Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zee-genoegens 2 KOEKOEK [18]"

Transcriptie

1

2 2 KOEKOEK De liisgendlncien voor I if IÏI IV V VI VII 1 7 De genoegens aan de zee te zingen op de wijs van het «Koekoekslied» Sinds lang" had ik mij zot gepeinsd, Koekoek, Mij ziek en mij gezond geveinsd, Koekoek, Om toch de zee ne keer te zien, Maar 'k mocht niet van mijn wijf Katrieh. Koekoek (3 maal) Die wedstrijd werd- dan ingericht, Een pak werd van mijn hart gelicht. Om prijs te winnen mocht ik naar de zee Maar 'k kreeg mijn boterhammen mee. Van 's morgens om een uur of vijf Daar stapte ik op, adieu mijn wijf,.. Met ne week-end in mijne zak En op mijn hoofd mijn beste klak. Ostende-direct daar stapte ik op, Men trok mijn klak van mijne kop, Ne stamp alhier, ne stamp aldaar 'k werd van comfort niet veel gewaar. Ostende-qual daar stapte ik af, 'k Verliet de gare al op nen draf, Recht naar de zee gelijk nen held, Want 'k moest ze toch zien voor al mijn geld. Och laat mij zien, och laat mij kijk' Wat wandelt er daar op den dijk? Gevermeid van 't hoofd tot benee Gelijk een schllderije van onze Pree? Nen chiken typ al aan'heur zij, Hij keek och arme, toch zuu blij. 't Er was geen beafstuck aan zijn dij, Gelijk een planke vet was 't jij. VIII Daarachter stapte een dikke madam, 'k Schoote bijkans in vuur en vlam, Ja, zij werd voor mij de vreugd van de zee Al zou mijn Katrien niet zijn tevree. IX X XI XTI Ik trok haar een oogske ne keer of twee En 't lieve kind ging mee gedwee, We stapten gearmd langs het strand. En veegden ons voeten aan de wet van 't land. We trokken tezamen de duinen in Ik vond dat mijn pucht om toch iets te win Voor mijn Katrlentje, dat zat te langen, Naar de prijs die mijnen dicht zou vangen. 't Genot van de zee op rijm te zetten, Dat kon er nu niemand mij meer beletten, Helaas, toen ik 's avonds naar huis moest gaan Had ik aan mijnen dicht nog niets gedaan. Ik kwam te huis en wist niets te vertel' 'k Kreeg daar ne slets van ons Trien op mijn vel, Gelukkig wist ik nog ne regel of drij, Gedicht ne keer door ne kollega van mij. Xin 'k Zei dan ook met een grootsch gebaar, «Qij kunt niet raden met wat liefde wonderbaar, De groote diepe zee ik minnen moet» Zoodat Katrientje stom stond bij mijn woordenvloed. XIV En «Koekoek» wees nu lief voor Suikerbuik, En maak van zijn oprechtheid geen misbruik, En zorg vooral dat 't Katrientje niet te weten komt Dat ik die enkele regeltjes in «Boutens» vond. JACOBUS SUIKERBUIK. onzenprijskamp [18] Zee-genoegens De genoegens der zee zijn ven zulke wijdvertakts verscheidenheid eri van zulke verbluffende talrijkbsild, dat een beperkte keuze zich opdringt bij een proeve tot bespreking er van, eri dat de lezer ons wel zal willen verontschuldigen, wanneer wij geen gewag maken van de pl«iz4ertjes eener overwintering in de Pcolzeeëh, met de traditionneele ice-creamteenen aan dë voeten en de schilderachtige vetganzen in den bulk ;noch sprekeri over 't genot van eün wellustig bad iri de~ tropische wateren, wanneer men, overboord getuimeld, een zwemwedstrijd mag aangaan met een tiental verliefde en hongerige haaien; noch uitweiden over de droge l:ute van de karavanen, hopeloos verdwaald in de oneindige zandzeeën van de Sahara. Inderdaad, bet hemd is nader dan den rok, en daarom zweven onze gedachten met sympauhieken vleugelslag naar het Vlaamsche strand, dat ons onmiddellijk het specifiek genot vóór den geest roept van een pleziertochtje in zee, met zijn leuk dobberend bootje, zijn frisdh-aaiend briesje, zijn eeuwig gewieg en gedans en gedein, totdat na een poosje van benauwde ingetogenheid, plots, in een roes van bleekgroene dankbaarheid, 76 procent der zeebonken edelmoedig afstand doen van hun laatste ein voorlaatste avondmaal! Heerlijk! Ja! En spreek mij van een goeden, heeten, brandenden zonneslag, die de huid van uw armen plotseling omtoovert in rauwe zwoerden en vliezige blazen, en u de karakteristieken aan de hand doet van een fotogenieken middefl'ecuwschen leprosislijder. En welk hartroerend genot, na zes maand spaarzaamheid eindelijk ook eens te kunnen villegiatureeren, en vast te stellen, dat van bij uw aankomst de hemelsluizen van blijdschap openvliegen en u veertien dagen in een derde rangshotel vastspijkeren, totdat finaal het uur des aftochts blaast, en ge bij 't oprollen uwer matten met warme belangstelling bemerkt, dat de hemel opklaart als een geheim, en ge, op den weg terug, met kristelijke gelatenheid kunt denken aan de anderen, die tijd en geld hadden om te blijven, en die nu de pontieve genoegens der zee zullen smaken, als daar zijn: de bruiheerende zonnebaden met hun geplons in de ultra-violette stralen; de uitbundige stoeipartijtjes in het zilte water ;htt jolig minnekoeen in de diskrete en warmgestoofde duinen; het filosofisch bewonderen der tollettenexcentrlcit:i'ten; bet verdoken gelonk naar de teedere venusvorman; het begluren der sugrestieve dijen van gespierde prachtkerels ;het bespieden van jonge dametjes in badkostuum in amoureus geflirt gewikkeld; het onvermijdelijk in-extase-vallen voor overweldigende zonsondergangen en romantische maanlichiteffekten; en eindelijk de mysterieuze wandelingen in den nacht, met ver geweeklaag van violen, en het gefluister van de zee en van de zielen, en andere schoone dingen, te lang om te vertellen... WALTER.

3 HUMORISTISCH WEEKBLAD van VOORUIT Redaktie : 64, St. Pietersnieuwstraat, Gent Telefoon Abonnement 1 jaar fr Abonnement 6 maanden fr Abonnement 3 maanden fr Poatcheckrekenlng «Het Licht» n Verschynt den Donderdag 0.50 fr. per nummer Nummer 15 Tweede Jaargang 11 Aug «ze galerij van beroemde en beruchte mannen ALBERT SERVAES Albert Servaes is een der figuren uit de kunstenaarsgroep, die met Gust De Smet, Frits van den Berghe, Gustaaf van de Woeslijne en Constant Permeke aan het dorpje St. Mariens-Laethem zijn wereldroem heeft geschonken. Het is te zeggen, dat Servaes, in zijn jongen tijd, mede zijn uiterste best gedaan fieeft om daar in zalig niets doen en onbezorgde uitbundige jeugdjoel, de dagen te plukken. Immers, hoe paradoksaal het ook schijnen moge, de Laethemsche kolonie heeft eerst haar faam gewonnen en verdiend, als onze jonge gasten, ter uitzondering van Servaes, hun eigenlijk werk verre van daar zijn gaan verwezenlijken. Tot kort vóór den oorlog leefden ze daar broederlijk saam en, ik verzeker het u, brachten ze hun besten tijd door met diskuleeren, slenteren, allerlei streken uit te halen en zonnekloppen. Het kwam er toen ook maar op aan, slechts te schilderen als de inspiratie hun den borstel in de hand deed vallen. Schilderijen werden er toen nog niet gefabrikeerd, om de eenvoudige reden, dat ze toen nog geen koopers troffen. De zeldzame meesterwerken lagen er voor 't rapen en niemand dacht er aan dat zij ooit een spekulatie-artikel zouden worden. Sedertdien... ja, sedertdien is er heel wat veranderd en zijn de «landschapkens» hun gang gegaan. Dit is een andere historie. Te dien tijde was Servaes een vroolijke kwast. Hij kwam gewoonlijk eerst 's namiddags te Laethem. 's Morgens reisde hij voor de kruidenierszaak zijner ouders. Soms had hij nog zijn tasch met staaltjes van «sukadekoek», «kandijsuiker» en andere lekkernijen bij zich. En zijn vrienden konden dan vaststellen, dat de firma Servaes haar reputatie van eersterangs-huis verdiende. Met Frits van den Berghe en Gust De Smet kon hij, in dien verren tijd, een ganschen namiddag ernstig samenwerken tot het uitvltiden van de onzinnigste lollekens en de fijnste poetsen. Zijn groote specialiteit stak in de kunst de menschen wat wijs te maken! En later, terwijl hij onder den druk der plotselinge razernij, die hem en de anderen tot ernstig werken aanzette, zijn schilderkunst heeft ontplooid tot een eigen persoonlijkheid, heeft hij ook zijn talent van glunderen fumist op eigenaardige hvijze verder ontwikkeld. Het Vlaamsch taal-partikularisme heeft wellicht het woord «monkelen» uitgevonden om de manier te bepalen waarop Servaes zich voordoet: zijn oogen monkelen, zijn mond monkelt, zijn reuzenbaard monkelt, zijn vrouw monkelt, zijn kinderen monkelen, zijn huis monkelt. Man, kroost, baard en haard, en dat alles op zijn schilderachtigste Vlaamsch, doen u gelooven aan een gezond, blij en vroom bestaan dizer schildersfamilie, geprangd aan Cen boezem van moeier Vlaanderen. Niet dat We twijfelen durven aan Servaes' godsvrucht. Niet dat we ook maar een oogenblik aan dezen kunstenaar het recht zouden betwisten deze godsvrucht in zijn schilderijen uit le drukken, al staat deze specialiteit beslist buiten den tijd. Het is een ziekte als een andere, en bovendien profijtelijk in plaats van doodelijk. Men kan dan ook aannemen dat iemand er niet wenscht van te genezen. Wat ons echter 'n beetje wantrouwig maakt is de manier hvaarop deze schilder zijn ziekte weet te koesteren en uit te baten. En, denk er aan, dat kan onze oude oolijke kruidenier! Ja, hoe hij ook aan zijn Heilige Theresiassen, Christoforussen en andere figuren uit den eeuwigen Sinterklaaswinkel be- OPTIMISME 'k Heb dit jaar veel geld verloren in mijn zaken, maar dank zu dit feit, heb ik weinig belastingen betaald. weert te gelooven, als hij ze schildert, komt de slimmerd er dan toch Wel eenigszins door. Het minste begrip van den tijdsgeest leert ons met voorzichtigheid te benaderen, alle dergelijke manifestaties, praktijken eener moderne mystiek, die het onzen tijd overheerschend materialisme en de er van afhangende sociale en esthetische kwesties, negeeren ten 'Mte eener godsvruchtige abstraktie. Hier is immers geen spoor van dichterlijke aandoening, noch van menschelijke vervoering. Het betreft goed en wel de uitbeelding, met modernistische kunstmiddelen, van het leven van heiligen, wier legenden tot niets anders meer dienen dan tot kerk-ornem.ntatie of... katholieke propaganda. Welnu in allen ernst, We kunnen onmogelijk gelooven aan de «zes teenen» aan de voeten van Servaes' gemartelde Kristussen. We gelooven niet aan de passie van den teekenaar van dien «kruisweg van bloed en beenderen», die door Rome in den ban werd geslagen, wat juist aan de kristelijke reputatie van Servaes zooveel kans tot opgang schonk. Neem u in acht voor de katholieken die katholieker doen dan de Paus! Ja, we gelooven slechts aan Servaes' kunnen en talent, en... aan zijn oorspronkelijke en onvergankelijke slimheid. Hij kan wat. Hij kon reeds heel wat toen hij nog maar over 'n halven dag beschikte om te Laetltem landschappen en boerentypes te gaan konterfeiten. En we weten precies, hoe zijn broeder in de kunst, in den Heere en in de slimheid, alias Constantinus Permeke, te dien tijde naar Servaes' beste penseeltoeren heeft gekeken. Nu word ik gewaar, dat deze biografie niet heel geestig is. Mijn schuld niet! Niets is m.i. lastiger dan geestig trachten te schrijven over een man, die de reputatie heeft een geestigaard te zijn. Wellicht ware de lezer van «Koekoek» beter gediend geweest, hadden u, aan Servaes gevraagd hier even over zichzelf uit te weiden. Net als echte joden, zijn de kristelijke geloovigen in staat met sluwe schranderheid over zichzelf te spotten. Dat noemt men nederigheid! En wie daar weet mee om te gaan, kan 't verre brengen en heeft de goddelijke bescherming over zich. ASTAROTH.

4 GEDWONGEN BIJBLAD VAN KOEKOEK ORGAAN van de serieuze Dinaso's (Dietsch-nationale solidarlsten) Leiders :WIENS MOES en VAN ZEEVEREN Verantwoordelijke uitgever, direktle en opstel: A. M. PRANQOIS (een Dietsche Francois natuurlijk), Stroplaan, 2390, Gent (dichtbij het Strop, zothuis). VERWITTIGING Op het onverwachts hebben we die lappekakkers van Koekoek-redakteurs eens klein gekregen. Met 3 1/2 Vlaamsche vendelknapen trokken wij naar de drukkerij der St-Pietersnieuwstraat en omsingelden de lokalen van Vooruit. Terwijl mijn knaapjes de uitgangen bewaakten, trok ik binnen en met mijn matrak de dactylo's bedreigend, hield ik ze op a)'stand en verdedigde dus mezelf uit alle macht. Op een twee drie, lagen 5 pennestokken, drie buvards en twee papiermanden op den grond te spartelen en te kermen. Ik sloeg een rooden inktpot omver en weldra baadde hij bewusteloos in zijn bloed. Overgeven! riep ik en onmiddellijk vielen de redakteurs op de knieën en gingen aan het braken als schipbreukelingen, die voor het eerst menschenvleesch hebben gegeten. En nu, sprak ik verder, eisch ik, dat ge nog deze week in Koekoek een bladzijde kosteloos overneemt uit «De Vlagt. Dit zal voor u allen de grievendste vernedering zijn, de grofste smaad, de strafste les, de hardste noot, de gruwelijkste foltering en voor mij: de zoetste wraak, de beste propaganda en de meest glorieuze machtsontplooiing. Ziedaar, geachte lezers, hoe het komt, dat u heden hier eens deftig, serieus, revolutionnair, nationalistisch, demokratisch en anti-socialistisch proza vindt in plaats van de gewone lollekens en flauwiteiten. De man van de daad, dichter.- WIES MOENS. Voor de sluwe Dinasos : JEF DEVOS. Voor de Vlaamsche republikeinen : POL LEROY. Voor de communards: THIERS. Voor de internationale der nationalisten: ADOLF HITLER. HET FRONT DER KNAPENVENDELS ST. ANDRIES. Zondag j.1. sprak hier E. Thiers voor onze afdeeling over de noodzakelijkheid van de hereeniging der Nederlanden. De opkomst was niet bevredigend. Wij eischen van onze leden meer propagandatjver. MEENEN. Onze leden en raadsleden werken goed. Er komt vast en zeker uitbreiding. We zijn al met twee. LAARNE. Zondag gingen een paar knapen naar Waasmunster, en keerden voldaan huiswaarts. LEDEBERG. Zaterdag, misschien vergadering. Leden zijn zeer gewenscht. * * ft Zooals men vaststellen kan, gaat VAN HET STRIJDFRONT (Innerlijke gevechten tot zelfoverwinning) Onze volksvergaderingen onze beweging onweerstaanbaar vooruit! Ze is niet meer tegen te houden en weldra zullen we een putsch moéten wagen naar Brussel ten einde ons prestige te behouden. De ijverige dinaso's verkoopen overal waar ze- kunnen, hun programma : 2 fr. I DAG UUR REDENAAR THEMA PLAATS 13 vni 7 13' 59" Joris V. Severen Het verschil tusschen Dinaso en Dien as, o! 13 vni 7 15' 02" id. De Dietsche nationalistische dierentuin, in 't kort: Die - na - zoo. Toegangsgeld In de weide 10, 5 en van Melanie 3 fr. de lotsuure. Erwetegem. 13 vin 7 19' 45" id. Ik en mijn Dinasos. Vlaamsch huis te Bommelskonte. 13 VIII 13 VIII 7 65' 72" 7 66' id. id. Zijn wij geen pijp tabak waard? Voorwaarts! Appelttrre. Op de baan Lourdes Sottegem fr. het kg. gratis 1 demi N. B. Wies Moens, door een moeilijk rijmwoord op «bliksem» weerhouden, kan deze week niet optreden en dus nog minder van zijnen donder geven. VON SCHLEICHER SPREEKT Interview met den neo-fascistischen kommandant der Reichswehr Generaal von Schleicher is een man van middelmatige gestalte, opvallend bleek, staalblauwe oogen, en iets raadselachtigs in de gelaatsuitdrukking. Ik ken, aldus de generaal, de redenen van uw komst... Glimlachend vervolgt hij dan : «De bleekheid des doods betrekt de gedachte van den mensch, wanneer de wilskracht ontbreekt. > Von Schleicher is het type van den man met den ijzeren wil. Heil von Schleicher, vrij DE FRISSCHE VROOLIJKE OORLOG Laat de klaroenen schallen al sneven w' in den slag; wij weten als we vallen : eens volgen duizendtallen ons frissche Dietsche vlag. Daglielo. N. B. Trompetters en martelaren zijn steeds welkom. Schrijven aan het bureel van ons blad. WIES MOENS IN EEN LASTIG PARKET Onze Dinaso-luitenant, dichter Wies Moens, bevindt zich in een dellkate positie. (Zie vervolg onderaan blz. 5)

5 Het eerste Amazonen-bataljon De Londensche Daily Herald verneemt uit Buenos Aires, da* de vrouwen in de stad San José het eerste Paraguay'sche amazonen-bataljon hebben gevormd, dat wil uittrekken naar de Boliviaansche grens. De dames zijn gewapend met lange kapmessen. De :ekruteering voor het amazonen-bataljon wordt georganiseerd door dein Meisjesbond, bestaande uit kleinkinderen van officieren van het oude Paraguaysche leger. Zij hebben gezworen geen poeder, geen schmink, lippenstift of andere cosmetische middelen te gebruiken, zoolang de Graii Chaco niet weer in handen van Paraguay is. ««Te San José zijn in dén af geloopen nacht drie tretoen met fricandons, friilllliiiiiiimimlillimimiiiliiiimmmiiiii Iedereen weet, dat hij nog zoo goed verzen kan maken en dat hij tevens zoo vast overtuigd staat in den nationaal-solidaristischen kamp, dat hij er zich met een gerust en volledig hart kan aan toewijden. In ons eigenlijk blad «De Vlag» (van deze week) zegt onze nieuwe profeet von Schleicher echter : «Het gevoelen niets meer te kunnen verzen, baart de groote zielerust.» Ofwel kent onze Wies dus geen zielerust meer en weet niet meer waarheen, ofwel is het uit en amen met zijn verzen. Een van de twee! o, wee! ER ROERT ENTWAT! ONZE DINASOTROEPEN PARAAT! Zondag hield het Rood verweer, onder leiding van Marinus, te Meenen een troepenschouw. Spijtig dat we er niet eerder aan gedacht hebben, anders waren we eens met zes man near ginder gefietst om gansch het boeltje plat te slaan. Maar het is ons een zoete troost te weten, dat onze verdinasogroepen deze week weer met twee leden aangroeiden. De vier nieuwe ontslagen medegerekend, boeken we toch een merkelijken vooruitgang op verleden jaar, toen we nog moesten gesticht worden. * VOOR WANNEER? Onze mannen worden ongeduldig. Het is slechts met de grootste moeite dat we een Vlaamsch-solidaristische revolutie kunnen verdagen. Deze toestand wordt onhoudbaar. Ward Hermans werd beleefd door ons bestuur uitgenoodigd een nieuwe dwaze streek uit te halen een plagiaat of een spionnage-affaire ten einde de opgewonden gemoederen in onze ran- ~«n eenigêzins af te koelen. cadellen en broodjes, met gehakt vleesch toegekomen, als luguber bewijs van wat de kapmessen-amazones met de Boliviaansche regimenten hebben uitgericht. * De fabrikanten van poeder, schmink en cosmetiek hebben bij de regeering van Paraguay aangedrongen den strijd te stakeh. Anders dreigt hun nijverheid bijzonder scherp getroffen te worden. De Paraguay-sche ministers hebben de fabrikanten echter gerustgesteld met de verzekering, dat bij speciaal besluit al de soldaten zich zullen moeten poederen en verwen ten einde de nadeelige gevolgen van het boycot der amazones te verzachten. * ' Een Boliviaansche afdeeling heeft zich dichtbij de grens met opzet laten ontwapenen door de amazones. Deze laatsten gingen behendig te werk. Eerst belegerden ze de mannen, iedere amazone liet zich daarna zoogezegd omsingelen, waarop ze, na een tijdje het onderspit te hebben gedolven, de bovenhand namen. Overwonnenen en overwinnelingen moesten door de ambulancies weggehaald worden, aangezien de groote uitputting der strijders. De kapmessen der amazones waren tijdens het gevecht intact gebleven, uangs beide zijden werd er evenveel geschoten. Er zijn geen dooden, integendeel. Leve de Demokratie! Men kan zich toch niet gedurig bezighouden met de krisis, de ontwapeningskonferentie of de kontingenteering. Men moet ook wel eens ernstig zijn en een oogje slaan op de verheven onderwerpen die de wereld in spanning houden. Zoo heeft De Standaard ons onlangs het opzienbarend bericht gebracht dat de paus, voortaan niet meer door het kardinalenkollege, maar door het wereldepiscopaat zou verkozen worden Waarop ons demokratisch hart direkt aan 't popelen is gegaan. Nog een goede beweging en we komen aan 't algemeen stemrecht! In onze geestdriftige verbeelding zien we reeds den strijd zich af teekenen tusschen de kandidaten, gesteund door hun respektievelijke wijkclubs en supporters. Als 't ooit zoover komt, mag men op ons rekenen! Wij zullen in de bres staan om den gewenschten kandidaat, Anasitasius XIX of Telesfoor XXXII, om 't even, er door te halen. (Door de stembus wel te verstaan.) Kwestie van ons eens op te bellen ed onzen tarief te vragen. De bankkontrool is overbodig Bedriegen is 't wachtwoord! Om zica op de hoogte te houden van de fijnste bijzonderheden der ingewikkelde politiek moet men «'t Volk van Ronse» lezen. Inderdaad, daar vindt men thans onder de hoofding «Rond de politiek» dat de socialisten ongelijk hebben de kontrool op de banken te eischen. En wel om de volgende reden: «Wü hebben geen bankkontrool noodig om die kwaal te bestrijden zij zou er ten andere niets aan verbeteren. Gij zult zien, dat de lessen van t verleden voor sommigen niet zullen gebaat hebben. Van zoodra er weerom een straalke hoop op koersstijging opdaagt, zullen zij weer aan 't ankers en zonnen spelen gaan. De spelzucht is een eeuwenoud gebrek van ons volk; de oude Belgen stonden er voor bekend toen Cesar hier aankwam. Ons volk wil bedrogen worden, terwijl het hoopt een ander te zullen bedriegen. Als de spelers op geen beurs meer kunnen zetten, zullen zü iets anders zoeken: hanen, kaarten, duiven, paarden, teerlingen en nog een doesün voorwerpen van weddingschappen daarby. Wat zalf is er dan aan te strüken» Helaas, we vragen het ons ook af! Het is dus nutteloos de bankkontrool in te voeren omdat men nog op de duiven zou kunnen spelen. Dat is klaar. Dat is raak. En vermits 't volk, dat z. g. uit bedriegers bestaat, toch wil bedrogen worden, zullen we ons maar neerleggen bij 't besluit: Er is mets aan te doen... Ten ware onder de benaming «'t volk» het Volk van Ronse zichzelf beduidde, hetgeen onmogelijk is, gezien Vindevogel boven elke verdenking staat, a' behoort hü tot het volk, dus tot de bedriegers. iiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii! B R I E V E N B U S Van onzen redaktiesekretaris, die met verlof is en thans de Noordsche fjorden afreist, ontvingen we volgende aanmoediging : «Deurle, 10 Augustus. De Noordsche Fjorden zün hier allerbekoorlükst. Vooral te Nevele zün de verdoken inhammen uitstekend geschikt om aan 't water te spelen. Alles wel aan boord. De slekke draait nog opperbest en de winden zün niet te talrük. Mün gezondheid laat niets te wenschen over en wat «Koekoek» betreft, daar vaar ik nu eens fün mün botten aan. ik hoop van u hetzelfde, Uw sekretaris.» Daar we het juiste adres van onzen briefwisselaar niet bezitten, zün we genoodzaakt langs dezen weg onze deelneming te betuigen in de smart, waaraan de hongerige haaien, die zijn schip volgen, onderhevig zijn.

6 _ KOEKOEK BERIJMDE SCHELMERIJEN (XXXI) Mijn kleinste jongen is een gast, Die alles steeds Wil weten. Het baart mij kommer soms en last, Verzwaart mijn huuwlijksketen. Maar ach, wat kan ik er aan doen? Ik moet het wel verdragen, Dat hij mij telkens op den noen, Verstrikt in al zijn vragen. Zoo was Ik vóór een dag of wat Mijn soep aan 't degusteeren Of 't klonk: «Zeg vader,weet ge dat? Wat is kontingenteeren? Ik lees dat woordje eiken dag In twee of drie gazetten. En 'k weet niet wat 't beduiden mag. Gelieft uiteen te zetten». Ik zei hem: «Och, ge zijt te jong Om goed dat woord te snappen». Maar hoe ik kronkelde of wrong, Hij liet me niet ontsnappen. Ik zei hem dan: «Wel jongen lief, Wil 't in uw hersens prenten: Van alles heel precies 't gerief, Dat noemt men kontingenten. Zoo in het leger. Jaarlijks kent Men 't aantal nieuwe schachten. Dat heet het legerkontingent; De staatskas zit te wachten Vol ongeduld op iedren cent Der vastgestelde lasten. Zij komt dus om haar kontingent In onze zakken tasten. Als iemand, 't drinken niet gewend, Er wat te veel gaat pakken Dan raakt hij boven 't kontingent En kent hij... ongemakken». Zoo sprak ik nog een langen stond Om ook hem t' explikeeren Wat men dus bovendien verstond Door 't woord: kontingenteeren. De kerel zei: «Ik-heb 't verstaan». En straalde van genoegen. Ik viel mijn kouden biefsteak aan, En zweette van het zwoegen Maar zie, een dag of twee nadien, Kwam 't staartje aan dit beestje; *k Beleefde een minuut of tien Iets anders dan een feestje. Een buurvrouw kwam mij schelden voor Een onbeschoften vader. Ze zei: «Dat kon er niet meer door». En ik: «Verklaar u nader». Toen bleek het dat mijn jongste spruit Een vriend van haren jongen, Gaan spelen was bij dezen guit. Toen had zij aangedrongen, Opdat hij eten zou met hen. Hij bleef er dus soupeeren. «O, zei ze, razend dat ik ben, Ik kan het niet verteren, Het antwoord dat de knaap mij gaf, Terwijl hij nog beweerde, Dat hij, dat is toch al te straf, Van u, die woorden leerde». «Wat vroegt ge en wat zei hij toen,» Zoo sprak ik vol verbazen. En weer begon zij... in fatsoen Te tieren en te razen: «Ik zei hem: Toe, mijn brave vent Kom, neem nu nog dit boutje. Toen sprak hij: «'k Heb mijn konwn-gent En dank u dus, Mevrouwtje!» Nm Ilnivers in dc Gazel van Antwerpen Goddank! riepen wij verheugd uit', toen wij vluchtig het hoofdartikel van de «Gazet van Antwerpen» overzagen, dat handelde over «Miss Univers» (1). Goddank! riepen wij weldra gerustgesteld udt. Want wij hadden gevreesd daar te zullen lezen: «Dat zwijn van een wijf, dat drekkig Turksche vuilblik verdient niet eens dat wij een rotten haring naar haar stinkenden smoel gooien...». En dingen in dezen zto, naar den trant van de Gazet van Antweipen, hadden wij gevreesd. En wij dachten reeds aan de diplomatieke verwikkelingen die deze uitvallen ons klein landeken op den rug eoudeh gehaald hebben. Gelukkig is de «Gazet van Antwerpen», waarschijnlijk tengevolge der groote hitte, veel slaperiger geweest. De termen, waarin het blad over Miss Uniivérs spreekt, zijn zelfs bedaard, vol waardige kalmte. Wij verbergen niet, dat wij er eenigszins door ontgoocheld zijn geweest, want sedert het artikel over «Koekoek» zijn wij trouwe lezers geworden van al de vuiligheid die in dat blad verschijnt, al toon en wij het natuurlijk niet aan onze kinders.. V * * Het artikel vangt zelfs aan met een verheven zedeles: «Het is een vaststaande waarheid, dat er eens over alles stipt en streng rekening zal dienen gegeven. Over het minste woord. Over de simpelste daad...». Zoo 'is het, inderdaad. Gij hebt gezegd: «'t Is al zeven uur!». Rekening zult ge daarover geven. Gij hebt eens in uw neus gepeuterd. Rekening zult ge geven! Dan volgt een schoon opstel over de ellende van den huldigen tijd. Alleen een dichter kan zoo schrijven, dat «... de rooklooze schouwen als reuzige armen van vertwijfeling op steken ten hemel, in gebed om werk, in gesmeek om brood...». Ja! De schouwen althans hebben de encycliek begrepen! En zij bidden om den kwaden tijd te verdrijven. Maar wat die schouwen met dat brood moeten doen is ons niet recht duidelijk. Ze gaan er zich aan verslikken. En het blad vervolgt, dat er van al de vroegere weelde niets is overgebleven dan de schoonheidsprijskampen. Daarmee zijn wij het eens. Voor de helft. Van de weelde zijn twee dingen overgebleven die wij ons niet meer kunnen permitteeren: De schoonheidsprijskampen, en de c hristendemokraten. (1) Nt van 4 Augustus 1933.

7 KOEKOEK 7 DE VROUWENVINGERS Een builenhans je ZIJN DOODELIJK!!! Een Londensch bakberiofcog heeft vastgesteld, dat d* mooie vrouwen zekere uitstralingen hebben aan de vingertoppen, die doodend werken. Uit haar vingers komen radiaties die p. a. de bloemen verslensen en de rozen het leven ontnemen. En dan zijn er nog Idioten, die net liedje zingen: «Ich küsse ihre hand, madame» en het intiemste kontakt zoeken van die doodende vingers met de meest teedere organen... En dan zijn diegenen, die de zieken moeten.bijstaan, 999 0/00 vrouwen, ja, beeldschoone infirmières, dis den stervende met haar uitstralingen nog vlugger naar 't piereland helpen! En dan noemt men het schande, als een man ds beide handen van 4JO vrouw afkapt! Niet zoodra was het nieuws van den Londenschen geleerde op onze redaktie toegekomen, of we zouden Dr. Pangloss op interview naar «Miss Univers» af. Uw pooten? vroeg onze dokteur beleefd. Met permissie, antwoordde miss Unlvers en ze stak ze in zijn broekzak. Dr Pangloss zakte als een voddeken op een kanapee en zag de Amerikaansche vlag met al haar sterrekens voor zijn oogen draaien. Neen, neen, ik bedoel dat niet! stamelde hü onmiddellijk een half uur later, ik wil maar weten of uw bloemen nog versch zijn. Mee wie komde lachen, manneken, zei het schoonste meiske van de wereld, als ge daar nu nog zoudt aan twijfelen. Maar Dr. Pangloss zette wetenschappelijk uiteen, wat de opdracht ras van de missie der zending van cis boodschap van zün bezoek. Hü onderhield miss Universe over de doodende onzichtbare stralen die uit haar vingertoppen kwamen en besloot met de vraag of de bloemtuilen in haar huis goed bewaarden. Na een week zün ze nog zoo versch als den eersten dag, dat ik ze in de vazen zet, was het geruststellend antwoord. Toen blies Dr. Pangloss met; gerust gemoed den aftocht. Ziedewel, dacht hü bü zichzelf, ziedewel dat die Londensche geleerde zich getrompeerd heeft! En uit nieuwsgierigheid vroeg hü nog eens aan het dienstmajsje, dat hem tot aan de deur had uitgeleid; Zeg eens, kindje, en welke bloemen ziet Miss Univers het liefst? Kunst- en 6troobloemen, meneer, andere komen hier nooit in huis... Weet ge waarbü het komt, dat die pianotoetsen zoo'n blauwige lükkleur hebben? Van de kou? Neen, de doodende vingertoppen der piano juffer... Welnu Arthur, wat beteekent dit groengeslagen oog? De uitstralingen van de handen myner vrouw... Nu ik weet, dat vrouwenvingers doodende radiaties geven, heb ik het gevonden om me van mijn schoonmoeder af te helpen? Hoezoo Ik laat ze zoogezegd als reaktie op haar zwaarlüvigheid door mijn wüfje alle dagen masseeren... Een misverstand: Draagt uw vrouw ook rubber handschoenen tegen de uitstralingen... Neen,... die draag ik... Hebt ge al gehoord van dien Duitschen officier, die een geheianzinnigen doodenden straal uitgevonden heeft? Bah, daar lach ik mee! Ge moest eens den pink van mün lief ken kennen! NA DE Gisteren is een heerlük ongeluk gebeurd aan het Zuidstation te Brussel. Daar is op dit oogenblik de foor. Een foorkraamster had zich tüdens het sluitingsuur van haar kraam verwüderd, maar nauwelüks was zü eenige stappen verwüderd, of een wielrüder wierp haar omver. De ongelukkige vrouw 'werd tegen een auto geslingerd die haar op zün beurt twee meter ver slingerde. Als van Gcd gezonden kwam daar juist een tram aangerold. Men zag het hoofd van de vrouw onder de tram verdwenen, men zag dan ook de tram verdwünen, en het hoofd van de vrouw lag daar als een vormelooze brei. Heil, heil! riep de verongelukte uit, terwül zü van onbedaarlüke vreugde begon te dansen. Een snel onderzoek wees uit, dat de gelukkige overredene een vrouw met twee hoofden uit een foorekraam was. Nu zü een normaal mensch geworden is hoopt zü spoedig een rük huwelük te kunnen aangaan. Wü vroegen haar wat zü als bruidschat zal medebrengen. Wel, zei ze, mün twee hoofden. Maar dat \s u daareven afgereden? Waarom zou mü dat beletten als de vrouw met de twee hoofden dienst te doen, sprak ze met de duidelükste teekenen van een ongeveinsde verbazing. BEGRAFENIS DE VRIEND. Wel, mün arme kerel, hoe gaat het? DE WEDUWNAAR. Beter... beter... die wandeling heeft gedaan... me goed

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Dante's Hel. Dante Alighieri

Dante's Hel. Dante Alighieri Dante Alighieri Table of Contents Dante's Hel...1 Dante Alighieri...2 INLEIDING...4 II...5 III...6 IV...7 V...8 EERSTE ZANG...11 TWEEDE ZANG...13 DERDE ZANG...16 VIERDE ZANG...18 VIJFDE ZANG...21 ZESDE

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm Alles komt terecht Maurice Roelants bron. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Maurice Roelants 4 Aber fragt

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

)" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE

) ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE )" ' 20.000 MIJLEN ONDER ZEE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE (OOSTELIJK HALFROND) EERSTE EN TWEEDS DEEL JULES VERNE 20.000 MIJLEN ONDER ZEE OOSTELIJK HALFROND OPNIEUW VERTAALD DOOR J. FEITSMA GEILLUSTREERD DOOR

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Vertaald door Liesbeth van Nes

Vertaald door Liesbeth van Nes Daar is hij weer Vertaald door Liesbeth van Nes De Bezige Bij Antwerpen Alle handelingen, personages en dialogen in dit boek zijn zuiver fictie. Overeenkomsten met levende personen en/of hun reacties,

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

Uit het leven van Koning Gorilla

Uit het leven van Koning Gorilla Uit het leven van Koning Gorilla S.E.W. Roorda van Eysinga bron S.E.W. Roorda van Eysinga, Het leven van Koning Gorilla. (z.p. ['Bombay']), 1987. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roor007uith01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd "DE HEER HEEFT GEGEVEN, DE HEER HEEFT GENOMEN, DE NAAM DES HEREN ZIJ GEZEGEND" uit Søren Kierkegaard: "VIER STICHTELIJKE TOESPRAKEN" 1843 (No 1). (Verwijzingen hier: S.K. Samlede Værker Bind 4, 1962).

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie