Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]"

Transcriptie

1

2 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd, Koekoek, Om toch de zee ne keer te zien, Maar 'k mocht niet van mijn wijf Katrieh. Koekoek (3 maal) Die wedstrijd werd- dan ingericht, Een pak werd van mijn hart gelicht. Om prijs te winnen mocht ik naar de zee Maar 'k kreeg mijn boterhammen mee. Van 's morgens om een uur of vijf Daar stapte ik op, adieu mijn wijf,.. Met ne week-end in mijne zak En op mijn hoofd mijn beste klak. Ostende-direct daar stapte ik op, Men trok mijn klak van mijne kop, Ne stamp alhier, ne stamp aldaar 'k werd van comfort niet veel gewaar. Ostende-qual daar stapte ik af, 'k Verliet de gare al op nen draf, Recht naar de zee gelijk nen held, Want 'k moest ze toch zien voor al mijn geld. Och laat mij zien, och laat mij kijk' Wat wandelt er daar op den dijk? Gevermeid van 't hoofd tot benee Gelijk een schllderije van onze Pree? Nen chiken typ al aan'heur zij, Hij keek och arme, toch zuu blij. 't Er was geen beafstuck aan zijn dij, Gelijk een planke vet was 't jij. VIII Daarachter stapte een dikke madam, 'k Schoote bijkans in vuur en vlam, Ja, zij werd voor mij de vreugd van de zee Al zou mijn Katrien niet zijn tevree. IX X XI XTI Ik trok haar een oogske ne keer of twee En 't lieve kind ging mee gedwee, We stapten gearmd langs het strand. En veegden ons voeten aan de wet van 't land. We trokken tezamen de duinen in Ik vond dat mijn pucht om toch iets te win Voor mijn Katrlentje, dat zat te langen, Naar de prijs die mijnen dicht zou vangen. 't Genot van de zee op rijm te zetten, Dat kon er nu niemand mij meer beletten, Helaas, toen ik 's avonds naar huis moest gaan Had ik aan mijnen dicht nog niets gedaan. Ik kwam te huis en wist niets te vertel' 'k Kreeg daar ne slets van ons Trien op mijn vel, Gelukkig wist ik nog ne regel of drij, Gedicht ne keer door ne kollega van mij. Xin 'k Zei dan ook met een grootsch gebaar, «Qij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar, De groote diepe zee ik minnen moet» Zoodat Katrientje stom stond bij mijn woordenvloed. XIV En «Koekoek» wees nu lief voor Suikerbuik, En maak van zijn oprechtheid geen misbruik, En zorg vooral dat 't Katrientje niet te weten komt Dat ik die enkele regeltjes in «Boutens» vond. JACOBUS SUIKERBUIK. onzenprijskamp [18] Zee-genoegens De genoegens der zee zijn ven zulke wijdvertakts verscheidenheid eri van zulke verbluffende talrijkbsild, dat een beperkte keuze zich opdringt bij een proeve tot bespreking er van, eri dat de lezer ons wel zal willen verontschuldigen, wanneer wij geen gewag maken van de pl«iz4ertjes eener overwintering in de Pcolzeeëh, met de traditionneele ice-creamteenen aan dë voeten en de schilderachtige vetganzen in den bulk ;noch sprekeri over 't genot van eün wellustig bad iri de~ tropische wateren, wanneer men, overboord getuimeld, een zwemwedstrijd mag aangaan met een tiental verliefde en hongerige haaien; noch uitweiden over de droge l:ute van de karavanen, hopeloos verdwaald in de oneindige zandzeeën van de Sahara. Inderdaad, bet hemd is nader dan den rok, en daarom zweven onze gedachten met sympauhieken vleugelslag naar het Vlaamsche strand, dat ons onmiddellijk het specifiek genot vóór den geest roept van een pleziertochtje in zee, met zijn leuk dobberend bootje, zijn frisdh-aaiend briesje, zijn eeuwig gewieg en gedans en gedein, totdat na een poosje van benauwde ingetogenheid, plots, in een roes van bleekgroene dankbaarheid, 76 procent der zeebonken edelmoedig afstand doen van hun laatste ein voorlaatste avondmaal! Heerlijk! Ja! En spreek mij van een goeden, heeten, brandenden zonneslag, die de huid van uw armen plotseling omtoovert in rauwe zwoerden en vliezige blazen, en u de karakteristieken aan de hand doet van een fotogenieken middefl'ecuwschen leprosislijder. En welk hartroerend genot, na zes maand spaarzaamheid eindelijk ook eens te kunnen villegiatureeren, en vast te stellen, dat van bij uw aankomst de hemelsluizen van blijdschap openvliegen en u veertien dagen in een derde rangshotel vastspijkeren, totdat finaal het uur des aftochts blaast, en ge bij 't oprollen uwer matten met warme belangstelling bemerkt, dat de hemel opklaart als een geheim, en ge, op den weg terug, met kristelijke gelatenheid kunt denken aan de anderen, die tijd en geld hadden om te blijven, en die nu de pontieve genoegens der zee zullen smaken, als daar zijn: de bruiheerende zonnebaden met hun geplons in de ultra-violette stralen; de uitbundige stoeipartijtjes in het zilte water ;htt jolig minnekoeen in de diskrete en warmgestoofde duinen; het filosofisch bewonderen der tollettenexcentrlcit:i'ten; bet verdoken gelonk naar de teedere venusvorman; het begluren der sugrestieve dijen van gespierde prachtkerels ;het bespieden van jonge dametjes in badkostuum in amoureus geflirt gewikkeld; het onvermijdelijk in-extase-vallen voor overweldigende zonsondergangen en romantische maanlichiteffekten; en eindelijk de mysterieuze wandelingen in den nacht, met ver geweeklaag van violen, en het gefluister van de zee en van de zielen, en andere schoone dingen, te lang om te vertellen... WALTER.

3 HUMORISTISCH WEEKBLAD van VOORUIT Redaktie : 64, St. Pietersnieuwstraat, Gent Telefoon Abonnement 1 jaar fr Abonnement 6 maanden fr Abonnement 3 maanden fr Poatcheckrekenlng «Het Licht» n Verschynt den Donderdag 0.50 fr. per nummer Nummer 15 Tweede Jaargang 11 Aug «ze galerij van beroemde en beruchte mannen ALBERT SERVAES Albert Servaes is een der figuren uit de kunstenaarsgroep, die met Gust De Smet, Frits van den Berghe, Gustaaf van de Woeslijne en Constant Permeke aan het dorpje St. Mariens-Laethem zijn wereldroem heeft geschonken. Het is te zeggen, dat Servaes, in zijn jongen tijd, mede zijn uiterste best gedaan fieeft om daar in zalig niets doen en onbezorgde uitbundige jeugdjoel, de dagen te plukken. Immers, hoe paradoksaal het ook schijnen moge, de Laethemsche kolonie heeft eerst haar faam gewonnen en verdiend, als onze jonge gasten, ter uitzondering van Servaes, hun eigenlijk werk verre van daar zijn gaan verwezenlijken. Tot kort vóór den oorlog leefden ze daar broederlijk saam en, ik verzeker het u, brachten ze hun besten tijd door met diskuleeren, slenteren, allerlei streken uit te halen en zonnekloppen. Het kwam er toen ook maar op aan, slechts te schilderen als de inspiratie hun den borstel in de hand deed vallen. Schilderijen werden er toen nog niet gefabrikeerd, om de eenvoudige reden, dat ze toen nog geen koopers troffen. De zeldzame meesterwerken lagen er voor 't rapen en niemand dacht er aan dat zij ooit een spekulatie-artikel zouden worden. Sedertdien... ja, sedertdien is er heel wat veranderd en zijn de «landschapkens» hun gang gegaan. Dit is een andere historie. Te dien tijde was Servaes een vroolijke kwast. Hij kwam gewoonlijk eerst 's namiddags te Laethem. 's Morgens reisde hij voor de kruidenierszaak zijner ouders. Soms had hij nog zijn tasch met staaltjes van «sukadekoek», «kandijsuiker» en andere lekkernijen bij zich. En zijn vrienden konden dan vaststellen, dat de firma Servaes haar reputatie van eersterangs-huis verdiende. Met Frits van den Berghe en Gust De Smet kon hij, in dien verren tijd, een ganschen namiddag ernstig samenwerken tot het uitvltiden van de onzinnigste lollekens en de fijnste poetsen. Zijn groote specialiteit stak in de kunst de menschen wat wijs te maken! En later, terwijl hij onder den druk der plotselinge razernij, die hem en de anderen tot ernstig werken aanzette, zijn schilderkunst heeft ontplooid tot een eigen persoonlijkheid, heeft hij ook zijn talent van glunderen fumist op eigenaardige hvijze verder ontwikkeld. Het Vlaamsch taal-partikularisme heeft wellicht het woord «monkelen» uitgevonden om de manier te bepalen waarop Servaes zich voordoet: zijn oogen monkelen, zijn mond monkelt, zijn reuzenbaard monkelt, zijn vrouw monkelt, zijn kinderen monkelen, zijn huis monkelt. Man, kroost, baard en haard, en dat alles op zijn schilderachtigste Vlaamsch, doen u gelooven aan een gezond, blij en vroom bestaan dizer schildersfamilie, geprangd aan Cen boezem van moeier Vlaanderen. Niet dat We twijfelen durven aan Servaes' godsvrucht. Niet dat we ook maar een oogenblik aan dezen kunstenaar het recht zouden betwisten deze godsvrucht in zijn schilderijen uit le drukken, al staat deze specialiteit beslist buiten den tijd. Het is een ziekte als een andere, en bovendien profijtelijk in plaats van doodelijk. Men kan dan ook aannemen dat iemand er niet wenscht van te genezen. Wat ons echter 'n beetje wantrouwig maakt is de manier hvaarop deze schilder zijn ziekte weet te koesteren en uit te baten. En, denk er aan, dat kan onze oude oolijke kruidenier! Ja, hoe hij ook aan zijn Heilige Theresiassen, Christoforussen en andere figuren uit den eeuwigen Sinterklaaswinkel be- OPTIMISME 'k Heb dit jaar veel geld verloren in mijn zaken, maar dank zu dit feit, heb ik weinig belastingen betaald. weert te gelooven, als hij ze schildert, komt de slimmerd er dan toch Wel eenigszins door. Het minste begrip van den tijdsgeest leert ons met voorzichtigheid te benaderen, alle dergelijke manifestaties, praktijken eener moderne mystiek, die het onzen tijd overheerschend materialisme en de er van afhangende sociale en esthetische kwesties, negeeren ten 'Mte eener godsvruchtige abstraktie. Hier is immers geen spoor van dichterlijke aandoening, noch van menschelijke vervoering. Het betreft goed en wel de uitbeelding, met modernistische kunstmiddelen, van het leven van heiligen, wier legenden tot niets anders meer dienen dan tot kerk-ornem.ntatie of... katholieke propaganda. Welnu in allen ernst, We kunnen onmogelijk gelooven aan de «zes teenen» aan de voeten van Servaes' gemartelde Kristussen. We gelooven niet aan de passie van den teekenaar van dien «kruisweg van bloed en beenderen», die door Rome in den ban werd geslagen, wat juist aan de kristelijke reputatie van Servaes zooveel kans tot opgang schonk. Neem u in acht voor de katholieken die katholieker doen dan de Paus! Ja, we gelooven slechts aan Servaes' kunnen en talent, en... aan zijn oorspronkelijke en onvergankelijke slimheid. Hij kan wat. Hij kon reeds heel wat toen hij nog maar over 'n halven dag beschikte om te Laetltem landschappen en boerentypes te gaan konterfeiten. En we weten precies, hoe zijn broeder in de kunst, in den Heere en in de slimheid, alias Constantinus Permeke, te dien tijde naar Servaes' beste penseeltoeren heeft gekeken. Nu word ik gewaar, dat deze biografie niet heel geestig is. Mijn schuld niet! Niets is m.i. lastiger dan geestig trachten te schrijven over een man, die de reputatie heeft een geestigaard te zijn. Wellicht ware de lezer van «Koekoek» beter gediend geweest, hadden u, aan Servaes gevraagd hier even over zichzelf uit te weiden. Net als echte joden, zijn de kristelijke geloovigen in staat met sluwe schranderheid over zichzelf te spotten. Dat noemt men nederigheid! En wie daar weet mee om te gaan, kan 't verre brengen en heeft de goddelijke bescherming over zich. ASTAROTH.

4 GEDWONGEN BIJBLAD VAN KOEKOEK ORGAAN van de serieuze Dinaso's (Dietsch-nationale solidarlsten) Leiders :WIENS MOES en VAN ZEEVEREN Verantwoordelijke uitgever, direktle en opstel: A. M. PRANQOIS (een Dietsche Francois natuurlijk), Stroplaan, 2390, Gent (dichtbij het Strop, zothuis). VERWITTIGING Op het onverwachts hebben we die lappekakkers van Koekoek-redakteurs eens klein gekregen. Met 3 1/2 Vlaamsche vendelknapen trokken wij naar de drukkerij der St-Pietersnieuwstraat en omsingelden de lokalen van Vooruit. Terwijl mijn knaapjes de uitgangen bewaakten, trok ik binnen en met mijn matrak de dactylo's bedreigend, hield ik ze op a)'stand en verdedigde dus mezelf uit alle macht. Op een twee drie, lagen 5 pennestokken, drie buvards en twee papiermanden op den grond te spartelen en te kermen. Ik sloeg een rooden inktpot omver en weldra baadde hij bewusteloos in zijn bloed. Overgeven! riep ik en onmiddellijk vielen de redakteurs op de knieën en gingen aan het braken als schipbreukelingen, die voor het eerst menschenvleesch hebben gegeten. En nu, sprak ik verder, eisch ik, dat ge nog deze week in Koekoek een bladzijde kosteloos overneemt uit «De Vlagt. Dit zal voor u allen de grievendste vernedering zijn, de grofste smaad, de strafste les, de hardste noot, de gruwelijkste foltering en voor mij: de zoetste wraak, de beste propaganda en de meest glorieuze machtsontplooiing. Ziedaar, geachte lezers, hoe het komt, dat u heden hier eens deftig, serieus, revolutionnair, nationalistisch, demokratisch en anti-socialistisch proza vindt in plaats van de gewone lollekens en flauwiteiten. De man van de daad, dichter.- WIES MOENS. Voor de sluwe Dinasos : JEF DEVOS. Voor de Vlaamsche republikeinen : POL LEROY. Voor de communards: THIERS. Voor de internationale der nationalisten: ADOLF HITLER. HET FRONT DER KNAPENVENDELS ST. ANDRIES. Zondag j.1. sprak hier E. Thiers voor onze afdeeling over de noodzakelijkheid van de hereeniging der Nederlanden. De opkomst was niet bevredigend. Wij eischen van onze leden meer propagandatjver. MEENEN. Onze leden en raadsleden werken goed. Er komt vast en zeker uitbreiding. We zijn al met twee. LAARNE. Zondag gingen een paar knapen naar Waasmunster, en keerden voldaan huiswaarts. LEDEBERG. Zaterdag, misschien vergadering. Leden zijn zeer gewenscht. * * ft Zooals men vaststellen kan, gaat VAN HET STRIJDFRONT (Innerlijke gevechten tot zelfoverwinning) Onze volksvergaderingen onze beweging onweerstaanbaar vooruit! Ze is niet meer tegen te houden en weldra zullen we een putsch moéten wagen naar Brussel ten einde ons prestige te behouden. De ijverige dinaso's verkoopen overal waar ze- kunnen, hun programma : 2 fr. I DAG UUR REDENAAR THEMA PLAATS 13 vni 7 13' 59" Joris V. Severen Het verschil tusschen Dinaso en Dien as, o! 13 vni 7 15' 02" id. De Dietsche nationalistische dierentuin, in 't kort: Die - na - zoo. Toegangsgeld In de weide 10, 5 en van Melanie 3 fr. de lotsuure. Erwetegem. 13 vin 7 19' 45" id. Ik en mijn Dinasos. Vlaamsch huis te Bommelskonte. 13 VIII 13 VIII 7 65' 72" 7 66' id. id. Zijn wij geen pijp tabak waard? Voorwaarts! Appelttrre. Op de baan Lourdes Sottegem fr. het kg. gratis 1 demi N. B. Wies Moens, door een moeilijk rijmwoord op «bliksem» weerhouden, kan deze week niet optreden en dus nog minder van zijnen donder geven. VON SCHLEICHER SPREEKT Interview met den neo-fascistischen kommandant der Reichswehr Generaal von Schleicher is een man van middelmatige gestalte, opvallend bleek, staalblauwe oogen, en iets raadselachtigs in de gelaatsuitdrukking. Ik ken, aldus de generaal, de redenen van uw komst... Glimlachend vervolgt hij dan : «De bleekheid des doods betrekt de gedachte van den mensch, wanneer de wilskracht ontbreekt. > Von Schleicher is het type van den man met den ijzeren wil. Heil von Schleicher, vrij DE FRISSCHE VROOLIJKE OORLOG Laat de klaroenen schallen al sneven w' in den slag; wij weten als we vallen : eens volgen duizendtallen ons frissche Dietsche vlag. Daglielo. N. B. Trompetters en martelaren zijn steeds welkom. Schrijven aan het bureel van ons blad. WIES MOENS IN EEN LASTIG PARKET Onze Dinaso-luitenant, dichter Wies Moens, bevindt zich in een dellkate positie. (Zie vervolg onderaan blz. 5)

5 Het eerste Amazonen-bataljon De Londensche Daily Herald verneemt uit Buenos Aires, da* de vrouwen in de stad San José het eerste Paraguay'sche amazonen-bataljon hebben gevormd, dat wil uittrekken naar de Boliviaansche grens. De dames zijn gewapend met lange kapmessen. De :ekruteering voor het amazonen-bataljon wordt georganiseerd door dein Meisjesbond, bestaande uit kleinkinderen van officieren van het oude Paraguaysche leger. Zij hebben gezworen geen poeder, geen schmink, lippenstift of andere cosmetische middelen te gebruiken, zoolang de Graii Chaco niet weer in handen van Paraguay is. ««Te San José zijn in dén af geloopen nacht drie tretoen met fricandons, friilllliiiiiiimimlillimimiiiliiiimmmiiiii Iedereen weet, dat hij nog zoo goed verzen kan maken en dat hij tevens zoo vast overtuigd staat in den nationaal-solidaristischen kamp, dat hij er zich met een gerust en volledig hart kan aan toewijden. In ons eigenlijk blad «De Vlag» (van deze week) zegt onze nieuwe profeet von Schleicher echter : «Het gevoelen niets meer te kunnen verzen, baart de groote zielerust.» Ofwel kent onze Wies dus geen zielerust meer en weet niet meer waarheen, ofwel is het uit en amen met zijn verzen. Een van de twee! o, wee! ER ROERT ENTWAT! ONZE DINASOTROEPEN PARAAT! Zondag hield het Rood verweer, onder leiding van Marinus, te Meenen een troepenschouw. Spijtig dat we er niet eerder aan gedacht hebben, anders waren we eens met zes man near ginder gefietst om gansch het boeltje plat te slaan. Maar het is ons een zoete troost te weten, dat onze verdinasogroepen deze week weer met twee leden aangroeiden. De vier nieuwe ontslagen medegerekend, boeken we toch een merkelijken vooruitgang op verleden jaar, toen we nog moesten gesticht worden. * VOOR WANNEER? Onze mannen worden ongeduldig. Het is slechts met de grootste moeite dat we een Vlaamsch-solidaristische revolutie kunnen verdagen. Deze toestand wordt onhoudbaar. Ward Hermans werd beleefd door ons bestuur uitgenoodigd een nieuwe dwaze streek uit te halen een plagiaat of een spionnage-affaire ten einde de opgewonden gemoederen in onze ran- ~«n eenigêzins af te koelen. cadellen en broodjes, met gehakt vleesch toegekomen, als luguber bewijs van wat de kapmessen-amazones met de Boliviaansche regimenten hebben uitgericht. * De fabrikanten van poeder, schmink en cosmetiek hebben bij de regeering van Paraguay aangedrongen den strijd te stakeh. Anders dreigt hun nijverheid bijzonder scherp getroffen te worden. De Paraguay-sche ministers hebben de fabrikanten echter gerustgesteld met de verzekering, dat bij speciaal besluit al de soldaten zich zullen moeten poederen en verwen ten einde de nadeelige gevolgen van het boycot der amazones te verzachten. * ' Een Boliviaansche afdeeling heeft zich dichtbij de grens met opzet laten ontwapenen door de amazones. Deze laatsten gingen behendig te werk. Eerst belegerden ze de mannen, iedere amazone liet zich daarna zoogezegd omsingelen, waarop ze, na een tijdje het onderspit te hebben gedolven, de bovenhand namen. Overwonnenen en overwinnelingen moesten door de ambulancies weggehaald worden, aangezien de groote uitputting der strijders. De kapmessen der amazones waren tijdens het gevecht intact gebleven, uangs beide zijden werd er evenveel geschoten. Er zijn geen dooden, integendeel. Leve de Demokratie! Men kan zich toch niet gedurig bezighouden met de krisis, de ontwapeningskonferentie of de kontingenteering. Men moet ook wel eens ernstig zijn en een oogje slaan op de verheven onderwerpen die de wereld in spanning houden. Zoo heeft De Standaard ons onlangs het opzienbarend bericht gebracht dat de paus, voortaan niet meer door het kardinalenkollege, maar door het wereldepiscopaat zou verkozen worden Waarop ons demokratisch hart direkt aan 't popelen is gegaan. Nog een goede beweging en we komen aan 't algemeen stemrecht! In onze geestdriftige verbeelding zien we reeds den strijd zich af teekenen tusschen de kandidaten, gesteund door hun respektievelijke wijkclubs en supporters. Als 't ooit zoover komt, mag men op ons rekenen! Wij zullen in de bres staan om den gewenschten kandidaat, Anasitasius XIX of Telesfoor XXXII, om 't even, er door te halen. (Door de stembus wel te verstaan.) Kwestie van ons eens op te bellen ed onzen tarief te vragen. De bankkontrool is overbodig Bedriegen is 't wachtwoord! Om zica op de hoogte te houden van de fijnste bijzonderheden der ingewikkelde politiek moet men «'t Volk van Ronse» lezen. Inderdaad, daar vindt men thans onder de hoofding «Rond de politiek» dat de socialisten ongelijk hebben de kontrool op de banken te eischen. En wel om de volgende reden: «Wü hebben geen bankkontrool noodig om die kwaal te bestrijden zij zou er ten andere niets aan verbeteren. Gij zult zien, dat de lessen van t verleden voor sommigen niet zullen gebaat hebben. Van zoodra er weerom een straalke hoop op koersstijging opdaagt, zullen zij weer aan 't ankers en zonnen spelen gaan. De spelzucht is een eeuwenoud gebrek van ons volk; de oude Belgen stonden er voor bekend toen Cesar hier aankwam. Ons volk wil bedrogen worden, terwijl het hoopt een ander te zullen bedriegen. Als de spelers op geen beurs meer kunnen zetten, zullen zü iets anders zoeken: hanen, kaarten, duiven, paarden, teerlingen en nog een doesün voorwerpen van weddingschappen daarby. Wat zalf is er dan aan te strüken» Helaas, we vragen het ons ook af! Het is dus nutteloos de bankkontrool in te voeren omdat men nog op de duiven zou kunnen spelen. Dat is klaar. Dat is raak. En vermits 't volk, dat z. g. uit bedriegers bestaat, toch wil bedrogen worden, zullen we ons maar neerleggen bij 't besluit: Er is mets aan te doen... Ten ware onder de benaming «'t volk» het Volk van Ronse zichzelf beduidde, hetgeen onmogelijk is, gezien Vindevogel boven elke verdenking staat, a' behoort hü tot het volk, dus tot de bedriegers. iiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii! B R I E V E N B U S Van onzen redaktiesekretaris, die met verlof is en thans de Noordsche fjorden afreist, ontvingen we volgende aanmoediging : «Deurle, 10 Augustus. De Noordsche Fjorden zün hier allerbekoorlükst. Vooral te Nevele zün de verdoken inhammen uitstekend geschikt om aan 't water te spelen. Alles wel aan boord. De slekke draait nog opperbest en de winden zün niet te talrük. Mün gezondheid laat niets te wenschen over en wat «Koekoek» betreft, daar vaar ik nu eens fün mün botten aan. ik hoop van u hetzelfde, Uw sekretaris.» Daar we het juiste adres van onzen briefwisselaar niet bezitten, zün we genoodzaakt langs dezen weg onze deelneming te betuigen in de smart, waaraan de hongerige haaien, die zijn schip volgen, onderhevig zijn.

6 _ KOEKOEK BERIJMDE SCHELMERIJEN (XXXI) Mijn kleinste jongen is een gast, Die alles steeds Wil weten. Het baart mij kommer soms en last, Verzwaart mijn huuwlijksketen. Maar ach, wat kan ik er aan doen? Ik moet het wel verdragen, Dat hij mij telkens op den noen, Verstrikt in al zijn vragen. Zoo was Ik vóór een dag of wat Mijn soep aan 't degusteeren Of 't klonk: «Zeg vader,weet ge dat? Wat is kontingenteeren? Ik lees dat woordje eiken dag In twee of drie gazetten. En 'k weet niet wat 't beduiden mag. Gelieft uiteen te zetten». Ik zei hem: «Och, ge zijt te jong Om goed dat woord te snappen». Maar hoe ik kronkelde of wrong, Hij liet me niet ontsnappen. Ik zei hem dan: «Wel jongen lief, Wil 't in uw hersens prenten: Van alles heel precies 't gerief, Dat noemt men kontingenten. Zoo in het leger. Jaarlijks kent Men 't aantal nieuwe schachten. Dat heet het legerkontingent; De staatskas zit te wachten Vol ongeduld op iedren cent Der vastgestelde lasten. Zij komt dus om haar kontingent In onze zakken tasten. Als iemand, 't drinken niet gewend, Er wat te veel gaat pakken Dan raakt hij boven 't kontingent En kent hij... ongemakken». Zoo sprak ik nog een langen stond Om ook hem t' explikeeren Wat men dus bovendien verstond Door 't woord: kontingenteeren. De kerel zei: «Ik-heb 't verstaan». En straalde van genoegen. Ik viel mijn kouden biefsteak aan, En zweette van het zwoegen Maar zie, een dag of twee nadien, Kwam 't staartje aan dit beestje; *k Beleefde een minuut of tien Iets anders dan een feestje. Een buurvrouw kwam mij schelden voor Een onbeschoften vader. Ze zei: «Dat kon er niet meer door». En ik: «Verklaar u nader». Toen bleek het dat mijn jongste spruit Een vriend van haren jongen, Gaan spelen was bij dezen guit. Toen had zij aangedrongen, Opdat hij eten zou met hen. Hij bleef er dus soupeeren. «O, zei ze, razend dat ik ben, Ik kan het niet verteren, Het antwoord dat de knaap mij gaf, Terwijl hij nog beweerde, Dat hij, dat is toch al te straf, Van u, die woorden leerde». «Wat vroegt ge en wat zei hij toen,» Zoo sprak ik vol verbazen. En weer begon zij... in fatsoen Te tieren en te razen: «Ik zei hem: Toe, mijn brave vent Kom, neem nu nog dit boutje. Toen sprak hij: «'k Heb mijn konwn-gent En dank u dus, Mevrouwtje!» Nm Ilnivers in dc Gazel van Antwerpen Goddank! riepen wij verheugd uit', toen wij vluchtig het hoofdartikel van de «Gazet van Antwerpen» overzagen, dat handelde over «Miss Univers» (1). Goddank! riepen wij weldra gerustgesteld udt. Want wij hadden gevreesd daar te zullen lezen: «Dat zwijn van een wijf, dat drekkig Turksche vuilblik verdient niet eens dat wij een rotten haring naar haar stinkenden smoel gooien...». En dingen in dezen zto, naar den trant van de Gazet van Antweipen, hadden wij gevreesd. En wij dachten reeds aan de diplomatieke verwikkelingen die deze uitvallen ons klein landeken op den rug eoudeh gehaald hebben. Gelukkig is de «Gazet van Antwerpen», waarschijnlijk tengevolge der groote hitte, veel slaperiger geweest. De termen, waarin het blad over Miss Uniivérs spreekt, zijn zelfs bedaard, vol waardige kalmte. Wij verbergen niet, dat wij er eenigszins door ontgoocheld zijn geweest, want sedert het artikel over «Koekoek» zijn wij trouwe lezers geworden van al de vuiligheid die in dat blad verschijnt, al toon en wij het natuurlijk niet aan onze kinders.. V * * Het artikel vangt zelfs aan met een verheven zedeles: «Het is een vaststaande waarheid, dat er eens over alles stipt en streng rekening zal dienen gegeven. Over het minste woord. Over de simpelste daad...». Zoo 'is het, inderdaad. Gij hebt gezegd: «'t Is al zeven uur!». Rekening zult ge daarover geven. Gij hebt eens in uw neus gepeuterd. Rekening zult ge geven! Dan volgt een schoon opstel over de ellende van den huldigen tijd. Alleen een dichter kan zoo schrijven, dat «... de rooklooze schouwen als reuzige armen van vertwijfeling op steken ten hemel, in gebed om werk, in gesmeek om brood...». Ja! De schouwen althans hebben de encycliek begrepen! En zij bidden om den kwaden tijd te verdrijven. Maar wat die schouwen met dat brood moeten doen is ons niet recht duidelijk. Ze gaan er zich aan verslikken. En het blad vervolgt, dat er van al de vroegere weelde niets is overgebleven dan de schoonheidsprijskampen. Daarmee zijn wij het eens. Voor de helft. Van de weelde zijn twee dingen overgebleven die wij ons niet meer kunnen permitteeren: De schoonheidsprijskampen, en de c hristendemokraten. (1) Nt van 4 Augustus 1933.

7 KOEKOEK 7 DE VROUWENVINGERS Een builenhans je ZIJN DOODELIJK!!! Een Londensch bakberiofcog heeft vastgesteld, dat d* mooie vrouwen zekere uitstralingen hebben aan de vingertoppen, die doodend werken. Uit haar vingers komen radiaties die p. a. de bloemen verslensen en de rozen het leven ontnemen. En dan zijn er nog Idioten, die net liedje zingen: «Ich küsse ihre hand, madame» en het intiemste kontakt zoeken van die doodende vingers met de meest teedere organen... En dan zijn diegenen, die de zieken moeten.bijstaan, 999 0/00 vrouwen, ja, beeldschoone infirmières, dis den stervende met haar uitstralingen nog vlugger naar 't piereland helpen! En dan noemt men het schande, als een man ds beide handen van 4JO vrouw afkapt! Niet zoodra was het nieuws van den Londenschen geleerde op onze redaktie toegekomen, of we zouden Dr. Pangloss op interview naar «Miss Univers» af. Uw pooten? vroeg onze dokteur beleefd. Met permissie, antwoordde miss Unlvers en ze stak ze in zijn broekzak. Dr Pangloss zakte als een voddeken op een kanapee en zag de Amerikaansche vlag met al haar sterrekens voor zijn oogen draaien. Neen, neen, ik bedoel dat niet! stamelde hü onmiddellijk een half uur later, ik wil maar weten of uw bloemen nog versch zijn. Mee wie komde lachen, manneken, zei het schoonste meiske van de wereld, als ge daar nu nog zoudt aan twijfelen. Maar Dr. Pangloss zette wetenschappelijk uiteen, wat de opdracht ras van de missie der zending van cis boodschap van zün bezoek. Hü onderhield miss Universe over de doodende onzichtbare stralen die uit haar vingertoppen kwamen en besloot met de vraag of de bloemtuilen in haar huis goed bewaarden. Na een week zün ze nog zoo versch als den eersten dag, dat ik ze in de vazen zet, was het geruststellend antwoord. Toen blies Dr. Pangloss met; gerust gemoed den aftocht. Ziedewel, dacht hü bü zichzelf, ziedewel dat die Londensche geleerde zich getrompeerd heeft! En uit nieuwsgierigheid vroeg hü nog eens aan het dienstmajsje, dat hem tot aan de deur had uitgeleid; Zeg eens, kindje, en welke bloemen ziet Miss Univers het liefst? Kunst- en 6troobloemen, meneer, andere komen hier nooit in huis... Weet ge waarbü het komt, dat die pianotoetsen zoo'n blauwige lükkleur hebben? Van de kou? Neen, de doodende vingertoppen der piano juffer... Welnu Arthur, wat beteekent dit groengeslagen oog? De uitstralingen van de handen myner vrouw... Nu ik weet, dat vrouwenvingers doodende radiaties geven, heb ik het gevonden om me van mijn schoonmoeder af te helpen? Hoezoo Ik laat ze zoogezegd als reaktie op haar zwaarlüvigheid door mijn wüfje alle dagen masseeren... Een misverstand: Draagt uw vrouw ook rubber handschoenen tegen de uitstralingen... Neen,... die draag ik... Hebt ge al gehoord van dien Duitschen officier, die een geheianzinnigen doodenden straal uitgevonden heeft? Bah, daar lach ik mee! Ge moest eens den pink van mün lief ken kennen! NA DE Gisteren is een heerlük ongeluk gebeurd aan het Zuidstation te Brussel. Daar is op dit oogenblik de foor. Een foorkraamster had zich tüdens het sluitingsuur van haar kraam verwüderd, maar nauwelüks was zü eenige stappen verwüderd, of een wielrüder wierp haar omver. De ongelukkige vrouw 'werd tegen een auto geslingerd die haar op zün beurt twee meter ver slingerde. Als van Gcd gezonden kwam daar juist een tram aangerold. Men zag het hoofd van de vrouw onder de tram verdwenen, men zag dan ook de tram verdwünen, en het hoofd van de vrouw lag daar als een vormelooze brei. Heil, heil! riep de verongelukte uit, terwül zü van onbedaarlüke vreugde begon te dansen. Een snel onderzoek wees uit, dat de gelukkige overredene een vrouw met twee hoofden uit een foorekraam was. Nu zü een normaal mensch geworden is hoopt zü spoedig een rük huwelük te kunnen aangaan. Wü vroegen haar wat zü als bruidschat zal medebrengen. Wel, zei ze, mün twee hoofden. Maar dat \s u daareven afgereden? Waarom zou mü dat beletten als de vrouw met de twee hoofden dienst te doen, sprak ze met de duidelükste teekenen van een ongeveinsde verbazing. BEGRAFENIS DE VRIEND. Wel, mün arme kerel, hoe gaat het? DE WEDUWNAAR. Beter... beter... die wandeling heeft gedaan... me goed

8 Onze vriend Lalemand naar Kongo Toen werd besloten dat een afvaardiging van Kamer en Senaat naar Kongo zou trekken, om de werken van den Kevie-spoorweg in oogensohouw te nemen die nog niet aangevangen zijn. De afvaardigingen werden aangeduid. Maar Lalemand, senator, die een Boon in Kongo heeft, was er niet bij. Zijn bloed sprak, en hij besloot ook te spreken. Hij ging den minister vinden en vroeg of hij ook bij de negerinnekens mocht mee gaan. 't Is goed, zei de minister, 'k zal u opschrijven. Blij als een duivel trok Lalemand regelrecht naar een adequaten winkel en schafte zich een gansch uniform aan. Ziet gij Lalemand daar stappen in zijn wit pak, met een schitterenden helm waarop de Belgische zon blinkt? Of neen, gij ziet hem natuurlijk niet stappen, want met zijn uniform liep hij niet over de straten van Brussel. Zelfs niet in een doos. Want men bracht het hem thuis. Hier komen wij aan een geheim, dat wij zelf niet hebben kunnen ontsluie- (ren, maar het zal ons toegelaten zijn met wat fantasie het tooneel te herstellen. Lalema'-'d zat te wachten, en nauwelijks had de loopjongen het uniform thuis gebracht, of onze nog kllbbere vriend, ofschoon senator, érok het pak aan en zag met welgevallen in zijn spiegel hoe hij weldra Voor zijn zoon zou verschijnen. Traag vloeiden de dagen, al te traag, want Lalemand was klaar voor de reis. ONZE VRIEND LALEMAND NIET NAAR KONGO Klaar voor de reis die hij niet zou ondernemen. Want na een paar weken kwam het onthutsende bericht dat de' 1 Kamers geen afvaardiging naar Kongo zouden zenden. Vermits de afvaardiging niet ging, zult gij begrijpen dal de outsider Lalemand ook niet kon gaan. Bij deze ramp voegde zich voor Lalemand de ramp van het uniform. Dat kost meer dan een flesch gueuze-lambiek zoo een uniform. En zooals men een flesch lambiek door de keel giet zonder de minste gewetenswroeging, kan men toch zulk een kostelijk uniform niet in den vuilbak werpen (want van het door de keel te jagen kan er natuurlijk geen sprake zijn). Lalemand dacht aan zijn zoon m Kongo en weende bijna. Hij dacht aan Etjn nutteloos uniform en lachte bijna. Want in zijn vindingrijken geest was een plan opgedoemd. En men zag dien zelfden ochtend Lalemand opgetogen weer naar den minister trekken. Daar stelde hij voor, want ik ben geen rijk man sprak hij, dat het mifctoterie hem vergoeden zou, want, bewees hij onomstootelijik, als gij, minister, mij niet de verzekering had gegeven dat ik naar Kongo zou gaan, zou ik ook geen uniform hebben gekocht om voor mijn zoon en de negerinnen te verschijnen. De minister trok wat zijn neus op, maar ten slotte werd het uniform aan een schappelijk prijske voor de behoeften van de koloniale diensten overgenomen. Tegen de onzedelijke pers Wij zullen niet rusten alvorens de atmosfeer gezuiverd is in ons eerbaar lande ke. Het «Handelsblad» van Antwerpen is een krant die zich gaarne als katholiek laat doorgaan. Wij vragen ons af, of het blad zich dit etiket niet toe-eigent om des te beter de jeugd te verderven. De jeugd en den bedaagden ouderdom tegelijkertijd! In het nummer van Vrijdag 5 Augustus vinden wij op de eerste bladzijde, links, onder in den hoek, om nauwkeurig te zijn, drie foto's. 1) In het midden een man in klein wit broekje en trui: de armen zijn bloot tot aan het schouderblad! De dijen ook tot aan hun schouderblad. 2) Alsof dit niet genoeg was, ziet men rechts van dezen schaamteloozen athleet, een nog schaamteloozer vent, met wij aarzelen bijna het te schrijven het gansche bovenlijf' naakt van aan de lendenen! Wij zouden nog niet eens opspelen, als dit nudisme achter hooge muren gepleegd werd, want bij slot van rekening zijn wij geen kwezels! Maar dit uitdagend nudisme op de eerste bladzijde van een zoogzegd katholieke gazet, dat walgt ons. 3) Links van die twee foto's staat een derde foto. En... onze pen weigert bijna dienst. Alleen.ter wille van de waarheid zeggen wij ''at op deze derde foto een jong» vrouw staat afgebeeld. O, zeker, zij heeft een trui aan; maar, om met Karei Van de Woestyne te spreken, haar driest gedragen borsten steken de oogen. Wij kunnen den indruk niet verdrijven dat het «Handelsblad» deze foto heeft afgedrukt met wulpsche bedoelingen. Wij zullen niet zoo ver gaan van zwijnen en van Augias-stallen te spreken. Maar wij hopen dat de katholieke «Gazet van Antwerpen» eens haar arsenaal van kristelijke scheldwoorden tegen haar zusterblad zal slingeren. HEIL ONZE KAJOTSTERS! We richten ons hier samen met de «Gazet van Antwerpen», tot de Kajotsters, en we roepen ze toe: «Anna, Paula, Liize, Line, en uw heeie groep-mee! haar Brussel, met uw pet en uw vlag, uw lied en uw lach. Duizenden kajotsters zullen aangehold komen, uit Noord en Zuid, Oost en West, de hoofdstad binnen. Zon in de vlag, kleur in het kleed, ihythme in den stap, en in 't hart hst heilig enthusiasme der jeugd.. 't Zal een triomfdag wezen!». Voorwaar, ge gaat allen door uw zon-kleur-rhytme-enthusiasme de ketjes hi de schaduw stellen! «Want morgen wordt ge echtgenoote en moeder. En het vreugdewekkende licht wilt ge binnen brengen en doen zingen in het huis dat ge zult stichten». En dat huis zult ge stichten, met al de ondervinding en de kennis, die ge al hebt opgedaan. Inderdaad, ge zijt reeds zoo veel tegen gekomen! «Ge stondt in de volle vlaag van het verderf. Uw argeloosheid werd ohtnuohterd, uw deugd bedreigd, Alles wat u lief en heilig was, werd neergehaald met een cynisme dat uit den booze is». Dat zegt genoeg. Ze hebben u alles ontnomen. Z-i hebben u daarenboven doen draaien, ongelooflijk en onmenschelijk. «Op de meeste fabrieken en werkhuizen waart ge een machine dat karig werd gesmeerd en veel moest rendeeren». We begrijpen. Iedereen begrijpt... Maar nu gaat ge Brussel overrompelen met het enthusiasme in het kleed, de zon in 't water, het rythme in de kleur, den stap in het hart en de vlag in *'.e jeugd! Dat doet ons veel plezier en Manneken Pis zal voor deze uitzonderlijke gelegenheid u... opwachten, het hoofd stilzwijgend fier opgeheven, in zijn heid uitschreeuwend: «Anna, Paula, Lize, Line! Leve de meisjes in uniform!». LIEFDEKRONIJK (door onzen onverliefden medewerker) In het leven van lederen man zijn er twee perioden, waarlr hij de vrouw niet begrijpt: 1. Vóór het huwelijk; 2. Na het huwelijk.

9 KOEKOEK M ENSCHELIJK OF Ze zaten in een groepje samen, uitgeslapen kerels, die de knepen kennen om de wereld in de doeken te draaien. In de wandeling beet men dat slag van stervelingen: reaktionnairen of kapitalisten. Maar ze weten hun spel te verduiken en nemen daarom den schijn aan eenige genegenheid toe te dragen aan bun goedwillige slachtoffers, de anti. socialisten of kristen-demokraten. Ze dulden deze pracht-exemplaren van den werkenden stand in hun nabijheid, maar nemen ze in 't ootje. Ze zaten dus in een groepje en Jan, kristen-demokraat van 't zuiverste water, was in dat midden verzeild geraakt. Jan had 't poer uitgevonden, maar hij was kloek gebouwd. Er werd over den toestand gepraat, over de manier om de krisis te boven te komen, en zoo meer. Wat daarvoor noodig was? Jan spitste zijn beide lange ooren. Intelligentie, zei er een. Weet ge wat dat is? vroeg een ander zoo op den bots aan onzen Jan. Deze keek met ernstige tronie, zoo ernstig als iemand in zijn toestand dat vermag; hij' pinkte met de oogen, 'n beetje verlegen en sprak: 't Is nogal moeilijk te zeggen. Moeilijk? Ge hebt misschien gelijk, antwoordde degene, die de vraag had gesteld. Maar kan men 't niet goed zeggen, men kan 't bewijzen. Wilt ge? Jan grinnikte van moeilijk te verbergen vreugde. Hewel, hernam de slimme kapitalist, ge zijt een van de sterkste kerels, die ik ken. Zoudt ge mijn open hand, die op de tafel ligt, met uw vuist kunnen verpletteren? Als ge dat kunt. weet ge wat Intelligentie is. Jan keek eens rond om te zien of men het ernstig meende, en daar het wel scheen, sprak hij met eenig misprijzen in de stem: Aangenomen. De aanwezigen scharen zich rond den kampioen, die reeds, innig tevreden over den verzekerden uitslag, de vuist balt als een moker. Jan zwaait met den arm, de vuist valt neer, eh... hij schreeuwt en trappelt van de pijn. De meneer had in de gauwte zijn hand weggetrokken, alvorens Jans vuist neerkwam, die door den geweldigen slag op 't harde hout gansch bebloed was. Algemeen gelach. Jan de Klopper droop af. VERSTAND INTELLIGENTIE zijn gezellen diezelfde kunst vertoonen, hun ook leeren wat intelligentie was. Korten tijd nadien bevond hij zich op wandeling met enkele van zijn vrienden, ook kristen-demokraten. Het kittelde Jan. Hü zocht en vond de gelegenheid om de zaak, die hem bezighield, ten berde te bréngen. Het ging over de krisis. Weet ge wat intelligentie is? vroeg hü met schitterende oogen. Allen zwegen. Hewel, ik kan 't bewüzen, riep hü verrukt. Zoudt ge mün hand, die open op een tafel ligt met een vuistslag kunnen verpletteren? Kom, Oies, gij züt de sterkste, beproef het, ge zult ook weten wat intelligentie is. Cies nam aan, maar er was daar geen tafel onder de hand. Wat gedaan? Eindelijk, Jan vond er iets op. Hü zette zich neergehurkt en lei zfja hand op zijn hoofd. Cies sloeg met gebalde vuist. Jan trok bütyds de hand weg, de vuist trof zün knikker. Jan was morsdood... Algemeene verslagenheid. Zoo is 't gekomen, dat de kristendemokraten nooit hebben geweten wat intelligentie is. Onze woordenschat Tegenwoordig beschermt men alles. Er zün maatschappijen voor dieren, gevallen meisjes, ontslagen gevangenen, koerspaarden, postzegels, huisjesmelkers, gedekoreerde pompiers, welriekende erwten, siatneesche katten en wat weet ik al! Maar er is nog niemand op het idee gekomen de meest gebruikte en meest subtiele waar onder zün vleugels te nemen. Ik bedoel het woord. Wü bezitten weliswaar langs alle kanten taal- en letterkundige akademies, maar die zün gesticht om de invalide generaals en de aan rheumatiek lydende kannuniken een rustigen ouden dag te bezorgen. Aan de taal veegt iedereen zün pollevieën. Men schrijft er al maar op los. tot wanneer de meest heldere zaak aan een inktpot gaat gelüken. Hier hebt ge weer een voorbeeld: Dank zü de protektionistische maatregelen onzer regeering zullen de verbruikers 120 miljoen mogen büspinnen op het brood; zoo iets van drie halve kluiten per kilotje. Een simpele knul, lijk ik en gü, noemen dat opslag. Wel, dat is mis! 't Schijnt dat zoo'n ding valorisatie heet. Ge moet niet probeeren te begrüpen; als ge maar afdokt, is het genoeg. Ondanks zijn woede, had hij toch een gevoel van zelfvoldoening. Men leert altijd tot scha en schande en Jan wist nu toch wat intelligentie was. Die gedachte verliet hem niet meer, ze vervolgde hem; de weinige zinnen, die ai) had, zou hij erbij inschieten. Hij moest

10 10 KOEKOEK Zuivere beschgouwingen oover den artiestiek op zijn eigen Tis gelopen. Op den mootnent oat wij sgr - tjven mach Mies Belziejom heuren konbieneizon oprooien en heuren deekoltee afgeeven aan heur opvolgerigge wier eerste stapen reets dreunen op de gloorielijke baan van de gesgiedenis en van den internassejonallen poejerderie. Het oordeel der zuuzes is onverbied'ïüjk gevalen. Tsij zoo. Wij zouwden ons ier, mee t'ooch op den puublieken beival, op den leegsten trap kunen zetten en ons beschgouwingen vaste knoppen aan 't'kanon der armoonieje van Mies II. Wrj wilen egter ooger tasten en als t'moocht zijn dat g'ons niet goet en verstaadt zulde ons voor vandaach ne keer vijf menuuten moeten verhekskuzeeren, want wij rigten ons in d'eerste plats tot de gezuiverde geesten, in den fierloozoofiefkschgen zin van den artiestiek op zijn eigen. Nen daalieja beivoorbeelt in zijnen fleur, een digterlijk beelt zonder gratten in, nen geblomden zielee, een leege oesterschgelpe, dat bejoort alemal tot den artiestiek, maar den artiestiek op zijn eigen dat is noch andere peeper. Om dat goet vaste t'ebben moede daar zelve een logte smeete van zitten ebben. Kijk, nen blotten afel par heksempel, pluus een verslunsbe savooje, gedeelt door een kinderfotuure op balonbandeh, griet graat wat is dat? Den zuiveren artiestiek zal u öeweizen dat dat geleik is aan de vrugtbarheit, of aan nen bewolkten eemel, of aan de twee weezen of aan t' tverdrach van Versaaj, of aan al wat dade wilt, als ge maar genoech af en dokt. Den artiestiek is den sandemaneuver van d'artiesten. Iedereen die hem daar op waacht zonder permie krijcht nen stempel van knul en ponpier op zijn gat en is verordeelt om zijn verdere daagen in den agterlljken poel der matteeriejaliestiekschge ohweetentijt te sleiten. En dat is verdient. Iemant die uwen baart afdoet noemt men nen baarbier, maar een weezen die mee zijnen solsleuter of mee «ijnen eiksteetieken bustel werkt of na lang en smerteltjke ihspanink er toe soomt van sprot en piejot te kunen doen reimen, noemt men nen artiest. Niemant weet waarom. En dat is zuust t'sgoone daarvan. Nen artiest kunde gewoonleik kennen aan zijn standvastigheit en volhaardink in zijn pooletiesge en wijsgierige oovertuigink. Eerst is hij arnassiest, daaragter wort hü iets anders en noch nen keer daaragter weer nen keer iets anders tot dat er niets meer ooversgiet en hij ale daagen te koomune gat. Dat noemt men d'eevoluuse. Op dienen mooment komt er zuust nen diepzinlgen paater van agter den hoek die nen dikken boek schgrijft oover hem en hij wort rijkeledk en oovervloedich gedeekoreert. Nen artiest is zelfstandich, hij eeft niemant niet van doen. Om dat te beweizeu draait hij ale vijf voeten ront den miea.iesber of ront zijnen eersten koomie of ront dendienen die miesschgien noch nen keer eersten koomie van den toekomstich geweszeh mie- - niaster zout kunen geworden gehat zijn. Maar trots al dat draajen en dienen marsarjer in derde fietesse "blijft hü toch zijn eigen zich zelf. Dat is de kragt van den artiestiek. Passefiest, antekriest, belzeviest, haakteviest, drij persoonnen in eenen got en altijt troef. Buiten de deefooraases worden d'artiesten ook noch gevoejert mee dreijaaiiijnkschige preiaen van goe gedraoh, rijeburzen om tuis te blei ven, ocverschgotses op de beepaarink en versieeten tiebers van eedeldom. Deeze die ezoo nen klete kreigt gebaardt dat hem dat zuust nieksmendale doet en sprinkt op den tram om er nog raper dan sebiet bij te zijn, terwijl zijn kooleegaas, in een opwelink van broederleike eensgezintijt, a pluus b, vermeenlclhvuldicht door al wat dade wilt, bewijzen dat tzijnen toer noch niet en was. Ons Esre in zijn grenzeloze meegevoeligeit eeft den weerelt ezoo gemakt dat iedereen zh'n eigen serjeus opneemt. Zelfs d'artiesten.

11 KOEKOEK 11 RFIIJjok* /2k fat ü «^v 2E TL 1 ^ Ja/K JÏtccZeSK. [ ~

12 12 KOEKOEK ons vam VAfl AMDfcRtll Onze Letteren De h. O. Gabriël, van 't Volkske, heeft de eer en het genoegen ons te melden, dat hij het derde deel van Guldo Gezelle's jubeluitgave opengeslagen heeft. Zijn blikken zijn op het gedicht: Storme op zee! gevallen. Laten wij het afschrijven: heeft de h. G. Gabriël gedacht. Hier en daar doorspekt met eenige diepzinnige mijmeringen, en we hebben weer een hoofdartikel klaar! Iedereen kent de kunst van Guido Gezelle, maar niet iedereen kent de kritische kracht van den heer G. Gabriël. Ziehier: Gezelle heeft ons hier een prachtige brok uit ons bloed-eigen volksleven gechonken! En zoo hebben wij duizend schoonheden rondom ons! Hoe het Gods mogelijk is dat er menschen kunnen bestaan die zich vervelen! Of die niets zien van al het heerlijke dat ons in overvloed is toegesmeten. De sterren aan het uitspansel! De vogels in de lucht! De landschappen, vruchten, bloemen en dieren! De gebouwen en de kunstwerken er binnen. Het oneindig groote. En 't oneindig kleine. God! Mensch I De zedenwet in ons! In 't schoone de ware vreugde. ' Het heerlijkste van deze beschouwingen is, dat iedereen ze naar eigen goeddunken, desnoods al slapend, kan voortzetten. Bijvoorbeeld: Het oneindig middelmatige! Het middelmatig oneindige! De heilige drievuldigheid! Pif! Poef Paf! De tafel van vermenigvuldiging of de kunst der gestoofde peren! Krpzes rpjt kriebeldeboe... Enz. Moderne kunst Dat er geen onderwerpen te groot en te machtig zijn voor de moderne schilderkunst, wisten we. Zoö lezen we in 't Getrouwe Maldeghem: Hoe diep en geweldig machtig zijn die meesterwerken zooals: Processie; de Lijkdienst; de Uitvaart; Avondgebed! Avondkul!... Avondkul? Wie voortaan nog een expositiezaal binnentreedt en er niet ge-kuld wil uitkomen zal goed doen eerst zijn voorwaarden te stellen, ofwel slechts te lammeren bij 't buitenkomen, lijk op de foor. Geen misverstand a.u.b. Het «Volk van Ronse» pakt deze week uit met de volgende dubbelzinnigheid: «NA DEN MOORD VAN P. MARINUS. Toen de bende van Holong, die uit een paar duizend bandieteh bestaat, pater Marinus vermoord had, trok r'j de bergen in.rustte een dag en ging dan twee dagreizen ver om het kleine stadje Tangiang te overrompelen. Gelukkig waren de reguliere soldaten het te weten gekomen en gingen zich in het stadje verschansen. De rooden verloren driehonderd man. ' We willen er duidelijikheidshalve aan toevoegen, dat Marinus en zijn rood verweer daar niets mede te maken hebben. Ze zijn nog springlevend. Én van pater spelen... daarvoor is onze kollega slechts te vinden als de meiskens zingen: «En pater gij moet kiezen...», hetgeen te Tangiang het geval nog niet schijnt te zijn. Praktische hospitalen Het «Getrouwe Maldeghem» trekt deze maal bijzonder partij voor de zieken: «Het gasthuis is heelemaal opgetrokken in hout, om in geval van erge besmetting, door pest oi cholera, te kunnen in brand gestoken worden met al wat het bevat». Deze lieftalligheid zal voorzeker met van aard zijn het «Getrouwe Maldegem» bij de zieken, die anders zoo gaarne zn'n _eneeskundige rubriek lazen, sympathiek te stemmen. De verwoeste veer Het Volkstijdje vangt een artikeltje kan met de dichterlijke woorden: «In Vooruit Is de verwoeste veer nogmaals losgesprongen». ' Ziet ge wel, onze verwoeste veer hpringt nog beter dan de verroeste speer van het Tijdsvolkske. Zeg eens, manlief, moest gö eens een anoniemen brief krijgen, die kwaad zegt van mij, zoudt gij 't ge looven? Een anonieme brief?? 'k zou hem zelfs niet open maken!

13 KOEKOEK 13 EXTRAPARLEMENTAIRE KRONIEK BIJ DE GELEERDE MANNEN DE UITVINDER VAN DE ZWEMBROEK WORDT IN BESCHULDIGING GESTELD Voorzitter PANGLOSS opent de vergadering te 2 uur. VOORZITTER. Mijne heeren, gij zijt bijeen geroepen op het dringend verzoek van drie onzer meest geachte leden, goeverneur baron Jan de Janssens de lusthoven, bisschop Mgr E. H. Excellentie Waffelaerts, en den Zeer Hooggeleerden Heer Occulist Wibo. De zaak dde wij te bespreken hebben kan geen enkelen geleerde onverschillig laten. Het gaat om de gezondheid van gansch een volk. M. JANSSENS, goeivemeur. De zedelijke gezondheid. Aan de andere vegen wij fijn onze voeten. PANGLOSS. Pardon, we moeten onze debatten wat ruimer opvatten. De zedelijke en de lichamelijke gcaondheid. M. WIBO. Weg met het lichaam! PANGLOSS. Pardon. De Geleerde Mannen hebben niet het recht alleen te beslissen over de integrale afschaffing van het lichaam. Wat zou er dan wel van onze kinders geworden als wij voor onze puberteitsjaren ons lichaam afschaffen. Het woord is aan goeverneur Bist de Jahshoven om zijn voorstel te ontwikkelen. M. JANSSENS. De feiten zijn u bekend. Gij hebt allen kennis genomen van mijn omzendbrief aan de burgemeesters van de kust... kust... PANGLOSS. Kust wat? DR. WIBO. Die kust, moet worden gebluscht. ' MGR. WAFPELAERT, verwijtend. Schaam u, dr. Wibo, met zulke flauwe vuiligheid voor den dag te komen. M. JANSSENS.... aan de burgemeesters, die ik aanraad gansche regimenten gendarmen ter hulp te roepen om de kust te doen bewaken, waar zich onder de oogen van kinderkens die nog aan de borst liggen... MEJ. BOONANTS. - O, dat gaat te ver! M. JANSSENS. Excuseer. Onder de oogen van kinderkens, die nog geen pap kunnen eten, spelen zich gruwelijk schendende zedentooneelen aan dc kust af. Ik ben vast besloten het niet enkel bij waarschuwingen te laten. Lk wil een voorbeeld stellen. Daarom dien ik een ontwerp in, waarbij de terdoodveroordeeling wordt uitgesproken voor den uitvinder van de zwembroek, met verbeurdverklaring van alle bestaande of toekomstige zwembroeken. PLRENNE. Ik stel de voorafgaandelijke kwestie: Wie is de uitvinder van de zwembroek? Leef' hij nog? PANGLOSS. Wij zullen de bevoegde kommissie van geschiedenis met deze opzoekingen belasten. MEJ. BOONANTS. Mag ik ook een vraag stellen* PANGLOSS. Zeker, mijn kind. MEJ. BOONANTS. Wat is dat, een zwembroek? PANGLOSS. Dat is, ja, dat is... (algemeene verslagenheid; een onoverwdnbaar schaamtegevoel maakt zich van de aanwezige leden meester. De verlegenheid stijgt ten top). PANGLOSS. De openbare vergadering is geschorst! (De openbare tribunes worden ontruimd en de Geleerde Mannen houden een korte vergadering met gesloten deuren. Te 2.40 U. wordt de zitting heropend). PANGLOSS. Het woord is teruggegeven aan M. Janssens. M. JANSSENS. Ik heb gesproken van de zwembroek. Lk heb er niets aan toe te voegen. DR. WIBO. Wat, hebt gij m>ts toe te voegen aan een zwembroek? Gij neemt dus aan dat menschen zich in zulk een beperkt kleedingstuk vertoonen? M. JANSSENS. Lk wü zeggen dat ik niets toe te voegen heb aan mijn voorstel. PANGLOSS. Het voorstel is dus: den uitvinder van de zwembroek den kop af te doen en ai de zwembroeken aan te slaan. M. FIEULLLEN. Tegen het laatste punt opper ik krachtdadige bezwaren. Als eigenaar van een linnengoedwinkel heb ik wat zwembroeken in magazijn. M. WIBO. O, gij kleine vuilbaard. M. FIEULLLEN. Vriend, waar denkt ge aan! Mij beleeddgen! Lk zweer u dat ik toch nooit zelf een zwembroek heb aangetrokken. PANGLOSS. Geen persoonlijkheden a.u.b! JUF. BOONANTS. Eigenlijk versta ik nog niet goed waarom de uitvinder van de zwembroek moet uitgemoord worden. M. JANSSENS. Het feit is, dat die man de steen des aanstoots is, de oorzaak van al het zedenbederf van onzen tijd. Had hij de zwembroek niet uitgevonden, men zou nooit zwembroe- Waarom kijken die twee onbeschofteriken ons zoo na? Wat. wilt ge! Als men sex-appeai heeft!- ken gedragen hebben. En dan zou men de schande van het zedenbederf aan onze kust niet gekend hebben. DR. WLBO. Zeer juist. Maar eea zekere angst besluipt toch mijn hart. (Rumoer). Ja, ja, lk aarzel niet dien man ter dood te veroordeelen, als hij met zijn zwembroek een eersten stap heeft willen doen naar het nudisme. Maar, mijne heeren, ik vraag rruj af, of men niet... pardon, naakt zou gezwommen hebben indien de zwembroek met was uitgevonden. MGR. WAFFELAERT. Hoe durft ge zoo iets veronderstellen van de Vlaamsche bevolking! De menschen zouden gekleed te water zijn gegaan. PANGLOSS. Monseigneur, zoudt ge niet wat gaan slapen? M. WLBO. Neen, neen, zonder zwembroeken zou het nog erger zijn. Denkt maar aan Adam en Eva. Gij hebt hun portret gezien in Koekoek... STEMMEN. Ahoe! Ahoe! M. FLEULLLEN. O, gij groote vuilbaard! Leest gij Koekoek. M. WLBO. Ja, maar geharnast met het schild der deugd. PANGLOSS. Dan moede gij nogal een karkas hebben. Maar dat doet niets ter zake, vooruit. M. WLBO. Adam en Eva waren naakt! MEJ. BOONANTS. Ge moogt toch het vijgeblad niet vergeten, of ik zal onmiddellijk de zaal verlaten. M. WLBO. Wel ja. Maar het vijgeblad is toch nog erger dan de zwembroek. PANGLOSS. Dan zouden we vol. gens u den uitvinder van het vijgeblad ter dood moeten veroordeelen? M. PLRENNE. Hier kam ik u met zekerheid zeggen, dat de geschiedenis over geen dokumenten beschikt om den uitvinder van het vijgeblad te identificeren. MGR. WAFFELAERT. 't Is God. M. FLEULLLEN. Allee, allee monseigneur! Ge zult toch niet beweren dat God de uitvinder is van dat geminimaliseerd zwembroekske! M. JANSSENS. Heeren, we gaan niet vooruit. Ik vraag een kordate stemming en de terdoodveroordeeling voor den uitvinder van de zwembroek. M. WIBO. En ik vraag zijn canonisatie en zijn heiligverklaring. Hij is de laatste vesting geweest tegen het nudisme. Doe iemand zijn zwembroek af, en wat hebt ge? JUF. BOONANTS. Ja, ik vraag het u? M. WLBO. Een standbeeld voor dien man! Dat vraag ik! Eeuwen lang heeft hij ons beschermd tegen het nudisme. PANGLOSS. Lk doe een bemiddelingsvoorstel. De zwembroek ia eigenlijk het kwaad niet. Maar was hei zwemmen niet uitgevonden, dab zott men aan de kust nooit gaan zwemmen (Zie vervolg onderaan blz. 14)

14 14 KOEKOEK Baron Janssens de Beesfjesnoven Bewaakt de schoone Baadsters aan het strand persoon te belasten met dien politiedienst. Dat zal zijn zenuwen wellicht bestoefen, maar deze heuglijke vie Wij zijn niet gewoon ons zelf te kalmeeren. ring mocht niet ongemerkt voorbijgaan. Meer nog danom onze vreugde Wij wisten waarlijk niet dat die ouwe versleten gouverneur, die kort te betoogenom de genoeglijke uren die geleden op pensioen had moeten gesteld worden, het zich* van 'n paar verslag opdat het nageslacht zich. aan wij hebben gesmaakt, geven wij hier haakte billen niet kan verdragen. Jo-Jo zou spiegelen. ONS ANTWOORD Gisteren had onze welbekende vriend Wij zijn het niet eens met deze zijn drie en twintigste levensjaar en felle uitlatingen van de «Volksgazet». eenige maanden bereikt. En nog steeds Wij weten wel dat Huysmans nog niet getrouwd! steeds niet blindgekeken is op de liefelijke natuur, maar dat is nog geen zijn jonggezelenbestaan niet droogjes Wij besloten dit gouden bruiloft van redenom baron de Beestjeshoven zijn te laten voorbijgaan, en bestelden derhalve zooveel keeren negen pinten als ouderdom te verwijten. De zaak zit hem overigens zoo: de we monden waren. gouverneur die zooals zijn naam het Huysmans hield een korte toespraak. Hij was bittergeestlg zooals zegt, dei beestjes heeft, kan moeilijk «hulp der gendarmerie» in. tot in Oostende komen. Weliswaar naar gewoonte. wij stellen voor den gouverneur in komen vele lieve Evaskinderen Brugge Hij sprak in dezer voege: Jo-Jo, bezoeken, maar het is hem toch een jonge, jolige, joelende, jagende doorn in het oog, dat de burgemeesters vriend, ge wordt gevierd, en het Is zijn. Het is de uitvinder van het zwem vamen die de oorzaak is van al onze on krijgen. Hij hoopt door zijn verbod jaren van dezen gezegenden toestand de strandgewesten meer te zien met een goed hart dat wij u nog lange gelukken. meer jong volk naar Brugge te krijgen. of En zeer terecht redeneert hij: vooruitsteken en hoogmoedig worden. wenschen. Maar ge moetuw borst niet CNEUT. Laat de sport gerust, 't zal hier scheef gaan! Liever gekleeds rneiskes onder mijn Geloof niet dat gij van een andere M. JANSSENS. En onze geachte oogen te Brugge, dan naakte billen pate zijt dan de getrouwde lappen. voorzitter vergist zich overigens deerlijk. De verdorvenheid der' badgasten Het is menschelijk, zoo het niet lief gij kunt smaken die voor de gehuw ver uit mijn oogen aan het strand. Zeg mij inderdaad welke geneuchten is zoo wraakroepend, dat zij zonder te dadig is. den niet te bereiken zijn. Zijn wij kunnen zwemmen, toch nog halfnaakt allen, vervolgde hij zich tot de gehuwde leden van ons personeel wen aan de kust rondlcopen. DE GOEVERNEUR PANGLOSS. Dat is dan erger. DOET DE BEWAKING dend, niet een beetje jonkman, zoo Wilen wij den uitvinder van de kust veroordeelen? Wij zijn het nochtans geheel eens goed als Jo-Jo? (Langdurige toejuichingen). M. BAELS. Kust gij nu mijn... met het voorstel van de «Volksgazet», GEROEP. Ssst... dat baron de Bist van Janshoven zich Ten teeken van protest verliet onze PANGLOSS. Heeren, we moeten zelf zou belasten met den politiedienst. vergadering, terwijl onder algemeen vriend Jef De Graeve onmiddelijk de er toch een eind aan maken. Wie moeten we tenslotte veroordeejen? Wij raden onzen vriend den gouverneur sterk aan de leiding van den aan Jo-Jo werd overhandigd. handgeklap een tuiltje fleur d'oranger M. WIBO. Den uitvinder van 't nudisme. bewakingsdienst op zich te nemen. M. JANSSENS. Neen, van de Wij voorspelen hem een vierde swemibroek. jeugd. Na drie dagen van achter een DE RAADPLEGINGEN M. PIEULLIEN. Neen, van de kabien de kleurige baadsters te hebben kust. gadegeslagen, zal hij vaststellen, dat VAN DOKTER PANGLOSS MEJ.BOONANTS. Mag ik nog Voronof eigenlijk maar een charlatan Dr. Pangloss heeft Seppe Korthals een vraag stellen? is, en dat de natuur zelf een veel verzorgd. De man is nu aan de beterhand en dr. Pangloss beveelt hem de (Alle aanwezigen schrikken). opwekkender middel isom de wonden PANGLOSS. Ja, maar pas op. van den tijd te heelen. zeelucht aan. Breng ons niet weer in schande. Een lange zeereis zou het beste JUF.BOONANTS. Kan men zijn. Kunt gij u dat betalen? zwemmen zonder water? Zeker, zegt Seppe Korthals, ik STEMMEN. Neen, natuurlijk niet. ben kapitein op de Anversville. JUF.BOONANTS. Laat ons dan liever den uitvinder van het water veroordeelen en al het water aanslaan. ZEDELIJKHEID II1IIIBIBIIIIB1IIII PANGLOSS. Prachtig! Dat is het! Een onbetaalbare gedachte was Mijn vriend heeft zich van zijn dat, mijn engel! Engel, zeg ik, want vrouw laten scheiden. Het kind is bij gij zijt van God gezonden. Ter dood haar gebleven. het water, dju de dju, ja, weg met Misschien verlangde mijn vriend dat slappe vocht! A bas 't water! En naar zijn kind terug; wat er van zij, vooruit, jongens, komt met mij mee, hij knoopte weer kennis aan met zijn we gaan er een dikke pint bier op gewezen vrouw, vrijde haar en was er drinken. niet meer van weg te krijgen. De vergadering wordt in geestdriftige stemming opjeheven te 4 uur en ik hem beleefd den raad te hertrou Als ik den tijd gekomen achtte, gaf een beetje. ge toevallig een ongelukske gehad? wen., ONZE POLEMIEK MET DE «VOLKSGAZET» Het socialistische dagblad «Volksgazet» van Antwerpen heeft zich ook verkneukeld aan den omzendbrief van West-Vlaanderen, over de schoone naakte baadsters aan ons gezegend trand. Onder den titel ZOT! DRIEMAAL ZOT! schrijft het blad o. m.: De gouverneur van West-Vlaanderen heeft het tegen «zonnebaden». De ouwe heer kan niet gedoogen dat de menschen hun huid door de zon laten verbranden. En de brave man vraagt dat de politie zou optreden «in burgerkleedij», en zoo die splonnage niet toereikt, roept hij de De redaktie van KOEKOEK in feest DE GOUDEN JUBILEE VAN JO-JO

15 KOEKOEK 15 UIT HET LEVEN YAM DEN PLATTE TOEN HIJ EEN KNAAP WAS Toen D E P L A T T E nog een knaap was, zoo hoog A L S EEN laars, of wat hooger, W I S T hü Z I C H ook reeds te onderschei D E N. Z I J N zuster, over wie ik in een volgend epistel zal vertellen, heeft me U I T DIE jaren een en andere meege D E E L D, D A T I K U op mijn beurt wensen over te vertellen. Op zekeren dag, hij was toen zes J A A R, stond D E Platte met gefronst voorhoofd voor zijn vader. W A T IS ER jongen? vroeg vader, G E T R E K T Z O O ' N aardig gezichti V A, zei de Platte, ge hebt me ge Z E G D D A T L K in Antwerpen geboren B E N. Ja, D A T is waar. En W A A R is ons moe geboren? In Temsche. E N G Ü? Ik, in Turnhout. DE Platte denkt een oogenblik na en H E T hoofd schuddend, zegt dan : 'T Is toch aardig, he, va, dat J U I S T wü gedrieën mekander zün tegenkomen! Moeder moest op boodschappen uit. Voor ze vertrok, zei ne tot den Platte, den oudste van haar twee kinderen : Hier zün twee appels, eèn groote EN EEN kleine. Laat uw zusterken maar kiezen, ze is de jongste. En wijs zyn, H O O R, terwijl lk weg ben. A L S moeder een paar uur later weerkeert, zün de beide kinderen juist bezig H U N A P P E L te verorberen. Ze merkt dat Fientje den kleinsten appel op K N A B B E L T. W E L, zegt ze tot den Platte, hedde U W zusterken niet laten kiezen? Ja moe! Hoe hedde dat gevraagd? IK het» gezegd : ge kunt kiezen, niks of den kleinsten van de twee. DE klas was al bezig. Daar kwam de P L A T T E al snotterend binnengestormd. D E M E E S T E R riep hem bij zich. Wel Jongen, zei hij, ge komt te laat! Ja, meester, ik kan er niet aan doen. H O E Z O O? Onze vader had me absoluut noodig! En kon hü het niet met iemand, anders stellen? Neen meester, dat ging niet. Hee- L W N A A L N I E T! Waarom ging dat niet, kleine leu G E N A A R? Omdat hü mij een rammeling M O E S T geven! Op EEN middag, vóór hij naar de S C H O O L trok, zei de Platte : V A, krüg ik eens 'nen cent! E E N C E N T. Waarvoor? Om aan een oud menschken te G E V E N. - Ha, dat is lief van u. Is dat een kreupele of een blinde? Neen va, het is een wüfken dat suikerspekken verkoopt! De Platte was toen boodschapper. Hü had pas zün eerste kommunie gedaan. Op zekeren dag werd hij de baan opgestuurd met een stocjkar. De weg klom en de Platte had schoon te duwen aan zün wagen, hü geraakte de helling niet op. Dat zag een voorbüganger. Hü snelde toe en hielp het karretje voortduwen. Toen ze boven aan den weg gekomen waren, zei de vreemde man tot den Platte, in het büzün van een troepje menschen die het schouwspel hadden gadegeslagen. Ventje, hoe oud züt gü? Twaalf Jaar, meneer, antwoordde de Platte. Is het geen schandaal, sprak de voorbüganger, een manneken van twaalf jaar met zoo'n wagen de baan op te sturen? Waarom hebt ge aan uwen baas niet gezegd, dat die wagen te zwaar geladen was voor u? Ik heb het hem gezegd, Meneer, zei de Platte. En wat heeft die schurk van een baas daar dan op geantwoord? Hü heeft zoo gezegd: «Dat is niks, ventje, trap het maar af. Oe zult onderweg wel den eenen of anderen kl...t tegenkomen, die u zal helpen!» De Platte zat met zün moeder in de tram. Daar kwam de kondukteur. Moeder betaalde. Op het oogenblik dat de ontvanger zich verwüderde, riep de Platte, kraaiend van plelzier: Moeder, 't is klaar! Hü heeft dien valschen frank in zün maag en hü heeft er niks van gezien! DE OUDE DAME. Maar... jongens, toch! Oe zult iets opdoen met zóó te loopen! Als ge haastig züt, neem liever de tram... G E L U K ik! D e meester gaf 'es over de voeding. Hü sprak over de tamme dieren met wier vleesch de mensch zich voedt. Daar keek hü plots den Platte aan en vroeg: Nu we weten dat de menschen zich met het vleesch van dieren voeden, zeg gü me eens wat ze-met de beenen doen? Ha! meester, zei de Platte, die leggen ze op den kant van de teiloor! Op een goeden morgen '.a. de Platte aan zün vader een halven frank vroeg om een schrüfboek te koopen, mopperde deze: Verdorie, ik had nooit gedacht, dat studeeren zooveel geld kost. Waarop de Platte, bescheiden en tegemoetkomend: En ik ben er dan nog ééne, vader, die zoo weinig mogelü'.: studeert. De Platte had dien dag hardop gevloekt. Zün moeder had het gehoord, 't Was eenige dagen vóór hü zün eerste kommunie moest doen. 'r Avonds eer hü naar bed ging, zei moeder tot hem: Hedde gü al een vader-ons gelezen. Ja moe. En hedde gü aan onzen Lieven Heer gezegd, dat ge gevloekt hebt gelijk 'nen ketter! Neen moe! En waarom niet? Ik heb gedacht dat dat beter tusschen ons bleef! De Platte had op een goeden keer een brief voor vader moeten posten. Toen hü terug van zün boodschap was, vroeg vader: Hedde mün brief in de bus gestoken, jongen? Ja, va. 7*ier zün de centen. Welke centen! De centen die ge me gegeven hebt, om een tember 0 1 den brief te plakken! Hedde gij dan geenen tember op münen brief peplakt, stommerik! 't Was niet noodig va. Ik heb hem in dê bus gedopt, zonder d:.' er iemand wat van gezien heeft! Enkele dagen vóór de groote dag aanbrak, ondervroeg de pastoor de aspirant eerste-kommunikanten. Toen hü aan den Platte gekomen was, dacht hü even r.a en zei: Ventje, ik zal rens hooren 01 ge goed geluisterd hebt, terwül lk van de gewüde geschiedenis heb verteld. Wat deden de Hebreeuwen toen ze uit de Roode Zee kwamen? Zonder na te denken, flapte d» Platte er uit: - Ze gingen zich : iet de gauwte afdrogen!

16 16 KOEKOEK HUMOR VAN ANDEREN NOTA DER REDAKTIE We nemen geen Verantwoordelijkheid op Voor Wat We zelf schrijven, dus nogminder Voor de karikaturen Van deze bladzijde. Het feit dat Wij deze teekeningen overnemen. Van Vriend en tegenstander, bewijst niet dat Wij het met de strekking eens zijn Wat hebt ge, Jan? Al uw vingers zijn verbonden! Ja, ik heb mijn vrouw voor haar verjaardag een nieuw soort aardappelschiller gegeven, en ik heb haar even getoond hoe praktisch hij is. (Fliegende Blatter). Ik had juist veel lust' cm naar Zuid-Amerika te varen, waar ze zoo plezierig vechten. Nu zie ik iets dergelijks.van uit mijn venster! (Vorwarts-Rerlijn). Kan uw vrouw koken? Zeker kan ze koken. Ik kan alleen met eten wat ze kookt. (Ideas) AGENT. 't Heeft waarachtig geen zin, tegen dien lantarenpaal te kloppen; er woont daar'niemand. FUIFNUMMER. Geen lollekeiis, agent, ik zie, dat er boven licht brandt (London Opinion). Maar moeder. Ik heb maar een halve plaats. Ge moet tevreden zijn; ge hebt ook maar half geld betaald. (Happy) Leest en verspreich KOEKOEK Hé, juffrouw, u laat een mes vallen! (Royal),

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

En ik kom tot U Opwekking 612

En ik kom tot U Opwekking 612 Hartelijk welkom En ik kom tot U Opwekking 612 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar U gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) >

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > Mededelingen De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

4 oktober 10.00 uur AA Kramer

4 oktober 10.00 uur AA Kramer 4 oktober 10.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom en mededelingen. Stil gebed Votum en zegengroet Psalm 108: 1 Wet + spreuken 3: 1-4 GK 22 Uw woord omvat mijn leven. Gebed Voor de kinderen: Waardevol.

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezingen: Mattheüs 6 vers 19 t/m 34 1 Timotheüs 6 vers 17 t/m 19 Lied 376 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 24 vers 4 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie