Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad."

Transcriptie

1 HEEMKUNDIGE KRING HET AMBACHT IIALDEGEM ZONDAG 22 OCTOBER CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS i Voor België (1 jaar) 20 frank Buinland 35 frank Vereenigdc Stan., 2 dollar AANKONDIGINGEN (per regel) Gewone en Notarieele fr Kleine aankondigingen» 1.25 Voor groo en herhaal aankondigingen vraagt men prijs in om bureel. Eigenaar-Uitgevtr i P. STANDAERT-VAN STEENE Nieuwttraat, 26, Maldagaal Talafooa 151 V.rtcbJjal da» Zo.dac Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad. DIT NUMMER BEVAT EEN VOEGSEL. EERLIJKHEID ook in politiek! Het geval Malgem is metrtijd berucht geworn. ontknooping er bleek wonrwel passen bij stijgen lijn waarin het heele gebeuren is afgespeeld. En, als ontknooping, heeft ze waarlijk verbluffend ingewerkt op het volk, dat groo oogen opzet toen het meest vooraanstaan personaliin uit het heele land bloemen zag neerleggen aan voen n «boeman» uit het stuk. Als men spreken wil iets eenigs, dan is benoeming Jozef Lille iets eenigs in geschienis ons land, en is daarmee een precent gesld dat lan wij hopen niet ook in lare tijn iets meer dan een storm in een glas war kan weegbrengen. Want die benoeming is een goedkeuren beginselen die tot nog toe algemeen worn beschouwd als verrfelijk voor leefbaarheid n Staat ; die benoeming is een kaakslag aan duizenn waarmee onze hooge oomes seds zóó hoog opliepen, omdat ze in tijn nijpenn nood, met hun jonge, kloeke lijven een dijk opwierpen gen n oppermachtigen vijand ons kleine landje. ze benoeming is vooral het bekronen een oneerlijk gevoer politiek, zoo vóór als achr schermen, en, uit katholiek oogpunt beschouwd, een misdaad wege sommige leirs, genover eenige duizenn hunner brave volgelingen, wie «men» nkt dat ze pil heel goedwillig zullen slikken zonr eventjes het gezicht vertrekken om n wrangen nasmaak er. Er zullen wel geen tienj katholieken in het heele land vinn, die, als ze met kennis man en stuk onbevoorooreld nanken willen, niet wen dat Jozef Lille naar n burgemeesrszel is gekropen op ruggen anren, die bij een katholiek minisr als Mr. Poullet invloen kon doen geln en argumenn bijbrengen, gewichtig genoeg om hem bewegen een daad sllen die jdoor het heele land op minst onvoorzichtig moet worn genoemd. Wij, die vergroeid met en vergrijsd in n strijd voor ons katlioliekvlaamsch iaal, herinneren onts nog zeer goed hoe we na n wapenstilstand stonn voor een ontredr katholieke partij. Het algemeen smrecht moest noodzakelijk aan het socialisme een voorsprong geven op ou partijen, die vooral katholieke partij moest verontrusn omdat het ging om haar meerrheid in riet parlement., Dan werd Katholieke Unie gesticht met haar groepeeren ondier één vaanl burgers, boeren en -werklien, opgaan in beginselen door Z. H. n Paus omschrevetn in wereldbrief «Rerum Novarum», en met een programma dat zelf katholieke partij heeft gemaakt tot (een mol voor heel Europa. Beginselvastheid en een hech broerband ;die alle groepeeringen in n schoot ilïer partij omknel waren vens 'haar hechts grondvesn, en ier kfitholiek mag fier rugblikken op n afgelegn weg. Maar hier! Hier hebben lears die Jozef Lille in 't geniep hefoben gesund in opgang naar n burgemeesrszel, zelf misgreep begaan waardoor Spanje eens. rijke Nerlann verspeel het regfeeren uit ver. Zij hebben rechr gespeeld in een vreemd land, voortgaan op het smmencijfer door n politieken par venu, Jozef Lille behaald, dan wainneer zij zelve geen voet hebben verzot om verkiezing verhinren ; voortgaan op getuigenis Jzoogenaam «voorname katholieke werkers uit het Meetjesland,» die nooit {tot katholieke partij hebben behoo rd of 29e JAAR. Nr. 43. willen behooren, maar tot katholiek ridr wern geslagen af het oogenblik dat zel volkvergenwoordiger, Mr. Die ' en n zel het Provinciaal Raadslid, Mr. Dat, bedreigd wern. Wie een hond wil slaan, vindt allicht een stok. Ronbacr^ heeft gelen om al het goe dat in hem was, maar niet gezien noch gewaarerd werd door velen die laag genoeg bij n grond voeln om hem tot het slachtoffer maken onrduimsch gekuip en gewenloozen lasr. Dosfel, ialist bij uitnemendheid, zag zich bedreigd in goed en vrijheid door hetzelf volk dat hem eer^ tijdje voren op hann had gedragen en waaraan hij het bes leven had gewijd. Dit is dan ook worm gebleven die aan leven heeft geknaagd ; dood was er noodig om hem in rei onze Vlaamsche Groon in eere hersld zien. Honrn hebben gelen door het misdadig en verdoken geknoei beginselloozen, die hen met uitgestoken hand en een glimlach op het wezen groetn met een «mijn lieve vriend». Ook hier bestond een voorwendsel bij het omhoog duwen n «meest onwaardige het? heele land» ; een voorwendsel dat op zulke fijne, zulk een geslepene manier is opgedischt en aangedikt geworn dat men het zelfs kon doen doordringen tot het hart een minisr het wel katholieke partij, (leest katholieke mandatarissen). Of kan een partij als onze en wij er fier op met opgeheven hoofd ze geloofsbelijnis kunnen slingeren in het aangezicht hen die hun heimnisvolle pijlen op ons afschien achr verborgen hoeken hunner ves kan onze partij soms gediend met averechts werk? Hier is het meest-in-het-oog-springend aan opportunisme gedaan, en het heeft geleid tot het verloochenen en verran duizenn die tot eikenen zullen zeggen «goed, smmen door Jozef Lille behaald, komen meest arme, mislei katholieken, maar al behaal hij het dubbel, hij is onwaardig een rol spelen in katholieke rangen ; onwaardig om verlen ; onwaardig om hen, onwaardig om het; verraad dat hij dalijk bereid gevonn is doen genover eigen Vlaamsche vrienn en princiepen Eruit ermee!» Dat ware beginselvas politiek voeren geweest en geen averechts werk ; geen gekuip in het donkere, waarbij een handeken moet gevergd worn iemand op wiens eerewoord niet kan worn voortgegaan. Wij hebben op bres gestaan, lkens nood voor katholieke partij het hoogs was. Wij hebben onzen katholieken senator Mr. Cuelenaere dorp tot dorp zien gaan in n laatsn verkiezingsstrijd, rwijl katholieken, waarvoor hij zich afsloof, met Jozef Lille over n burgemeesrszel Malgem kontrakern. En toch moesn ze ze met hart en ziel, met woord en daad bestrijn omdat hij in Gent-Eekloo het groots gevaar daarsl voor onze partij. En gij, katholieke leirs, die geregeerd hebt uit ver, die rechrs zrjt geweest in een vreemd land, die duizenn beginselvas katholieken heb\t losgelan, verkeerd meenen dat «ihet toch zoo'n brave jongens waren», gij hebt kat bij melk gezet bij eers gelegenheid bes, hapt ze toe. HeroHes volg zelf politiek toen hij, onschuldige kinren ed wurgen in armen hun vertwijfel moers. Kristus, om wien dit vreeselijke FRANKRIJK. Wij drukken pracht- en gewoon drukwerk, periodieken, catalogi tn brochuren. Verzorgd werk. Trichromie (3 kleurendruk) Gantch Morn. Inrichting. Japaneezen hebben waargenomen dat Visch Parasilurus asotus enkele BRUG OVER DEN RIJN. M. uren vóór een aardbeving bijzonr Koehler, voorzitr n Minisropgewekt is en veel beweging maakt. raad Ban, is Mazau aan Rijn, ze kleine katvisch ligt gewoonlijk aangekomen, om er n eersn sen onbeweeglijk op n bom het leggen nieuwe brug over n akuarium. Een naren aardbeving Rijn, tot verbinding Ban met doet hem geweldig keer gaan. In Ja Palz, op eenige kilomer pan hebben veelvuldig aardbevingen Fransche grens. ze brug, welke I 20 plaats ; zeer dikwijls, om zoo zegrnillioen frank zal kosn, zal met gen voortdurend, worn lich schokgroon spoed gebouwd worn. ken waargenomen. In die streek kan men waarnemingen op ze vischeerstdaags zal ook Sipre eersoort zeer dikwijls herhalen. s sen eene nieuwe Rijnbrug gelegd worn. Tot hiertoe heeft het Zoo is men gekomen tot volgenreich reeds 400 millioen uitgegeven vastsllingen voor het bouwen nieuwe bruggen parasilurus vertoont gewoonlijk over n Rijn. ze bruggen zullen geen ekens als aardschokken zeer natuurlijk het' verkeer bevorren, zwak of zeer ver verwijrd. maar hebben ook een bijzonre strasrke weersveranringen beletn gische waar. hem ook nauwkeurige voorekens geven. In een bokaal geplaatst kan WIJNOOGST IN NARBONNE. men srke weersveranringen Al wijngaarn uit het kanton Durverhinren door onrhoud gein HET BELGISCH VLIEGWEZEN. ban, Fransch arrondissement Narbonne, Woensdag vernield geworn koning bezocht het militair vliegveld Brussel waar drie vliegtuigen lijkmatige warm. Tachtig maal op honrd gaf door een storm, gepaard met hagel- Belgisch fabrikaat wern vertoond. koning was n zeers vren visch een goed merkbaar vooreken vlagen. Hagelsenen, zoo dik als no- over n bouw zer vliegtuigen en liet zich bouwers er voorsllen, aardschokken. n, bekn n grond met eene die hij geluk wensch. Het zal dus in hes( land r aardbelaag rtig centimer. Meer dan vingen vooreliger ze kathonrd duizend Hectolir wijn vischjes in bokalen houn, liever verloren. aanhoun stortregens dan dé goudvischjes, die maar alleen dreigen bovendien nieuwe overstroo rechtbank uitspraak ed, zak tot sieraad dienen. AMERIKA. mingen veroorzaken. beklaag bewusloos ineen. AUTOBUS IN BOTSING. Te EEN SMOKKELSCHIP IN DEN MOORDENARES AANGEHOUBourges kwam een autobus in botsing HUDSON. Een schip, met naam DEN. Een Berlijnsche hanlsreimet een anr voertuig. autobus «Texas Rangen» is verlan aangeziger werd op n straatweg bij Potsbots gen een boom. Twintig per- troffen in n Hudson, r hoog EEN PROTESTANT OVER DE dam door een vrouw aangehoun, die sonen wern min of meer zwaar ge- Haverstraw. douane-autoriin KATHOLIEKE KERK hem vroeg mogen meerijn. Plotwond.. New-York meenen echr dat het seling herken reiziger vrouw schip geen anr is als het Britsche s.s. naast hem, door een overal aangeplakeen Ieeiaar r Hoogeschool aan het RUSLAND. Homewood, uit West Hartlepool. Aan n politie-oproep met foto, en als woord boord vonn douaniers door politie gezoch moornares HET LOT DER ORTHODOXE kisn met dure dranken. BISSCHOPPEN. Naar wij par- Het schip was in buurt Ha- Pauline Zeischner, uit Potsdam, die Dr. E Van Baker-Religius, exticuliere zij uit Rusland vernemen verstraw aan n grond geloopen, en met een bijl haar man had doodgeslaleeraar aan prostantsche universigen. reiziger reed met wagen twee r meest vooraanstaan bemanning gaf kennen uit New Orthodoxe Bisschoppen Rusland Schotland afkomstig. gezag- naar Sorau rug en lever haar over it Upsula, irj Zwen, heeft een Mgr. Andreas Ufini en bisschop voerr was afwezig en bevond zich aan politie, die haar eenzelvigheid boek geschreven met opschrift «Een vastsldq en haar naar gegenis prostant in het katholicisme». Warsanofij uit Wladiowostok naar een New-York. In dat boek zet hij op n voor Potsdam overbracht. concentratiekamp aan oevers HOEDENFABRIKANTEN GAAN grond leefkracht en blijven 't Baikalmeer overgebracht. In bedoeld FAILLIET. In Vereenig Stan jeugd r Katholieke Kerk. Hij tracht concentratiekamp bevinn zich onge- is gewoon heeren om geen zekere dwalingen weerleggen, welveer gegenen. Zoodra oen dragen zoo srk toegenoke in Zweedsche prostantsche bisschoppen, die volgens n Oosren, dat verscheine hoenfabrikan OP ZONDAG 5 NOVEMBER KOMT midns verspreid nopens het kaschen Ritus lange haren droegen, in en met n onrgang bedreigd wor- HET KATHOLIEK VLAAMSCH tholicisme. h^t concentratiekamp Aankwamen CABARET Het boek houdt eerst en vooral rewern onmidllijk hun hoofn ab- "ONDERZOEK IN DEN OCEAAN. «ELCK WAT WILS» kening met; Zweedsche mentaliit. soluut kaal geschoren, rwijl zij hun Uit Bridgeport (Connecticut) bisschoppelijk gewaad moesn afleg- wordt gemeld dat kapiin Simon Lake IN DE ZAAL DER BURGERSGILDE Toch is het boek algemeen nut en gen, waarvoor zij een smerig werk- uitvinr een kleinen onrzeeër TEN VOORDEELE VAN V. K. A. J. katholieken zullen verwonrd staan hoe die prostant een juist oormanspak moesi^ aantrekken. EN K. A. J. megeeld heeft, voornemens el heeft over Katholieke Kerk, Volgens meelingen oogge- met; duikboot «Explorer» een onen dit dan ook, onbewimpeld, aan tuigen bei bisschoppen thans rzoekingstocht door n Atlaneigen geloofsgenoon meeelt. werk gesld bij n aanleg nieu- tischen Oceaan onrnemen. leeraar beweert dat Zweedwe spoorwegen. Zooals wellicht weinivoorteekens VAN AARDRECORDTIJD DER «BREMEN». sche prostann minr verdraaggen wen is bisschop Andreas een ge- «Bremen» die uit Cherbourg BEVINGEN zaam dan mees prostantboren prins Uchtomski, een buinge- New-York is aangekomen, heeft sche volkeren, 't Is een feit, droevig woon ontwikkeld kerkvorst die reeds reis voltooid is 4 dagen I 5 uren en 48 acht jaar gelen het nkbeeld pro- minun. Daarme heeft «Bre- MAGNETOGRAAF. VISCHJES om vast sllen. Die geessgeslnis spruit voort uit hunne diepe onwepageer een hereeniging men» haar eigen recordtijd verberd DIE VOORTEEKENS GEVEN. ntheid nopens leering en pracorthodoxen met Katholieke Kerk. met acht minun. tijken r Katholieke Kerk. Daarom Het vorig jaar werd ze bisscop naar aardbevingen een oorzaak katholieken in Zwen, nog op Turkestan geporerd1 waar hij open BRITSCH-INDIE. voortdurenn angst voor be- zekeie wijze, slachtoffers. lijk verkondig dat thans tijd gewoners streken, waar dit natuureen r groots dwalingen r komen was voor Orthodoxen om SLANGEN IN DEN AUTO. Joverschijnsel zich herhaallijk voor- Zwen was gelooven dat, met het rug keeren tot ou Moer- zef, een kweekeling r Salezianerdoet. Niets kondigd het naren ein r wereldlijke macht, het einkerk. stichting Jubbulpóre, en vens zulke ramp aan en dikwijls worn r Katholieke Kerk nakend was. autobus chauffeur, reed onlangs met welke henn postauto naar Berela. Hij kwam bewoners verrast midn hunner groo leefkracht bezighen. daags waargenomen wordt in Katoen tot onaangename ontkking, tholieke Kerk moest prostann Het ware hoogst wenschelijk eenige dat er twee slangen aan voen rondkropen, rwijl een r zich ekens kunnen vastsllen, die doen nanken en hen tot het besluit juist gereed maak gen het stuurrad aardbeving voorspellen, of die eenige brengen dat het katholicisme wel iets omhoog werken. Dat was veel aanduiding geven omtrent plaats anrs is dan een overblijfsel ineens. Hij verloor macht over het bewoners zoun aldus kans voorbije jaren. geeslijke macht n Paus stuur en wagen kwam in sloot hebben hun woningen verlan en recht. Groo ontslnis! God zij eenige voorzorgen nemen ; b.v.. het heeft hoogs toppunn bereikt. dank, geen gewonn! Men kwam n vuur uitdooven. openbare diensn prostantsche geschiedschrijvers slot tot ontkking dat zich onr zoun leidingen voor war, gas, zelf, moen bekennen dat ze vol be passagiers een Indisch slangenbe- electriciit kunnen afsnijn. Natuur- wonring staan voor groo leefzweerr bevond, die een korf met niet lijk zou men niet kunnen verhinren kracht, welke onuitputlijk schijnt. minr dan driehonrd ze die- dat huizen instorn, maar men zou Natuurlijk, dat, voor dit alles, karen als vervoer bij zich had. Eenige brandramp kunnen voorkomen, welke tholieken wijzen op godlijke slangen hadn gebruik gemaakt s erger woedt daar er dan geen hulp. Dr. Van Bahr-Religius verdigt verhet feit, dat het slot fect'was, om bestrijdingsmidlen. volgens practijken r Katholieke hun vrijheid heroveren..*. Kerk het gebruik Latijn als algereeds werd aangetoond dat meene taal r Kerk, liturgische NIGERIA. aardbevingen worn voorafgegaan vereling r Kerk met hare feesn VROUWENSTAKING. In het door electro-magnetische verschijnse- en vasndagen, gemeenschap r kleine plaatsje Eku, aan straat Sa- len, welke kunnen aangeekend wor- Heiligen en mirakelen. prospele-kwale in Nigeria, kwam het on- n door n magnetomer of n tann nemen aan dat mirakelen mogelijk waren in n tijd het langs tot een hevige botsing tusschen magnetograaf. verblijf Jezus-Christus op aar, mannen em vrouwen. mannen drijzoo een zeker aantal ze toeven daar hanl, vrouwen arbein sllen in vereisch voorwaarn maar lar niet meer. Dr. Van Bahr bewijst dat dit niet logisch is. op het veld. mannen bezitn een geplaatst worn in verschillen Het boek weerlegt prostantsche groot aantal koeien, waarme zij on- waarnemingsposn. Zoo aanekevooroorelen en dwalingen nopens r anre vrouwen koopen. ze ningen snel verzameld worn, is het biecht, aflan, lezing koeien nu liepen vrij rond en verwoesmogelijk komen aardschokken n Bijbel, het huwelijk enz. n alle graangewassen. Het zwakke berekenen alsme het punt waar Hij looft zelfs Jesuin, het laatst geslacht proser vergeefs. Na zij uitgaan. Het zou dan gemakkelijk wat een prostant doen zal. Hij beenkele maann, verlien vrouwen vallen bewoners waarschuwen spreekt ook het feit dat Zweedsche met kinren en huisraad het dorp, Bescherming bevolking gen gen dreigen ramp. wet kloosrs verbiedt. Hij beweert daar al hun pogingen niets konn uithet gaz. Tentoonslling toe- richn. Toen kwamen mannen en In werd in Chili een magneto- dat het het eenigs beschaaf land sllen Brussel. smeekn vrouwen om rug kee- graaf in 't werk gesld. aardschok- is, waar dit verbod bestaat. «In Engeland Duitschland, Holland ren. zen wiln echr slechts rug- ken wern twintig uur voren aankeeren wanneer koeien wern ge- gekondigd door het toetsel. Maar om nemarken en Noorwegen bestaan dood. Met ou geweren werd nu een nauwkeurige inlichtingen verkrijgen kloosrs, en men heeft nooit onrwerd gedaan, heeft men zien opgaan bloedbad aajngericht onr run- zoun er veel toesllen moen staan vonn dat ze een gevaar daarsllen ren. Toen keern vrouwen zegevie Er bestaan plannen om in Chili en ook voor het land. naar Golgotha. in Japan een heel net toesllen Vele Zwen gaat hij voort En uit Golgotha is beginsel- rend in het dorp rug. plaatsen. Het tijdig signaleeren lezen met belangslling boeken vas leer uitgegaan r verovering aardbevingen is wel een zaak, die over het bouddhisme. Waarom lezen DUITSCHLAND. Heinsche wereld. aandacht en mewerking geleer- ze niet, zonr vooroorelen, een En dit, Heeren, weze u een les boek over het katholicisme. Heeft het VROUW TER DOOD VEROOR- n en chniekers verdient. geen belang het ware vernemen DEELD. rechtbank LueneTegenover uw oneerlijk gevoer, over een godsdienst dat een groot geburg veroorel 29-jarige weduopportunistische politiek, staat onze Het schijnt dat er nog een anre el Europa omvat en die zulk we Henny Meyer, uit Betzhorn r hech, ongekrenk, katholieke begindood, aangezien zij in Mei haar 56-ja- aanwijzing bestaat om aardbevingen groot el heeft in geschienis selvastheid. SUB-UMBRA. rigen echtgenoot had vergiftigd. Toen eenige uren voorzien. Twee geleer- Europa.

2 GAZET VAN PLAATSELIJK NIEUWS Or r Godlijke diensn Over burgemeesrsbenoeming ex-serur Jozef Lille spreekt heel het land. verontwaardiging stijgt. Verminkn n oorlog, samen met oud-strijrs stuurn hun coraties rug naar Brussel. - Zou «ontrouw» gepleegd door n volksvergenwoordiger Eekloo samen met het ((politiek kapelleke» aldaar, nu moen in n doofpot gestoken worn? Wie niet mised moet niet vreezen. En partij mised niet, wel «'t kapelleke». Ze spreken Arrondissementsbond en Kantonalen bond. Waarom er nu gesproken en waarom wern die niet samengeroepen in November 1932? Omdat alles in 't donker moest gebeuren! - Hieronr brief dien we komen ontgen ze beschuldigen zich zelf. ONDERPASTOOR VAN DE WEEK E. H. DE SUTTER. ZONDAG 7 u. Alfons Bourgonjon, v. w. Kath. Ziekenbond. 8 u. Omer Marns. MAANDAG 6 u. Melanie Bauwens. 7 u. Charles Danneels, en ours en broer er, huisvrouw. 7 Yl u. Eduard Lasoen, huisvr. en dochrs. 9 u. overl. 't Molentje. KATHOLIEKE DINSDAG 6 u. Eduard Zutr, H. Hart. 6 Yl u. Huisvr. Louis Lille. 7 u. Eekloo, n 18 October ARRONDISSEMENTSBOND Henri Calleeuw.? j/j u. H. Antonius. VAN WOENSDAG 6 u. E. H. Zoetaert en fam. EECLOO. 6 Yl u. Jaarg. Mevr. Cramosyn. 7 u. Louis Van Rie- Vliegher. 7 Y>. u. Var Adolf Cauwels en overl. Heer Uitgever «Gazet Malgem» fam. er huisvr. DONDERDAG 6 u. H. Sacrament. 6 Yl Wij lezen iri uw blad Zondag aangaan burgemeesrsbenoeming u. Jaarg. Jan Van Malgem, Willem «Velen spreken rotheid s regiems algemeen wordt het schan geswaef en fam. 7 u. Camiel Van Hecke. 7 Yl u - Zusr Germaine Cos- rekend aan n volksvergenwoordiger Eekloo die reeds in November n koop heeft geslon en maar een jaar lar ak heeft lan pasr en fam. Amedée Dousselaere. VRIJDAG 6 u. Camiel Versluys, ours, seeren. Wij leggen schuld op gansch het klein politiek «kapelleke» Broers en Zusrs. 6 J4 u. Emma Eekloo. Aan katholieken gansch streek beloven wij dat ze volledig Boone (H. Hart). 7u u. Wed. Désiré Van Reybroeck. 7 Yl - Mr. Louis Van over geschienis dier zaak door ons zullen worn ingelicht». Praet. Daaruit besluin wij dat gij zinnens zijt in uw blad zekere gebeurnissen ZATERDAG 6 u. O. L. Vr. 7 u. Mad. bespreken die alleen katholieke partij aanbelangen en waarme genjeannet Van n Bossche 8 u. Broe- strevers geen uitstaans hebben rhalve zware ongegron beschuldiging r Philemon Timmerman en fam. Helena Aercke. 8 Yl u - Ours die gij doet gen M. Pussemier laat reeds vermoen wat het vervolg zal. Theoduul Hauwe en broer en zusr Wij hebben er volstrekt niets gen dat. Katholieke partij ingelicht wor Clara Lippens. maar dan zoo objectief en zoo volledig mogelijk. ZONDAG Feestdag Christus-Koning. Wat er ook zij wij oorel dat zulke zaken niet in nieuws7 u. r eere Christus-Koning, met algemeene Communie voor vrouwelijke blan maar in n schoot r partij dienen behanld worn en, meer jeugd. Na missen zal het «bloempje bepaald, 't zij in n Katholieken Arrondissementsbond, 't zij in n Katho Koekelberg» koop aangebon wor- lieken Kantonalen bond. n door len het vrouwelijk Wij voorzien dat uw schrijven over die gebeurnissen een antwoord zullen jeugverbond voor katholieke actie, n uitlokken wege door u genoem of aangedui personen en meent gij voorele r Basiliek Koekelberg. Hen na het lof, vergaring voor kruis- ernstig, dat zulk openbare twist, in iets katholieke gedach kan dienen? tochrs in 't kloosr. Meent gij dat daar zending een katholiek blad is? Wij hopen dat gij uw voorgenomen plan niet zult uitvoeren doet gij het FOURRUREN PELSEN wel, dan lan wij u volle verantwoorlijkheid al het wee dat er voor Groo prijsverminring. Vellen katholieke partij uit volgen zal. eers kwaliit. Wij hebben gemeend dat het onze plicht was uw aandacht daarop DE CANDT-FIERS trekken en bien u, heer Uitgever, verzekering onzer bes gevoelens. MARKT, 16, Schrijver, Voorzitr, (get.) R. Van Brabandt. (get.) F. Van Wattyne.. GEWESTELIJKE TUINTUINBOUWSCHOOL EN LAGERE LANDBOUWBEROEPSSCHOOL. (CENTER). landbouwschool zal openen op Maan- JOZEF DE LILLE is, langs anre wegen dan amdag, 23 October, a.s. 6 uur, 's avonds in nestiewet, dan zoun wij aan het DUS TOCH BENOEMD. het Gilnhuis (Land- en Tuinbouwschool), land wel eens klaren wijn willen zien Statiestraat. geweslijke tuinbouwschool zal ope- Wanneer we vorige week schre- schenken en zien uitleggen hoe bij dat nen op Dinsdag, 24 October a.s. 6 uur, ven dat verslagenheid groot was, zaakje vork dan eigenlijk in n 's avonds in hetzelf lokaal als hier boven. niet alleen Malgem, maar in sel sekt, als er Malgem alleen Al ingschreven leerlingen r bei heele streek, bleven we ver benen verscheinen, die in hetzelf scholen worn vrienlijk verzocht bij waarheid. geval Jozef Lille hebben veropening goed op post. Zelfs velen, die èn bij gemeen- keerd en heel braafjes hun tijd hebben Ook nieuwe leerlingen zullen nog aanvaard worn bij opening. verkiezingen èn bij wetgeven ver- «gezen» ofwel nu nog in Holland diploma's r tuinbouwschool over t kiezingen hun sm hebben gegeven verblijven. verloopen jaar zullen, onr aanwezigheid Wordt ze pijl nu gelost om n, heer lbeke, Staatstuinbouwconsu- aan Jozef Lille, waren n uirs lent, bij opening op Dinsdag a.s. uitge- verontwaardigd over benoeming verbolgen Oud-Strijrs een blinddoek reikt worn. betrokken leerlingen gelie- een man, niet alleen door ons be- aan leggen, wij wen het niet, maar ven dus goed op post. tild met benaming «onwaar- zeker is het dat gerechrlijk dosjongelingen, landbouwers, tuiniers en alle anre personen die zoun belang sllen in digs het heele land», maar door sier ook verooreling bevat. land- of tuinbouw, begrijpt uw belangen, be- alle welnken katholieken. Ons' aren het feit dat daartoe heeft aankwaamt u in uw vak door land- of tuin- tikel, waarin we eenige staaltjes gaven bouwschool. Zoo zul^ gij in mogelijkheid driestheid Jozef Lille leiding gegeven kan door geen enkele amnestiewet weggevaagd worn. gesld worn uw bedrijf meer loonen en n manier waarop hij het gezag aangenamer uit ban. Bleef dan benoemen in minhet orwoord weze Allen op post op kerk en staat heeft( onrmijnd vooral rheid. Is dat niet elrs gedaan? Maandag of Dinsdag, aanstaan! bij n minren man, heeft heel het Waarom niet Malgem? land door veel ophef gemaakt. Daarin Veel inkt is er in «'t Getrouwe» komt echr niet het tien geel vermorst aan n zegepraal navoor uw uitstappen in groep met v or het listig gesld proza dat tionalisn, herhaal malen is daar LUXE-AUTOCAR sinds jaren harn onze werkers- gedreigd geworn op onbe(32 personen wendt u tot bevolking vooral heeft vergiftigd. schaamds manier, lijk we lar zurfuvi L. LASOEN EN P. GEYSSENS Niet zonr ren is verbijs- doen uitschijnen aan hand Bijzonre voorwaarn voor ring groot in Oud-Strijrskringen, uitgegeven nummers er ; op alle maatschappijen erf we vernemen dat velen, die 4 jaar toonen is daarin gelogen over onfront hebben gedaan, hun onrschei- rust het volk, n eisch het BOERINNENGILDE. Zondag, 29 October zal E. H. Ansay, dingsekenen aan n Heer Minisr volk, als die onrust werd gestookt algemeen bestuurr n boerinnenbond, rugzonn omdat zij het goedkeuren door agitators als broers een zeer belangrijke voordracht komen gedoor Hoogere Overheid on- Jozef Lille zelf en eisch werd ven in onze giln Wij hopen dat AL onze len, zonr uit- varlandsche politiek die Jozef gesld door menschen met wie Jozef zonring, er zullen aanhoun verga- Lille jaren lang heeft gevoerd, niet Lille op klaarlichn dag niet wil ring, die om 3.30 u. (zeer stipt) begint, bij over hun hart kunnen krijgen. gezien. wonen. HET BESTUUR. Men vraagt zich recht af, of men Maar, heer Minisr, die benoeonrgeeken maakt het geacht publiek door ze benoeming venijnige pen ming heeft voorgesld aan Zijn bekend dat hij een winkel komt openen n nationalistischen volksver- Majesit ; heeren verdokenen die n Zwijn en vleesch, Charcurie, Conserven genwoordiger heeft willen! aan bann heer Minisr hebt beïnvloed, gij allen. en Kaas. Vrienlijk aanbevolen. leggen. toekomst zal uitwijzen in Vlamingen die «'t Getrouwe» leest, ALB. DOBBELAERE-VAN DE GENACHTE STATIESTRAAT hoever Jozef Lille eigen prin- nooit of nooit is algemeene verslaciepen en partij heeft verloochend, en genheid om een dusdanige benoeming WERKMANSKRING. Laats Zondag Koe dikwijls hij nog zal bereid gevon- zoo duilijk geuit geworn als hier October is het prijsbolling op het gaaiberd. n worn om een of anr postje of Malgem. Prijzen 3 hanen, 2 konijnen en verrs geld gellijk voorel verbrann wat Begin om 3 Y2 ure. Ons volk ziet graag een wapperen dij aanben heeft. vlag en bij elk publiek feest zoo godsliefhebbers wild koopt lon Als ze benoeming gesund is op dienstig alsr een anr komen vlagmonsr-wildbolling r Gaaibolrsmaatschappij «Getrouwe Vrienn», gevestigd bij het beginsel door n heer Minisr gen voor n dag. In heel Malgem, Alf. Verstuyf. Haast u! Het laats. Binnenlandsche Zaken bij bur- op een totaal meer dan inverloren Een zakrevolver. Mits beloo- gemeesrsbenoemingen als algemeene woners, of ongeveer 2600 huizen ning rug brengen op 't politiebureel. regel aangenomen benoemen in 43 vlaggen uitgestoken, waar een Verscheine perceelen BOUWGROND meerrheid, dan houdt dit beginsel twintigtal leeuwenvlaggen die door koop nabij Statie, Malgem, bevragen voor Malgem geen sek ; anre broers Jozef Lille eigenhanbij Julien Hoorebeke, «Ons Genoegen», personen maken el uit meerdig waren bezorgd. Malgem. rheid, (74 smmen) die alhoewel En dat is naak, ruwe waarheid SCHEPENCOLLEGE VAN MAANDAG staan onr het nationalistisch vaan- bes maatstaf om gevoelens Toegestane bouwwerken a) Edmond l, dan toch op geen verlen prat men die het Malgemsche volk Vann Nes, bouwen huis. Karrewegel. b) Pier Goethals,) bouwen huis, Nieuwhof- gaan als pas benoem burgemees- koesrt genover nieuwen burgedreve. r en het staat vast dat hij op meesr. verlen prat gaan zal aangezien SLAG VAN BURKEL Waarom, gij allen die dit leest, Verlen Woensdag, 1 8 zer, herdachn benoeming met n slag alles wegva- waarom kwam Jozef Lille Plaatselijke Oud-Strijrs n slag gen wil waarvoor duizenn hem in triomf in stran vieren 's avonds Duikel, waar ook sneuvel Graaf Meeus. om 8 ure? Ze legn een prachtige bloementuil ner streek nu n sen werpen. Maar behalve in enkele bevoorooraan n voet het monument opgericht Bij klaarlichn dage zou kathoier gedachnis aldaar gesneuvel el midns of daar waar men niet, lieke partij haar rondgang hebben ge gidsen. onvoldoen of enkel door kolom- daan, gevolgd duizenn die HEROPENING VAN DE VARKENSMARKT. men «'t Getrouwe Malgem» is nu rneer dan ooit aan hun alou jaarmarkn voor herkauwers en var- ingelicht wordt Jozef Lille aanzien katholieke gedachn blijven vastklekens in Oost-Vlaanren toegelan. markt Gent blijft onrworpen aan als laats persoon die Malgem ven, en dat door treurig bewimpel schikkingen artikelen 32, 33, 34 en Z. M. Koning moet vergenwoor- en versier stran. 35 het K. B. 6 Augustus Tot digen. f Maar nu was Malgem in rouw. In nar bevel is ze markt dus slechts toehet moet dus wel dat, na een rouw om zegepraal vergankelijk voor dieren tot n vleeschhanaar zoekens heer Minisr niemand waandheid en onbenulligheid ; in l besmd. (Ministrieel besluit 10 October 1933, n meerrheid vond, waardig ot rouw om het onbegrijpelijk miskenuitvoerbaar af n dag er afkondi- aekwaam genoeg om dien post nen een katholieke macht als ging in n «Moniur» op Oct. 1933) vertrouwen vervullen, buin hem, onze seds was en spijts alles nog is. n meest onwaardige. En al wil men Hoe men in Noordstraat prieswissel- en Verzekeringskantoor iet nu, langsi zoogezeg neutrale bla- rs en elrs familielen pries J. VAN HOOREBEKE & ZOON n om aan goê gemeen wijsma- rs beleedigd heeft op grofs maons Genoegen cen dat Jozef Lille in eere hersld nier, zal 't Getrouwe niet meln. ze al samen, moer en kinren ed weenen, wanneer hij sprak «kanonnenvleesch». «La Libre Belgique» noemt zulke doenwijze onwaardig, en voegt erbij «Zulke benoeming is een wree «kaakslag voor al oud-strijrs, die nhun plicht n en voor familien»die een lid op het eereveld verloren»rwijl Jozef Lille zich rustig»schuil hield verre *t gevaar in het «schilrachtige Zeeuwsch gemeentje» Sluis». Toekomst r Kust «Mijnheer Jozef Lille, n held «welke jaren 19I4-I8( in pa«linggrachn Holland doorbracht,»en weiger in loopgrachn»gaan n Yzer, is op I 1 zer «door n specialist Poullet, tot bur«gemeesr benoemd, dit, een vol jaar»na kiezing, 't Heeft verduiveld»lang geduurd om dat heeschap «gewen onrzoeken.»een goe aanwinst weeg voor» «Dina-zotn», zeggen Brusse«leêrs!» VOGELMARKT, 1-3, GENT VUIJ La Flandre Liberale GEKEND VOOR Dit blad beknibbelt hevig die benoeartikelen VAN HOO- ming en eindigt artikel met ze GE NIEUWIGHEID. regelen «Het is noodig dat een onzer DAMES«vrienn die onafhankelijk staat in «een inrpellatie uitleg vrage aan EN KINDERKLEEDEREN. «regeering.» «La Métropole» en nla Gazet» DE BURGEMEESTERSBENOEMING ze blan drukken zich even af TE. IVOREN keurend uit over zaak en dit laats TOREN VAN KONTRASTEN. blad spreekt zelfs lange sameneen jongeling, hoe bekwaam hij ook spraken tusschen h. Jaspar en h. Poulweze, hoe zelijk hoog hij ook sta, let. «Een minisrcrisis,» zegt het blad, kan geen douanier worn zonr sol- «is niet uitgeslon». daat geweest. Jozef Lille Nog anre dag- en weekblan kon burgemeesr worn na... binst alle politieke schakeeringen, wijn, n oorlog in Holand vertoefd heb- eene vinnige, anre matiger geben. sl bijdragen aan ze benoeming. Een bewijs meer dat ze niet alwie gij ook zijt, sticht een weekleen Malgem en omstreken met verblad, schrijf week aan week al wat ge bijsring heeft geslagen, maar dat ze durft gen geeslijke en kerkelijke het heele land door verontwaardiging overheid, maak minisrs uit voor veroorzaakt. bloedhonn, spaar vooral katho lezer make zelf gevolgtreklieke partij niet, ijver voor dienstweikingen die zich opdringen. gering in vres- en sereren in Hoe men aan huizen geken katholieken heeft gebarrabast, op uren heeft gebonsd, zal 't Getrouwe niet meln. Hoe men nu reeds ambnaars dreigt die aan zij blijven staan n Heer Cuelenaere, zal 't Getrouwe evenmin meln ; ook niet dat nationale vlag aan 't stadhuis 's nachts is neergehaald en daar 5 dagen als een vod heeft gehangen. Maar wat het wel meln zal geestdrift was groot, vlaggen kwamen voorschijn, tranen in oogen honrn, een spontane hul heel bevolking, enz. Komt dan naar Malgem, gij heeren die uit ver hebt geregeerd gij menschen uit Vlaanren en vraag welk een ramp viering Jozef Lille voor onze neringdoeners was en welk een graf Malgem op gewone week- en Zondagen geworn is. A. D'Haeseleer -Sadones II oorlogstijd, houd dit eenige jaren vol, ge.brengt het tot burgemeesr uw gemeen, hoe groot en hoe belangrijk ze ook moge wezen. kieswet zegt Alwie zich aanbiedt op een lijst wordt aanzien als genoegen nemen met beginselen door die lijst voorgestaan. Jozef Lille is gekozen op nationalistische lijst in Gent-Eecloo ; Erger nog hij ed Vlamingen in blad 27 November 1932, in WestVlaanren voor nationalistische lijsn smmen. Erger nog hij roof op sluwe wijze smmen groo katholieke partij en viel haar alleen aan in kiespropaganda diezelf katholieken willen hem uitgeven voor een Katholiek Vlaming en noemen hem burgemeesr Malgem. Het volk verstaat u niet, mijne Heeren! volgelingen Jozef Lille smn op 9 October zoogezegd ber katholiek en vlaamsch op 27 November nationalistisch en op 4 cember liberaal. taal r cijfers spreekt boekelen, vermits h. Laere voor provinciale verkiezingen ongeveer zooveel smmen behaal als er mannelijke kiezers op 9 October voor Jozef Lille hadn gesmd. Naar Burgersgil op Zondag, 29 October, want katholieke vlaamsche kunstkring «Ik Dien» speelt OUD HEIDELBERG Begin 6 ure. Prijzen 6 en 4 fr. Komt. WAT DE PERS OVER DE BENOEMING VAN JOZEF DE LILLE ZEGT Het Nieuws n Dag «Burgemeesr. Wij hebben ge»meld dat het Staatsblad benoeming u Mr. Jozef Lille tot burge»meesr Malgem heeft afge«kondigd. Het is zelf J. Lille «die in laats kiezing tot volksver»genwoordiger werd gekozen en die»in Kamer zelt en smt met»vlaamsche nationalisn. Zijne be»noeming tot burgemeesr verwekt»dan ook in gemeen en in «streek veel ophef. Men kan moeilijk i) begrijpen hoe minisr bin»nenlandsche zaken het met va»rlandsch gewen heeft kunnen «overeen brengen zulke benoeming «aan 's Konings handeken voor «leggen. Pelsen * Fourruren bemint gij uw profijt koopt dan uwe pelsen in het huis Ginneberge = Doom DORPSTRAAT, 43, ADEGEM Daar vindt gij groo keus. en alle soorn aan zeer verminr prijzen. Manls op maat, alles eigen werk. Men aanvaardt ook veranringen en bewaringen. SNIPPERS. ze week ed familie Meeus haar jaarlijkschen pieitsvollen bevaartgang naar 't monument n elen Heer Graaf Meeus, gesneuveld n 17 October 1918 Burkel. aan het hoofd compagnie Gidsen. We herinneren ons nog zeer goed prachtige re door Burgemeesr Cuelenaere uitgesproken r gelegenheid r onthulling het genkeken en manier waarop hij en gemeenraad hooge gasn en beroem muziekkapel r Gidsen in ons dorp ontvingn. Toen reeds maak Jozef Lille die mooie plechtigheid misbruik om bevolking wijk «Vossenhol» gen n heer Burgemeesr op hitsen. Ook weiger afeling V. O. S. een driekleurig strikje aan haar vaanl hechn en nam ze diensvolgens geen el aan algemeene hul voor n held Graaf Meeus. reeks baldadighen, waar 't Getrouwe nooit een woord schrijft, en waar dars seds ongekend en ongestraft blijven, wordt voortgezet. Op het Wesinke werd mooie nieuwe voorgevel in simili het huis Mr. Aug. Willems met groene verf beklad, geduren n nacht Zardag op Zondag. 'Wat heeft Mr. Willems in Gods naam met politiek maken? Het is waar, hij en heel huisgezin, sken het onr geen stoelen of banken tot katholieke partij behooren, maar moet dan ier welnkend mensch uit die partij heelr dagen in angst zitn en in goed of lichaam bedreigd worn? En dat het om politiek werd gedaan staat vast, want het cijfer 3 nummer katholieke lijst bij gemeenverkiezingen staat zeven maal op ur en muren herhaald. Een goed jaar gelen n onbekenn hetzelf aan het huis Meesr Van r Meulen Kleit. Hel heeft hem honrn franken gekost. En nu hebben menschen die tot zulke lafhen in staat, n bovenzang. Wat zal er nog ebeuren? La Libre Belgique In twee artikelen spot dit blad met manier waarop Jozef Lille kamerkiezing heeft bewerkt en haalt boot aan waarmee hij propaganda voer het blad zegt hoe Jozef Lille gemeen naar gemeen Vrijdag nacht werd, nationale reed, soms vrouw en kinren driekleur aan het stadhuis afgerukt. Ze meenam om 't publiek bedotn, en bleef als een vod geduren 5 dagen YYVYVVVYVYVYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVYVYVY Het bes adres voor Meubelen, Sargien, Spreien, Matrassen, Wiegen, Kinrvoituren DB STB Noordzandstraat, 44, Brugge Hersllen Matrassen, Ressorts, Zels, enz. Ingang vrij. 's Zondags open tot12 u. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA aan n voet n stok hangen. Zoo voert nieuwe burgemeesr Jozef Lille het kontrakt uit dat hij met n h. Minisr heeft geslon. nzelfn dag waarop Jozef Lille als burgemeesr in het Staatsblad stond, schreef hij een artikel gen het besluit n minisrraad en vind er weeral een midl om katholieke staatspartij door het slijk trekken. Onze hooge oomes zullen aardige oogen hebben opgezet. Maar... kontrakt, ziet ge! Op Eelvel-kermis wern een paar jongelingen, in het bij n nieuwen burgemeesr, Jozef! Lille, in een café door geken voorvechrs partij uitgefret, gestampt en aan ur gesmen. Jozef Lille verroer geen vin. Mr. Edmond Trenson, Kampel, werd ze week gelukkige var twee flinke zonen ; daarmee werd 1 Oe zoon geboren. Van n zevenn kleur was Mr. Cuelenaere, burgemeesr, per in naam n Koning. Harlijk proficiat. «Mann» zat in kerk. Hij zit er sinds lang zonr stoelgeld betalen. Herhaallijk was hem erop gewezen dat kerkstoelen, eigendom burgers, n persoonlijken til betalen. Er is daar nu een ein aan gesld. Onze nationalist Gabriel Lille bel Vrijdag met leeuwenvlaggen. Het misprijzen waarme bevolking benoeming broer ontving, werk srk op zenuwen. Maar... we hoorn in stran dat Gabriel gezegd had leeuwen met poon omhoog hangen. En inrdaad bij «nieuwe nationalistische huizen hingen ze zoo». Ons Vlaamsch symbool wekt weinig eerbied bij Malgemsche nieuwbakken nationalisn. Jozef Lille heeft nationalisme en anti-militarisme afgezworen. Nu krijgt hij nationalisn natuurlijk op n nek. In Malgem er een paar waar we eerbied voor hebben, omdat ze rond voor hun ialen durven uitkomen. Wat zullen ze nu doenl? Op het perron stadhuis stond Jozef Lille in n lichtkrans Bengaalsch vuur, dat eigen broer Gabriel ontstoken had. Hoe flauw. Bij avond en ontij wordt Jozef Lille gevierd. Nu had hij nog een paar honrd volgelingen. En bij klaarlichn dage? VAN VERTROUWEN Ernest Smet j STEENSTRAAT, 34, j Groo keus Tafelserviezen [ in porselein en gleiswerk, Kristaal, en geschenk artikels. i EEN SCHEPENE VAN ONDERWIJS AAN 'T WERK. Onrwijs en onrwijzers het mikpunt politiekers. Dat onrvinn we nu ook in ons vreedzaam (?) Malgem. "Een oud-hoofdonrwijzer haalt het record neer politieken haat en politieke dwingelandij genover oud collega's. Ik sl hem onomwonn vraag Hanlt ge als een oud-onrwijzer, als een gewezen opvoer, als een katholiek schepenen en als een vriend onrwijs en onrwijzer? Viermaal neen, neen op elke vraag. Ge zijt een man die leeft haat, die in haat genoegen en wellust vindt, die in haat dan slt, die vol haat berekeningen maakt... maar ook gehaat zult heengaan. Ge hanlt niet als een oud-onrwijzer. Ik bewijs Door onrvinding weet ge hoe vermoeiend en ondankbaar het onrwijzersambt is en gij vergeet dit wanneer ge lasren en liegen durft over gelijkheid ons onrwijs, ver u zelf hebt ge seds n mond vol lof en staat ge in geur zelfbewierooking. Maar ambtsbroers maar schaduwbeeln in 't aanschijn uw verour metho. Wat ge nooit als onrwijzer zoudt geduld hebben, slt ge nu in praktijk. Nooit liet ge u lein door uw overhen maar stond hen bitsig woord en nu wilt ge anren doen buigen of bersn voor uw politieke halijkhen. Ge hanlt niet als een gewezen opvoer. Ik bewijs «Om anren op voen moet ge zelf opgevoed», zegt gezon re. Uw woorn, uw gebaren, uw heele hanlwijze binnen en buin gemeenraadszittingen, uw omgang met overhen, uw dicht en proza in uw politiek galblad verran gemis aan tact en zelfbeheersching. Een onbeken zou bij toevallige aanwezigheid op een gemenraadszitting u nooit als gewezen opvoer durven aanzien. Daarbij het is geen geheim hoe ge aangschreven staat bij geeslijke en wereldlijke overheid. Ge hebt dus het recht niet eerbied op eischen uw onrgeschikn want kwetsend, rgend en wrokkig zijt ge in uw omgang. Alleen waar het gaat om «geld» zijt ge zoetgevoois nachgaal. Het onrwijzerscorps zult ge niet winnen door uw verwaan koppigheid want onrwijs berust op lief en toewijding en gij zijt er genslling. Uw lief gaat niet verr dan tot u zelf. Ge hanlt niet als een katholiek onrwijs-schepenen. Ik bewijs Die functie zijt ge totaal onwaardig en ik durf er bijvoegen ge zijt er totaal toe

3 GAZET VAN onbekwaam. Uw schoolbezoeken TE KOOPEN Omtrent 6 hectaren of 15 talie (talhout) esch, kastanje,, berk, niet in 't belang 't onrwijs, maar gemen els, enz. 7 tot 9 jaren oud, in het Leem, DE OUDSTE EN BESTE WIJNEN enkel een rgenn maatregel om per achr hofs Craene. Te bevragen bekomen bij sonen judassen, die ver boven uw bij Van Brabandt, Molenstraat, 46, Eecloo. laaghen staan om er zich aan storen, 't Zijn kaakslagen aan n heer Schoolopziener, alsof hij niet bewust «ONS GENOEGEN» Wat staat er u doen in geval gij nkt eene breuk aangegenoeg was plichn bij tast? Naar uw gebuur loopen? Neen. Naar gazet grijpen? Poitcheck 77. Tel schoolbezoeken. Ge hebt nochtans in Nog min. Wat dan? n tijd genoeg gekapt en gekerfd op Onmidllijk uw dokr raadplegen, het is eenigs persoon al wat overheid was. 't Vergif in wien u betrouwen moogt hebben. aan Uw Apotheker gen die afmatn school riept ge in publieke vergaring uit. U w brein komt tot rust, een heerlijke Of doelt ge misschien reeds op VERWEN E.N NIEUWWASSCHEN. KUISCHEN. ENZ. loomheid en dan volgt verkwikkend u zelf. We hoorn het volgen. 13, ST-JACOBSSTRAAT, 13, SPREEKDRAAD 275 diepe slaap. Volkomen onschalijk, gemeenschool Kleit die toch koopt dan nooit geen band doch laat u opereeren. Slechts als wanhuizen Gent Kalanrberg, Kortrijksche Senweg, 134. Te Eekloo 12, Molenboos 6 st. Fr st. Fr. 9.rechtstreeks uw bezorgdheid en verstraat, Richard Lampaert. Malgem Marktplaats, Claeys-Gayne. Thourout neer operatie u afschrikt of dat er beletsets welke uw getroeling zou moen genien is haar O. Verkeyn, Statiestraat, 5. Roeselaere A. Poorr, Zuidstraat, 40. Thielt neesheer bij het onrzoek zou bestatigd hebben, dan om alle gesint-michielstraat. Goelen worn aangenomen zonr prijsverhooging bij schooljaar begonnen zonr kuisschen vaar verknop breuk vermijn, moet gij onmidllijk uwe Mr. BOLLE. MARKT. BRESKENS DIENST AUTOBUS. r schoollokalen. Meer nog zonr Vandaag 1 s mis H. Golieva, uit dankb. breuk binnen houn bij midl een goen band. Wij gerief, nzij het ou en wat nog over- MAANDAG 6 u. huisvr. Isidoor Botlier daarvoor bijzonr ingericht en doen onze uirs best om een en werz. ours ; daarna Ferd. Gobeyn bleef het vorig jaar. hoofdonband maken welke voor uw geval past. Gelijk wanneer, nours, broers en zusrs. rwijzer kocht sert 35 jaar het noo- DiJNSDAG zij n Zondag, moogt u tot bij ons komen. Raadplegingen 6 u. werz. overl. fam. Ed. - VAN VERTROUWEN dige gerief en dit mocht nu niet meer. Meyere en Marie Roels ; daarna huiskosloos. H0RL0G1EMAKERU Waarom, heer*schepene? vrouw Emiel Cock. JUWEELHANDELDurft ge door zulken maatregel dien WOENSDAG 6 u. René en Cyrilla Van Haelewyn ; om 9 u. Huw God H. Geest. persoon verdacht maken misbruik DONDERDAG 6 u. Barbara Versluys ; bij dien aankoop? We keeren daar daarna Barbara Versluys, Petrus Van n EEDESTRAAT Bussche en Louis Landuyt. nog wel eens op rug als het moet, Hoeveel bedraagt niet het getal kinrs waargen onophouhoor! Maar pas op dat uw persoontje VRIJDAG 6 u. Richard Verleye ; daarna lijk moet geroepen worn «Houdt u recht» Honr malen hereerw. Moer Aline. er niet in 't gedrang door komt. ZATERDAG 6 u. Camiel Willems en huishalen en zich kwaad maken strekken tot niets, eene minuut lar lijst over het noodige schoolgevrouw ; daarna Parochianen. heeft het kind dit reeds vergen. rief zeg men ons werd u reeds meer ZONDAG 1 s mis voor leven en Laat uwe kinrs niet misgroeien, het is gewoonlijk het gevolg overlene len n H. Hartbond. dan een maand bezorgd en nu enkel vroegere slech houding. Bij tijds ervoor zorgen is voor Vandaag zegenen rel. H. Antoius. Onr ontvingen ze daar het een en het anr Godlijke diensn schaal voor lar groo kosn gespaard. Indien u ongerust zijt, slt niet uit geraapt uit die lijst, edt ge het ook voortplanting het Geloof. wij zullen n besn raad geven en indien noodig gepas toezondag aanstaan is het groo plechtig zoo in uw tijd, Mijnheer? sllen maken. heid Christus-Koningfeest, tot welks vieis het zoo dat ge het onrwijs voor- ren Paus Rome, met al onze geesvoor verlamming, beenrziekn, 'kromme beenen en stompuithelpt. Zijt ge niet bekwaam er een lijke Oversn, Chrisnen zoo krachtig voen worn morne appareils gemaakt. oorel over vellen dat vreem on- aanzet onr Is m is algemeene comrwijzers uit eigen familie hoeven ge- munie voor len n bond het H. Hart. Die dag moet gevierd worn als raadpleegd worn. Of is er midl een Hoogdag ; dier gelegenheid zal het Het huis beveelt zich nog aan voor speciale buikbann voor een percentja? onrwijzers beeld het H. Hart prachtig versierd worvoor na operatie, voor zwaarlijvigheid en voor maagzakking. zullen zich in die school met het hoogst n en verlicht en zal hoogmis ge zongen worn gelijk ou groo dagen noodige moen vren sllen, hebt met mersmmig muziek ; daarom worn ge gezegd. zangers dringend verzocht allen op hunnen CflTflLOOG OP flflnvrflftg Moet begrooting onrwijs pest. ingekrompen worn om kermisfees- Zardag biecht om V2 3 voor iereen. n, kiosken en vrienn-postjes be- Van Maandag zal 't lof beginnen om J2 6 u. talen? Ligt het onrwijs het wek. Kruisweg voor geloovige zielen. OPENBARE VERKOOP1NG werkmanskind u maar zoo nauw r VERGADERING. BOSCH TE SLEIDINGE har dat ge langs dien kant bezuinigen Hen Zondag om 3 u. in het kloosr EN LAND TE WAARSCHOOT wilt. Met recht en ren zei een eenalgemeene vergaring voor len BOUWGRONDEN TE KOOP " M l Onrlingen Bijstand «Uit Naasnliefhoogstaand persoon in onrwijsaange- n DELRUE, Gent, Hoogstraat,». I. Openingswoord door n voor Gelegen Malgem, Vaekekerkweg (Akkers) 37,zalnotaris openbaar verkoopen legenhen dat ge bezig zijt het Mal- zitr. 2. Jaarverslag door n Onrvoor- Voor inlichtingen zich bevragen r studie GEMEENTE SLEIDINGE gemsche onrwijs ontredren. zitr. 3. TOMBOLA onr aanwezige le- n notaris VERMAST Malgem. KOOP I. Een taliebosch met jonge Draag daar zelf verantwoorlijk n, Ier brenge zooveel mogelijk gebu- TE HUREN Schoone villa met groon hut- eiken en kanada's, Holein, genaamd «PaDAMESKLEEDEREN!!!! ren en kennissen me. OPGEPAST! Om hof, Malgem, Gentsche senweg. Te penbosch» groot 2 Ha. 53 a. 50 ca. heid, heer schepene. Waarom zijt el kunnen nemen aan n tombola bevragen r studie not. VERMAST. GEMEENTE WAARSCHOOT ge zin handboeken ver- moen len hun smpelkaart bij zich KOOP II. Een perceel land, Boschstr., gen door meer profane werken. Is het hebben die ze nog niet heeft hale ze af VENDITIE 7X) aren, 70 ca. omdat ge n naam draagt «ber bij G. Waegeman en gestort hebben voor. KOOP III. Een perceel land, alsvoren, verloopen maand Sepmber. H O U T W A R E N katholiek»? Schaam u dien naam, gegroot 18 aren 40 ca. STELT ZIJNE MODELLEN TEN TE (MOLENTJE) Koopen 2 en 3 in gebruik bij Hheofiel wezen lezer «La Flandre Liberale» TOON IN ZIJN NIEUWE UITSTALVOORUITGANG EN BEZUINIGING. Wispelaere, mits 600 fr. 's jaars, boven Waarom waart ge nooit lid het notaris VERMAST Malgem, zal lasn. Sert uitvinding, in 1879, r gloeilingen. BUITENGEWONE LAChrisn Onrwijzersverbond? lamp door Edison, hebben d gespecialiseer openbaar verkoopen n verzoeke r GeINSTEL GE PRIJZEN Waarom haalt ge misprijzend uw laboratoria er seds naar gestreefd om het broers Verstringe, houthanlaars, MalMAANDAG 23 OCTOBER 1933 HOEK BOTERMARKT, I, Molentje, op VERBLIJF schours op voor het onrwijs renment en blankheid het uitge- gem,maandag EEKLOO TEL OCTOBER 1933 licht seds vrbren. Een halve MAANDAG 30 OCTOBER 1933 Zusrsscholen. Ge zijt eene gen- zonn om 2 ure nam. zeer stipt i eeuw voortduren vervolmakingen heeft erlkens om 3 ure namiddag r herberg slling nevens anre, en zijt bo- toe geleid hoeveelheid uitgestraald licht 60 koopen Zolr en Beslagberd, kepers, n heer Pier Syaert, Evergem, ven alles genslling een vertienvoudigen voor een zelf stroom- latlen en eiken staken. Hulleken. 60 koopen brandhout zooals gan, schaverbruik in watt uitgedrukt. Hierdoor wordt katholiek schepene onrwijs. Studie n notaris Govaert Oelem. ieren mogelijkheid gegeven om len eri pellen. Ge zijt geen vriend onrwijs aan Komptan betaling. woning op volmaak wijze verlichn,. V.ENDITIE en. onrwijzer. Ik bewijs Ge waar- zelfs dan wanneer over een beperkt budget duurzaamsta en' prachtigs schilt VOOR HEEL VERZORGD WERK op Dondag 9 November 1933, om 1 Y^ u. OPENBARE VERKOOPING ert hun pogen niet, want eens liet ge beschikt wordt. Daarom ook neme men in rwerken Brugge en aan kust ' WENDE WEN ZICH TER ALOMGEKENDE av.-f-t namiddag Sysseele, Antwerpsche Philips uit mond ontvallen, omdat uw lokalen acht dat alléén lampen merk Heirweg, 34, (wijk Bolhoek) n verzoeke EEN WOON MET UIN uitgevoerd, ongensprekelijk ze lampen b. v. gebruikt dienen worn, en schoolhuis door eigen.schuld aan NIEUWWASSCHERIJ - VERWERIJ en n hove Mr. Camiel Van Kerschhae Malgem, Vaekekerkweg. slt men zich -bloot aan onaangename. met ver, landbouwer, aldaar, opschik en reinheid wenschen over zooniet verrassingen, wanneer men aanduidingen DROOGKU1SCHEN Een bes trekkoe, een veerzerund, kar, lien, «met blaai schiet men n gaai» n electriciits-mer komt opschrijven. notaris VERMAST Malgem, zal beirbak, ploeg, eeg, windmolen, bascuul, openbaar verkoopen Nu nog zijt ge nzelf afkeurr en afroomer «Melot», keern, klein landalaam, GEMEENTE afbreker. Wie zou het aandurven zoo- CINEMA «SPLENDID». Een woonhuis met tuin, gestaan en gele- stroo, been, rapen en alles wat verrs zal als gij onrwijzers beknibbelen Hen Zardag om 7 ure ; Zondag door- gen Malgem, Vaekekerkweg, bekend 'n n hove bevonn worn. srker dan loodwit - onveranrlijk op NOORDZANDSTRAAT, 79, loopend I tot 10 uur. Gewone voorwaarn. over kleinighen, alsof gij seds wel kadasr sectie H, elen nummers 1181 cement en plaasr ber roeitwerend 1. SUPERKAMPIOEN, met Richard Tal-a en I 181-b, groot, volgens meting 904 m2. Studie Karel Verspeurt, urwaarr, altijd zoo/ nauwgezet geweest zijt. Het madge. Bewoond en gebruikt door Mr. Camiel dan loodmenie, - En is geen eer voor een onrwijzer uit 2. DE ONTVLUCHTE, met Jack Perrin. ROUW IN 24 UREN Eekloo. Haukee-Roets. pakken met een paar vooruitstrevers 3. DOUBLEMETRE IN 'T BAD, klucht. Vrij 3 maann na n toeslag. Stip en trouwe bediening VENDITIE uit een klas als voor rest n doorultra Laque Vernis Na zien n Zardagnamiddag en ZonVOLGENDE WEEK gang erdoor verwaarloosd werd. We DOUBLÉ PATTE EN PATACHON, in dag voormiddag Schapen, Geit, Vruchn, Landbouwgerief, EENIGE ZITDAG onvergelijkbaren prachtglans zullen hier maar liefst oppervlakkig GELUKKIGE WINNAARS. A l l e s w o r d t t e n h u i z e huismeubelen en anr gerief, MalgemDINSDAG 24 OCTOBER 1933, Briel (Speye), n huize Mr. Edmond blijven. En welke plannen zijt ge aan FEESTZAAL «CECILIA» Vervaardigd Brugge door h e e s e n w e e r g e b r a c h t 2 ure nam. Malgem, r herberg be- Marlens, bijgenaamd Edm. Verbiest. 't smen voor i 935 bij heraanneprogramma 21 en 22 October woond door Mr. Pier Standaert, WesinT e l T e l Op Maandag 30 October 1933, om 1 Vz u. straat. ming r scholen. 1. Gesproken dagblad. Verf4 Vernisfabrieken namiddag zal urwaarr Karel Ver HU1S Onthoud wat u iemand gezag 2. DE AREND VAN SIERRA, cow-boy. speurt, openbaar verkoopen 3. HET DRAMA IN DEN BLAUWEN TREIN Studie yan notaris Bauwens St-Laureins. Wwe A. VAN DE VELDE 2 schapen, 1 geit, 1200 schoven rogge, voor oogen hield «Zoudt ge als oud- drama met Harry Piel. ongeveer twee karren been, 200 roe loof, WESTE INDESTRAAT onrwijzer het op uw gewen durven Aang Zardag om 7 J^ u r e ' ZonUIT TER HAND TE KOOPEN. partij kleine aardappelen, 800 tot 900 busnemen een collega uit politieken haat dag om 2 Y2 u. en om 7 ure. schen hout, staken, persen ; verrs vleesch KOLENKAAI TEL <» Ingang 3 en 4 frank, broodrooven. We onrlijnen dit EEN; WOON, met 730 m2 erve Mal- kuip, vleeschblok, anre kuipen, fourneis, gem Staatsbaan-Gent-Brugge, sectie D, windmolen, kruiwagen, beerkuip, en allerlei VOLGENDE WEEK voor toekomst, heer schepene. Moet Verkrijgbaar in 24 bijhuizen nr a-2 in pach bij Mevr. René landbouwgerief. Plaatst Uw aankondigingen in ons blad ge u bij uw bezoeken doen vergezellen DE BOOTTREKKERS VAN DE VOLGA, in Smet-Cuelenaere, BRUGE BRUSSEL mits 160 fr. per maand. Verrs allerlei huismeubelen en gerief klank- en zangfilm. door een anren schepene wanneer zooals kassen, tafels, stoelen, 3 bedns, GENT DEINZE ge als vriend tot leerkrachn gaat. OUD VIEUX BRUGES Studie Notaris Bauwens St-Laureins. régulaur en allerlei huisgerief, Oosn, Roeselaere, Antwerpen, enz. Comptant geld. Gewone voorwaarn. Programma 20 tot 26 October Uw gezegn daarover ook meer Een allergeestigs programma. dan dubbelzinnig. Is het uit vriendopenbare VERKOOPING MINISTERIE VAN FINANTIEN. schap dat ge kitlig durft verklaren 1. Pathé-dagblad. Dit zooo inressant klank een blad wordt bij ons in 1s week gegeven, dat uw toezicht geen leien dakje en in exclusiviit. (Niemand anrs mag Da. Ontger r Domeinen, Eekloo, SCHOONEN EIGENDOM (HOTEL) Molenstraat, 104, zal op DONDERDAG 2 zal loopen. We hoorn een raak het vertoonen). Malgem - Donck NOVEMBER 1933 (Allerzielen), om 14 uur antwoord op die uitlating! Zie maar 2. CHAMPION MON AMOUR, komedie. en gebruikt door bijzonrs Belr herberg «Wapens Eekloo» bij goed uit uw oogen, heer schepene, 3. VROUW, OF MAN, een allergeestigs koarthur Braet, Molenstraat, 1, Eekloo gische en Fransche goe schilrs. notaris BAUWENS St-Laureins zal medie naar Ugo Falena met Carmen Boni want in blok zal het katholiek onropenbaar VERKOOPEN en Armand Bernard. met gewin J4 % inslpremie openbaar wijs u stuin en we zeggen u, ge wordt bij midl Kinrs toegelan. verkoopen IN DEN OLIFANT opbod en geslon aanbiedingen in eigen partij eers stronkelsen TOEKOMENDE WEEK Leveraars leger, staat, Congo, GEMEENTE 45 BOOMEN DONKERSTEEG, 12, GENT door uw kleinzielige haatdragerij. CALAIS-DOUVRES, met Lilian Harvey. schoone Café-Restaurant «HOTEL wassen langs afleidingsvaart r Leie ijzerweg TELEFOON We geven u nu tijd om ze regelen Vertooningen Alle dagen r week om SANATORIUM), staan en liggen Mal- en vaart Selzae naar Noordzee, op eens met koelen hoof overwegen, 3 ure en 8 ure. n Zondag om 2 J/2 u. gem-donck, (rechtover nieuwgebouwen grondgebied Malgem, Midlburg, Warvliet en St-Margrie en begrijpen 5. ure en 8 ure. Verlangt gij kleeren srk en fijn. en verer wat uw politieke maag verstatie en aan n ingang 't Sanatorium) 11 Kanadaboomen, 3 Eiken en 31 Olmen. CONCERTS obberen kan... en braak uit wat ge Die daarenboven goedkoop? Voor verre inlichtingen en voorwaarn o Alle Zondagen I I J4 ' * ' uur. gekadastreerd sectie H, nummer ex-1921a, niet slikken kunt... zooals ge reeds zich wenn tot n ontger. Wel 1 Koopt dan in «n Olifant» 's Avonds 5 J4 tot 1 1 uur. Geen groot 1917 m2, bestaan voornamelijk uit meer gedaan hebt. Gij wordt er een trouwe klant, verhooging r consommaties. Gelijkvloers Café, eetzaal, salon, keuken A. B. C. BRÉUKLIJDERS J. VAN HOOREBEKE & ZOON Slapeloosheid VERWBRIJ KOENTGES Wilt gij genezen Uit Cleyt. Misgroeiingen R. BE BAETS Voor uirs voorwaarn breng een bezoek. Wij bespreken verr Officieel aler CHEVROLET & OPEL Garage R. Geirnaert STATIBPLAATS, 20, EBCLOO. Tel. 73 VERDONCK - MINNE Zuidzandstraat, 25, (Senstr.-bij-Statie) Tel VENDITIES HET MODEPALEIS Blanc Flamand MADSEN FRANCO=BELGE NIEUWE CIRKUS GENT. en rras. EELVELDEKERMIS. Uitslag r prijs- Bestuurr Carlos Van Bruane. Tel Verdiep 9 schoone slaapkamers. kampen. Bolling. 1. Lippens Arthur Zardag 21 October en volgen dagen lverrs Voorraad- en koolkelr. en Vermeire Prunt ; 2. Poorr Victor kens om 8 ure 's avonds. Zondag matinee GEBOORTEN Agnes, d. v. Richard FaeGarage voor 5 autos. en Willems Eduard ; 3. D'Hondt Adolf en om 3 uur. lens en Jozefina Verbeke, Stroobrugge. Van Walle Domien ; 4. Lameire Louis en DE GRAAF VAN LUXEMBURG, Weensche Voorzien centrale verwarming. Agnes, d. v. Arthur Pauw en Celesta VlaClaeys Camiel ; 5. Roeges Medard en La- operet in 3 bedrijven Wilner en BodBuffet inbegrepen en wordt meverkocht. minck, Moerhuizestraat. Simone, d. v. Rimot René ; 6. Staelens Raymond en Van Muziek Franz Lehar. n genot en ingebruiktreding 15 Mei chard Verstrynge en Magdalena Serlet, MoerPraet Clement ; 7. Bacher Leon en Van dansky In hoofdrollen Fritz Vaerewijck, Herhuizestraat. Speybroeck Frans ; 8. Vervaet Marcel en met PRACHTIGE LIGGING. Keukeleire en Francis paep. OVERLIJDENS geene. Van Houwenhuyse Pr. ; 9. Staelens Th. en ZITDAGEN BELOFTEN Theoduul Hauwe, marktkrabraet Camiel ; 10. Vreeze Th. en Lam- 4 groo ballet door Mej. Janssens. blauwe Donau, beken Rotsi-PoutINSTEL mer, 28 j., Eekloo, en Clara Lippens, lamertyn Jozef. kenopsr, 22 jaar, alhier. Alfons VerDONDERDAG 26 OCTOBER 1933 Vogelpik. I. Pauwels Cyriel en Geyr- si, enz., enz., My Mia, eers danseres. hasselt, meesrgast, Eekloo, en Maria ImTer studie HET WITTE PAARD. landt Maurice ; 2. Geysselinck Marcel en TOESLAG mesoe, z. b., 24 jaar, alhier., Lamo Hilaire ; 3rLammertyn Jozef en Van Het verhuringsbureel is alle dagen open DONDERDAG 9 NOVEMBER 1933 HUWELIJKEN Mauritz Pover en PhaPraet Clement ; 5. Braet Medard en Van 10 tot 13 uur. Kinren onr elkens om 2 uren namiddag in n ver- rail Vannbossche. Adolf Cauwels en Geuch Albert. Dank aan alle spelers 8 jaar betalen half geld. Men kan Alida Vogelaere. Cyriel Marns en 1 joopen eigendom. die hebben elgenomen. plaatsen bespreken per lefoon Nr Burgerlijke Stann Op Zondag 19 November in Burgersgil verwacht vermaar kunstgroep Louis Vriendt =Poldi Sorrel met het beroem successtuk «RIGOJANOS,, Alida Baets. Marcel Van n Bulcke en Bertha Berlé Georges Van Eenaeme en Maria Zutr. Armand Wille en Gusta Fransoo. Eduard Meyere en Maria Roels. HET BESTE ADRES Foto - toesllen en Toebehoorn. Ontwikkelen, Afdrukken, Vergrooting. Brillen, - Verrekijkers, - Baromers Vulpennen. Jules Ghelr NOORDZANDSTRAAT, 47, TE KOOP 10 BEVIGGENDE ZEUGEN, bes ras, bij PIETER PILLE, Bogaerstraat, 48, Malgem. DE BESTE DIESELMOTOR Een paarkracht voor 0 fr. 14 Men heeft er een groo keus Puik afgewerkt is er leus. Donkersek twaalf is 't adres. Doch let op of 't wordt u een les. Gaat dus niet langer zoeken Bijhuizen hebben wij niet op hoeken straat is maar bijzonr kort, Z'is links Koornmarkt naar Belfort Meer dan 125-jarig bestaan EIGENAARS J.DE RUDDER&R.DE RAEVE 5 t. h. aan kroostrijka gezinnen en invalien. Alle groon af 8 p. k. Anglo-Belgian Company M Fabriek is en blijft het best geken huis r streek voor e Hoen en Mutsen, Regenmanls allen aard, Leren Vesn en Oliejassen. ALLES VOOR ALLERHANDE SPORT Trouwe bediening. Vas prijzen. EERSTE KEUS VAN ARTIKELEN. GOED EN GOEDKOOP 39, Nijverheidskaai GENT BELGISCH FABRIKAAT Men vraagt plaatselijke vergenwoordigers. A C H I E L S 88, STEENSTRAAT, 88,

4 GAZET VAN C H I C O R E I R A D I O WAARHEEN VOOR UW RADIOTOESTELLEN? ChicoreiVerburgh BLIJFT DE BESTE, DE ZUIVERSTE, DE VOORDEELIGSTE!! DE NIEUWE TYPEN 1934 REEDS AANGEKOMEN. Het bes adres. Hilaire Pille Olie Imperiale voor uw sala, mayonaise, enz. ZIJ IS. EN BLIJFT ONOVERTROFFEN! k * * * & HOOFDAGENT NOORSTRAAT, 64. Nr. 6 Radio «Zetavox» 8 lampen, super Erodyne. Anti fading stroomregeling I volt. kor en lange golfl. aansluiting voor twee luidspr.eker, aansl. voor pick-up. 1 jaar waarborg. Slechts 3600 fr. Nr. 7 Radio «Zetavox» Zelf apparaat als nr. 6. maar 'in groot meubel en 2 luidsprekers. 1 jaar waarborg. Slechts 5500 fr. Vraagt seds bij uwen Kruinier alomgeken Beschuin C. Marns-Cuelenaer e SINT-LAUREINS Onovertrefbaar in kwaliit en smaak. Bekomen overal hoogs bekroning en eervolle diploma's. Proeven is aannemen.. ONDULATION PERMANENTE - WELLA Damen, Wilt u een goe en vas Coiffure hebben? Laat u dan een permanen geven in 5. EZELSTRAAT. 5, (MAISON ARTHUR) Radio «Astor» 5 lampen Nr. 3 Radio cc Wesnd». Erodyne I j. waarborg fr. Vraagt koslooze monstratie en 6 lampen. I jaar waarborg fr. zonr verbinnis. Nr. 9 Radio «Westrad» PRIJS 100 FR. AUe» inbegrepen. 6 lampen super Erodyne. 1 jaar waar Nr. 1. Radio «Roda», Tel Garantie wordt gegeven borg. Slechts 2680 fr. 5 lampen, super Erodyne, stroomreverrs nog verkrijgen geling volt kor en Eswée lange golfl. aansl. voor pick-up. I jaar Philips Radio S. B. R. Telefunken waarborg. Slechts 1000 fr. Point Bleu S u qa Nr. 2. Radio «Astor». Lissen S i e ra Furqeron Beschut uw bezelf apparaat als nr. 1. Slechts Pilot zit gen dief Shaub Ferenti fr. en brand! Wij Nr. 3 Radio «Gunr» Vraagt prijzen en inlichtingen. VerZelf apparaat als nr. 1 Slechts koop comptant - crediet - 12 of fr. I maann. Ik gelast mij met het vermaken en veranren al ze merken Nr. 4 Radio «Zenith» 't zij voor een aan mij gekocht of niet. Zelf apparaat als nr. 1 Slechts 1050 Spoedige en goedkoope bediening. Vraagt prijzen op voorhand. Er is Nr. 5 Radio «Zenet» waarborg op vermaak toesllen. 7 lampen, super Erodyne. Verrs Ook verkrijgen alle onrn zelf apparaat als nr. 1. Slechts voor Radio zooals luidsprekers, lam2850 fr. pen enz. hebben alle mollen kleins koffertjes tot groot s Coffre-forts (Brand-kasn), jebreveerd, alles gewaarborgd Hersllingen I I LOUIS STUBBE Gheerwijnstr. 18 in Geldmunt B R U G G E Zelh "A5THMA Als anre midlen nfetg»» holpen hebbes Uw Asthm»* aanvallen minr Wflauwd ca minr veelvuldig W maken, wend U dan m vertrouwen tot bet afcmek waarop nog nooit vergf» eea beroep is gedaan b$ ziekn r luchtwegen! AKKER** ABDUSIROOP Redr r longen Alle Apotheken. Per tocht ft fr en fr. 39.5% DE SIGARENFABRIEK ALF. DE BAERE & PROSP. SOBERON Vaekestraat, 40, Malgem. levert bes sigeren.. Vraagt «talen en prijs S P E C I A L E S O U B RY (ROODE PAKKEN) DE SMAKELIJKSTE ' EN VOORDEELIGSTE DER WERELD Een Ouweltje Apotheker Jan Vergaelen is voldoen om, in eenige minun tijd, geweldigs kwalen stillen TANDPUN doos ZENUWPIJN 5 fr. HOOFDPIJN KOORTSEN doos 5 fr. FLERECIJN Stuur aan Apotheker J. VERGAELEN Veldstraat, 47, Gent 5.50 fr. postzegels, of storting op Postcheckrekening 5931, gij zult per keeren post een doosje zenuwpoeiers ontgen. BV* Let wel op het Adres *W APOTHEEK "DEN GOUDEN MORTIER" VELDSTRAAT, 47, GENT nevens 1'Innovation. TEL U KENT HET Van Dousselaere Kent gij het nog niet? Hewel, maak er aanstonds kennis mee! ZUIDZANDSTRAAT, 36, Allerfijns keus Regenmanli in alle mollen, bes kwaliit en Iaat* s nieuwigheid. Altijd 1000 tot 1500 stuks i n voorrad. Bij mij ook verkrijgbaar fijne leren vesn in alle prijzen. Al wat caoutchouc artikelen betreft Botn, Slof fen, Cols, Darmen, enz., enz. Alle artikelen voor Tennis en Footbal. GELAST ZICH OOK MET ALLE HERSTELLINGEN. VR1ENDEL IJK AANBEVOLEN RADIOS RADIOS QAOIO SCQVICE EMT5CMAP DE RADIO VOOR IEDEREEN AAN 2 FR. PER DAG 1 Aarzelt niet een Toesl koopen VERSTRYNGE TELEFOON 217. Vooreligs Prijzen en Voorwaarn Op Comptant. Op Krediet. KOMT ZIEN 1 OVFRTUIGT U J BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ & SPAARKAS NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP GESTICHT IN ANTWERPEN Kapitaal fr. Reserven fr, Geln in Spaarkas op 31 cember ,01 frank Intresn op spaarboekjes 3,60%, 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens rmijn Maatschappij kwam nooit kort aan hare verplichtingen en verleent mees gemakkelijkheid rugbetaling. Alle verre inlichtingen bekomen bij nagenoem agenn r Maatschappij Malgem, Paul Standaert, Nieuwstr., 26. Lembeke, M. Alfred Van Hou, kosr. Cleyt, M. Jan Strybol, Cleytkalsei, 227. Ertvel, M. D. Neesonne, gemeenontv. Donck, M. Camiel Sutr, Donck. Bouchau, Juf. Palm. Walsche, SUtiestr. Eecloo, M. Maurice Bon, opvolger Oostwinkel, M. J. Temmerman, gemeens. M. Pius Ryffranck, Kerkstraat 36 Selzae, M. Alf. Colvenaere, Markt, 22. Agem, M. Jozef Goethals, Dorp. Sint-Laureyns, M. Henri Cuelenaere, Dorp. Assene, M. Prud. Viellard, Weststraat. Waerschoot, M. W. Meulemeesr, kotr Bassevel, M. Petrus Panis, kosr. Warvliet, M. W. Firm. Quart, Molenttr. Caprycke, M. Ivo Vrieze, urwaarr. Knocke-Zou, M. J. Maenhout, Kut tl., 211. Wien zegt gij het! Maar welke pleegdochr droefyeid, wanneer men, in plaats n bankier. verwach vreug, slechts bitre alvorens er naam onr plaat- gen wanlaars zich in theebenen waren stallen; er waren vuur, dat lustig in n groon haard sen. salons en bij prachtige danslokalen twee koeien, alsook een oud werkpaard knetr. Jacques, gemakkelijk in een leren werd rij r wachn autos voort- in een hoek lagen landbouwwerktuitoen hun svig ontbijt verorberd.e ontgoocheling vindt! Zie, ik ril reeds zel gedoken, rook een fijne sigaar durend groor. avond was daar. gen. DOOR OLIVIER DUVERGER. en zij een kop uitsken hee koffie angst, als ik nk aan het verdriet en wacht tot vriend gedaan had. Nizza begon leven. Var Mathieu, een ou boer, gedronken hadn, nam André gezoodra sekretaris met ónrdat me wellicht overmorgen avond was als bewaker het jachthuis weren uit het rek waarin hij ze n vori 1 2e VERVOLG IV eken stukken heengegaan was, verbeidt... aangesld. Hij leef daar alleen met gen dag geplaast had, nadat hij werk DE MOORD IN HET JACHT. zoon André, Als het zoo is, beklaag ik u en Gij zijt een groot, al gevoelig stond Henri Gourdon recht. die hem hielp bij het ing er zorgvuldig had nagezien ik betreur en verwensch het toeval, kind, Jacques, en uw vurighart zal 't Is afgeloopen. Kom we gaan. Alhoewel jacht dien Zondag bebouwen n grond rond het pa bankier haal uurwerk dat dit schoone meisje op uw weg ge- u nog veel leed berokkenen. Pas op! Jacques volg hem. Buin, begon maand Februai geslon was, had viljoen. twee mannenwaren er ei voorschijn en zei voerd heeft. Misschien is het nog tijd Waarom? Wat zou het ban? het daglicht verminren. Reeds bankier Chalard politie- genaars. Zij bezan ook veln in Bijna acht uur; we zoun op weg er gen in gaan. Wilt gij, dat ikwat gebeuren moet zal gebeuren. Het brandn electrise lampen op nprefectuur toelating bekomen om n omtrek. Om inkomsn welke moen gaan en Jules is er nog niet. een verontschuldiging voor Maandag is ber hoop leven dan al- top r hooge zuilen en in uitstal- een jacht in richn op konijnen hun grond hun opbracht vermeer- Hebt gij hem verwittigd, var Matheu avond zoek en dat wij niet naar dien le geluk wanhopen. lingen r winkels. Toch was duis- die veel kwaad aan n oogst doen. ren, hadn zij er in toegesmd een André is gisren avond bij hem maaltijd gaan? Hij wass in bezit een jachtaan- geel hun wonig aan jacht- geweest en heeft hem uw onrrichting Leef dan maar hoop, vriend, rnis nog niet ingevallen. Willen we naar het Casino el in een maatschappij, d ; e slechts maatschappij n bankier Cha- overgebracht. Hij zal wel spoedig hier Voor niets r wereld, Henri! rwjl ik een blik op dien boel papiegaan? Of doet ge liever een wan- een klein aantal len l. Dien dag lard verhuren. Boven stallen en Ik zou mogelijke gelegenheid om ren sla. Ik vraag u slechts n tijd om haar wer zien niet willen missen. die stukken onrekenen en ik ling op n oever r zee? 't Schouw- had hij maar twwee anre jagersuitge- afgeschon hokken het gelijkbuin klonk het belletje inspel n wegsrvenn dag is wel noodigd Varpié, vriend, en Thier- vloers, bood eene groo eers verdie- gangssur. ou man trad naar Gij hebt me daar straks immers ge- ben weer tot uw beschikking. rij, volmmachtdrager bank. ping plaats genoeg voor eenige kamers een vensr en meld zegd, dat zij insgelijks bij Aigluns Als 't u belieft bekommer u niet waard gezien worn. Laat ons naar zee gaan. Hen- Het was nog ddonkker, toen hij hen in en een eetzaal, benevens drie vertrekzou genoodigd worn? Daar is hij! om mij en doe wat ge doen hebt. ri, ik kan haar nooit genoeg bewon- hun wonig was gaan afhalen. Zij wa- ken welke var Mathieu voor zich ge Ten mins, ik veronrsl het. Mijn tijd is geheel aan', u! jagers stonn recht, trokken ren, langs n weg r Echets, spoedig houn had keuken kamer en warme leren vesn, dikke kleeding Wij zullen dus gaan, als ge wilt. En aan een anre, niet waar? ren. Zooals ge wilt. buin omgeving Lyon. da- ze zoon André. O! ik, ik moet niet voor lar welke gen n regen bestand was, an Gij moogt er niet jaloersch op Langs Sint Franciscus-a-Paulogeraad begon dnauwernood glozij waren eigenlijk meesrs en ier wierp het geweer met n rim herinnering duchn aan eenige! straat, gingen zij naar n wanlweg ren, toen zij op voor jacht be- gansch hun.wonig gebleven en zagen over schour. aangename uren welke wij in dit vrien Gij hebt wel gelijk. Onze reeds paal plaats kwamen. hun inkomsn ook aangroeien door Zij waren gereed toen jachtwachr lijk gezin zullen doorbrengen. En bijna rtig jaren ou vriendschap r Engelschen. In ver schenen MauresberDaar stond een fraai paviljoen, maaltijn welke zij zelf voor ja-jules in omiljsting door Anvermits gij er op gesld zijt, zullen vreest n aanval niet anre gegen en ze n Estérel hun krui- midn een met hooge muren om- gereedmaakn. wij niets aan ons programma veran- voelens. Gij veroorlooft dus?... dré geopen ur verscheen. nen in roo Wesrkimme ba-slon tuin. Langs bei Op dit -vroege ochnduur hadn zij ren. Het was een man ongeveer vijfjacques antwoord slechts met zee, benen n weg, geleek pn stonn fruitboomen. Op neen flink ontbijt opgediend, waaraan tig jaar, met indrukwekkingsvol gelaat Ik dank u, omdat gij mij een hoofdknik op het verzoek n. op een einlooze inktvlek. achrgrond, het groo honnhok. drie jagers, wier eetlust door borslige wenkbrauwen, har en hoop laat haar weer zien. kollega, die een ur s kabinets vuurtorens Antibes-kaap Zoodra hij auto in loods frissche en prikkelen morgenlucht scherpe oogen, peper- en zoutkleurige 't Is iets zoo schoons en zooopen en sekretaris verzocht en die Villefrancheschon zoets, hoop! Vindt gij un r hem onrekenen stukken reeds hun vinnige stralen naar n dicht bij n ingang n eigen- gescherpt was, voornemens warenalle snor boven zeer strakke lippen. dom, geborgen had, beklommen Cha- eer lan wervaren Hij droeg een dikke jachtvest met verwachting een onzekere zalig- brengen. in emsring verlorengezichts lard en genoodign gezwind Zij schaarn zich al prand rond koperen knoopen, een fluweelengeribheid niet schooner dan ze een Dat werkje was heel spoedig afge- -einr. Het sstrandpaleis was in een trap, die naar eers verdieping tafel, rwijl honn zich lui en broek en grijze slobkousen. zeker en snel geluk? daan ; hij overliep vluchtig elk papier zee licht gehuld. Reeds verdron- het lusthuig voer. wellustig uitrekn bij een groot houti 3 e VERVOLG ' Gij moogt op mij rekenen, mijn- voldoen is om ongegron ongerust- wachrs mochn zij zich in een over- zen laats, flink best ge Ik dacht er niet aan, maar gij Toen hij eenige stappen in het ver- heer Chalard, beloof boer. heid moen inboezemen. vloedige jacht verheugen. Toen het daan in keuken, waar alle schols hebt gelijk Thierry. trek gedaan had, bleef hij op zwa- André, ga honn halen, ze zullen u Het ongeluk wil, heer bestuur- middag was, hadn! zij een twintigtal, zoo goed als ledig waren. Bij een Vermits we nu r plaats, zoure, met ijzer beslagen schoenen staan helpen. Ik wensch u ee vruchtbare r dat ik voor n 28e groo geldaf- konijnen geveld. srke kop koffie, die moest dienen als n wij wel ongelijk nebben geleen groet jagers, die op hem wacht jacht, heeren. halingen en geen inkomsn voorzie. Het was wel geen uitmoording ge- prikkel voor zenuwener gasn, genheid onbenuttigd lan. t'is been. Wilt ge wel eens zwijgen, dom- En daarom kan ik niet nalan zeer on- weest, maar voor een zoo klein getal schonk grijsaard hun oun cognac slist, wij blijven. Goen dag, heeren. oor? Of wilt gij ons belezen? gerust. Ik wil u zoo spoedig jagers mocht uitslag zeer bevredi- Revermont, dien zij, als ware ken Wel, dan zullen we blijven, vergoen dag, vriend Jules, ant- O! er veel veel konijnen. mogelijk nopens het dreigen gevaar gend heen ners, eenparig roemn» mits gij het zoo vurig verlant, gaf Varwoor bankier, 'tls goed, gij zijt Gij zult er meer zien dan gij er zult inlichn, want wij reeds n 25e Rond het middaguur, waren allen Door hun tocht s'morgens, en pié toe. Als we toch niet dalijk naar stipt. Het is maar pas acht uur. Is er willen doon. Tot zen- middag, Wij hebben maar drie dagen meer!... weer in het jachtpaviljoen vereenigd. nog meer door n bij het maal ge- huis gaan, kan het me weinig schelen, hier niets nieuws? heeren. Ik dank u, Thierry. Kom me mor Een goed berei en svige maaltijd dronken wijn en n bij koffie ge- hoe laat of vroeg wij het doen. Ik had Neen, mijnheer Chalard, niets kleine groep jagers, Chalard, gen vroeg in mijn kabinet vinn. We werd opgediend en uitgehonger nieuws sinds verlen Zondag,behalve Varpie, Thierry, jachtwachr Jules zullen dan zaak eens grondig be- jagers lien zich niet onbetuigd. Va- bruikn cognac, opgehitst, konn nochtans aan vrien beloofd, dat ik een proces- verbaal n las Du- en jonge André, die dienst zou doen spreken en trachn een oplossing r Mathieu had al keukentalen- jagers het niet best vinn met zen avond met hen zou uitgaan. Ik warm welke in het vertrek heersch zou hen om vijf ure gevonn hebben. rand, dien ik verras toen hij strikken als opklopper, toog op weg. vinn. Wij hebben nog drie dagen n werk gesld. En hij was er in en die door een in n groon haard Lar zullen ze niet meer wachn. Ik in het Leeuwenkenbosch span. Gekomen op plaats waar zegt ge? Wel, drie dagen, dat is meer geslaagd een voortreffelijk maal voorbrannd vuur werd onrhou- beschik dus vrij over mijn avond, ik Durand. pachr Mau- jacht zou beginnen, vorm Chalard dan genoeg om ons uit n slag zetn, dat door niet minr voortref lustig n. schenk hem u.? res hoeve? twee ploegen. Langs n eenen kant trekken. felijken bourgogne bespreid werd. Een hunner sl voor Goed zoo, vriend; ik wist wel Hij zelf, mijnheer Chalard. Is zond hij Varpié met twee wachrs brave bedien allesbehalve obij het nagerecht, waren alle aanzit Als we nog even een tochtje dat gij n slot ons voorsl zoudt een onverberlijke wildstrooper. want hij wil met volmachtdra- vertuigd ; toch bewonr hij hetnn tot een hoogen graad leven door veln gingen maken? Eenbijtren. Zeer wel. We zullen zen keer in ger alleen. Zoodra drie mannen vertrouwen patroon en ant-dighein opgewektheid gekomen. beetje frissche lucht zou ons goed doen En ik verzeker u, dat het u niet geen minnelijke schiking tren. ver genoeg waren, vroeg hij woor met n weigemeenn bankier Chalard scheen al n Varpié, in zaligheid gestoord zal spijn, verklaar var Mathieu. Het zou uwentwege een be- Niemand kan ons hier hooren. wensch kommer en al n last vergen proser. Er ier avond groo troepen wijs zwakheid. We moen Ik luisr. Ik hoop, dat het zoo zal wezen. hebben, die hem door vlucht Als we op dit uur nog herbegin- eenn op vijvers. Gij zult sllig een voorbeeld sllen, anrs w ordt 't Zal spoedig verld. Ik En het zal zoo wezen, ge zult het voogdknd Rolanda berokkend wer ons beroep onmogelijk en ons toezicht vrees n vervaldag ze maand. zien, Thierry'. Ten laats komt alles in n. Thierry, volmachtdrager, zelf nen jagen, zullen we niet voor n a een prachtige jacht hebben. vond Lyon. Ik dank u voor uw belofn, heelemaal overbodig. bankier scheen verbaasd. regel! scheen minr en minr aan n ver Zijt gij verplicht vroeg thuis vriend, antwoor bankier. Wij het volkomen eens, Ju Wat zegt ge 2 riep hij uit Waar Jawel, mijnheer, maar als gijschrikkelijken vervaldag n laathij trok jachtvest weer aan en les. We zullen uw proces- verbaal om zoudt gij voor dien vervaldag vree- geen geld hebt om klienn beta- s r maand nken en Varpié,? wervoer anre. Zoo niet wat komt het er op aan wanneer wij in riep loop lan volgen... En nu, op weg als zen? len? die al geneugn eener heerlijke en stad rugkeeren? André, Jules! Maakt u klaar, en we onzen tijd goed willen gebruiken. Wij zullen zware sommen moe Wij hebben er, zeg ik u. Wees ongestoor spijsverring gesmaak, Als we toch blijven, merk 1 ot zen middag, var Mathieu. n betalen. Ik vrees, dat kas dit volkomen gerust Het zal morgen nog dacht niet meer het had er althans bankier aan, zou ik zen avond wel op weg! laats dagen een strengen Tracht voor een flink maal zorgen. niet zal kunnen dragen. We mogen al n tijd om naar midlen n schijn aan snelle reis op eenjacht gaan. Winr, door hun zach klaar en We zullen wel honger hebben, na heel niet vergen welk groot gat mejuffer iut zien. Laat ons nu gaan jagen en n vorigen dag. Thierry keur patroon goed. zoele luchtgeslnis, kondign n voormiddag veln en bosschen d'any daarin gemaakt heeft aan niets anrs nken. brave var Mathieu had aan hun s meer, sprak hij, daar naring aan heerlijke Len, doorkruist hebben. We nemen na Ik vergeet het niet, wees daar Lang doorkruisn zij veln, wei- tafel gegen, rwijl zoon André tuurlijk André me ; hij zal Jules bij maar zeker. Maar ik geloof toch n en boschen. Dank aan hun dap- het ambt tafeldienaar vervul. jacht op het warwild, eenige wel- die alles in natuur doetherrijzen en ke nog open is, n i e Maart, dus bin het opjagen het wild helpen. niet, dat dit verschil twee millioen pere honn en aan hun bedrijvige wachr Jules, had, in gezelschap nen eenige dagen, zal geslon. ons strengheid het gure jaargetij vergen.

5 GAZET VAN» V. VAN 22 OCT Nr. 43. SPORT Koopers Autos Wilt gij goed en voorelig bediend worn in uwen aankoop of hersllingen ; wendt u dan bij n officieelen Ford-Agent uwer streek, waar gij ech stukken kunt bekomen. V O 1 T U R E N IN A L L E M O D E L L E N V. 8 en 4 C. LAATSTE MODELLEN CAMIONS 2 en 3 TON Alles in bes voorwaarn. Ook altijd voorzien goe occasie - voituren en camions. VRAAGT DEMONSTRATIES. FIRMA DE WAELE Garage Ford Nieuwstraat, 55, Motocyclisn Voor aankoop uw Motos vraagt het geprezen Merk SAROLEA Lage prijzen en bes condities, bij n Hoofdagent F I R M A M. D E W A E L E Nieuwstraat, 55, Malgem. Bezoekt het keurig Maga \ MODISTE LIMBURGSTRAAT, 4, (aan Sint Baafskerk) GENT TEL DE ALLERLAATSTE NIEUWE MODELLEN. PRIJZEN BUITEN CONCURRENTIE. - ZEER VERZORGD WERK M. COUCKE NOORDZANDSTRAAT, 9, UURWERKEN JUWEELEN GESCHENKEN VAN VERTROUWEN HERSTELLINGEN WAAROM NOG PACHTEN? Indien ge eigenaar kunt worn een huis met wat meer betalen dan uw pacht en dit met maanlijksche stortingen in 10, 15 en 20 jaar. Voorbeeld voor' een huis fr. zoudt u betalen hebben, rugbetaling kapitaal en intrest inbegrepen in 10 jaar 467,50 fr. per maand in 15 jaar 337,50 fr. per maand in 20 jaar 275,50 fr. per maand Voor inlichtingen zich wend«n tot L. CROMHEECKE HET BESTE ADRES 44, ST - JACOBSTRAAT. HOEDEN - MUTSEN - BERETS ALPINS - FANTA1SIE. REGENSCHERMEN - WANDELSTOKKEN - VERMAKINGEN. groots keus r stad. 5 % Verminring voor Oorlogsinvalien en Kroostrijke gezinnen. ZUIDZANDSTRAAT, 4, MOEDERS! SPAART TIJD EN GELD! WaschmachJenen met hand of electrisc hbewogen het geken MERK c FLANDRIA» af 200 fr. Alle machienen gewaarborgd. Ik verkoop op contant en op afbetaling Wilt gij r trouw en aan vooreligs voorwaarn bediend worn, wendt u tot n rechtstreekschen agent Haemerlinck ; 3. Gyssels. 4e rangschikking 1. Huys ; 2. Kaers ; 3. Schepers. R O M M E L SUIKERU EN 5e rangschikking I. Huys ; 2. Hae unassshaaa KOFFIEBRANDF.RU merlinck ; 3. Kaers. Opv. AM AND ENGELS, Statiestr., I I 6e rangschikking I. Huys ; 2. brengt gezondheid in uw tas I Schepers ; 3. Gyssels. en smaakt als er nooit een was! Eindrangschikking I. Huys, 9 p. m 5 min. 59 sec. 4 / 5 ; 2. Schepers, 8 p. ; 3. Kaers en Haemerlinck, 7 p. IN HET STADION TE HEYSSEL 5. Gyssels, 4 p. ; 6. Duerlo, I p. België B - Antwerp (Jun.) 3-4 Achrvolging per ploeg I. Haemerlinck-Gyssels ; 2. Kaers- Roo Duivels - D. F. C. Praag 2-2 Huys ; 3. Schepers-Duerlo, ingeloopen VOETBAL 5 km. in 6 m. 23 sec. Algemeene rangschikking nstandard-liersche 6-2 Nationalen Omnium Rac. Mechelen-Tilleur 4-1 I. Haemerlinck, 22 p. ; 2. Sche- Lyra F. C. Mechelen pers, 20 p. ; 3. Huys, 10 p. ; 4. Kaers, Daring-Rac. Gent p. ; 5. Gyssels, II p. ; 6. Duerlo, Racing Brussel-Antwerp punn. Belgica Egem-Cercle Brugge 1-2 Haemerlinck wordt bij eere Beerschot -Union St Gillis 2-2 ron warm toegejuicht. V E R S T R Y N G E MARKT, 33, Speciale prijzen voor voortverkoopers. Onragenn gevraagd in alle streken. D«noodige inlichtingen bekomen op boven gemeld adres. Dames, blijven haargolven kunt u ongeveer in twee uren tijds bekomen door bemidling het nieuws t WELLA» APPARAAT GEZUSTERS VERSTUYF COIFFEUSEN NOORDSTRAAT, 158, TELEFOON 162 Reeksen 3 ronn (Prijs Friol.) Ie reeks I. Richr ; 2. Arlet ; 3. Leene. 200 m. in 12 sec. 1 / 5. 2e reeks 1. Falck Hanssen ; 2. Micharcj op 1/2 wiel ; 3. Martinetti, 200 m. in 12 sec. 2 / 5. Prachtige reeks met schoone aanval Michard. slecht geplaatst. 3 e reeks 1. Scherens ; 2. Van Egmond op 1/2 wiel ; 3. Sffes. 200 m. in 12 sec. 1 / 5. In laats 30 m. haal poes geken sprong uit. 4e reeks I. Richr ; 2. Van Egmond op I wiel ; 3. Martinetti. 20Q m. in 12 sec. 1/5. 4e reeks 1. Scherens ; 2. Falck Hansen ; 3. Leene. 200 m. in 12 seconn. Opnieuw verbluffen sprong n wereldkampioen op het ein. 6e reeks I. Michard ; 2. Sffes ; 3. Arlet. 200 m. in 12 s. 3 / 5. Gewonnen zonr moei. Finalen Voor 8e en 9e plaats I, Martinnetti ; 2. Leenen. Martinnetti wint na een schoon pogen Leene. 200 m. in 12 sec. hand GARAGE Arth. Baert- Gock AUTOCARS Reizen en uitstappen in alle richtingen met autos 6 tot 50 plaatsen. Bijzonre prijs voor scholen en maatschappijen. LEOPOLD I-LAAN, 7, Telefoon STOOMZAGERIJ GEBROEDERS A. &. O. VERSTRINGE MOLENTJE - lnlandsi.il en Noorsch hout. Alle soorn Triplex, op alle man. Ook t«bekomea goedkoop eiken hout, gezaagd volgens beslling. Vrienlijk aanbevolen. BEST GEKEND DER ST Huis Redouy GRAAF VAN VLAANDERENPLAATS, 10, GENT. Tel (ZUIDSTATIE) HONDERDEN GETUIGSCHRIFTEN. SttSfS N A A I M A C H I E N E N Voor alles wat betreft naaimachienen wen men zich ia volle vertrouwen bij ALF. DE TAEYE & ZOON MARKT, OF GENTSCHE STEENWEG Hersllingen en vergstukken aller merken. of electrisch bewogen. V E R S T R Y N G E TELEFOON 217. [VERSTOPTE NEUS Vele menscb.cn staan eiken margen ep met een verstapn neus. Zq gevaelen zich dan versnufl en hebben misschien een beetje pijn la het hoofd. Hebt gq last n a «It «uvd, M«IB «an In morgen * PO-gez»n«hel<ssnuIf]e. (4 fr. p. daos.) W»EDER POEDER ^» v ^ «et-elt "»poe«ig ber, niest eens flink, a kont weer vrij ra rnlra op ^bs^b" Wendt U voor zeer goed* installatie» TELEFOON 217. Alles wordt geplaatst anr waarborg 1 en met besta marialen aan zeer «oorelige prijzen. Beskken en plans worn zonr verbinnis gratis ver strekt. Vraagt inlichtingen. ALLE HERSTELLINGEN overgroota afslag op lusrs en lampen ' Waar is men best, goedkooptst, en r trouwst bediend? HENRI LEGEIN GOUDSMID EN HORLOGIEMAKER ZUIDZANDSTRAAT. 8, RECHTOVER DE HOOFDKERK TROUWRINGEN, HUWELIJKSGESCHENKEN, SCHOUWGARN1TUREN. RÉGULATEURS, enz VOOR UW ZETELS, TAPIJTEN, EN VLOERBEKLEEDINCEN STOFFEN, BEHANGPAPIER Richt u tot da Groo Magaen WINTERVELODROM VAN GENT. Ron Lombardie. Aan 110 renners werd Zondag morgen 8 ure het vertrek gegeven Ontbraken Binda, Bertoni en Mortano. Reeds in n aanzet waren Brandilla en Canazza weg, doch ze V E R S T R Y N G E < Voor 5e, 6e en 7e plaats I. Van Egmond ; 2. Arlet ; 3. Sffes. Van Egmond vertrekt op kop en slaat een aanval Arlet af. 200 nv in I 2 sec. 1/5. Voor 3e en 4e plaats 1. Falck Hansen ; 2. Michard. Falck Hansen vertrekt uirst vlug aan 300 m. en spijts een schoon opkomen Michard bezwijkt Fransche kampioen. 200 m. in II sec. 4 / 5. Een herkansing het wereldkampioenschap Kopenhaegen. Voor I e en 2e plaats I. Sche rens ; 2. Richr. Een sprint belang. Met Richr aan leiding wordt sprint ingezet. Opnieuw zet Scherens een wip belang en klopt Richr met 10 cent. 200 m. in 12 sec. 2 / 5. algemeene rangschikking 1. Scherens ; 2. Richr ; 3. Falck Han sen ; 4. Michard ; 5. Van Egmond, 6. Arlet \, 7. Sffes ; 8. Martinnetti ; 9. Leene. Scherens en Richr, bein fel toegejuicht doen een eereron. Snelheid juniors 1. Van n Berghe ; 2. smedt ; 3. Carpriaux ; 4. Hermie. Achrvolging juniors K. Kuys sche vervoegt Fred Verhaeghen in 4 m. 4 sec. Ploegkoers 100 km. Ie rangschikking 1.Martin ; 2. bruycker ; 3. Buysse ; 4. Van Ach. 2e rangschikking I / neef ; 2. Raes ; 3. Lanckaert ; 4. Gernaeye. 3e rangschikking 1. Buse ; 2. Mortier ; 3. Verniers ; 4. bruycker. 4e rangschikking I. neef ; 2. Mortier ; 3. Verniers ; 4. bruycker. 5e rangschikking 1. bruycker ; 2. Van Nevele ; 3. cor ; 4. Lanckkaert. '. Alg. Rangschikking I. Raes-Verniers ; op I ron 2. Martin-Van Nevele ; 3. Mortier-Verlinn ; 4. Lanckaert-Van Ach ; 5. Maerns-Alexxanr ; op 2 ronn 6. Buysseneef ; 7. Danneles- Bruycker ; op 3 ronn 8. Buse-Nitzschke ; op 4 ronn 9. cor Gernaeye ; 10. Bonduel-Van Ruysselberghe. amhalen. AKKER E L E C T R I C I T E I T 2/5. BAANKOERSEN. ASCHMACHIENEN af 250 frank met kleeding maakt wel man!... MUTSEN, HOEDEN. HEMDEN. COLS, CRAVATTEN, ENZ. Bes merken! Laags prijzen! CAESTECKER Philipstockstraat, 18, Brugge INTERNATIONALE SNELHEID. Clara WILLEMS i Archikt wern 70 km. verr vervoegd, RANGSCHIKKING Magrelo door Piemonsi en CastiglioVOOR UW GRAFKELDERS EN -ZERKEN ni. Aan km. 163 Granni liepen I. Un. St-Gillis II I 1 AAN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN VELODROMS. Barral en Selli bij, doch ze laats 7 5 I I 2. Daring WENDT U TOT Avondmeeting in het Sportpaleis had bandongeval waardoor Piemon3. Standard 7 5 I I I BERTRAND STANDAERT Antwerpen. si die intusschen ook vervoegd had, 4. Lyra METSER - AANNEMER met Barral weggeraak. Zien dat 8 5. Rac. Mech NATIONALE OMNIUM CAFÉ <BIER» pogingen tot niets zoun ban Liersche NIEUWSTRAAT I e reeks, snelheid, 3 ronn gaf Guerra op 20 km. voor aan6 7. C. S. Brugge I. Kaers ; 2. Haemerlinck op 1 komst. 8. Rac. Gent wiel ; 3. Schepers ; 4. Huys ; 5. R. Bij aankomst wist Piemonsi 9. Belgica Gyssels ; 6. Duerlo. Liefhebbers Kalkoenen, hazen, winnen. 5 I 0. F. C. Mech m. in 12 sec. 3/5. I. Piemonsi ; 2. Barral ; 3. Ri- I I. Beerschot enz. koopt bijtijds «bons» voor d e e reeks Australische achrvol- moldi ; 4. Sello ; 5. Rogarra ; 7. Cip Antwerp I 3 jaarlijksche monsrwilbolling bij Alf. gingpriani ; 8. Firpo ; 9. Gragila ; Tilleur Verstuyf, o p Molentjes-kermis-MaanVallen beurlings af Duerlo, Gys- Sorticata, I 4. Rac Brusse dag, ' t koat slechts 2 frank p e r peleton. sels, Kaers, Schepers, Huys. Haemerlinck wint met 36 m. op TOULON - NIZZA EN TERUG. Huys en anren in voormed ori. Mauclair ; 2. Galaau ; 3. Mil. hières ; 4. Vietto ; 5. Fayolle. 3e reeks Punnkoers, 18 ronn. Indien U zinnens zijt een auto t e koopen of verwisselen, komt Lapebie ih ron Frankrijk. Iq rangschikking 1. Schepers ; 2. zien naar onze groo ntoonslling. D e groots keus. Na Chocque werd Lapébie, kamgyssels ; 3. Kaers. Prijzen buin konkurrentie. Altijd 4 0 tot 5 0 autos beschikbaar. 2e rangschikking I. Haemerlinck ; pioen Frankrijk opgenomen in d e meest geken merken. Verkoop m e t waarbork o p faktuur. Fransche ploeg voor ron 2. Huys ; 3. Duerlo. Frankrijk e rangschikking I. Kaers ; 2. AU PHENIX EIERMARKT, 3 innnaï Verjaagt die onheilspellen schaduw! ZADEN Da besta Hof- Groenn ea Bloemenzan verkrijgbaar in volle vertrouwen bij e RICHARD WILLEMARCK-LASOEN Duldt dien «stroomverslinr» in Uw huis niet! Hij NIEUWSTRAAT, 34, selt het licht waarop U recht hebt, zulks tot groot nael Uw geldbeurs en Uw oogen. Vertrouwt OPGEMAAKTE KLEEDEREN voor kinren Meisjes en Knechn Photomer; hij bewijst dat een zoogenaamd «goedkoope» lamp tientallen, ja zelfs honrn franks aan nutloos verbruikn stroom doet verspillen, rwijl een Philips Arlita eerlijk het maximum licht geeft voor een verbruik dat strict overeensmt met het aangedui wattage. PHILIPS MINDER STROOM photomer met photoelektrisch? cel is een wenschappelijk instrument, Jat het stroomverbruik eene.r lamp controleeft en hoeveelheid werkelijk licht» meet die ze geeft voor het aangedui Wattage. Hij vergelijkt ook achreenvolgens twee willekeurige lampen omtrent hun verbruik en hun lichtrenment. LITA BELGISCH FABRICAAT TER L I C H T! Specialiit Doopgerief en Kinrbunsels, enz. Hemn, Bérets, Cravatn, Normalen- en Jersey kosturaen. SAAJETTEN - ARTIKLU-.N Specialiit Marinekottumen. DE JONGHE - HILLEGEER WOLLESTRAAT, 31»-31«BKUGCK TELEFOON 32.61K

6 Uit Sleydinge. SANDERUSKINEMA. ze week krijgen wij een puik programma zien. lang verwach prachtfilm Metro-Goldwyn Maatschappij «JENNY-LIND» met beroem vertolkers Grace Moore en Arfdré Luguet die allebei vermaar figuren in n tooneelwereld, za vertoond worn. 't Is een aangrijpen film, ro man een leven, die eindigt met overwinning een aanhoun elmoedige lief, in het liefelijke tijdperk, toen vrouwen crinolienen en lange haarkrullen droegen. Genoeglijke lieren, zooals het vroolijk refrein «Regimentsdochr» Donizetti en het groot lied Norma uit n opera Bel lini, geven een bijzonren luisr aan zen film, en worn gezongen door lieve artis Grace Moore, prima donna n opera New-York. 't Is een film vol verrukking en aandoening. Hij is gansch gesproken en gezongen. Als bijfilm Als hond waakt, of diensn die een getrouwe hond aan meesr kan bewijzen., Kinren toegelan. vertooningen beginnen n Za rdag, Zondag en Maandag avond, om 6.30 u. en n Zondag namiddag, om 3 ure. Voor uwe benoodigdhen ELECTRICITEIT - LUSTERS RADIOS Alle Keukengerief, Verlak en Gegaliseer casserollen, waschvan, enz. OLIE EN WAGENSMEER WENDT U TOT MACHARIUS TERMONT DORP, 39, SLEID1NGE Laats nieuwighen en goedkoope prijzen. TWEE ECHTE SPORTMANNEN. strae met een auto sportliefhebbers naar Gentsche pis om er presstaties onzen dorpsgenoot en an re assen bij wonen. Onr jonge liefhebbers bevonn zich August Groo en Neleken Buysse die ook nog sportgezind nietgenstaan ze reeds meer dan vijftig lenn achr n rug hebben en misschien wel zestig ook. Als nu koers gedaan was gingen Waarschootnaren naar n auto om huiswaarts keeren. Maar wie niet afkwamen was August en Neleken. Seffens ging een speurbriga zes man op zoek in café's in het ron, doch vergeefs, zoodanig dat er beslon werd zonr hen rug keeren, ze konn immers niet blijven wachn. Toen mannen nu op het Rabot, halfweg Gent-Waarschoot, rechtover fabriek «Bergougnan» gekomen waren zagen ze August en Neleken daar marcheeren. auto viel stil en seffens allen daaruit om hun twee verlane makkers begroen. ze verklaarn dat zij hunnen weg niet meer wisn en n auto riiet meer gevonn hadn en zij hadn dan maar, zonr veel tijd verliezen beslist n weg (3 uur gaans) voet af leggen. Of er gelachen werd! twee voetgangers sprongen dan maar seffens in n auto en zoo kwamen zij toch wat vroeger huis dan zij geschikt hadn. Ein goed, alles goed. Uit Waarschoot ST-GHISLENUOMMEGANG. Verlen week gaven wij een lang historiek over wijdvermaar en eeuwenou begankenis genaamd StGhislenusommegang. ze begankenis r eere ónzen patroonheilige St-Ghislenus oogst ver len Zondag een overgroon bijval. In al missen werd er een gelegenheidssermoen gehoun. Na iere mis gingen duizenn geloovigen n zegen en bidn voor het uitgesl borstbeeld n geliefn heilige. Elkeen gaf offerpenning of ed licht brann. Wat wordt dien volksgeliefn heilige hier toch vereerd. Welk treffend bewijs n diepen godsdienstzin ons volk! s namiddags was het nog wat an rs. Van vóór één uur was het een stroom naar kerk, uit alle hoeken en kann kwam menig toegevloeid, zoodanig dat onze groo kerk proppensvol zat toen geeslijkheid -onr het gelei Eerw. Heer Pastoor Bogaert met kruis en vaanls voorop n stoet in beweging zet. Die menschenzee schatn was onmogelijk. En niet alleen inwoners r parochie waren het die n ommegang me n, maar tal vreemlingen wern er in opgemerkt. En zulks duur heel n namiddag tot zelfs in n lan avond en dat zal zoo voort duren tot hen Zondag waarop octaaf St-Ghislenus* geslon wordt. HENGSTENKEURING. ONDERSCHEIDING. Wij vernemen met het mees genoegen dat sympathieke landbouwer Vital Vereecke Zomergem, Langeboeken, ze gekendqj hengsnhour welke ook alhier niets dan vrienn lt, op hengsnkeuring, welke ^verlen Dinsdag gehoun werd Eecloo, drie hengsn heeft aangebon welke allen gekeurd, daarenboven heeft' hij met een jongen hengst n 2n prijs behaald genover ou medingen hengsn. P roficiat Vital! Ou Stokerij Verlen Zardag reed André Ver- Uit Hansbeke Onze kermis is voorbij en dank het aangenaam wer was er een groo n toeloop volk. Zondag avond werd er vastgesld dat er drie rijwielen verdwenen waren ; ze wern lar ruggevonn in een gracht naast n spoorweg. politie is op het spoor r schuldigen. Een zeer jammerlijk ongeluk heeft onze kermisdagen beneveld ; oze sympathieke briefdrager, August Langeraert, werd Dinsdag voormiddag gevat door een zwaren vrachtauto en werd met gebroken bil en schour naar woning gedragen. Alle Hansbekenaren hebben er spijt in want August was een voorbeeldigen Driefdrager, en var een zeer talrijk kroost. Philibert Hoorebeke OPVOLGER EDGARD TIJTGADT Brugschestraat, 21, Eecloo. Tel. 134 Specialiit r geken Ou Eecloosche Genevers «BESTEN» en «EXTRA» een vin verroeren of ze sprongen er als bezenen na, hetgeen voor gevolg had dat er soms prachtige jachn uitgelokt wern tot voldoening het publiek. Zoo kwamen Buysse, Verselr, en Wilems met nog eenige anren in n sprint elkanr men. Verselr wom hem prachtig vóór Buysse en Willems. uitslag was dus I. Loontjes ; 2. Gillis ; 3. Verselr ; 4. Buysse ; 5. Willems ; 6. Blomme ; 7. Van Vel. Van Hecke St-Lau reins reed ook relijk goed en bleef tot aan het ein bij n groep, doch kon zich in n sprint niet klasseeren maar was toch 9< Hij gevoel zich niet best in n aanzet, zoo verzeker hij ons. Er was veel volk en inrichrs waren in hun schik! Ook Vinrhou had er nog een koers plaats voor beginnelingen. Daar start onzen favori Crappé Waarschoot maar zagen hem niet in n uitslag en nken dat hij ongelukkig zal geweest. Het was Henri Wispelaere Zomergem die er prachtig won. Er waren 3 1 renners opgekomen. Van aan n aanzet werd er fel geren. plaatselijke renner Clemens ed een prachtige koers en werd door eenier opgemerkt, alsook Smet. Snoeck ontsnap en behield geduren 4 ronn meer dan een halven minuut voorsprong. Tegen het ein is hij ingeloopen door Wispelaere die verdiend gewonnen heeft. seds sympathieke oud-kampioen Maurits Waele regel aankomst. uitslag 1. Henri Wispelaere, Zomergem ; 2. Snoeck, op 22 n v ^ 3. Teirlinck ; 4. Gillis ; 5. Willems ; 6. André Smet ; 7. Walsche ; 8. Vai^ Vooren ; 9. Coppens. VOETBAL. Leve F. C. Grasschotrs, hip! hip! hoera! Dat was kreet die men Zondag hoordq St-Laureins. Niet verwonren, want mannen kapiin Claeys hadn ze Warland-Ouman met ledige hann 'n buis 4-3 naar huis gezonn. Het was dus maar relijk dat ze jubbeln Sin-Laureins. Toen om 2 ure. scheidsrechr ploegen in het veld riep. Tamelijk veel sportmannen hadrver aan gehoun n bitsigen kamp die voorzien was dichtbij volgen. BERICHT. naamlooze vennootschap «MEETJESLANDERS EIGEN HIUS» Eekloo, credietmaatschappij voor het bouwen Werkmanswoningen, welke 635 ontleenerg lt en circa (twaalf miljoen kapitaal) leeft uitgeleend, slt zich n diens werklien en minbegoe personen, tot 't jouwen woonhuizen. Van in n aang wordt het doel Voor alle inlichtingen zich' bevragen r Zwaluwen bestormd en onr het ïokloo. Molenstraat, 46, en voor Malgem >ij Mr. H. Vermast, notaris en Mr. OmerVan kruisvuur genom(en. Kapiin Claeys Bruaene, hoofdklerk. Nieuwstraat, Malonrscheid zich het meest in n gem. aanval met haarfijne, zuivere passen naar buinspelers die dan ook hachelijke stonn weeg brengen voor vijanlijke doel. Eenige schon worn gelost doch zonr doel. Af en toe komen Warlanrs ook eens WIELRIJDEN. naar ons doel kijken maar ons felle Verlen Zondag waren het meer- bakpaar stuurt ze seffens rug en enel onzer beginnelingen aan n brengen het ler bij hun kapiin, die slag Kaprijke (Hoog). Van in niet aarzelt na 1 0 minun spel n beginne werd er duchtig doorge- nummer I binnen zenn. Dit doel wakkert onze; mannen nog rappelt. Van Vel Bentille n Blomme Eekloo onrschein meer aan en moedig trekken ze rug ich het meest aan leiding. Er n aanval, opgezweept door talmoesn 8 ronn afgelegd worn rijke supporrs. Uit St-Laureyns en Omstreken 5 Km. dus zamen 40 Km. MEETJESLANDERS ABONNEERT U OP DE eers ron waren nog allen samen. «GAZET VAN» Doch toen twee ron hlaverde KATHOLIEKE VLAAMSCHE STRIJDER wege was ontsnap n jeugdigen VAN DE TOEKOMST Hollanr Gillis en nam alras een merkelijken voorsprong, toen op viertroepeninkwartiering. ron Loontjes Ursel ook n Verlen week Vrijdag kreeg ons groep ontliep en heftig kwam opzetn, gemeenbestuur op 't onverwachts toen n slot Gillis niet meer kon bevel, tot het inkwartieren 3 offi- weerstaan en bezweek voor overcieren en 52 manschappen, het macht en alzoo werd Loontjes bij regiment grondverweer gen 6 rond bijgehaald en in... sek geluchtschepen, welke volgens jaarlijk- lan. Dan kwam Loontjes zegevierend sche gewoon komen schiet- ers over meet gebold. moeoefeningen Midlkerke hier een dige Gillis kwam twee en,ed een nacht uitsliepen, alvorens zich naar heele prachtige koers, maar was er wat hunne kazerne Vilvoor bege- vroeg onr getrokken en moest gedane krachtinspanning in 't laatven. Daar hun kanonnen langsheen s bekoopen. In groep zan groo baan nabij het dorp opgesld drie groo favories elkaar beloewaren verwekn zen nog al ren, diewaren Buysse, Verselr, en nieuwsgierigheid r voorbijgangers. Willems. Geen enkele r drie mocht Ons srk spel zal toelan voor rust nummer 2 netn, langs kapiin Claeys. En rust komt met 2-0. Na rust ziet men seffens dat Zwaluwen het gemeend opnemen en aan puntjes nken... en aan hun leirsplaats... Zoo krijgen we zeer schoone aanvallen zien ze jongens en zoo wordt het 2-1. Nauwelijks is het ler aan 't rollen of Sint-Laureins is verwoed n aanval waardoor een hands voortspruit in gevaarlijke zone. ze wordt door André Blomme als een kanonbal in netn gezonn. (Gelukkig dat het op dat keperken niet was, hé, André) En zoo is stand 3-1. Nog geeft Warland het niet op en nu worn onzen letrlijk bestormd en onze keeper moet verscheine malen hanlend optren om heiligdom ongeschonn bewaren. Door het danig PRIJS FRANK PRIJS FRANK RECHTSTREEKS AGENTSCHAP VOOR GANSCH DEN OMTREK DER WERELDBEROEMDE AUTOMOBIELEN RENAULT VOITUREN EN CAMIONS ALTIJD DE SCHOONSTE OCCASIE VOITUREN IN AAN ALLE PRIJZEN. HET GOEDKOOPSTE WERK VOOR HERSTELLINGEN. Ph. Van Put-Noë GARENSTRAAT aandringen wen zwaluwen hun twee punt netn. Nog blijven zij verwoed aanvallen ; op een zeer gevaarlijken aanval bekomen zij penalty die zij echr hoog boven zenn. Het ein nart snel en onzen bedreigen weer het anr kamp ; op eens krijgt kapiin Claeys n bal skken, twee, drie man dribbleert en onhoudbaar nummer 4 binnenzendt. Onze supporrs jubbelen. Zij kunnen hun eigen oogen niet gelooven en toch is 't zoo! Warland valt verwoed aan ; onzen voelen n druk en trekken voorzichtige rug en zoo weet Warland kort voor het ein hun achrsl met één verminren. stand is nu 4-3 in het voorel r onzen. Nog eenige werzijdsche aanvallen waardoor nog een krakeel voorspruit tusschen Cenr-Half Blomme gen een r Zwaluwen, en Blomme moet het veld verlan daartoe aan gemaant door n scheidsrechr. Enkele oogenblikken nadien wordt het ein geflon met een schoone, glansrijke overwinning F. C. SintLaureins. spelers! Kapiin Claeys dient vooral genoemd voor. prachtig optren vier goals nam hij er drie op actieij! Dat is over-prachtig! Hij was veruit bes man 't veld. buinspelers waren goed, en beginen hun plaats goed behoun. binnenspelers waren niet mis en kwen zich goed hun taak. half-backs waren bijzonr goed en André Blomme werd bijzonr opgemerkt. Door machtig en juist shotn is ook hij een prachtspelers ; krachtig bouw, taai uithoudingsvermogen, zou hij kunnen een zeer goe speler worn. Hij nam dan ook n strafschop voor zich die hij als een kanonbal in netn ed vliegen, die Warlands keperen ed huiveren! Ook backs en n. keeper levern prachtig werk. In een woord, allen hielpen me voor ze glansrijke overwinning. En zoo is algemeene rangschikking veel veranrd. Warland aan leiding met 8 punn ; daarna onzen met 7 punn! Is'dat niet prachtig! 'k Geloof het wel! Dan komt Ou Barreel met 7 punn gelijk! En Zondag moen onzen er naar toe! Wat zal dat worn? Warland versloeg hun met 5-1. Maar wij vragen zooveel niet. Een nip overwinning of... puntjes elen en we hoogst vren. Maar breng ons overwinning! En dan... ziet ge nog veel ploegen voor u het onrspit lven. Goe reis! Veel en geluk! En puntjes elen of winnen... en dan mogen we vlaggen! EEKLOO. TEL meesrs in het vak gebruiken bij het mmen geen brutaliit. Het dier gehoorzaamt n slot op een woord of een gebaar. Nu en dan wordt legen verspreid, dat men dieren zou een verdoovingsmidl toedienen. Een kenner antwoordt hierop, dat leeuwen en tijgers zeer lui. Moesn zij nog verdoovingsmidlen ontgen,ze zoun gewoonweg niet meer plaats krijgen. dieren vooral gevaarlijk wanneer zij schrik hebben. Wanneer mmer zelf schrik heeft, wordt hij onmogelijk. dieren wen het aanstonds en nemen overhand. Honn en katn ook voelen ook zeer wel, wanneer iemand bang voor hen is. Het komt er vooral op aan een zeker vertrouwen doen ontstaan, een zekere genegenheid. Dat zulks niet onmogelijk is, blijkt uit het volgen feit een mmer werd in kooi door een oud kwaadaardig beest aangevallen. Jonge leeuwen echr sprongen toe om hun meesr verdigen. mmer moet dikwijls onrvinn, dat dieren, waarmee hij zeer vertrouwd was en gemakkelijk omging, toen ze jong waren, met n ourdom dikwijls kwaadaardig worn en totaal onhanlbaar. Maandag, 23 October, Bouchou (Meuleken) 400 fr. prijzen, pald, en een trui «Nieèuwsblad». Start om 1.30 ure (stipt). VOOR UW TEEKENGERIEF IS HET BESTE ADRES GHISLENA STANDAERT STATIESTRAAT, 42, Misschien binnen enkele oogenblikken kunt Passerdoozen in alle prijzen, Zwé'a, gij een ongeluk veroorzaken, kan er u zelf Winkelhaken, bes papier, Potloon een ongeluk overkomen, kan uw hui» afen alle anre benoodigdhen. brann! 1! Al dit gevaar kan vermen worn in gevolgen met u lan verzekeren aan machtige maatschappij t «HELVETIA» Zwitsersche maatschappij verzekeringen gen ongevallen, burgerlijke verantwoorlijkheid en op het leven. BESTUUR VOOR BELGIË ST-MICHIELSSTRAAT, 28. BRUSSEL «HELVETIA BRAND» BESTUUR VOOR BELGIË VAN DYCKLEI. 35, ANTWERPEN Voor alle inlichtingen wendt u in volle vertrouwen bij EMILE THYS Agent voor Malgem en omstreken, alsook voor Zeeland (Holland) NOORDSTRAAT (molentje) ROOFDIEREN TEMMEN DE WARE TEMMER HEERSCHT DOOR WILSKRACHT, GEDULD EN ZACHTHEID Wanneer men n mmer, moedig en vo 1 vertrouwen ziet bewegen midn twintig leeuwen, dan krijgt men n indruk, dat er een innige vereeniging kan ontstaan tuschen n mensch en die groo roofdieren... nochtans zal men, wat n persoonlijken omgang betreft, niet al zeer vertrouwen op dien indruk. mmer, omringd door wil dieren, doet ons nken aan Adam in 't paradijs of aan Orphus, die volgens het verhaal dieren bekoor en betoover door zoetd tonen r muziek. Waaraan kunnen we macht toeschrijven, die een mmer over dieren heeft? Eerst en vooral is er geduld noodig Benk dat een goed uitgevoerd nummer duizendmaal, ja, zelfs tweeduizend maal vooraf herhaald werd. Ook is er een groo lief tot dieren noodig. ech mmer is meest altijd bij dieren. Hij kent hun verlangens, hun gevoelens. Hij verstaat hun brom men of brullen, hij begrijpt wat ze zeggen willen. Hij weet wanneer hun woe echt is of geveinst. Soms tren dierenbeschermers op gen vertooningen, welke met dieren gegeven worn. ze nochtans moen onrscheid maken er bestaat een hemelsbreed verschil tusschen ware mmers en barakspelers, die onr brutaal lawaai een ergerlijke vertooning geven. Tal cirkusbestuurrs hebben gemeend, dat men het publiek moest verbluffen door een vertooning woen leeuwen of dreigen tijgers, midn zweepslagen en revolverschon. Maar het publiek begint beren smaak krijgen, het slt meer belang in vertooningen en Zondag is er Caprycke nog een werkzaamhen die bewijs leveren koers voor beginnelingen met 300 fr. geduldige volharding en vens prijzen. zachtheid en genegenheid. MARKTEN. 15 Oct bor 1 7 a 19 ; eieren 71 a 73 centiemen. Veemarkt geslon Oct. Veemarkt. 4 stieren, op voet 4-5, geslacht ; verk. 4 ; 191 ossen, , gesl ; verk. 178 ; 207 vet koeien, , gesl ; verk. 182 ; 213 vaarzen ; gesl ; verk. 202 ; 213 melkkoeien, , verk AALTER< 18 Oct bor ; eieren ; 50 viggens GENT. 1 8 Oct. Veemarkt. 9 groo ossen, 377 jonge ossen, 418 vaarzen, 204 koeien, 102 stieren, 315 kalveren, I 286 varkens, 205 schapen, 10 lammeren, 3 gein. Prijs op voet het kilo ossen en vaarzen ; koeien ; stieren ; kalveren 7-11 ; varkens schapen 3-4 ; lammeren 5. KORTRIJK. 16 Oct. Tarwe bloem 108; ; inlandsche zemelen 55 ; gor zem. 55 ; bor ; eieren 0.65 ; turksche tarwe plata ; cinquantino 56. Veemarkt. Getal dieren 293 ; midnprijs levend 123 koeien 4 ; I 12 vaarzen, 5.50 ; 16 stieren 4.75 ; 42 ossen VLASMARKT bedrijvigheid op vlasmarkt blijft aanhoun in haar normalen gang. vraag blijft aanhoun voor lage wit vlassen, midnsoorn en allerbes vlassen, ze laats besmd voor Engelsche spinnerijen. Alhoewel prijzen tusschen kooper en verkooper nog al betwist worn, blijven ze laats vrijwel vast ; nietmin is een lich verminring waar nemen. Gentsche spinnerijen nemen het hoogst nodige af ; hier en daar wat vraag in midnsoörn.voor Frank rijk lt men weinig vlasafval, rwijl er door Engelsche spinnerijen enkele orrs in allerbes vlassen, die n maximumprijs 2100 fr. baal niet overtreffen, gegeven worn. Voor Duitschland lich levering afval vlas. Voor markt r klodn schijnen prijzen willen dalen en aanvragen wat verminrd. noeringen volgen veldroo baal 550 tot 600 fr. ; voor blauw vlas 500 tot 525 ; wit vlassen Leieroo 600 tot 725 ; twee soort 725 tot 850 ; eers soort 875 tot fr. ; kettingsoorn tot fr. ; allerbes vlassen, besmd voor Engelsche spinnerijen 1800 tot 2100 fr. ; vuile klodn 1.50 tot 2.25 ; naturen 2.25 tot 3.75 ; kammerlingen 3.75 tot 4.50 en vlas r Leie 0.30 tot 1.25 fr. KUREGEM. Te koop gesld 134 stieren 3.90 tot 5.70 het kilo op voet ; ossen 5 I tot 6.30 ; koeien tot Totaal 2003.

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Refrein. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist ren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Thema: Jezus hand in je leven Zingen: ELB 413 Lichtstad met uw paarlen poorten 1. Lichtstad met uw paarlen poorten, wond re stad, zo hoog gebouwd, nimmer heeft men op de deze aarde ooit uw heerlijkheid

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Stilte [voor persoonlijke voorbereiding]

Stilte [voor persoonlijke voorbereiding] Liturgie 31 januari 2016 Avonddienst Welkom en mededelingen [ovd: Martin van den Hoorn] Ps. 100: 1 t/m 4 OB 1.Juich aarde, juich alom de HEER', dient God met blijdschap, geeft Hem eer; komt, nadert voor

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3 Ps. 129 : 1, 2 en 6 OB 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen.

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

LES 13. Oorlogen, oorlogen en nog eens oorlogen. Lees. Lees "Oorlogen, oorlogen en nog eens. Schrijf de power text op een kaart of een

LES 13. Oorlogen, oorlogen en nog eens oorlogen. Lees. Lees Oorlogen, oorlogen en nog eens. Schrijf de power text op een kaart of een LES Oorlogen, oorlogen en nog eens oorlogen Heb je wel eens ruzie gehad? Misschien heb je geschreeuwd tegen je broer of zus. Of was je boos op iemand op school. Of misschien heb je twee mensen zien vechten.

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Efeze 2 vers 1 t/m 10 Psalm 103 vers 6 Gezang 186 vers 1, 2 en 3 (Bundel 1938) Psalm 102 vers 10 Psalm 107 vers 6,10 en 16 Gezang 217 vers

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent

Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orde van de dienst Hervormde gemeente te Borculo zondag 1 december 2013 eerste Advent Orgelspel Woord van welkom De eerste kaars wordt aangestoken Zingen: LB Lied 287 - Rond het licht dat leven doet 1.

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. R.R. Eisinga (Bergambacht)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. R.R. Eisinga (Bergambacht) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. R.R. Eisinga (Bergambacht) Schriftlezing: Lukas 12 vers 13 t/m 34 Jakobus 4 vers 13 t/m 17 Psalm 97 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 31 vers 12, 17 en 19 Lied 336 vers

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid

Liturgie Een hele nieuwe hemel Een hele nieuwe tijd Een hele nieuwe aarde Vol gerechtigheid Liturgie 11-10-2015 Ik zit op het puntje van m'n stoel Het is zo spannend En ik ga op m'n tenen staan Ik ben verlangend Naar die ene grote dag Dat ik Hem ontmoeten mag O o o het is zo spannend Een hele

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 voorganger: organist: koster: ds. Gert Kwakkel dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Peter Stravers 1 SAMENZANG voor de dienst In Bethlehems dreven 1. 't Was

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Luisteren naar God Voorganger: ds. H.L. Versluis Orgel: Simon

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen Nieuwe Liefde Viering Zondag 22 maart 2015, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Naamloos schooiert liefde langs de wegen Aan deze dienst werken mee: Voorganger: Bart Starreveld Pianist/organist: Henri Heuvelmans

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 23 Psalm 103 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 79 vers 4 en 7 Lied 150 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 105 vers 5 Psalm 134 vers

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. H. Vreekamp (Epe) Schriftlezing: Ezechiël 34 vers 11 t/m 16 Johannes 10 vers 11 t/m 16 Lied 884 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Johannes de Heer) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 7 Psalm 138 vers 1 Psalm 1 vers 1 en 2 Psalm 19 vers 4 en 6 Gezang 326 vers 1, 2, 4 en 5(Liedboek) Psalm 119 vers 56, 57 en 83

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie