F.A.S.T. en het Minder Hinder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F.A.S.T. en het Minder Hinder"

Transcriptie

1 1 F.A.S.T. en het Minder Hinder Ir. VLADIMIR KOSTADINOV Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Samenvatting De hinder op de weg en ihb op de autosnelweg wordt niet enkel door wegeniswerken of door structurele files maar ook door incidentele files veroorzaakt. In het onderstaand artikel werd een antwoord gegeven op de vraag: Wat doen we in geval van incidentele files en hoe lossen we dit op? In het artikel werd het FAST project beschreven. Naast het doel, de werkwijze en de evaluatie van het project werd er ook gesuggereerd hoe het project in de toekomst moet evolueren. Résumé Les nuisances routières, en particulier sur les autoroutes, ne proviennent pas seulement des travaux de voirie ou des files structurelles, mais également de files imprévues. Le texte ci-dessous apporte une réponse à la question : Que faire en cas de files imprévues et comment les résoudre? L article offre une présentation du projet FAST. Outre le but, l approche et l évaluation du projet, l article suggère aussi comment le projet doit évoluer' dans l avenir. 1. Inleiding De term Minder Hinder is de laatste jaren in populariteit toegenomen. In het algemeen, vanuit de invalshoek van het vakgebied Verkeerskunde, linkt men dit begrip met gebeurtenissen (in occasioneel op de weg) die de doorstroming en de vlotheid van het verkeer beïnvloeden. De hinder op de weg wordt niet enkel door wegeniswerken of door structurele files maar ook door incidentele files veroorzaakt. Een antwoord op de vraag Hoe kunnen we de hinder, veroorzaakt door ongevallen, minimaliseren? is het project FAST, of Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst. Wat is FAST, hoe werkt het en wat kan er in de toekomst verwacht worden? wordt in dit artikel toegelicht.

2 2 2. Wat is FAST en hoe werkt het project 2.1 Voorgeschiedenis De voorloper van het huidige project is FAST+ (1998) op de Antwerpse ring en vervolgens op de Brusselse ring. Tussen 2001 en 2005 werd op E40 (grondgebied Oost-Vlaanderen) de zogenaamde Zomer-FAST gelanceerd. Dit project had als doel de vlotheid van het verkeer tijdens de zomermaanden op de as Brussel-Oostende te bevorderen. In 2005 werd op de autosnelwegen in Oost-Vlaanderen, nl. E17, E40 en R4 (in totaal ca. 160km) voor het eerst op grote schaal het FAST-project gelanceerd, dat 7/7 dagen en 24 uur per dag diende hulpverlening te garanderen. Bovendien werd er voor de eerste keer een takeldienst niet enkel voor personen- maar ook voor vrachtwagens aangeduid. 2.2 Doel van FAST Het project heeft als doel het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid op de autosnelwegen door de incidentafhandeling, waarbij takelen 1 nodig is, te optimaliseren. Via een (openbare) aanbesteding werd voor een bepaald deel van de autosnelweg een takeldienst aangeduid, die garant staat voor een efficiënte dienstverlening met de beste prijskwaliteit garanties bij defecten, ongevallen of incidenten in het verkeer. De verkeersveiligheid krijgt hierbij voorrang. Dit door tussenkomst voor: Het vermijden van ongevallen en files die ontstaan door het beletten van de doorgang van het verkeer op de bovenvernoemde wegen ingevolge een ongeval, een defect of de aanwezigheid van hinderende voorwerpen, door het onmiddellijk en efficiënt vrijmaken van de weg en zijn aanhorigheden en het afslepen van de beschadigde en defecte voertuigen. Het verzorgen van de noden van de inzittenden door het voorzien van de mogelijkheid van vervoer in het interventievoertuig of een bijkomend voertuig en het beschikken over de nodige accommodatie in het bedrijf. Overslaan en afvoeren van goederen, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de interventie of op uitdrukkelijke vraag van de brandweer. Het leveren van signalisatie ter beveiliging van de incidentlocatie en van de weggebruikers. Het beveiligen van het verkeer en de betrokkenen tot en tijdens de uitvoering van een takeling. Het uitvoeren van noodzakelijke kleine reinigingswerken ter plaatse. De kandidaten worden aan een zorgvuldige kwalitatieve selectie onderworpen: financiële en economische draagkracht; technische bekwaamheid. 1 Het oproepen van de dienstverlener van een bepaald lot gebeurt wanneer de veiligheid en de vlotheid van het verkeer in het gedrang is (KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, art 51.5).

3 3 Foto1: Zelfs een licht ongeval heeft grote gevolgen voor het verkeer kilometers lange file. 2.3 Werkwijze De takelopdrachten worden door de Federale Politie (medeopdrachtgever) rechtsreeks aan de takeldienst onder contract gegeven. Binnen de op voorhand vastgelegd aanrijdtijd, variërend tussen 15 à 20 min voor ongevallen met vrachtwagens en 20 à 30 min bij ongevallen met personenwagens, dient de dienstverlener zich ter plaatse van het euvel te begeven. De takeldienst motiveert zijn werkwijze De takeldienst dient de inzittende hulp te bieden De takeling/berging mag maximaal 2 uur in beslag nemen op straffe van boete Behandelen lading: enkel ifv de takelopdracht - de rest door brandweer. 2.4 Facturatie De diensten worden aan de hinderverwekker 2 gefactureerd, conform de Wegcode 3 De aanbestedende overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, staat garant voor het nazicht en het opleveren van de diensten. 2 hinderverwekker - de weggebruiker die een verkeersbelemmering op de rijbaan in het leven heeft geroepen. 3 Algemeen reglement op de politie van wegverkeer (K.B. van 1 december 1975), in het bijzonder de arts. 4.4., , 51.5 en 59.6 bet reffende het takelen van voertuigen.

4 4 Foto 2: Takelen is een vak apart 3. Betrokken partijen bij FAST De betrokken partijen bij FAST zijn op de eerste plaats: de FP, AWV en de takeldienst. Tussen deze drie bestaat ook een contractueel verband. Tussen de opdrachtgevers, nl. de FP en het Agentschap Wegen en Verkeer is een protocolakkoord voor samenwerking ondertekend. Daarin worden de rechten en plichten van de twee partijen binnen dit project opgesomd. Tussen de opdrachtgevers en de takeldienst is een contractueel verband dat tot stand gekomen is na het houden van een openbare aanbesteding. Voor een efficiënte samenwerking tussen de FP en de takeldienst wordt er op het Vlaams Verkeerscentrum (VC) gerekend. Het VC is de ogen en de oren van het FAST-project. Op foto 3 zijn ook de brandweer en de ambulance getoond. Zij zijn een onontbeerlijke schakel in de puzzel. Afspraken tussen de twee laatste en de rest van de spelers zijn nog niet officieel gemaakt?! Uitdaging voor de (nabije) toekomst?

5 5 Foto 3: De betrokkenen bij FAST- Federale Politie (Wegpolitie), AWV, Brandweer, 100 Ambulance, Takeldienst. 4. Uitbreiding van FAST Ná evaluatie van het pilotproject in Oost- Vlaanderen volgde in 2006 en 2007 eerst een uitbreiding naar de Vlaamse ruit (provincie Antwerpen en Vlaams Brabant) en vervolgens naar West Vlaanderen. In provincie Limburg (E313 en E314), waar men ook vragende partij is, zal het FAST op zeer korte termijn ook gelanceerd worden. Foto 4: FAST in Vlaanderen

6 6 5. Kosten en baten Over echte kosten-batenanalyse kan men helaas in Vlaanderen nog niet spreken. Het feit dat het kwantificeren van de kosten en baten niet evident is, zal niet meer als excuus gebruikt mogen worden. De kosten van het huidige project beperken zich tot een honderdduizendtal euro s per jaar. Het grootste deel gaat voor de permanentiedienst aan de ring van Antwerpen en Brussel. Behalve deze directe kosten zijn er ook indirecte, die nog niet berekend zijn. Hier vallen de kosten voor het inrichten/onderhouden van één of (in de toekomst) meerdere meldpunten, het onderhoud van verkeerscentrale(s) e.d. Over de baten kunnen we gemakkelijker praten, hoewel ook hier komt de wetenschap nog niet aan de pas. Als we over baten spreken, denkt men onmiddellijk aan de kilometerslange files veroorzaakt door ongevallen. Deze files doen minderen door een goedwerkende FAST is, durf ik zeggen, een feit, hoewel er nog geen metingen in deze richting gedaan zijn. Minder files betekent minder voertuigverliesuren en respectievelijk minder economisch verlies voor de maatschappijen. Daarnaast betekent dit ook beperking in de verstoring van de reistijden. Als tweede belangrijke baat kan het verhogen van de verkeersveiligheid beschouwd worden. Door het gebruik van efficiënte verkeerssignalisatie en communicatie enerzijds en snel afhandelen van de ongevallen anderzijds, wordt de kans op secundaire ongevallen verminderd en daalt daardoor de hinder voor de weggebruiker. 6. Evaluatie Zelfs zonder harde cijfers als bewijs, staat het buiten kijf dat het project FAST zijn steentje aan het Minder Hinderverhaal bijdraagt. Het project staat garant voor de vlotheid en de doorstroming op de autosnelwegen. Door een efficiënte dienstverlening worden de ongevallen redelijk snel behandeld en dalen daardoor de verliesuren voor de weggebruikers. Er zijn tijdens de evaluatie van het project ook een aantal tekortkomingen naar voren gekomen. Een deel ervan kunnen en zullen binnen de FAST-werkgroep 4 opgelost kunnen worden. Hiermee bedoel ik het aanpassen van het lastenboek, het transparanter maken van de prijslijsten en efficiënter toezicht doen op de facturatie. 4 Werkgroep FAST- samengesteld van vertegenwoordigers van de territoriale wegenafdelingen, die als doel heeft het project continue te verbeteren.

7 7 7. Toekomstvooruitzichten Het is evident dat niet alleen de hinder veroorzaakt door wegeniswerken of structurele files moet aangepakt worden maar dat men in de toekomst meer aandacht moeten geven aan de oplossing van de incidentele files. Er is niets meer frustrerend dan in file te staan waarvan eerst de oorzaak lange tijd niet bekend is en daarna de oplossing lang op zich laten wachten. Om efficiënt en effectief verder te kunnen werken, zal men het project moeten uitbreiden. Hiermee bedoel ik dat naast de uitgesproken partners, nl. de FP, de AWV en de takeldienst, men alle belanghebbende partijen bij het project zal moeten betrekken. En dat is namelijk de grote stap van FAST-project naar INCIDENT MANAGEMENT(IM). IM is het geheel aan maatregelen die beogen om de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat de samenwerking tussen alle partijen, nl. de Federale Politie (Wegpolitie), de brandweer en civiele bescherming, de ambulance, AWV, het Vlaams Verkeerscentrum, de transportsector en verzekeraars en must is! Een draagvlak voor samenwerking bestaat m.i. al. Het zal niet evident zijn om partijen met soms tegenstrijdige interesse en voor wie de IM geen core business is bij elkaar te brengen. Doch enkel door maken van goede afspraken tussen de partijen en een betere coördinatie tussen de diensten kan men het succes van het project garanderen. Het IM is een uitdaging! Het Agentschap Wegen en Verkeer is m.i. de evidente leider en die heeft al het eerste initiatief genomen.

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen personenwagens Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren

Nadere informatie

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen vrachtwagens

F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen vrachtwagens F.A.S.T.: Prijzen gegunde percelen vrachtwagens Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Plaats: 8200 Brugge Postcode: 8200

Plaats: 8200 Brugge Postcode: 8200 1/ 17 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2016

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2016 BRABANT WALLON LIÈGE LUXEMBOURG NAMUR HAINAUT ANTWERPEN LIMBURG VLAAMS- BRABANT OOST- VLAANDEREN WEST- VLAANDEREN BELGIQUE / BELGIE Het CaLog-personeel ten opzichte van de oppervlakte en het aantal inwoners

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2017

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2017 Het CaLog-personeel ten opzichte van de oppervlakte en het aantal inwoners van de provincies, op referentiedatum 31 december 2017 (Best. arr. Brussel-Hoofdstad wordt hier niet getoond om de grafiek leesbaar

Nadere informatie

Netwerk klachtenmanagement

Netwerk klachtenmanagement Netwerk klachtenmanagement 8 maart 2017 Leen Cassiers - Coördinator klachten en meldingen Agenda Korte voorstelling van het Agentschap Wegen en Verkeer - Wie zijn we en wat doen we? Wat is ons klachtenbeeld?

Nadere informatie

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen

Modder op de Weg. Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Modder op de Weg Een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Historiek 2000: Dodelijke verkeersongevallen in het arrondissement Ieper tijdens het oogstseizoen 2001: Provinciale sensibilisatiecampagne

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Nationaal

Overzicht Verkeersinbreuken Nationaal Overzicht Verkeersinbreuken VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL AANTAL INBREUKEN 4.333.520 4.691.123 4.651.999 4.834.753 4.956.721

Nadere informatie

ALGEMEEN TOELICHTING FAST BESTEKKEN. Bart Gheysens Stijn De Sutter F.A.S.T. F.A.S.T.

ALGEMEEN TOELICHTING FAST BESTEKKEN. Bart Gheysens Stijn De Sutter F.A.S.T. F.A.S.T. TOELICHTING FAST BESTEKKEN Bart Gheysens Stijn De Sutter ALGEMEEN Dit is een toelichting: Het is de bedoeling duiding te geven bij de bestekken personenwagens Als bepaalde zaken die gezegd worden andere

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 6 BE001 01/02/2012 - BDA nummer: 2012-502051 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren

Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische boren PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 16 januari 2009 Beveiliging van de uitrit van Aalter door de plaatsing van dynamische

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant OPENBARE AANBESTEDING VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Bestek nr. 16DB/06/39 Prijs : 8 EUR FAST +. Incidentafhandeling op de autosnelwegen

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010 Verhouding van het vrouwelijk administratief personeel t.o.v. het mannelijk administratief personeel. Onderstaande grafiek toont dus niet de provincies met de meeste vrouwen, maar die waar het aantal vrouwen

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Lichtvisieprotocol versie

Lichtvisieprotocol versie Lichtvisie-protocol Tussen: Enerzijds, Meteo Wing, vertegenwoordigd door Luitenant-kolonel Etienne Deglume, Korpsoverste van de Meteorologische Wing Het Koninklijk Meteorologisch Instituut, vertegenwoordigd

Nadere informatie

nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS Wegenwerken - Verkeersveiligheid

nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS Wegenwerken - Verkeersveiligheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 146 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 26 oktober 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Wegenwerken - Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03104 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen

Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen Adviesfunctie Draagwijdte van het advies Faciliteren versus minder hinder Voorzien in plan B / incidenten en calamiteiten Afstemmen met andere (hulp)diensten

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport ingediend op 1189 (2016-2017) Nr. 1 1 juni 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert houdende wijziging

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie

Cijfermateriaal basisregistratie Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2009 Mei 2010 1. Inleiding In dit rapport wordt het cijfermateriaal met betrekking tot budgethulpverlening en schuldhulpverlening gepresenteerd dat door de erkende

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: december 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

M (2016) 8. Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,

M (2016) 8. Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot aanvulling van beschikking M (2012) 5 met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_02972 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE PROCEDURE AANVRAAG FLITSPALEN

GEDETAILLEERDE PROCEDURE AANVRAAG FLITSPALEN GEDETAILLEERDE PROCEDURE AANVRAAG FLITSPALEN AANVRAAG 1. INDIENEN AANVRAAG RLC-SNC Een aanvraag voor een flitspaal-installatie kan ingediend worden door de lokale overheid (stad/gemeente) en de lokale

Nadere informatie

NOTA. 1. Voorwerp van de nota. 2. probleemstelling

NOTA. 1. Voorwerp van de nota. 2. probleemstelling NOTA Verkeerscentrum Vuurkruisenplein 20 2020 Antwerpen Tel. 03 443 63 02 - Fax 03 443 69 37 verkeersinfo@vlaanderen.be www.verkeerscentrum.be Onderwerp : haalbaarheidsstudie spitsstroken verkeerskundige

Nadere informatie

Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen. ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer

Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen. ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Wegen en Verkeer Situering AWV binnen de Vlaamse Overheid

Nadere informatie

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Codex Fiscaliteit

Nadere informatie

Kerncijfers. 1. Personenmobiliteit. Personenmobiliteit

Kerncijfers. 1. Personenmobiliteit. Personenmobiliteit 6 Kerncijfers 1. Personenmobiliteit Personenmobiliteit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Auto De MORA publiceert de Vlaamse cijfers van voertuigkilometer en reizigerskilometer van de FOD Mobiliteit en

Nadere informatie

Uw zwembad 100% safe? zorgvuldigheid.

Uw zwembad 100% safe? zorgvuldigheid. Uw zwembad 100% safe? Veiligheid, een kwestie van Veiligheid, een kwestie van zorgvuldigheid. ONZE ZWEMBADEN ZIJN VEILIG! Enkele cijfers - 2011 provincie leeftijd in jaar 0-4 5-14 15 Antwerpen bijna-verdrinking

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

VR DOC.1061/2BIS

VR DOC.1061/2BIS VR 2017 2710 DOC.1061/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE 22495 VLAAMSE OVERHEID Financiën en Begroting [C 2016/35640] 29 MAART 2016. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing

Nadere informatie

Zwaar verkeersongeval? Enforcement. Inwerken op verkeersgedrag. Engineering. Engineering. Benadering van zware verkeersongevallen. Federale Wegpolitie

Zwaar verkeersongeval? Enforcement. Inwerken op verkeersgedrag. Engineering. Engineering. Benadering van zware verkeersongevallen. Federale Wegpolitie Benadering van zware verkeersongevallen Federale Wegpolitie Zwaar verkeersongeval? Dit is een verkeersongeval met zware materiële gevolgen (burgerlijk gebied): Langdurige werkongeschiktheid; Invaliditeit

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

VR DOC.0048/2BIS

VR DOC.0048/2BIS VR 2017 1901 DOC.0048/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject

Nadere informatie

Communicatie op (elektronische) borden langs de weg

Communicatie op (elektronische) borden langs de weg Dienstorder MOW/AWV/2013/15 d.d. 17 september 2013 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding: Intern / extern Communicatie op (elektronische) borden langs de weg 4. Verkeer en Mobiliteit

Nadere informatie

Zitting van maandag 11 maart Aanwezig: de heer Patrick Hoste, burgemeester wnd. de heer Luc Jolie, algemeen directeur - art.

Zitting van maandag 11 maart Aanwezig: de heer Patrick Hoste, burgemeester wnd. de heer Luc Jolie, algemeen directeur - art. Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen Zitting van maandag 11 maart 2019 Aanwezig: de heer Patrick Hoste, burgemeester wnd. de heer Dirk De Smul, de heer Mathias Van de

Nadere informatie

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht & directie

Nadere informatie

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole?

a) Wat was de gemiddelde snelheid gemeten vóór de opstelling van de trajectcontrole? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1338 van MARTINE FOURNIER datum: 12 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Trajectcontroles op snelwegen

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Ongevallen op snelwegen

Ongevallen op snelwegen Ongevallen op snelwegen 2010-2017 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op snelwegen van Nederland in de periode 2010 2017 Ongevallen op snelwegen 2010-2017 180213/IWW/iww

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Ongevallen op snelwegen

Ongevallen op snelwegen Ongevallen op snelwegen 2010-2018 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op snelwegen van Nederland in de periode 2010 2018 Ongevallen op snelwegen 2010-2018 190128/IWW/iww

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01920 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verkeerstellingen 2010

Verkeerstellingen 2010 Verkeerstellingen 2010 Op gewestwegen in Vlaanderen met automatische telapparaten nr : 217 Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Graaf de Ferrarisgebouw

Nadere informatie

Verkeerstellingen 2009

Verkeerstellingen 2009 Verkeerstellingen 2009 Op gewestwegen in Vlaanderen met automatische telapparaten nr : 216 Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica Graaf de Ferrarisgebouw

Nadere informatie

3 Inrichting: het sportcentrum Schotte, Horecazaak de Looyerij, fitness Gymplus.

3 Inrichting: het sportcentrum Schotte, Horecazaak de Looyerij, fitness Gymplus. Parkeerreglement parking sportcomplex Schotte Artikel 1 - Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van de parkings van het SportAG, ongeacht het feit of zij er parkeren, stationeren

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Weefstrook E40 en oprit R4 in Zwijnaarde

Weefstrook E40 en oprit R4 in Zwijnaarde Weefstrook E40 en oprit R4 in Zwijnaarde Infovergadering 13 maart 2018 1 Sylvie Syryn Communicatieverantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer 2 Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +-6900 km

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010 (Best. arr. Brussel-Hoofdstad wordt hier niet getoond om de grafiek leesbaar te houden) Croissance par province du personnel policier, à la date de référence du 31 décembre, pour les années 2008, 2009

Nadere informatie

Parlementaire vraag Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan minister Weyts (N-VA)

Parlementaire vraag Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan minister Weyts (N-VA) Parlementaire vraag Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan minister Weyts (N-VA) Betreffende: Kruispoortbrug I en andere bruggen Brugge De Brugse Kruispoortbrug geraakte begin oktober ernstig beschadigd en

Nadere informatie

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder

Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Infrastructuurprojecten op gewestwegen te Lummen en Heusden-Zolder Dieter Van den Langenbergh Directeur-ingenieur Investeringen Wegen en Verkeer Limburg 15 februari 2017 1 Onze organisatie Agentschap Wegen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Studiedag VSV kwaliteitszorg in het lokale verkeersveiligheidsbeleid Karen Landuydt Antwerpen 20 juni 2014 Vier pijlers van de kwaliteitszorg

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juli 2018 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Ongevallen op IM-wegen

Ongevallen op IM-wegen Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op de IM-wegen van Nederland in de periode 2010 2015 Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 160802/IWW/iww

Nadere informatie

bochtafbakeningsborden opgesteld langs wegen in het Vlaamse Gewest

bochtafbakeningsborden opgesteld langs wegen in het Vlaamse Gewest 1/ 5 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. directie Ruimte dienst Mobiliteit Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009 Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Infonamiddag GIS West - nov 2009 situering missie De Verkeersbordendatabank biedt, ingeschreven in een Europese context,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02420 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Hinder Werfinrichting en signalisatie onduidelijk Onveilige situaties Zware verkeerscongestie

Nadere informatie

ANPR, tijd voor een evaluatie. Roger Leys (Korpschef Politie Regio Turnhout) Turnhout, 5 nov 2013

ANPR, tijd voor een evaluatie. Roger Leys (Korpschef Politie Regio Turnhout) Turnhout, 5 nov 2013 ANPR, tijd voor een evaluatie Roger Leys (Korpschef Politie Regio Turnhout) Turnhout, 5 nov 2013 1 NETWERK BEWAKINGSCAMERA S NUMMERPLAATLEZERS 2 I. Voorgeschiedenis 10/2006: 1 ANPR Gasthuisstraat Turnhout

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Richtlijn gebruik gele attentieverlichting

Richtlijn gebruik gele attentieverlichting ncident management ONGEVALLEN EN PECHGEVALLEN WERK IN UITVOERING Richtlijn gebruik gele attentie Verkeerscentrum Nederland Incident Management Papendorpseweg 101 3528 BJ Utrecht Postbus 3268, 3502 GG Utrecht

Nadere informatie

nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS Gewest- en autosnelwegen - Zwerfvuil

nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS Gewest- en autosnelwegen - Zwerfvuil SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 610 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 januari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Gewest- en autosnelwegen

Nadere informatie

CARNAVAL AALST 2018 IN CIJFERS

CARNAVAL AALST 2018 IN CIJFERS CARNAVAL AALST 2018 IN CIJFERS 1. BRANDWEER Interventies inzake brand (vb. blussen van brandend afval) 2010 18 2011 10 2012 14 2013 5 2014 6 2015 1 2016 2 2017 3 2018 2 Technische interventies (vb. olie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juni 2018 Besluit nummer: 2018_CBS_07311 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Tim Lonneux Leuven

Agentschap Wegen en Verkeer. Tim Lonneux Leuven Agentschap Wegen en Verkeer Tim Lonneux 26-02-2013 Leuven Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Vlaams-Brabant Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen

Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen Rol van de Politie bij wegenwerken en evenementen Adviesfunctie Draagwijdte van het advies Faciliteren versus minder hinder Voorzien in plan B / incidenten en calamiteiten Afstemmen met andere (hulp)diensten

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 december 2018 Besluit nummer: 2018_CBS_14624 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

ITS.be congres. Open data beleid van de Vlaamse overheid inzake verkeersgerelateerde informatie

ITS.be congres. Open data beleid van de Vlaamse overheid inzake verkeersgerelateerde informatie ITS.be congres Open data beleid van de Vlaamse overheid inzake verkeersgerelateerde informatie Nele Dedene Bert Boterbergh Vlaamse Overheid Departement MOW Agentschap Wegen en Verkeer Brussel, 29 september

Nadere informatie