vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni 2016."

Transcriptie

1 III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Bepaalde opleidingen kennen geoormerkte cursussen die moeten zijn behaald om voor een positief studieadvies in aanmerking te komen. Indien van toepassing staat dit bij de betreffende opleiding onder sub C vermeld. Artikel 44 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10

2 B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Reglement Examencommissies HU 2. Fraudereglement

3 C. Opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht De Faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen: 1 B Culturele & Maatschappelijke Vorming 2 B Creatieve Therapie 3 B HBO-Rechten 4 B Human Resource Management 5 B Integrale Veiligheidskunde 6 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7 B Pedagogiek 8 B Sociaal Juridische Dienstverlening 9 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

4 1. Culturele & Maatschappelijke vorming 1.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Culturele & Maatschappelijke Vorming Engelse naam: B Cultural and Social Development CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht en Amersfoort Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Nee Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Na afronding van de opleiding CMV zijn de studenten in staat om: 1. Onderzoek te doen naar de leefwereld van specifieke groepen met het oog op ontwikkelings- en participatiemogelijkheden. De CMV er richt zich daarbij op mensen en organisaties, maar ook op de maatschappelijke omgeving waarin het werk zich afspeelt. Hij heeft kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze vertalen naar specifieke groepen. 2. Groepen, individuen, organisaties en samenlevingsverbanden te begeleiden, te coachen en te ondersteunen, zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan tot leren, samenwerken en maatschappelijke participatie. Doel van de ondersteuning is, dat betrokkenen beter in staat zijn invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en leefomgeving en zelf vorm kunnen geven aan hun sociale en culturele leven. 3. Programma s en activiteiten te ontwerpen en te ontwikkelen voor diverse doelgroepen. Het gaat om culturele, recreatieve, educatieve en sociale programma s en activiteiten. De CMV er doet dit op een interactieve manier. De CMV-professional is in staat om hierover verantwoording af te leggen. 4. Programma s en activiteiten te organiseren, netwerken te kunnen onderhouden en projecten te begeleiden. Dat begint bij het opstellen van een begroting, het verwerven van financiële middelen, het werven van deelnemers of publiek en het zoeken van mensen met een specifieke deskundigheid. 5. Als ondernemende professional in en vanuit een organisatie te functioneren en daarmee een bijdrage te leveren aan de bedrijfsmatige aspecten van de organisatie. De CMV er beschikt over bedrijfsmatig inzicht en kan voorkomende taken rond beleid en beheer uitvoeren. 6. Een bijdrage te leveren aan het beleid van de organisatie. De CMV-professional ontwikkelt als ondernemende professional nieuwe initiatieven en onderhoudt professionele netwerken. Kenmerkend voor de positie van de CMV-professional is de vaak complexe maatschappelijke positionering, waarin hij zich geconfronteerd ziet met uiteenlopende en soms strijdige standpunten, claims, belangen en wensen. 7. De eigen professionaliteit te ontwikkelen en de eigen loopbaan te sturen. De CMV-professional is instaat om te reflecteren op het eigen handelen en trekt daaruit conclusies voor verbetering van dat handelen. Hij is op de hoogte van relevante theorievorming en onderzoek in het eigen vakgebied.

5 8. Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen en het vak van CMV. Hij kent het belang van kwaliteitsbeleid en kan de resultaten hiervan aanwenden voor de vernieuwing en ontwikkeling van de beroepspraktijk. 9. Het vak CMV te profileren en te legitimeren. De CMV-professional is in staat om het werk tegenover opdrachtgevers te verantwoorden en meer in het algemeen tegenover de samenleving. Algemene inrichting: 1.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 1.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 1.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Geen. 1.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichting: Social Management. Deze afstudeerrichtingen kent geen toegangsbeperking. 1.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening 1.7 Inrichting deeltijdopleiding Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Voor de deeltijd opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Culturele & Maatschappelijke vorming staan beschreven in de studiegids. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. Zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen.

6 2. Creatieve Therapie 2.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Creatieve therapie Engelse naam: B Arts Therapies CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Loting: Nee, wel selectie Afstudeerrichting(en): - Drama (150 EC) - Muziek (150 EC) - Beeldend vormen (150 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Na afronding van de opleiding is de Beginnend Creatief Therapeut (BCT) in staat om: 1. te observeren, te diagnosticeren en te observeren. De BCT is in staat om hiermee informatie te koppelen aan kennis, zodat hij een bijdrage levert aan de algehele diagnostiek voor een behandeling van cliënten. De BCT observeert vanuit algemene systematiek, legt verbanden tussen het geobserveerde en de problematiek en komt tot uitspraken m.b.t. de geschiktheid van een CT-interventie aan de hand van vastgestelde criteria. 2. te behandelen vanuit de hulpvraag, achtergrondinformatie en klachtenpatroon van de cliënt. Hij maakt hierbij gebruik van het gehanteerde mensbeeld en/of de behandelvisie van de behandelcontext op basis van informatie uit de observatie, diagnostische en indicatie fase. De BCT stelt een CT-behandelplan op, voert deze doelgericht en procesmatig uit en evalueert het plan. De BCT is in staat tot het opgang brengen en sturen van ontwikkeling- en veranderingsprocessen met beeldend, drama en/of muziek als centrale intermediair volgens de regulatieve cyclus. De BCT is in staat tot zich soepel te bewegen tussen de dynamiek van de therapeutische driehoek welke wordt bepaald door de factoren medium, cliënt en therapeut. 3. voorlichting te geven in het kader van de creatief therapeutische behandeling. De BCT is in staat te komen tot een systematische vorm van communicatie teneinde een cliënt en/of cliëntsysteem te ondersteunen in het nemen van een voor hem wezenlijke beslissing, waarbij voor de BCT het belang van de cliënt het uitgangspunt is en dat de voorlichting is op te vatten als een deel van de creatief therapeutische behandeling. De BCT geeft voorlichting over verloop van de therapie, inzet van het medium, doelstellingen, effecten van de therapie op korte en langere termijn, invloed van de therapie op de thuissituatie. 4. samen te werken en te coachen. De BCT werkt samen rondom de uitvoering van de behandeling, in eigen organisatie en buiten de organisatie en t.b.v. de verdere professionalisering van de beroepsgroep. De BCT er heeft een coachende en/of adviserende taak t.a.v. collegae binnen de multidisciplinaire samenwerking. 5. een substantiële bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie van de zorg/hulpverleningsorganisatie. De BCT ontwikkelt en evalueert beleid en levert een bijdrage aan implementatie van beleidsvoorstellen, met als uiteindelijk doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitzorg van de hulpverlening. Mede op grond daarvan levert de BCT een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het behandelaanbod.

7 Algemene inrichting 2.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding heeft geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast is van de cursussen. 2.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, een selectieprocedure, conform landelijke afspraken en CROHO. Een voorwaarde om deel te nemen aan deze selectieprocedure is aanmelding voor de opleiding Creatieve Therapie via Het doel van deze procedure is dat de opleiding de student kan testen of hij/zij beschikt over voldoende aanleg en geschiktheid om de opleiding te volgen. De selectieprocedure Creatieve Therapie is beschreven op De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 2.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Geen. 2.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen: - Drama (150 EC) - Muziek (150 EC) - Beeldend vormen (150 EC) Voor de afstudeerrichting(en) geldt geen toegangsbeperking. 2.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 2.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Voor de deeltijd opleiding Creatieve Therapie kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Creatieve Therapie staan beschreven in de studiegids. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. Zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen.

8 3. HBO-Rechten 3.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B HBO-Rechten Engelse naam: B Laws CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (deeltijd 120 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Laws Afkorting graad: LLB Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): De afgestudeerde hbo-jurist beschikt over de volgende kennis en vaardigheden. 1. Is in algemene zin bekend met de belangrijkste rechtsgebieden op het terrein van het privaatrecht, het publiekrecht en het strafrecht en is in staat in veel voorkomende zaken die zich in de juridische beroepspraktijk voordoen rechtsvragen te formuleren en op te lossen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. 2. Verzamelt alle juridische en feitelijke gegevens van zaken, weegt de standpunten van partijen en gebruikt de van toepassing zijnde rechtsbronnen om op basis van een juridische analyse mondeling en schriftelijk advies te geven. 3. Behartigt juridische belangen van personen en organisaties door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. Het behartigen van belangen kan bestaan uit procesvertegenwoordiging, onderhandelen, bemiddelen en conflictbeheersing. De belangenbehartiging kan mondeling of schriftelijke gebeuren, eventueel met gebruikmaking van technieken uit mediation. 4. Stelt de rechtspositie van een of enkele personen vast binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren en beslist namens cliënten of namens de organisatie waar hij werkzaam is over de rechtspositie van een of enkele personen. Betrekt bij dit beroepshandelen zo nodig naast juridische argumenten ook de belangen van de personen of de instelling voor wie hij werkt en waar nodig ook maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Bij het vastleggen van de rechtspositie gaat het bijvoorbeeld om besluiten in de publiekrechtelijke sfeer (vergunningen) en om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer (contracten). 5. Stelt generieke regelingen op en wijzigt zo nodig bestaande regelingen. 6. Legt juridische dossiers aan, beheert deze, bewaakt de doorloop en de samenhang, sluit de dossiers af en draagt deze over. Zorgt daarnaast voor de bewaking van termijnen. 7. Draagt zorg voor efficiënte en effectieve uitvoering en regie van organisatieprocessen in een juridische context met aandacht voor proces- en kwaliteitsmanagement, kennis- en informatiemanagement en innovatie. Houdt zich bezig met de vraag hoe de organisatie van juridische dienstverlening kan bijdragen aan het efficiënter en klantvriendelijker uitvoeren van juridische diensten en werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met vakgenoten en niet-vakgenoten.

9 Algemene inrichting: 3.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 3.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 3.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Geen. 3.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichting: - Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (deeltijd) Deze afstudeerrichting kent geen toegangsbeperking. 3.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 3.7 Inrichting deeltijdopleiding Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student bij aanvang van de opleiding te beschikken over relevant werk en in staat te zijn een deel van de opleidingscompetenties in de praktijk te ontwikkelen. Dit wordt tijdens een intakegesprek geverifieerd. Er is sprake van één lesdag per week. Trainingen en tentamens worden soms op andere dagen in de week gepland. Voor inhoud van de vakken in het deeltijdcurriculum verwijzen we naar de teksten cursusbeschrijvingen in de studiegidsen. De deeltijdopleiding HBO-Rechten kent geen stages. Wel dient de student ook studiepunten te vergaren voor zijn werk dat hij naast de opleiding doet. We noemen dat de praktijktijd. In de praktijktijd ontwikkelt de student een gedeelte van de opleidingscompetenties in een voor de opleiding relevante professionele omgeving. De praktijktijd wordt beoordeeld aan de hand van werkstukken, de bewijstukken van de werkzaamheden en vervaardigde beroepsproducten. Zie hiervoor de studiegids. De afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder kent de hierboven genoemde praktijktijd in jaar 1 t/m 3. In jaar 4 is er uitsluitend bij deze afstudeerrichting wél sprake van een stage. Met toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, mag de student, mits alle onderdelen uit jaar 1 t/m 3 zijn behaald, zogenaamde ambtshandelingen verrichten. Zie voor meer informatie de studiegids.

10 4. Human Resource Management 4.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Human Resource Management Engelse naam: B Human Resource Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Human Resource Management Afkorting graad: BHRM Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Op basis van de 11 kerntaken van het beroep - zoals opgesteld door het LOOHRM in het Landelijk Opleidingsprofiel HRM heeft de opleiding HRM aan de HU 4 clusters van kerntaken onderscheiden, waarbij de laatste 3 clusters de bouwstenen of leerlijnen vormen die ten grondslag liggen aan de structuur van de opleiding HRM en haar Curriculumcommissie: (1) cluster 1 reflecteert het brede HRM-vakgebied en is daarmee een overkoepelend(e) cluster/kerntaak [kerntaak 1] (2) cluster 2 representeert de brede vakinhoudelijke kennis rond de harde (organisatie gerelateerd, plannen van personeel oftewel Human Resource Management) en zachte (mensgericht, personeelsontwikkeling oftewel Human Resource Development) kant van HR [kerntaak 2, 4, 5, 7 en 8] (3) cluster 3 reflecteert de onderzoeks- en adviesvaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de HR adviesrol [kerntaak 3 en 10] (4) cluster 4 reflecteert de professionele ontwikkeling van de student, hierin staat diens reflectievermogen ten aanzien van de inhoud en het proces van een adviestraject, samenwerking en de eigen professionele ontwikkeling centraal [kerntaak 6, 9 en 11] In 2016 heeft het LOOHRM de 11 kerntaken vervangen door 6 centrale HR competenties (Landelijk Opleidingsprofiel HRM 2016+): 1. Werken vanuit een professionele beroepshouding en vanuit persoonlijk leiderschap 2. Beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren in een organisatorische en maatschappelijke context 3. Initiëren, faciliteren en implementeren van veranderingsprocessen in organisaties en andere samenwerkingsverbanden 4. Ontwikkelen van individuen, teams en organisaties 5. Realiseren van de gewenste match tussen vraag en aanbod van arbeid op micro-, meso- en macroniveau 6. Doelgericht hr-data verzamelen en analyseren Algemene inrichting: 4.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen.

11 4.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 4.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Geen. 4.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 4.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: o Voltijd: Geen o Deeltijd: Beroepsgerichte ontwikkeling (BGO) Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 4.7 inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Er is sprake van één lesdag per week gedurende een aaneensluitende periode van de middag en de avond. Trainingen en tentamens worden soms op andere dagen in de week gepland. Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student over relevant werk te beschikken zijnde een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang (tenminste 20 uren per week) bij een door de opleiding goedgekeurde organisatie van voldoende omvang. Deze aspecten worden geverifieerd bij het verplichte intakegesprek dat met elke aankomende student gevoerd wordt.

12 5. Integrale Veiligheidskunde 5.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Integrale Veiligheidskunde Engelse naam: B Applied Safety & Security Studies CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Arts Afkorting graad: BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Een integraal veiligheidskundige is na afronding van de opleiding in staat om: 1. De regie te voeren over de aanpak van veiligheidsvraagstukken 2. Veiligheidsbeleid te ontwikkelen 3. Veiligheidsbeleid te coördineren en te implementeren 4. Veiligheidsontwikkelingen te signaleren en te agenderen 5. Toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken uit te voeren 6. Te adviseren bij veiligheidsvraagstukken 7. Project- en managementtaken te verrichten bij veiligheidsbeleid Algemene inrichting 5.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 5.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie 1 VWO Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie 1 Instroom in de hoofdfase van deze opleiding is mogelijk met de één van de volgende diploma s: Propedeutisch getuigschrift van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool en de Saxion Hogeschool.

13 De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 5.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Geen. 5.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 5.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt bij de voltijd een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: - Integrale Veiligheid Toepassing (AIV-V1IVT-14) Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 5.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. De deeltijdopleiding kent geen stages maar gebruikt de werkpraktijk van de student voor het uitvoeren van praktijkopdrachten. Hiervoor is het verplicht dat de student tijdens de totale studieduur werkt in de praktijk van het veiligheidsveld op minimaal mbo-4 niveau. De werkzaamheden en het niveau worden getoetst door de opleiding. In jaar 1 en 2 worden opdrachten gegeven die uitvoerbaar zijn in de mbo-4 werkpraktijk. In jaar 3 en 4 krijgt de student praktijkopdrachten op hbo-niveau. Bij voorkeur worden deze opdrachten binnen de eigen werkpraktijk uitgewerkt. Wanneer de student niet op dit niveau werkt dan worden de opdrachten, in nauw overleg met de opleiding, buiten de eigen werkpraktijk uitgevoerd om het juiste niveau te bereiken. Nadere eisen ten aanzien van de praktijktijd voor de deeltijdopleiding zijn beschreven in de studiegids. Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids.

14 6. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 6.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Engelse naam: B Social Work and Social Services CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht en Amersfoort Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Na afronding van de opleiding is de MWD er in staat om: 1. zich een beeld te vormen van de probleemveroorzakende en/of probleemversterkende factoren in de sociale context (van cliënt en cliëntsysteem); 2. zich samen met de cliënt een beeld te vormen van de aard van de vraag en situatie van de cliënt op verschillende niveaus (individu, maatschappij, organisatie) te verkennen en te analyseren; Een MWD er herkent hoe persoon en maatschappij elkaar beïnvloeden; 3. een breed spectrum aan methodische benaderingen en (theoretische) kennis toe te passen, een MWD er is daarbij gericht op: empowerment van de cliënt; regels en voorzieningen voor bepaalde groepen in de samenleving te benoemen; op resultaatgerichte wijze hulp- en dienst te verlenen; 4. de Beroepscompetenties van het Maatschappelijk Werk te zien als professionele context; zich een visie te vormen gerelateerd aan de missie van het beroep; 5. zich bewust te zijn van de eigen normen en waarden; reflectief te handelen, gebaseerd op kennis van en inzicht in beproefde methoden; Een MWD er begrijpt dat reflecteren ontwikkelen is; 6. voldoende professionele afstand te behouden; verschillen in macht en positie waar mogelijk en gewenst te verkleinen; om te gaan met ethische dilemma s; 7. te werken vanuit diversiteit (leeftijd, geslacht, opleiding, levensfase, culturele achtergrond, religie, enzovoort) Een MWD er kan op basis van verscheidenheid cliënten accepteren en respecteren en kan een zorgvuldige werkrelatie aan gaan; 8. goed mondeling en schriftelijk te communiceren; goed te luisteren, uit te leggen en toe te lichten; 9. preventief te handelen;

15 Een MWD er is innovatief wanneer het om welzijn van mensen in de samenleving gaat;10. verschillende belanghebbenden en de verschillende mogelijk tegengestelde belangen die in het geding zijn te onderzoeken; Een MWD er werkt samen met professionals van eigen en andere disciplines. Algemene inrichting 6.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 6.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 6.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Geen. 6.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 6.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming. 6.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Voor de deeltijd opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening staan beschreven in de studiegids. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. Zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen.

16 7. Pedagogiek 7.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Pedagogiek Engelse naam: B Educational theory CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Education (deeltijd, 90 EC) - Eco Mediated Pedagogy (deeltijd, 90 EC) - Orthopedagogiek (deeltijd 90 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS) Na afloop van de opleiding is de student in het bijzonder in staat kerntaken uit te werken volgens de ecologisch pedagogische invalshoek. Een ecologisch pedagoog beschouwt de wereld als een netwerk van verschijnselen, die onderling afhankelijk en fundamenteel met elkaar verbonden zijn. Ecologie heeft, in dit verband, betrekking op het geheel van relaties tussen opvoeders en kinderen. Kenmerken hiervan zijn dat de student: in wijsheid normen en waarden prioriteert in relatie met de wereld om ons heen vanuit welbevinden en betrokkenheid; duurzaam opvoedt en ontwikkelt in verbondenheid; authentiek is: een manier van zijn en geen manier van doen; jeugdigen en opvoeders en begrijpt en verstaat; vrij is in denken en vrijheid neemt in het maken van professionele keuzes in combinatie en relatie met diens professionele verantwoordelijkheid. Na afronding van de studie zijn studenten in staat om: 1. zich te oriënteren op een opvoedingssituatie en opvoedingsvragen te signaleren en te analyseren; 2. een pedagogische relatie aan te gaan en deze te onderhouden; 3. vorm te geven aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt; 4. te informeren en voorlichting / scholing te verzorgen op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen; 5. over opvoedingsvragen en problemen te adviseren, zowel vraaggericht als directief, daarbij de haalbaarheid van de adviezen inschattend, en waar nodig door te verwijzen naar specialistische hulpverlening; 6. (mede-)opvoeders te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede- )opvoeders; 7. een behandelmethodiek te hanteren die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag; 8. als verbindingspersonen te zorgen voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening; 9. pedagogische problematieken te signaleren, nader te onderzoeken en de uitkomsten te vertalen van naar pedagogisch beleid;

17 10. pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) te initiëren, implementeren en evalueren en daarbij innovatieve werkwijzen te hanteren; 11. inhoudelijke afstemming tot stand te brengen over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen (verbindingspersoon) op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie; 12. informatie, ideeën en oplossingen intern en extern te communiceren, team- en ketengericht samen te werken en leiding te geven aan projecten in een multidisciplinaire context; 13. zowel individuen als groepen te ondersteunen in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit; 14. voor het eigen beroepsmatig handelen verantwoordelijkheid te nemen, erop te reflecteren en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling ervan; een oordeel te vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen en daarop zelf een visie te ontwikkelen daarbij oog hebbend voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit. Algemene inrichting: 7.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 7.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 7.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Geen 7.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen voor de deeltijdvariant: Education (alleen deeltijd) Eco Mediated Pedagogy (alleen deeltijd) Orthopedagogiek (alleen deeltijd) Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 7.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt bij de voltijdvariant een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: - Voltijd: stage en leerteam Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 7.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Er is wekelijks sprake van de woensdag als lesdag, -avond. Gedurende het studiejaar worden ook bijeenkomsten op zaterdagen gepland. De leerteambijeenkomsten worden geroosterd in overleg met de betrokken coach waarbij er een voorkeur voor een planning op de woensdag is. De informatie hierover is verwerkt in de studiegids.

18 Er wordt gewerkt vanuit een didactiek waarbij studenten en coaches (docenten) een leergemeenschap vormen. Voor inhoud van de leerdomeinen (vakken) in het leerlandschap (deeltijdcurriculum) verwijzen we naar de teksten cursusbeschrijvingen in de studiegidsen. De deeltijdopleiding Pedagogiek kent geen stages, maar voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligers- of stage-overeenkomst) van voldoende omvang. De praktijktijd is een integraal onderdeel van ieder leerdomein en de student dient binnen de praktijktijd competenties te verwerven die met het beroep samenhangen. De eisen ten aanzien van de praktijktijd voor de deeltijdopleiding zijn beschreven in de studiegids.

19 8. Sociaal Juridische Dienstverlening 8.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Sociaal Juridische Dienstverlening Engelse naam: B Social Legal Services CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Laws Afkorting graad: LLB Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Na afronding van de opleiding is de SJD er in staat om: 1. juridische of juridisch georiënteerde vragen en problemen van cliënten te behandelen, kent en begrijpt hierbij de relevante wet en regelgeving en is daarbij in staat sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden bij de kwestie te betrekken en op basis daarvan een plan van aanpak te maken; 2. verschillende posities en rollen in te nemen en daarin te functioneren, nl. onder meer die van belangenbehartiger, wetsuitvoerder en toetser/beoordelaar. De SJD er is in staat aan de kant van de cliënt te staan, maar ook aan de kant van de organisatie of de wet. De SJD er kan daar zorgvuldig in opereren in die zin dat steeds de belangen van cliënt, organisatie en wetgeving in onderlinge samenhang worden beschouwd; 3. zich te bedienen van verschillende werkwijzen bij de behandeling van juridische of juridisch georiënteerde vragen en problemen te weten mondeling en schriftelijk adviseren en informeren, begeleiden, beschikken en rapporteren. In het bijzonder is de SJD er in staat bij geschillen en conflicten gebruik te maken van methodieken om te komen tot oplossing van het geschil of conflict in de pre-juridische fase; 4. diensten te verlenen zodanig dat de cliënt in de gelegenheid is of wordt gesteld zelf de kwestie af te handelen en eventuele nieuwe (vergelijkbare) kwesties het hoofd te bieden met als doel dat de cliënt zich daardoor beter kan handhaven in de samenleving; 5. de discretionaire ruimte te benutten om - binnen de gegeven kaders van de organisatie en mogelijkheden van wet- en regelgeving- oplossingen op maat te realiseren; 6. het proces van dienstverlening adequaat af te sluiten, te evalueren en te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en de gemaakte keuzes; 7. de effecten van beleid- en wet- en regelgeving te signaleren en/of te onderzoeken en is in staat op basis daarvan op beleidsmatig niveau een bijdrage leveren aan de organisatie. De SJD er is daarbij in staat politiek-maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken. Algemene inrichting 8.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28).

20 In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 8.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 8.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Geen. 8.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 8.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt bij de voltijdvariant een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: ADR-SJDV : SJD Praktijk Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student bij aanvang van de opleiding te beschikken over relevant werk en in staat te zijn een deel van de opleidingscompetenties in de praktijk te ontwikkelen. Dit wordt tijdens een intakegesprek geverifieerd. Er is sprake van één lesdag per week. Trainingen en tentamens worden soms op andere dagen in de week gepland. Voor inhoud van de vakken in het deeltijdcurriculum verwijzen we naar de cursusbeschrijvingen in de studiegids. De deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening kent geen stages. Wel dient de student ook studiepunten te vergaren voor zijn werk dat hij naast de opleiding doet. We noemen dat de praktijktijd. In de praktijktijd ontwikkelt de student een gedeelte van de opleidingscompetenties in een voor de opleiding relevante professionele omgeving. De praktijktijd wordt beoordeeld aan de hand van werkstukken, de bewijstukken van de werkzaamheden en vervaardigde beroepsproducten. Zie hiervoor de studiegids.

21 9. Sociaal Pedagogische Hulpverlening 9.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Engelse naam: B Social Educational Care CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht en Amersfoort Loting: Nee Afstudeerrichting(en) : Geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) HU Honours: Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties (learning outcomes zie IDS): Na afronding van de opleiding is de SPH er in staat om: 1. Kennen: Verschillende theoretische stromingen in sociaal pedagogische hulpverlening. Verschillende sociaal agogische methoden en methodieken. Regulatieve of hulpverleningscyclus. Verschillende doelgroepen uit de sociaal pedagogische hulpverlening en hun levensbeschouwelijke, culturele, maatschappelijke en sociale achtergrond. Inzet van creatief agogische middelen in hulpverlening. Ethische, maatschappelijke en juridische kaders. Organisatiestructuren. Groepsdynamica. Beheer en inzet van ICT. De beroepskwalificaties SPH. Praktijkgericht onderzoek. 2. Begrijpen: Verband tussen verschillende theoretische stromingen en effecten van de inzet daarvan op hulpverlening. Effecten van inzet methodieken en methoden in hulpverlening. Belang van planmatig en methodisch werken. De visie van volwaardig burgerschap en dialooggericht werken. Meerwaarde van inzet van creatief agogische middelen in hulpverlening. Zijn positie en verantwoordelijkheden in de organisatie. Belang van collegiale en interdisciplinaire samenwerking. Effect van eigen ontwikkeling en referentiekader op beroepsmatig handelen en beroepshouding. Bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan ontwikkeling van beroep en beroepsmethodiek. 3. Kunnen toepassen: Beroepshandelen rapporteren, verantwoorden en legitimeren met gebruikmaking van theoretische, ethische, maatschappelijke en juridische kaders. Planmatig en methodisch programma s voor hulpverlening ontwerpen. In dialoog met cliënt, cliëntsysteem en eventuele andere hulpverleners communicatieve vaardigheden te hanteren in complexe - situaties. Inzet creatief agogische middelen bij hulpverlening.

22 Leiding en begeleiding geven. Zelfstandig en resultaatgericht een bijdrage leveren aan organisatie en beheer. Kwetsbare groepen in de samenleving signaleren en preventieve activiteiten initiëren. Werken aan eigen professionalisering en een bijdrage leveren aan ontwikkeling van het beroep en beroepsmethodiek. 4. Kunnen analyseren: Problemen analyseren en oplossen op basis van breed spectrum aan informatie; Vraag en situatie van cliënt op verschillende niveaus (individu, maatschappij, organisatie) verkennen en analyseren Zich samen met cliënt een beeld vormen van aard van de vraag van cliënt of van situatie waarin cliënt verkeert. Verschillende belanghebbenden en verschillende mogelijk tegengestelde belangen die in het geding zijn te onderzoeken. 5. Verbanden kunnen leggen Adequate verbindingen leggen tussen verschillende factoren rond het cliëntsysteem die in het geding (kunnen) zijn. Hypotheses vormen. Innovatief zijn als het om welzijn van mensen in de samenleving gaat. Een visie vormen gerelateerd aan missie van het beroep. Maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen signaleren en vertalen in nieuwe beroepsopgaven. Zich een beeld vormen en daarbij gericht op empowerment van cliënt. Samenwerkingsrelatie met cliënt en organisatie als leerproces hanteren. 6. Kunnen beoordelen (evalueren): Overwegingen, bevindingen, resultaten mondeling en schriftelijk over het voetlicht brengen aan leken (cliënten), organisatie en professionals. Evalueren en bijstellen van hulpverleningsprogramma. Samenwerken met professionals van eigen en andere disciplines. Samenwerkingsrelatie met cliënt opbouwen op wijze die bij cliënt past. Goede relatie opbouwen en onderhouden met cliënt. Voldoende professionele afstand behouden. Verschillen in macht en positie waar mogelijk en gewenst verkleinen. Op basis van verscheidenheid cliënten accepteren en respecteren en zorgvuldige werkrelatie aan kunnen gaan. Om gaan met ethische dilemma s. Verantwoordelijkheid nemen en dragen. Algemene inrichting 9.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 9.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de facultaire webpagina met instroomeisen (www.bachelors.hu.nl). 9.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Geen.

23 9.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 9.6 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming. 9.7 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Voor de deeltijd opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening staan beschreven in de studiegids. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. Zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen.

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11-02- 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

OER Bachelor 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit Maatschappij & Recht versie d.d. 08-04-2013

OER Bachelor 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit Maatschappij & Recht versie d.d. 08-04-2013 III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 05-04-2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

De competente sociaal agoog

De competente sociaal agoog De competente sociaal agoog Elke beroepsopleiding hanteert een eigen competentieprofiel waar de beginnende professional aan moet voldoen. De daaruit komen overeen met de landelijk vastgestelde beroepskwalificaties.

Nadere informatie

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24-02-2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie op 2014; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Sociaal Werk. Werkversie 0.1. 1/7 Sociaal Werk v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Sociaal Werk Werkversie 0.1 1/7 Sociaal Werk v0.1 Inhoud 1 Sociaal werk basis... 3 1.1 Begeleiden... 3 1.2 Gesprekstechniek/sociale vaardigheden... 3 1.3 Planmatig

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Competentiematrix Master Pedagogiek

Competentiematrix Master Pedagogiek Competentiematrix Master Pedagogiek 1. Analyseren en interpreteren in staat is tot -onafhankelijke oordeelsvorming over gewenste en binnen de gegeven context haalbare pedagogische arrangementen; -analyse

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 27 juni 2012. A. Hieronder is voor

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work 2016/2017 ARTIKEL 10.2.2 OPLEIDING SOCIAL WORK VOLTIJD Propedeuse programma Curriculumschema voltijd 1 Social Work voltijdroute studiejaar 1 Cursusnaam Cursuscode

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 1 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 23 mei 2016 Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 16 februari 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 11 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Format samenvatting aanvraag AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OPMERKING VOORAF Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Innovatie bewust stimuleren

Innovatie bewust stimuleren Innovatie bewust stimuleren Theoretisch kader Master Innovation in Complex Care 1 Wat is innoveren? Innoveren is toepassen van een uitvinding Huizingh, 2015 Missie Levenskwaliteit Zelfredzaamheid Participatie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 5 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 14 mei 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie