ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CARGONAUT NEDERLAND B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CARGONAUT NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CARGONAUT NEDERLAND B.V. Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1. Cargonaut Nederland B.V. : De te Schiphol gevestigde besloten vennootschap, door welke de Cargonautsystemen worden geëxploiteerd en beheerd. 2. De Cargonautsystemen: Systemen die zorgdragen voor berichten- en informatie uitwisseling tussen partijen betrokken bij logistieke activiteiten in de transportindustrie. 3. Contractant: Het bedrijf, zoals genoemd in de gebruikersovereenkomst, dat zich door middel van ondertekening van deze overeenkomst akkoord verklaart met de bepalingen van deze overeenkomst. 4. Annex: de aan de overeenkomst tussen Cargonaut en Contractant gehechte bijlagen, welke een onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Artikel 2 - Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten inzake de aansluiting op en gebruikmaking van de Cargonautsystemen. Ten aanzien van de afzonderlijke diensten en faciliteiten kunnen aanvullende voorwaarden worden vastgesteld die aan de Contractant bij de totstandkoming van de overeenkomst bekend zullen worden gemaakt. 2. Wijziging dan wel aanvulling van c.q. op deze voorwaarden dan wel enige tussen Cargonaut Nederland B.V. en de Contractant gesloten overeenkomst kan slechts schriftelijk worden overeengekomen. 3. Onderhavige algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de rechten, plichten en verantwoordelijkheden tussen Cargonaut Nederland B.V. en Contractant en houden geen rechten of plichten in ten aanzien van derden. Artikel 3 - Aanvang dienstverlening / systeemgebruik 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door Cargonaut Nederland B.V. en de Contractant. 2. Cargonaut Nederland B.V. bepaalt in overleg met de Contractant welke diensten afgenomen worden. De diensten die worden afgenomen staan vermeld in Annex C1 van de overeenkomst. 3. De Contractant draagt zelf zorg voor de ontwikkeling of aanschaf van programmatuur ten behoeve van de afhandeling van de uit te wisselen berichten, tenzij expliciet is overeengekomen dat hiervoor gebruik gemaakt zal worden van door Cargonaut Nederland B.V. beschikbaar te stellen hard- en/of software, in welk geval terzake een aanvullende overeenkomst tussen Cargonaut Nederland B.V. en de Contractant zal worden gesloten. 4. De aanvang van de dienstverlening, per dienst, zal geschieden in overleg met de Contractant. 1 1 maart 2013

2 Artikel 4 - Duur van de overeenkomst 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van twaalf kalendermaanden, ingaande op de datum van ondertekening. Na ommekomst van genoemde periode van twaalf kalendermaanden wordt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. 2. Elk der partijen is gerechtigd deze overeenkomst voor onbepaalde tijd, en de overeenkomst gedurende de in artikel 4 lid 1 genoemde initiële periode telkens na een jaar, te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring, welke aangetekend met ontvangstbevestiging dient te worden verzonden, waarbij een opzegtermijn van drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Het in dit lid 2 bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 5 lid Contractant is verplicht alle voor de datum van beëindiging van de overeenkomst aangegane verplichtingen naar behoren na te komen. Artikel 5 Tarieven 1. De Contractant is aan Cargonaut Nederland B.V. voor de dienstverlening kosten verschuldigd zoals vastgelegd in Annex C1. 2. Cargonaut Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, haar tarieven op onderdelen aan te passen. Contractant wordt hierover minimaal 1 maand van tevoren over geïnformeerd. 3. De in lid 1 bedoelde tarieven kunnen eenmaal per jaar wordengeïndexeerd. Indexering zal in beginsel plaatsvinden aan de hand van het wijzigingspercentage in de voorafgaande twaalf maanden van het CBS prijsindexcijfer. 4. De in dit artikel bedoelde bedragen zullen voorzover zulks voortvloeit uit wettelijke voorschriften, verhoogd worden met BTW en eventuele heffingen. Artikel 6 - Betaling 1. De ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen zijn verschuldigd met ingang van de in artikel 3 bedoelde afgesproken aanvangsdatum. 2. Cargonaut Nederland B.V. brengt de verschuldigde bedragen maandelijks door middel van een factuur bij de Contractant in rekening. De betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Cargonaut Nederland B.V. bekend gemaakte rekening. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Cargonaut Nederland B.V. is ontvangen. 3. Indien Contractant de factuur niet na het verstrijken van de in artikel 6.2 bedoelde termijn heeft voldaan, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Cargonaut de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het aan Cargonaut toekomende bedrag. Cargonaut is gerechtigd haar vordering op de Contractant na de vervaldatum daarvan met de wettelijke (handels)rente te verhogen. 4. Alle in het kader van de nakoming van de tussen Cargonaut Nederland B.V. en Contractant gesloten overeenkomst(en) door Cargonaut Nederland B.V. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten (incassokosten) bedragen maximaal 15% van het door Contractant aan Cargonaut Nederland B.V. verschuldigde bedrag. 2

3 Hoofdsom Hoogte incassokosten Over de eerste EUR % (minimaal EUR 40) Over de volgende EUR % Over de volgende EUR % Over de volgende EUR % Over het meerdere 0,5% (max. totaal EUR 6.775) 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Contractant naar het oordeel van Cargonaut Nederland B.V. daartoe aanleiding geeft, is Cargonaut Nederland B.V. gerechtigd van Contractant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Cargonaut Nederland B.V. te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Tevens is Cargonaut Nederland B.V. in een dergelijk geval gerechtigd andere betalingsvoorwaarden aan Contractant te stellen. Indien Contractant nalaat de verlangde zekerheid te stellen of aan de gestelde andere betalingsvoorwaarden te voldoen, dan is Cargonaut Nederland B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cargonaut Nederland B.V. van Contractant te vorderen heeft direct opeisbaar. Artikel 7 - Wijzigingen Cargonautsysteem 1. Cargonaut Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd de Cargonautsystemen en de beschikbaar gestelde hard- en/of software ter verbetering van de dienstverlening aan te passen en / of te wijzigen. 2. Een aanpassing of wijziging die een ter beoordeling van Cargonaut Nederland B.V. - aanmerkelijke aanpassing vereist in de tot op dat moment bij de Contractant geldende procedures, dan wel ingrijpende financiële consequenties heeft voor de Contractant zal tenminste drie maanden voor de invoering daarvan aan de Contractant worden kenbaar gemaakt. Artikel 8 (Intellectuele) Eigendom 1. De Cargonautsystemen behoren in eigendom toe aan Cargonaut Nederland B.V. Het is Contractant verboden (delen van) de Cargonautsystemen te kopiëren, reproduceren, behouden of archiveren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Cargonaut Nederland B.V. 2. Het is Contractant verboden de overeenkomst en het gebruik van de Cargonautsystemen op welke wijze dan ook aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cargonaut Nederland B.V. Artikel 9 Informatie - rechten en verplichtingen Cargonaut Nederland B.V. 1. De in het kader van de berichtuitwisseling door Contractant aan Cargonaut Nederland B.V. geleverde informatie is bedrijfsgeheim van de Contractant en zal door Cargonaut Nederland B.V. en haar medewerkers als zodanig worden behandeld. Indien de informatie benodigd is ten behoeve van overheidssystemen in het kader van toezicht, controle en veiligheid dan is Cargonaut gerechtigd deze door te geven aan de daartoe aangewezen instanties. Ook is Cargonaut Nederland B.V. gerechtigd de in het kader van de exploitatie van de Cargonautsystemen aan haar geleverde informatie te (doen) benutten voor de samenstelling van statistieken en voorts de aldus samengestelde statistische informatie te publiceren, dit voorzover de samenstelling 3 1 maart 2013

4 geschiedt op een wijze dat de betreffende van een Contractant afkomstige gegevens niet als zodanig herkenbaar zijn. Artikel 10 Buitengebruikstelling en verstoringen 1. Cargonaut Nederland B.V. is gerechtigd de werking van de Cargonautsystemen - geheel of ten dele - tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud dan wel testprocedures, alsmede in geval van storingen en / of calamiteiten. Cargonaut Nederland B.V. zal onderhouds- en testwerkzaamheden in redelijkheid vooraf melden aan haar gebruikers middels publicaties op de website van Cargonaut Nederland B.V. 2. In geval van verstoring(en) in de werking van de Cargonautsystemen zal Cargonaut B.V. zorgdragen voor het verhelpen daarvan, indien en voorzover de verstoring(en) door of vanwege Cargonaut Nederland B.V. worden veroorzaakt. Artikel 11 Plaatsing / aansluiting Cargonautsystemen 1. De Contractant draagt zelf en voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van die technische en functionele voorzieningen welke nodig zijn voor de koppeling van de eigen hard- en software aan die van de Cargonautsystemen. 2. In het geval dat Cargonaut Nederland B.V. hard- en/of software ter beschikking stelt op de locatie(s) van de Contractant verplicht de Contractant zich jegens Cargonaut Nederland B.V. elke door of vanwege laatstgenoemde daartoe aangewezen persoon onverwijld toegang te verlenen tot de betreffende locatie ter uitvoering van alle in dat verband benodigde werkzaamheden. 3. De Contractant is gehouden bij het einde van de overeenkomst met Cargonaut Nederland B.V. om welke reden dan ook de door Cargonaut Nederland B.V. beschikbaar gestelde hard- en/of software onverwijld ter beschikking te (doen) stellen van c.q. te retourneren aan Cargonaut Nederland B.V. 4. Na plaatsing en installatie van de hard- en/of software van Cargonaut Nederland B.V. komen alle door de Contractant gewenste modificaties met betrekking tot deze plaatsing en installatie, dan wel alle noodzakelijke modificaties in dat verband (bijvoorbeeld verplaatsing van apparatuur, vervanging / verplaatsing van kabels en / of leidingen) voor rekening van de Contractant. Of modificaties noodzakelijk zijn, is ter beoordeling van Cargonaut Nederland B.V. Het bepaalde in artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op het in dit artikellid gestelde. Artikel 12 Gebruik Cargonautsystemen 1. Cargonaut Nederland B.V. verschaft Contractant een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk recht tot gebruikmaking van de Cargonautsystemen. 2. De Contractant dient als een goed huisvader zorg te dragen voor alle door Cargonaut Nederland B.V. beschikbaar gestelde voorzieningen en is gehouden te voldoen aan alle instructies van Cargonaut Nederland B.V. met betrekking tot het gebruik maken van de Cargonautsystemen. 3. De Contractant is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Cargonautsystemen wordt gemaakt door middel van zijn koppeling daaraan. 4. De Contractant is verplicht de aan hem in dit kader beschikbaar gestelde hard- en/of software uitsluitend te (doen) gebruiken in het kader van het tussen partijen overeengekomen doel. Gebruik dat hiervan afwijkt, is uitdrukkelijk verboden. 4

5 Contractant is volledig aansprakelijk voor alle schade die door ander dan toegestaan gebruik wordt veroorzaakt. Tevens is contractant aansprakelijk voor alle schade toegebracht door derden. 5. De Contractant is er mee bekend dat gebruikmaking door hem van de Cargonautsystemen en van de door Cargonaut Nederland B.V. beschikbaar gestelde hard- en/of software enkel en alleen is toegestaan ten behoeve van die natuurlijke en / of rechtspersonen, waarmee Cargonaut Nederland B.V. dienaangaande een overeenkomst heeft gesloten. 6. De Contractant verklaart uitdrukkelijk de Cargonautsystemen en de door Cargonaut beschikbaar gestelde hard- en/of software enkel en alleen te (zullen doen) gebruiken overeenkomstig de in dit kader door Cargonaut Nederland B.V. gegeven en te geven kaders en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden. Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid 1. Cargonaut Nederland B.V. draagt, met inachtneming van het in de overeenkomst met Contractant en de algemene en specifieke voorwaarden bepaalde, zorg voor de instandhouding en het functioneren van de Cargonautsystemen. 2. Cargonaut Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de incorrectheid of onvolledigheid van de door of vanwege de Contractant middels de Cargonautsystemen beschikbaar gestelde informatie. Noch is Cargonaut Nederland B.V. aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 3. Cargonaut Nederland B.V. sluit jegens de Contractant haar aansprakelijkheid uit voor enige schade welke de Contractant mocht lijden ten gevolge van het niet dan wel niet volledig gebruik kunnen maken van de Cargonautsystemen, of de beschikbaar gestelde hard- en/of software, behoudens in geval sprake is van opzet c.q. grove schuld aan de zijde van Cargonaut Nederland B.V., in welk geval Cargonaut Nederland B.V. jegens Contractant uitsluitend aansprakelijk is voor de door laatstgenoemde geleden directe schade; elke aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. 4. De Contractant vrijwaart Cargonaut Nederland B.V. en de partijen met wie Cargonaut Nederland B.V. een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de aan- of doorlevering van gegevens, voor aanspraken die derden - contractuele relaties van de Contractant daaronder begrepen - in het kader van het voorgaande jegens Cargonaut Nederland B.V. geldend zouden kunnen maken. Artikel 14 - Ontbinding /Tussentijdse beëindiging / Opschorting 1. Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij - nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn is verstreken, met uitzondering van de in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde situatie - tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, tenzij de niet nakoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 2. Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen, in het geval van faillissement, surséance van betaling of overdracht, dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de wederpartij. 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is Cargonaut Nederland B.V., ingeval er sprake is van een tekortkoming van de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cargonaut Nederland B.V., gerechtigd haar verplichtingen 5 1 maart 2013

6 jegens de Contractant met onmiddellijke ingang op te schorten, onder meer door de toegang die Contractant heeft tot de Cargonautsystemen te blokkeren, dit tenminste gedurende de tijd dat de Contractant in gebreke is. Alle hiermee verband houdende en door Cargonaut gemaakte kosten komen voor rekening van Contractant. Artikel 15 Overmacht 1. Cargonaut Nederland B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Cargonaut Nederland B.V. is niet gehouden één of meer van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden na te komen, indien nakoming van een dergelijke verplichting wordt verhinderd door overmacht. Van overmacht is sprake indien zich omstandigheden voordoen, waarover Cargonaut Nederland B.V. redelijkerwijs geen macht heeft. Deze omstandigheden gelden met inbegrip van, maar zijn niet beperkt tot: a. blikseminslag, stakingsacties, aardbeving, overstroming, storm, explosie, brand en natuurramp; b. oorlog, terroristische aanslagen, oproer en dergelijke; c. overheidsmaatregelen; en d. het ontbreken van voor iedereen toegankelijke gegevens en diensten, zoals energielevering. Artikel 16 - Toepasselijk recht 1. Op de overeenkomst en het in deze algemene voorwaarden bepaalde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Van alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is, tenzij partijen anders overeenkomen, de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen. Artikel 17 Overige bepalingen 1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden terzake van hetgeen in de artikelen is opgenomen. 2. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie. 3. Cargonaut Nederland B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Contractant en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Cargonaut Nederland B.V. het recht om daarvoor in de plaats te stellen een - voor Contractant niet onredelijk bezwarende - bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert. 6

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Art. 1 Begripsbepalingen 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: onder algemene voorwaarden wordt verstaan; deze algemene voorwaarden; 2. CRAFT: CRAFT Lean Management B.V.;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE VOORWAARDEN M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenins gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie