tijdschrift voor informatie en management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tijdschrift voor informatie en management"

Transcriptie

1 tijdschrift voor informatie en management Externe hersenen steeds meer nodig Thema: Kennismanagement Lean Six Sigma in kennisintensieve omgeving Kennismanagement met Wiki werkt Inzicht in sociale netwerken Ict-projecten verlopen beter met PMO augustus 2009

2 prince2 editie 2009: van kikker tot prince(2) Prince2 is een (standaard) projectmethodiek ter ondersteuning van projectorganisaties die praktische handvaten geeft om projecten met name qua geld, kwaliteit, risico s en tijd te beheersen. Dit artikel gaat nader in op de vernieuwing die de prince2 editie 2009 brengt ten opzichte van haar voorganger. In dit artikel wordt stilgestaan bij de grondslagen van de vernieuwing, de (belangrijkste) inhoudelijke verschillen en de impact van deze vernieuwing op de prince2 community, de organisaties en individuen die prince2 (in de praktijk) toepassen. door: J.J. Vile en K.B. Höster Eén van de belangrijkste veranderingen in de prince2 editie 2009 is dat deze versie meer de nadruk legt op dé succesfactoren van prince2. Deze succesfactoren zijn verwoord als zogenaamde Principes, waarmee prince2 concrete en praktische uitspraken doet of en wanneer een organisatie met recht kan zeggen dat zij haar projecten conform prince2 uitvoert. Prince2 hanteert de volgende principes: Continue afstemming tussen project- (orga nisatie) en business Leren van het verleden Gedefinieerde en geaccepteerde rollen en verant woordelijkheden Projectcontrole door het hanteren van fasen Management by exception Focus op concrete producten c.q. mijlpalen i.p.v. focus op activiteiten De methodiek toesnijden op de specifieke projectomgeving (tailoring). De Office of Government Commerce (OGC), de grondlegger van prince2, heeft 16 juni jongstleden prince2 editie 2009 gelanceerd, een op basis van Best Practices georiënteerde projectmanagementmethodiek. Deze editie zal de huidige 2005 editie vervangen. Alhoewel prince2 inhoudelijk een goede projectmethodiek is, stond de 2005 editie in de markt met name bekend als star, complex en enkel voor grote projecten toepasbaar. Editie 2009 zal hier minimaal op in moeten spelen, ofwel is prince2 editie 2009 in staat om te groeien naar een beter imago? Voorheen beweerden veel organisaties projecten m.b.v. prince2 te beheersen. Bij toetsing van deze bewering (door verder te vragen en enkele concrete resultaten te laten zien) blijkt dat veel organisaties in de praktijk niet verder gaan dan het opleveren van een Project Initiation Document (PID), een belangrijke peiler van prince2 waarin de projectdoelstelling(en), kaders, planning en andere relevante informatie in is opgenomen. Het is niet voor niets dat het welbekende begrip PINO (PRINCE In Name Only) in de markt is ontstaan. Op zich was deze ontwikkeling wel te begrijpen, daar de starheid, complexiteit en het voorschrijvende karakter van de 2005 editie de drempel naar de praktische toepasbaarheid (en daarmee acceptatie) verhoogde. Het uitgangspunt van prince2 editie 2009 is, dat projecten conform prince2 worden uitgevoerd als een organisatie de beschreven principes geborgd heeft in haar (project) organisatie. Hiermee stapt prince2 af van haar dwingende karakter naar het werken in de geest van, dat meer aansluit op de hedendaagse praktijk. En terecht, want dit zijn de krachtige elementen van prince2 en zullen (hopelijk) het begrip PINO op de achtergrond doen verdwijnen en succesvol projectmanagement stimuleren. Waarom moest prince2 editie 2005 veranderen? Het zogenaamde refresh project is in november 2006 gestart. Dit project is gestart met 6

3 een onderzoek onder 170 organisaties/individuen, bekend met de prince2 materie en praktijk, om te onderzoeken wat de krachtige elementen zijn van prince2 en wat de gewenste veranderingen zijn. De wens tot verandering werd door deze groep nadrukkelijk uitgesproken en als belangrijkste veranderingen werden genoemd: beperk het volume van het manual en verbeter de stijl van minder instructief naar meer begeleidend; maak de methodiek meer toegankelijk en laagdrempelig; integreer met andere OGC producten; laat referenties dan wel relaties naar andere (projectmanagement) gerelateerde methoden zien; geef meer handvaten hoe projecten op maat te maken voor verschillende omgevingen; geef aandacht of refereer aan (benodigde) vaardigheden ( people management, veranderingsmanagement, onduidelijke projectstart). Op basis van deze uitkomst kwam het mandaat om te werken aan een methodiek die een weergave moet zijn van de evolutie die projectmanagement de laatste jaren heeft doorgemaakt en die meer toegankelijk is voor de markt. De integratie met andere OGC producten uit zich in het alignment project op de achtergrond. Het doel van dit project was om te komen tot een eenduidige beschrijving van begrippen en haar betekenis, die gebruikt werden in verschillende OGC producten zoals bijvoorbeeld Managing Succesful Programmes (MSP), Portfolio, Programma and Project Office (3PO) en Management of Risk (MoR). In de prince2 editie 2009 is het resultaat van dit alignment project sterk terug te zien aan de structuur en inhoud van het thema Risk, dat nu voornamelijk gebaseerd is op de content van MoR. Wat zijn de veranderingen? Zoals eerder genoemd, had de voorgaande editie de naam star, complex en uitgebreid te zijn. Dit vertaalde zich in de praktijk dat veel energie gestoken moest worden om organisaties en individuen die volgens prince2 wilden werken, inzicht te geven in en zelfs te overtuigen van de praktische toepasbaarheid van prince2. Daarmee liet de prince2 editie 2005 ook veel ruimte om juist niet conform prince2 te werken, onder het mom van prince2 werkt niet voor onze specifieke situatie. Het is dan niet meer dan logisch dat de gewenste veranderingen zich met name richten op het: verhogen van de praktische toepasbaarheid; vereenvoudigen van de methodiek; beperken van het volume. 1. Verhogen van de praktische toepasbaarheid. De eerder beschreven principes dragen uiteraard bij aan de praktische toepasbaarheid. Door een visie neer te zetten hoe projecten uitgevoerd moeten worden biedt dit meer mogelijkheden om het prince2 gedachtegoed te dragen en te volgen dan voorheen het voorschrijvende karakter. Immers voorschriften doen inbreuk op flexibiliteit, flexibiliteit die in de praktijk vaak zo hard nodig is. Een belangrijke aanvulling is dat de nieuwe editie veel aandacht besteed aan Tailoring, het op maat maken van de opzet van een project gezien haar omgeving. Ofwel gebruik die elementen van prince2 of pas elementen aan, zodat de projectopzet aansluit op de karakteristiek (profit versus non-profit omgeving, grote versus kleine organisatie, gehanteerde andere methodieken, cultuur enzovoorts) van uw organisatie. Uiteraard zonder de waarde en kracht van prince2 uit het oog te verliezen. Het nieuwe manual geeft voldoende adviezen hoe dit effectief en succesvol te doen. Altijd heeft de businesscase binnen prince2 (terecht) een belangrijke rol gespeeld als leidraad voor de projectbestudering. In de 7

4 2005 editie was de investeringsanalyse (een financiële kosten/baten analyse) een vast onderdeel van de businesscase. In de praktijk leidde dit vaak tot discussies gezien de verschillende karakteristieken van een project. Want is het noodzakelijk om, en zo ja hoe maak ik, een investeringsanalyse voor projecten, die; uitgevoerd moeten worden vanwege bijvoorbeeld wetswijzigingen; die al gaande zijn en waarop deze rijdende trein de prince2 methodiek wordt toegepast; geen winstoogmerk hebben; uitgevoerd worden voor meerdere organisaties en daarmee meerdere businesscases? In de huidige versie van prince2 wordt vanwege bovenstaande pragmatische vraagstukken een onderscheid gemaakt in verschillende type business cases. Bovendien worden praktische tips gegeven hoe de verschillende typen vorm te geven en te hanteren. Een goede verandering is ook dat de prince2 editie 2009 bewust is van het feit, dat de daadwerkelijke resultaten van een project (Benefits) ook (indien van toepassing) gedurende het project bewaakt en getoetst moeten worden. In de voorgaande editie werd met name gesproken om na het project de Benefits, bijvoorbeeld het realiseren van marktvergroting, te toetsen omdat die meestal pas enige tijd na afsluiting van het project zichtbaar zijn. Met dit principe kan je in de praktijk niet altijd uit de voeten. Kijk bijvoorbeeld naar het enorme project dat gaande is voor het bouwen van de nieuwe Maasvlakte. In dit project worden de exploitatieopbrengsten van de eerdere fase(n) gebruikt voor de financiering van de volgende fase(n). In de praktijk starten veel projecten, terwijl de kwaliteitscriteria van het eindproduct niet altijd volledig en helder zijn. Heel herkenbaar in dergelijke situaties is dat de (project)organisatie nog zoekende is naar hoe het eindproduct er exact uit moet komen te zien. Volgens prince2 editie 2005 konden en mochten dergelijke projecten eigenlijk niet starten, daar alle zogenaamde Customer Quality Criteria bij de start van een project zo volledig en helder mogelijk moeten zijn. De huidige editie gaat hier veel pragmatischer mee om en erkent dat dergelijke situaties in de praktijk veelvuldig voorkomen. De praktische verbetering blijkt ook ondermeer door de verschillende praktische tips & tricks, die door het gehele boek zijn te vinden. Voorheen beperkten deze praktische tips & tricks zich tot enkele paragrafen na een hoofdstuk. Daarnaast zullen naast de publicatie van beide manuals ook publicaties verschijnen met templates, case studies, checklists en andere praktische handleidingen. 2. De methodiek vereenvoudigen. De kernelementen van prince2 editie 2005 waren de processen, componenten en technieken. Hierin waren de processen niet altijd als een proces weergegeven en de elementen gaven soms de indruk van een onsamenhangend geheel. In de nieuwe opzet spreekt prince2 over principes, processen en thema s. Hierin zijn de processen logischer opgezet en combineert een thema (als het kan) processen, componenten en/of technieken. Een goed voorbeeld in deze is het thema Plans, dat het oude proces planning, het component Plans en de techniek Product Based Planning combineert. Daarnaast hebben processen niet meer de zogenaamde subprocessen, maar spreekt prince2 van activiteiten en geeft zij per activiteit de benodigde acties weer. Het vereenvoudigen van de methodiek, zit m ook in de kunst van het weglaten. Onderstaande tabel geeft in aantallen weer waar op verschillende gebieden zaken eenvoudiger zijn gemaakt. prince2 editie 2009 prince2 editie Processen 8 Processen 40 activiteiten 45 subprocessen 7 Thema s 8 Componenten 26 (management) producten 36 (management) producten 8 (project)rollen 10 (project)rollen 2 technieken 3 technieken Inhoudelijk, zonder in teveel detail te treden, zijn bovenstaande verschillen als volgt te verklaren: Het oude proces planning is opgenomen in het thema Plans De componenten Change Management en Configuration Management zijn samengevoegd tot het thema Change De drie Assurance (kwaliteitsbewaking) rollen zijn samengevoegd tot één rol, de rol Project Support Office is verwijderd en de rol Change authority is toegevoegd De techniek Change Control is verwijderd. Wat nog eens verwarrend kon uitpakken in de praktijk waren de onderdelen van het Project Initiation Document (PID): Project Quality Plan, Configuration Plan en Communication Plan. Deze wekten de indruk dat er naast het projectplan (en de daar onderliggende detailplannen) nog andere plannen waren. Voor elk van deze spreekt prince2 nu van een bepaalde Strategy, zoals bijvoorbeeld de Communication Strategy, ofwel de aanpak of benadering van dit item binnen het project. Een dergelijke strategie geeft de kaders en richtlijnen aan. De daaraan gerelateerde op te leveren producten en activiteiten worden in het projectplan en de onderliggende detailplanning opgenomen. En dit is een meer logische opzet, die beter aansluit op de dagelijkse praktijk van projectmanagement. 3. Het beperken van het volume. Het beperken van het volume is met name gerealiseerd door naast het vertrouwde manual Managing Successful Projects with prince2 een tweede manual te introduceren, namelijk Directing Successful Projects with prince2. In het boek Directing Successful Projects with prince2 wordt qua materie en praktijk meer ingegaan op de vraag hoe projecten moeten worden gestuurd vanuit de stuurgroep. In dit manual komen ook uitgebreid zaken aan de orde als kwaliteitsborging (Project Assurance) en projectondersteuning (Project Office); onderwerpen, die voorheen in Managing Successful Projects with prince2 waren beschreven. In de nieuwe versie van Managing Successful Projects with prince2 komen deze onderwerpen meer op hoofdlijnen aan de orde. Het resultaat is dat dit manual inderdaad qua volume geslonken is. Praktijk Enige jaren geleden werd op het gebied van de vreemde valutahandel het idee gelanceerd om wereldwijd een centrale organisatie op te richten, die alle vreemde valutatransacties voor financiële instellingen en (internationale) organisaties moest coördineren. Dit uit efficiencyoverwegingen en risicobeheersing. Dit betekende voor de grote Nederlandse banken het ontwikkelen van een nieuwe applicatie en onderliggende infrastructuur. Voor een Nederlandse bank een omvangrijk project met grote belangen en vele partijen om mee te gaan in deze ontwikkeling en aan te kunnen sluiten op deze centrale organisatie. Dit project bij één van de drie grootse Nederlandse banken had in feite twee businesscases: één van de interne afdeling verantwoordelijk voor de vreemde valutahuishouding en één van een afdeling die dezelfde functionaliteit wilde doorverkopen aan derden (zodat derden niet de hoge investeringen hadden, maar wel de functionaliteit). En de businesscase was gebaseerd op een korte time to market om zo snel als mogelijk omzet te kunnen genereren. Kenmerkend was ook, dat veel specificaties van het eindproduct van de centrale organisatie moesten komen. Dat ging in het begin vrij stroef. Mede omdat men vanwege het nieuwe concept in deze zoekende was. Een dergelijk traject, en zo zijn er nog meer voorbeelden, kon op zich beheerst worden op basis van prince2 editie 2005, maar dan moest herhaaldelijk afgeweken worden van deze (voorschrijvende) methodiek. Daarom was toentertijd het succes van prince2 mede afhankelijk van de creativiteit en kunde van de projectmanager en andere betrokkenen. Als een dergelijk traject vandaag de 8

5 Dit om extra tijd voor het eigen maken van de nieuwe materie te voorkomen. Dit geldt ook voor degenen die een foundation certificaat hebben op basis van de oude editie en nog een practitioner certificaat willen behalen. Voor alle personen die nog geen enkel prince2 certificaat bezitten, is het aan te raden (als de wens er is) het certificaat op basis van de nieuwe editie te behalen. Dit zal namelijk qua theorie niet veel uitmaken, maar meer toegevoegde waarde hebben in de praktijk. De vraag is of er nieuwe trainingen zullen worden ontwikkeld op basis van het manual Directing Successful Projects with prince2. Daar valt weinig van te zeggen, alhoewel in Engeland wel een pilot gaande is om een soort workshop hiervoor te ontwikkelen. Want men heeft wel het idee dat personen die deelnemen in een stuurgroep van een project, meer gebaat zijn bij handson trainingen dan een training en toets op basis van de (theoretische) methodiek. Prince 2 editie 2005 gaf teveel munitie om niet volgens de standaard te werken dag wordt georganiseerd volgens de prince2 editie 2009, dan zal deze veel meer volstaan. En dat is een grote kracht van de ingezette verandering. prince2 staat nu veel dichter bij het hedendaagse projectmanagement en biedt veel meer flexibiliteit om op bepaalde situaties in te spelen. Het is niet zozeer, dat met de nieuwe editie het beheersen van projecten zo veel anders wordt, nee het projectmanagement wordt qua structuur en standaard veel beter ondersteund met de nieuwe editie. Voor projectmanagers, projectleden dan wel (project)consultants van wie geacht wordt dat zij conform de nieuwe editie werken om te mee te helpen aan het opzetten van een gedegen projectstructuur in organisaties, zal (zeker voor externe inhuur) verlangd worden, dat zij de nieuwe methodiek beheersen. En uiteraard wordt van opleiders en trainers verwacht, dat zij werken op basis van de meest actuele versie. Qua opleiding is uiteraard het nieuwe manual Managing Successful Projects with prince2 de leidraad. De inhoud redelijk dichtbij de voorgaande editie. De nieuwe editie heeft daarom enkel gevolgen voor personen, die een herexamen o.b.v. de 2005 editie moeten doen en voor degene die middels een Reregistration als gecertificeerde geregistreerd wil blijven. Voor deze groep is het raadzaam om dit jaar (per 1 januari a.s. is prince2 editie 2005 uitgefaseerd) nog het examen o.b.v. de oude versie te doen. Conclusie prince2 editie 2005 werd al Best Practices genoemd, maar werd niet altijd zo ervaren, want deze editie het had het imago van star, complex en uitgebreid. Op zich was prince2 qua gedachtegoed een prima methodiek, alleen werd de kracht van prince2 in de praktijk slechts mondjesmaat gebruikt, juist vanwege haar imago. De prince2 editie 2005 gaf teveel munitie om niet volgens de standaard te werken. De prince2 editie 2009 daarentegen kan terecht het label Best Practices dragen, gezien de flexibiliteit, toepasbaarheid en haar ondersteunende karakter. Hierdoor wordt de drempel om daadwerkelijk prince2 toe te passen aanzienlijk verlaagd en biedt dit eindelijk kansen voor organisaties om kostenbeheersing, efficiency en risicobeheersing te behalen door standaardisatie en structurering van de projectmanagementorganisatie. prince2 is een goede stap voorwaarts. Het is logischer en praktisch meer uitgebalanceerd, waardoor het dichter tegen het hedendaags succesvol projectmanagement ligt. Ofwel de groene kikker (prince2 editie 2005), een nuttig beest in onze samenleving, maar door menigeen gezien als een lelijk dier, is door de kus van de vernieuwing veranderd in een ware PRINCE(2)! J.J. Vile en K.B. Hösters zijn beiden werkzaam bij Ultracomp. 9

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan!

Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! PRINCE2 Symposium: Tuning the PRINCE2 Makkelijker gezegd dan gedaan! Ron Seegers Getronics PinkRoccade Educational Services Educational Services Sinds 1993 Best Practice Trainers 25 fte s trainers, 27.000

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie PRINCEOPOLY Agenda Introductie Doelstellingen van het Spel Methode van training PRINCEOPOLY spelen Spelverloop Spelevaluatie Doelstellingen van het spel Als project team ervaren en leren hoe projectmatig

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PRINCE2 FAST TRACK TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER PRINCE2 PRINCE2 is al jaren de standaard projectmanagementmethode

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Voorspelbaar projectsucces

Voorspelbaar projectsucces Voorspelbaar projectsucces Waarom mislukken projecten bij positieve business cases? PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries John

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner

Brochure PRINCE2 Practitioner Brochure PRINCE2 Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 in duizend woorden. Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes

Nadere informatie

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker

PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT. Ir. A.G. van den Akker PRINCE2 COMPACT METHODE VOOR PROJECTMANAGEMENT Ir. A.G. van den Akker Copyright 2010 Ad van den Akker Eerste druk: juni 2010 Conform Manual 2009 PRINCE2 Compact is geaccrediteerd als trainingsmateriaal

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Overview

Brochure PRINCE2 Overview Brochure PRINCE2 Overview Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken Professionaliseren projectmatig werken Gemeente Wijk bij Duurstede BPUG Seminar 2010 Benefit from Best Practices www.bpugseminar.nl 1 Professionaliseren kan niet zonder veranderen BPUG Seminar 2010 Benefit

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Practitioner Online

Brochure PRINCE2 Practitioner Online Brochure PRINCE2 Practitioner Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Summer School 2014 All you can learn

Summer School 2014 All you can learn Summer School 2014 All you can learn by INHOUD Summer School all you can learn 2014 2 Programma 3 Menu 6 Inschrijfformulier 7 PRINCE2 / MSP / P3O / MoP / MoV zijn handelsmerken van AXELOS Limited. The

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation

Brochure PRINCE2 Foundation Brochure PRINCE2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink

Nadere informatie

Brochure MSP Practitioner

Brochure MSP Practitioner Brochure MSP Practitioner Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation met examen

PRINCE2 Foundation met examen U leert alles over de basiselementen, principes, thema's en processen van de PRINCE2 methode. U leert effectief deelnemen in PRINCE2 projecten. Ook bereidt u zich voor op het examen PRINCE2 Foundation,

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Foundation Online

Brochure PRINCE2 Foundation Online Brochure PRINCE2 Foundation Online Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Ruysdael, even voorstellen.. Ruysdael is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Brochure AgilePM Practitioner

Brochure AgilePM Practitioner Brochure AgilePM Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5

Inhoud. 1 inleiding 1. 2 wie is de opdrachtgever? 5 Voorwoord We hebben er lang over nagedacht voordat we dit boek begonnen te schrijven. Is de rol van de opdrachtgever anders dan die van de manager? We hebben het verschil in de praktijk ervaren, maar waar

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

We doen het naar beste weten (vakmanschap), maar verder is er weinig vastgelegd of voorgeschreven.

We doen het naar beste weten (vakmanschap), maar verder is er weinig vastgelegd of voorgeschreven. Volwassenheid? Volwassenheid is een begrip dat aangeeft hoe organisaties omgaan met processen. Hoe beter die georganiseerd zijn hoe beter ze presteren is het idee. Hoe zit volwassenheid in elkaar en klopt

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie