Parkeergarage De Grifthoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeergarage De Grifthoek"

Transcriptie

1 Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 1 van 5 Gemeente Utrecht, afdeling Parkeren Parkeergarage De Grifthoek Algemene voorwaarden De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen eigenaar/exploitant van de parkeergarage en de gebruiker/parkeerder. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Parkeergarage: De parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten plaatselijk bekend als De Grifthoek, Witte Vrouwen Singel 96, 3514 AL Utrecht. Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeergarage en/of hun/zijn vertegenwoordigers. Motor Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs A is vereist. Parkeerder: De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parkeergarage is gebracht. Ook een inzittende van een voertuig, niet zijnde de eigenaar of bestuurder, valt in deze overeenkomst onder het begrip parkeerder. Parkeerbewijs: Parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, congreskaart, afwaarderingskaart, abonnement. Ook een elektronische registratie met een creditcard of chipknip bij het inrijden, alsmede een contactloze verbinding tussen voertuig en de parkeergarage bij het inrijden wordt in het kader van deze overeenkomst aangemerkt als parkeerbewijs. Toegangskaart: Een pas, booster of enig ander door de afdeling Parkeren Gemeente Utrecht verstrekt middel waarmee parkeerder zich toegang kan verschaffen tot de parkeergarage. Parkeergeld: Bedrag dat parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeergarage. Personenauto Motorvoertuig, waarvoor om het te mogen besturen een rijbewijs B is vereist. Sleutel Methode om toegang tot de parkeergarage te verkrijgen, met name bij abonnementen. Ook contactloze verbindingen tussen voertuig en parkeergarage worden in het kader van deze overeenkomst als sleutel aangemerkt. Door de gemeente Utrecht wordt een booster verstrekt aan abonnementhouders waarmee parkeerder zich toegang kan verschaffen tot de parkeergarage. Stallingsovereenkomst: Overeenkomst strekkende tot een gebruik anders dan eenmalig gebruik, welke overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan. Artikel 2. Parkeerovereenkomst lid 2.1 overeenkomst en gebruik Een overeenkomst zoals bedoeld in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeergarage. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de parkeergarage, zal bepalend zijn het feit dat de gebruiker zich op het tot de garage behorende terrein bevindt. lid 2.2 verplichtingen eigenaar De prestatie waartoe de eigenaar zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de parkeerder in de parkeergarage. Tot de verplichting van de eigenaar van de parkeergarage behoort niet bewaking van het voertuig noch omvat de verplichting van de eigenaar enige aansprakelijkheid. Artikel 3. Toegang lid 3.1 openingstijden Het inrijden van voertuigen in de parkeergarage en het uitrijden van voertuigen uit de parkeergarage kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeergarage aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar is bevoegd deze tijden in voorkomende gevallen voor kortere en/of langere of onbepaalde duur te wijzigen. Wijzigingen van de venstertijden zullen vooraf gecommuniceerd worden.

2 Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 2 van 5 lid 3.2 toegang personenauto s In de parkeergarage mogen personenauto's worden geparkeerd, voorzover de hoogte van deze voertuigen niet meer bedraagt dan welke bij de ingang van de parkeergarage staat aangegeven. lid 3.3 toegang aanhangwagens Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, is niet toegestaan. lid 3.4 toegang motoren In de parkeergarage mogen motoren worden geparkeerd. lid 3.5 weigeren van voertuigen De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de garage te weigeren, indien de eigenaar dit wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, danwel door de zaken die daarmede worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruime zin. lid 3.6 recht van overpad Appartementhouders, niet zijnde abonnementhouders met een stallingovereenkomst tussen abonnee en de afdeling Parkeren Gemeente Utrecht, die op basis van koop en/of huur het eigendomsrecht hebben verkregen en/of in het bezit zijn van een eigen parkeergelegenheid in het afgesloten gedeelte van De Grifthoek, hebben recht van overpad in de openbare garage. Het is appartementhouders niet toegestaan hun voertuigen te parkeren in het openbare gedeelte van de parkeergarage zonder daarvoor te betalen. Artikel 4. Parkeerbewijs lid 4.1 geldig parkeerbewijs Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de parkeergarage met een geldig parkeerbewijs. lid 4.2 eigendom parkeerbewijs Een parkeerbewijs verstrekt door of namens de eigenaar - blijft eigendom van de eigenaar, is niet overdraagbaar en dient bij het beëindigen van het gebruik aan de eigenaar te worden teruggegeven. Artikel 5. Parkeergeld Lid 5.1 parkeertarief Het parkeergeld wordt berekend volgens de door de eigenaar vastgestelde tarieven, zoals deze in de garage en/of bij de ingang van de parkeergarage staan vermeld. Artikel 6. Betaling lid 6.1 tijdstip betaling parkeergeld Het verschuldigde parkeergeld dient, voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeergarage verlaat, te worden voldaan. lid 6.2 terughouden van voertuig De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig terug te houden, zolang niet al hetgeen hij - hetzij op grond van de parkeerovereenkomst hetzij uit andere hoofde van de parkeerder - te vorderen heeft, is voldaan. lid 6.3 verlies parkeerbewijs Indien de parkeerder geen parkeerbewijs kan tonen is hij voor elke dag of gedeelte daarvan, waarop hij naar het uitsluitend oordeel van de eigenaar gebruik heeft gemaakt van de parkeervoorziening, het tarief voor een volledig etmaal verschuldigd. Artikel 7. Gebruik van de garage lid 7.1 gedrag en verplichtingen De parkeerder is verplicht de aangegeven rijrichting te volgen, aanwijzingen van het personeel van de parkeergarage op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven of aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeergarage niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Als in de parkeergarage parkeervakken zijn gemarkeerd of anderszins als parkeervak herkenbaar zijn is de bestuurder verplicht zijn voertuig zodanig te parkeren dat het voertuig binnen de markering of herkenningspunten blijft. lid 7.2 gedrag en wegenverkeerswetgeving Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeergarage dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, alsook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. lid 7.3 afsluiten voertuig De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd.

3 Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 3 van 5 lid 7.4 verblijf in voertuig Het is de inzittenden van voertuigen, welke in de garage worden geparkeerd, niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. lid 7.5 verblijf in garage Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en de parkeergarage te verlaten. Het is anderen dan inzittenden van een geparkeerd voertuig niet geoorloofd zich in de garage te bevinden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van of namens de eigenaar. lid 7.6 verplaatsen van een voertuig Het personeel van de parkeergarage is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van het personeel nodig of wenselijk is, voertuigen binnen de parkeergarage te verplaatsen, de parkeergarage met enig voertuig in en uit te rijden, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of het personeel kan leiden. lid 7.7 aanbieden van goederen Het is verboden, in of op de parkeergarage, goederen en/of diensten te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden. lid 7.8 ontplofbare, ontbrandbare, gevaarlijke en/of schadelijke stoffen Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeergarage binnen te brengen, danwel binnen te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd. lid 7.9 uitvoeren van werkzaamheden Het is verboden, in of op de parkeergarage, reparaties of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren c.q. het voertuig te reinigen. Onder deze bepaling vallen niet reparaties van kortdurende aard door de parkeerder of door een hulpverleningsdienst om het voertuig veilig de garage te kunnen laten uitrijden. lid 7.10 afhalen voertuig en maximale parkeerduur Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden. De maximale parkeertijd bedraagt vier weken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeergarage naast en boven het normaal te vervallen parkeertarief, een boeteverschuldigd. De boete bedraagt drie keer het dagtarief per 24 uur doch minimaal 100,00 per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeergarage, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van de eigenaar van de parkeergarage om daarnaast en daarenboven schadevergoeding te vorderen. Artikel 8. Aansprakelijkheid lid 8.1 uitsluiting aansprakelijkheid De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking danwel enige aansprakelijkheid vanwege de eigenaar van de parkeergarage. Met name aanvaardt de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de gebruiker, noch aanvaardt de eigenaar enige aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van gebruiker, terzake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de garage. lid 8.2 aansprakelijkheid schade De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de garage door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de garage of daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de parkeerder en de eigenaar schriftelijk overeenkomen dat de betreffende schade op de parkeerder kan worden verhaald, waarbij voor vaststelling van de hoogte van de schade een door of namens de eigenaar opgestelde expertise beslissend zal zijn. De kosten van deze expertise komen ten laste van de parkeerder. Als de schade niet voor het uitrijden door de eigenaar bij de parkeerder gemeld is, is de eigenaar gerechtigd om met overlegging van bewijslasten, de eigenaar/houder van het kentekenbewijs van het betrokken voertuig voor de schade aansprakelijk te stellen. Artikel 9. Abonnementen lid 9.1 Algemene voorwaarden bij abonnementen Voor zover in dit artikel c.q. in de stallingsovereenkomst tussen abonnementhouder en eigenaar hiervan niet wordt afgeweken, zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing bij gebruik van de parkeergarage op grond van de stallingsovereenkomst. lid 9.2 Geldigheidsduur stallingsovereenkomst De overeenkomst tot stalling van een voertuig wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten voor de duur van drie maanden, waarna deze telkenmale stilzwijgend met drie maanden zal worden verlengd. Beide partijen zijn gerechtigd het abonnement op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee kalendermaanden tegen het einde van de overeengekomen periode. lid 9.3 tariefsverhogingen De abonnee zal tenminste een kalendermaand voor de ingangsdatum schriftelijk een mededeling ontvangen van de eigenaar over voorgenomen tariefsverhogingen. Overigens is de eigenaar vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al mocht de stallingsovereenkomst eerst recentelijk zijn aangegaan. Dit geval zal zich met name voordoen indien het in het belang van een goed beheer is dat een vaste verhogingsdatum wordt gewenst, zoals 1 juli van enig jaar.

4 Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 4 van 5 Mocht een abonnee niet wensen in te stemmen met een tariefsverhoging dan kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen twee weken nadat de tariefsverhoging door de eigenaar te zijner kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat. lid 9.4 betaling abonnementsgeld Het abonnementsgeld dient per maand, kwartaal, jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk voor of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak. Indien de parkeerder nalatig blijft in betaling van het verschuldigde op de overeengekomen vervaldatum, zal deze gebruiker, onverminderd de overige rechten die voor de eigenaar uit deze niet-betaling voortvloeien, 1 % van het achterstallig parkeergeld verschuldigd zijn per maand of gedeelte van een maand dat betaling niet plaatsvindt. Indien van de parkeergarage gebruik wordt gemaakt zonder dat het abonnementsgeld tijdig is voldaan, is de eigenaar gerechtigd parkeergeld volgens het tarief van eenmalig gebruik bij de gebruiker in rekening te brengen. lid 9.5 plek in parkeergarage Het abonnement geeft geen recht op een vaste plaats in de parkeergarage. lid 9.6 waarborgsom Bij het afsluiten van abonnementen is de abonnee een overeen te komen waarborgsom verschuldigd voor de in gebruikname van de door de afdeling Parkeren Gemeente Utrecht verstrekte booster. Over deze waarborgsom wordt geen rente vergoed. Dit bedrag zal aan de abonnee bij beëindiging van het abonnement worden terugbetaald, voor zover de abonnee niets meer aan de eigenaar verschuldigd is. Het is de abonnee niet toegestaan zijn recht te verhuren c.q. weder te verhuren c.q. in welke vorm dan ook aan een ander af te staan. lid 9.7 rechten gebruikt door derden Mocht de eigenaar blijken dat van het betreffende recht, op grond van de stallingovereenkomst gebruik wordt gemaakt door een ander dan de abonnee c.q. diens voertuig, dan zal de abonnee zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de eigenaar om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn ad 50,00 voor elk uur dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruik maakt. lid 9.8 eigendom bescheiden ten behoeve van abonnement De door de eigenaar aan de abonnee ter hand te stellen bescheiden, benodigd om hem in de mogelijkheid te stellen van de betreffende parkeergarage gebruik te maken, blijven eigendom van de eigenaar. Bij verlies of in ongerede raken van deze bescheiden c.q. dit bescheid, is de gebruiker verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie en eigenaar. Voor het verstrekken door de eigenaar van nieuwe bescheiden is de gebruiker verschuldigd een bedrag gelijk aan de prijs van een nieuwe booster. Hetzelfde geldt indien enige eventueel ter hand gestelde sleutel wordt vermist. lid 9.9 inlevering bescheiden bij beëindiging van overeenkomst Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dienen al de door de eigenaar aan de gebruiker ter hand gestelde bescheiden, waaronder een eventueel ter hand gestelde booster en/of sleutel, te worden ingeleverd. Indien de abonnee nalatig blijft tot inlevering van voornoemde goederen, is de gebruiker zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, voor elk goed dat niet wordt ingeleverd een boete verschuldigd van 50,00 per dag voor elke dag dat hij verzuimt enig goed aan de eigenaar wederom af te geven, tenzij hij de eigenaar schriftelijk bericht dat het betreffende goed is verloren c.q. in ongerede is geraakt, in welk geval hij dezelfde vergoeding verschuldigd is als in het geval voornoemd goed verloren is c.q. in het ongerede is geraakt tijdens de duur van de overeenkomst. lid 9.10 beëindiging abonnement bij wanprestatie abonnee Indien de abonnee nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de Wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem afgesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, pleegt de abonnee wanprestatie, zonder dat daartoe enige verder ingebrekestelling is vereist. De eigenaar is alsdan gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijk bericht te beëindigen en de abonnee de toegang tot de parkeergarage te weigeren. De abonnee zal gehouden zijn om aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze laatste te lijden als gevolg van de in het voorgaande bedoelde nalatigheid en/of door tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de overeenkomst voor ieder van hen zouden zijn ontstaan of zullen ontstaan. lid 9.11 vergoeding van gemaakte kosten In alle gevallen waarin de eigenaar een sommatie, ingebrekestelling of ander exploit aan de abonnee doet uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de abonnee, ook om deze tot ontruiming van diens voertuig uit de parkeergarage te dwingen, is de abonnee verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, ook voor rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte aan de eigenaar te vergoeden, tenzij deze procedure ten onrechte is aangegaan. lid 9.12 extra kosten bij wanbetaling In geval van wanbetaling der parkeergelden worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% (vijftien procent) van de onbetaalde som, doch tenminste op 500,--. In het geval dat de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. raadsman geschiedt, dienen deze bedragen te worden vermeerderd met de door eigenaar aan zijn gemachtigde c.q. raadsman over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting, tenzij de eigenaar deze omzetbelasting kan verrekenen. Betalingen, door de abonnee gedaan na het uitgaan van de sommatie of de dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de abonnee bij betaling een andere bestemming.

5 Versie 1.0 / Mei 2005 Pagina 5 van 5 lid 9.13 wijzigingen van overheidswege Wijzigingen terzake van deze overeenkomst, welke noodzakelijk zijn ten gevolge van besluiten van overheidswege, danwel vanwege aanwijzingen van overheidswege waaronder mede worden verstaan aanwijzigingen vanwege de brandweer, zullen voor de abonnee geen ontbindende voorwaarden vormen voor deze overeenkomst, doch van kracht zijn als waren zij letterlijk in deze overeenkomst opgenomen. lid 9.14 geen genot op rechten en parkeergeld Indien de abonnee meer dan één maand geen genot heeft kunnen hebben van zijn recht op grond van feiten en omstandigheden, welke aan de zijde van de eigenaar zijn gelegen, zal de abonnee slechts een evenredig gedeelte van het parkeergeld verschuldigd zijn. lid 9.15 wijzigingen bij voertuigwijziging Indien de abonnee de overeenkomst wenst te wijzigen als gevolg van aanschaffing en/of tijdelijke vervanging, langer dan 10 werkdagen, door hem van een vervangend voertuig zal de abonnee en/of houder van toegangskaart de afdeling Parkeren Gemeente Utrecht hiervan schriftelijk 5 werkdagen vooraf, op de hoogte stellen. Het betreft hier het doorgeven van het kenteken van het voertuig overeenkomstig de RDW-registratie. Voordat voornoemde melding heeft plaatsgevonden kan de abonnee geen enkel recht ten behoeve van het nieuwe voertuig doen gelden. Overigens is de eigenaar vrij in de beoordeling of het nieuwe voertuig onder de stallingovereenkomst kan worden gebracht. Artikel 10. lid 10.1 oordeel bij geschillen Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de eigenaar en de gebruiker gesloten overeenkomst inclusief de onderhavige voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de eigenaar, welke recht zal spreken met toepassing van Nederlands recht. Indien de parkeerder een consument is, kan slechts dan berechting door de in de vestigingsplaats van de eigenaar bevoegde rechter plaatsvinden, indien de parkeerder, consument, niet binnen één maand nadat de eigenaar zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen. lid 10.2 wijzigingen algemene voorwaarden Afdeling Parkeren Gemeente Utrecht is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden Parkeergarage De Grifthoek te wijzigen. Een wijziging ten nadele van de abonnee en/of houder van toegangskaart gaat pas in na kennisgeving via schriftelijke mededeling aan abonnee. Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming lid 11.1 uitsluiting van tekortkoming Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichting van de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden. Artikel 12. Afspraken lid 12.1 reikwijdte afspraken met personeelsleden Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar binden deze laatste niet, voorzover zij door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Artikel 13. Conversie lid 13.1 conversie van beding in nieuw beding Voorzover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerden gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietigde c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding. Dit heeft geen invloed op de werking van de overige bedingen in de overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige Algemene Voorwaarden Parkeergarage De Grifthoek.

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam

World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, Postbus CC Amsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGE WORLD FASHION CENTRE te Amsterdam World Fashion Centre Amsterdam B.V. Koningin Wilhelminaplein 13, 2.08.06 Postbus 69000 1060 CC Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pag. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten Algemene voorwaarden behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle voorgaande algemene

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Parkeergarage Centrum Volendam De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeer-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERACCOMMODATIE Rotterdam Ahoy Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Parkeeraccommodatie: 1. Parkeerterreinen achter slagboom of hek die

Nadere informatie

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten;

de garage : de parkeergarage met bijbehorende terreinen en ruimten; ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders 1. ALGEMEEN 1.1 Definities Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GHG - PARKEERGARAGES De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V.

Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. Maatschappij tot Exploitatie Parkeergarages BUSSUM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS Deze voorwaarden gelden vanaf 26 september 2011 en vervangen alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V.

Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V. Algemene Voorwaarden Parkeergarages Bexpark B.V. Zoals op 22 maart 2012 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te s-gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 2012/21. De toegang tot de parkeergarage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS ORANJEKWARTIER PARKEERGARAGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ STALLINGSOVEREENKOMSTEN VOOR ABONNEMENTHOUDERS deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2008 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorende bij stallingovereenkomsten

Nadere informatie

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen

Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Wijziging Algemene Voorwaarden geldende voor door de gemeente Rotterdam geëxploiteerde parkeervoorzieningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE GEERTS WILLIGEN opgesteld april 2007 De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden,

Nadere informatie

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Deze voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2015 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden behorend bij stallingsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda

Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda Algemene Voorwaarden Parkeervoorzieningen Gouda De toegang tot de parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERGARAGE DE GOUDEN LEEUW VENRAY De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten;

Parkeervoorziening: het parkeervak en/of het parkeerterrein met bijbehorende ruimten; Versie: oktober 2015 Algemene Voorwaarden met betrekking tot parkeerovereenkomsten van Truckparking Rotterdam Exploitatie BV. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27159845 I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum

Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum Algemene voorwaarden parkeren Media Park Hilversum De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN VU en VUmc PARKEERVOORZIENINGEN De toegang tot de Parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGE WILLEM DE ZWIJGERLAAN AMSTERDAM HOOFDSTUK I - ALGEMEEN Artikel 1. Parkeerovereenkomst Een parkeerovereenkomst is stilzwijgend tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie

Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken. Bureau Beheer en Exploitatie Gemeente Haarlem, sector Publieksdienst Afdeling Parkeerzaken Bureau Beheer en Exploitatie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARKEERGARAGES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages

Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages Spaarnelanden nv, Unit ParkeerService KvK nr. 34208676 Algemene voorwaarden voor het gebruik van Bewonersgarages INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 - Begripsbepaling Artikel 2 - Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Kazerneplein De toegang tot de Parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders

Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomsten voor abonnementhouders I Algemeen 1. Definities 1.1. Parkeeraccommodatie Parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen.

Nadere informatie

Nijverdal, 17 mei 2011

Nijverdal, 17 mei 2011 Besluit Nijverdal, 17 mei 2011 Nr. 11INT00962 Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn; Gelet op.. B e s l u i t: Vast te stellen de: Algemene voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden parkeervoorzieningen gemeente Nieuwegein De toegang tot een parkeervoorziening wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944

Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 Algemene voorwaarden abonnementen garage Plein 1944 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor abonnementhouders... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust 21-9-2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Gorinchem d.d.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat Algemene voorwaarden abonnementenfietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaling Artikel 02 - Aansprakelijkheid HOOFDSTUK II PARKEREN VAN DE FIETS Artikel 03

Nadere informatie

Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. 1. Definities Parkeerfaciliteit: De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten. Joe Park B.V. Prins Hendrikkade 84-85, 1012 AE Amsterdam, kamer van Koophandel nr: 69178100.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de parkeergarages van de gemeente Zandvoort Vastgesteld door het college : d.d. 11 januari 2011 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 28 januari 2011 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeren Terrein Barbara/Dela en terrein Burgemeester Daleslaan

Algemene voorwaarden Parkeren Terrein Barbara/Dela en terrein Burgemeester Daleslaan Algemene voorwaarden Parkeren Terrein Barbara/Dela en terrein Burgemeester Daleslaan De toegang tot de terreinen van het CWZ wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Eigenaar/exploitant Eigenaar/exploitant en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers.

Eigenaar/exploitant Eigenaar/exploitant en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers. De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481535_1 29 mei 2018 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 233762 28 december 2017 Gemeente Nissewaard - Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019 Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Defensie-eiland Woerden, versie 1 januari 2019 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage De Parkeergarage

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkeergarage Castellum Woerden 1 november 2016 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Parkeergarage De Parkeergarage met bijbehorende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE PARKEERGARAGES TE ALMERE De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'!

iordrecht BESLUIT Pagina i/10 O'! iordrecht Gemeentebestuur spuibouievard 300 - - -- -- : - - _ _ - 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT vast te stellen de navolgende Algemene

Nadere informatie

ParkingYou Parking Products De parkeerproducten van ParkingYou die via de website/bookingsites geboekt kunnen worden

ParkingYou Parking Products De parkeerproducten van ParkingYou die via de website/bookingsites geboekt kunnen worden De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Eigenaar Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers

Eigenaar Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de Parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordigers De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend ondr toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie

Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie I - Algemene Voorwaarden Parkeeraccommodatie De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden die

Nadere informatie

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken

Verbod om zonder te betalen de parkeergarage te verlaten Rij- en looprichting en parkeren in de daarvoor bestemde vakken Gemeente Hoorn Algemene voorwaarden voor het gebruik van de parkeergarages. Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Definities Overeenkomst Aansprakelijkheid en vrijwaring. HOOFDSTUK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden Algemene Voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Castellum Woerden De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Parkeren

Algemene Voorwaarden Parkeren 1. Definities parkeerfaciliteit: De parkeergarage De Kaap met bijbehorende terreinen en ruimten. exploitant: Gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 1, 7901 BP in Hoogeveen, en namens deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERPARKING NEDERLAND BV behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Eigenaar/exploitant

Nadere informatie

Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar.

Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar. Algemene Voorwaarden 1. Definities Parkeerfaciliteit: Het Parkeerterrein Groeneweg dat wordt geëxploiteerd door Dela Vastgoed BV (hierna exploitant in de hoedanigheid van eigenaar. Parkeerder: Degene die

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein De toegang tot een fietsenstalling wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere stallingsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018

Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR481473_3 8 januari 2019 Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg Spijkenisse 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Park- en Parkeerreglement de Waarbeek

Park- en Parkeerreglement de Waarbeek Park- en Parkeerreglement de Waarbeek (tevens Algemene Voorwaarden) Welkom bij Familiepretpark de Waarbeek! Deze algemenen voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

tel Inschrijfnummer KvK:

tel Inschrijfnummer KvK: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij YSV Budgetcoaching

Nadere informatie

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: Algemene Voorwaarden Be-Responsible Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld: 1.1 Be-Responsible te Hilversum, KvK nummer 56328699

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Dairyntel vof

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Dairyntel vof Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Dairyntel vof Artikel 1. Toepassingsgebied 1. Onder deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan: De bij de overeenkomsten/opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advies bij Arbeid B.V.

Algemene voorwaarden Advies bij Arbeid B.V. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert kantoorhoudend te Dordrecht en ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder nummer: 24389685 de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV

Algemene Voorwaarden 23 november 2007. Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT. Parkeer Beheer Roosendaal BV Algemene Voorwaarden 23 november 2007 Gebruik Parkeergarages BIGGELAAR ROSELAAR MILL HILL LIGA NIEUWE MARKT Parkeer Beheer Roosendaal BV 1 De toegang tot de parkeergarages wordt uitsluitend verleend onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie