INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/"

Transcriptie

1 Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/ INHOUD: Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 2100/ 7000/ 11000/ DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE Betrokken functionarissen/afdelingen Aanvraag Klantmap Aanbieding Overeenkomst retour Samenstelling audit team Opdrachtverstrekking lead-auditor Vooronderzoek Tekortkomingen Rapport vooronderzoek Implementatie audit bestaande uit veldonderzoek en kantooronderzoek Observaties, Niet kritieke tekortkomingen en Kritieke tekortkoming Rapportage Beoordeling Coördinator Certificatiebeslissing Controle audits Speciale audits Sancties Schriftelijke waarschuwing / Extra toets Schorsing Intrekking Nietig verklaring Klachten Beroep Geschillen BIJLAGEN 14 Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 1 van 14

2 1 DOEL Het doel van deze procedure is het vastleggen van het auditproces voor (multi-site) audits en aanvullende informatie geven hoe Alfa bureau voor certificering om gaat met het certificatieproces. 2 INLEIDING Het proces om te komen tot het verstrekken van een certificaat wordt beschreven in onderliggende procedure. Hierbij zijn de uit te voeren activiteiten steeds in delen geknipt zodat per deel is vastgelegd welke activiteiten hier worden uitgevoerd. 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen Voor de uitvoering van de in deze procedure beschreven werkzaamheden is de directeur en certificatiemanager van alfa bureau voor certificering bv volledig bevoegd. De coördinatoren van in deze procedure genoemde schema s, de (lead)-auditoren en secretariaat hebben een adviesbevoegdheid betreffende deze procedure. 3.2 Aanvraag Indien een potentiële klant een offerte wil aanvragen kan hij dat op verschillende wijzen doen. Via de website middels het digitale meldingsformulier Offerteaanvraag of telefonisch. Het bedrijf is verplicht bij de aanvraag de lopende vaktechnisch relevante strafrechtelijke sancties aan alfa bureau voor certificering bv te melden. alfa bureau voor certificering bv houdt een verzoek tot certificering of hercertificering aan of weigert deze als: - de verzoeker reeds eerder is gecertificeerd, maar waarvan dat certificaat (nog) is geschorst of ingetrokken en de redenen voor deze schorsing of intrekking niet zijn opgeheven; - de verzoeker om of houder van het certificaat de belangen van de certificatie instelling ernstig heeft geschaad, of; - de verzoeker om of houder van het certificaat betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, of; - de certificatie-instelling er van op de hoogte is dat de verzoeker: a) in staat van beschuldiging is gesteld van en (nog) niet is vrijgesproken van valsheid in geschrifte in directe relatie met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt of b) in de afgelopen twee jaar onvoorwaardelijk is veroordeeld voor valsheid in geschrifte in directe relatie met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. Na het invullen van het offerteformulier wordt aan de hand van de tijdstabellen, de gewenste scope en de te certificeren normen het aantal mandagen bepaald voor de aanbieding. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Excel spreadsheet waarmee eveneens de mogelijke kortingen mee zijn te bepalen. 3.3 Klantmap Door het secretariaat wordt een digitale klanten map aangemaakt. Alle documenten die betrekking hebben op deze klant worden hierin opgeslagen. De klant map is in dit stadium toegankelijk voor kantoor, het management en de coördinatoren. Na ontvangst van de overeenkomst (zie 3.5) en de samenstelling van het audit team (zie 3.6) krijgt het auditteam de benodigde documenten uit de klant map per toegezonden. Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 2 van 14

3 3.4 Aanbieding Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Overeenkomst retour Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Samenstelling audit team Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Opdrachtverstrekking lead-auditor Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Vooronderzoek Als eerste stap van het auditproces wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de lead-auditor. Het vooronderzoek wordt indien mogelijk bij de klant op locatie uitgevoerd. Ter plekke wordt een rapport van het vooronderzoek gemaakt. Het vooronderzoek bestaat minimaal uit: Kennismaking met de sleutelfiguren van de organisatie en van het te auditen systeem Documentatiebeoordeling, beoordeling procedures zoals noodzakelijk voor het behalen voor het procescertificaat, beoordeling of kwaliteitssysteem en/of veiligheidssysteem voldoet m.b.t. het gevraagde procescertificaat. Indien dit niet het geval is dan zal extra audit tijd noodzakelijk zijn om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de minimaal gestelde eisen vanuit het betreffende protocol. Eventuele rondleiding door/langs de werkplaats/werkplekken Vaststellen van definitief aantal boormeesters (2100)/ Kwaliteitsverantwoordelijke personen (7000), aantal projectleiders (11000) en aantal bemaling kritische functies (12000). Tijdens het vooronderzoek wordt beoordeeld of het systeem dusdanig operationeel is, dat de klant klaar is om ge-audit te worden. Indien dit het geval is dan wordt aansluitend de implementatie audit uitgevoerd of wordt er een aparte afspraak voor gemaakt (maximaal 6 maanden na uitvoering van het vooronderzoek). In overleg met de klant wordt dan de auditplanning opgesteld. Een kopie van de auditplanning wordt verstuurd aan het secretariaat die deze opslaat in de klantmap. Is de klant niet zo ver, dan zijn er tekortkomingen. Deze tekortkomingen worden (mondeling) toegelicht. Indien tijdens het vooronderzoek blijkt dat de doelstellingen van de audit onhaalbaar zijn of dat er een onmiddellijk dreigend risico aanwezig is wordt dit aan de klant gemeld en door de lead-auditor ook aan Alfa. Indien mogelijk worden er direct maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen kunnen bestaan uit wijziging van het auditplan, wijziging controle doelstellingen of de reikwijdte van de controle of beëindiging van de audit. De lead-auditor brengt verslag uit van de genomen maatregelen aan Alfa Tekortkomingen Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Rapport vooronderzoek Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Implementatie audit bestaande uit veldonderzoek en kantooronderzoek Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 3 van 14

4 De audit wordt conform het auditplan op de geplande datum/data door het auditteam uitgevoerd. Tijdens de audit wordt de implementatie van het systeem geverifieerd. Dit wordt op de bedrijfslocatie(s) en op één of meerdere projectlocatie(s) uitgevoerd. Alle eisen die in de BRL beschreven staan worden beoordeeld. Bij voorkeur vindt voordat het kantooronderzoek wordt uitgevoerd een veldbezoek plaats. Het veldbezoek bestaat uit de volgende onderdelen: - Openingsbijeenkomst; - Verificatie van de toetsbare normelementen bij het veldwerk; - Door een beoordeling of de kwaliteitsverantwoordelijke persoon of werkvoorbereider voldoen aan de aan hun functie gestelde opleidings- en ervaringseisen (7000); - Door een beoordeling of de kwaliteitsverantwoordelijke persoon of werkvoorbereider de hen toegewezen taken uitvoeren conform de eisen van de BRL en het protocol of de protocollen aan die taken stellen (7000); - De certificatie-instelling toetst het functioneren van elke projectleider die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij het bedrijf, inclusief uitzendkrachten, exclusief stagiaires (11000); - De certificatie-instelling rapporteert per projectlocatie welke onderdelen van dit certificatieschema getoetst zijn en wie van de betrokken projectleiders getoetst is of zijn (11000); - Door een beoordeling of de uitgevoerde handelingen op locatie voldoen aan de eisen die de BRL en het protocol of de protocollen daaraan stellen; - Evaluatiebijeenkomst. 2100: Het aantal veldbezoeken is afhankelijk van het aantal boormeesters die bij de start van het certificatieonderzoek aangemeld zijn. 7000: De organisatie meldt alle werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen aan bij alfa bureau voor certificering bv. Bij het initieel certificatieonderzoek worden alle aangemelde werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen beoordeelt op de protocollen waarvoor deze zijn aangemeld. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon wordt op de uitvoeringslocatie beoordeeld en de werkvoorbereider op kantoor. Alfa bureau voor certificering bv refereert in de rapportage specifiek naar de projectdocumenten die inhoudelijk zijn beoordeeld. Het aantal veldbezoeken is afhankelijk van het aantal kwaliteitsverantwoordelijke personen die bij de start van het certificatieonderzoek aangemeld zijn. Indien een organisatie een initieel certificatieonderzoek aanvraagt teneinde gecertificeerd te worden voor zowel protocol 7001 als protocol 7004, kan het initieel certificatieonderzoek zich beperken tot de eisen die van toepassing zijn op protocol Indien een organisatie die in het bezit is van een geldig certificaat waarop protocol 7001 is vermeld, tevens een vermelding voor protocol 7004 op zijn certificaat wil hebben, kan Alfa bureau voor certificering bv deze vermelding op certificaat opnemen zonder een initieel certificatieonderzoek uit te voeren : De organisatie meldt alle projectleiders aan bij alfa bureau voor certificering bv. Bij het initieel certificatieonderzoek worden alle aangemelde projectleiders beoordeelt op de scopes waarvoor deze zijn aangemeld. De projectleiders wordt op de uitvoeringslocatie beoordeeld. Alfa bureau voor certificering bv refereert in de rapportage specifiek naar de projectdocumenten die inhoudelijk zijn beoordeeld. Het aantal veldbezoeken is afhankelijk van het aantal projectleiders die bij de start van het certificatieonderzoek aangemeld zijn : alfa bureau voor certificering beoordeelt alle vereisten uit dit certificatieschema. Hierbij vindt de beoordeling op alle bedrijfsonderdelen(afdelingen) en daarnaast, indien van toepassing, ten minste op Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 4 van 14

5 twee vestigingen/kantoorlocaties plaats. Het aantal te onderzoeken projecten en projectlocaties voor het gehele bedrijf of instelling wordt als volgt berekend: - Voor protocol en 12020: 1/3 van alle geregistreerde personen met een minimum van 2 projecten en met een maximum 10 projecten; - Voor protocol en 12040: 1/3 van alle geregistreerde personen met een minimum van 2 projecten en met een maximum van 8 projecten + aantal te bezoeken projectlocaties 2. Generiek: Het kantooronderzoek bestaat in de basis uit de volgende onderdelen: - Openingsbijeenkomst; - Verificatie van normelementen door onder andere interviews, beoordeling registraties, en overige onderzoeksmethoden; - Evaluatiebijeenkomst. In de openingsbijeenkomst wordt kennis gemaakt met de organisatie en te interviewen personen en zal het verloop van de dag worden besproken. Tevens komen de onderwerpen zoals opgenomen in de ISO aan bod en wordt onder andere een keuze gemaakt van de, indien vereist, te bezoeken projectlocaties. De lead-auditor zal aan de hand van de door de klant verstrekte gegevens van aantal werknemers en aantal vestigingen beoordelen of dit overeenkomt met de opgegeven hoeveelheden en controleren of het aantal mandagen conform betreffende tabel is. Indien dit niet het geval is neemt de lead-auditor contact op met de certificatiemanager. De certificatiemanager treedt in contact met de klant en zal zorgdragen dat de te besteden tijd in overeenstemming komt met betreffende tabel. De lead-auditor zal gedurende de implementatie-audit registraties bijhouden van de interviews, bevindingen en uit overige onderzoeksmethoden. Tijdens de evaluatiebijeenkomst zal de lead-auditor de algemene bevindingen kenbaar maken zoals opgenomen in ISO Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp managen alternatieve werkwijzen. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld. Indien tijdens een audit blijkt dat de doelstellingen van de audit onhaalbaar zijn of dat er een onmiddellijk dreigend risico aanwezig is wordt dit aan de klant gemeld en door de lead-auditor ook aan Alfa. Indien mogelijk worden er direct maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen kunnen bestaan uit wijziging van het auditplan, wijziging controle doelstellingen of de reikwijdte van de controle of beëindiging van de audit. De lead-auditor brengt verslag uit van de genomen maatregelen aan Alfa. Als het systeem volledig voldoet aan de criteria van de aangevraagde norm en scope, zal de leadauditor een positief advies uitbrengen ten aanzien van het certificatieonderzoek. Vervolgens zal het audit team een rapport opstellen. Het rapport wordt door de coördinator van betreffende norm beoordeeld. Er zijn drie soorten bevindingen: - Observaties - Niet-kritieke tekortkomingen - Kritieke tekortkomingen Observaties, Niet kritieke tekortkomingen en Kritieke tekortkoming Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf , en Rapportage Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Beoordeling Coördinator Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 5 van 14

6 Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Certificatiebeslissing Door de certificatiemanager van alfa bureau voor certificering bv wordt beslist of het certificaat wordt verstrekt. Hiervoor wordt het formulier besluitvorming certificatie gebruikt. Hiertoe worden de volgende zaken beoordeeld: - Advies van de Lead-auditor; - Voordracht van de Coördinator; - Betalingsgedrag van de klant; - Overige informatie die een belemmering kan vormen voor het verstrekken van een certificaat zoals: - Indien de certificaathouder reeds eerder is gecertificeerd doch waarvan dat certificaat (nog) is geschorst of ingetrokken - Indien de certificaathouder de belangen van alfa bureau voor certificering bv ernstig heeft geschaad - Indien de certificaathouder betrokken is bij ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt - Indien alfa bureau voor certificering bv (bijna) zeker weet dat er sprake is van valsheid in geschrifte, waarbij de certificaathouder is betrokken en dat in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. 2100: Het certificaat wordt door het secretariaat opgesteld en ondertekend door de directeur. Het certificaat bevat de volgende gegevens: - naam en geografische locatie van elke organisatie van wie het managementsysteem is gecertificeerd (of de geografische locatie van het hoofdkantoor en de sites in het kader van multisite certificering; - de integrale tekst uit bijlage 3 van de BRL SIKB de data van het verlenen, verlengen of vernieuwen van het certificaat; - de vervaldatum van het certificaat dat in overeenstemming is met de hercertificatie cyclus; - een certificaatnummer; - de norm waartegen ge-audit is; - de scope; - naam, adres en keurmerk van alfa bureau voor certificering Per boorbedrijf kan alfa bureau voor certificering bv één of meerdere certificaten afgeven, zolang per certificaat duidelijk is op welke vestiging of vestigingen van het boorbedrijf het certificaat betrekking heeft. 7000: Het procescertificaat wordt afgegeven per bedrijf, organisatie of vestigingsplaats. Het certificaat wordt door het secretariaat opgesteld en ondertekend door de directeur. Het certificaat bevat de volgende gegevens: - Naam en geografische locatie van elke organisatie van wie het managementsysteem is gecertificeerd (of de geografische locatie van het hoofdkantoor en de sites in het kader van multisite certificering; - de data van het verlenen, verlengen of vernieuwen van het certificaat; - de vervaldatum van het certificaat dat in overeenstemming is met de hercertificatie cyclus; - een certificaatnummer; - de norm waartegen ge-audit is; - welk protocol of welke protocollen op het certificaat van toepassing zijn; - de scope; - de in bijlage 3 van de BRL SIKB 7000 opgenomen aanwijzingen; - de aanwijzing: De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot de aannemer wenden en zo nodig tot de certificatie-instelling. - naam, adres en keurmerk van alfa bureau voor certificering Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 6 van 14

7 11000: Het procescertificaat wordt afgegeven per bedrijf, organisatie of vestigingsplaats. Het certificaat wordt door het secretariaat opgesteld en ondertekend door de directeur. Het certificaat bevat de volgende gegevens: - Naam en geografische locatie van elke organisatie van wie het managementsysteem is gecertificeerd (of de geografische locatie van het hoofdkantoor en de sites in het kader van multi-site certificering; - de data van het verlenen, verlengen of vernieuwen van het certificaat; - de vervaldatum van het certificaat dat in overeenstemming is met de hercertificatie cyclus; - een certificaatnummer; - de norm waartegen ge-audit is; - welk protocol of welke protocollen op het certificaat van toepassing zijn; - de scope; - de in bijlage 3 van de BRL SIKB opgenomen aanwijzingen; - de aanwijzing: De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot de aannemer wenden en zo nodig tot de certificatie-instelling. - naam, adres en keurmerk van alfa bureau voor certificering 12000: Het certificaat wordt door het secretariaat opgesteld en ondertekend door de directeur. Het certificaat bevat de volgende gegevens: - naam en geografische locatie van elke organisatie van wie het managementsysteem is gecertificeerd (of de geografische locatie van het hoofdkantoor en de sites in het kader van multisite certificering; - de integrale tekst uit bijlage 5 van de BRL SIKB de data van het verlenen, verlengen of vernieuwen van het certificaat; - de vervaldatum van het certificaat dat in overeenstemming is met de hercertificatie cyclus; - een certificaatnummer; - de norm waartegen ge-audit is; - de scope; - naam, adres en keurmerk van alfa bureau voor certificering Generiek: Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar indien minimaal jaarlijks een controle audit door alfa bureau voor certificering bv wordt uitgevoerd en deze audits met positief advies worden afgerond. Na 3 jaar dient een volledig nieuwe audit uitgevoerd te worden tegen de dan geldende versie van de betreffende norm waarbij ook de documentatie tot in detail zal worden beoordeeld. Voor de hercertificatie wordt het proces vanaf 3.6 herhaald. De klant krijgt circa 6 maanden voor het verstrijken van de certificatieperiode bericht van alfa bureau voor certificering bv met betrekking tot het aantal te besteden mandagen en de namen van het in te zetten auditteam. De mogelijkheid tot wraking van het voorgestelde auditteam is hierin opgenomen. De hercertificatie dient voor het verlopen van het bestaande certificaat volledig te zijn afgerond. Dit betekent dat 3 maanden voor het verlopen van het certificaat de hercertificatie uitgevoerd zal worden. Indien er wijzigingen in de norm zijn of aanzienlijke veranderingen in het managementsysteem, de opdrachtgever of de context waarin het beheersysteem werkt bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving kan dit betekenen dat een vooronderzoek onderdeel uitmaakt van de hercertificatie. De certificatiebeslissing wordt niet gedelegeerd Controle audits Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf : Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 7 van 14

8 De volgende onderdelen moeten voor BRL SIKB 2100 tijdens een kantoorbezoek worden beoordeeld: - wijzigingen in gedocumenteerd systeem; - een steekproef uit de vereisten uit het certificatieschema, zodat in een periode van 3 jaar elke eis tenminste eenmaal is ge-audit; - een project en dit omvat de door het boorbedrijf uitgevoerde werkzaamheden die, voor zover binnen de scope van het certificaat van het boorbedrijf, onder de reikwijdte van dit certificatieschema vallen in het gehele uitvoeringstraject van het project, inclusief de werkzaamheden uitgevoerd door de projectleiders; - inventarisatie aantal operationele boormeesters; Naast deze kantooraudit moeten er onaangekondigde veldbezoeken plaatsvinden. Het aantal veldbezoeken in elk kalenderjaar wordt als volgt vastgesteld - aan het begin van ieder kalenderjaar moet de organisatie het aantal boormeesters van het vorige jaar melden; - en minste éénmaal per jaar het functioneren in het veld in relatie tot ten minste één boortechniek van elke ervaren boormeester die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij het boorbedrijf, inclusief uitzendkrachten exclusief stagiaires; - boorgatmeting. 7000: De volgende onderdelen moeten voor BRL SIKB 7000 tijdens een kantoorbezoek worden beoordeeld: - wijzigingen in gedocumenteerd systeem - van 1/3 van het totaal aan geregistreerd personeel: o de registraties van verschillende door hen uitgevoerde (water)bodemsaneringen of ingrepen in de waterbodem op het voldoen aan de eisen die daar door de BRL en het protocol dan wel de protocollen aan gesteld worden en o of zij voldoen aan de in dit certificatieschema aan hen gestelde eisen, waaronder de ervaringseisen - van de nieuwe werkvoorbereiders en kwaliteitsverantwoordelijke personen: o de registraties van verschillende door hen uitgevoerde (w-ter)bodemsaneringen of ingrepen in de waterbodem op het voldoen aan de eisen die daar door de BRL en het protocol dan wel de protocollen aan gesteld worden en o of zij voldoen aan de in dit certificatieschema aan hen gestelde eisen, waaronder tenminste de interne toetsing op opleiding en ervaring. Bij het kantoorbezoek wordt tenminste elk op het certificaat vermeld protocol beoordeeld. Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 zijn vermeld, dan kan beoordeling op protocol 7004 achterwege blijven, met uitzondering van medewerkers die wel werkzaamheden conform protocol 7004 en geen werkzaamheden conform protocol 7001 uitvoeren. In dat geval worden die medewerkers wel beoordeeld. Indien op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, wordt dit op de hoofdvestiging beoordeeld. Naast deze kantooraudit moeten er onaangekondigde veldbezoeken plaatsvinden. Het aantal veldbezoeken in elk kalenderjaar wordt als volgt vastgesteld - aan het begin van ieder kalenderjaar moet de aannemer het aantal KVP-ers en werkvoorbereiders melden. De kwaliteitsverantwoordelijke persoon wordt op de uitvoeringslocatie beoordeeld en de werkvoorbereider op kantoor; - Op basis van dit gemelde aantal en de tabel A paragraaf van de BRL SIKB 7000 wordt door het secretariaat het beoogde aantal bepaalt. - De minimale frequentie waarop elke persoon beoordeeld wordt is één maal per drie jaar; - De minimale frequentie waarop elk proces op locatie beoordeeld wordt is één maal per jaar. - Minimaal moet een derde van het aantal gemelde KVP-ers worden beoordeeld. Het aantal niet aangekondigde vervolgonderzoeken is ten minste gelijk aan een derde van het totaal aantal vervolgonderzoeken, afgerond naar beneden. Beoordeling vindt plaats: Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 8 van 14

9 - Door een beoordeling of de kwaliteitsverantwoordelijke persoon of werkvoorbereider de hen toegewezen taken uitvoeren conform de eisen van de BRL en het protocol of de protocollen aan die taken stellen; - Door een beoordeling of de uitgevoerde handelingen op locatie voldoen aan de eisen die de BRL en het protocol of de protocollen daaraan stellen : De volgende onderdelen moeten voor BRL SIKB tijdens een kantoorbezoek worden beoordeeld: - wijzigingen in gedocumenteerd systeem - inventarisatie aantal operationele geregistreerde personen - het functioneren van elke projectleider die bij de start van het certificatie onderzoek tijdelijk in dienst dan wel in vaste dienst is bij het bedrijf, inclusief uitzendkrachten, exclusief stagiaires. - de door het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden die onder de reikwijdte van dit certificatieschema vallen in het gehele uitvoeringstraject van het project, inclusief de werkzaamheden uitgevoerd door de projectleiders, ongeacht op welke vestiging de projectleiders werkzaam zijn. - een steekproef uit de vereisten van dit certificatieschema bij een steekproef van de bedrijfsonderdelen(afdelingen) of vestigingen. - het aantal niet aangekondigde opvolgingsonderzoeken tijdens de realisatie is ten minste gelijk aan een derde van het totaal aantal opvolgingsonderzoeken op de projectlocaties, afgerond naar beneden en met een minimum van één. De resterende opvolgingsonderzoeken in het veld kunnen aangekondigd zijn. - toetsing van elk opgenomen protocol - Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp managen alternatieve werkwijzen : De volgende onderdelen moeten voor BRL SIKB tijdens een kantoorbezoek worden beoordeeld: - wijzigingen in gedocumenteerd systeem - inventarisatie aantal operationele geregistreerde personen - een steekproef uit de vereisten van dit certificatieschema bij een steekproef van de bedrijfsonderdelen(afdelingen) of vestigingen. - het jaarlijks aantal te onderzoeken projecten en projectlocaties: o Voor protocol en 12020: 1/6 van alle geregistreerde personen met een minimum van 2 projecten en met een maximum 6 projecten; o Voor protocol en 12040: 1/6 van alle geregistreerde personen met een minimum van 2 projecten en met een maximum van 5 projecten + aantal te bezoeken projectlocaties 2. - toetsing van elk opgenomen protocol Generiek: Als de gecertificeerde organisatie alternatieve werkwijzen toepast dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp managen alternatieve werkwijzen. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld. Door alfa bureau voor certificering bv wordt minimaal eenmaal per kwartaal de planning opgevraagd om de vervolgonderzoeken zowel gepland als niet gepland in te kunnen plannen. De frequentie waarmee de planning wordt opgevraagd is hoger dan de frequentie van onaangekondigde audits. alfa bureau voor certificering zal extra zorg betrachten bij de samenstelling van het auditteam, omdat voor de klant niet de mogelijkheid bestaat om het auditteam zorgvuldig te controleren en/of te wraken. Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 9 van 14

10 Indien een klant niet voldoet aan de criteria krijgt hij maximaal 3 (respectievelijk 6 voor niet-kritieke tekortkomingen) maanden de tijd om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. alfa bureau voor certificering bv zal een herbeoordeling uitvoeren. Indien noodzakelijk wordt een follow-up audit uitgevoerd bij de klant op locatie. Deze wordt bij voorkeur uitgevoerd door de lead-auditor die de audit heeft uitgevoerd. De coördinator kan in geval van vastgestelde kritieke afwijkingen besluiten om de termijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot 14 dagen. In die situatie zal de organisatie hiervan op de hoogte worden gebracht. De beoordeling bij de organisatie vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgingsbezoek, tenzij coördinator of certificatiemanager van alfa bureau voor certificering bv beslist dit eerder te doen. Lukt het de klant niet om geconstateerde tekortkomingen binnen de gestelde termijn op te lossen dan wordt het certificaat geschorst. 7000: Als een organisatie in het jaar na het initieel certificatieonderzoek of na het vorige opvolgingsonderzoek geen werk onder BRL SIKB 7000 heeft uitgevoerd, dan kan alfa bureau voor certificering bv het volgende opvolgingsonderzoek met maximaal een half jaar uitstellen. Binnen dit half jaar dient de organisatie werkzaamheden onder BRL SIKB 7000 uit te voeren en door alfa bureau voor certificering bv zowel een beoordeling op de vestigingsplaats als op de locatie uit te laten voeren. Als deze beoordeling niet binnen de gestelde termijn van een half jaar is uitgevoerd, dan trekt de certificatie instelling het certificaat per direct in. Als een organisatie in het jaar na het initieel certificatieonderzoek of na het vorige opvolgingsonderzoek geen werk conform één of meer protocollen onder BRL SIKB 7000 heeft uitgevoerd (maar andere protocol(len) wel), dan kan de certificatie instelling het opvolgingsonderzoek voor het betreffende protocol of protocollen met een half jaar uitstellen. Binnen dit half jaar dient de organisatie werkzaamheden conform het betreffende protocol of protocollen uit te voeren en door alfa bureau voor certificering bv zowel een beoordeling op de vestigingsplaats als op de locatie uit te laten voeren. Als deze beoordeling niet binnen de gestelde termijn van een half jaar is uitgevoerd dan trekt de certificatie instelling het certificaat voor het betreffende protocol of betreffende protocollen direct in. alfa bureau voor certificering bv kan per certificatieperiode van drie jaar maximaal één maal per certificaathouder het uitstel van maximaal een half jaar verlenen. Indien op het certificaat zowel protocol 7001 als protocol 7004 vermeld worden, en protocol 7001 wordt ingetrokken, wordt tevens protocol 7004 ingetrokken tenzij uit een daartoe uit te voeren opvolgingsonderzoek blijkt dat wel aan de eisen van protocol 7004 wordt voldaan en de gecertificeerde organisatie in het half jaar voorafgaande aan het opvolgingsonderzoek werkzaamheden conform protocol 7004 heeft uitgevoerd Speciale audits Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Sancties Binnen het certificatieschema zijn de volgende sancties van kracht: - Schriftelijke waarschuwing - Extra toets - Schorsing - Intrekking Schriftelijke waarschuwing / Extra toets 2100: Voor de volgende omstandigheden zal een schriftelijke waarschuwing worden toegepast: - in het geval alfa bureau voor certificering bv vaststelt dat het boorbedrijf het beeldmerk gebruikt in relatie tot mechanische boringen, waarbij een of meer kritieke afwijkingen zijn opgetreden van eisen uit dit certificatieschema; - Bij het niet goed naleven van de voorschriften over interne audits; Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 10 van 14

11 - Bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op de overige onderwerpen in dit schema binnen 3 maanden door alfa bureau voor certificering bv; - In geval alfa bureau voor certificering bv een zelfde kritieke tekortkoming voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een controle audit of tijdens een onderzoek naar aanleiding van een klacht vaststelt; - Indien alfa bureau voor certificering bv een en de zelfde niet kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende audits vaststelt. 7000: Voor de volgende omstandigheden zal een schriftelijke waarschuwing / extra toets worden toegepast: - een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen een standaardtermijn van 6 maanden of de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn; - een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek; - een schriftelijke waarschuwing indien een werkvoorbereider of kwaliteitsverantwoordelijke persoon wordt ingezet die niet aan de vereiste kwalificaties voldoet of die door de organisatie niet is aangemeld bij de certificerende instelling; - een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode constateert tijdens een opvolgingsaudit; - Een schriftelijke waarschuwing bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits; Toelichting: De term structureel betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het audit-rapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing : Voor de volgende omstandigheden zal een schriftelijke waarschuwing worden toegepast: - een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatieinstelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is; - een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek; - Een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende beoordelingsonderzoeken vaststelt; - Een schriftelijke waarschuwing bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits; Toelichting: De term structureel betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het audit-rapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing. - een schriftelijke waarschuwing indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een aanmelding of registratie bij de certificatie-instelling benodigd is en de betreffende medewerker niet is aangemeld of niet (meer) beschikt over de benodigde registratie; - een schriftelijke waarschuwing als een medewerker die werkzaamheden uitvoert waarvoor aanmelding of registratie bij de certificatie-instelling vereist is, terwijl de medewerker niet aan de door dit certificatieschema vereiste kwalificaties voldoet; 12000: Voor de volgende omstandigheden zal een schriftelijke waarschuwing worden toegepast: - Een schriftelijke waarschuwing in het geval de certificatie-instelling vaststelt dat het bedrijf of instelling het keurmerk gebruikt in relatie tot tijdelijke bemalingen, waarbij een of meer kritieke afwijkingen zijn opgetreden van eisen uit dit certificatieschema; - Een schriftelijke waarschuwing bij het niet of niet goed naleven van de voorschriften over interne audits; Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 11 van 14

12 - Een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op de overige onderwerpen in dit schema binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn; - Een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling een zelfde kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een controle beoordeling of tijdens een onderzoek naar aanleiding van een klacht vaststelt; - Een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling een zelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende audits vaststelt. Generiek: Indien de corrigerende maatregelen op het onderwerp interne audits niet afdoende is binnen de afgesproken termijn, dan vindt er een extra toets plaats op dit specifieke onderwerp. De organisatie wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een besluit tot het geven van een waarschuwing / extra toets wordt altijd schriftelijk aangezegd (brief) met vermelding van certificaatnummer en de datum, reden van de waarschuwing en termijn (maximaal 3 maanden) waarbinnen afdoende corrigerende maatregelen moeten worden genomen en bij alfa bureau voor certificering kenbaar moeten zijn gemaakt. alfa bureau voor certificering schorst het certificaat als zij op basis van de resultaten van de inspectie op de uitvoering van de opgelegde corrigerende maatregelen vaststelt dat het boorbedrijf niet aan de eisen voldoet die de reden voor de schriftelijke waarschuwing vormden. In geval van een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. De certificatie-instelling voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uit en moet vaststellen dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet voordat zij de schorsing opheft Schorsing Een besluit tot schorsing wordt genomen door de certificatiemanager of directeur op grond van de voordracht van de coördinator van betreffend systeem. Redenen voor schorsing zijn onder andere: - Als de organisatie niet afdoende of niet binnen de termijn reageert van de schriftelijk waarschuwing; - Indien het noodzakelijk zou zijn om een organisatie binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijk waarschuwing te sturen; - Als alfa bureau voor certificering bv vaststelt dat een medewerker werkzaamheden als ervaren boormeester (2100) uitvoert zonder dat hij voldoet aan de kwalificatieeisen van een ervaren boormeester; - een schorsing van de mogelijkheid van de betreffende kwaliteitsverantwoordelijke persoon (7000) om te werken onder certificaat indien tijdens opvolgingsaudits of klachten-onderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer is gemaakt door dezelfde kwaliteitsverantwoordelijke persoon; - een schorsing van het certificaat indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een erkenning door Bodem+ benodigd is en de betreffende medewerker niet of niet meer beschikt over deze erkenning (11000); - een schorsing van het certificaat indien een medewerker werkzaamheden uitvoert waarvoor een erkenning door Bodem+ benodigd is en de betreffende medewerker niet voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen voldoet die voor deze werkzaamheden worden gesteld (11000:; - In geval dat alfa bureau voor certificering bv constateert dat het certificaathouder de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert; Een besluit tot schorsing wordt altijd schriftelijk aangezegd (brief) met vermelding van certificaatnummer en de datum, reden van schorsing en termijn om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken (maximaal 1 maand). In deze brief wordt tevens vermeld dat gedurende schorsing niet actief gebruik mag worden gemaakt Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 12 van 14

13 van het certificaat. alfa bureau voorcertificering bv voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit uit om te kunnen vaststellen dat de organisatie weer volledig aan de eisen voldoet. Schorsingen worden eveneens gepubliceerd op de website van alfa bureau voorcertificering bv onder knop certificatiestatus. Schorsing wordt per direct schriftelijk gemeld aan het SIKB en aan Bodem+. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten worden door de organisatie per direct schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing. De aan een schorsing bestede tijd van zowel de coördinator, lead-audit als Certificatie Manager wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de klant. Indien een klant onvoldoende corrigerende maatregelen treft en na de gestelde termijn blijkt dat eerder genoemde zaken niet (afdoende) zijn opgelost zal het certificaat worden ingetrokken. De Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring is gepubliceerd op de website van alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Intrekking Een besluit tot intrekking wordt genomen door de certificatiemanager op grond van de voordracht van de coördinator van betreffend systeem. Redenen voor intrekkingen zijn onder andere: - Het niet tijdig nemen van corrigerende maatregelen nadat een schorsing is aangezegd; - In het geval dat de certificatie-instelling binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat men de omgang met partijdigheid niet of niet juist uitvoert; - In het geval dat de certificatie-instelling kritieke afwijkingen in de registratie van medewerkers vaststelt; - In het geval dat de certificatie-instelling vaststelt dat het boorbedrijf wettelijke voorschriften heeft overtreden, die in relatie staan met de gecertificeerde. Ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan daartegen uiteraard bezwaar aantekenen; - Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen naar alfa bureau voor certificering bv; - Na overleg met de curator bij faillissement of surseance van betaling van betreffende klant Een besluit tot intrekking wordt altijd schriftelijk (brief) aangezegd met vermelding van certificaatnummer en de datum, reden van intrekking en termijn waarbinnen de originele certificaten geretourneerd dienen te worden aan alfa bureau voor certificering bv. In deze brief wordt tevens vermeld dat geen gebruik meer mag worden gemaakt van het certificaat/certificatielogo s of op andere wijze de indruk mag worden gewekt dat het betreffende bedrijf door alfa bureau voor certificering bv gecertificeerd is volgens de betreffende norm (misbruik zal worden gepubliceerd). De organisatie overtuigd alfa bureau voor certificering bv eerst dat er structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd, voordat een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling wordt genomen. Dit is dan een volledig onverkort initieel certificatie-onderzoek Intrekkingen worden eveneens gepubliceerd op de website van alfa bureau voor certificering bv onder knop certificatiestatus. De aan de intrekking bestede tijd van zowel de Coördinator als directeur wordt op basis van nacalculatie doorberekend aan de klant. De Procedure Schorsing Intrekking Nietig verklaring is gepubliceerd op de website van alfa bureau voor certificering bv onder de knop downloads Nietig verklaring Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Klachten Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 13 van 14

14 3.18 Beroep Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf Geschillen Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, paragraaf BIJLAGEN Zie procedure Auditproces (Multi-Site) VCA*/** en ISO 9001, bijlage 4. Procedure Auditproces Product certificatie Versie Pagina: 14 van 14

Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000

Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000 Procedure Auditproces productcertificatie BRL SIKB 7000 INHOUD 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst retour 4 3.6 Samenstelling

Nadere informatie

Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB 11000

Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB 11000 Procedure Auditproces proces certificatie BRL SIKB 11000 INHOUD 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst retour 4 3.6 Samenstelling

Nadere informatie

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst

Nadere informatie

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 3

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Het Certificatieproces

Het Certificatieproces Het Certificatieproces Bureau Veritas Certification versie 1/2011 Het certificatieproces in een notendop Deze brochure beschrijft de essentie van het certificatieproces in de praktijk. Staat u aan het

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Voorwaarden certificering

Voorwaarden certificering Voorwaarden certificering Versie: 18-09-2013 Alle kopieën van de voorwaarden voor certificering zijn onbeheerde kopieën. De actuele klantenversie is gepubliceerd via de website www.ebncertification.nl

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s.

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. Procedure voor het toepassen van logo s 1. Algemeen 1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. 1.2 Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de PROCEDURE 1. INLEIDING Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.3 versie 5)

Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 (versie 4.3 versie 5) Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 ( versie 5) Plaats in Voorwoord Voorwoord Oude tekst () Nieuwe tekst (versie 5) Reden aanpassing Onder deze BRL vallen de uitvoering van (water)bodemsaneringen en

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING Van de office manager: Beste relaties van Alfa Bureau voor Certificering, Dit is het tweede externe nieuwsbulletin voor de relaties van Alfa Bureau voor Certificering (hierna Alfa). In dit nieuwsbulletin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000

BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING BRL SIKB 6000 BEOORDELINGSRICHTLIJN MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIE VAN BODEMSANERING Versie 1.3 Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 1.3, is op 10 december 2003 vastgesteld door het Centraal College van

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon

1 van 14. NVRD Keurmerk Beeldschoon 1 van 14 NVRD Keurmerk Beeldschoon Certificatieschema bij de eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem voor beeldgericht werken bij het beheer van de buitenruimte Versie 3.1 Arnhem, 10 februari 2016 NVRD

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Certificeringreglement

Inhoud. Certificeringreglement Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Definities en afkortingen... 2 3. Certificeringtraject... 2 3.1 Opdracht... 2 3.2 Planning... 2 3.3 Vooronderzoek van het managementsysteem... 2 3.4 Certificeringonderzoek...

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

TOP-audit Auditreglement

TOP-audit Auditreglement TOP-audit Auditreglement 1 Inleiding Zorgverzekeraars zijn richting haar verzekerden verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Een manier om het begrip kwalitatief

Nadere informatie

TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V.

TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V. TÜV RHEINLAND NEDERLAND B.V. Reglement bevattende de leveringsvoorwaarden waaronder TÜV Rheinland Nederland overeenkomsten voor certificatie van managementsystemen aangaat REGL Syst-NED, v6.0 d.d. 18 oktober

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer

REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE DEEL A: ALGEMEEN. Artikel 1 Begripsbepalingen. Artikel 2 Werkingssfeer REGLEMENT KEURMERKREGISTRATIE De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) beheert een register van uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen voor het Keurmerk leerwerkintermediair. Voor

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s

Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Aanvullende voorwaarden Certificatieschema s Toepassing aanvullende voorwaarden Naast de Algemene voorwaarden en het Certificatiereglement zijn de in dit document opgenomen aanvullende voorwaarden van

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024

Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van ISO 17024 Vastgesteld door het LVV bestuur op 09/01/2015 pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities... 4 3. Doel en

Nadere informatie

versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden

versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden In dit reglement/handleiding zijn in hoofdstuk 1 de volgende paragrafen opgenomen: 1. FOAB Keurmerk 2. Richtlijn gebruik Kiwa-beeldmerken 3. Informatie

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Even kort voorstellen

Even kort voorstellen Even kort voorstellen Rinke Timmerman Fysisch Geograaf VU Amsterdam 2003-2013 Veldmedewerker en sr Veldarcheoloog bij Raap 2014- nu Veldmedewerker milieukundig en archeologisch veldonderzoek bij Sialtech

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Handleiding bij het Certificatieschema van Stichting SCOOR Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1 1. Inleiding 2. Wat is het Certificatieschema? 3. Doel van en voorwaarden voor certificering door

Nadere informatie

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu?

Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Certificering: Waar komen we vandaan, waar staan we nu? Joost Kuggeleijn (OCW, E&K) Marjolein Verschuur (OCW, RCE) SIKB velddag, 14 juni 2016 Inhoud presentatie Certificering in de Erfgoedwet Overgangsrecht

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen Notitie : 0SVMS-SEC.01435.R Datum : 31-12-2010 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag periode 2009 Status : definitief 1. Inleiding

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

Nadere criteria en voorschriften voor het aanwijzen en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld ASBEST

Nadere criteria en voorschriften voor het aanwijzen en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld ASBEST Nadere criteria en voorschriften voor het aanwijzen en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld ASBEST (februari 2008) INHOUD blz. 1. Inleiding 2 2. Definities en afkortingen

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders

De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders De Nieuwe AH Kip AH criteria voor vleeskuikenhouders December 2016 Inhoud van dit document Deze standaard beschrijft de criteria die gelden voor vleeskuikenhouders die deelnemen aan het project: De Nieuwe

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Overzicht van verschillen tussen versie 1.1 en versie 2.0 van BRL SIKB en protocol 11001

Overzicht van verschillen tussen versie 1.1 en versie 2.0 van BRL SIKB en protocol 11001 telefoon 085-4862450 www.sikb.nl Pagina 1 van 5 Overzicht van verschillen tussen versie 1.1 en versie 2.0 van BRL SIKB 11000 en protocol 11001 BRL SIKB 11000 Algemeen Voor alternatieve/innovatieve werkwijze

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING

NIEUWSBULLETIN ALFA BUREAU VOOR CERTIFICERING Van de office manager: Beste relaties van Alfa Bureau voor Certificering, Dit is het zesde externe nieuwsbulletin voor de relaties van Alfa Bureau voor Certificering (hierna Alfa). In dit nieuwsbulletin

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie