REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014"

Transcriptie

1 REGIO NIJMEGEN Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

2 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Werkloosheid en werkgelegenheid 5 Niet- werkende werkzoekenden Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Aantallen werknemers per branche Ontwikkeling percentage 55- plussers Vergrijzing en verwachte uitstroom Deeltijdfactoren per branche Flexibele contracten per branche Onderwijs 9 Ontwikkeling instroom in VOV- opleidingen Aantallen gediplomeerden Prognose personeel Uitgangspunten bij de prognose Ontwikkeling personeelsvraag- en aanbod Indicatie kans op een baan 2017 Bijlagen 13!2

3 Inleiding WZW arbeidsmarktmonitor 2014 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de vier WZW- regio's voor de sector Zorg en Welzijn: Regio Rivierenland Regio Nijmegen Regio Arnhem Regio Ede Voor u ligt de arbeidsmarktmonitor voor regio Nijmegen. De arbeidsmarktmonitor is samengesteld uit gegevens van tal van publicaties en databronnen van de Provincie Gelderland, CBS, UWV, PFZW en het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (RegioPlus- rapportages). Gestreefd is om de meest recente gegevens te presenteren. In veel gevallen zijn er gegevens over 2013 of zelfs 2014 beschikbaar. Soms waren er geen recentere gegevens beschikbaar dan Bij de beschrijving van ontwikkelingen en prognoses is daarnaast gekozen voor een middellange termijn. Dit om te onzekere voorspellingen te voorkomen. Zo beslaat de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking de periode tot Voor de prognose van de personele ontwikkelingen in de regio wordt vooruitgekeken tot Voor deze arbeidsmarktmonitor is bewust de keuze gemaakt om selectief te zijn bij de presentatie van de gegevens en het accent te leggen bij urgente ontwikkelingen die de beleidsagenda van de toekomst (gaan) bepalen. Zo is bij de beschrijving van de beroepsbevolking ingezoomd op de vergrijzing van de bevolking en op de eventuele regionale krimp. Naast een beschrijving van de regionale werkloosheid wordt ingezoomd op de werkgelegenheid die de onderscheiden branches Zorg en Welzijn de regio bieden. Bij de beschrijving van de regionale samenstelling van het personeel is per branche aandacht voor de mate van uitstroom vanwege de vergrijzing van het personeel. Daarnaast is in het kader van de `lexibilisering van de arbeidsmarkt (GAM- model) en vanwege de toekomstige beperkingen voor nul- urencontracten en min- maxcontracten aandacht voor de mate waarin `lexibele contracten en deeltijdwerken binnen de branches in de regio worden toegepast. Bij het thema onderwijs wordt ingezoomd op de instroom in VOV- opleidingen (relevant vanwege de ontgroening in de regio) en is een schatting gepresenteerd van de aantallen leerlingen per VOV- kwali`icatie die dit jaar hun diploma halen. Tot slot komt het heikele thema aan de orde: welke consequenties hebben de beleidsmaatregelen (Regeerakkoord, bestuurlijke afspraken) op de personeelsvoorziening in Zorg en Welzijn? RegioPlus heeft een eerste doorkijk gegeven van de verwachte arbeidsmarktgevolgen van het kabinetsbeleid op de middellange termijn (tot 2017). Deze doorkijk, alsmede de uitgangspunten die aan deze prognose ten grondslag liggen, worden in de arbeidsmonitor gepresenteerd. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bronnen die voor deze arbeidsmarktmonitor zijn gebruikt. In Bijlage 2 worden gebruikte a`kortingen en begrippen uitgelegd. In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de gemeenten per regio.* * Voor het beschrijven van de regionale ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van gegevens op RPA- niveau, van gegevens op COROP- niveau of van gegevens op RegioPlus- niveau. Deze bestrijken grotendeels dezelfde gemeenten, met uitzondering van regio Ede. Zie voor een nadere toelichting Bijlage 3.!3 REGIO NIJMEGEN

4 Potentiële beroepsbevolking De Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Ook in de regio Nijmegen neemt het aantal jongeren af en is er daarnaast sprake van een sterke stijging van het aantal ouderen (`iguur 1). Als gevolg daarvan zal de potentiële beroepsbevolking in de regio afnemen. Een proces dat nu reeds is begonnen en dat zich na 2015 in versneld tempo zal voortzetten (`iguur 2). In de periode tussen 2010 en 2020 zal de beroepsbevolking in de regio Nijmegen krimpen met 1% (`iguur 3). De krimp is het sterkst in de gemeenten Millingen aan de Rijn, Beuningen, Groesbeek en Heumen. In Nijmegen daarentegen is sprake van een groei van 3% (tabel 1). Overigens zal de pensioenleeftijd in 2021 verhoogd zijn tot 67 jaar. Hierdoor neemt de omvang van de beroepsbevolking weer toe. Tabel 1 Potentiële beroepsbevolking per gemeente trend Beuningen % Druten % Groesbeek % Heumen % Millingen aan de Rijn % Mook en Middelaar n.b. Nijmegen % Ubbergen % West Maas en Waal % Wijchen % Totaal regio % Figuur 1 Ontgroening en vergrijzing Figuur 2 Potentiële beroepsbevolking 23% 20% Jonger dan 15 jaar 65 jaar en ouder jaar Figuur 3 Potentiële beroepsbevolking, trend (Benchmark vergelijking met andere regio s) +3% 17% % 14% % 11% %!4 REGIO NIJMEGEN

5 Werkloosheid en werkgelegenheid De economische recessie van de afgelopen jaren zorgt in de regio voor minder werkgelegenheid, minder vacatures en meer werkzoekenden. In Regio Nijmegen is het aantal niet- werkende werkzoekenden (NWW- ers) `link toegenomen. Eind juni 2013 bedroeg het NWW- percentage (het aandeel NWW- ers op de beroepsbevolking) 9,7%. Dit was al hoger dan het landelijk gemiddelde toentertijd (8,1%). Inmiddels is het aantal NWW- ers in regio Nijmegen echter wederom toegenomen van in juni 2013 naar in mei 2014 (Bron: arbeidsmarktcijfers.nl). Figuur 5 Verdeling werkgelegenheid over branches zorg en welzijn, 2013 Figuur 4 Niet-werkende werkzoekenden per gemeente, juni 2013 Figuur 6 Aandeel zorg en welzijn in totaal aantal banen, 2012 (Benchmark vergelijking met andere regio s) 14% 8% of meer 7% tot 8% 6% tot 7% 5% tot 6% minder dan 5% 12% 26% 18%!5 REGIO NIJMEGEN

6 Werkloosheid en werkgelegenheid Figuur 7 Branches zorg en welzijn: aantallen werknemers, * ZIEKENHUIZEN VERPLEGING EN VERZORGING THUISZORG GGZ Zorg en Welzijn is de grootste sector in de regio. De sector neemt 26% van alle banen in de regio voor haar rekening. Belangrijke branches binnen Zorg en Welzijn zijn in dit verband Verpleging en Verzorging, Ziekenhuizen en Thuiszorg (`iguur 5). In de Verpleging en Verzorging en in de Gehandicaptenzorg is sinds 2010 een toename van het aantal werknemers zichtbaar. Zorgwekkend is de sterke daling van het aantal werknemers in de Thuiszorg, de GGZ en in Welzijn GEHANDICAPTEN- ZORG WELZIJN JEUGDZORG KINDEROPVANG * Onder werknemers worden ook gerekend: medewerkers met een nul- uren contract of een min- max contract en artsen die in dienst zijn van een instelling.!6 REGIO NIJMEGEN

7 Werkloosheid en werkgelegenheid In `iguur 1 was zichtbaar dat de vergrijzing in de regio Nijmegen sterk toeneemt. Wat betekent dit als we speci`iek inzoomen op het personeel in de sectoren in de regio? De kleuren van de balkjes in `iguur 9 geven aan hoe sterk de sectoren vergrijsd zijn in regio Nijmegen. Sterk vergrijsde sectoren zijn Onderwijs en Overheid. De vergrijzing in Zorg en Welzijn is bovengemiddeld. 30% 20% 10% 0% 30% Figuur 8 Percentage 55-plussers, 2010 en ZIEKENHUIZEN VERPL. EN VERZ. THUISZORG GGZ Figuur 9 Mate van vergrijzing en verwachte uitstroom door leeftijd naar sector, projectie * Overige dienstverlening Horeca en catering Financiële instellingen Landbouw, bosbouw en visserij Bouwnijverheid Vervoer en telecom Onderwijs Overheid Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Industrie Zorg en welzijn Niet vergrijsd Gemiddeld Vergrijsd Sterk vergrijsd * Uitleg: de lengte van de balken geeft het aantal medewerkers aan dat uitstroomt vanwege leeftijd; de kleur van de balken geeft aan hoe sterk de sector vergrijsd is. 20% 10% 0%!7 GEHAND.ZORG WELZIJN JEUGDZORG KINDEROPVANG REGIO NIJMEGEN Figuur 8 laat zien dat het aantal 55- plussers in alle branches van Zorg en Welzijn toeneemt. Vanwege de omvang van de sector is de impact van de vergrijzing voor Zorg en Welzijn bijzonder groot. In de komende tien jaar zullen bijna werknemers in Zorg en Welzijn de arbeidsmarkt in regio Nijmegen vanwege hun leeftijd verlaten (`iguur 9). Vanwege de ontgroening in de regio zal het moeilijker worden de vervangingsvraag met instroom vanuit het onderwijs te compenseren. Hoe dit zich op korte termijn (tot 2017) zal ontwikkelen ook in het licht van de bezuinigingen in de sector wordt nader uiteengezet in het onderdeel Prognose

8 Werkloosheid en werkgelegenheid In Zorg en Welzijn wordt van oudsher met veel `lexibele contracten gewerkt. Het aandeel `lexibele contracten is sinds 2010 in veel branches binnen de sector nog toegenomen (`iguur 10). De vraag is hoe de `lexibele schil in de toekomst zal worden vormgegeven als de beperkingen op nul- urencontracten en min- maxcontracten van kracht worden. Tabel 2 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de branches als het gaat om deeltijd werken. De GGZ heeft gemiddeld de hoogste deeltijdfactor, in de Kinderopvang wordt gemiddeld het minste aantal uren per week gewerkt. 36% 24% 12% Figuur 10 Percentage flexibele contracten, 2010 en 2013* Tabel 2 Gemiddelde deeltijdfactor 2013* 0% GGZ 81,4 Ziekenhuizen 73,1 Gehandicaptenzorg 73,0 Jeugdzorg 67,8 Welzijn 67,1 Verzorging en verpleging 57,4 Thuiszorg 56,4 Kinderopvang 55,8 * De hier gepresenteerde deeltijdfactor is een percentage dat wordt berekend door het gemiddeld gewerkte aantal uren per week te delen door % 24% 12% 0% ZIEKENHUIZEN VERPL. EN VERZ. THUISZORG GGZ GEHAND.ZORG WELZIJN JEUGDZORG KINDEROPVANG * Flexibele contracten zijn bedoeld voor de categorie oproepkrachten (medewerkers met nul- uren contracten); een min- max contract wordt beschouwd als een vast contract.!8 REGIO NIJMEGEN

9 Onderwijs Er zijn geen geschikte gecombineerde (MBO+HBO) onderwijsgegevens voor Zorg en Welzijn beschikbaar speciaiek voor de regio Nijmegen. Op grotere regionale schaal regio Zuid- West Gelderland kunnen deze gegevens wel worden gepresenteerd. Dit gebied omvat de WZW- regio's Rivierenland en Nijmegen tezamen. Er is in Zuid- West Gelderland een vrij constante stroom jongeren die een opleiding gaat volgen in Zorg en Welzijn. Vanaf 2010 daalt de instroom echter wel iets (`iguur 11). Naar verwachting zullen er dit jaar in Zuid- West Gelderland 1240 leerlingen afstuderen met een opleiding in Zorg en Welzijn (`iguur 13). Het gaat hier met name om afgestudeerden op niveau 5 (SPH, CMV, MD, Pedagogiek) en om zorghulpen, helpenden en verzorgenden Figuur 11 Instroom in VOV-opleidingen, * HBO MBO - BBL MBO - BOL Figuur 12 Aantallen gediplomeerden, studiejaar (schatting) Verpleegkundige 5 Verpleegkundige 4 Verzorgende 3 Helpende 2, Zorghulp 1 MMZ 4 MMZ 3 SPH 5, CMV 5, MD 5, Pedagogiek 5 SAW 4 (excl. MMZ 4) SAW 3 (excl. MMZ 3) Figuur 13 Totaal aantal gediplomeerden, studiejaar (schatting) * Actuele gegevens over de instroom tot 2013, speci`iek voor het MBO in regio Nijmegen worden gepresenteerd in Bijlage !9 REGIO S NIJMEGEN & RIVIERENLAND

10 Prognose personeel In tabel 3 wordt een prognose gepresenteerd van de vraag naar personeel voor de komende drie jaar (tot en met 2017). De prognose is opgesteld door RegioPlus. Bij de uitwerking van de prognose is uitgegaan van een grotere regionale schaal (wederom regio Zuid- West Gelderland) omdat relatief kleine aantallen op een kleinere regionale schaal de betrouwbaarheid van de prognose zouden aantasten. De prognose moet worden gezien als een eerste doorkijk van de verwachte arbeidsmarktgevolgen van het Regeerakkoord. Bij de interpretatie van de aantallen moet de focus vooral gericht zijn op de grote lijnen, omdat er nog veel onzeker is hoe de precieze aantallen er in werkelijkheid uit zullen komen te zien. De precieze gevolgen van het beleid zijn namelijk moeilijk in detail in te schatten omdat er nog tal van onzekerheden zijn over politieke keuzes (bijvoorbeeld van gemeenten) die nog gemaakt moeten worden. Om toch in grote lijnen uitspraken te doen is bij de prognose gebruik gemaakt van een aantal aannames over deze onzekerheden:!10 REGIO S NIJMEGEN & RIVIERENLAND Onzeker is nog hoe gemeenten de middelen zullen inzetten voor de verschillende zorg- en welzijnsfuncties. Bij de prognose van de uitbreidingsvraag is de aanname gemaakt dat de middelen zullen worden ingezet op de wijze waarop dat ook in 2012 is gedaan. De uitbreidingsvraag van ziekenhuizen en in de GGZ zal beperkt positief zijn omdat er sprake is van een positieve arbeidsproductiviteitsgroei (1%). Daarnaast is in het bestuurlijk akkoord afgesproken dat er een beperkte groeiruimte van `inanciële middelen mogelijk is in 2014 en in de drie daarop volgende jaren. Ook in de Gehandicaptenzorg gaat RegioPlus uit van een bescheiden groei van de uitbreidingsvraag. In de VVT spelen meerdere beleidsmaatregelen door elkaar heen. Vanwege de extramuralisering nemen de middelen voor de Thuiszorg toe, maar nemen de middelen in de Verpleging en Verzorging sterk af. Binnen de Thuiszorg wordt echter weer sterk bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Verwacht wordt dat het totale effect van de beleidsmaatregelen voor de Thuiszorg uiteindelijk positief zal, waardoor er sprake zal zijn van een positieve uitbreidingsvraag. Een negatieve uitbreidingsvraag is te verwachten voor de Kinderopvang (bezuiniging van de rijksoverheid op de bijdrage van de kosten), de Jeugdzorg (landelijke korting op het budget) en WMD (doorzetten trend van bezuinigingen door gemeenten op welzijn een maatschappelijke dienstverlening). De vraag naar zorghulpen zal afnemen vanwege de budgettaire korting op huishoudelijke hulp. Daarnaast is er een afname in vraag naar helpenden zorg en welzijn (niveau 2) en verzorgenden (niveau 3). Er zal een toename van de vraag aan verpleegkundigen (niveau 4 en 5) zijn vanwege de (beperkte) groei bij ziekenhuizen en de GGZ. Daarnaast zal de vraag naar wijkverpleegkundigen in de Thuiszorg toenemen. Tot slot gaat RegioPlus ervan uit dat voor alle agogische kwali`icaties de vraag zal afnemen.

11 Prognose personeel Tabel 3 Ontwikkeling personeelsvraag en - aanbod naar VOV-kwalificatie, * Uitbreidings- vraag Vervangings- vraag Wervings- vraag Verwacht aanbod Overschot/ tekort Verpleegkundige (niveau 5) Verpleegkundige (niveau 4) Verzorgende (niveau 3) Helpende zorg en welzijn (niveau 2) Zorghulp (niveau 1) Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 5) Sociaal cultureel werker (niveau 5) Sociaal cultureel werker (niveau 4) Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 5) Sociaal maatschappelijke dienstverlening (niveau 4) Pedagogiek (niveau 5) SAW (niveau 4) SAW (niveau 3) Totaal VOV- personeel * Wervingsvraag is uitbreidingsvraag plus vervangingsvraag; Overschot/tekort is verwacht aanbod minus wervingsvraag. Met bovenstaande aannames in het achterhoofd zal voor de regio's Rivierenland en Nijmegen gezamenlijk sprake zijn van een negatieve uitbreidingsvraag (- 730). Vanwege de uitstroom van medewerkers (zie `iguur 9, vergrijzing) zal er echter een behoorlijke vervangingsvraag zijn. De negatieve uitbreidingsvraag en positieve vervangingsvraag zorgen samen voor een wervingsbehoefte van meer dan medewerkers in de periode Het aanbod van arbeidskrachten vanuit het VOV- onderwijs, sectoren buiten Zorg en Welzijn, vanuit uitkeringsgerechtigden/inactieven en vanuit een andere regio wordt door RegioPlus ingeschat op bijna Indien dit aanbod volledig zou worden benut om in de wervingsbehoefte te voorzien, dan ontstaat er in Zuid- West Gelderland in de periode een relatief beperkt overschot aan arbeidskrachten voor Zorg en Welzijn. Figuur 14 Overschot personeel (schatting) !11 REGIO S NIJMEGEN & RIVIERENLAND

12 Prognose personeel Vanzelfsprekend zal het actuele aanbod niet volledig kunnen worden benut om alle vacatures op elk gegeven moment te vervullen. Er moet immers altijd rekening worden gehouden met een zekere mismatch, in competenties, geogra`isch, in tijd et cetera. RegioPlus heeft daarom een meer kwalitatieve beoordeling gemaakt waarin naast de regionale vraag- en aanbodcijfers - ook inzichten in trends en ontwikkelingen uit het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn zijn verwerkt. Deze beoordeling (Indicatie kans op een baan in 2017) is weergegeven in tabel 4. Tabel 4 Indicatie kans op een baan voor instroom werknemers in 2017 Ruim voldoende kansen: Verpleegkundige (niveau 4) Voldoende kansen: Verpleegkundige (niveau 5) Sociaal cultureel werker (niveau 5) Sociaal cultureel werker (niveau 4) Sociaal maatschappelijke dienstverlening (niveau 4) SAW (niveau 4) Matige kansen: Verzorgende (niveau 3) Helpende zorg en welzijn (niveau 2) Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 5) Pedagogiek (niveau 5) SAW (niveau 3) Slechte kansen: Zorghulp (niveau 1) Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 5)!12 REGIO S NIJMEGEN & RIVIERENLAND

13 Bijlage 1: Bronnen Tabel 1 Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4 Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7 Figuur 8 Figuur 9 Tabel 2 Figuur 10 Figuur 11 Figuur 12 Figuur 13 Tabel 3 Figuur 14 Tabel 4 Bijlage 4 Provincie Gelderland, Bevolkingsprognose Gelderland 2012, maart 2012 Provincie Gelderland, Bevolkingsprognose Gelderland 2012, maart 2012 Provincie Gelderland, Bevolkingsprognose Gelderland 2012, maart 2012 Provincie Gelderland, Bevolkingsprognose Gelderland 2012, maart 2012 UWV, Regio in beeld 2013, oktober 2013 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2014 CBS, Statline, juni 2014 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2014 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2014 UWV, Regio in beeld 2013, oktober 2013 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2014 PFZW, uitvraag data door WZW, mei 2014 RegioPlus, Regioportretten Zuid- West Gelderland en Midden- Gelderland 2013 AZW, Arbeidsmarkt Zorg en WJK, Regionaal tabellenboek 2013 AZW, Arbeidsmarkt Zorg en WJK, Regionaal tabellenboek 2013 RegioPlus, Regioportretten Zuid- West Gelderland en Midden- Gelderland 2013 RegioPlus, Regioportretten Zuid- West Gelderland en Midden- Gelderland 2013 RegioPlus, Regioportretten Zuid- West Gelderland en Midden- Gelderland 2013 DUO Onderwijsdata!13

14 Bijlage 2: Afkortingen en begrippen CBS BBL BOL CMV GAM MD MMZ NWW PFZW RegioPlus SAW SPH UWV VOV VVT WMD Centraal Bureau voor de Statistiek Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Culturele en Maatschappelijke Vorming Gelders Arbeidsmarkt Model Het Gelders model voor een transitionele arbeidsmarkt waarin niet baanzekerheid, maar werkzekerheid centraal staat. Het model gaat uit van de zelfregie van werknemers en werkgevers, die met behulp van een transitiebedrijf zonder tussenkomst van de overheid zelf zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Maatschappelijke Dienstverlening Medewerker Maatschappelijke Zorg Niet- Werkende Werkzoekenden Pensioenfonds Zorg & Welzijn Stichting RegioPlus is het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn Sociaal Agogisch Werk Sociaal Pedagogische Hulpverlening Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Verpleging, Opvoedkundig en Verzorgend Verpleeghuiszorg, Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening!14

15 Bijlage 3: Regio indeling Regio Arnhem Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Westervoort Zevenaar Regio Rivierenland Buren Culemborg Geldermalsen Lingewaal Maasdriel Neder- Betuwe Neerijnen Tiel Zaltbommel Regio Nijmegen Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Regio Ede Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen De gebruikte samenstelling van regio Ede is niet dezelfde voor alle `iguren. Sommige gegevens zijn namelijk alleen of op RPA- niveau, of op COROP- niveau, of op RegioPlus- niveau beschikbaar. In onderstaand schema wordt aangegeven welke samenstelling is gebruikt. Figuren Figuur 6 Figuur 3 Figuur 13 Figuur 14 Gebruikte samenstelling voor regio Ede Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Barneveld Ede Wageningen!15

16 Bijlage 4: Instroom in MBO VOV-opleidingen, regio Nijmegen MBO - BBL MBO - BOL !16

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO ARNHEM Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO EDE Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte uitstroom

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3 REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6.

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret:

COLOFON. Samenstelling regioportret: COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: ZorgpleinNoord Publicatie uit het regioportret is toegestaan mits, de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn Bijlage 1 Regioportret Haaglanden Onderzoeksbureau Etil, www.etil.nl, in opdracht van RegioPlus. Voor deze regionale rapportage zijn o.a. gegevens gebruikt vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret:

COLOFON. Samenstelling regioportret: COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: ZorgpleinNoord Publicatie uit het regioportret is toegestaan mits, de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 8 Werkgelegenheidsstructuur 8 Contractomvang:

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING 2. 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

COLOFON. Samenstelling regioportret: E,til. In opdracht van: RegioPlus. Eindredactie: Venturaplus

COLOFON. Samenstelling regioportret: E,til. In opdracht van: RegioPlus. Eindredactie: Venturaplus COLOFON Samenstelling regioportret: E,til In opdracht van: RegioPlus Eindredactie: Venturaplus Publicatie uit het regioportret is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact

Nadere informatie

Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportret Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling:

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Regioportret Achterhoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportret Achterhoek. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportret Achterhoek Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

COLOFON. Goes, januari 2014. 1 Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang

COLOFON. Goes, januari 2014. 1 Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang COLOFON Deze publicatie is tot stand gekomen met behulp van onderzoeksbureau Etil in opdracht van RegioPlus, het landelijk samenwerkingsverband van zestien werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, waaronder

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 8 Werkgelegenheidsstructuur 8 Contractomvang:

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Regioportet Twente. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013

Regioportet Twente. Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Regioportet Twente Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 WGV Zorg en Welzijn 2 Regioportret arbeidsmarkt zorg en welzijn 2 1. Regioschets 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Regio Zaanstreek & Waterland

Regio Zaanstreek & Waterland Regio Zaanstreek & Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Aantal inwoners 2014 en prognose bevolkingsgroei 2010-2030 (in %) 7% 9% Edam - Volendam Oostzaan Zaanstad Landsmeer Beemster 28.585

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord Facts & Figures Regio Noord- Holland Noord Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Krimp en vergrijzing 22% In het noorden van Noord-Holland groeide in de jaren 70 de bevolking met zo n 12.000

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Zorg aan Zet nam in 2013, in samenwerking met de provincie Limburg, het initiatief om te komen tot een Human Capital agenda (HCA) voor de sector zorg en welzijn.

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe

Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe Karin Doornbos en Ellen Offers Het beroepsonderwijs leidt jongeren op voor een baan. Tot voor kort, zelfs tijdens de economische recessie, groeide

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6

INLEIDING REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 2 1. REGIOSCHETS 3 Bevolkingssamenstelling: ontgroening en vergrijzing 3 (Potentiële) beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid 6 2. SECTORSCHETS 7 Werkgelegenheidsstructuur 7 Contractomvang:

Nadere informatie

Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland

Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland Overzicht ontwikkelingen arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Flevoland 2014 Colofon Dit overzicht is mogelijk gemaakt door. Zowelwerk is aangesloten bij Regioplus en onderdeel van CMO Flevoland. Voor meer informatie

Nadere informatie

Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen

Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen Regio, Diemen & Amstelveen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers... Potentiële beroepsbevolking zal -in tegenstelling tot - de komende jaren nog toenemen. 22% 33% 2009 2014 2019 574.382 599.200

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Brabant. Het regioportret Midden-Brabant

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Erik Keppels Nijmegen, 19 januari 2012 Deelrapportage 1 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Arnhem- December 2012 6 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie