële of niet-commerciële website. De enige activiteit die met de domeinnaam werd ondernomen, bestaat er in het zoekresultaat zilverfonds.be te optimaliseren en daaraan de melding toe te voegen hier komt de website van : zilverfonds.be. De Domeinnaamhouder meldde zelf in mei 2002 dat het internetproject niet langer een prioriteit is voor haar onderneming (zie mail dd van Michaël WILLEMS aan Nadien, nog steeds in 2002, meldde de Domeinnaamhouder dat het exclusieve gebruik van de domeinnaam ter beschikking staat van elke geïnteresseerde partner (zie mail van Michaël WILLEMS dd ). De Domeinnaamhouder legt geen enkel bewijsstuk voor waaruit blijkt dat op de domeinnaam een website werd ontwikkeld en dat die website enige activiteit vertoonde. De bewering van de Domeinnaamhouder dat zij de registratie heeft uitgevoerd gezien webdesign en het opzetten van generische websites een belangrijke activiteit was van haar onderneming, wordt met betrekking tot de specifieke domeinnaam niet bewezen en evenmin aannemelijk gemaakt. Dat zij de intentie had om een online- project te starten met de domeinnaam, wordt niet bewezen en evenmin aannemelijk gemaakt. De loutere bewering van een intentie tot een project (zie CEPINA 44085, Media Office v. M EGUIRON, 31 juli 2006) kan daarbij niet als voldoende bewijs worden aanvaard. 10

11 Van enig concreet plan of van een aantoonbare voorbereiding die werd getroffen, wordt geen bewijs voorgelegd. De vaststellingen van de Klager leren dat de domeinnaam niet gebruikt wordt dan tenzij om deze op de eigen website van de Domeinnaamhouder aan te bieden aan geïnteresseerde partners. De Domeinnaamhouder bewijst dus niet dat zij er een legitiem belang bij had om de betwiste domeinnaam te registreren en te gebruiken (CEPINA 44103, FARROW & BALL v. DAWIDOWICZ, 13 juli 2007). b) de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam zelf al heeft hij geen merkrechten bekomen. De Domeinnaamhouder bewijst niet dat zij onder de naam Zilverfonds algemeen bekend is. De Domeinnaamhouder beschikt ook niet over een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, persoonsnaam die in verband staat met de domeinnaam. Dit betekent niet dat de Domeinnaamhouder per definitie geen recht of legitiem belang zou kunnen laten gelden. Dit dient dan wel te worden beoordeeld in het licht van de feitelijke omstandigheden zoals het reële gebruik van de domeinnaam door de Domeinnaamhouder en de activiteit van de Domeinnaamhouder (CEPINA 44084,, Belgisch Instituut voor Normalisatie vzw v. Willy De Belder, 9 augustus 2006). Het reële gebruik van de domeinnaam werd reeds hoger uiteengezet en vastgesteld. Er wordt niet bewezen dat de domeinnaam op enige wijze verband houdt met de handelsactiviteiten van de Domeinnaamhouder. Het is overigens niet omdat een partij actief is op het vlak van ontwikkelen van websites, dat zij daarom automatisch een recht of legitiem belang kan laten gelden om zomaar meerdere domeinnamen te laten registreren. c) de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden. Hoger werd reeds vastgesteld dat de Domeinnaamhouder niet bewijst dat zij de domeinnaam sinds de registratie ervan heeft gebruikt. Het staat evenwel vast dat op de startpagina van de domeinnaam de vermelding wordt aangebracht hier komt de website van: zilverfonds.be. Op basis daarvan wordt de site ook als zoekresultaat via Google teruggevonden en aan het publiek meegedeeld. Op deze wijze wordt een nietsvermoedende burger in de waan gelaten dat de site van het Zilverfonds nog steeds niet gerealiseerd werd. Dit is misleidend. Met de door haar voorgelegde stukken bewijst de Domeinnaamhouder ook geen enkel ander gebruik dat een legitiem belang kan rechtvaardigen. Uit al deze redenen volgt dan ook dat aan de tweede voorwaarde is voldaan. 11

12 6.3. Registratie te kwader trouw De Klager dient te bewijzen dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Volgens art.10.b).2 kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of gebruikt, onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden: - de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt; - de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig; - de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; - de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats; - de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam (registratie) Op het ogenblik van de registratie van de domeinnaam was Klager nog niet opgericht. Er bestonden enkel voorstellen om tot oprichting over te gaan en die voorstellen werden in de media voldoende weergegeven zodat een normaal oplettende burger niet kan stellen volstrekt onwetend te zijn over het initiatief tot het oprichten van een Zilverfonds. Uit het loutere feit van de registratie van de domeinnaam afleiden dat deze te kwader trouw gebeurde, is voorbarig. Domeinnaamhouder geeft evenwel zelf te kennen dat hij in 2000 de domeinnaam heeft vastgelegd en dit naast vele andere domeinnamen. Welke band de domeinnaamhouder met die overige domeinnamen zou hebben, wordt niet toegelicht. Feit is, zo blijkt uit de correspondentie van domeinnaamhouder per mail, dat de site na registratie quasi onmiddellijk wordt aangeboden aan de Minister die het initiatief nam tot de oprichting van het Zilverfonds 12

13 en dit om te worden verhuurd. Later, wanneer geen positieve reactie volgt, werd meegedeeld dat het gebruiksrecht op de domeinnaam wordt ter beschikking gesteld van een geïnteresseerde gebruiker. De Derde Beslisser is dan ook van oordeel dat er bewijs voorligt van registratie te kwader trouw (gebruik) De Derde Beslisser onderzocht alle feitelijke omstandigheden, waaronder in het bijzonder de hiernavolgende, om te besluiten dat er sprake is van een gebruik te kwader trouw. Het is voor de Derde Beslisser immers duidelijk dat de Domeinnaamhouder het gebruik van de domeinnaam door de Klager blokkeert (en verder tracht te blokkeren) waardoor de activiteiten van de Klager verstoord kunnen worden. Deze omstandigheden zijn de volgende: i) de hoedanigheid van professional van de Domeinnaamhouder De Domeinnaamhouder is een professional in de branche en weet of dient te weten dat het blokkeren van een gebruik van een domeinnaam als een gebruik te kwader trouw kan worden beschouwd (CEPINA 4019, Verfaillie Bauwens BVBA v. Stichting Juridische Eigendom Domeinen, ; CEPINA 44041, Belgische Staat van Domein Service BV, ). De Domeinnaamhouder stelde aan de Klager ook niet voor om de domeinnaam over te dragen tegen vergoeding van de out of pocket cost. ii) het te koop aanbieden van de site en de verantwoording daarvan Dat er geen winstbejag zou zijn in hoofde van de Domeinnaamhouder wordt door deze niet overtuigend tegengesproken. Het enkel voorhouden dat hijij ten tijde van de registratie niet kon vermoeden dat een Zilverfonds zou worden opgericht, is hiervoor niet voldoende. Om deze redenen is de Derde Beslisser dan ook van oordeel dat aan de derde voorwaarde is voldaan in die zin dat de Domeinnaamhouder een gebruik te kwader trouw kan worden verweten. 7. Beslissing Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "domeinnaam" naar de klager Gent, 20 maart Stephane CRIEL De Derde Beslisser 13

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat CEPINA Zaak nr. 44058 BESLISSING van de DERDE BESLISSER Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat I. DE PARTIJEN 1) De Klager is Six Continents Hotels, Inc., met zetel te 3 Ravinia Drive, Atlanta

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Jacobus Jansen van Doorn Wonende

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be Beslissing van de Derde Beslisser De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be I. Partijen Klager: De Vrije Pers NV, met zetel aan de Oude Leeuwenrui 8 bus 12, 2000 Antwerpen;

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door: BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER OMEGA PHARMA BELGIUM N.V. / APOTHEEK VERZELE T. Zaak nr. 44364: vitafytea.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: OMEGA PHARMA BELGIUM N.V.; met zetel te Venecoweg 26, 9810

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden Zaak nr. 44200 / vosog.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: VOSOG

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Classics Gallery N.V. / Cornelius Morees. Zaak nr : Classicsgallery.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Classics Gallery N.V. / Cornelius Morees. Zaak nr : Classicsgallery.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Classics Gallery N.V. / Cornelius Morees Zaak nr. 44053: Classicsgallery.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Classics Gallery

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG. Zaak nr. 44161: clips.be. Vertegenwoordigd door:

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG. Zaak nr. 44161: clips.be. Vertegenwoordigd door: n BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV CLIPS / NXG Zaak nr. 44161: clips.be lj De Partijen 1.1. De Klager: CLIPS NV, met zetel te 1730 Asse, Gentsesteenweg 11,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte Zaak nr. 44382: acvcultuur.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Katrien VERWIMP, voorzitter ACV-Transcom, Met

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be

Beslissing van de Derde Beslisser. Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be Beslissing van de Derde Beslisser Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be Partijen Klager: ANJOLA N.V., met zetel aan de Rue des Saules 52, te 1380 Ohain; Vertegenwoordigd door: De heer

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA. Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA. Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ALPHA REEL / REELS BVBA Zaak nr. Referentienummer CEPINA: 44175 / ALFAREEL.BE ALFA-REEL.BE 1. De Partijen 1.1. De Klager: BVBA

Nadere informatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 1 Zaak nr. : 4018 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen A. PARTIJEN Klager : JT International Company Netherlands

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard. BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.be 1. De Partijen 1.1. De

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER HAVE A LOOK / JACQUES BEIRENS. CEPINA-referentienummer : Domeinnaam : kustweb.be

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER HAVE A LOOK / JACQUES BEIRENS. CEPINA-referentienummer : Domeinnaam : kustweb.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER HAVE A LOOK / JACQUES BEIRENS CEPINA-referentienummer : 44073 Domeinnaam : kustweb.be 1. De Partijen 1.1. De Klager : Have

Nadere informatie

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151,

1.1. Klaagster: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w., met zetel te 3001 Heverlee, Groeneweg 151, BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging v.z.w. / De heer Roger Overdevest Zaak nr. DOM 44285 ccv-vzw.be 1. Partijen 1.1. Klaagster:

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be Beslissing van de derde beslisser Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be I. Partijen Klager: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door haar Eerste Minister, Guy

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV. Zaak Nr. 44340: demon.be

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV. Zaak Nr. 44340: demon.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER Kenneth Van Steenberge / Edge.be NV Zaak Nr. 44340: demon.be 1. Partijen 1.1. Klager: De heer Kenneth Van Steenberge, handel

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VDB Parts NV / International Cycling Company LTD

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VDB Parts NV / International Cycling Company LTD BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER VDB Parts NV / International Cycling Company LTD Zaak nr. CEPINA: 4407 Domeinnaam: kuota.be 1. De Partijen 1.1. De Klager:

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4007 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. PARTIJEN De "Klager": Vzw Wit-Gele Kruis van Vlaanderen,

Nadere informatie

BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put

BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put C i BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER BoLcom BV / De Heer Kevin Van Put Zaak nr. 44188: bol.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Bol.be B.V.; met zetel te 3431,

Nadere informatie

Steenweg op Wezemaa1149 3110 Rotselaar ingeschreven in het KBO onder het nummer 428.074.757.

Steenweg op Wezemaa1149 3110 Rotselaar ingeschreven in het KBO onder het nummer 428.074.757. m BELG[SCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Autocenter Hein NV / MIZ BVBA Zaak hr. 44277 CEPINA: autocenterhein.be / autocentercarrenting.be 1. De Partijen 1.t. De Klager:

Nadere informatie

CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van Derde Beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van Derde Beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak Dom 44024 INZAKE LAST MINUTE SPRL Met maatschappelijke zetel gevestigd

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Klager / Domeinnaamhouder. Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be

Klager / Domeinnaamhouder. Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIAT[E BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Domeinnaamhouder Zaak nr. 44177 CEPINA - printertech.be. De Partijen 1.1. De Klager: Arend Arnold OTTEN wonende te

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door: BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER AJPOPOLI V.Z.W. / OLAJOLA Comm.V. Zaak nr. 44394: ajpopoli.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: AJPOPOLI V.Z.W.; met zetel te Acht-Meistraat 28, 3018 Wijgmaal, ingeschreven

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CONFEDERATIE BROUWERIJEN

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER. Zaak nr. DOM 44035: novotel.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER. Zaak nr. DOM 44035: novotel.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER ACCOR SA / Mevr. Veerle LEFEVER Zaak nr. DOM 44035: novotel.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: ACCOR société anonyme; met zetel

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam CEPINA Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam Belgian Hampshire Down Sheep Breeders Association V.Z.W. t./ Francky Vereecke Zaak nr. 44026 1. Partijen De Klager is The

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 4017. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. Export Vlaanderen t. Dupon N.V.

CEPINA. Zaak nr. 4017. BESLISSING van de DERDEBESLISSER. Export Vlaanderen t. Dupon N.V. CEPINA Zaak nr. 4017 BESLISSING van de DERDEBESLISSER Export Vlaanderen t. Dupon N.V. I. Partijen 1. De Klager is de Openbare Instelling met rechtspersoonlijkheid EXPORT VLAANDEREN, met zetel te 1000 Brussel

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4010 Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. Partijen 1. Klager: Red Bull GmbH, vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd te 5330 Fuschl an

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. NV AUREX / Run At. Zaak nr. 44075: goudenschoen.be

BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER. NV AUREX / Run At. Zaak nr. 44075: goudenschoen.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE-BESLISSER NV AUREX / Run At Zaak nr. 44075: goudenschoen.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: AUREX NV; Met zetel te 1730 Asse, aan de Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN

REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2011 CEPINA VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. CMPMedica Belgium / DEHAEN. Zaak nr. 44083: artsenkrant.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. CMPMedica Belgium / DEHAEN. Zaak nr. 44083: artsenkrant.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CMPMedica Belgium / DEHAEN Zaak nr. 44083: artsenkrant.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CMPMedica Belgium, naamloze vennootschap

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER SCC BVBA / GOVA BVBA. Zaak nr : dp-renting.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER SCC BVBA / GOVA BVBA. Zaak nr : dp-renting.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER SCC BVBA / GOVA BVBA Zaak nr. 44258: dp-renting.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. Startpagina BV / Take BVBA. Zaak nr. DOM 44050: www.startpagina.be

Beslissing van de Derde Beslisser. Startpagina BV / Take BVBA. Zaak nr. DOM 44050: www.startpagina.be Beslissing van de Derde Beslisser Startpagina BV / Take BVBA Zaak nr. DOM 44050: www.startpagina.be I. Partijen Klager: STARTPAGINA BV, met zetel te 1059 AT, Amsterdam, aan de Rijnburgstraat 11; vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE ABN AMRO BANK NV HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de FSMA aan ABN Amro Bank

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 1/5 Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 Betreft: vermelding van de identiteit van een klokkenluider in interne communicatie via e-mail en in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (CO-A-2011-045)

Nadere informatie