RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK Opdrachtgever: Adviesbureau: Gemeente Westland T.a.v. de heer E. Mandemaker Postbus AD Maasdijk VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel XA Berkel en Rodenrijs Projectcode: WEMA tel: Uitgifte rapport: 29 september 2014 fax: Versie: Definitief Projectleider: Paraaf Kwaliteitscontrole: Paraaf Ing. E.L. van den Bosch Ing. J.W.C. Fuijkkink 1001

2 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING VOORONDERZOEK HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ONDERZOEK BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE HYPOTHESE VELDONDERZOEK AANPAK EN UITVOERING BESPREKING VAN HET VELDWERK LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING LABORATORIUMONDERZOEK TOETSING CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN OPMERKINGEN... 7 BIJLAGEN: 1. TOETSINGSTABEL 2. ANALYSERAPPORT 3. MONSTERNEMINGSPLAN 4. MONSTERNEMINGSFORMULIER 5. SITUATIESCHETS 6. FOTOGRAFISCHE WEERGAVE PARTIJ 7. LOKALE SITUATIEKAART 8. PROEFBORINGEN In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

3 1. INLEIDING VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de gemeente Westland de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een in-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d (vv Maasdijk, veld 4) te Maasdijk. Aanleiding tot dit onderzoek is de onbekende kwaliteit van de grond. Doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond. Kwaliteitsborging Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd s Register Quality Assurance gecertificeerd conform de norm ISO 9001: De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 1000 (Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen - Versie december 2013) en protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie - Versie december 2013). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd s Register Quality Assurance onder nummer RQA en erkend door AgentschapNL. Het procescertificaat van VanderHelm Milieubeheer B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium (of aan de opdrachtgever, die ingeval van monsters aan grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend). Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 onder nummer L028 en door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu erkend voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek conform AP04. VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie van dit project. Middels de parafering op de eerste pagina van deze rapportage verklaart de projectleider dat de betreffende monsternemer de kritische functie monstername onafhankelijk van de opdrachtgever heeft uitgevoerd conform de eisen uit de BRL SIKB In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

4 2. VOORONDERZOEK 2.1 HUIDIGE SITUATIE De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van veld 4 van vv Maasdijk aan de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk (zie bijlage 7: Lokale situatiekaart). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa m² (85 m¹ x 60 m¹). De te bemonsteren partij bevindt zich in het traject 0 tot 0,75 m 1 -mv en bedraagt circa m 3 -vast (6.120 ton). De opdrachtgever heeft geen kenmerk gegeven aan de partij. 2.2 HISTORISCH ONDERZOEK De volgende informatie is afkomstig van historische kaarten (15 september 2014): Op een historische kaart van 1912 wordt de onderzoekslocatie weergegeven als weiland met watergangen. De Lange Kruisweg wordt in de huidige situatie weergegeven. Op een kaart uit 1939 wordt de onderzoekslocatie wederom weergegeven als weiland met diverse watergangen. In 1958 worden de watergangen niet meer weergegeven. Op kaarten uit 1966 en 1973 wordt de directe omgeving als sportveld weergegeven. Veld 4 betreft nog bouwland. Op een kaart uit 2004 wordt de onderzoekslocatie in de huidige situatie weergegeven. Archief VanderHelm Milieubeheer B.V. (d.d. 15 september 2014): In het archief van VanderHelm Milieubeheer B.V. zijn van de onderzoekslocatie geen eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekend. De volgende informatie is afkomstig van (d.d. 15 september 2014): Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat van de onderzoekslocatie geen gegevens bekend zijn. Verder wordt melding gemaakt over uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele vervolgacties. Door KAG Vlaardingen is een verkennend onderzoek uitgevoerd met kenmerk 0373S061, d.d. 6 juli Door BMA is een verkennend onderzoek uitgevoerd met kenmerk NEN , d.d. 28 oktober De onderzoekslocatie heeft als status voldoende onderzocht. Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket vermeld. In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

5 2.3 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE Bij de dichtstbijzijnde boring van TNO heeft de deklaag een dikte van eenentwintig en een halve meter. Deze is slecht doorlatend en bestaat, van boven naar onder, uit: zes en een halve meter leem, één meter veen, vijf meter leem, vijf meter zwak slibhoudend matig grof tot matig fijn zand met kleibrokjes en vier meter leem. Het eerste watervoerende pakket heeft een dikte van meer dan drie meter en bestaat, voor zover bekend, hoofdzakelijk uit matig grof tot matig fijn zand. Het doorlaatvermogen (kd) van dit pakket bedraagt circa 750 m 2 /dag. Vanwege meerdere aanwezige watergangen is de freatische grondwaterstroming niet eenduidig vast te stellen. 3. HYPOTHESE Op basis van het vooronderzoek is gesteld dat de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie onverdacht is op het voorkomen van verontreinigingen. Conform gemeentelijk beleid is de grond vanwege de ligging in een (voormalig) glastuinbouwgebied verdacht op het voorkomen van OCB s. 4. VELDONDERZOEK 4.1 OPZET EN UITVOERING Voorafgaand aan de bemonstering is conform 6.1 uit protocol 1001 een monsternemingsplan opgesteld (zie bijlage 3). In het monsternemingsplan zijn gegevens vastgelegd met betrekking tot de partijdefinitie, het monsternemingspatroon en de greepgrootte. 4.2 BESPREKING VAN HET VELDWERK Het veldwerk (verrichten van boringen) is uitgevoerd op 19 september 2014 door een door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu erkende medewerker van VanderHelm Milieubeheer B.V. De locaties van de verrichte boringen zijn weergegeven op de situatieschets (zie bijlage 5: Situatieschets). De bemonstering is uitgevoerd conform de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen - Versie december 2013) en protocol 1001 (Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie - Versie december 2013), tabel 1 Keuring partijen grond of baggerspecie in depot/in situ. De partij grond is als één partij bemonsterd. Van de partij zijn 108 grepen genomen waarvan 2 mengmonsters zijn samengesteld. Het geschatte vochtpercentage is 10 %. Van de bemonstering is een verslag gemaakt, welke wordt weergegeven op het monsternemingsformulier (zie bijlage 4). Hierin zijn tevens de classificering van de grond en het voorkomen van eventuele bijmengingen opgenomen. Voorafgaand aan de partijbemonstering zijn proefboringen verricht. De bodemopbouw is weergegeven in de boorprofielen in bijlage 8. In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

6 5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 5.1 LABORATORIUMONDERZOEK De mengmonsters zijn ter analyse aangeboden aan ALcontrol B.V. te Rotterdam op 19 september ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 onder nummer L028 en erkend door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De mengmonsters zijn geanalyseerd op het basispakket AP-04 samenstelling grond. Dit pakket bestaat minimaal uit de volgende parameters: - zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); - PAK (10 VROM); - PCB (som 7); - minerale olie (C10-C40). Daarnaast zijn ook het droge en organische stofgehalte, het lutumgehalte en de zuurgraad bepaald. Het analysecertificaat (rapportnummer: , d.d. 26 september 2014) wordt weergegeven in bijlage 2. De verhouding tussen de meetwaarden van de analyse van beide mengmonsters wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemeten waarden; dus zonder een correctie voor metingen onder of op de bepalingsgrens. Aanvullend op de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole geldt dat, indien de verhouding van de beide meetwaarden groter is dan 2,5, dient te worden nagegaan of er in de uitgevoerde procedure, monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse, geen fouten zijn gemaakt. Indien er sprake is van fouten of van het vermoeden van fouten, dient de betreffende stap, tezamen met de daaropvolgende stappen, te worden overgedaan. Indien de verhouding tussen de meetwaarden groter is dan 2,5 maar de normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geen aanleiding geven tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure, dan mag worden gesteld dat er in de partij sprake is van een grote mate van heterogeniteit. De monsterneming en de daarop volgende stappen hoeven in dat geval niet te worden herhaald. 5.2 TOETSING Voor de toepassing van grond kent het Besluit Bodemkwaliteit de volgende toetsingskaders: 1. Algemeen a. Generiek b. Gebiedsspecifiek 2. Grootschalige toepassingen Ad 1a. Het generieke kader is automatisch van toepassing als geen gebiedsspecifiek beleid is opgesteld. Volgens het generieke beleid mag uitsluitend grond worden toegepast als de kwaliteit(sklasse) daarvan minimaal hetzelfde of beter is dan de kwaliteit(sklasse) van de ontvangende bodem. Ad 1b. Als een gebiedsspecifiek beleid is opgesteld, dient de toe te passen grond aan de Lokale Maximale Waarden te voldoen. Deze kunnen zowel soepeler als strenger zijn dan de generieke normen. Ad 2. Voor grootschalige toepassingen dient de kwaliteit van de grond naast de samenstellingswaarden te voldoen aan de maximale emissiewaarden. De toe te passen laagdikte dient minimaal 2 m 1 te zijn en het toe te passen volume dient minimaal m 3 aaneengesloten te zijn. In onderhavige rapportage zijn de analyseresultaten getoetst aan de generieke normen. De toetsing is uitgevoerd conform de Regeling Bodemkwaliteit (Staatscourant nr. 247, d.d. 20 december 2007) met behulp van het (Botova versie 1.1.0). De volledige toetsingstabel wordt weergegeven in bijlage 1. In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

7 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft in opdracht van de gemeente Westland een in-situ partijkeuring grond conform de BRL SIKB 1000 en het protocol 1001 uitgevoerd ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d (vv Maasdijk, veld 4) te Maasdijk. De ingekeurde partij grond heeft een omvang van circa m 3 -vast (circa ton). 6.1 CONCLUSIES - de concentraties van de parameters alpha-hch en beta-hch voldoen aan de klasse Industrie ; - de concentraties van de overig geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de grond op basis van generieke toetsing kan worden ingedeeld in Klasse Industrie. Industrie: Concreet houdt dit in dat de vrijkomende grond in gebieden met een generiek beleid op landbodem kan worden toegepast in de zone met bodemfunctie Industrie, mits de kwaliteit van de toe te passen grond gelijk of beter is dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 6.2 AANBEVELINGEN Aanbevolen wordt bij het toepassen van grond de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit in acht te nemen. Het toepassen van grond (in geval van meer dan 50 m 3 ) dient gemeld te worden via OPMERKINGEN Voor de geanalyseerde parameter alpha-hch geldt dat de verhouding tussen de gemeten concentraties in beide mengmonsters groter is dan 2,5. De normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole alsmede de aanvullende controle geven geen aanleiding tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure. Derhalve mag worden gesteld dat er in de partij sprake is van een mate van heterogeniteit. Behandeld door: De heer J.A.W. van der Ploeg, MSc In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA

8 BIJLAGE 1: TOETSINGSTABEL In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

9 Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (Toetsversie 1.1.0, toetskader BBK, SIKB versie , toetsingsdatum: :05) Projectnaam JP, WEMA141185, partij JP, WEMA141185, partij Projectcode WEMA WEMA Monsteromschrijving M01A M01B Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond Monster conclusie Klasse industrie Altijd toepasbaar Analyse Eenheid AR BT BC BI AR BT BC BI droge stof % 86,7 86,7 83,7 83,7 aangeleverd monster kg 9,5-9,5 - gewicht artefacten g <1 <1 organische stof (gloeiverlies) % 1,5 1,5 1,4 1,4 KORRELGROOTTEVERDELING min. delen <2um % vd DS ph-grond (CaCl2) DIMSLS 7,6 7,6 -- 7,5 7,5 -- temperatuur t.b.v. ph oc 22,1 22, ,9 21,9 -- METALEN barium + mg/kg 58 56, ,3 -- cadmium mg/kg 0,29 0,365 <=AW -0,02 0,35 0,413 <=AW -0,02 kobalt mg/kg 8,3 8,05 <=AW -0,04 9,9 8,13 <=AW -0,04 koper mg/kg 14 15,8 <=AW -0, ,3 <=AW -0,14 kwik mg/kg 0,06 0,0621 <=AW 0,00 0,06 0,058 <=AW 0,00 lood mg/kg 21 22,9 <=AW -0, ,3 <=AW -0,05 molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 nikkel mg/kg 22 21,4 <=AW -0, ,7 <=AW -0,21 zink mg/kg 61 65,2 <=AW -0, ,7 <=AW -0,13 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - fluoranteen mg/kg 0,01 0,01-0,01 0,01 - benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - chryseen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,073 0,073 <=AW -0,04 0,073 0,073 <=AW -0,04 CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen ug/kg <1 3,5 <=AW - <1 3,5 <=AW - POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 101 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 138 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 153 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - PCB 180 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt ug/kg 1,2 6 - <1 3,5 - p,p-ddt ug/kg som DDT (0.7 factor) ug/kg 19,2 96 <=AW - 13,7 68,5 <=AW - o,p-ddd ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - p,p-ddd ug/kg 1,0 5 - <1 3,5 - som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,7 8,5 <=AW - 1,4 7 <=AW - o,p-dde ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - p,p-dde ug/kg , som DDE (0.7 factor) ug/kg 11,7 58,5 <=AW - 9,5 47,5 <=AW - som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 32,6-24,6 - aldrin ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - dieldrin ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - endrin ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 ug/kg 2,1 10,5 <=AW - 2,1 10,5 <=AW - factor) telodrin ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - isodrin ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - alpha-hch ug/kg 3,0 15 IN 0,00 <1 3,5 <=AW - beta-hch ug/kg 1,2 6 IN 0,00 <1 3,5 <=AW -

10 gamma-hch ug/kg <1 3,5 <=AW - <1 3,5 <=AW - delta-hch ug/kg <1 3,5 -- <1 3,5 -- som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 5,6-2,8 - heptachloor ug/kg <1 3,5 <=AW - <1 3,5 <=AW - cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - som heptachloorepoxide (0.7 ug/kg 1,4 7 <=AW - 1,4 7 <=AW - factor) hexachloorbutadieen ug/kg <1 3,5 <=AW - <1 3,5 <=AW - alpha-endosulfan ug/kg <1 3,5 <=AW - <1 3,5 <=AW - endosulfansulfaat ug/kg <1 3,5 -- <1 3,5 -- trans-chloordaan ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - cis-chloordaan ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 <=AW - 1,4 7 <=AW - Som µg/kgds 47,3-36,5 - organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem som ug/kg 45,9 230 <=AW - 35,1 176 <=AW - organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem MINERALE OLIE fractie C10 - C12 mg/kg <5 17,5 -- <5 17,5 -- fractie C12 - C22 mg/kg <5 17,5 -- <5 17,5 -- fractie C22 - C30 mg/kg <5 17, fractie C30 - C40 mg/kg <5 17, totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0, <=AW -0,01 Monstercode Monsteromschrijving M01A M01B

11 Toetsmonster (mengmonster) toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem (Toetsversie 1.1.0, toetskader BBK, SIKB versie , toetsingsdatum: :05) Projectnaam JP, WEMA141185, partij JP, WEMA141185, partij Projectcode WEMA WEMA Monsteromschrijving M01A M01B Toetsmonster Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond Monster conclusie toetsmonster : Klasse industrie Analyse Eenheid AR BT AR BT BT gem BC gem droge stof % 86,7 86,7 83,7 83,7 85,2 aangeleverd monster kg 9,5 9,5 gewicht artefacten g <1 <1 organische stof (gloeiverlies) % vd DS 1,5 1,5 1,4 1,4 KORRELGROOTTEVERDELING min. delen <2um % vd DS ph-grond (CaCl2) DIMSLS 7,6 7,6 7,5 7,5 7,55 -- temperatuur t.b.v. ph oc 22,1 22,1 21,9 21, Homogeen * METALEN barium mg/kg 58 56, ,3 56,2 -- cadmium mg/kg 0,29 0,365 0,35 0,413 0,389 <=AW ja kobalt mg/kg 8,3 8,05 9,9 8,13 8,09 <=AW ja koper mg/kg 14 15, ,3 17,1 <=AW ja kwik mg/kg 0,06 0,0621 0,06 0,058 0,0601 <=AW ja lood mg/kg 21 22, ,3 24,6 <=AW ja molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <0,5 0,35 0,35 <=AW ja nikkel mg/kg 22 21, ,7 21,5 <=AW ja zink mg/kg 61 65, ,7 66 <=AW ja POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 antraceen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 fenantreen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 chryseen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 <0,01 0,007 0,007 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 <=AW ja CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 <=AW ja POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 52 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 101 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 118 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 138 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 153 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 PCB 180 ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 4,9 24,5 24,5 <=AW ja CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt ug/kg 1,2 6 <1 3,5 4,75 p,p-ddt ug/kg ,5 som DDT (0.7 factor) ug/kg 19, ,7 68,5 82,2 <=AW ja o,p-ddd ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 p,p-ddd ug/kg 1,0 5 <1 3,5 4,25 som DDD (0.7 factor) ug/kg 1,7 8,5 1,4 7 7,75 <=AW ja o,p-dde ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 p,p-dde ug/kg , ,5 som DDE (0.7 factor) ug/kg 11,7 58,5 9,5 47,5 53 <=AW ja som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 32,6 24,6 aldrin ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 dieldrin ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 endrin ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2,1 10,5 2,1 10,5 10,5 <=AW ja telodrin ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5

12 isodrin ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 alpha-hch ug/kg 3,0 15 <1 3,5 9,25 IN nee(3) beta-hch ug/kg 1,2 6 <1 3,5 4,75 IN ja gamma-hch ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 <=AW ja delta-hch ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 -- som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 5,6 2,8 heptachloor ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 <=AW ja cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 1,4 7 7 <=AW ja hexachloorbutadieen ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 <=AW ja alpha-endosulfan ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 <=AW ja endosulfansulfaat ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 -- trans-chloordaan ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 cis-chloordaan ug/kg <1 3,5 <1 3,5 3,5 som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1,4 7 1,4 7 7 <=AW ja Som µg/kgds 47,3 36,5 organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem ug/kg 45, , <=AW ja MINERALE OLIE fractie C10 - C12 mg/kg <5 17,5 <5 17,5 17,5 fractie C12 - C22 mg/kg <5 17,5 <5 17,5 17,5 fractie C22 - C30 mg/kg <5 17, ,2 fractie C30 - C40 mg/kg <5 17, ,2 totaal olie C10 - C40 mg/kg < ,5 <=AW ja Monstercode Monsteromschrijving M01A M01B * Gerekend met factor 2.5 voor partijkeuring grond (protocol SIKB 1001). Legenda Verklaring kolommen AR Resultaat op het analyserapport BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden. BC Toetsoordeel BI ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) Verklaring toetsingsoordelen - Geen toetsoordeel mogelijk -- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing --- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat + De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). <=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde WO Wonen IN Industrie >I Groter dan interventiewaarde >(ind)i INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden som IW Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) > 1 ^ Enkele parameters ontbreken in de som NT>I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde NT BT/BC gem Niet toepasbaar gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) Kleur informatie Rood > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar, niet toepasbaar (> S), Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) Blauw >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

13 BIJLAGE 2: ANALYSERAPPORT In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

14 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Nobelsingel XA BERKEL EN RODENRIJS Blad 1 van 8 Uw projectnaam : JP, WEMA141185, partij Uw projectnummer : WEMA ALcontrol rapportnummer : , versienummer: 1 Rapport-verificatienummer : NXULM241 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project WEMA Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

15 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 2 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 AP 04 Grond M01A 002 AP 04 Grond M01B Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% Q aangeleverd monster kg gewicht artefacten g <1 <1 organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q KORRELGROOTTEVERDELING min. delen <2um % vd DS Q ph-grond (CaCl2) - Q temperatuur t.b.v. ph C METALEN barium mg/kgds Q cadmium mg/kgds Q kobalt mg/kgds Q koper mg/kgds Q kwik mg/kgds Q lood mg/kgds Q molybdeen mg/kgds Q <0.5 <0.5 nikkel mg/kgds Q zink mg/kgds Q POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds Q <0.01 <0.01 antraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01 fenantreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 fluoranteen mg/kgds Q benzo(a)antraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01 chryseen mg/kgds Q <0.01 <0.01 benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.01 <0.01 benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.01 <0.01 indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0.01 <0.01 pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q ) ) (0.7 factor) CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds Q <1 <1 POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds Q <1 <1 PCB 52 µg/kgds Q <1 <1 PCB 101 µg/kgds Q <1 <1 PCB 118 µg/kgds Q <1 <1 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

16 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 3 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 AP 04 Grond M01A 002 AP 04 Grond M01B Analyse Eenheid Q PCB 138 µg/kgds Q <1 <1 PCB 153 µg/kgds Q <1 <1 PCB 180 µg/kgds Q <1 <1 som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds Q 4.9 1) 4.9 1) CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds Q 1.2 <1 p,p-ddt µg/kgds Q som DDT (0.7 factor) µg/kgds Q ) ) o,p-ddd µg/kgds Q <1 <1 p,p-ddd µg/kgds Q 1.0 <1 som DDD (0.7 factor) µg/kgds Q 1.7 1) 1.4 1) o,p-dde µg/kgds Q <1 <1 p,p-dde µg/kgds Q som DDE (0.7 factor) µg/kgds Q ) 9.5 1) som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds Q ) ) aldrin µg/kgds Q <1 <1 dieldrin µg/kgds Q <1 <1 endrin µg/kgds Q <1 <1 som aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds Q 2.1 1) 2.1 1) (0.7 factor) telodrin µg/kgds Q <1 <1 isodrin µg/kgds Q <1 <1 alpha-hch µg/kgds Q 3.0 2) <1 2) beta-hch µg/kgds Q 1.2 <1 gamma-hch µg/kgds Q <1 <1 delta-hch µg/kgds Q <1 <1 som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds Q 5.6 1) 2.8 1) heptachloor µg/kgds Q <1 <1 cis-heptachloorepoxide µg/kgds Q <1 <1 trans-heptachloorepoxide µg/kgds Q <1 <1 som heptachloorepoxide (0.7 µg/kgds Q 1.4 1) 1.4 1) factor) hexachloorbutadieen µg/kgds Q <1 <1 alpha-endosulfan µg/kgds Q <1 <1 endosulfansulfaat µg/kgds Q <1 <1 trans-chloordaan µg/kgds Q <1 <1 cis-chloordaan µg/kgds Q <1 <1 som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds Q 1.4 1) 1.4 1) Som organochloorbestrijdingsmidd elen (0.7 factor) waterbodem som organochloorbestrijdingsmidd elen (0.7 factor) landbodem µg/kgds µg/kgds Q ) ) MINERALE OLIE De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

17 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 4 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 AP 04 Grond M01A 002 AP 04 Grond M01B Analyse Eenheid Q fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 fractie C22 - C30 mg/kgds <5 5 fractie C30 - C40 mg/kgds <5 5 totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20 25 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

18 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 5 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Voetnoten 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa 2 De spreiding tussen de gerapporteerde waarden is groter dan 2,5. Deze spreiding is gecontroleerd. De normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, alsmede de aanvullende controle geven geen aanleiding tot het vermoeden van fouten in de uitgevoerde procedure. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

19 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 6 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-ISO organische stof (gloeiverlies) AP 04 Grond Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754 min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-SG-III en conform NEN 5753 ph-grond (CaCl2) AP 04 Grond Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036) cadmium AP 04 Grond Idem kobalt AP 04 Grond Idem koper AP 04 Grond Idem kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772) lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036) molybdeen AP 04 Grond Idem nikkel AP 04 Grond Idem zink AP 04 Grond Idem naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-SG-IX antraceen AP 04 Grond Idem fenantreen AP 04 Grond Idem fluoranteen AP 04 Grond Idem benzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem chryseen AP 04 Grond Idem benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem benzo(k)fluoranteen AP 04 Grond Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem hexachloorbenzeen AP 04 Grond Conform AP04-SG-XV PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X PCB 52 AP 04 Grond Idem PCB 101 AP 04 Grond Idem PCB 118 AP 04 Grond Idem PCB 138 AP 04 Grond Idem PCB 153 AP 04 Grond Idem PCB 180 AP 04 Grond Idem som PCB (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem o,p-ddt AP 04 Grond Conform AP04-SG-XIV p,p-ddt AP 04 Grond Idem som DDT (0.7 factor) AP 04 Grond Idem o,p-ddd AP 04 Grond Idem p,p-ddd AP 04 Grond Idem som DDD (0.7 factor) AP 04 Grond Idem o,p-dde AP 04 Grond Idem p,p-dde AP 04 Grond Idem som DDE (0.7 factor) AP 04 Grond Idem aldrin AP 04 Grond Idem dieldrin AP 04 Grond Idem endrin AP 04 Grond Idem som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) AP 04 Grond Idem telodrin AP 04 Grond Idem isodrin AP 04 Grond Idem Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

20 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 7 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm alpha-hch AP 04 Grond Idem beta-hch AP 04 Grond Idem gamma-hch AP 04 Grond Idem delta-hch AP 04 Grond Idem som a-b-c-d HCH (0.7 factor) AP 04 Grond Idem heptachloor AP 04 Grond Idem cis-heptachloorepoxide AP 04 Grond Idem trans-heptachloorepoxide AP 04 Grond Idem som heptachloorepoxide (0.7 factor) AP 04 Grond Idem hexachloorbutadieen AP 04 Grond Idem alpha-endosulfan AP 04 Grond Idem endosulfansulfaat AP 04 Grond Idem trans-chloordaan AP 04 Grond Idem cis-chloordaan AP 04 Grond Idem som chloordaan (0.7 factor) AP 04 Grond Idem Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem AP 04 Grond AP 04 Grond Conform AS en AS Conform AP04-SG-XIV totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 E ALC E ALC291 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

21 VanderHelm Milieubeheer Ing. E.L. van den Bosch Analyserapport Blad 8 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer JP, WEMA141185, partij WEMA Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 002 M01B Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

22 BIJLAGE 3: MONSTERNEMINGSPLAN In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

23

24

25 BIJLAGE 4: MONSTERNEMINGSFORMULIER In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

26

27

28 BIJLAGE 5: SITUATIESCHETS In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

29

30 BIJLAGE 6: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE PARTIJ Foto 1 Foto 2 Foto 3 In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

31 BIJLAGE 7: LOKALE SITUATIEKAART = Locatie In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

32 BIJLAGE 8: PROEFBORINGEN In-situ partijkeuring grond ter plaatse van de Lange Kruisweg 44d te Maasdijk Projectcode: WEMA Bijlagen

33 Boorprofielen Boormeester: S. van Haard Boring: 1 Datum: Boormeester: S. van Haard Boring: 2 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin Klei, matig siltig, matig humeus, neutraal Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin Klei, matig siltig, matig humeus, neutraal Boormeester: S. van Haard Boring: 3 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, neutraalbruin Klei, matig siltig, matig humeus, neutraal -75 Projectcode: WEMA141185

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv

VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL. HB Adviesbureau bv VKB 1001 PARTIJKEURING (DEPOT) HOEVEELHEID GROND AAN DE ZEEWEG TE BLOEMENDAAL HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001 voorwaarden

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P2015-1527 Opdrachtgever: Contactpersoon: Bork Recycling B.V. Dhr. B. Makkinga Rapportnummer: P2015-1527

Nadere informatie

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER Opdrachtgever: Adviesbureau: Gemeente Amstelveen Grondbank Amstelveen T.a.v.

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428 B.T.W.

Nadere informatie

Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit. Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2. projectnummer

Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit. Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2. projectnummer Twee partijkeuringen zand conform Besluit bodemkwaliteit Hooipolderweg te Den Hoorn Partij 272A-1 en 272A-2 projectnummer 152918 Opdrachtgever: AW Vessies Infra B.V. de heer M. van den Heuvel Postbus 109

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

Partijkeuring grond Lentse Lus Laauwikstraat te Lent Conform Besluit Bodemkwaliteit

Partijkeuring grond Lentse Lus Laauwikstraat te Lent Conform Besluit Bodemkwaliteit Partijkeuring grond Lentse Lus Laauwikstraat te Lent Conform Besluit Bodemkwaliteit Gemeente Nijmegen 24 september 2009 Definitief rapport 9V3259.A0 1001 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Opdrachtvorming

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek Arnout Voetlaan te Ankeveen /PVIA De heer P.H. van Vianen en de heer J.G.J. van Steenderen

Waterbodemonderzoek Arnout Voetlaan te Ankeveen /PVIA De heer P.H. van Vianen en de heer J.G.J. van Steenderen Geofox-Lexmond bv Tielweg 10 Postbus 2026 2800 BD Gouda T (0182) 729 000 Gemeente Wijdemeren de heer F. Lieste Postbus 190 1230 AD Loosdrecht www.geofox-lexmond.nl info@geofox-lexmond.nl Overige vestigingen:

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek

Verkennend milieukundig bodemonderzoek VN-51989-1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op het perceel gelegen Kapelstraat 65 en een groenstrook aan de overzijde van Kapelstraat 65 te Emmen Opdrachtnummer VN-51989-1 (Uw projectnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: verkennend bodemonderzoek bovengrondse dieseltank Resort Mooi Bemelen Gasthuis 3 te Bemelen

Onderwerp: verkennend bodemonderzoek bovengrondse dieseltank Resort Mooi Bemelen Gasthuis 3 te Bemelen Resort Mooi Bemelen BV De heer J. Ras Gasthuis 3 6268 NN Bemelen Ons kenmerk: MB170097.B01 Behandeld door: A.H.J. Schumacher, BSc Bijlagen: 5 Geleen, 6 april 2017 Onderwerp: verkennend bodemonderzoek bovengrondse

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM november

Referentienummer Datum Kenmerk GM november Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0083083 27 november 2012 321679 Betreft Milieuhygiënisch onderzoek betonpaden + Inleiding Ten noorden van de Bredeweg 9 en 14 in Waddinxveen liggen twee betonpaden

Nadere informatie

Historisch vooronderzoek en milieukundig waterbodemonderzoek nabij de A.C. de Graafweg te Heerhugowaard (W-206) (modificaties 10 en 12)

Historisch vooronderzoek en milieukundig waterbodemonderzoek nabij de A.C. de Graafweg te Heerhugowaard (W-206) (modificaties 10 en 12) Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-2203-OMG Historisch vooronderzoek en milieukundig waterbodemonderzoek nabij de A.C. de Graafweg te Heerhugowaard (W-206) (modificaties

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK

EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK EVALUATIERAPPORT SANERING AAN DE EIKELENBURGLAAN TE RIJSWIJK Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk T.a.v. de heer A.J. Lugthart Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen Gegevens opdrachtgever dhr. H.P. Vernooy P/A: Merkens Makelaardij Langbroekerweg 20A 3941 MT Doorn Contactpersoon: dhr. E.C.

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 396 Opdrachtgever: Iv-Infra B.V. de heer M.R. van Dorsten Postbus 35 336AC Sliedrecht Versienummer:. Plaats, datum: IJmuiden,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg Verkennend bodemonderzoek Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 14818 Opdrachtgever: Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 19 538 KG Tilburg Versienummer: 1. Plaats, datum: Udenhout, 6

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer 144692 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Winthagen 28 te Voerendaal Gegevens opdrachtgever Advocatenkantoor Wyck Postbus 3017 6202 NA MAASTRICHT Contactpersoon: De heer mr. R. Sangers CSO Adviesbureau Sleperweg 10 6222

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Rapport. Hoogheemraadschap Delfland. Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw. Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Rapport Hoogheemraadschap Delfland Ackerdijkse bos, Zuidpolder Delfgauw Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 3

Nadere informatie

1) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 10L479; CSO Adviesbureau; 28 december 2010.

1) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 10L479; CSO Adviesbureau; 28 december 2010. Bijlagen ) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 0L479; CSO Adviesbureau; 28 december 200. 2) Ossenwaard Cothen, toetsing aan de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek vijf sportvelden te Amsterdam Sportpark Drieburg (veld 12)

Verkennend bodemonderzoek vijf sportvelden te Amsterdam Sportpark Drieburg (veld 12) BK Ingenieurs B.V. Dokweg 17A Postbus 264 1970 AG IJmuiden Verkennend bodemonderzoek vijf sportvelden te Amsterdam Sportpark Drieburg (veld 12) 088 321 25 20 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl BANK

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

In opdracht van: Naam : Dibo Installatietechniek Postadres : Schipperslaan 4 Postcode + plaats : 1906 BG LIMMEN Contactpersoon : Dhr. R.

In opdracht van: Naam : Dibo Installatietechniek Postadres : Schipperslaan 4 Postcode + plaats : 1906 BG LIMMEN Contactpersoon : Dhr. R. VKB 2001/2002 In opdracht van: Naam : Dibo Installatietechniek Postadres : Schipperslaan 4 Postcode + plaats : 1906 BG LIMMEN Contactpersoon : Dhr. R. Boon Projectnummer : Datum : 5 november 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem

Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem BK Ingenieurs B.V. Westervoortsedijk 73 Arnhem Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 60 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem BANK NL12ABNA0580551261

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de aanvullende grondwaterbemonstering ter plaatse van t Voert te Grootebroek.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de aanvullende grondwaterbemonstering ter plaatse van t Voert te Grootebroek. VKB 2002 telefoon e-mail HB Adviesbureau Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Postbus 9230 1800 GE Alkmaar 088 472 0600 info@hbadvies.nl www.hbadvies.nl BPD Ontwikkeling bv T.a.v. dhr. R. Bosselaar Postbus

Nadere informatie

Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek

Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek Diverse percelen aan de 4e Tochtweg 13 te Moordrecht Wederpartij: Projectgebied: M. Kraan Restveen Gegevens opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied Regio West Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK ZANDDIJK 9-11 DORDRECHT Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht 078-6310466 i.o.v. Dhr. M. van Weezenbeek Damsteeg 3 3264 AZ Nieuw-Beijerland Onderzoeknr.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw brandweerkazerne Emmen

Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw brandweerkazerne Emmen Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw brandweerkazerne Emmen Hondsrugweg te Emmen Concept Gemeente Emmen Raadhuisplein 78 AP Emmen WvdWIJ/rd Grontmij Nederland bv Assen, 29 juli 29 27684, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW VERKENNEND BODEMONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW Verkennend bodemonderzoek Europlein te Maasbracht in de gemeente Maasgouw Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 62 AA Born Project

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus Planstatus: vastgesteld Datum: 2015-01-27 Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Schoenmakers Advies Achtmaal BV 1. Archeologisch

Nadere informatie

1. INLEIDING VOORONDERZOEK UITVOERING VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSRESULTATEN... 5

1. INLEIDING VOORONDERZOEK UITVOERING VAN HET ONDERZOEK ONDERZOEKSRESULTATEN... 5 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING..... Algemeen....2. Aanleiding en doel....3. Onderzoeksstrategie en kwaliteit... 2. VOORONDERZOEK... 2 2.. Algemeen... 2 2.2. Resultaten vooronderzoek... 2 2.3. Conclusies vooronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Documentcode: 14M8042.RAP001.NL

Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Opdrachtgever Camping

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Vissersweg 42 te Elst

Verkennend bodemonderzoek aan de Vissersweg 42 te Elst Verkennend bodemonderzoek aan de Vissersweg 42 te Elst Opdrachtgever: Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau Dick van Laar BV Contactpersoon: de heer D. van Laar Datum: 20 april 2016 Projectnummer: P16M0051

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen BK Ingenieurs B.V. Dokweg 17A Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 20 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Verkennend bodemonderzoek BANK NL12ABNA0580551261 KVK 34082755 BTW NL801876497B01 Gecertificeerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant

ES1609/002 VLA 5496 Vlaams Brabant Envirosoil NV T.a.v. Koen Batsleer Siemenslaan 13 B-82 Oostkamp BELGIË Analysecertificaat Datum: 12-Oct-216 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer/Versie

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Zandwijksingel te Woerden Definitief Gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN Grontmij Nederland B.V. Waddinxveen, 26 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming

Bijlagen: Topografische overzichtskaart. Toetsing Wet bodembescherming INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING... 1 2 VOORONDERZOEK (NEN 5725)... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Geraadpleegde bronnen... 2 2.3 Situering onderzoekslocatie... 2 2.4 Archiefonderzoek... 3 2.5 Terreininspectie / locatiebezoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek Stroomlijn Willemspolder. Documentcode: STR12-R-104-v1-VWBO_WP

Verkennend waterbodemonderzoek Stroomlijn Willemspolder. Documentcode: STR12-R-104-v1-VWBO_WP Verkennend waterbodemonderzoek Stroomlijn Willemspolder Documentcode: STR12-R-104-v1-VWBO_WP Verkennend waterbodemonderzoek Stroomlijn Willemspolder Documentcode: STR12-R-104-v1-VWBO_WP Opdrachtgever Programmabureau

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 8 projectnr. 234737 Gemeente Lansingerland december 2, revisie Verkennend bodemonderzoek Meerpolder locatie 59 en 6 Berkel en Rodenrijs Inhoud Blz. Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2. Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de resultaten inzake een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek ter plaatse van het Eiland van Dordrecht Oost en West.

Hierbij ontvangt u de resultaten inzake een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek ter plaatse van het Eiland van Dordrecht Oost en West. VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 1 249 24 6 Fax: 1 249 24 7 Waterschap Hollandse Delta T.a.v. de heer H. Slotboom Postbus 413 298 GC RIDDERKERK Internet: www.vdhelm.nl

Nadere informatie

Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden GW Dordrecht Gemeente Dordrecht afd. Projectmanagement Postbus AA Dordrecht

Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden GW Dordrecht Gemeente Dordrecht afd. Projectmanagement Postbus AA Dordrecht VERKENNEND BODEMONDERZOEK AMNESTY INTERNATIONALWEG DORDRECHT Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden 7 3319 GW Dordrecht 78-631466 i.o.v. Gemeente Dordrecht afd. Projectmanagement Postbus 8 33 AA Dordrecht

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 06-02-2015 ZK14001063 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen BEM1406213 gemeente Steenbergen #.6!!#'-*"#-6% " + *!1& 9-: "# " # #$% "; )24$)2??'.!

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... 2. VOORONDERZOEK... 2. Geraadpleegde bronnen... 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek... 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie... 2 2.4 Calamiteiten...

Nadere informatie

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden Mevr. E. Botter Postbus 165 2700 AD LEIDEN RAPPORTNUMMER 130907 DATUM 22 oktober 2013 OMSCHRIJVING ONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) (ACTUALISATIE) Oppenheimstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

PARTIJKEURINGEN GROND AAN DE ACHTERSTRAAT TE WILLEMSTAD (CIRCUMFLEX PROJECTONTWIKKELING) Van Vleuten Consult bv rapportnummer CV07326par

PARTIJKEURINGEN GROND AAN DE ACHTERSTRAAT TE WILLEMSTAD (CIRCUMFLEX PROJECTONTWIKKELING) Van Vleuten Consult bv rapportnummer CV07326par PARTIJKEURINGEN GROND AAN DE ACHTERSTRAAT TE WILLEMSTAD (CIRCUMFLEX PROJECTONTWIKKELING) Van Vleuten Consult bv rapportnummer CV07326par Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK OVERKAMPWEG ONG. DORDRECHT Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht 078-6310466 i.o.v. Albert Schweitzer Ziekenhuis Afd. Bouwprojecten / Eenheid Facilitair

Nadere informatie

Up to date and down to earth

Up to date and down to earth Verkennend bodemonderzoek Enkele percelen aan de Louisegroeveweg ong. te Urmond Up to date and down to earth s_kenmerk gina van 3 Verkennend bodemonderzoek Enkele percelen aan de Louisegroeveweg ong. te

Nadere informatie

RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Burg. Cremersstraat (ong.) te Grubbenvorst AM11301

RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Burg. Cremersstraat (ong.) te Grubbenvorst AM11301 RAPPORT Verkennend bodemonderzoek Burg. Cremersstraat (ong.) te Grubbenvorst AM11301 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM11301 Status rapport

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie