Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)"

Transcriptie

1 <

2 2

3 1. Samenvatting Risicofactoren Juridische achtergronden Regelgeving en toezicht Financiële prognoses Aankoop en betaling van de installatie De exploitatie Afkoop van het contract Uw rendement Green Spread InEnergie Holding B.V De installatie Omschrijving werking PV-systeem Configuratie van het systeem Dimensionering van het systeem Garanties systeem: Prestaties van het systeem Deelnemen Definities en afkortingen Namen en adressen Bijlagen

4 1. Samenvatting Crowdfunding van het project PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) biedt u de mogelijkheid met een zeer beperkt risico een mooi rendement te maken op uw investering. De opbrengsten zijn zeer aantrekkelijk in vergelijking met het rendement dat u haalt wanneer u dezelfde inleg voor dezelfde periode bij een duurzame bank op een spaarrekening zou zetten. Het project kent drie tranches waarin u kunt crowdfunden en u kunt al meedoen vanaf 10 euro. De tranches hebben looptijden van 4, 7 en 11 jaar met rentevergoedingen van respectievelijk 4%, 5% en 6,5% rente per jaar. De totale hoofdsom bedraagt twintigduizend euro. U kunt voor maximaal 5% van de hoofdsom per tranche crowdfunden, waardoor wordt voorkomen dat het project door een beperkt aantal personen wordt gecrowdfund. De rentevergoeding wordt jaarlijks uitgekeerd en uw inleg wordt na afloop terugbetaald. Uw inleg is gegarandeerd middels een door Triodos aan stichting Greencrowd gestelde bankgarantie. Hierop loopt u dus geen enkel risico. De installatie heeft een vermogen van 20,09 kwp en levert op jaarbasis naar verwachting 18 duizend kwh op. Het systeem is volledig operationeel en levert al ruim drie maanden zonnestroom aan het stadhuis van de gemeente Neder-Betuwe in Opheusden. Deelnemen is mogelijk tot en met 14 december Het project sluit echter zodra alle tranches zijn volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 14 december te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Een inschrijving zonder opgaaf van redenen kan ten slotte geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Aan het crowdfunden zijn voor de crowdfunder geen kosten verbonden. Disclaimer Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het informatiememorandum. Het informatiememorandum gaat uitgebreid in op alle facetten van crowdfunden in het project PVinstallatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe). Iedere beslissing om deel te nemen, moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele informatiememorandum. Alle in dit informatiememorandum vermelde rentevergoedingen en aflossingen zijn berekend op basis van de weergegeven uitgangspunten. Als in dit prospectus wordt gesproken over rente, wordt altijd een jaarlijkse rente bedoeld. Voor het gehele informatiememorandum geldt dat de waarde van uw crowdfundingdeelname kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De in het informatiememorandum opgenomen foto s zijn van het project en eigendom van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. 4

5 2. Risicofactoren Algemeen Crowdfunding gaat normaal gesproken gepaard met risico s. Over het algemeen kan geen garantie worden gegeven voor een bepaald rendement. Om u beter in staat te stellen een afweging te maken of crowdfunding voor dit project bij u past, zijn in dit hoofdstuk de risicofactoren voor het project op een rij gezet. Als één of meerdere risico s zich voordoen, kan dit een negatieve uitwerking hebben op uw rendement. Vooraf is reeds duidelijk: crowdfunders lopen geen enkel risico met betrekking tot hun inleg wat het project Neder-Betuwe betreft, gezien de bankgarantie van Triodos die door Green Spread wordt gesteld aan stichting Greencrowd. Oplevering De oplevering van een project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. Het project is op 4 juli 2012 officieel opgeleverd, middels het ondertekenen van het proces-verbaal door zowel Green Spread als de gemeente Neder-Betuwe. Het opleveringsrisico voor dit project is hiermee reeds ondervangen. Productie De energieproductie van het project kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals: De configuratie van het systeem. Wanneer het systeem niet goed is geconfigureerd, kan het voorkomen dat het systeem minder stroom produceert dan oorspronkelijk aangenomen. Dit zal leiden tot een lager rendement. De kwaliteit van het systeem. Wanneer er gebruik is gemaakt van kwalitatief mindere materialen kan dit leiden tot een lagere productie van elektriciteit dan aangenomen, doordat de panelen harder degraderen (aan vermogen inleveren door de jaren heen) of tot het eerder moeten vervangen van materialen, zoals de omvormer. Dit zal leiden tot een lager rendement. De hoeveelheid zonlicht. Voor dit project is gerekend met een opbrengst van 850 kwh/kwp. Dit wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de installatie op jaarbasis 850 kilowattuur per kilowattpiek vermogen produceert. De installatie heeft een vermogen van 20,09 kwp en zal naar verwachting derhalve in het eerste jaar kwh produceren. Wanneer er minder dan 850 kwh per kwp wordt geproduceerd, zal dit leiden tot een lager rendement. Opbrengsten kwh-vergoeding Green Spread ontvangt in 2012 een vergoeding van 13,79 Eurocent per geproduceerde kwh. Deze vergoeding is gebaseerd op de elektriciteitsprijs die de gemeente in 2012 betaalt voor haar elektriciteit, de energiebelasting, de variabele transportkosten en de netto bijdrage uit de SDE+subsidie zoals vastgesteld in de gunning. De vergoeding per kwh wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Na vijftien jaar exploitatie, dus uiterlijk op 1 juli 2027, wordt het eigendom van de installatie kosteloos overgedragen aan de gemeente Neder-Betuwe. De opbrengsten uit de exploitatieovereenkomst zijn gemaximaliseerd op kwh/kwp. Dit wil zeggen dat er op jaarbasis maximaal kwh in rekening wordt gebracht. Wanneer het systeem op jaarbasis meer kwh produceert, is het voordeel voor de gemeente. 5

6 Subsidie Op het project is in 2011 SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd in de vrije categorie voor 9 Eurocent per kwh. De aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is gegund. De werking van de subsidieregeling is als volgt: De subsidie is door Green Spread aangevraagd op naam van de gemeente Neder-Betuwe en wordt ontvangen door de gemeente Neder-Betuwe. Het effect van de subsidie is meegenomen in de reeds vastgestelde kwh-vergoeding. Het risico van de SDE+-subsidie ligt derhalve bij de gemeente Neder- Betuwe. Overnamesom Wanneer Green Spread niet meer in staat is de elektriciteit te leveren aan de gemeente, bijvoorbeeld doordat de gemeente verhuist, is de gemeente verplicht de installatie over te nemen tegen de netto contante waarde van de resterende kasstromen onder het contract, waarbij deze contant worden gemaakt tegen 4% en de kasstromen worden berekend op basis van 880 kwh per kwp en de kwhvergoeding conform het contract wordt geïndexeerd. Een voortijdige beëindiging van het exploitatiecontract leidt derhalve niet tot een lager rendement. Non-betaling Op alle vorderingen bestaat het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Stichting Greencrowd maakt gebruik van InfoZeker van kredietverzekeraar Atradius om inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van de debiteur. Indien nodig kan het risico tevens worden verzekerd. Het risico in dit project schuilt vooral in de kans dat de gemeente Neder-Betuwe niet betaalt. Het risico dat Green Spread niet betaalt, is afgedekt middels een bankgarantie en middels een pandrecht op de inkomsten. Het risico dat de gemeente niet betaalt omdat zij niet kan betalen, is verwaarloosbaar. Atradius wil gemeenten daarom ook niet verzekeren. Het risico dat de gemeente niet wil betalen, bijvoorbeeld wegens wanprestatie, is grotendeels ondervangen, aangezien de gemeente de eerste facturen inmiddels al heeft betaald. 6

7 Exploitatiekosten De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 2% per jaar. Het systeem is verzekerd onder de verzekering van de gemeente, waardoor deze kosten niet op de exploitatie drukken. De exploitatiekosten bestaan grotendeels uit een voorziening voor het vervangen van de omvormers. In de begroting is rekening gehouden met het eenmalig vervangen van alle omvormers. Als de omvormers vaker dan één keer moeten worden vervangen, dan leidt dit tot een lager rendement. Rente en aflossing Het project is door Green Spread gefinancierd met eigen vermogen, waardoor er geen rente- en aflossingsrisico s zijn naar anderen dan de crowdfunders. De inleg van de crowdfunders wordt gegarandeerd met een bankgarantie van Triodos die door Green Spread wordt gesteld aan stichting Greencrowd. De rente van de crowdfunders wordt gegarandeerd doordat de inkomsten uit de exploitatieovereenkomst door Green Spread worden verpand aan stichting Greencrowd. Verzekeringen Alle belangrijke risico s die zich bij de exploitatie van de installatie voor kunnen doen, zijn met verzekeringen afgedekt. Alle verzekeringen hebben echter een eigen risico en een maximum uitkeringsbedrag. Bovendien zijn niet alle risico s verzekerbaar. Eigen risico s en opbrengstdervingen als gevolg van schades beïnvloeden het rendement in negatieve zin. Vreemde valuta De door Green Spread betaalde aankoopprijs van de installatie betreft een prijs in Euro. Ook de opbrengsten uit de exploitatieovereenkomst en de exploitatiekosten zijn in Euro s uitgedrukt. De huidige situatie in Europa kan tot gevolg hebben dat de Euro niet langer de gangbare betaaleenheid zal zijn. In dat geval zullen terugbetalingen van inleg en uitbetalingen van rente in de nieuwe valuta plaatsvinden. Dit kan een negatieve invloed op uw rendement hebben. Uitkeringen Aflossingen en rentebetalingen aan crowdfunders kunnen pas worden gedaan nadat Green Spread haar aflossingen en rentebetalingen aan stichting Greencrowd heeft betaald. Wanneer Green Spread niet aan haar verplichtingen voldoet, zal stichting Greencrowd zich beroepen op de bankgarantie en op haar pandrecht. Overdraagbaarheid vorderingen De vorderingen die voortvloeien uit de crowdfundingovereenkomst zijn niet overdraagbaar noch opeisbaar anders dan middels het overeengekomen betaalschema voor het project. Besluitvorming Het bestuur van stichting Greencrowd wordt onbezoldigd uitgeoefend en de stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van stichting Greencrowd legt verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht, die uit drie personen zal bestaan en momenteel wordt vormgeven. Besluiten door het bestuur worden in de regel met een meerderheid van stemmen genomen. Belangrijke besluiten worden genomen met een 75% versterkte meerderheid en tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de nog te vormen Raad van Toezicht. De besluitvorming kan derhalve afwijken van uw persoonlijke voorkeur. 7

8 Aansprakelijkheid Als crowdfunder in dit project bent u niet aansprakelijk voor verplichtingen die door stichting Greencrowd of anderen zijn aangegaan voor de totstandkoming en exploitatie van dit project. Wet- en regelgeving In dit informatiememorandum is uitgegaan van de op 1 september 2012 geldende (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Toekomstige wijzigingen, die al dan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd, kunnen van invloed zijn op het rendement. 8

9 3. Juridische achtergronden Projectstructuur De initiële projectstructuur is als volgt weer te geven: Gemeente Neder-Betuwe De gemeente ontstond op 1 januari 2002 door de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. Tussen 1 januari 2002 en 1 april 2003 heette deze fusiegemeente "Kesteren". Later is deze naam veranderd in Neder-Betuwe. Het gemeentehuis staat in Opheusden. De gemeente Neder- Betuwe ligt in de gelijknamige streek en wordt aan de oostzijde begrensd door de gemeente Overbetuwe en aan de westzijde door de gemeenten Buren en Tiel. In het noorden vormt de rivier de Rijn de grens, in het zuiden de rivier de Waal. In het westen vormt het Amsterdam- Rijnkanaal over korte afstand de grens. De gemeente Neder-Betuwe neemt vijftien jaar lang de stroom af die door de PV-installatie wordt geproduceerd. Zij betaalt hiervoor een vaste vergoeding per kwh die jaarlijks met 3% wordt geïndexeerd. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. (Green Spread) Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. is een 100% dochter van Green Spread Advies & Ontwikkeling Holding B.V. en eigenaar van het PV-systeem. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. is op 30 december 2011 opgericht, waardoor er op dit moment nog geen financiële historie aanwezig is. Op de vennootschap is Nederlands recht van toepassing. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. heeft de investering in het PV-systeem op zich genomen en een vijftienjarige exploitatieovereenkomst met de gemeente Neder-Betuwe afgesloten. 9

10 De crowdfunders lenen middels bemiddeling van stichting Greencrowd geld aan Green Spread. Als zekerheid voor de inleg stelt Green Spread een bankgarantie aan de informele vereniging crowdfunders PV gemeentehuis Opheusden. Als zekerheid voor de rente verpandt Green Spread de toekomstige inkomsten uit de exploitatieovereenkomst aan de informele vereniging crowdfunders PV gemeentehuis Opheusden. De informele vereniging crowdfunders PV gemeentehuis Opheusden wordt vertegenwoordigd door stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd Stichting Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzame energieprojecten, om meer draagvlak te realiseren onder omwonenden van die duurzame projecten en om crowdfunders een financieel voordeel te geven ten opzichte van een spaarrekening bij een duurzame bank. Stichting Greencrowd heeft zelf geen winstoogmerk en wil slechts kostendekkend opereren. Eventuele positieve resultaten worden geschonken aan goede doelen. Stichting Greencrowd bemiddelt tussen de crowdfunders en de projectontwikkelaars en neemt zelf geen enkel belang in het project. Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee. Stichting Greencrowd laat tevens de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar toetsen door Atradius, een internationale, gerenommeerde en ervaren kredietverzekeraar. Stichting Greencrowd vertegenwoordigt de informele vereniging van crowdfunders en is het eerste aanspreekpunt, zowel richting crowdfunders als richting projectontwikkelaars. Stichting Greencrowd draagt zorgt voor de afwikkeling en ondertekening van de benodigde documenten, zoals de crowdfundingovereenkomsten en de schuldbekentenis. Stichting Greencrowd bewaakt het betaalschema en incasseert de aflossing en de rente bij de projectontwikkelaar. Stichting Greencrowd betaalt de aflossing en de rente aan de crowdfunders en brengt hiervoor een vergoeding in rekening aan de projectontwikkelaar. Crowdfunder De crowdfunder stelt gelden beschikbaar ter realisatie of exploitatie van duurzame energieproductiemiddelen. Dit doet zij middels stichting Greencrowd. Per project vormen de crowdfunders die dat specifieke project (mede)financieren een informele vereniging die door stichting Greencrowd wordt vertegenwoordigd. De informele vereniging is de schuldeiser richting de projectontwikkelaar. Gelden die door de crowdfunder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet tussentijds opeisbaar, maar worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. Deelname De hoofdsom kan worden verdeeld in verschillende tranches. In dit geval heeft iedere tranche een eigen looptijd en een eigen rentevergoeding. Ook heeft iedere tranche een maximale inleg per 10

11 crowdfunder. Dit kan per project en per tranche verschillen. De minimale inleg in een tranche is altijd 10 Euro. Overdraagbaarheid De vorderingen zijn niet opeisbaar en niet overdraagbaar. De crowdfunder kan er wel voor kiezen de rente of aflossing op een door hem gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan de rekening waarvan de crowdfunder de deelname heeft gestort. Toepasselijk recht Op stichting Greencrowd, Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe, het informatiememorandum en de crowdfunding is Nederlands recht van toepassing; het informatiememorandum wordt uitsluitend in het Nederlands uitgebracht. Het informatiememorandum is niet goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stichting Greencrowd, Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe zijn niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het Financieel Toezicht en staan evenmin onder toezicht van de AFM. Alhoewel bij de samenstelling van dit informatiememorandum de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen, zijn vergissingen en druk- of zetfouten niet uitgesloten. Indien dit informatiememorandum en de onderliggende documenten afwijkingen vertonen, prevaleren de overeenkomsten. Informatievoorziening De crowdfunders worden via hun eigen, beveiligde domein op de website van Greencrowd geïnformeerd over het project. Hier kan tevens de dagelijkse productie aan zonnestroom door de installatie worden gevolgd, evenals de vermeden CO₂-uitstoot die het project realiseert. Ieder jaar wordt er op het eigen, beveiligde domein van de crowdfunder een projectverslag geplaatst dat kan worden gedownload, waarin uitgebreid wordt gerapporteerd over zowel de milieuprestaties als de financiële prestaties van het project. 11

12 4. Regelgeving en toezicht Crowdfunding als financieringsmogelijkheid Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van (een) internet(platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, et cetera. Crowdfunding gaat hand in hand met sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) omdat potentiële investeerders via sociale media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn. Stichting Greencrowd bemiddelt alleen in duurzame-energie-opwekkings- of energiebesparingsprojecten. Alleen organisaties kunnen zich aanmelden om projecten te plaatsen. Onder toezicht van de AFM en/of de DNB? Niet alle crowdfundingplatforms hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) voor het ontplooien van hun activiteiten. De opzet en structuur van het bedrijfsmodel van de crowdfunding bepaalt of dit al dan niet vergunningplichtig is en aan welke andere wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. De activiteiten van stichting Greencrowd zijn op dit moment niet vergunningplichtig. Wet- en regelgeving rondom crowdfunding Hieronder volgt een opsomming van wet- en regelgeving met betrekking tot crowdfunding. Vrijstellingsgrens De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat het aantrekken van gelden van publiek van minder dan EUR (voorheen EUR ) per inlegger en het bemiddelen daarbij, afhankelijk van het doel waarvoor de bedragen zullen worden aangewend, niet onder het toezicht van de AFM en/of DNB valt. Besloten kring Het is verboden om in Nederland buiten besloten kring opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben met uitzondering van geld van professionele marktpartijen (art. 3:5 Wft). Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als het platform gelden te lang onder zich houdt. Stichting Greencrowd plaatst de gelden uiterlijk binnen vijf werkdagen door. Bankvergunning Verder is het belangrijk om te weten dat het verboden is actief te zijn als bank in Nederland, tenzij men een bankvergunning heeft of er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als de geldverschaffer de aangetrokken gelden door middel van het verstrekken van leningen bij andere partijen uitzet. Overige Wft-vergunningen Ten slotte geldt dat initiatiefnemers van crowdfundingplatforms onder voorwaarden verplicht kunnen zijn om over een Wft-vergunning te beschikken. Hierbij valt te denken aan de vergunningsplicht voor: 12

13 "het aanbieden van beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft), het aanbieden van krediet (artikel 2:60 Wft), het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft), het bemiddelen in krediet, financiële producten of verzekeringen (artikel 2:80 Wft), het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten (artikel 2:96 Wft), of dat aan bepaalde (transparantie)verplichtingen moet worden voldaan, zoals het beschikbaar stellen van een goedgekeurd prospectus bij het aanbieden van effecten (artikel 5:2 Wft)." (Bron AFM: "DNB en AFM oriënteren zich op Crowdfunding ). Stichting Greencrowd is niet Wft-vergunningsplichtig. Risico s bij het investeren Het verstrekken van geld door crowdfunding kan niet alleen aantrekkelijk voor u zijn als geldverschaffer, door het te verwachten rendement, maar het kan ook fiscale voordelen (voor durfkapitaal) bieden (zoals de gemaximeerde vrijstelling in box 3 en een extra heffingskorting). Als u van plan bent te investeren, dan adviseren wij u voorafgaand aan de deelname te controleren of het crowdfundingplatform of geldverschaffer een vergunning van de AFM of DNB heeft. U kunt deze informatie vinden in het Register onder toezicht staande ondernemingen op de website van de AFM. Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico s zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Belastingen Wanneer u middels crowdfunding deelneemt in het project, kan uw inleg door de belastingdienst worden beschouwd als sparen. In dit geval wordt op dit moment uw inleg belast in box 3 tegen een vast tarief van 1,2% over het gemiddelde vermogen. Geleend geld In het algemeen is het af te raden met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening volgt de fiscale behandeling (in welke belasting box) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar; het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht op de rendementsgrondslag van box 3. 13

14 5. Financiële prognoses 5.1 Aankoop en betaling van de installatie Aankoopprijs De bouw en levering van de installatie is uitgevoerd door InEnergie. InEnergie heeft de materialen ingekocht en het projectmanagement uitgevoerd. De installatie is uitgevoerd door Van Westrenen, de huisinstallateur van de gemeente Neder-Betuwe. Het project is opgeleverd door InEnergie aan Green Spread en door Green Spread aan de gemeente Neder-Betuwe. De totale investering in het project voor de turn-key-oplevering bedraagt bijna 30 duizend euro. Het prijsniveau van de turn-keyinstallatie is zeer concurrerend, zeker gezien de goede specificaties van de installatie. Green Spread heeft de installatie volledig met eigen middelen gefinancierd en de betaling heeft reeds plaatsgevonden. Het project kent derhalve geen schulden. Projectkosten De volgende kosten kunnen als projectkosten worden beschouwd: De kosten voor het plaatsen van het project op de website van stichting Greencrowd; De te betalen afsluitprovisie aan stichting Greencrowd bij succesvolle plaatsing; De jaarlijkse handelingskosten die door stichting Greencrowd per crowdfunder aan het project in rekening zullen worden gebracht; De kosten voor het stellen van de bankgarantie; De kosten voor het opstellen van het pandrecht op de toekomstige inkomsten. Op basis van een financieringstermijn van tien jaar bedragen deze projectkosten gemiddeld 400 euro per jaar. Werkkapitaal Het project is volledig gefinancierd met eigen middelen en heeft derhalve geen schulden. Het project is al opgeleverd en levert al zonnestroom aan de gemeente Neder-Betuwe. Ieder kwartaal wordt door Green Spread een voorschotnota verstuurd aan de gemeente Neder-Betuwe voor de levering van de zonnestroom. Jaarlijks (kort na 1 januari) wordt er een eindafrekening verstuurd aan de gemeente Neder-Betuwe. Hierop wordt een betaaltermijn gehanteerd van veertien dagen. Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat in twee jaren de cumulatieve kasstroom negatief is. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er hierbij geen rekening is gehouden met de verwerking van het voorschot voor het eerste kwartaal. Green Spread beschikt op dit moment over een kredietfaciliteit bij Triodos Bank van 250 duizend Euro waarmee het verwachte tekort van 750 Euro kan worden opgevangen. Eigen vermogen Het project is volledig gefinancierd met eigen middelen van Green Spread. Green Spread realiseerde in 2011 een omzet van ruim 420 duizend euro met een resultaat voor belasting van ruim 23 duizend euro. Green Spread realiseerde over het eerste halfjaar van 2012 een omzet van 550 duizend euro met een resultaat voor belasting van bijna 50 duizend euro. 14

15 Leningen Het project is nu nog gefinancierd met eigen middelen van Green Spread. Green Spread wil middels crowdfunding 20 duizend euro van het project herfinancieren. Dit wil zij doen op basis van de volgende tranches: Omschrijving Hoofdsom Looptijd in jaren Rente per jaar Tranche ,00 4 4,00% Tranche ,00 7 5,00% Tranche , ,50% Green Spread wil middels het crowdfunden van dit project bereiken dat er meer draagvlak wordt gerealiseerd voor duurzame energie. Kasstromen Het project is reeds volledig gefinancierd met eigen vermogen. Voor het project is de Energieinvesteringsaftrek (EIA) aangevraagd en gegund door de belastingdienst. De EIA komt volledig ten goede aan de verschaffers van het eigen vermogen van dit project.op dit moment worden al kasstromen gegenereerd vanuit het project, doordat er al zonnestroom aan de gemeente Neder- Betuwe wordt geleverd. Per kwartaal wordt een voorschot in rekening gebracht op basis van de verwachte productie en de prijs voor het desbetreffende jaar. Jaarlijks wordt achteraf een eindafrekening gemaakt. Er is voor deze methodiek gekozen om de kasstromen uit het project over het jaar uit te middelen, in verband met de lage zonnestroomproductie in de maanden januari tot en met maart en oktober tot en met december. 5.2 De exploitatie Uitgangspunten De directie van Green Spread is bij het opstellen van de prognoses uitgegaan van ervaringen die zij bij andere projecten heeft opgedaan. Daarnaast baseert de directie van Green Spread zich op de rapporten van onafhankelijke derden en op de contractueel overeengekomen zaken zoals kwhprijzen, indexeringen en afgegeven garanties op de installatie. Dit alles heeft geleid tot de volgende veronderstellingen, die gelden voor de totale exploitatieperiode ( ): De kwh-productie per jaar op basis van het Photovoltaic Geographical Information System van de Europese Commissie ligt tussen 867 kwh / kwp (op basis van 14% systeemverlies) en 968 kwh / kwp (op basis van 4% systeemverlies). Voor de exploitatie is gerekend met 910 kwh / kwp. De contractuele prijs per kwh bedraagt 13,79 Eurocent in 2012 en wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Voor de exploitatie is gerekend met deze prijs en deze jaarlijkse indexering. De panelen hebben een opbrengstgarantie van 95% na vijf jaar en 90% na twaalf jaar. Voor de exploitatie is gerekend met een jaarlijkse degradatie van 0,7%. De omvormer heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Voor de exploitatie is gerekend met het eenmalig vervangen van de omvormer gedurende de periode van vijftien jaar. In de exploitatieberekening is hiervoor een jaarlijkse voorziening opgenomen. De voorziening wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. 15

16 De kosten voor de verzekering van de installatie worden gedragen door de gemeente Neder- Betuwe, evenals de kosten voor het reinigen van de installatie. Voor de exploitatie zijn deze kosten niet meegenomen. Rente en aflossing is opgenomen conform de tranches zoals deze aan de crowdfunders worden aangeboden. Het project is inmiddels opgeleverd en levert al zonnestroom tegen een contractueel overeengekomen prijs met een vaste jaarlijkse indexering. De eerste facturen zijn reeds betaald door de gemeente Neder-Betuwe, waardoor de oplevering niet is betwist. De grootste risico s voor de exploitatie zitten hierdoor nog in de hoeveelheid zonne-uren (kwh / kwp) en in het eventueel vaker moeten vervangen van de omvormers. Exploitatie en kasstroomprognose In onderstaande tabel zijn de verwachte exploitatiecijfers opgenomen voor het crowdfundingproject PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe). In de tabel op de volgende pagina zijn de verwachte kasstromen opgenomen voor het crowdfundingproject PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe). Zonuren Eén van de belangrijkste parameters voor het rendement van een PV-installatie is de hoeveelheid zoninstraling. Het project bevindt zich in de minder gunstige gebieden van Nederland wanneer er wordt gekeken naar de kaart met joules per vierkante centimeter. Om een gevoel te geven van de volatiliteit van de kwh/kwp-verhouding, is de productie van een PV-systeem in Veenendaal weergegeven. Veenendaal zit in hetzelfde gebied als Neder-Betuwe en kan daarom goed worden 16

17 aangehouden als referentiegebied, met een opgesteld vermogen van 3,61 kwp (de PV-installatie in Opheusden heeft een vermogen van 20,09 kwp). De grafiek rechtsboven op de volgende pagina laat de dagproductie zien over Deze is zeer grillig en verschilt per dag. De grafiek rechtsmidden laat dezelfde productie zien, maar dan gecumuleerd naar de maanden over het jaar. Hieruit blijkt dat in 2011 vooral de maanden april en mei uitzonderlijk veel zonuren hadden. De onderste grafiek laat de productie zien in 2012 tot en met 13 september en vergelijkt deze met de productie in dezelfde perioden over Hieruit blijkt dat in 2012 de maanden juli en augustus de echte zonnemaanden zijn, maar dat de maand mei dit jaar ook bijzonder goed scoorde. De onderste grafiek laat ook zien dat de zonneproductie dit jaar vooral in het eerste halfjaar is achtergebleven. Toch is de productie in 2012 tot 13 september slechts 1,9% lager dan in 2011 tot en met 13 september. In de exploitatie van het project wordt gerekend met een opbrengst van 910 kwp per kwp aan opgesteld vermogen. Het vergelijkbare systeem in Veenendaal heeft over 2011 een kwh/kwp-verhouding gerealiseerd van 1,107; dat komt overeen met 21% meer productie dan waarmee wordt gerekend in de exploitatie. Bedrijfskosten Het project kent nauwelijks bedrijfskosten. De monitoring van het systeem wordt door Green Spread gedaan zoals zij dit ook voor andere systemen doet. De crowdfunders kunnen de prestaties zelf ook volgen via de website van stichting Greencrowd. 17

18 Jaarlijks wordt een voorziening getroffen voor het eenmalig vervangen van de omvormer binnen vijftien jaar. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening wordt als kostenpost opgenomen in de exploitatie. Aflossing crowdfunding De crowdfunders worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. De eerste aflossing dient plaats te vinden vier jaar na de start van de financiering. Green Spread heeft een bankgarantie gesteld ten behoeve van de hoofdsom. De eerste rentebetaling vindt plaats een jaar na start van de financiering. Green Spread heeft de toekomstige inkomsten uit de exploitatieovereenkomst verpand ter zekerheid van de te betalen rente. 5.3 Afkoop van het contract Bij de calculaties is als uitgangspunt genomen dat het project na de exploitatieovereenkomst voor niets in eigendom overgaat. De gemeente Neder-Betuwe heeft echter de optie om het project voor de einddatum van de overeenkomst over te nemen. De gemeente kan het project dan overnemen tegen de netto contante waarde van de resterende kasstromen, waarbij deze contant worden gemaakt tegen 4% en de kasstromen worden berekend op basis van 880 kwh per kwp en de kwhvergoeding conform contract wordt geïndexeerd. Als de gemeente voor deze optie kiest, wordt de restschuld afgelost en de opgebouwde rente tot en met overnamedatum uitgekeerd. 5.4 Uw rendement Kasstroomoverzicht Het rendement wordt bepaald door de rente op de tranche waarin u deelneemt. In onderstaande tabel is weergegeven wat het rendement in de verschillende tranches is bij een inleg van 500 Euro. Belastingen In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland belast. Als u niet in Nederland woont, dan vallen slechts bepaalde bezittingen en schulden onder te belasten inkomsten uit sparen en beleggen. Meestal gaat het om onroerende zaken in Nederland; bijvoorbeeld uw vakantiewoning. Uw Nederlandse bankrekening of een in Nederland afgesloten lijfrenteverzekering en dergelijke blijven buiten beschouwing. Berekening van inkomsten Het vermogen is het verschil tussen de waarde van uw bezittingen en de waarde van de schulden die betrekking hebben op deze bezittingen. De peildatum hiervoor is 1 januari. Dit bedrag wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd. Uw inkomsten stellen we op 4% per jaar van de grondslag 18

19 sparen en beleggen. Dit heet het forfaitair rendement. De inkomsten die u in werkelijkheid had, zijn niet van belang. Over het forfaitair rendement van 4% van de grondslag sparen en beleggen, betaalt u 30% inkomstenbelasting. Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van (2012, ). De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld. 19

20 6. Green Spread InEnergie Holding B.V. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. is voortgekomen uit Green Spread B.V en maakt deel uit van Green Spread InEnergie Holding B.V. Green Spread Advies & Ontwikkeling ontwikkelt en exploiteert duurzame-energie-productiemiddelen en adviseert daar ook over. Dit doet zij onder meer voor de volgende organisaties: Structuur Green Spread InEnergie Holding B.V. wordt geleid door de heren Jan Willem Zwang en Martin Marquering. De structuur van Green Spread InEnergie Holding B.V. is als volgt: 20

21 Solide De medewerkers van Green Spread InEnergie Holding B.V. hebben een jarenlange ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energie-productiemiddelen. De meeste medewerkers van Green Spread InEnergie Holding B.V. hebben voor verschillende energiebedrijven en/of adviesbureaus gewerkt. Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. en haar voorganger Green Spread B.V. heeft reeds verschillende zonne-energieprojecten ontwikkeld, zoals: 32 kwp op een gemeentelijk gebouw in Arnhem; 98 kwp op een transportbedrijf in t Goy; kwp op de Brabanthallen; 2,59 MWp op een distributiecentrum in Noord-Brabant; 7,5 MWp op een voormalige stortplaats. Verantwoordelijkheid en verklaringen De directie van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. is verantwoordelijk voor het gehele informatiememorandum. De directie van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. verklaart, na het nemen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar bekend, dat de gegevens in dit informatiememorandum op de datum waarop dit informatiememorandum is uitgebracht in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit informatiememorandum zou wijzigen. De directies van Green Spread InEnergie Holding B.V. en van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. verklaren verder dat zij in de afgelopen vijf jaren niet betrokken geweest zijn bij faillissementen, surseances of liquidaties en dat zij evenmin veroordeeld zijn in verband met fraudemisdrijven. Tevens zijn zij niet door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten beschuldigd of onbekwaam voor het besturen van vennootschappen verklaard noch is aan hen een sanctie opgelegd. De directies van Green Spread InEnergie Holding B.V. en van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. wijzen er wel nadrukkelijk op dat op het moment van uitgifte van dit informatiememorandum de bedrijven nog geen projecten beheert met eenzelfde of vergelijkbare juridische structuur. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst meer projecten geheel of gedeeltelijk aan de bedrijven in eigendom zullen toebehoren, alsmede dat meer projecten door de bedrijven zullen worden beheerd. Het is de directie van Green Spread InEnergie Holding B.V. noch van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. bekend, dat een partij een belang van 5% of meer zal nemen in het project. De accountant van Green Spread InEnergie Holding B.V. en van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. heeft evenmin belangen in het project. Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van Green Spread InEnergie Holding B.V. en van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V., hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van ten minste de voorafgaande twaalf maanden, welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van Green Spread InEnergie Holding B.V. en van Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. 21

22 7. De installatie 7.1 Omschrijving werking PV-systeem Het systeem is op het dak van het gemeentehuis te Opheusden geïnstalleerd. Het bestaat technisch uit vier strings PV-panelen die de komende jaren het zonlicht omzetten in elektriciteit en zijn aangesloten op een SMA-Sunny-Tri-Power-omvormer. De zonnepanelen wekken gelijkstroom op die door de omvormer wordt omgezet in wisselstroom, zodat deze in het elektriciteitsnet van het gebouw kan worden ingevoerd. Door middel van deze PV-installatie zal jaarlijks naar verwachting kilowattuur elektriciteit worden opgewekt. Met behulp van een SMA Sunny Webbox zal het systeem vanaf begin oktober 2012 op afstand worden gemonitord. De verworven data zullen tevens op informatiedisplays in de receptie van het gemeentehuis worden getoond, alsmede op de website van de gemeente Neder-Betuwe. 7.2 Configuratie van het systeem In totaal zijn 82 zonnepanelen van het type Suntech 245S/20WD geplaatst. Deze zijn gezamenlijk goed voor een vermogen van Wattpiek, waarmee jaarlijks ongeveer kilowattuur zal worden opgewekt. De panelen zijn in vier strings van 3*22 en 1*16 panelen aangesloten op de 2 ingangen van de omvormer. De SMA-Sunny-Tri-power TL-omvormer is geplaatst in de technische ruimte van het gemeentehuis en aangesloten op een brutoproductiemeter om de opbrengsten geijkt te meten. 22

23 7.3 Dimensionering van het systeem 7.4 Garanties systeem: Suntech-panelen: tien jaar garantie op productfouten en 25 jaar opbrengstgarantie tot 80%; SMA-omvormer: vijf jaar standaardgarantie; Installatiewerkzaamheden: twee jaar garantie. 7.5 Prestaties van het systeem Het systeem is 2 juli 2012 opgeleverd. Bovenstaande grafiek laat de productie in kwh per dag zien sinds 3 juli 2012 tot en met 12 september Op de website van Greencrowd kunt u de meest actuele gegevens vinden. 23

24 Bovenstaande grafiek laat de productie zien per 5 minuten op 12 augustus In deze grafiek is goed te zien wat het effect is van (tijdelijke) beschaduwing van de installatie als gevolg van (in dit geval) bewolking. Bovenstaande grafiek laat de cumulatieve productie zien in kwh sinds de oplevering tot en met 12 september 2012.Wanneer de productie over de gerapporteerde periode wordt vertaald naar het historische gemiddelde aan zonne-uren voor de locatie zou de productie van de installatie ruimschoots boven de kwh uitkomen, oftewel boven de 900 kwh/kwp. 24

25 8. Deelnemen Om deel te nemen aan de crowdfunding van het project Neder-Betuwe, dient u in eerste instantie te voldoen aan de algemene voorwaarden van stichting Greencrowd. Hierin is onder meer het volgende gesteld: Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn; Crowdfunders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn; Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn; Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. Deelnemen is mogelijk tot en met 14 december Het project sluit echter zodra alle tranches zijn ingeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 14 december te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Ten slotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. De volgende stukken liggen gedurende de geldigheidsduur van het informatiememorandum ter inzage bij stichting Greencrowd: Afnameovereenkomst tussen Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe; Crowdfunding- en leningsovereenkomsten. Na het succesvol financieren van het project liggen gedurende de financieringsperiode eveneens de volgende stukken ter inzage bij stichting Greencrowd: Bankgarantie Triodos; Pandovereenkomst. Voor vragen of opmerkingen over crowdfunding van het project PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) kunt u contact opnemen met stichting Greencrowd. Deelname is uitsluitend mogelijk in Euro. Alle bedragen luiden in Euro, tenzij anders is vermeld. Dit aanbod wordt openbaar gemaakt middels en door reclame middels sociale media. Iedereen die reageert op genoemde uitingen ontvangt het informatiememorandum. Het informatiememorandum kan ook worden gedownload van de website. Deelnemen kan door in te schrijven op het project op de website Het vervolg Wanneer u zich heeft ingeschreven middels de website, is de procedure als volgt: U ontvangt een met de investeringsovereenkomst. Hierin zijn de door u opgegeven data opgenomen. U tekent de investeringsovereenkomst en stuurt deze, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, op naar het antwoordnummer. Wanneer uw inschrijving niet wordt geweigerd, wordt u opgenomen in de informele vereniging. Wanneer de financieringsbehoefte voor het project is gerealiseerd, ontvangt u hierover een . Deze bevat een link waarmee u middels internetbankieren het door u opgegeven bedrag kunt overmaken. 25

26 Wanneer alle bedragen van alle crowdfunders zijn ontvangen, wordt het geld overgemaakt aan de lenende partij en start de leningsovereenkomst. Hiermee start tevens de periode waarover rente is verschuldigd. Uw rente en inleg wordt uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld voor het project. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste rentevergoeding binnen vijf werkdagen na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald. 26

27 9. Definities en afkortingen 1. Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar website bij elkaar teneinde een Kredietovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. Stichting Greencrowd is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem. Het staat Greencrowd steeds vrij voor de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden derden in te schakelen. Greencrowd is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van die derden. 2. De Kredietnemer (Kredietnemer) of Schuldenaar De (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Kredietovereenkomst de Kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld. 3. De Kredietfaciliteit (Kredietfaciliteit) Het geheel aan kredietvormen waarover een Kredietnemer bij Stichting Greencrowd beschikt. 4. De Crowdfunder (Crowdfunder) De natuurlijk persoon die zijn privémiddelen of zakelijk vermogen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de Kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt. 5. De Kredietovereenkomst (Kredietovereenkomst), Crowdfundingovereenkomst of Investeringsovereenkomst De overeenkomst waarmee de Geldlening of Schuldbekentenis wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en verdere uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden beschreven. 6. De Geldlening (Geldlening) Lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. 7. De Schuldeiser (Schuldeiser) De gezamenlijke Crowdfunders, die (als informele vereniging) als contractpartij van de Kredietnemer optreden bij de Kredietovereenkomst. 8. De Schuldbekentenis (Schuldbekentenis) Ondertekend geschrift waarbij men erkent een zekere som schuldig te zijn. 9. De Hoofdsom (Hoofdsom) De verschuldigde som geld uit hoofde van de Geldlening waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten. 27

28 10. De Tranche (Tranche) Een deel van een totale geldsom. 11. Het Betaalschema (Betaalschema) Het deel van de Kredietovereenkomst dat weergeeft wanneer Crowdfunders rente en aflossing ontvangen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de rente eens per jaar wordt uitgekeerd en dat aflossingen per tranche op vooraf bepaalde momenten worden voldaan. 12. De Risicoclassificatie (Risicoclassificatie) Een rangschikking van risico s behorend bij de Kredietovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Kredietnemer, de business case en eventueel gestelde zekerheden. 28

29 10. Namen en adressen Opdrachtgever en afnemer Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester Lodderstraat KM Opheusden Ontwikkelaar en exploitant Green Spread Advies & Ontwikkeling B.V. Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem

30 Leverancier materialen Oskomera Solar Power Solutions BV Postbus AA Deurne Montage en elektrotechniek Kromwijk installatietechniek Oostzee CH Woerden Uitvoeringswerkzaamheden Van Westreenen BV Tolsestraat KB Opheusden 30

31 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem CROP Postbus AL Amersfoort Kragd Prinses Margrietplantsoen 51-A 2595 BR Den Haag Utrechtseweg HD Zeist 31

32 11. Bijlagen 1. Afnameovereenkomst Neder-Betuwe 2. Leningovereenkomst Greencrowd en Green Spread 3. Crowdfundingovereenkomst 4. Productspecificaties 5. Garanties 32

33 Bijlage 1: Afnameovereenkomst gemeente Neder-Betuwe en Green Spread 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Bijlage 2: Leningovereenkomst stichting Greencrowd en Green Spread Hieronder volgt de leningovereenkomst die stichting Greencrowd en Green Spread met elkaar aangaan op het moment dat de drie tranches behorend bij het project zijn volgeschreven. Het gaat dus om een overeenkomst die in de toekomst wordt afgesloten en om die reden nog niet is ondertekend. 42

43 43

44 Bijlage 3: Crowdfundingovereenkomst 44

45 Crowdfundingovereenkomst De ondergetekenden: 1. Achternaam: Initialen: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: hierna ook te noemen: de Crowdfunder; 2. de Stichting Greencrowd, Kantoorhoudende te: Arnhem ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer ; hierna ook te noemen: Greencrowd; in aanmerking nemend: a) dat de bedrijfsvoering van de stichting Greencrowd bestaat uit het (via haar website) bij elkaar brengen van organisaties, die geld wensen te lenen enerzijds en personen, die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen anderzijds; b) dat Stichting Greencrowd daartoe op haar website profielen van organisaties, die gelden wensen te lenen, zal plaatsen met daarbij onder meer de hoogte en het doel van de gewenste financiering, het toepasselijke rentepercentage en de kredietwaardigheid van betrokkene met risicoclassificatie; c) dat de Crowdfunder belangstelling heeft om gelden ter leen te verstrekken middels de door Stichting Greencrowd aangeboden faciliteit; d) dat de Crowdfunder zich omtrent de werkwijze van stichting Greencrowd heeft geïnformeerd, daartoe onder meer de website van stichting Greencrowd heeft bekeken en kennis heeft genomen van: 1. de Algemene Voorwaarden kredietverlening stichting Greencrowd, vastgesteld in de maand oktober 2012 en op 10 oktober 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland te Arnhem; 2. de model-akte van Schuldbekentenis, welke stichting Greencrowd door de betrokken schuldenaar(s)/lener(s) zal laten ondertekenen; e) dat de Crowdfunder derhalve weet dat het maximaal door hem te investeren bedrag staat vermeld in de onder d.1 vermelde Algemene Voorwaarden; 45

46 f) dat de ondergetekende zich als (potentiële) Crowdfunder wenst in te schrijven bij stichting Greencrowd; g) dat laatstbedoelde inschrijving aan de ondergetekende sub 1 het recht geeft gebruik te maken van de diensten van stichting Greencrowd; h) dat partijen hun onderlinge afspraken hierbij schriftelijk wensen vast te leggen; i) dat voor alle begrippen in deze investeringsovereenkomst wordt verwezen naar het bepaalde in voormelde Algemene Voorwaarden; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. Op deze overeenkomst zijn de in de considerans onder d.1 vermelde Algemene Voorwaarden Kredietverlening Stichting Greencrowd van toepassing, voor zover daarvan in deze akte niet wordt afgeweken. 2. De ondergetekende sub 1 schrijft zich bij deze in als Crowdfunder bij stichting Greencrowd 3. De Crowdfunder heeft de vrije keuze voor welke projecten en tot welk bedrag hij (per project) wenst te investeren, met inachtneming van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde. 4. Op deze investeringsovereenkomst zijn de volgende tranchekenmerken van toepassing: Investeringsbedrag in Looptijd in jaren Rente in % Rekeningnummer(s) voor rente en terugbetaling 5. Stichting Greencrowd verplicht zich jegens de Crowdfunder tot het (administratief) bijhouden van alle projecten, waaraan de Crowdfunder zal deelnemen. Stichting Greencrowd zal de Crowdfunder (hetzij schriftelijk hetzij via de website) op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot ieder project, waarin de Crowdfunder als schuldeiser een financieel belang heeft. 6. Stichting Greencrowd is jegens de Crowdfunder nooit aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen door de Schuldenaar van enige (betalings-) verplichting uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende. 7. De Crowdfunder geeft door deze inschrijving de bevoegdheid aan stichting Greencrowd om alle uit deze overeenkomst voortvloeiende correspondentie te zenden aan bovenstaand e- mailadres van de Crowdfunder. 8. De Crowdfunder geeft aan stichting Greencrowd de last, welke last stichting Greencrowd aanneemt, om in het belang en voor rekening van de Crowdfunder, zij het op naam van stichting Greencrowd, alle vorderingen te incasseren, welke voortvloeien uit de tussen de Crowdfunder (ook in zijn hoedanigheid van lid van de in de door de Schuldenaar getekende c.q. te tekenen Schuldbekentenis bedoelde informele vereniging) en de betrokken Schuldenaar gesloten Kredietovereenkomst, alsmede de daarmee samenhangende rechten te effectueren, en in dat kader: i. overeenkomsten en andere rechtshandelingen aan te gaan respectievelijk te verrichten, die daden van beheer betreffen; 46

47 ii. alle verdere beheersdaden te verrichten; iii. betalingen te doen en te ontvangen, daarvoor te kwiteren; iv. als procespartij voor lastgever/crowdfunder in rechte op te treden en al het ter zake noodzakelijk te doen. stichting Greencrowd is gerechtigd de last geheel naar eigen inzicht uit te voeren en verbindt zich om zich naar eer en geweten van zijn last te kwijten en deze uit te voeren, zoals een goed lasthebber betaamt. De hiervoor gegeven last strekt tevens het verrichten van rechtshandelingen in het belang van de hiervoor bedoelde informele vereniging en daarmee in het belang van al haar leden. stichting Greencrowd heeft recht op vergoeding van alle onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de last (waaronder begrepen de redelijke kosten verbonden aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of advocaat, zijnde kosten die deze raadslieden in en buiten rechte maken ter inning van de vorderingen van de Crowdfunder). Crowdfunder dient deze onkosten op eerste verzoek te voldoen, waarbij - voor zover van toepassing - onkosten naar rato van het aandeel van de Crowdfunder in het totaal door de informele vereniging aan Schuldenaar uitgeleende bedrag in rekening worden gebracht. Stichting Greencrowd zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de aldus door Crowdfunder gemaakte onkosten - zoveel als rechtens mogelijk - te verhalen bij de Schuldenaar via de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat. 9. Beide partijen kunnen deze overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen met inachtneming van het navolgende: a. De Crowdfunder kan de overeenkomst altijd opzeggen, mits met inachtneming van een aanzeggingstermijn van één maand; opzegging heeft niet tot gevolg dat de Crowdfunder de alsdan lopende projecten eveneens kan opzeggen; voor deze projecten blijft het met de betrokken Schuldenaar overeengekomen betalingsschema onverkort van kracht; zolang Crowdfunder nog deelnemer is van een project behoudt Crowdfunder toegang tot de zogenaamde "mijn omgeving" via de website van stichting Greencrowd; b. Stichting Greencrowd kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen: - bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de Crowdfunder van enige verplichting, welke krachtens deze overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op hem rust; - bij faillissement van de Crowdfunder dan wel bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de Crowdfunder; - bij overlijden van de Crowdfunder. Stichting Greencrowd is na opzegging bevoegd de toegang van Crowdfunder tot de zogenaamde "mijn omgeving" via haar website te blokkeren, maar dient dan de Crowdfunder periodiek schriftelijk in kennis te stellen van de projecten, waarbij Crowdfunder betrokken is. c. Voor zover de Crowdfunder op het moment van opzegging lid is van een informele vereniging (zoals hiervoor onder 7 omschreven) - aan wie de Schuldenaar blijkens de getekende Schuldbekentenis bedragen verschuldigd is - dan heeft de opzegging van deze investeringsovereenkomst geen betrekking op de door de Crowdfunder aan 47

48 stichting Greencrowd gegeven last tot het verrichten van rechtshandelingen ter zake het innen van de vorderingen van deze informele vereniging (en haar leden) en het effectueren van de daarmee samenhangende rechten. Dat deel van de overeenkomst van lastgeving is niet opzegbaar, althans alleen opzegbaar indien alle leden van de betreffende informele vereniging de lastgeving tegelijk en tegen hetzelfde moment schriftelijk opzeggen. 10. De administratie van stichting Greencrowd geldt als volledig bewijs van hetgeen een Schuldenaar en/of stichting Greencrowd aan de Crowdfunder verschuldigd is, behoudens tegenbewijs. 11. Waar in deze akte staat vermeld "schriftelijk" wordt daaronder mede verstaan een mededeling langs elektronische weg. Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te op de Crowdfunder Jan Willem Zwang stichting Greencrowd 48

49 Bijlage 4: Productspecificaties Panelen: 49

50 50

51 Omvor mer: 51

52 52

53 53

54 Bijlage 5: garanties 54

55 55

56 56

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015 Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Mei 2015 Samenvatting In opdracht van het Revius Lyceum realiseert Greenspread een PV-systeem op het dak van de school. Dit systeem wordt

Nadere informatie

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project. Samenvatting Het Greencrowd-project Zonne-energie voor OBS Potmarge heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2 Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting worden in totaal circa 30 gebouwen van zonnepanelen voorzien, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Crowdfunding & Duurzame Energie

Crowdfunding & Duurzame Energie Crowdfunding & Duurzame Energie Van NIMBY (Not In My BackYard) naar OIIO (Only If I Own) Bijeenkomst Crowdfunding Werkt Stichting KIEN Sander Kooper, 10 maart 2014 Agenda Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING Informele Vereniging Crowdfunders Warmte-Koude-Opslag Ouverture in Goes hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Stichting Greencrowd via de heer Jan Willem Zwang in zijn

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni Samenvatting Het Greencrowd-project Windturbine Casalduni heeft als doel financiering bijeen te brengen voor een 850-kW-windturbine in de provincie Benevento in de Zuid-Italiaanse deelstaat Campania. Crowdfunders

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding project... 5 2. Doel project... 6 3. Planning... 6 4. Zonne-energie... 6

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

HierOpgewekt. 16 april 2015

HierOpgewekt. 16 april 2015 HierOpgewekt 16 april 2015 Even voorstellen Algemeen Crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten Stichting opgericht door Jan Willem Zwang in juni 2012 Gevestigd te Arnhem Februari 2014 ontheffing

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Afbeelding Gemeentewerf Grave Afbeelding PV-sol Wijkgebouw Esterade 2 Samenvatting...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Faralda Crane Hotel;

Faralda Crane Hotel; Leningsovereenkomst Ondergetekenden: Volledige naam : Voornamen (voluit) : Adres : Postcode en plaats : Telefoon : Geboortedatum en plaats : Nationaliteit : Identiteitsbewijs : s.v.p. kopie bijvoegen Uitgeleende

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Het plan is om ongeveer 40 gebouwen voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat gebouwgebruikers

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Afbeelding gemeentehuis Afbeelding gemeentehuis 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Greencrowd Solar Fund I

Greencrowd Solar Fund I Greencrowd Solar Fund I Juni 2017 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Zonne-energie... 4 5. De portefeuille... 4 6. Crowdfunden... 5 7. Projectstructuur...

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Oktober, 2016 3D-animatie van de zonnepanelen op het gemeentekantoor. Een groot deel van het dak

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. November 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek November 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V. Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Samenvatting voor de investeerder - 28 juni 2016 Inhoudsopgave I 28 juni 2016

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Door: energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor

Nadere informatie

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE

FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE FINANCIERING VOOR ZONNE-ENERGIE WIJ ONDERSTEUNEN ZONNE-ENERGIEPROJECTEN MET Contracten & Financiering: Crowdfunding & (bank) Inzicht & Monitoring Rentebetaling & Administratie HOE WERKT CROWDFUNDING? 1.

Nadere informatie

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed

Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Zon-PV op maatschappelijk vastgoed Financiering en subsidie (SDE+) 9 juni 2016 Sander Huitink Agenda Over Greenspread Financiering zon-pv-projecten Salderen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!!

Obligatielening! Zelfstroom!SPV!2!B.V.!! InformatieMemorandum Obligatielening ZelfstroomSPV2B.V. 18April2015 InformatieMemorandumObligatieleningZelfstroomSPV2B.V. Inhoudsopgave- Inhoudsopgave...2 1 Samenvatting...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Samenvattingvandeaanbieding...5

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Faralda Crane Hotel;

Faralda Crane Hotel; Leningsovereenkomst Ondergetekenden: Uitlener: Bedrijf : rechtsvorm Vertegenwoordigd door : Adres : Postcode en plaats : Telefoon : Handelsregister : Uittreksel als bijlage toevoegen Identiteitsbewijs

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Wie komen er in aanmerking om te investeren? In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder zich inschrijven om obligaties te kopen.

Wie komen er in aanmerking om te investeren? In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder zich inschrijven om obligaties te kopen. ALGEMEEN Waarom biedt Windpark Krammer B.V. obligaties aan? Met deze burgerparticipatie wil Windpark Krammer burgers, de leden van Deltawind en Zeeuwind alsmede de inwoners van de omliggende gemeenten

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van VvE Het Nieuwe Land 13 tot en met 101 (oneven) te Arnhem September 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Financieren zonder banken

Financieren zonder banken Financieren zonder banken Jan Willem Zwang 15 november 2012 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 026 352 75 72 www.greencrowd.nl Wat is crowdfunding? 1 idee, veel financiers,

Nadere informatie

Model Leningovereenkomst

Model Leningovereenkomst Model Leningovereenkomst Ondergetekenden, Het besloten venootschap: Rijkenvoorde Institutum Holding B.V., kantoorhoudende te Doesburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63065126; hierna

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie