VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013"

Transcriptie

1 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma Onderwerp Concept Jaarstukken GR Drechtsteden 2012 Voorstel 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting De concept-jaarstukken 2012 worden ter vaststelling aangeboden. Toelichting op het voorstel De GRD sluit af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. Na verwerking van de reserveringsregeling en terugbetaling aan het rijk bedraagt het positieve saldo van de GRD 10,7 miljoen. Hieronder is een samenvatting per dochter weergegeven en vervolgens een uitsplitsing van het financiële resultaat de grote afwijkingen per dochter weergegeven. Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol.

2 pagina 2 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD.

3 pagina 3 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De GRD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. In het jaarverslag is per GRDdochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat.

4 pagina 4 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Afrekenen met Toevoegen Vrijvallen gemeenten BDS B&S SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal Toelichting op de voorgestelde besluiten: 1. BDS en B&S Voorgesteld wordt om het resultaat van de programma s Bureau Drechtsteden toe te voegen aan de exploitatiereserve BDS en het positieve resultaat van Bestuur en Staf te onttrekken aan de exploitatiereserve BDS. 2. Reserveringsregeling Participatie Conform de reserveringsregeling wordt 4 miljoen doorgeschoven naar Het overschot van wordt terugbetaald aan het Rijk. 3. Inburgering Als gevolg van de definitieve afrekening met het ministerie is er geen noodzaak meer tot het aanhouden van de reserve Inburgering. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant bedrag van 1,4 miljoen oude middelen cohort voormalig Wet Inburgering uit te keren aan de gemeenten. 4. Inkomensondersteuning Voorgesteld wordt om, conform het uitvoeringsbeleid financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden, het exploitatieresultaat Inkomensondersteuning ,5 miljoen toe te voegen aan de reserve inkomensondersteuning en het restant af te rekenen met de gemeenten. 5. Minimabeleid Conform het uitvoeringsbesluit financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden wordt van het exploitatieresultaat Minimabeleid toegevoegd aan de reserve Minimabeleid en het meerdere zijnde af te rekenen met de gemeenten. 6. WMO huishoudelijke hulp Voorgesteld wordt om de in 2012 gerealiseerde lasten WMO Huishoudelijke hulp over voorgaande jaren ad ten laste van de reserve WMO te brengen. Het saldo van de reserve WMO bedraagt na de voorgestelde onttrekking Voorgesteld wordt om deze vrij te laten vallen, aangezien door de gewijzigde financieringsystematiek het aanhouden van de reserve niet meer nodig is. 7. Apparaat SDD Het resultaat op de apparaatslasten wordt afgerekend met de gemeenten.

5 pagina 5 van agendapunt Concept jaarstukken GRD Ingenieursbureau Voorgesteld wordt om een deel van het positieve resultaat (de taakstelling) uit te keren aan de gemeente Zwijndrecht en Dordrecht en het meerdere toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD. 9. Operationele resultaat SCD Voorgesteld wordt om het operationele resultaat ( ) toe te voegen aan de exploitatie van het SCD. 10. Servicecentrum frictie Frictiekosten bestaan uit de feitelijk kosten over 2012 en het vormen/ verhogen van de voorziening voor de jaren 2013 tot en met Bij de Sociale dienst zijn de frictiekosten ten laste gebracht van de apparaatskosten. Deze kosten konden binnen het beschikbare budget worden opgevangen. De frictiekosten bij het Servicecentrum worden gedekt via de verdeelsleutel van het aantal fte van de gemeenten. Dat is de sleutel voor het SCD-basispakket waarin de loonkosten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om de frictiekosten van het servicecentrum te dekken door een extra bijdrage van de gemeenten. 11. Resultaat GBD, OCD en Algemene dekkingsmiddelen Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het GBD en OCD en op de algemene dekkingsmiddelen uit te keren aan de gemeenten. 12. ICT inhaalafschrijvingen Conform ICT Transitieplan wordt voorgesteld (een deel van) voor de ICT inhaalafschrijving te dekken via het rekeningresultaat Manden Maken Manden Maken heeft een maximaal tekort van 3,0 miljoen. Voorgesteld wordt dit maximale tekort te dekken via een gemeentelijke bijdrage op basis van de inwoneraantallen en dit toe te voegen aan de reserve Manden Maken. Het nog af te rekenen bedrag met de gemeenten van 1,1 miljoen wordt op basis van de bestaande afspraken met de gemeenten afgerekend. In de volgende tabel is per gemeenten de afrekening inzichtelijk gemaakt. De afrekening van het rekeningresultaat per gemeente is weergegeven in onderstaande tabel: (Bedragen x 1.000) Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Sociale dienst Inburgering trajecten Inkomensondersteuning klanten Minimabeleid klanten WMO huishoudelijke hulp inwoners Apparaatskosten klanten Servicecentrum frictie fte Ingenieursbureau Omzet Gemeentebelastingen aanslagregels Onderzoekcentrum Inwoners Algemene dekkingsmiddelen inwoners

6 pagina 6 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Totaal rekeningresultaat ICT inhaalafschrijvingen werkplekken Manden maken inwoners Totaal Toekomstige vrijval Indien de kosten in de toekomst blijken mee te vallen zal de vrijval aan de gemeenten worden teruggegeven met dezelfde verdeelsleutel waarmee de bedragen nu worden opgehaald. Dit geldt in elk geval voor de frictiekosten en Manden Maken. Consequenties Financiële consequenties Aan de hand van het besluit over de resultaatbestemming 2012 zal afrekening met gemeenten plaats vinden. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad van 2 juli ter vaststelling Gemeenten ontvangen de conceptjaarstukken zes weken voor vaststelling in de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De provincie Zuid-Holland ontvangt de jaarstukken na vaststelling door de Drechtraad. Onderliggende stukken - Concept jaarstukken 2012 versie d.d. 17 mei 2013; - Accountantsverslag en reactie van het DSB daarop (deze volgt z.s.m.) - Advies CWD Jaarverslag en ID-subsidie; - Reactie pfh. Sociaal op advies CWD Jaarverslag en ID-banen; - Concept-besluit Drechtraad.

7 Concept Jaarstukken 2012 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 5.0, 17 mei 2013

8 2

9 Voorwoord Ook beter, sneller en goedkoper heeft een prijs Beter, sneller en goedkoper werken voor de inwoners, bedrijven en de instellingen in de Drechtsteden, dat is het motto van de gemeenschappelijke regeling. Alleen door intensief en goed samen te werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk als met onze partners in de samenleving kan dat motto waargemaakt worden. De samenwerking in de Drechtsteden is in bestuurlijk Nederland spreekwoordelijk. In het afgelopen jaar was er gemiddeld wel elke week een ontvangst van bestuurders of ambtenaren met belangstelling voor onze aanpak. Op verzoek van de Drechtraad is in kaart gebracht wat de samenwerking nu concreet oplevert aan besparingen en extra subsidies. Over een periode van vijf jaar is de begroting van de gemeenschappelijke regeling met ruim 10% afgenomen, het personeelsbestand gekrompen en er is sinds 2005 ruim 225 miljoen euro aan subsidies toegekend door provincie, rijk en Europa. De conclusie is dat samenwerking loont, maar niemand zal beweren dat samenwerken gemakkelijk is. De forse bezuinigingen in deze tijden van financiële en economische recessie, de grote decentralisatieopgaven van rijk naar gemeente vergen een nog intensievere samenwerking en vooral ook tot solidariteit van bestuurders en medewerkers. Daarom is er alle aandacht voor de toekomst van het regionale bestuurlijke en het organisatorische netwerk. Flexibiliteit en efficiënte daadkracht zijn van essentieel belang. Voor het Drechtstedenbestuur betekent dat blijvend investeren in de kwaliteit van medewerkers en I&A-voorzieningen, die onontbeerlijk zijn voor de bedrijfsvoering en voor de kwaliteit van dienstverlening. Voor het tweede jaar op rij, kan worden geconstateerd dat het concern Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de financiën op orde heeft. De zes dochters hebben niet alleen de boekhouding op orde, maar hebben op hoofdlijnen alle doelstellingen voor 2012 bereikt. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van tekorten en overschotten. In deze jaarrekening vindt u een uitvoerige toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarrekening van de GRD in zijn totaliteit laat een positief resultaat zien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit voornamelijk te danken is aan een overschot op de rekening van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Servicecentrum Drechtsteden is de spil in de interne dienstverlening en ondersteunt de primaire processen van de gemeenten. De organisatie is in nauw overleg met medewerkers en klanten heringericht om nog efficiënter te kunnen voldoen aan steeds veranderende vraag. Ook Bureau Drechtsteden en de Sociale Dienst hebben zich herbezonnen op efficiency en effectiviteit en op de inrichting organisatie. Dat levert op korte termijn kwaliteitswinst op en op de wat langere termijn ook besparingen. Maar zeker bij organisatieveranderingen geldt dat kosten voor de baat gaan. In de Jaarrekening 2012 is goed terug te vinden waar de zes organisaties in dat jaar op hebben ingezet, hoe en met welke concrete resultaten en tegen welke kosten. Als regionaal portefeuillehouder Financiën ben ik en is het Drechtstedenbestuur - trots op de resultaten. De jaarrekening geeft inzicht in resultaten. Met dat inzicht en een heldere focus op de toekomst kan worden getoetst of wij op de goede weg zijn. Ik kan en wil niet verhullen dat wij in 2013 nog pittige discussies over financiën moeten voeren. Het Drechtstedenbestuur heeft alle begrip voor de druk die er al op gemeentefinanciën staat, maar zal desondanks aandringen op robuuste besluitvorming. Enerzijds omdat bijvoorbeeld projecten uit het verleden nu eindelijk in financiële zin ordentelijk moeten worden afgerond om een goede basis te leggen onder de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, anderzijds omdat wij blijvend moeten investeren in de toekomst van onze samenwerking. R.T.A. Korteland 3

10 Jaarstukken 2012 GR Drechtsteden 1. Samenvatting 5 2. Programma s Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Manden Maken Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Rechtmatigheid Jaarrekening Resultaatbestemming Programmarekening Balans Toelichtingen Controleverklaring Vaststelling 97 Bijlagen 98 Bijlage 1 Stand van zaken fonds Manden Maken. 98 Bijlage 2 Overzicht investeringen Bijlage 3 SISA-bijlagen Bijlage 4 Interne verrekeningen Bijlage 5 Lijst met genomen besluiten Bijlage 6 Moties en amendementen 116 4

11 1. Samenvatting Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol. Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen 5

12 uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD. Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De jaarrekening van de GD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15 miljoen. In het jaarverslag is per GRD-dochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. 6

13 Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat. (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Toevoegen Vrijvallen BDS 1 1 B&S -9-9 Afrekenen met gemeenten SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal

14 2 Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden De jaarrekening over 2012 van het nieuwe bureau Drechtsteden ligt voor u. Op 1 april 2012 is namelijk formeel gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden (BDS). Aanleiding voor de reorganisatie was het feit dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aanzien van bestuurs- en raadsondersteuning. Door Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bijvoorbeeld Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. De voorliggende jaarstukken bevat de weerslag van een jaar werken aan het verwezenlijke van het rmjp en aan sturing en ondersteuning op en ten behoeve van het concern. Bureau Drechtsteden is de ambtelijke spil in de regionale samenwerking. Vanuit het Handelingskader Sturingsmethodiek dat in 2011 door het DSB is vastgesteld, waarbij versterking van eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid de kern is, is begin 2012 de herpositionering van het bureau afgerond, waardoor de nadruk veel meer op regie is komen te liggen. De rol van regisseur speelt op drie terreinen: netwerkinhoud, netwerkbestuur en interne concernsturing. Op het terrein netwerkinhoud zijn de belangrijkste dossiers (regionale prioriteiten) in deze bestuursperiode economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van de invulling economische agenda zuidvleugel en de topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via 7 investeringslijnen plaatsvindt: Herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), maritieme campus, continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol. Op het terrein netwerkbestuur zijn de belangrijkste dossiers: aangaan externe allianties, monitoren Drechtstedendinsdagen, strategische communicatie en bestuurlijke vernieuwing. Op het terrein Concernsturing: inrichten en gebruiken van een passend instrumentarium voor de bedrijfsvoering; het benoemen en vastleggen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het regionale netwerk en op basis daarvan het instrumentarium voor sturing, verantwoording en toezicht inrichten en de uitvoering van de vastgestelde Financiële Strategie. Bovenregionaal vertalen de prioriteiten zich onder andere in het: gestaag verder werken aan de uitwerking van de gebiedsagenda Zuidvleugel ; eensgezind aan de slag gaan rond de uitvoering van de economische agenda Zuidvleugel met een volwaardige rol voor de Drechtsteden; willen vervullen van een leidende schakelrol in het smeden van functionele allianties in de Zuid-Westelijke Delta op de as Rotterdam - Antwerpen. stevige samenwerking met de provincie Zuid-Holland door middel van een in april vastgestelde samenwerkingsagenda. 8

15 Wat hebben wij bereikt? Rond de zomer van 2012 is door de Drechtraad gedebatteerd over het te actualiseren rmjp aan de hand van de zogeheten Tussenbalans. Daarbij is vastgesteld dat in deze tijden van crisis de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de Drechtsteden gebaat zijn bij een consistent en robuust overheidsbeleid. De focus die in deze debatten is aangebracht, behoud en versterking van de economische ontwikkelingskracht en waarborgen en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit zijn het kader voor deze actualisatie. Het huidige rmjp bevatte een koers en deze koers blijft het uitgangspunt. Dit betekent dat we blijven werken vanuit het streefbeeld Samen Stad aan het Water. De pieken Water, Landschap en Binnenstad, bepalen onverminderd de focus in het bestaande beleid en zijn de basis van waaruit we de kwaliteitssprong willen maken. Het fundament vraagt blijvende aandacht, want dat moet op orde zijn om in de pieken te excelleren. De prioriteiten blijven ook de komende periode liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Om binnen die prioriteiten het juiste te doen, stemmen we de activiteiten van de komende jaren af op de veranderende samenleving. Nog meer dan we al hebben gedaan realiseren we ons dat onze activiteiten gericht moeten zijn op het aantrekken van mensen, bedrijven en investeringen door een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden. Onze koers die het fundament op orde brengt en de pieken versterkt is daarvoor het geschikte kader waar we het over eens zijn. Drie elementen zijn bepalend voor de invulling van de activiteiten die we de komende jaren regionaal moeten oppakken om de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden te vergroten. Ten eerste is dat de realisatie dat onze regionaal beschikbare middelen alleen als we ze gericht inzetten het verschil kunnen maken. Dat doen ze door investeringen van anderen los te maken en deze te richten. Ten tweede realiseren we ons dat onze afzonderlijke activiteiten meer dan ooit afgestemd en gefocust moeten worden om elkaar te versterken in plaats van afbreuk aan elkaar te doen. En ten derde, we hebben een veel beter bewustzijn gekregen op wat het juiste schaalniveau is voor het oppakken van onderwerpen. We organiseren ambities daar waar ze het meest efficiënt en effectief zijn. In de bespreking van de tussenbalans door de Drechtraad is focus aangebracht in de thema s die de komende jaren van belang zijn om de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden te vergroten. Focus betekent in het geval van het rmjp dat we de juiste dingen willen doen (en dat betekent kiezen want sommige activiteiten doen we niet meer), en het betekent ook dat we alle activiteiten gaan focussen op het leveren van de gewenste bijdrage aan onze doelen. In dat kader zijn de door de Drechtraad gestelde prioriteiten samengebracht onder vier samenhangende focuspunten, namelijk: - maritieme en logistieke topregio, met als doel het versterken van economische activiteiten door investeringen van het bedrijfsleven te faciliteren en te versterken. - aantrekkelijk woonklimaat, gericht op versterking van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de leefomgeving. - sociaal sterk, werken we aan versterken van de werkgelegenheid door met focus op vergroten van de veiligheid en zelfredzaamheid en het voorkomen dan wel opvangen van achterstandsgroepen. - bestuurlijk, ter versterking van de realisatiekracht van de Drechtsteden in de inhoudelijke strategische agenda is de inzet gericht op de doorontwikkeling van de Drechtstedensamenwerking. 9

16 Hoe hebben we gemeten? Kritische succesfactor Economische structuur Prestatie-indicator Totale bedrijvigheid (aantal vestigingen met minimaal 1 werkzame persoon die 12 uur per week werkt) Bedrijvigheid in maritieme cluster Aantal startende ondernemers 0-waarde ( ) 820 ( ) (2009) Realisatie ( ) Realisatie ( ) ( ) (2010) ca (2012) Werkgelegenheid Totale werkgelegenheid (aantal werkzame personen 12 uur per week) ( ) Werkgelegenheid maritiem cluster Drechtsteden ( ) Kwaliteit van het Oordeel ondernemers 6,6 werkklimaat ondernemingsklimaat (2008) Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte t.o.v. aanbod 7,9% (2009) Bedrijfs- en kantoorruimte Ratio s* (t.o.v. landelijk) 22% (19%) - kantorenmarkt (2009) 71% (39%) Leegstand winkelruimte Bezoek aan toeristische iconen - bedrijfsruimtemarkt Leegstand winkelruimte - aantal verkoopruimten - aantal m2 vvo - Binnenstad Dordrecht (aantal toeristische bezoekers) (2009) (2009) (2008) 1,5 mln (2008) (2011) ( ) ( ) ( ) - - 6,8 (2010) 8,2% (2010) 12% (16%) (2011) 12% (28%) (2011) (2010) (2011) (2010) 2,0 mln (2010) meting in ,4% (2011) 13% (13%) (2012) 23% (33%) (2012) (2012) (2011) 2,4 mln (2011) - Werelderfgoed Kinderdijk (aantal bezoekers) (2008) (2011) (2012) - Hollandse Biesbosch (aantal bezoekers) (2009) (2011) (2012) Algemene Toelichting Voor een aantal kentallen geldt dat definities zijn aangepast. Om de kentallen vergelijkbaar te houden zijn de kentallen conform de nieuwe definities met terugwerkende kracht voor 2010 en 2011 aangepast. * Toelichting ratio kantoren en bedrijfsruimte De ratio geeft de verhouding weer tussen het aanbod en de opname van bedrijfsmatig vastgoed. Alle opnames van het jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aanbod aan het eind van het jaar. Een ratio van 55-60% wordt vaak als een gezonde ratio bestempeld. 10

17 Wat hebben wij daarvoor gedaan? Fysiek Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Ruimtelijke ordening Participatie actualisatie provinciale structuurvisie (PSV) Gebiedsvisie Deltapoort Regionale structuurvisie Drechtsteden Project Merwedezone Zuidvleugel Stedenbaanplus Verwerking van door de Drechtsteden gewenste wijzigingen in de provinciale structuurvisie. Verbetering van de leefbaarheid en versterking van de economie in het deel van de Zuidvleugel tussen Rotterdam en Dordrecht. Herziening van het regionale ruimtelijk beleid en verwerking van nieuwe ontwikkelingen en inzichten waaronder het nieuwe rmjp. Verbetering van leefkwaliteit in de zuidrand van de Alblasserwaard. Versterking van de vitaliteit van de Zuidvleugel door afstemming en richten van investeringen in ruimte, economie veiligheid en bereikbaarheid. Vergroting van het aanbod openbaar vervoer op de oude lijn tussen Dordrecht en Leiden, en goede aansluiting op Jaarlijks wordt de PSV geactualiseerd. Per brief van 30 mei heeft het Drechtstedenbestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid de actualisatie te beïnvloeden staat in het teken van een herziening, dat betekent dat de PSV geheel wordt herzien. Op 12 juni 2012 heeft de Drechtraad de Gebiedsvisie Deltapoort als richtinggevend kader voor regionale afwegingen vastgesteld. Hiermee kan aan de uitvoering van de verschillende opgenomen projecten worden gewerkt. Wegens verdergaande planvorming blijven de Drechtsteden in 2013 participeren en coördineren met het oog op de regionale afstemming. Op 27 juni 2012 is ingestemd met de startnotitie tot aanpassing van de regionale structuurvisie. De werkzaamheden zijn gestart. De visiefase van het Project Merwedezone is eind augustus 2012 afgerond. Het is nu aan de gemeenten om het voortouw in de concrete uitvoering van projecten te nemen. De Drechtsteden bereiden een plan van aanpak voor de afstemming van deze uitvoering voor. Verder hebben de Drechtsteden geen coördinerende rol meer. De Drechtsteden participeren actief in de Zuidvleugel, omdat dit een belangrijk samenwerkingsverband is waarin afspraken worden gemaakt over ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, bereikbaarheid en veiligheid. Het is een continu proces. De economische agenda geeft inzicht in de prioriteitsstelling ten aanzien van de bedrijfsterreinen en heeft als concreet resultaat de totstandkoming van In 2012 is gewerkt aan: beïnvloeding van het programma hoogfrequent spoor 11

18 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Deltri Groen, Water, Milieu Groenblauw netwerk Water op de kaart/deltadeelprogramma Externe veiligheid aanvoerlijnen als de MerwedeLingeLijn. Doel is spoorboekloos te kunnen rijden (minimaal 6 treinen per uur). Stedenbaanplus werkt daartoe concreet aan versterking van de stationsomgevingen en vergroting van het ruimtelijk programma met als doel meer potentiële reizigers rond die stations. Verstevigen van de relaties tussen de Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant en de betrokken provincies, gericht op afstemming van investeringen en gezamenlijk optrekken op de dossiers groen, ruimte, economie, bereikbaarheid en veiligheid richting rijk en Europa. De realisatie van het regionaal uitvoeringsprogramma gericht op groenprojecten in de Drechtstedelijke buitengebieden door middel van het organiseren en zekerstellen van provinciale middelen. Ontwikkelen van kennis op het gebied van waterveiligheid in de regio in het kader van de klimaatverandering en het deelnemen in het zogeheten Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. Verkleinen van de risico s in de Drechtsteden ten gevolge van de overschrijdingen van de normen voor externe veiligheid op met name het doorgaande spoor. behoud van de Intercity Kwaliteit van Station Dordrecht Veiligheid rond goederenvervoer op het spoor waaronder de Boog van Meteren In 2012 is gewerkt aan: havenvisies Rotterdam en Moerdijk uitvoeringsagenda bedrijventerreinen agenda bereikbaarheid (weg, spoor, water) bepalen gezamenlijke inzet richting rijk en Europa concreet maken ambities economie en leefbaarheid uitwisselen kennis arbeidsmarkt samenhang Deltri Vlaams Nederlandse Delta 12 juni 2012 heeft het Drechtstedenbestuur kennisgenomen van de groslijst met de hierin benoemde prioriteiten uit het regionale uitvoeringsprogramma. Het komt nu op uitvoering aan voor die projecten waar provinciale middelen op ingezet gaan worden. De Drechtstedengemeenten zijn aan zet. In 2012 heeft het Deltadeelprogramma vooral verkend wat eventuele problemen in Rijnmond-Drechtsteden en wat mogelijke oplossingen daarvoor zijn. In 2014 maakt het rijk hierin keuzen, 2013 staat in het teken van nader onderzoek en het trechteren van de opties om het probleem aan te pakken. Regionale coördinatie op onze betrokkenheid blijft ook in 2013 noodzakelijk. Verschillende activiteiten zijn in 2012 uitgevoerd. Er wordt regulier gelobbyd bij relevante partners om het probleem te blijven agenderen. Zo is in juni 2012 een motie in de kamer behandeld die de minister opdraagt middelen vrij te maken 12

19 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken om de problemen in de Drechtsteden te verlichten. Ook is actief gereageerd op de MER Boog van Meteren, omdat deze een deel van de oplossing voor de Drechtsteden is. De Drechtraad is per brief van 10 oktober 2012 hierover geïnformeerd. Om de veiligheid op orde te krijgen is blijvende agendering bij rijk en provincie samen met onze partners noodzakelijk. Routekaart Drechtsteden/ Energieprogramma Programma luchtkwaliteit De Drechtsteden hebben zichzelf klimaatdoelen gesteld. Doelstellingen t.o.v. 2009: -energiebesparing van 10% in 2015; - 3% extra duurzame energie opgewekt uit eigen bronnen. Verbetering van de luchtkwaliteit zodat de Drechtsteden voldoen aan de landelijke normen. Op 26 juni heeft het DSB via de zogeheten Routekaart inzicht gekregen in kansrijke activiteiten om de klimaatdoelen te bereiken. Op basis hiervan wordt gewerkt aan nieuwe concrete activiteiten. Tegelijk wordt al veel gedaan via het Energieprogramma: -Energiebesparing koopwoningen -collectieve inkoop zonnepanelen -zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen -energiebesparing gemeente- en regiokantoren - duurzame mobiliteit in het kader waarvan de Lean and Green award is toegekend. In de op 27 juni 2012 door het DSB vastgestelde rapportage wordt de stand van zaken weergegeven en zijn voorstellen gedaan tot actualisatie van de uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden De uitvoering van de verschillende projecten is in volle gang. Bijzondere aandacht is er geweest voor het project Restwarmte. 8 maart 2012 heeft het DSB ingestemd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (convenant) Warmtelevering Drechtsteden: lange termijn samenwerking. Daarmee krijgt het project concreet vorm. De gemeenten zijn aan zet om de uitvoering te organiseren. Ook belangrijk in de regio is het project Walstroom. Dat voorziet in electriciteitsvoorzieningen voor de binnenvaart wanneer ze in de Drechtsteden aan de wal liggen. In 2012 is de projectfase afgerond. De voorzieningen op de wal zijn gerealiseerd en worden nu geëxploiteerd. Tot nog toe is gewerkt op basis van ramingen. De ervaringen met de exploitatie van de afgelopen periode worden gebruikt om de exploitatie voor de 13

20 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken komende jaren robuust te maken. Milieumonitor Natuur en Milieu-educatie Bereikbaarheid Regionaal mobiliteitsplan Visie Openbaar Vervoer Hoogwaardig openbaar vervoer Afstemming/lobby gemotoriseerd verkeer/openbaar vervoer Monitoring van de resultaten van de inspanningen op verbetering van de milieukwaliteit met het oog op tijdige bijsturing. Betrokkenheid en bewustzijn op milieu bij met name inwoners in de Drechtsteden vergroten Inzicht in de beleidsdoelen van de Drechtsteden ten aanzien van mobiliteit om door middel van regionaal samenhangende maatregelen de bereikbaarheid van de Drechtsteden te verbeteren. Op basis hiervan kunnen concrete projecten ter vergroting van de bereikbaarheid van de Drechtsteden worden voorbereid en opgestart. De Drechtsteden willen samen sturen op de invulling van de tot 2018 verleende ov-concessie Drechtsteden-Alblasserwaard (beperkt mogelijk). Daarnaast willen de Drechtsteden gefundeerd meepraten over de invulling van de nieuwe concessie en verder waarvan de voorbereiding in 2014 al zal starten. Realisatie van infrastructuur ten behoeve van hoogwaardig openbaar vervoer in de Drechtsteden. Verbetering van de bereikbaarheid van de Drechtsteden via zowel de weg De milieumonitor wordt begin 2013 opgeleverd voor bespreking. De monitor wordt tweejaarlijks gemaakt. NME 2012 is conform de regionaal gemaakte afspraken op basis van een vooraf geaccordeerd jaarprogramma door Weizigt uitgevoerd. De betrokkenheid van de samenleving is nog steeds groot. Op 4 december 2012 heeft de Drechtraad het regionaal mobiliteitsplan vastgesteld. Met ingang van 2013 zal worden gewerkt aan de uitvoering, zowel regionaal als (voornamelijk) lokaal. In 2012 is met stakeholders is een interviewronde gehouden. Op basis daarvan is een notitie van uitgangspunten opgesteld. Op basis hiervan wordt de OVvisie opgesteld en in discussie gebracht, met het oog op besluitvorming in Het programma is de afgelopen jaren uitgerold en in 2013 wordt voorzien in afronding van regionale verantwoordelijkheid. Gerealiseerde projecten zijn onder andere de busstations Dordrecht en Zwijndrecht, en vrijliggende infrastructuur in bijna alle gemeenten. Gemeenten die nog niet geheel gereed zijn worden vanaf 2013 zelf verantwoordelijk voor de coördinatie op de subsidiegelden. Dit is verantwoord omdat de meeste projecten zijn uitgevoerd. Het is van belang om voortdurend te lobbyen voor de inzet van rijks- en provinciale middelen op de belangrijke 14

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Concept Jaarstukken 2012. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept Jaarstukken 2012. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept Jaarstukken 2012 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 5.0, 17 mei 2013 2 Voorwoord Ook beter, sneller en goedkoper heeft een prijs Beter, sneller en goedkoper werken voor de inwoners,

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS 2014 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en goedkoper

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v

Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v Notitie. Inzet Sliedrecht voor toekomst Drechtstedensamenwerking v. 27-11-2012 Aanleiding De samenwerking in de Drechtsteden heeft vernieuwing nodig. De ervaring van de afgelopen jaren laat een aantal

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS Beter, sneller en goedkoper voor de inwoners is het motto van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze factsheet schetst in tekst en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Marktconsultatie Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Status: : Definitief 160132REG Marktconsultatie Advisering terugdringen

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit.

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit. Verslag Ledenvergadering 25 september 2015 Ledenvergadering De T@B heeft op 25 september 2015 een ledenvergadering gehouden met als thema Samenwerking met Drechtsteden. Het was een interactieve ledenvergadering:

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Begroting 2014. GR Drechtsteden

Begroting 2014. GR Drechtsteden Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 1.2 Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio 8 november 2012 SSC congres 1 Deze presentatie: - Wie zijn wij en waar staan we - Uitdagingen rond nieuwe klanten en ontvlechtingsoperaties

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018

CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018 CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018 Versie 24-06-2014 Wens voor de Drechtsteden, basis voor het raadsprogramma 2014-2018 Samen stad aan het water. Dat is waar de regionale samenwerking in de

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten 16.30-17.00 uur 17.00-17.15 uur 17.15-17.45 uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering

3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Jaarstukken 216 3.1.6 Programma 6 Bedrijfsvoering Beleidsthema Portefeuillehouder Afdeling Directie en Control E.R. Jaensch / M.A. den Boer Directie / Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning M.A. den

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Subnotitie programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur,

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie