Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1 / 5 Stand: Juli 2014 HAFI Benelux GmbH Weissinger Str. 16 D Elchingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 1 / 5 Stand: Juli 2014 HAFI Benelux GmbH Weissinger Str. 16 D-89275 Elchingen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Geldigheidsgebied Onze aanbiedingen, leveringen en andere diensten vinden uitsluitend plaats volgens de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Wij erkennen geen daarmee strijdige of afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze van toepassing zijn. Dit geldt ook in geval wij met kennis van strijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant de levering zonder voorbehoud uitvoeren. Onze verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant zonder dat we verplicht zijn om hiervan afzonderlijk melding te maken. 2. Aanbiedingen en overeenkomsten Onze leverings- en prijsaanbiedingen zijn niet-bindend en vrijblijvend. Bij individuele orders onder een netto orderwaarde van 250,00 berekenen wij een bedrag van 30 en voor klantspecifieke directe levering 10. Bij orders of andere opdrachten is er pas sprake van een overeenkomst als wij het contractvoorstel schriftelijk hebben aanvaard. Onze toestemming is bepalend voor de aard en omvang van de diensten en voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 3. Uitvoering van de overeenkomst De klant is verplicht om ons ongevraagd te informeren over alle juridische, bestuurlijke en andere regelingen die in geval van bijzondere omstandigheden bij de uitvoering van de overeenkomst moeten worden opgevolgd. Dit geldt ook voor andere bijzondere omstandigheden in een individuele geval die tot een complicatie van de uitvoering van de overeenkomst kunnen leiden. Wij zijn gerechtigd om wijzigingen in het constructie of de fabricage van onze producten aan te brengen, als het kleine veranderingen of gangbare afwijkingen betreft en deze, onze belangen in aanmerking genomen, acceptabel zijn voor de klant. Als maatstaf voor deze redelijkheid voor de klant geldt het effect op de waarde en de functionaliteit van de producten en voor ons technische, met name productietechnische eisen. Gangbare volumetoleranties van tot +./. 10% is toegestaan. Bij fabricage van monsters en speciale producten buiten ons huidige leveringsprogramma worden hiervoor naar rato extra gereedschapskosten in rekening gebracht. We zijn gerechtigd tot deelprestaties die we steeds afzonderlijk in rekening kunnen brengen. Voor illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documenten behouden wij ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor, ze mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. 4. Prijzen Tenzij er een afwijkende regeling is getroffen, gelden de prijzen van onze lijst voor het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Als wij bij zakelijke transacties onze diensten volgens de overeenkomst later dan zes weken uitvoeren, dan zijn de catalogusprijzen op het tijdstip van de dienstverlening, met name de leveringsdatum, van toepassing. Onze prijzen zijn, tenzij een uitdrukkelijk een andere regeling is getroffen, netto af fabriek en omvatten geen extra kosten, zoals voor verpakking, transport en verzekering. De omzetbelasting is niet inbegrepen in de prijzen, deze wordt op de factuurdatum in de wettelijke hoogte apart aangegeven op de factuur. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te verhogen op grond van materiaal-, loon- en energiekosten op het moment van aflevering van onze aanbieding, in het geval dat een of al deze kostenfactoren in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering of prestaties, in overeenstemming met de effecten die de wijziging van bovenstaande kostenfactoren op de prijs. Als de klant geen handelaar is, zijn prijswijzigingen in deze zin alleen toegestaan, wanneer er ten minste een periode van vier maanden tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering / prestatie ligt. Algemene voorwaarden 1 / 5 Stand: Juli 2014

2 5. Betalingsvoorwaarden Onze facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum met 2% korting of anders binnen 30 dagen netto betaald te worden. Belastingen, rechten en heffingen die door ons worden geheven, moeten onmiddellijk door de klant aan ons betalen. Indien de klant in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd achterstandsrente te berekenen tegen het tarief van 5% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. Het blijft beide partijen voorbehouden een hogere of lagere schade concreet aan te tonen. Blijkt na het afsluiten van de overeenkomst dat de vordering in gevaar komt door gebrekkige prestatie van de klant, dan kunnen wij de aanspraak maken op de rechten van (Duitse) 321 BGB (onzekerheidsexceptie). Wij zijn dan ook gerechtigd alle niet verjaarde vorderingen uit de lopende zakelijke relatie met de klant op te eisen. Bovendien is de onzekerheidsexceptie van toepassing op alle andere leveringen en prestaties uit de zakelijke relatie met de klant. De klant heeft slechts recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden of door ons erkend zijn. Dit geldt ook voor een eventuele retentierecht als zijn tegenvordering niet betrekking heeft op dezelfde overeenkomst. 6. Levering, overmacht, voorbehoud van eigen bevoorrading, vertraging Onze levertijden zijn streeftermijnen. Zelfs overeengekomen vaste leveringstermijnen zijn geen vaste termijnen (Duitse 361 BGB, 376 BGB), tenzij zij uitdrukkelijk zijn aangeduid als vaste termijnen. Als we geen levering binnen een overeengekomen levertijd of op een afgesproken leveringsdatum kunnen uitvoeren, dan geeft de klant ons ten minste drie weken uitstel. De klant kan ons alleen een korter uitstel geven, als er omstandigheden zijn waardoor een uitstel van drie weken voor de klant onredelijk is en die ons voor het sluiten van de overeenkomst bekend waren. Alleen het feit dat de partijen een bindende levertijd zijn overeengekomen, is daarvoor niet voldoende. Pas na het verstrijken van de extra termijn, kan de klant rechten aan de vertraging ontlenen. Als een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven, begint de leveringstermijn zodra alle onderdelen van de uitvoering duidelijk zijn en beide partijen het eens zijn over alle voorwaarden van het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst. Bindende levertijden worden gewaarborgd door het in transport geven van de producten. Onze leveringsverplichting wordt opgeschort zolang de klant een verplichting bij ons heeft. Gevallen van overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen, met name problemen bij aankoop, bedrijfsactiviteit, productie en levering bij ons of onze leveranciers, die wij met betrekking tot de duur van het effect niet kunnen voorzien of voorkomen, zijn wij vrijgesteld van onze contractuele verplichting voor de duur van het probleem en van een acceptabele aanlooptijd en voor de omvang van het effect - ook bij een al bestaande achterstand - zolang het probleem niet opzettelijk of door grove nalatigheid door ons is veroorzaakt. Als het door overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet mogelijk is om de levering binnen een redelijke termijn uit te voeren, zijn de klant en wijzelf gerechtigd om geheel of gedeeltelijk af te zien van de overeenkomst. Hetzelfde geldt in het geval wij achteraf, om een reden waar wij niet verantwoordelijk zijn, de overeenkomst niet hebben kunnen nakomen. Het is niet mogelijk schadeclaims in te dienen op grond van dit terugtreden. Als de tot terugtreden gerechtigde gebruik wil maken van het recht tot terugtreding, dan moet deze voor zover hij hiervan op de hoogte is onverwijld de draagwijdte van de situatie meedelen. Schadeclaims van de klant zijn uitgespoten. Hetzelfde geldt als de bestuurlijke en andere, voor de uitvoering van de leveringen vereiste, vergunningen van derden en documenten niet tijdig ingang vinden. Bij een latere wijziging van de order of het niet tijdig melden van de voor de uitvoering van de levering noodzakelijk informatie door de klant treedt ook een passende verlenging van de leveringstermijn in werking. Wij zijn vrijgesteld van onze verplichting om te leveren als ons, buiten onze schuld, de, voor de naleving van de opdracht tot levering, bestelde goederen niet op tijd geleverd zijn. Andere claims voor te late levering zijn uitgesloten volgens punt 11 van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden 2 / 5 Stand: Juli 2014

3 7. Verzending, risico-overdracht, transportverzekering Verzending gebeurt op kosten van de klant. Het risico van onvoorziene achteruitgang en teloorgang van de goederen gaat over op de klant, zodra de producten aan hem zijn geleverd of aan de voor de uitvoering van de levering aangewezen persoon zijn overgedragen en uiterlijk bij het verlaten van onze fabriek, onze bedrijfsruimte of magazijnen, ook wanneer we ons met de aflevering hebben belast, wanneer er sprake is van deelleveringen of als wij ook andere diensten uitvoeren. Indien de verzending wordt uitgesteld om redenen waar wij niet verantwoordelijk voor zijn of als gevolg van het gedrag van de klant, gaat het risico op dat moment over op de klant, waarbij wij hem de goederen als gereed voor verzending hebben aangemeld. Ten slotte zijn wij gerechtigd een transportverzekering van de gebruikelijke omvang af te sluiten op kosten van de klant, maar wij zijn hiertoe niet verplicht, tenzij wij specifieke instructies van de klant hebben ontvangen. Deze moeten tijdig voor het begin van het transport schriftelijk worden meegedeeld. Indien de klant geen andere instructies heeft gegeven, bepalen we het transportmiddel, de transportroute en de transportverzekering, zonder dat wij ervoor verantwoordelijk de snelste of goedkoopste optie te hebben gekozen. In geval van beschadiging of verlies van de producten tijdens het vervoer moet de klant bij de transporteur onmiddellijk een schadevaststelling indienen. 8. Afnameverplichting, niet-nakoming Op de afnameverplichting van de klant zijn de voorschriften over debiteurenverzuim van toepassing. Als ons een schadevergoeding toekomt wegens niet-nakoming, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud dat beide partijen een hogere resp. lagere schade concreet kunnen aantonen, een schadevergoedingsbedrag van 20% van de netto factuurwaarde te eisen.. Als wij verplicht zijn tot levering op afroep, dan moeten de leveringen, als niet anders is overeengekomen, uiterlijk binnen een jaar vanaf de orderdatum worden afgeroepen. Bij niet afroepen binnen de genoemde termijn is bovengenoemde regeling van toepassing. 9. Eigendomsvoorbehoud 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (gereserveerde goederen), totdat aan alle eisen, met name de bestaande aanspraken op rekening-courant, waarop wij in het kader van de zakelijke relatie recht hebben (saldoreserve) en de eisen die eenzijdig door de curator worden gerechtvaardigd door middel van de keuze van nakoming, is voldaan. Dit geldt ook voor toekomstige ontstane en voorwaardelijke vorderingen, bijvoorbeeld uit acceptantenwissels en ook wanneer betalingen van specifiek vermelde vorderingen worden uitgevoerd. Dit saldoreserve eindigt met de verrekening van alle op het moment van betaling nog openstaande en in dit saldoreserve voorkomende vorderingen. 2. Bewerking en verwerking van de gereserveerde goederen geschiedt door ons als fabrikant in de zin van (Duitse) 950 BGB, zonder ons hiertoe te verplichten. De bewerkte en verwerkte goederen gelden als gereserveerde goederen in de zin van punt 1. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de gereserveerde goederen met andere goederen door de koper zijn wij mede-eigenaar van de nieuwe goederen voor het deel van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen in verhouding tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Eindigt ons eigendom door verbinding of vermenging, dan draagt de koper ons reeds nu de hem toekomende eigendomsrechten over van het nieuwe voorraad of de goederen ten bedrage van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en bewaart deze kosteloos voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als gereserveerde goederen in de zin van punt De klant mag de gereserveerde goederen alleen in het gewone zakelijke verkeer voor zijn normale bedrijfsvoorwaarden en als hij geen betalingsachterstand heeft, doorverkopen, vooropgesteld dat de vorderingen uit de doorverkoop conform punten 4 tot 6 op ons overgaan. Hij is niet gerechtigd op andere wijzen over de gereserveerde goederen te beschikken. 4. De vorderingen uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen worden tezamen met alle zekerheidsstellingen die de koper voor de vordering verwerft, reeds nu aan ons overgedragen. Deze dienen in dezelfde omvang als waarborg als de gereserveerde goederen. Worden de gereserveerde goederen door de koper samen met andere, niet door ons verkochte goederen doorverkocht, dan wordt de vordering uit de doorverkoop naar rato van de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de factuurwaarde Algemene voorwaarden 3 / 5 Stand: Juli 2014

4 van de andere verkochte goederen, aan ons overgedragen. Bij de doorverkoop van goederen, waarin wij een mede-eigendomsrecht volgens punt 2 hebben, wordt een deel dat overeenkomt met ons mede-eigendomsaandeel aan ons overgedragen. Als de gereserveerde goederen door de koper voor nakoming van een overeenkomst worden gebruikt, dan wordt de vordering uit de overeenkomst in gelijke omvang vooruit aan ons overgedragen. 5. De koper is gerechtigd vorderingen uit de doorverkoop in te trekken. Deze intrekkingsmachtiging eindigt in geval van onze herroeping, echter ten laatste bij betalingsverzuim, niet-innen van een wissel of verzoek tot openen van een insolventieprocedure. Van ons herroepingsrecht zullen wij alleen dan gebruikmaken wanneer na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsclaim op deze of op andere overeenkomsten met de koper door diens insolvabiliteit in gevaar komt. Op ons verzoek is de koper verplicht zijn afnemers onmiddellijk in kennis te stellen van de overdracht aan ons en ons de voor de invordering noodzakelijke documentatie te geven. 6. Een overdracht van vorderingen uit wederverkoop is verboden, tenzij er sprake is van een overdracht door middel van echte factoring, die ons is gemeld en waarbij de factoringsopbrengst de waarde van onze gewaarborgde vorderingen overschrijdt. Met de creditering van onze factoringsopbrengst wordt de vordering onmiddellijk opeisbaar. 7. De koper dient ons onmiddellijk in te lichten over verpanding of andere beperkingen door derden. De koper draagt alle kosten die voor opzegging van de toegang of voor retourtransport van de gereserveerde goederen moeten worden gemaakt, voorzover deze niet door derden worden gedragen. 8. Komt de koper in betalingsproblemen of lost hij op de vervaldatum een wissel niet af, dan zijn wij gerechtigd de gereserveerde goederen terug te nemen en zo nodig voor dit doel het bedrijf van de koper te betreden. Datzelfde geldt wanneer na afsluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsclaim volgend uit deze overeenkomst of uit andere overeenkomsten met de koper door diens insolvabiliteit in gevaar komt. Terugname is een ontbinding van de overeenkomst. De voorschriften van de insolventieverordening blijven intact. 9. Overstijgt de factuurwaarde van de bestaande zekerheidsstellingen de gewaarborgde vorderingen inclusief secundaire vorderingen (rente, kosten etc.) in totaal met meer dan 50 %, dan zijn wij op verzoek van de klant voor zover tot vrijgave van zekerheidsstellingen naar onze keuze verplicht. 10. Garantie De klant moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst en voor verwerking controleren. Reclamaties wegens onvolledige of onjuiste levering of klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons worden schriftelijk gemeld. Andere gebreken moeten zodra zij worden ontdekt, en uiterlijk binnen acht dagen, schriftelijk worden gemeld. Bij te late melding van defecten zijn garantierechten die daarop betrekking hebben uitgesloten. Het recht op garantie van de klant veronderstelt ook dat hij de krachtens de wet vereiste onderzoeks- en reclamatieverplichtingen naar behoren heeft vervuld. Bij transportschade moet de klant onmiddellijk de schadevaststelling van spoorwegen resp. post indienen. Alle onderdelen die ten gevolge van een voor de risico-overdracht aanwezige omstandigheid gebrekkig blijken te zijn, moeten kosteloos naar keuze van de leverancier worden gerepareerd of nieuw geleverd. De vaststelling van dergelijke gebreken moet onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier. De klant moet voor het uitvoeren van alle voor de leverancier noodzakelijk reparaties en vervangingen na overleg met de leverancier de benodigde tijd en gelegenheid krijgen, zo niet dan wordt de leverancier vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid of om buitensporig grote schade te voorkomen waarvan de leverancier onverwijld in kennis moet worden gesteld, heeft de klant het recht om de gebreken zelf te verhelpen of dit door derden te laten doen en van de leverancier de noodzakelijke kostenvergoeding te vragen. Van de door de reparatie resp. vervanging ontstane kosten draagt de leverancier - indien de klacht gegrond blijkt te zijn - de kosten van het vervangen onderdeel inclusief verzending en de acceptabele kosten van verwijdering en installatie en verder, als dit in het individuele geval kan Algemene voorwaarden 4 / 5 Stand: Juli 2014

5 worden geclaimd, de kosten van de eventueel noodzakelijke inzet van monteurs en hulpkrachten. De klant heeft, in het kader van de wettelijke voorschriften, het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de leverancier met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen een voor hem acceptabele termijn voor de reparatie of vervanging wegens een defect nutteloos laat verstrijken. Als het slechts een klein defect is, heeft de klant alleen het recht om het contractprijs te verlagen. Het recht om de contractprijs te verlagen is in andere gevallen uitgesloten. De garantie vervalt met name in de volgende gevallen: oneigenlijk of onvakkundig gebruik, verkeerde montage resp. ingebruikname door de klant of door derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, onvakkundig onderhoud, ongeschikte apparatuur, verkeerd uitgevoerde werkzaamheden, ongeschikt terrein, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden - tenzij de leverancier hiervoor verantwoordelijk is. Als de klant of een derde onvakkundige reparaties uitvoert, stelt de leverancier zich niet aansprakelijk voor de daaruit ontstane gevolgen. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen zonder voorafgaande toestemming van de leverancier van de geleverde goederen. 11. Algemene beperking van aansprakelijkheid 1. Wegens schending van plichten binnen en buiten de overeenkomst, met name wegens onmogelijkheid, betalingsverzuim, schulden bij het aangaan van de overeenkomst en ongeoorloofde handelwijze zijn wij - ook voor onze leidinggevenden en overige agenten - alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en uit de overeenkomst voortvloeiende schade. 2. Deze beperkingen gelden niet voor schending van belangrijke contractuele verplichtingen, voor zover de nakoming van de overeenkomst in gevaar is, in gevallen van verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, in geval van schade toegebracht aan leven, lichaam en gezondheid, en zelfs niet als en in zoverre we gebreken van de goederen frauduleus hebben verzwegen of het ontbreken daarvan hebben gegarandeerd. De regels voor de bewijslast hiervan blijven onverlet. 3. Voor zover niets anders is overeengekomen, verjaren contractuele aanspraken van de klant aan ons op grond van of in samenhang met de levering van goederen, een jaar na aflevering van de goederen. Deze termijn geldt ook voor de goederen, die conform hun normale verwerking voor een bouwwerk gebruikt worden en daarbij gebreken veroorzaakt hebben. Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor opzettelijke en grof nalatig plichtsverzuim alsmede de verjaring van de wettelijke aanspraken. In geval de nakoming begint de verjaringstermijn niet opnieuw te lopen. 12. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze, slotbepaling Plaats van uitvoering van alle leveranties en diensten is Neu-Ulm. Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van openbare en publiekrechtelijke lichamen is, is de bevoegde rechtbank die van onze keuze of de rechtbank die volgens van de wettelijke regelingen voor de klant bevoegd is. Dit geldt ook als de klant op het moment van sluiten van de overeenkomst geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of de vestigingsplaats van zijn bedrijf naar het buitenland heeft verlegd of dat zijn woonplaats op het moment van de indiening van de klacht niet bekend is. De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). Mocht een van bovenstaande bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De partijen verplichten zich nu al om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die het in de ongeldige of onuitvoerbare bepaling nagestreefde economisch doel op een wettelijk toegestane wijze zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook voor het geval dat de bovengenoemde bepaling een lacune bevat. Algemene voorwaarden 5 / 5 Stand: Juli 2014

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden heroal Nederland B.V.

Algemene voorwaarden heroal Nederland B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van de voorwaarden 1.1 Onze leveringen, prestaties, aanbiedingen en offertes vinden uitsluitend plaats op grond van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden 1. Algemeen a) Onderhavige Algemene Voorwaarden (hieronder AV ) regelen de samenwerking tussen de firma Warendorfer Küchen GmbH en de koper en zijn bedoeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie

Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie Algemene voorwaarden van de Duitse textielindustrie Versie: 01.01.2015 1 Toepassingsgebied 1. De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen handelaars. 2. Op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROMAR-VOSS FLOORSYSTEMS B.V. Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Verkoop, levering en overige prestaties door USHIO Europe B.V. (hierna te noemen: USHIO ) vinden uitsluitend plaats conform onderhavige algemene

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verrichtingen, dienstverleningen en transacties.

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verrichtingen, dienstverleningen en transacties. CST automatisering. Algemene voorwaarden van CST Automatisering. ALGEMENE VERKOOP- LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN, UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID- VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERLIES VAN DATA- PROGRAMMATUUR,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden Stoov B.V. KvK-nr 62149342.

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden Stoov B.V. KvK-nr 62149342. Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden Stoov B.V. KvK-nr 62149342. 1. Toepasselijkheid 1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CB Electro Supply B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CB Electro Supply B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CB Electro Supply B.V. 1. Algemeen De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CB Electro Supply B.V. en alle met CB Electro Supply B.V.

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords.

Onder zaken en producten worden bedoeld: cartridges en toebehoren voor printers alsmede kantoorartikelen in de breedste zin des woords. Algemene Voorwaarden 1: Algemeen Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van EZ-INKT: EZ-inkt Markerkant 10108 1316AL Almere e-mail: info@ez-inkt.net internet: www.ez-inkt.net KvK-nummer

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Aanbiedingen en offertes 3. Levering, reclames en garantie 4. Verlading en transport 5. Honorarium en prijzen 6. Betaling 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Incassokosten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

B. OVEREENKOMSTEN TERZAKE HUUR/VERHUUR

B. OVEREENKOMSTEN TERZAKE HUUR/VERHUUR ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (5 pagina's, 22 artikelen) AVC SUPPORT (hierna te noemen AVC) Gedeponeerd bij de KVK Leiden/Meppel onder nummer B-97105 A. ALGEMEEN artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl

algemene voorwaarden steendam-webshop.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van steendam-webshop.nl, gevestigd op de Wijnhaven 20a-21 te Delft Versie geldig vanaf 01-09-2009 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003)

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003) Algemene leveringsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (per april 2003) 1 Algemeen / Geldigheidsgebied 1. Onze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ANKO Haarwerk Specialist

Algemene leveringsvoorwaarden ANKO Haarwerk Specialist Algemene leveringsvoorwaarden ANKO Haarwerk Specialist Art 1) Omschrijvingen Klant: (aspirant-) koper c.q. (aspirant-) opdrachtgever. Leverancier: de (rechts)persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403)

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Lockie-T, gevestigd te Harmelen op de Korenmolen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van Tech. Handelsonderneming Bredewold Betaling Bij vooruitbetaling van het totale bedrag, dient u het bedrag zoals vermeld op de orderbevestiging, de volgende werkdag (er kan nog een correctie volgen, bv andere prijs, niet leverbaar enz.)

Nadere informatie

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE)

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage, dossier 853563275. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014

Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 Algemene voorwaarden van STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) maart 2014 STEK, Stichting Emissiepreventie Koudetechniek; Postbus 12, 3740 AA Baarn; Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn T: 035 54

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Algemene Voorwaarden voor de voedings- en genotsmiddelenbranche, Vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings- en Genotsmiddelenbranche (COVEG) Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007)

Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007) Algemene Voorwaarden (geldig vanaf 01-09-2007) 1. Geldigheid van de Voorwaarden 1.1 Al onze leveringen, verrichtingen en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 Algemeen geldigheid

1 Algemeen geldigheid ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE HOCHWALD-GRUPPE 1 Algemeen geldigheid 1. Op onze bestellingen en opdrachten zijn uitsluitend onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Dit geldt ook voor voortgezette

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens Algemene voorwaarden Voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens op deze website, in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HOCHWALD GRUPPE. 1 Algemeen toepassingsgebied

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HOCHWALD GRUPPE. 1 Algemeen toepassingsgebied ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE HOCHWALD GRUPPE 1 Algemeen toepassingsgebied 1. Onze verkoopvoorwaarden gelden bij uitsluiting; hiermee strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - RenewMyID

Algemene Voorwaarden - RenewMyID Algemene Voorwaarden - RenewMyID Hier treft u de algemene voorwaarden aan van RenewMyID ("Opdrachtnemer"). Het adres van RenewMyID is Half elfje 5 5711 ES Someren, met het KvK-nummer 54333474. Mocht u

Nadere informatie

Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch

Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch 1 Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden Storch 1 Algemeen Toepasselijkheid (1) Enkel en alleen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA **********************

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper : Fugo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Apple Hulp Thuis en een wederpartij. Tenzij beide partijen

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden. orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten. van de Festool GmbH

Algemene verkoopvoorwaarden. orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten. van de Festool GmbH Algemene verkoopvoorwaarden van de Festool GmbH orderbevestiging duidelijke vergissingen, schrijf- of rekenfouten bevat, is ze voor Festool niet bindend. 5. Indien Festool niet antwoordt op aanbiedingen,

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorschriften van Masters in Solar

Algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorschriften van Masters in Solar Algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorschriften van Masters in Solar Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. ALGEMENE VOORWAARDEN sabine.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. Informatie- en Communicatie Technologie 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV.

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. 1.Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer. 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

1; Doorgedraaid: gebruiker van de hiernavolgende algemene voorwaarden.

1; Doorgedraaid: gebruiker van de hiernavolgende algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden & Garantiebepalingen // 19-12-2013.. 1. Algemeen 1; Doorgedraaid: gebruiker van de hiernavolgende algemene voorwaarden. 2; Opdrachtgever: iedereen die een offerte aanvraagt bij, dan

Nadere informatie