Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan"

Transcriptie

1 Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze nieuwsbrief werd U tevens op de hoogte gebracht van de door de beroepsverenigingen georganiseerde permanente vorming. Wij willen van dit speciaal nummer gebruik maken om alle medewerkers te bedanken die ons toelieten van «Pacioli» een respectabel blad te maken. Zij zijn zo talrijk dat het onmogelijk is allen op te sommen. Werken aan Pacioli heeft ons veel geleerd. Wij ervaren dat het niet altijd evident is een foutloze tekst voor te bereiden en dat de interpretatie van een wettekst niet altijd evident is. Tegengestelde interpretaties in de rechtsleer en rechtspraak en daarboven nog het standpunt van de Administratie, vergemakkelijken geenszins onze taak. Onze website laat ons toe dagdagelijks kort op de bal te spelen en door de globale en concrete aanpak is Pacioli een onontbeerlijke spreekbuis. P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Wij zouden onrechtvaardig zijn mochten wij in dit huldebetoon onze uitgeverij Kluwer niet betrekken. Het is geen sinecure om steeds tijdig onze teksten te verwerken, controleren en de nodige eindredactie te doen en toch steeds er voor te zorgen dat onze editie in ieders brievenbus te vinden is. Pacioli is ongetwijfeld een onmisbaar instrument geworden in uw dagdagelijkse beroepspraktijk. Wij zullen ook in de toekomst onze beste zorgen hieraan besteden!!! De Redactie Enkele auteurs verzameld Luca Pacioli verheugt zich over het 200ste nummer P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

2 Wie was Luca Pacioli? Deze in 1445 in een klein Toscaans dorp geboren Franciscaner monnik was in zijn tijd even bekend als zijn goede vriend Leonardo Da Vinci. Deze duivel doet al was niet alleen een eminent theoloog en kunstkenner maar vooral één van de bekendste wiskundigen van zijn tijd. In die hoedanigheid was hij rondreizend docent aan diverse Italiaanse universiteiten en werd hij tevens vaak door rijke families aangeworven als privé-docent. Ondanks het feit dat de boekdrukkunst in die tijd nog in haar kinderschoenen stond, is Luca Pacioli erin geslaagd veel van zijn teksten in boekvorm (vaak met illustraties van de hand van Leonardo Da Vinci) te laten verschijnen. In 1494 publiceert hij in Venetië o.a. de «Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita». Dit boek is niet alleen belangrijk omwille van de samenvatting («summa») van de stand van zaken in de wiskunde van die tijd maar ook omwille van het vijfde hoofdstuk met als titel «De Computis et Scripturis». In dit hoofdstuk, opgedragen aan zijn toenmalige opdrachtgever de hertog van Urbino (een steenrijk zakenman uit Venetië), beschrijft Luca Pacioli voor de eerste maal in de geschiedenis een methode die een onderneming toelaat om alle inkomsten en uitgaven, goederenstromen en dergelijke te registreren en dit zowel op korte termijn (in boeken) als op langere termijn (balans). Wat wij nu zouden omschrijven als dubbel boekhouden stond in die tijd bekend als de Venetiaanse methode daar het handelaars uit Venetië waren die het systeem in de praktijk ontwikkeld hadden. Hoewel hij dus niet de «uitvinder» was van het dubbel boekhouden en de daarbijhorende technieken en begrippen die boekhoudkundige beoefenaars overal ter wereld vandaag nog steeds gebruiken, is Luca Pacioli wel de eerste geweest om er op een wetenschappelijke manier een volledige beschrijving van te maken. Het leek ons daarom logisch dat een tijdschrift gewijd aan het boekhouden en het boekhoudkundig beroep de naam zou krijgen van diegene die voor de eerste maal over boekhouding heeft geschreven. Luca Pacioli bleef na publicatie van zijn hoofdwerk verder doceren en publiceren om zich dan na een rijkgevulde loopbaan op 70-jarige leeftijd terug te trekken in zijn geboortedorp waar hij in 1517 overleed. Ontmoeting met Mevrouw de Minister Sabine Laruelle Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw en Voogdijminister van het BIBF BIBF : In het kader van de permanente vorming van onze leden, organiseerden wij samen een studievoormiddag over de overdracht van de onderneming. Was dit voor U een positieve ervaring? SABINE LARUELLE. Ik wil er meteen op wijzen dat wij uitstekende relaties onderhouden met de boekhoudkundige instituten. Zowel mijn medewerkers als ikzelf hebben geregeld contact met het BIBF in verband met alle besluitvorming die u van ver of dichtbij aangaat. Deze ontmoetingen bieden de mogelijkheid tot het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Tussen ons bestaat een perfecte samenwerking, dat blijkt alleen al uit het laatste seminarie over de overdracht van ondernemingen dat we samen hebben georganiseerd. Zoals u ongetwijfeld weet, ben ik bijzonder gevoelig voor deze problematiek. Ik vind dat starters in elk geval moeten worden gesensibiliseerd voor het, niet te verwaarlozen, alternatief van de overname van een bestaande activiteit in vergelijking met de vaak kolossale uitdaging die de oprichting van een eigen onderneming inhoudt J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2

3 Deze studiedag heeft mij in mijn overtuiging gesterkt dat het KEFIK (Kenniscentrum voor KMO-financiering) twee meer specifieke hoofdlijnen moet volgen op het gebied van de overdracht van ondernemingen met als ambitie een gespecialiseerd centrum op het gebied van de overdracht van ondernemingen te worden. Het centrum zou ten eerste het onderzoek inzake de kennis betreffende de aspecten van de overdracht kunnen sturen en ten tweede een vooruitziende houding aannemen op het gebied van het onderzoek inzake de overdracht om aldus de wetenschappelijke bewaking op dat domein als het ware te verzekeren. De regeringsverklaring van juli 2003 voorzag in een aantal actieplannen ten gunste van de zelfstandigen, de vrije beroepen en ons beroep in het bijzonder. Welke resultaten hebt u in dat verband uit de brand kunnen slepen? Bij de installatie van de regering in 2003 voorzag de regeringsverklaring inderdaad in een aantal actieplannen ten gunste van de zelfstandigen. Het was de hoogste tijd om opnieuw aandacht te besteden aan degenen van wie de durf de stuwende kracht is van onze economie. Het was de hoogste tijd om de zelfstandigen een sociaal statuut te geven dat in verhouding staat tot het risico dat ze nemen. Twee jaar later moeten twee vaststellingen worden gedaan : de zelfstandigen hebben fundamentele verworvenheden bekomen (verhoging van het minimumpensioen, vermindering van de pensioen-malus, pensioentoeslag voor zelfstandigen die hun activiteit na hun 62 jaar voortzetten, verhoging van de na de pensioenleeftijd toegestane arbeidsgrens, kosteloze dekking vanaf juli 2006 van de «kleine risico s» voor de IGO-begunstigden (inkomensgarantie voor ouderen) en voor de starters tijdens de eerste 18 maanden, enz.). Dat alles gaat gepaard met een evenwichtig financieel beheer van het RSVZ, waarvan de schuld op het einde van de legislatuur van 490 tot 80 miljoen EUR zal zijn gedaald. In verband met al deze maatregelen wil ik benadrukken dat het wel degelijk een structurele herfinanciering betreft. De zelfstandigen zullen dus in de toekomst recht hebben op 10 % van het totaalbedrag dat als herfinanciering van de sociale zekerheid van de werknemers wordt aangewend. En dit omdat de zelfstandigen, net als de werknemers, volwaardige werkers zijn. In totaal zal tegen het einde van de legislatuur bijna 700 miljoen EUR uitsluitend ten gunste van de zelfstandigen zijn vrijgemaakt. De toegang tot het beroep werd verder «geprofessionaliseerd». Wat denkt u van deze evolutie? De verdere professionalisering van het beroep is een feit. Ik verwijs hier naar het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005, dat inderdaad de examen- en toelatingsvoorwaarden heeft versterkt. Zowel de stijging van de slaagpercentages als de hogere criteria voor de mondelinge proef passen in de alsmaar toenemende professionalisering van de sector. Dit is een zaak waarvoor ik mij erg inzet. Ik verheug mij over deze vooruitgang, en ook over het nieuwe Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon. Hoe staat het met het ontwerp van «Dienstenrichtlijn» en de problematiek van de mededinging bij de vrije beroepen in een Europees kader? De evolutie van de Europese omkadering van de vrije beroepen krijgt mijn volle aandacht. Het ontwerp van «Dienstenrichtlijn» en de problematiek van de concurrentie in de vrije beroepen ten aanzien van de Europese bepalingen ter zake, zouden aanleiding kunnen geven tot wettelijke en regelgevende wijzigingen met betrekking tot de organisatie van de vrije beroepen in België. De mededingingsregels die momenteel van toepassing zijn, zouden zich om redenen van algemeen belang of consumentenbescherming, kunnen handhaven. Deze regels zijn noodzakelijk en niet overdreven. De weinige mededingingsregels die binnen uw beroep gelden, zouden in de ogen van de Europese Commissie dus geen probleem mogen vormen. Toch zal ik op dat punt heel waakzaam blijven. Ik zou bovenal willen vermijden dat onze vrije beroepen een concurrentienadeel zouden ondervinden van vrije beroepen uit andere lidstaten die aan andere regelgevingen zijn onderworpen. Indien U niet regelmatig de website bezoekt, mist U zeker heel wat pertinente informatie. Voor veel van uw vragen kan U daar een antwoord vinden. P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

4 De bijdrage van «Pacioli» aan permanente vorming De cijferberoepen, in België zowat professionals, spelen een actieve rol bij het voeren van de boekhouding van ondernemingen of de controle van de financiële staten die deze publiceren. Zo n onder hen zijn lid van het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten. Zoals Luca PACIOLI het in 1494, in bewoordingen van die tijd, beklemtoont is de boekhouding van één of meer bedrijven voeren, helemaal geen routine- of weinig vernieuwende opdracht. (1) Ondernemingsverantwoordelijken verwachten immers van de erkende boekhouder(-fiscalist) dat hij een proactieve rol speelt bij het bijhouden van de boekhouding en het verstrekken van fiscale of andere diensten die van ver of dichtbij de onderneming aanbelangen. We kunnen een erkend boekhouder of een erkend boekhouder-fiscalist bijgevolg definiëren als een «verkenner», klaar om de verantwoordelijken binnen ondernemingen te informeren over elke wijziging die zich in hun omgeving voordoet en de weerslag ervan op boekhoudkundig en/of fiscaal gebied cijfermatig te vertalen. Zoals iedere «verkenner» moet de erkende boekhouder(-fiscalist) alert zijn voor elke aanwijzing waaruit zou kunnen blijken dat zich een mogelijke wijziging binnen de (wettelijke of andere) context van de ondernemingen, of sommige ervan, zou kunnen voordoen. Dat veronderstelt vanwege de professional een proactieve houding ten aanzien van de wijzigingen in de omgeving van de ondernemingen. «Pacioli» is een tweewekelijks tijdschrift dat het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten sinds 28 februari 1997 uitgeeft. Dit tijdschrift bevat achtergrondartikelen, technische bijdragen en alles wat het leven en de activiteiten van het Instituut aangaat. Al in het tweede nummer benadrukte Pacioli het belang van de permanente vorming van de erkende boekhouders. Als Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan ik mij alleen maar verheugen over het belang dat het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten aan de permanente vorming van zijn leden 1 Luca PACIOLI, Traité des comptes et des écritures Ouverture vers la comptabilité moderne Titre Neuvième, Traité XI de la Summa de Arithmetica Venise 1494, Editions comptables Malesherbes, 1995, 207 p. Zie vooral hoofdstuk 17 (p. 96 e.v. van het werk). hecht. Zo heeft het BIBF de opdracht om op de vorming toe te zien en te zorgen voor de permanente organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn om de door de wetgever aan de erkende boekhouders(-fiscalisten) toevertrouwde activiteiten uit te oefenen, met alle noodzakelijke waarborgen op het gebied van de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de beroepseer. Permanente vorming kan verschillende vormen aannemen : naast autodidactische studie, door de lectuur van technische werken en artikelen over boekhouding, fiscaliteit, maar ook andere vakgebieden waarmee ondernemingen te maken hebben, heeft de erkende boekhouder(-fiscalist) de plicht zich geregeld bij te scholen door opleidingen te volgen. Sommige leden gaan nog verder door zelf opleiding te geven of door werken of artikels in hun vakdomein te publiceren. Al deze vormen van studie behoren tot de permanente vorming van de erkende boekhouders(-fiscalisten). Op deze wijze draagt «Pacioli» een steentje bij tot de permanente vorming van de erkende boekhouders(-fiscalisten). In de steeds sneller evoluerende wereld waarin we ons bewegen, komen het nut en de noodzaak van deze permanente vorming des te duidelijker tot uiting. Een fiscale omgeving zal per definitie evolueren naargelang haar omgeving wijzigt. Hetzelfde geldt voor boekhoudkundige aangelegenheden, zoals de overgang naar de internationale boekhoudnormen in een aantal ondernemingen, of op andere technische gebieden, zoals de informatica of de evoluties in de juridische wereld. Verder wil ik de verantwoordelijken van het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten feliciteren voor hetgeen ze sinds 1997 op het vlak van publicaties hebben gerealiseerd, zowel door het uitgeven van werken (op het gebied van de algemene boekhouding, BTW of andere fiscale aangelegenheden) als door middel van «Pacioli». Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om hen aan te moedigen hun taak voort te zetten. Daarmee staan ze garant voor een beroep, gevormd door een korps van specialisten die bekwaam zijn om de door de wetgever aan de erkende boekhouders(-fiscalisten) toevertrouwde activiteiten uit te oefenen. Jean-Paul Servais Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 4

5 De samenwerking tussen de cijferberoepen en de fiscale administratie gaat erop vooruit! In het verlengde van de regeringsverklaring «Een creatief en solidair België» van 12 juli 2003, keurde de Ministerraad van 16 januari 2004 de strategische nota «Via modernisering naar een humane fiscaliteit» van de Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude goed. Deze technische nota voorzag onder meer het sluiten van samenwerkingsprotocollen tussen diverse beroepssectoren en de fiscale administraties. Om dergelijk protocol met de cijferberoepen te concretiseren werd eerst binnen de beleidscel van de Staatssecretaris voor Financiën, en vervolgens met de afgevaardigden van de entiteiten «Belastingen en Invordering» en «Patrimoniumdocumentatie», een besprekingsronde gehouden met het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het eigenlijke protocol werd op 15 juli 2005 ondertekend en is op 1 juli 2005 in werking getreden. Het beantwoordt aan een aantal in acht te nemen gedragslijnen die meteen werden vastgesteld, namelijk : het bestaan binnen de betrokken Beroepsinstituten van een solide en permanente gesprekspartner die, over een langere periode en in samenwerking met de fiscale administraties, de contacten en de opvolging van de dossiers kan waarnemen, en dit in naam van de Instituten zelf, en met de nodige onafhankelijkheid tegenover hun individuele leden; een samenwerking die berust op een voldoende lange termijn teneinde verschillende projecten te kunnen ontwikkelen en operationeel te maken en een redelijke evaluatie mogelijk te maken van de verschillende voorgestelde of goedgekeurde maatregelen. Het sluiten van het protocol werd mede ingegeven door de wens om een samenwerking tot stand te brengen in het wederzijds belang van zowel de Instituten als van de fiscale administraties. Het protocol voorziet in samenwerking op twee gebieden : operationele, wetgevende en regelgevende samenwerking inzake de strijd tegen de fiscale fraude; operationele, wetgevende en regelgevende samenwerking inzake de modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er werden welbepaalde thema s vastgelegd waaraan een bepaalde graad van prioriteit werd toegekend. De uitvoering van het protocol heeft tot doel deze grondig te onderzoeken en uit te werken tot diverse beleidsvoorstellen. Deze thema s zijn : de elektronische aangiften voor de diverse belastingen; de fiscale tussenpersoon en de indiening van aangiften, de fiscale tussenpersoon en het actief beheer van het dossier (gerechtelijke geschillen uitgezonderd) en de fiscale tussenpersoon en de toegang tot de gegevens over het uniek fiscaal dossier van de belastingplichtige; de elektronische inzage van kadastrale gegevens door de fiscale tussenpersoon, naar het voorbeeld van de notarissen; de vaststelling van een uiterste datum voor de indiening van administratieve gegevensdragers : aangiften, de bijlagen, de bijbehorende richtlijnen, enz.; voorafgaand overleg : bij de voorbereiding van wet- en regelgevende teksten, als de betrokken tekst door de Administratie is voorbereid en voor zover de politieke overheid de wens uitdrukt tot voorafgaand overleg over de ontwerptekst in voorbereiding; overleg achteraf (na de aanneming van wetgevende en/of regelgevende wijzigingen) voor wat de fiscale maatregelen aangaat; in analogie met de instructies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, de uitwerking van een instructie inzake grote of systematische fraudemechanismen met betrekking tot de door de erkende beroepen voor hun cliënten uitgevoerde opdrachten. Over het thema «elektronische aangiften» en het belang om te ijveren voor nog een intensere gebruikmaking ervan, en over het thema «vaststelling van een uiterste datum voor de indiening van administratieve gegevensdragers», met de bedoeling dat het merendeel van de aangiften in de inkomstenbelastingen, bijvoorbeeld, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, vóór 30 juni van het lopende jaar kunnen worden ingediend, werden de eerste bedenkingen geformuleerd. De fiscale administraties zullen alles in het werk stellen om het protocol te doen slagen. Ik twijfel er niet aan dat ook de Instituten dat zullen doen. Nu al wil ik iedereen bedanken die aan de werkzaamheden van de denkgroepen, en aan de coördinatiestructuur ervan meewerkt. Jean-Marc Delporte Administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

6 De evolutie van het beroep bevorderen : een prioriteit! Pacioli brengt willens nillens wel eens onaangename informatie waar niet iedereen zich kan mee verzoenen. Niet dromen, wie de opdracht van het Instituut grondig bestudeert, komt tot de vaststelling dat de kaderwet van 1 maart 1976, het KB van 27 november 1985 en de Wet van 22 april 1999 de opdracht van het Instituut duidelijk omschrijven. De deontologische voorschriften en de stagereglementering maken integraal deel uit van deze opdracht. De Nationale Raad, als het ware het wetgevend orgaan, wordt voor het dagelijks beheer vertegenwoordigd door het bureau. De bevoegde Minister van Middenstand, onze voogdijminister, oefent toezicht uit op de strikte naleving van de opdrachten van het Instituut. Dit toezicht wordt daadwerkelijk uitgeoefend door de regeringcommissaris welke aanwezig is op elke vergadering van de Nationale Raad. En hier stopt het toezicht niet vermits de Wet van 22 april 1999 de Hoge Raad voor de Economische Beroepen tevens de opdracht heeft gegeven toezicht uit te oefenen op het BIBF. Elk voorstel van wetwijziging of andere reglementering dient voorafgaandelijk voor advies overgemaakt te worden. Uit wat voorafgaat is het duidelijk dat aan het Instituut geen syndicale bevoegdheid werd toegewezen. Dit belet echter niet dat wij verantwoorde tussenkomsten kunnen doen bij de overheid, daar waar het gaat om het algemeen belang van de boekhoudkundige beroepen. De relaties met de overheid zijn de laatste twee jaar aanzienlijk verbeterd. Ook de overheid begint te beseffen dat wij, met onze praktijkervaring, nuttige gesprekpartners zijn. Wie zegt overheid, zegt politiek, en daar zit al te dikwijls het probleem. Laat ons eerlijk zijn, individuele eisenbundels kunnen bezwaarlijk ingewilligd worden indien zij indruisen tegen de algemene belangen van de Staat. Dat wij niet met gekruiste armen op het Instituut aanwezig zijn zal U duidelijk worden bij onderstaand beperkt overzicht. Memorandum van 10 juni 2003 Op 10 juni 2003 hebben wij een memorandum met zeven actiepunten aan de formateur van de toekomstige regering overgemaakt. Samengevat vroeg dit memorandum aandacht voor : administratieve vereenvoudiging, vermelding van de naam van erkende boekhouders op pagina 1bis van de jaarrekening van de NBB, mogelijkheid voor de BIBF-leden om rechter te worden in handelszaken, het probleem van de schijnzelfstandige, de IAS-normen en de zelfstandige ondernemer. Wij mogen ons verheugen in de verwezenlijking van al deze verzuchtingen. Onderwijs en stage bij het BIBF De intensieve dialoog met het onderwijs vormt een andere belangrijke bekommernis van het Instituut. Getuige daarvan is de oprichting van een overlegorgaan «BIBF-onderwijs» in mei Doel : erover waken dat de studieprogramma s en de voorwaarden om toegang tot de erkenning te krijgen aan gemeenschappelijke vereisten beantwoorden. Naast de vergaderingen met het onderwijs heeft het BIBF ook talloze contacten gehad met de stagemeesters die de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) begeleiden. Deze contacten zijn onder meer bedoeld om de stagiairs beter te omkaderen. De recent ingevoerde wijzigingen van het stageverloop zijn dan ook bedoeld om de slaagkansen van de stagiairs merkelijk te verbeteren. Werkgroepen en andere initiatieven Meer in het algemeen treedt het BIBF op in alle besprekingen die verband houden met het beroep : de KMO-problematiek, de interinstitutionele relaties, de IAS/IFRS-normen, de vereenvoudiging van de formaliteiten op het vlak van de BTW, het financieel plan of XBRL. Het BIBF maakt ook deel uit van een overlegorgaan met de thema «de strijd tegen de fiscale fraude en de modernisering van Financiën», orgaan opgericht op initiatief van Staatssecretaris Hervé Jamar, na de ondertekening van een overlegprotocol tussen het BIBF, het IAB en de FOD Financiën op 15 juli De resultaten van deze werkzaamheden worden via Pacioli en de website van het Instituut meegedeeld. Het BIBF wil de erkende boekhouders(-fiscalisten) er nogmaals op wijzen dat ze een beroep kunnen doen op de dienst «Boekhouder in moeilijkheden» en dat voor hen, een permanentie elke eerste dinsdag van de maand na voorafgaande inschrijving, georganiseerd wordt. De leden van de Nationale Raad Een vergadering van de Nationale Raad J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 6

7 PACIOLI Onze enquête Beantwoordt Pacioli eigenlijk wel aan de verwachtingen van de lezers? Eind vorig jaar heeft het Instituut een antwoord op die vraag bekomen via de enquête die het bij 610 erkende boekhouders (-fiscalisten) gehouden heeft. De enquête heeft de volgende resultaten opgeleverd : Ik lees de veertiendaagse nieuwsbrief van het BIBF, Pacioli altijd grondig 35,1 % oppervlakkig 15,1 % regelmatig 45,7 % zelden 1,5 % nooit 0 % geen antwoord 2,6 % De lay-out van Pacioli is goed 61,1 % moet moderner 5,9 % geen opmerking 8,9 % geen antwoord 4,1% Prioritair wens ik dat volgende materies behandeld worden in Pacioli (nummeren volgens voorkeur, waar 1 uw absolute prioriteit is en 7 voor U het minst belangrijk is): grondige artikels over juridische aangelegenheden 3 grondige artikels over BTW + directe belastingen 2 grondige artikels over boekhoudrecht en boekhouding1 Grondige artikels over materies die niet rechtstreeks het beroep aanbelangen 7 nieuws over de interne werking van het BIBF 5 publicatie van de seminaries van de beroepsverenigingen 6 Publicatie van overzicht van interessante websitelinks voor het beroep 4 Ik vind het een goed idee om Pacioli alleen nog maar te verspreiden via E mail/internet (in afdrukbare vorm) en niet langer een papieren versie die wordt verstuurd naar alle leden Akkoord 30,1 % Niet akkoord 66,9 % Geen antwoord 3,0 % Globaal geef ik aan Pacioli volgende beoordeling : (cijfer van 1 tot 10) : 7,6/10 Huisstijl BIBF : enquête De Hogeschool HONIM is momenteel bezig met een enquête over de grafische huisstijl van het BIBF. Teneinde het succes van dit initiatief te verzekeren, vragen wij U met aandrang deel te nemen aan deze enquête. We willen immers graag uw mening kennen. De enquête vindt u terug op de website van het Instituut (www.bibf.be). Terugsturen kan tot 15 februari Seminaries 25/01/2006 Geel Investeringsreserve ACC VER LBC-NVK Wim VAN KERCHOVE, e.a. Inspecteur F.O.D. Financiën Tel : Fax : /01/2006 Leuven Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /01/2006 Hasselt Op zoek naar externe financiering LVAB Prof. BELLENS, Reginal VOSSEN, Bart DE SMET, Guido QUANTEN, Dirk WOUTERS Tel : 011/ Fax : 011/ /01/2006 Ruddervoorde Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /01/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /01/2006 Sint-Katelijne- Meer- en minwaarden op aandelen MAB Waver Guy POPPE, Advocaat Tel : 015/ Fax : 015/ /01/2006 Sint-Katelijne- Meer- en minwaarden op aandelen MAB Waver Guy POPPE, Advocaat Tel : 015/ Fax : 015/ P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

8 31/01/2006 Waregem Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Aalter Kapitaalwijzigingen ACC VER LBC-NVK Guy POPPE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Hasselt Updating sociale wetgeving LVAB Peter DUFAUX, Advocaat lector PHL Tel : 011/ Fax : 011/ /02/2006 Leuven De nieuwe vastgoedfiscaliteit KVABB Pieter DEBBAUT, Mede-auteur Belasting- en beleggingsgids Tel : Fax : /02/2006 Antwerpen Samenvatting van de krachtlijnen inzake de vernieuwde KVABB vzw-wetgeving Luc STOLLE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /02/2006 Ieper Onroerend goed voor beroepsdoeleinden Fiscaal forum Eddy LESAGE, Erkend boekhouder-fiscalist, Eddy SOENEN, e.a. Inspecteur Teamchef AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Aalst De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Roeselare Werk in onroerende staat in Frankrijk uitgevoerd door Fiscaal forum Belgische aannemers Marnix CORNETTE (RFN) Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Zemst-Elewijt Overzicht wetgeving ACC VER LBC-NVK Guy POPPE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Waregem De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Lummen BTW : optimalisatie van aftrek KVABB Patrick WILLE, Managing Dir. WP&B, Docent VUB en FHS; Gastprof. UG Tel : Fax : /02/2006 Leuven De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Ruddervoorde De notionele intrestaftrek BBB Frank Maertens, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Kasterlee Opstal & erfpacht KBAB Jan VERHOEYE, Docent Hogeschool Gent, Gastprof. RUG Tel : 0496/ Fax : 014/ /02/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /02/2006 Hasselt Updating vennootschapsrecht LVAB Bart SMETS, Advocaat - lector PHL Tel : 011/ Fax : 011/ /02/2006 Gent BTW Updating / actualiteit VABF VZW Luc HEYLEN, Bestuurder VAT Services Tel : 09/ Fax : 09/ /02/2006 Hasselt Budgetteren in de non-profitsector LVAB Willy VANDAEL, ontvanger OCMW Hasselt Tel : 011/ Fax : 011/ Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. G E R E A L I S E E R D I N S A M E N W E R K I N G M E T K L U W E R W W W. K L U W E R. B E J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 8

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie