Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan"

Transcriptie

1 Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze nieuwsbrief werd U tevens op de hoogte gebracht van de door de beroepsverenigingen georganiseerde permanente vorming. Wij willen van dit speciaal nummer gebruik maken om alle medewerkers te bedanken die ons toelieten van «Pacioli» een respectabel blad te maken. Zij zijn zo talrijk dat het onmogelijk is allen op te sommen. Werken aan Pacioli heeft ons veel geleerd. Wij ervaren dat het niet altijd evident is een foutloze tekst voor te bereiden en dat de interpretatie van een wettekst niet altijd evident is. Tegengestelde interpretaties in de rechtsleer en rechtspraak en daarboven nog het standpunt van de Administratie, vergemakkelijken geenszins onze taak. Onze website laat ons toe dagdagelijks kort op de bal te spelen en door de globale en concrete aanpak is Pacioli een onontbeerlijke spreekbuis. P Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Wij zouden onrechtvaardig zijn mochten wij in dit huldebetoon onze uitgeverij Kluwer niet betrekken. Het is geen sinecure om steeds tijdig onze teksten te verwerken, controleren en de nodige eindredactie te doen en toch steeds er voor te zorgen dat onze editie in ieders brievenbus te vinden is. Pacioli is ongetwijfeld een onmisbaar instrument geworden in uw dagdagelijkse beroepspraktijk. Wij zullen ook in de toekomst onze beste zorgen hieraan besteden!!! De Redactie Enkele auteurs verzameld Luca Pacioli verheugt zich over het 200ste nummer P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

2 Wie was Luca Pacioli? Deze in 1445 in een klein Toscaans dorp geboren Franciscaner monnik was in zijn tijd even bekend als zijn goede vriend Leonardo Da Vinci. Deze duivel doet al was niet alleen een eminent theoloog en kunstkenner maar vooral één van de bekendste wiskundigen van zijn tijd. In die hoedanigheid was hij rondreizend docent aan diverse Italiaanse universiteiten en werd hij tevens vaak door rijke families aangeworven als privé-docent. Ondanks het feit dat de boekdrukkunst in die tijd nog in haar kinderschoenen stond, is Luca Pacioli erin geslaagd veel van zijn teksten in boekvorm (vaak met illustraties van de hand van Leonardo Da Vinci) te laten verschijnen. In 1494 publiceert hij in Venetië o.a. de «Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita». Dit boek is niet alleen belangrijk omwille van de samenvatting («summa») van de stand van zaken in de wiskunde van die tijd maar ook omwille van het vijfde hoofdstuk met als titel «De Computis et Scripturis». In dit hoofdstuk, opgedragen aan zijn toenmalige opdrachtgever de hertog van Urbino (een steenrijk zakenman uit Venetië), beschrijft Luca Pacioli voor de eerste maal in de geschiedenis een methode die een onderneming toelaat om alle inkomsten en uitgaven, goederenstromen en dergelijke te registreren en dit zowel op korte termijn (in boeken) als op langere termijn (balans). Wat wij nu zouden omschrijven als dubbel boekhouden stond in die tijd bekend als de Venetiaanse methode daar het handelaars uit Venetië waren die het systeem in de praktijk ontwikkeld hadden. Hoewel hij dus niet de «uitvinder» was van het dubbel boekhouden en de daarbijhorende technieken en begrippen die boekhoudkundige beoefenaars overal ter wereld vandaag nog steeds gebruiken, is Luca Pacioli wel de eerste geweest om er op een wetenschappelijke manier een volledige beschrijving van te maken. Het leek ons daarom logisch dat een tijdschrift gewijd aan het boekhouden en het boekhoudkundig beroep de naam zou krijgen van diegene die voor de eerste maal over boekhouding heeft geschreven. Luca Pacioli bleef na publicatie van zijn hoofdwerk verder doceren en publiceren om zich dan na een rijkgevulde loopbaan op 70-jarige leeftijd terug te trekken in zijn geboortedorp waar hij in 1517 overleed. Ontmoeting met Mevrouw de Minister Sabine Laruelle Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw en Voogdijminister van het BIBF BIBF : In het kader van de permanente vorming van onze leden, organiseerden wij samen een studievoormiddag over de overdracht van de onderneming. Was dit voor U een positieve ervaring? SABINE LARUELLE. Ik wil er meteen op wijzen dat wij uitstekende relaties onderhouden met de boekhoudkundige instituten. Zowel mijn medewerkers als ikzelf hebben geregeld contact met het BIBF in verband met alle besluitvorming die u van ver of dichtbij aangaat. Deze ontmoetingen bieden de mogelijkheid tot het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Tussen ons bestaat een perfecte samenwerking, dat blijkt alleen al uit het laatste seminarie over de overdracht van ondernemingen dat we samen hebben georganiseerd. Zoals u ongetwijfeld weet, ben ik bijzonder gevoelig voor deze problematiek. Ik vind dat starters in elk geval moeten worden gesensibiliseerd voor het, niet te verwaarlozen, alternatief van de overname van een bestaande activiteit in vergelijking met de vaak kolossale uitdaging die de oprichting van een eigen onderneming inhoudt J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 2

3 Deze studiedag heeft mij in mijn overtuiging gesterkt dat het KEFIK (Kenniscentrum voor KMO-financiering) twee meer specifieke hoofdlijnen moet volgen op het gebied van de overdracht van ondernemingen met als ambitie een gespecialiseerd centrum op het gebied van de overdracht van ondernemingen te worden. Het centrum zou ten eerste het onderzoek inzake de kennis betreffende de aspecten van de overdracht kunnen sturen en ten tweede een vooruitziende houding aannemen op het gebied van het onderzoek inzake de overdracht om aldus de wetenschappelijke bewaking op dat domein als het ware te verzekeren. De regeringsverklaring van juli 2003 voorzag in een aantal actieplannen ten gunste van de zelfstandigen, de vrije beroepen en ons beroep in het bijzonder. Welke resultaten hebt u in dat verband uit de brand kunnen slepen? Bij de installatie van de regering in 2003 voorzag de regeringsverklaring inderdaad in een aantal actieplannen ten gunste van de zelfstandigen. Het was de hoogste tijd om opnieuw aandacht te besteden aan degenen van wie de durf de stuwende kracht is van onze economie. Het was de hoogste tijd om de zelfstandigen een sociaal statuut te geven dat in verhouding staat tot het risico dat ze nemen. Twee jaar later moeten twee vaststellingen worden gedaan : de zelfstandigen hebben fundamentele verworvenheden bekomen (verhoging van het minimumpensioen, vermindering van de pensioen-malus, pensioentoeslag voor zelfstandigen die hun activiteit na hun 62 jaar voortzetten, verhoging van de na de pensioenleeftijd toegestane arbeidsgrens, kosteloze dekking vanaf juli 2006 van de «kleine risico s» voor de IGO-begunstigden (inkomensgarantie voor ouderen) en voor de starters tijdens de eerste 18 maanden, enz.). Dat alles gaat gepaard met een evenwichtig financieel beheer van het RSVZ, waarvan de schuld op het einde van de legislatuur van 490 tot 80 miljoen EUR zal zijn gedaald. In verband met al deze maatregelen wil ik benadrukken dat het wel degelijk een structurele herfinanciering betreft. De zelfstandigen zullen dus in de toekomst recht hebben op 10 % van het totaalbedrag dat als herfinanciering van de sociale zekerheid van de werknemers wordt aangewend. En dit omdat de zelfstandigen, net als de werknemers, volwaardige werkers zijn. In totaal zal tegen het einde van de legislatuur bijna 700 miljoen EUR uitsluitend ten gunste van de zelfstandigen zijn vrijgemaakt. De toegang tot het beroep werd verder «geprofessionaliseerd». Wat denkt u van deze evolutie? De verdere professionalisering van het beroep is een feit. Ik verwijs hier naar het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005, dat inderdaad de examen- en toelatingsvoorwaarden heeft versterkt. Zowel de stijging van de slaagpercentages als de hogere criteria voor de mondelinge proef passen in de alsmaar toenemende professionalisering van de sector. Dit is een zaak waarvoor ik mij erg inzet. Ik verheug mij over deze vooruitgang, en ook over het nieuwe Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon. Hoe staat het met het ontwerp van «Dienstenrichtlijn» en de problematiek van de mededinging bij de vrije beroepen in een Europees kader? De evolutie van de Europese omkadering van de vrije beroepen krijgt mijn volle aandacht. Het ontwerp van «Dienstenrichtlijn» en de problematiek van de concurrentie in de vrije beroepen ten aanzien van de Europese bepalingen ter zake, zouden aanleiding kunnen geven tot wettelijke en regelgevende wijzigingen met betrekking tot de organisatie van de vrije beroepen in België. De mededingingsregels die momenteel van toepassing zijn, zouden zich om redenen van algemeen belang of consumentenbescherming, kunnen handhaven. Deze regels zijn noodzakelijk en niet overdreven. De weinige mededingingsregels die binnen uw beroep gelden, zouden in de ogen van de Europese Commissie dus geen probleem mogen vormen. Toch zal ik op dat punt heel waakzaam blijven. Ik zou bovenal willen vermijden dat onze vrije beroepen een concurrentienadeel zouden ondervinden van vrije beroepen uit andere lidstaten die aan andere regelgevingen zijn onderworpen. Indien U niet regelmatig de website bezoekt, mist U zeker heel wat pertinente informatie. Voor veel van uw vragen kan U daar een antwoord vinden. P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

4 De bijdrage van «Pacioli» aan permanente vorming De cijferberoepen, in België zowat professionals, spelen een actieve rol bij het voeren van de boekhouding van ondernemingen of de controle van de financiële staten die deze publiceren. Zo n onder hen zijn lid van het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten. Zoals Luca PACIOLI het in 1494, in bewoordingen van die tijd, beklemtoont is de boekhouding van één of meer bedrijven voeren, helemaal geen routine- of weinig vernieuwende opdracht. (1) Ondernemingsverantwoordelijken verwachten immers van de erkende boekhouder(-fiscalist) dat hij een proactieve rol speelt bij het bijhouden van de boekhouding en het verstrekken van fiscale of andere diensten die van ver of dichtbij de onderneming aanbelangen. We kunnen een erkend boekhouder of een erkend boekhouder-fiscalist bijgevolg definiëren als een «verkenner», klaar om de verantwoordelijken binnen ondernemingen te informeren over elke wijziging die zich in hun omgeving voordoet en de weerslag ervan op boekhoudkundig en/of fiscaal gebied cijfermatig te vertalen. Zoals iedere «verkenner» moet de erkende boekhouder(-fiscalist) alert zijn voor elke aanwijzing waaruit zou kunnen blijken dat zich een mogelijke wijziging binnen de (wettelijke of andere) context van de ondernemingen, of sommige ervan, zou kunnen voordoen. Dat veronderstelt vanwege de professional een proactieve houding ten aanzien van de wijzigingen in de omgeving van de ondernemingen. «Pacioli» is een tweewekelijks tijdschrift dat het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten sinds 28 februari 1997 uitgeeft. Dit tijdschrift bevat achtergrondartikelen, technische bijdragen en alles wat het leven en de activiteiten van het Instituut aangaat. Al in het tweede nummer benadrukte Pacioli het belang van de permanente vorming van de erkende boekhouders. Als Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan ik mij alleen maar verheugen over het belang dat het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten aan de permanente vorming van zijn leden 1 Luca PACIOLI, Traité des comptes et des écritures Ouverture vers la comptabilité moderne Titre Neuvième, Traité XI de la Summa de Arithmetica Venise 1494, Editions comptables Malesherbes, 1995, 207 p. Zie vooral hoofdstuk 17 (p. 96 e.v. van het werk). hecht. Zo heeft het BIBF de opdracht om op de vorming toe te zien en te zorgen voor de permanente organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn om de door de wetgever aan de erkende boekhouders(-fiscalisten) toevertrouwde activiteiten uit te oefenen, met alle noodzakelijke waarborgen op het gebied van de bekwaamheid, de onafhankelijkheid en de beroepseer. Permanente vorming kan verschillende vormen aannemen : naast autodidactische studie, door de lectuur van technische werken en artikelen over boekhouding, fiscaliteit, maar ook andere vakgebieden waarmee ondernemingen te maken hebben, heeft de erkende boekhouder(-fiscalist) de plicht zich geregeld bij te scholen door opleidingen te volgen. Sommige leden gaan nog verder door zelf opleiding te geven of door werken of artikels in hun vakdomein te publiceren. Al deze vormen van studie behoren tot de permanente vorming van de erkende boekhouders(-fiscalisten). Op deze wijze draagt «Pacioli» een steentje bij tot de permanente vorming van de erkende boekhouders(-fiscalisten). In de steeds sneller evoluerende wereld waarin we ons bewegen, komen het nut en de noodzaak van deze permanente vorming des te duidelijker tot uiting. Een fiscale omgeving zal per definitie evolueren naargelang haar omgeving wijzigt. Hetzelfde geldt voor boekhoudkundige aangelegenheden, zoals de overgang naar de internationale boekhoudnormen in een aantal ondernemingen, of op andere technische gebieden, zoals de informatica of de evoluties in de juridische wereld. Verder wil ik de verantwoordelijken van het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten feliciteren voor hetgeen ze sinds 1997 op het vlak van publicaties hebben gerealiseerd, zowel door het uitgeven van werken (op het gebied van de algemene boekhouding, BTW of andere fiscale aangelegenheden) als door middel van «Pacioli». Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om hen aan te moedigen hun taak voort te zetten. Daarmee staan ze garant voor een beroep, gevormd door een korps van specialisten die bekwaam zijn om de door de wetgever aan de erkende boekhouders(-fiscalisten) toevertrouwde activiteiten uit te oefenen. Jean-Paul Servais Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 4

5 De samenwerking tussen de cijferberoepen en de fiscale administratie gaat erop vooruit! In het verlengde van de regeringsverklaring «Een creatief en solidair België» van 12 juli 2003, keurde de Ministerraad van 16 januari 2004 de strategische nota «Via modernisering naar een humane fiscaliteit» van de Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude goed. Deze technische nota voorzag onder meer het sluiten van samenwerkingsprotocollen tussen diverse beroepssectoren en de fiscale administraties. Om dergelijk protocol met de cijferberoepen te concretiseren werd eerst binnen de beleidscel van de Staatssecretaris voor Financiën, en vervolgens met de afgevaardigden van de entiteiten «Belastingen en Invordering» en «Patrimoniumdocumentatie», een besprekingsronde gehouden met het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het eigenlijke protocol werd op 15 juli 2005 ondertekend en is op 1 juli 2005 in werking getreden. Het beantwoordt aan een aantal in acht te nemen gedragslijnen die meteen werden vastgesteld, namelijk : het bestaan binnen de betrokken Beroepsinstituten van een solide en permanente gesprekspartner die, over een langere periode en in samenwerking met de fiscale administraties, de contacten en de opvolging van de dossiers kan waarnemen, en dit in naam van de Instituten zelf, en met de nodige onafhankelijkheid tegenover hun individuele leden; een samenwerking die berust op een voldoende lange termijn teneinde verschillende projecten te kunnen ontwikkelen en operationeel te maken en een redelijke evaluatie mogelijk te maken van de verschillende voorgestelde of goedgekeurde maatregelen. Het sluiten van het protocol werd mede ingegeven door de wens om een samenwerking tot stand te brengen in het wederzijds belang van zowel de Instituten als van de fiscale administraties. Het protocol voorziet in samenwerking op twee gebieden : operationele, wetgevende en regelgevende samenwerking inzake de strijd tegen de fiscale fraude; operationele, wetgevende en regelgevende samenwerking inzake de modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën. Er werden welbepaalde thema s vastgelegd waaraan een bepaalde graad van prioriteit werd toegekend. De uitvoering van het protocol heeft tot doel deze grondig te onderzoeken en uit te werken tot diverse beleidsvoorstellen. Deze thema s zijn : de elektronische aangiften voor de diverse belastingen; de fiscale tussenpersoon en de indiening van aangiften, de fiscale tussenpersoon en het actief beheer van het dossier (gerechtelijke geschillen uitgezonderd) en de fiscale tussenpersoon en de toegang tot de gegevens over het uniek fiscaal dossier van de belastingplichtige; de elektronische inzage van kadastrale gegevens door de fiscale tussenpersoon, naar het voorbeeld van de notarissen; de vaststelling van een uiterste datum voor de indiening van administratieve gegevensdragers : aangiften, de bijlagen, de bijbehorende richtlijnen, enz.; voorafgaand overleg : bij de voorbereiding van wet- en regelgevende teksten, als de betrokken tekst door de Administratie is voorbereid en voor zover de politieke overheid de wens uitdrukt tot voorafgaand overleg over de ontwerptekst in voorbereiding; overleg achteraf (na de aanneming van wetgevende en/of regelgevende wijzigingen) voor wat de fiscale maatregelen aangaat; in analogie met de instructies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, de uitwerking van een instructie inzake grote of systematische fraudemechanismen met betrekking tot de door de erkende beroepen voor hun cliënten uitgevoerde opdrachten. Over het thema «elektronische aangiften» en het belang om te ijveren voor nog een intensere gebruikmaking ervan, en over het thema «vaststelling van een uiterste datum voor de indiening van administratieve gegevensdragers», met de bedoeling dat het merendeel van de aangiften in de inkomstenbelastingen, bijvoorbeeld, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, vóór 30 juni van het lopende jaar kunnen worden ingediend, werden de eerste bedenkingen geformuleerd. De fiscale administraties zullen alles in het werk stellen om het protocol te doen slagen. Ik twijfel er niet aan dat ook de Instituten dat zullen doen. Nu al wil ik iedereen bedanken die aan de werkzaamheden van de denkgroepen, en aan de coördinatiestructuur ervan meewerkt. Jean-Marc Delporte Administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

6 De evolutie van het beroep bevorderen : een prioriteit! Pacioli brengt willens nillens wel eens onaangename informatie waar niet iedereen zich kan mee verzoenen. Niet dromen, wie de opdracht van het Instituut grondig bestudeert, komt tot de vaststelling dat de kaderwet van 1 maart 1976, het KB van 27 november 1985 en de Wet van 22 april 1999 de opdracht van het Instituut duidelijk omschrijven. De deontologische voorschriften en de stagereglementering maken integraal deel uit van deze opdracht. De Nationale Raad, als het ware het wetgevend orgaan, wordt voor het dagelijks beheer vertegenwoordigd door het bureau. De bevoegde Minister van Middenstand, onze voogdijminister, oefent toezicht uit op de strikte naleving van de opdrachten van het Instituut. Dit toezicht wordt daadwerkelijk uitgeoefend door de regeringcommissaris welke aanwezig is op elke vergadering van de Nationale Raad. En hier stopt het toezicht niet vermits de Wet van 22 april 1999 de Hoge Raad voor de Economische Beroepen tevens de opdracht heeft gegeven toezicht uit te oefenen op het BIBF. Elk voorstel van wetwijziging of andere reglementering dient voorafgaandelijk voor advies overgemaakt te worden. Uit wat voorafgaat is het duidelijk dat aan het Instituut geen syndicale bevoegdheid werd toegewezen. Dit belet echter niet dat wij verantwoorde tussenkomsten kunnen doen bij de overheid, daar waar het gaat om het algemeen belang van de boekhoudkundige beroepen. De relaties met de overheid zijn de laatste twee jaar aanzienlijk verbeterd. Ook de overheid begint te beseffen dat wij, met onze praktijkervaring, nuttige gesprekpartners zijn. Wie zegt overheid, zegt politiek, en daar zit al te dikwijls het probleem. Laat ons eerlijk zijn, individuele eisenbundels kunnen bezwaarlijk ingewilligd worden indien zij indruisen tegen de algemene belangen van de Staat. Dat wij niet met gekruiste armen op het Instituut aanwezig zijn zal U duidelijk worden bij onderstaand beperkt overzicht. Memorandum van 10 juni 2003 Op 10 juni 2003 hebben wij een memorandum met zeven actiepunten aan de formateur van de toekomstige regering overgemaakt. Samengevat vroeg dit memorandum aandacht voor : administratieve vereenvoudiging, vermelding van de naam van erkende boekhouders op pagina 1bis van de jaarrekening van de NBB, mogelijkheid voor de BIBF-leden om rechter te worden in handelszaken, het probleem van de schijnzelfstandige, de IAS-normen en de zelfstandige ondernemer. Wij mogen ons verheugen in de verwezenlijking van al deze verzuchtingen. Onderwijs en stage bij het BIBF De intensieve dialoog met het onderwijs vormt een andere belangrijke bekommernis van het Instituut. Getuige daarvan is de oprichting van een overlegorgaan «BIBF-onderwijs» in mei Doel : erover waken dat de studieprogramma s en de voorwaarden om toegang tot de erkenning te krijgen aan gemeenschappelijke vereisten beantwoorden. Naast de vergaderingen met het onderwijs heeft het BIBF ook talloze contacten gehad met de stagemeesters die de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) begeleiden. Deze contacten zijn onder meer bedoeld om de stagiairs beter te omkaderen. De recent ingevoerde wijzigingen van het stageverloop zijn dan ook bedoeld om de slaagkansen van de stagiairs merkelijk te verbeteren. Werkgroepen en andere initiatieven Meer in het algemeen treedt het BIBF op in alle besprekingen die verband houden met het beroep : de KMO-problematiek, de interinstitutionele relaties, de IAS/IFRS-normen, de vereenvoudiging van de formaliteiten op het vlak van de BTW, het financieel plan of XBRL. Het BIBF maakt ook deel uit van een overlegorgaan met de thema «de strijd tegen de fiscale fraude en de modernisering van Financiën», orgaan opgericht op initiatief van Staatssecretaris Hervé Jamar, na de ondertekening van een overlegprotocol tussen het BIBF, het IAB en de FOD Financiën op 15 juli De resultaten van deze werkzaamheden worden via Pacioli en de website van het Instituut meegedeeld. Het BIBF wil de erkende boekhouders(-fiscalisten) er nogmaals op wijzen dat ze een beroep kunnen doen op de dienst «Boekhouder in moeilijkheden» en dat voor hen, een permanentie elke eerste dinsdag van de maand na voorafgaande inschrijving, georganiseerd wordt. De leden van de Nationale Raad Een vergadering van de Nationale Raad J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 6

7 PACIOLI Onze enquête Beantwoordt Pacioli eigenlijk wel aan de verwachtingen van de lezers? Eind vorig jaar heeft het Instituut een antwoord op die vraag bekomen via de enquête die het bij 610 erkende boekhouders (-fiscalisten) gehouden heeft. De enquête heeft de volgende resultaten opgeleverd : Ik lees de veertiendaagse nieuwsbrief van het BIBF, Pacioli altijd grondig 35,1 % oppervlakkig 15,1 % regelmatig 45,7 % zelden 1,5 % nooit 0 % geen antwoord 2,6 % De lay-out van Pacioli is goed 61,1 % moet moderner 5,9 % geen opmerking 8,9 % geen antwoord 4,1% Prioritair wens ik dat volgende materies behandeld worden in Pacioli (nummeren volgens voorkeur, waar 1 uw absolute prioriteit is en 7 voor U het minst belangrijk is): grondige artikels over juridische aangelegenheden 3 grondige artikels over BTW + directe belastingen 2 grondige artikels over boekhoudrecht en boekhouding1 Grondige artikels over materies die niet rechtstreeks het beroep aanbelangen 7 nieuws over de interne werking van het BIBF 5 publicatie van de seminaries van de beroepsverenigingen 6 Publicatie van overzicht van interessante websitelinks voor het beroep 4 Ik vind het een goed idee om Pacioli alleen nog maar te verspreiden via E mail/internet (in afdrukbare vorm) en niet langer een papieren versie die wordt verstuurd naar alle leden Akkoord 30,1 % Niet akkoord 66,9 % Geen antwoord 3,0 % Globaal geef ik aan Pacioli volgende beoordeling : (cijfer van 1 tot 10) : 7,6/10 Huisstijl BIBF : enquête De Hogeschool HONIM is momenteel bezig met een enquête over de grafische huisstijl van het BIBF. Teneinde het succes van dit initiatief te verzekeren, vragen wij U met aandrang deel te nemen aan deze enquête. We willen immers graag uw mening kennen. De enquête vindt u terug op de website van het Instituut ( Terugsturen kan tot 15 februari Seminaries 25/01/2006 Geel Investeringsreserve ACC VER LBC-NVK Wim VAN KERCHOVE, e.a. Inspecteur F.O.D. Financiën Tel : Fax : /01/2006 Leuven Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /01/2006 Hasselt Op zoek naar externe financiering LVAB Prof. BELLENS, Reginal VOSSEN, Bart DE SMET, Guido QUANTEN, Dirk WOUTERS Tel : 011/ Fax : 011/ /01/2006 Ruddervoorde Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /01/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /01/2006 Sint-Katelijne- Meer- en minwaarden op aandelen MAB Waver Guy POPPE, Advocaat Tel : 015/ Fax : 015/ /01/2006 Sint-Katelijne- Meer- en minwaarden op aandelen MAB Waver Guy POPPE, Advocaat Tel : 015/ Fax : 015/ P A C I O L I N R B I B F - I P C F J A N U A R I

8 31/01/2006 Waregem Fiscale implicaties van doorfacturering van kosten BBB Frank VANBIERVLIET, Advocaat, Laga Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Aalter Kapitaalwijzigingen ACC VER LBC-NVK Guy POPPE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Hasselt Updating sociale wetgeving LVAB Peter DUFAUX, Advocaat lector PHL Tel : 011/ Fax : 011/ /02/2006 Leuven De nieuwe vastgoedfiscaliteit KVABB Pieter DEBBAUT, Mede-auteur Belasting- en beleggingsgids Tel : Fax : /02/2006 Antwerpen Samenvatting van de krachtlijnen inzake de vernieuwde KVABB vzw-wetgeving Luc STOLLE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /02/2006 Ieper Onroerend goed voor beroepsdoeleinden Fiscaal forum Eddy LESAGE, Erkend boekhouder-fiscalist, Eddy SOENEN, e.a. Inspecteur Teamchef AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Aalst De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Roeselare Werk in onroerende staat in Frankrijk uitgevoerd door Fiscaal forum Belgische aannemers Marnix CORNETTE (RFN) Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Zemst-Elewijt Overzicht wetgeving ACC VER LBC-NVK Guy POPPE, Advocaat Tel : Fax : /02/2006 Waregem De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Lummen BTW : optimalisatie van aftrek KVABB Patrick WILLE, Managing Dir. WP&B, Docent VUB en FHS; Gastprof. UG Tel : Fax : /02/2006 Leuven De notionele intrestaftrek BBB Frank MAERTENS, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Ruddervoorde De notionele intrestaftrek BBB Frank Maertens, e.a. Inspecteur, Diensthoofd AOIF Tel : 056/ Fax : 056/ /02/2006 Kasterlee Opstal & erfpacht KBAB Jan VERHOEYE, Docent Hogeschool Gent, Gastprof. RUG Tel : 0496/ Fax : 014/ /02/2006 Elewijt-Zemst Vennootschapsbelasting grondig MAB Yves VERDINGH, Tax Manager Fortis Bank Tel : 015/ Fax : 015/ /02/2006 Hasselt Updating vennootschapsrecht LVAB Bart SMETS, Advocaat - lector PHL Tel : 011/ Fax : 011/ /02/2006 Gent BTW Updating / actualiteit VABF VZW Luc HEYLEN, Bestuurder VAT Services Tel : 09/ Fax : 09/ /02/2006 Hasselt Budgetteren in de non-profitsector LVAB Willy VANDAEL, ontvanger OCMW Hasselt Tel : 011/ Fax : 011/ Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ bibf.be, URL : Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Marcel-Jean PAQUET, Joseph PATTYN Adviesraad : Professor P. MICHEL, Ecole d Administration des Affaires de l Université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. G E R E A L I S E E R D I N S A M E N W E R K I N G M E T K L U W E R W W W. K L U W E R. B E J A N U A R I P A C I O L I N R B I B F - I P C F 8

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.:

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE IDEALE PARTNER VOOR KMO s Door Xavier SCHRAEPEN, Erkend Boekhouder-fiscalist B.I.B.F. A. De raadgever en bevoorrecht partner voor zelfstandigen, KMO s, vrije

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 WCO & ECONOMISCHE BEROEPSBEOEFENAAR Een inleiding Frank Haemers Juridische dienst BIBF INLEIDING Wet van 27 mei 2013 : Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

Grondige cursus vennootschapsbelasting

Grondige cursus vennootschapsbelasting vzw Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten Exclusief tweedaags seminarie dinsdag 25 november 2014 woensdag 26 november 2014 De Lozen Boer - Lochristi

Nadere informatie

Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) Responsabilisering economische

Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) Responsabilisering economische WCO & ECONOMISCHE BEROEPSBEOEFENAAR Een inleiding Frank Haemers Juridische dienst BIBF Wet van 27 mei 2013 : INLEIDING Wijzigt o.a. Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 Professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Het beroep van bedrijfsrevisor

Het beroep van bedrijfsrevisor Het beroep van bedrijfsrevisor Update : 31/01/2009 Het beroep van bedrijfsrevisor Bevoorrechte partner van alle actoren van het bedrijfsleven: - Ondernemingen - Openbare en private instellingen, non-profitsector

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

MEMORANDUM VOOR DE REGERING 10 ACTIEPUNTEN VANWEGE HET BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (BIBF)

MEMORANDUM VOOR DE REGERING 10 ACTIEPUNTEN VANWEGE HET BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (BIBF) MEMORANDUM VOOR DE REGERING 10 ACTIEPUNTEN VANWEGE HET BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (BIBF) Via deze nota wenst het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten),

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE Doel Het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen (hierna mondeling gedeelte) is erop gericht de maturiteit van de kandidaat te testen, met het oog op een correcte

Nadere informatie

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist):

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist): HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 5e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 4

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen C. JANSSENS Verwerf de titel, het brevet en het erekenteken als erkenning van uw vakbekwaamheid.

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 28

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Naam: Voornaam: TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Maatschappelijke zetel en secretariaat: Kasteel Ter Poorten Diepenbekerweg 65 B-3500 Hasselt [tel] (0)11 30 13 50 [fax] (0)11 22 99 70 info@lvab.be

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 2 april

Nadere informatie

A. Inleiding. De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de Hoge Raad uitdrukkelijk met redenen omkleden.

A. Inleiding. De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de Hoge Raad uitdrukkelijk met redenen omkleden. Advies van 12 september 2013 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015

VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015 VERGADERING VAN VRIJDAG 29-05-2015 Werden uitgenodigd: De gekende afgevaardigden en de respectieve voorzitters van de beroepsverenigingen, lid van het NOBF, Borghgraef Mark LBC Bossaert Vincent BAB-Antwerpen

Nadere informatie

Interview GÉRAR QUET. respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF

Interview GÉRAR QUET. respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF GÉRAR ARD D DELVAUX X EN MARCEL-JEAN PAQUP QUET respectievelijk voorzitter van het IAB en voorzitter van het BIBF Instituten smelten samen tegen februari 2007! IAB: De toenadering tussen het IAB en het

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

De Nationale Raad van het Beroepsinstituut. heeft op 17 februari 2004 door hem goedgekeurde richtlijnen inzake permanente

De Nationale Raad van het Beroepsinstituut. heeft op 17 februari 2004 door hem goedgekeurde richtlijnen inzake permanente HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 5e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 15

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

75 jaar Hoge Raad van Financiën

75 jaar Hoge Raad van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 70e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2010 75 jaar Hoge Raad van Financiën Rudi VANDER VENNET Gewoon hoogleraar Universiteit Gent Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

B I J L A G E I I I HOGE RAAD VOOR

B I J L A G E I I I HOGE RAAD VOOR HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be De Belgische economische

Nadere informatie

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst)

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Audio = kanaal 10 Overzicht - 1. Beroepskwalificaties - - 2. Hervorming stage - - 3. Kwaliteitstoetsing - - 4.

Nadere informatie