Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december FSV.indd :26:43

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Journaal. Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010. FSV.indd 1 13-12-2010 09:26:43"

Transcriptie

1 Journaal Een uitgave van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Uitgave december 2010 FSV.indd :26:43

2 Donatiebeleid Het donatiebeleid omvat specifieke doelen met de nadruk op financiële steun aan projecten van algemeen maatschappelijk belang met een sociale of ideële strekking. Trefwoorden zijn participatie, ontplooiing en integratie. In principe steunt het Fonds geen reguliere activiteiten van een organisatie, dat wil zeggen de activiteiten die tot de normale werkzaamheden behoren. Daarentegen is het Fonds met name geïnteresseerd in projecten die van experimentele en/of innovatieve aard zijn en die in potentie een bepaalde voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Zo richt het Fonds zich op de trajecten: - Maatschappelijk welzijn, de meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk; - Gezondheidszorg, initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen; - Natuur en milieu, in het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren; - Educatie, initiatieven die de culturele vorming van scholieren bevorderen; - Sport en vrije tijd, projecten die actieve deelname aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen; - Kunst en cultuur, de bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking; - Individu, bij uitzondering en mits degene met de realisatie van het initiatief een voorbeeldfunctie vervult voor groepen uit de samenleving. Richtlijnen en criteria Het Fonds verleent steun aan concrete en afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Ook wordt steun gegeven aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal vier) jaren. De steun heeft nimmer een permanent karakter. Er wordt in principe geen steun gegeven aan: - instellingen en projecten met een uitgesproken commercieel, politiek of religieus karakter; - projecten die buiten de regio plaatsvinden; - projecten die reeds van start zijn gegaan of binnen een termijn van zes weken plaatsvinden; - instellingen die een aanvraag ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten indienen; - instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen; - instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te kunnen financieren. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling. Bij aanvragen van overheden, overheidsinstellingen of vrijwel geheel door de overheid gesubsidieerde instellingen, wordt in het bijzonder getoetst of en in welke mate het project behoort tot een normale overheidstaak. In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. behandeling aanvragen Aanvragen voor een donatie moeten ruim van te voren schriftelijk worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men ophalen, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen. Een volledige aanvraag omvat: - een aanvraagformulier; - gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar); - laatst verschenen jaarverslag incl. jaarrekening; - een uitgebreide projectbeschrijving; - een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend; - een gedetailleerde begroting en dekkingsplan; - de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag); - een beknopte historie; - relevante informatie over uw organisatie en activiteiten; - indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract. Bij verstrekte donaties van ,- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Journaal is een Nieuwsbulletin van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Ineke Koning Drukwerk Drukkerij Wilskracht PRODUCTIE FreeLans BV, Eva Winkelman (opmaak), Nathalie Lans en Renée Hartog (tekst) Fotografie FreeLans BV, Valtos architecten (p.7), Awé Krijger (p.12) + gebruik beeldmateriaal met toestemming van de betrokken instanties CONTACT Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Schiedamseweg BB Vlaardingen Telefoon (010) Fax (010) Internet 4 Maa 9 Spor FSV.indd :26:44

3 EVALUATIE HOUDT BESTUUR ÉN ORGANISATIES SCHERP In de afgelopen maanden is door een werkgroep binnen het bestuur aandacht geschonken aan het onderwerp evaluatie door een aantal projecten met raakvlakken kritisch tegen het licht te houden. De betreffende organisaties ontvingen vragenlijsten met het verzoek deze zo volledig mogelijk te beantwoorden. Hierna zijn ter completering van de gegevens nog aanvullende vragen aan de organisaties voorgelegd. De bevindingen zullen intern worden gebruikt voor het aanscherpen van het beleid. Maar ook de betreffende organisatie zelf kan er haar voordeel mee doen. Met de evaluatie als basis kan worden gekeken of beweging richting vernieuwende en aansprekende initiatieven mogelijk is. Het houdt zowel de betreffende organisaties als het bestuur scherp. Immers er moet in alle gevallen gewaakt worden voor een afhankelijkheidsrelatie met het Fonds. In september jl. is binnen het bestuur bovendien uitgebreid gesproken over de beleggingsstrategie, risicoanalyse en het belang van kostenbeheersing. De inkomsten blijven zodanig dat het Fonds er ook komend jaar niet aan zal ontkomen keuzes te maken bij het financieel ondersteunen van projecten in de verschillende trajecten. Om die reden wordt er rekening gehouden met het feit dat het uitgavenbeleid voor 2011 voorzichtig zal blijven. In deze uitgave treft u wederom voorbeelden aan van de waardevolle maatschappelijke projecten die de afgelopen periode tot stand zijn gekomen in het Waterweggebied. Ondanks de verwachte noodzakelijke bezuinigingen, hopen wij ook volgend jaar zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en onze missie, al dan niet aangescherpt, te kunnen voortzetten! Voor nu wensen wij u alvast prettige kerstdagen en alle goeds voor 2011! Bestuur, directie en medewerkers van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 4 Maatschappelijk welzijn 6 educatie 9 Sport en vrije tijd 11 kunst en cultuur FSV.indd :26:46

4 Gezellig samen eten voorkomt eenzaamheid Zo n dertig jaar geleden startte Stichting Seniorenwelzijn Maassluis-Vlaardingen-Schiedam met het bezorgen van warme maaltijden aan huis. Nu wil de stichting dit gaan ombuigen door het gebruik van gezamenlijke eettafels de komende tijd sterk uit te breiden. Sowieso is dit hard nodig, omdat er fors wordt bezuinigd op welzijn. Echter, de voornaamste reden is dat kwetsbare senioren gebaat zijn bij gezamenlijk buiten de deur eten. Op deze manier komt Seniorenwelzijn weer een stap dichter bij haar doelstelling. Alles wat wij doen, heeft als doel om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen, aldus Marianne van Twist, directeur van Seniorenwelzijn. Wij maken ons sterk voor thuiswonende ouderen, die om verschillende redenen extra ondersteuning nodig hebben om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden. We bieden onze diensten en middelen vraaggericht aan, op diverse terreinen. Dat kan individueel, middels een ouderenadviseur, en integraal, door bijvoorbeeld ontmoetingscentra te creëren waar ouderen kunnen samenkomen om spelletjes te spelen, te gymnastieken of gewoon voor een kopje koffie en gezelligheid. Dit alles om het welzijn te bevorderen. Daarnaast bieden we een aantal diensten aan, zoals een pedicure, kapper en de bezorging van warme maaltijden. Gezonde alternatieven meeste hedendaagse ouderen hebben een magnetron thuis. Maar het liefst zien we uiteraard zoveel mogelijk ouderen aanschuiven aan de gezamenlijke eettafels! Elkaar ontmoeten De stichting runt nu al eettafels in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam waar ouderen s middags met elkaar de warme maaltijd nuttigen. Het plan is om deze eettafels verder uit te breiden, te beginnen bij ontmoetingscentrum De Vliet in Maassluis en De Woudhoek in Schiedam. Hier komt al een groep van tien ouderen regelmatig eten. Ons streven is om uiteindelijk per eettafel minimaal 25 deelnemers te mogen verwelkomen. We kunnen indien nodig de mensen per busje ophalen. De eettafels willen we met decoratie en mooie tafelkleden een restaurantachtige uitstraling geven, zegt Marianne van Twist. Want we zijn er van overtuigd dat samen eten een goede manier is om mensen hun huis uit te krijgen; hen zo niet in een sociaal isolement te laten terechtkomen. Het is gezelliger en bovendien gezonder, want het bevordert de eetlust en de smaak! Die diensten wil Seniorenwelzijn de komende tijd gaan ombouwen. Ook op welzijn moeten we bezuinigen en dat vraagt om maatregelen, legt Marianne van Twist uit. Vergeleken met dertig jaar geleden zijn er voldoende lekkere en gezonde kant-en-klaar maaltijden verkrijgbaar en de 4 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN FSV.indd :26:48

5 Inrichting voor nieuwe locatie van Stichting Ummah Wahidah Stichting Ummah Wahidah richt zich vooral op Marokkaanse jongeren in Maassluis. Onder meer door het organiseren van activiteiten helpt de stichting al zo n tien jaar kleinschalig overlast terug te dringen in en rondom de Burgemeesterswijk. In juni 2010 is Ummah Wahidah verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de Burgemeester Zaneveldstraat. Een aanvulling in de inrichting, waaronder nieuwe tafels in de gemeenschappelijke ruimte, het leslokaal en extra (spel)computers zorgt ervoor dat de stichting haar succesvolle activiteiten kan voortzetten en zelfs uitbreiden. Ummah Wahidah is opgericht in Destijds werd er in Maassluis, vooral in de Burgemeesterswijk, behoorlijk wat overlast veroorzaakt door Marokkaanse jeugd. Een groep Marokkaanse jongeren was dit zat en besloot zich in te gaan zetten, om de overlast van hun broeders te verminderen. Wij wilden als vriendengroep iets betekenen voor de gemeente Maassluis en de politie, zo vertelt penningmeester Karim el Hadioui. Dit initiatief groeide uit tot Ummah Wahidah en uiteindelijk kreeg de stichting een pand van de gemeente. Omdat dit pand gesloopt moest worden, was de stichting dit jaar gedwongen te verhuizen. Sinds juni jl. zit Stichting Ummah Wahidah op de nieuwe locatie aan de Burgemeester Zaneveldstraat 221. Betrokkenheid Door jongeren naar binnen te halen, voorkomen we dat ze op straat gaan hangen en klieren, zegt Karim el Hadioui. We richten ons op de kleine overlast; echte criminaliteit is een zaak van de politie. Ummah Wahidah heeft een breed assortiment aan activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie, zoals de door de jongeren zelf georganiseerde wekelijkse filmavond. Ook kunnen jongeren gewoon binnenlopen voor een praatje of gezelligheid. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het organiseren van sociaalethische activiteiten, denk aan bijeenkomsten met een religieuze inslag en politieke avonden én functionele initiatieven, zoals het regelen van stageplekken, ICT-cursussen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Uit politiecijfers is gebleken dat in de jaren dat wij actief zijn, de overlast door Marokkaanse jongeren daadwerkelijk is afgenomen. Daarbij is de betrokkenheid van de wijkbewoners verbeterd en dragen we op die manier bij aan de integratie, aldus Karim el Hadioui. Perfecte ruimte We zijn heel tevreden met de nieuwe locatie, vertelt voorzitter Ali Chahbari. We zitten nu op een centraal punt in de wijk. Ook de indeling is perfect, met één grote ruimte en twee aparte leslokalen. Als de nieuwe inrichting compleet is en we genoeg lesmateriaal, tafels, stoelen en computers hebben, willen we het aanbod uitbreiden met bijvoorbeeld opvoedcursussen of Nederlandse en Arabische les voor mannen en vrouwen. We hebben de ruimte er nu immers voor! MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 5 FSV.indd :26:52

6 Spelletjes tegen taalachterstand De kinderen van openbare basisschool De Taaltuin in Schiedam zijn vrijwel allemaal van niet-nederlandse afkomst en hebben vaak een taalachterstand. Om taalontwikkeling bij kleuters te stimuleren, wil de school een speluitleen opzetten. Door educatieve spelletjes op te nemen in de bestaande schoolbibliotheek kunnen de kleuters, naast boeken, iedere week een spel mee naar huis nemen. Zo kunnen zij thuis samen met hun ouders werken aan hun taal- en letterkennis. Hartstikke leuk én leerzaam! Alles valt en staat met taal; hoe intelligent je ook bent, als je niet kunt lezen, snap je niets van aardrijkskunde en kun je niet leren rekenen. Ook in de omgang met andere mensen is het van belang. Daarom is het volgens Patrick Heuchemer, docent in groep 1 en 2 van basisschool De Taaltuin, juist voor kinderen met een niet-nederlandse achtergrond belangrijk om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan lezen en ontluikende geletterdheid. Nederlanders zijn gewend om heel veel tegen en met hun kinderen te praten, al van baby af aan. In andere culturen is er echter vaak weinig interactie tussen ouders en kinderen. In combinatie met een andere moedertaal ontstaat bij deze kinderen zo een taalachterstand. Kennismaken met taal De Taaltuin heeft al een bibliotheek waar ouders iedere week een boekje kunnen lenen. Omdat kleuters zelf nog niet kunnen lezen, willen we ouders stimuleren thuis voor te lezen. Met het nieuwe project, een educatieve speluitleen voor de kleuterklassen, borduren we hier op voort, legt Patrick Heuchemer uit. Het zijn educatieve spellen, waarvan is bewezen dat ze bijdragen aan de ontwikkeling. Als je samen een spelletje speelt, ga je automatisch met elkaar praten. In een spel als Memory komen veel woorden voor, dat is goed voor de woordenschat. Veel begrippen die op zich moeilijk zijn uit te leggen, worden verduidelijkt tijdens het spelen. Wat betekent winnen bijvoorbeeld? En meer of minder? Bovendien leren kinderen netjes met elkaar om te gaan. Zo moeten zij op hun beurt wachten of elkaar vragen stellen. Betrokkenheid ouders De speluitleen is leuk, maar niet vrijblijvend. Ouders krijgen eerst voorlichting over het doel van de uitleen, voordat zij een spel mee naar huis mogen nemen. Het is namelijk de bedoeling dat de vaders en moeders daadwerkelijk samen met hun kind het spel gaan spelen. Zo vergroten we ook de betrokkenheid van de ouders met hun kind(eren) en met de school, aldus Patrick Heuchemer. De ouders zijn enthousiast. Want ongeacht de verschillende achtergronden, wil iedereen toch het beste voor zijn of haar kind! 6 EDUCATIE FSV.indd :26:53

7 Nieuw school- en speelplein voor sbo Kameleon SBO Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Hier zitten kinderen die moeite hebben met het leren, zoals dat op de reguliere basisscholen gebeurt. De school is ontstaan uit een samenwerking tussen de Prof. Kohnstammschool en de Dr. Albert Schweitzerschool en is sinds eind 2010 gevestigd in een gloednieuw gebouw aan de Reigerlaan 9 in Vlaardingen. Bij het ontwerpen van het schoolplein is in het bijzonder rekening gehouden met de compleet verschillende doelgroepen van beide scholen. SBO Kameleon valt onder het schoolbestuur van het openbaar onderwijs te Vlaardingen en Maassluis, genaamd Stichting Wijzer. Door de fusie van de Prof. Kohnstammschool en de Dr. Albert Schweitzerschool kregen wij leerlingen met totaal verschillende beperkingen, in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Dit valt het meest op door een achterstand bij de schoolvakken, legt directeur van SBO Kameleon Fred Hemmes uit. De achterstanden kunnen volgens Hemmes door een veelheid aan factoren ontstaan. Bijvoorbeeld door de werkhouding (snel afgeleid, zwakke concentratie), het gedrag (onzekerheid, faalangst, gering zelfvertrouwen, prikkelbaarheid, contactarmoede en bravouregedrag), of door een zwak geheugen. Ook kan er sprake zijn van een algemene leer- en ontwikkelingsachterstand. Verschillen vormgeven Bij het ontwerp van het nieuwe schoolplein, waar zowel leerlingen van SBO Kameleon als kinderen uit de wijk vrij en veilig moeten kunnen buitenspelen, is in hoge mate rekening gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Kinderen met een gedragsstoornis als ADHD zijn vaak wild en overactief en hebben echt een uitlaatklep nodig. Daarentegen hebben kinderen met een aan autisme verwante stoornis behoefte aan een rustige, geborgen plek, aldus Fred Hemmes. SBO Kameleon heeft bij de ontwikkeling van het schoolplein hulp gekregen van Tante Yo uit Schiedam. Een projectbureau dat is gespecialiseerd in het bedenken en ontplooien van activiteiten voor organisaties op het gebied van onderwijs en welzijn. In overleg met de architect hebben we gekozen voor een heel groot plein, waar kinderen met elkaar, maar ook gescheiden van elkaar kunnen spelen, zegt Freek van Bemmelen, van Tante Yo. Er is gekozen voor een duidelijk onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Daarnaast biedt het plein verschillende activiteiten, zoals een zandbak en speeltoestel voor de allerkleinsten, een voetbalveld en basketbalveld voor de actieve kinderen, een zitgedeelte voor de rustige kinderen en een podium gericht op gezamenlijke activiteiten. Het speelplein is opgedeeld in zones met elk een specifieke kleur, zodat het voor alle kinderen duidelijk is welke regels waar gelden. In het zitgedeelte mag je bijvoorbeeld niet met een bal gooien, aldus Van Bemmelen. Mooi resultaat Iedereen is meer dan tevreden met het resultaat. De kinderen, die vooraf om input zijn gevraagd, konden werkelijk niet wachten tot het hele plein af was. Het is bovendien de bedoeling om bijvoorbeeld het voetbal- en basketbalgedeelte op gezette tijden ook toegankelijk te maken voor buurtkinderen. Sowieso zijn de buurtbewoners blij; zij kijken nu uit op een mooi, kleurrijk plein, besluit schooldirecteur Fred Hemmes. educatie 7 FSV.indd :26:54

8 School zonder pesten Stichting Victor & Co. heeft zich als doel gesteld de weerbaarheid van (met name heel jonge) kinderen te vergroten. Met het project School Zonder Pesten biedt de stichting een compleet pestpreventieprogramma voor basisscholen in Nederland. Er hebben zich al zes scholen uit de regio aangemeld voor dit unieke project dat zich richt op kinderen van vier tot zes jaar. Op deze jonge leeftijd weten kinderen nog niet goed wat pesten is, maar zoals stichtingsvoorzitter Anne Schouten-van Hooft zegt: Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het voorkomen van pesten! Pesten is een groot probleem. Mensen die als kind zijn gepest, dragen soms hun hele leven lang de gevolgen daarvan met zich mee, aldus Anne Schouten-van Hooft. Kinderen van een jaar of vier weten nog niet precies wat pesten is. Maar naar mijn idee kun je niet vroeg genoeg beginnen met preventie. Door kinderen al op zeer jonge leeftijd te confronteren met positieve en negatieve emoties en aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag, worden zij zich al vroeg bewust van de gevolgen van hun daden. We maken pesten op deze manier bespreekbaar. Goedgevoel Machine Het project School Zonder Pesten wordt aangeboden op basisscholen in heel Nederland en bestaat onder meer uit een toneelvoorstelling in de klas, lesmateriaal in de vorm van een lesmap en informatie voor docenten. Victor & zijn Goedgevoel Machine is een interactieve voorstelling met grapjes, filmpjes, toneel en gesprekjes. Op onze website, is hiervan een demo te zien, legt Anne Schoutenvan Hooft uit. Victor is een uitvinder en heeft een heel bijzondere machine gemaakt: de Goedgevoel Machine. Als hij in de machine zit en aan leuke dingen denkt, zoals lekkere taartjes, kleurt de glazen bol boven de machine groen. Denkt Victor aan iets dat niet leuk is, bijvoorbeeld aan een meisje wiens tas wordt afgepakt op het schoolplein, dan kleurt de bol rood. Op deze manier gaan kinderen aan de hand van verschillende filmpjes samen met Victor op zoek naar groene en rode gedragingen, gedachten en gevoelens. Na afloop krijgt elk kind een eigen mini-goedgevoel Machine; een liniaaltje dat voor de ene helft groen en de andere helft rood is. De leerkracht kan de kleurensymboliek blijven gebruiken en kinderen zo hun groene en rode gevoelens laten tonen. Pestpreventie integreren Victor & Co. wil dit project zoveel mogelijk uitbreiden en zou graag willen dat pestpreventie zou worden geïntegreerd in de reguliere lessen, als onderdeel van de vaste lesstof, legt Anne Schouten-van Hooft uit. Maar of dit lukt, ligt natuurlijk grotendeels aan de leerkrachten. Om die reden krijgen zij van ons altijd een speciale lesmap, met aanvullende informatie waarvan zij in de toekomst in de reguliere lessen gebruik kunnen maken. 48 EDUCATIE FSV.indd :26:56

9 Een nieuwe botenloods met meerwaarde De oude botenloods van Stichting Watersportcentrum Jachthaven Vlietland in Maassluis had de economische levensduur ver overschreden en voldeed technisch en qua milieuvriendelijkheid niet meer aan de eisen. Bovendien lag er asbest op het dak. Het was dus de hoogste tijd voor vervanging. Inmiddels is men begonnen met het slopen van de oude loods. Na afloop van de winterberging zal in mei 2011 worden begonnen met de bouw van de nieuwe, grotere en milieuvriendelijke loods, die naar verwachting in september 2011 gereed zal zijn. Onze oude loods was 17 bij 8 meter, de nieuwe wordt 25 meter lang met een breedte van 10 meter, zo vertelt Ton Pons, voorzitter van de havencommissie. Aan de Zuidvlietkant bevindt zich naast de afspuitplaats, waar plaats is voor twee schepen, een grote roldeur waardoor schepen naar binnen kunnen voor werkzaamheden. Aan de kant van de Noordvliet komt een gedeelte voor de voorzieningen die we nu in de oude loods hebben. Naast deze voorzieningen, biedt de loodsruimte tal van nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen we het onderhoud aan boten naar binnen verplaatsen, zodat eventuele geluidshindergevende en milieubelastende werkzaamheden geen overlast veroorzaken in de omgeving. Ook zijn we dan niet meer afhankelijk van het weer. Bovendien is er voldoende plek voor extra opslag van vaartuigen en bootonderdelen en een werkplaats. Met het oog op de toekomst Voor de watersport en de jachthaven is een botenloods van cruciaal belang. Voor boten bestaan immers geen garages en onderhoud is hoe dan ook nodig. De loods speelt een centrale rol in de bedrijfsvoering van de stichting, aldus voorzitter Wim van Dijk. Met de keuze voor de nieuwe loods hebben we rekening gehouden met de toekomst; voor de komende jaren hebben we alles in huis. Met het oog op de steeds strenger wordende wetgeving, hebben we ingezet op een gebouw dat voldoet aan de strengste milieueisen. Een goede loods biedt bovendien mogelijkheden voor exploitatie, bijvoorbeeld door er s winters stallingplaatsen te verhuren. Zelfwerkzaamheid Het verwijderen van de oude loods had nog behoorlijk wat voeten in de aarde. Er lag namelijk asbest op het dak, die moest worden verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De nieuwe loods, staal geïsoleerd, is als het ware een bouwpakket dat in eigen beheer in elkaar zal worden gezet, legt Ton Pons uit. Wim van Dijk vult aan: Zelfwerkzaamheid is een belangrijk begrip binnen onze stichting en we boffen dat ons ledenbestand hier een grote bijdrage aan kan leveren. We hebben voldoende expertise in huis, waaronder een uitvoerder, om de loods met elkaar zelfstandig te gaan bouwen. SPORT EN VRIJE TIJD 9 FSV.indd :26:56

10 Het College VOS laat leerlingen meer bewegen Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs bewegen steeds minder. Te weinig lichaamsbeweging brengt tal van risico s met zich mee, waaronder overgewicht en diabetes. Fysieke activiteit vermindert deze risico s en draagt tevens bij aan de geestelijke gezondheid van het individu, de sociale gezondheid van de samenleving en het bereiken van onderwijsdoelstellingen. In dit kader werkt Het College VOS in Vlaardingen aan een plan om inactieve leerlingen te motiveren om meer te sporten en te bewegen. Het project Jongeren in beweging maakt hiervan deel uit. Het project Jongeren in beweging bestaat uit een serie van verschillende sportactiviteiten na schooltijd en sporttoernooien in de schoolvakanties, vertelt René Verbrugge, sinds september jl. actief op de locatie Korhoenlaan van het College VOS als coördinator van dit project. We willen leerlingen kennis laten maken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Gedurende het hele schooljaar bieden we in drie blokken verschillende sporten aan, van honkbal tot voetbal en volleybal en van golf en tennis tot schermen, waarvoor leerlingen zich vrijwillig kunnen inschrijven. Elke cursus bestaat uit vier lessen van twee uur en wordt gegeven door professionele sportinstructeurs van verenigingen in de buurt. We hopen dat het voor leerlingen makkelijker wordt om uiteindelijk de stap naar een sportvereniging te maken, als ze er al mensen kennen. Motiveren het sporten als een bijhorend iets kunnen gaan zien, aldus Verbrugge. In de hogere klassen zijn ze het niet gewend en daardoor minder snel bereid om hun vrije tijd voor dergelijke activiteiten op te geven. Op den duur willen we het project wellicht verder uitbreiden. Bekende sporter De lessen zijn op vrijdagmiddag, na schooltijd, en dat maakt het iets lastiger om leerlingen te motiveren, vandaar dat René Verbrugge hier veel werk van maakt. Ik probeer iedere periode minimaal één bekende sporter naar school te halen. Zo werden de honkbal clinics gegeven door Percy Isenia, een bekende prof en bondscoach van het Nederlands dameshonkbalteam, en ging Mark Huizinga de klassen langs om leerlingen over te halen om zich in te schrijven voor zijn judolessen!, vertelt Verbrugge enthousiast. Het project Jongeren in beweging is onderdeel van het landelijke project VMBO in beweging. Het idee hierachter is, om jongeren die al sporten in beweging te houden en inactieve leerlingen aan het bewegen te krijgen, aldus Randy de Bruijne, gymdocent op het College Vos. Dit project loopt tot 2012; we streven naar een toename van tien procent van het aantal sportende leerlingen. Dit project richt zich specifiek op de eerste twee klassen van het VMBO onderwijs. We denken dat zij het makkelijkst te motiveren zijn en zo vanaf het eerste jaar op de middelbare school 10 SPORT EN VRIJE TIJD FSV.indd :26:58

11 SuikerZoet: een bijzonder Schiedams filmfestival Het SuikerZoet Filmfestival werd voor het eerst georganiseerd in 2005, in het kader van het kunstproject SuikerZoet, een initiatief van Artoteek Schiedam en 300procent kunstgalerie. Dit jaar was het alweer de zesde editie van het bijzondere filmfestival. Van donderdag 25 tot en met zondag 28 november stond de binnenstad van Schiedam in het teken van filmklassiekers, arthouse- en publieksfilms, allen met hetzelfde thema: feelgood & drama. Daarmee is SuikerZoet het enige festival in dit genre; een uniek kunstevenement. Het idee is puur om filmliefhebbers te vermaken met een prachtige verzameling films, aldus directeur en artistiek leider Edwin Spek. Elk jaar weer zorgen we voor een mooie dwarsdoorsnede van het filmaanbod, ontdaan van alle actiefilms en thrillers. Het thema, feelgood & drama, staat garant voor films die écht raken. We proberen internationaal zo breed mogelijk te programmeren. We kiezen altijd voor een mix tussen arthouse, publieksfilms, nieuwe films en klassiekers; van zowel westerse als niet-westerse maak. Dat maakt het voor iedereen leuk. De films worden, in kleine en intieme setting, vertoond op meer dan tien bijzondere locaties in de karakteristieke binnenstad van Schiedam. Professionalisering Nu het SuikerZoet Filmfestival al zes jaar bestaat, heeft Stichting Kunstalliantie, de coördinator van het festival, een stap willen maken in de professionalisering. Zo is er een nieuwe website: We willen graag investeren in kwaliteit en zijn begonnen met de website. Hij is nog niet helemaal af, maar groeit langzaam en wordt zo steeds interactiever, aldus Edwin Spek. Ook het Tubefestival, een samenwerking met de stadsbibliotheek, is nieuw. Hiervoor konden mensen zelf filmpjes maken en uploaden via de website. Een selectie is tijdens het festival vertoond in Schiedamse molens. Daarnaast hadden we dit jaar voor het eerst een voorpremière. Nog steeds niet veranderd, is het feit dat het SuikerZoet Filmfestival gratis is voor bezoekers, wat bijzonder is voor een indoor-festival. Maar we willen het perse zo houden, zodat iedereen kan genieten van een evenement als dit. Mooie dingen laten ontstaan Stichting Kunstalliantie is in 2005 opgericht en heeft als belangrijkste doelstelling het tot stand brengen van samenwerking op kunst- en cultuurgebied. Wij willen creatieven koppelen, zo zegt Edwin Spek. Dat doen we soms als organisator, zoals in het geval van het SuikerZoet Filmfestival, maar ook als bemiddelaar en stimulator van creatieve innovaties. We willen verschillende kunstdisciplines samenbrengen, elkaar inspireren en zo mooie dingen laten ontstaan. KUNST EN CULTUUR 11 FSV.indd :26:59

12 Met De Winterfluisteraar naar de mooiste plekjes van Schiedam In de weekeinden van 9 tot en met 12 en van 16 tot en met 19 december spelen leerlingen van Theaterschool De Teerstoof samen met volwassenen een openluchtvoorstelling op verschillende locaties in de binnenstad, getiteld: De Winterfluisteraar. Het verhaal gaat over een schim, de winterfluisteraar, die door de straten van Schiedam dwaalt. Op de mooiste, verscholen plekjes van de stad fluistert hij verhalen waar mensen door worden geraakt en willen blijven luisteren. 4 Maa 9 Spor Vorig jaar hebben we ook een groot locatieproject gedaan; toen speelden we het bekende kerstverhaal Scrooge, zo vertelt regisseur Maarten Bakker. Dat was zo n succes, dat we dit jaar iets soortgelijks wilden doen. Uiteindelijk kwamen we op het idee van de winterfluisteraar, een soort zwerver die mensen aan zich kluistert op het moment dat hij gaat vertellen. Op drie verschillende locaties in de Schiedamse binnenstad worden drie verhalen verteld: Het meisje met de zwavelstokjes, Wolven in de nacht en De belofte van de harpspeler. In elke voorstelling staat een andere discipline centraal, namelijk teksttoneel, dans of muziektheater, aldus de regisseur. Verrassing De avondvoorstelling start op één punt. Vervolgens gaan de toeschouwers, verdeeld in drie groepen, om de beurt naar de voorstellingen op de verschillende plekken. Het valt de meeste mensen over het algemeen niet op, maar Schiedam is een historische stad met ongelooflijk veel prachtige, vaak onbekende plekjes. Vooral in het donker met wat verlichting zijn dit perfecte decors, vindt Maarten Bakker. Ontplooiing en plezier De Teerstoof is een cultuur educatief centrum, gericht op Schiedam. Wij hebben vier onderdelen: kunst en cultuureducatie, een theaterschool, een theater en een impresariaat voor jeugdvoorstellingen, zegt Karin Bannink, coördinator impresariaat & theater en productieleider van onder meer De Winterfluisteraar. In alles wat wij doen, staat het individuele kind voorop. Die krijgt bij ons een plekje en kan hier volledig zichzelf zijn en zich ontplooien. Het bijzondere aan deze voorstelling is de samenwerking tussen jongeren en volwassenen; de leerlingen van De Teerstoof spelen samen met leden van het eveneens Schiedamse Apollo Toneel en Utile Dulci. Het speelplezier straalt er vanaf, bij iedereen. Je ziet de trots van de kinderen, de kick van op een podium staan en ergens goed in zijn, aldus een enthousiaste Karin Bannink. Onze bedoeling is, om mensen tijdens de koude wintermaanden te verwarmen met deze mooie verhalen, zodat zij, met het oog op de feestdagen en het einde van het jaar, met een fijn gevoel naar huis gaan! 12 KUNST EN CULTUUR FSV.indd :27:00

13 Onderstaand treft u een nagenoeg volledige opsomming van projecten aan waaraan sinds september 2010 een financiële bijdrage is verstrekt of toegezegd. 4 Maatschappelijk welzijn 6 educatie 9 Sport en vrije tijd 11 kunst en cultuur Maatschappelijk welzijn Stichting Jeugdstad Vlaardingen Jeugdstad 2010 Stichting Seniorenwelzijn Maassluis-Vlaardingen-Schiedam Uitbreiding eettafels Stichting Centrummanagement Schiedam Sinterklaashuis in Schiedam Muziekcentrum OpMaat Project Kunst na schools Stichting Flagen Project Vormen van Herinneren Stichting De Blauwe Periode Project Grensgesprekken Stichting Welzijn Schiedam 5 e Mondiale Muziek Manifestatie Stichting Welzijn Schiedam Miniconferentie en brochure over individuele begeleiding jongeren in Schiedam CJV Vlaardingen Intocht Sinterklaas Gemeente Schiedam, afdeling sport en recreatie Intocht Sinterklaas Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Toneelvoorstelling Als het golft Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Toneelvoorstelling Hooyo Ma aan Stichting Speel-o-theek Ikkie Opslagcontainer buitenspeelgoed en hekwerk Reumapatiëntenvereniging Nieuwe Waterweg Noord Spelmateriaal Stichting ASVZ locatie Woonvoorziening Blijhof Spelmateriaal Stichting Diaconaal-Missionair Centrum der Protestantse Gemeente Vlaardingen, De Windwijzer Voorstelling Lazarus Stichting Vele Vlaardingers Eén Huis Dag van de Dialoog 2010 gezondheid Nierpatiëntenvereniging Rijnmond Laptops dialyse afdeling Vlietland Ziekenhuis Cardiosport Rijnmond Materialen voor reanimatiecursussen Natuur en milieu Stichting Metamorphose Project Nacht van de Nacht Educatie Stichting Wijzer, locatie SBO Kameleon School/-speelplein Stichting Kudde Voorstelling 3 x Suzy Stichting Primair Openbaar Onderwijs, locatie OBS De Taaltuin Speluitleen kleuterklassen Stichting Wijzer, locatie Jenaplanschool Vlaardingen Digitale schoolborden Stichting Victor & Co. Project School zonder Pesten Stichting Wijzer, locatie OBS Jan Ligthart Digitale schoolborden Sport en vrije tijd Stichting Watersportcentrum Jachthaven Vlietland Vernieuwen botenloods Vlaardingen Band van het Leger des Heils Aanschaf instrumentarium SSV Asvion Kunstgrasmat Maassluise Tennisclub Bequick Vervanging gravelbanen voor SmashCourt Schiedamse Reddings Brigade Najaarswedstrijden Hockeyvereniging Spirit Jeugdkamp 22 t/m 24 oktober FSV.indd :27:02

14 Foto links: Kunst en cultuur Stichting Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten Concours voor jeugdsymfonieorkesten Foto s rechts: Sport en Vrije tijd Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden Judotoernooi Groot Vlaardingen Gemeente Schiedam afdeling sport en recreatie Sportgala 2010 Vlaardingse Brandweerlieden Vereniging Door Oefening Vaardig Activiteiten jubileumviering Stichting Leergeld NWN Project samen sporten in Maassluis Schaakvereniging Groenoord Toernooi Groene Hart Jeugdcup Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden Judotoernooi Groot Vlaardingen 2011 Kunst en Cultuur Stichting Kunstalliantie SuikerZoet Filmfestival Stichting Cantates Grote Kerk Vlaardingen Bach Cantatediensten Stichting Musis Uitgave Cornelis Haga Jeugdtheaterschool De Teerstoof Kerstproductie De Winterfluisteraar Hervormde Gemeente Kethel en Spaland Muziekuitvoeringen Avondmuziek en Gospelsound Stichting Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten Concours voor jeugdsymfonieorkesten 14 Stichting Kunstalliantie Straattheaterfestival Van de Straat op 11 en 12 september 2010 Stichting Kronoz Activiteiten Stichting AMuToZa Vijf mini-festivals Schiedam doet je Goed Stichting Cultureel Forum Schiedam Project Opera aan de Schie Stichting Cultureel Forum Schiedam Activiteiten Open Monumentendagen 2010 Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus Museumconcert op 17 oktober 2010 Stichting Kunstalliantie Project zuitgelicht op 6 en 7 november 2010 Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids Najaarsconcert in de Ark op 13 november 2010 Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen Uitvoering Matthäus Passion op 2 april 2011 Muziekcentrum OpMaat 52 ste Maassluise Muziekweek Muziekvereniging Sint Radboud Jaarconcert op 20 november 2010 Stichting Dance Motion Picture Activiteiten bij het project Bird s Echo Stichting Bibliotheek Waterweg Boek & Bal Waterweg 2011 Stichting Cultuur Borrelt Festival Cultuur borrel (in de winter) 10 t/m 12 december 2010 Stichting De Vrije Academie Gedichtenposterwedstrijd FSV.indd :27:02

15 FSV.indd :27:04 15

16 Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. wenst u prettige feestdagen FSV.indd :27:10

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie