Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen"

Transcriptie

1 Provincie Antwerpen - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement Organisator van een internationaal evenement Internationaal evenement dat: - Plaatsvindt in provant - van hoog internationaal niveau is - deelname van min. 4 nationaliteiten - brede publiek betrekt - binnenlandse pers aanwezig is - maximale profilering voor provant 1) Aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) sponsordossier met returnvoorstellen voor de provincie 3) begroting 4) Evaluatie van de vorige editie Bijkomende verplichting voor goedgekeurde events: - pers en promotiecampagne - promomateriaal afhalen en terugbezorgen - evaluatieverslag: verslag, verantwoording return, fotomateriaal Subsidies voor duurzame G-werking jaarlijks voor 15 februari Handicapspecifieke club of reguliere club met G-werking Een club waar elke gehandicapte kan sporten naar eigen mogelijkheden die: - Aangesloten is bij erkende federatie - vzw is - bestuur heeft waaruit blijkt dat de club: - zetel in Antwerpen heeft - eigen boekhouding voert - specifieke sportwerking gedurende 3 voorbije jaren kan aantonen - voor reguliere clubs: 10 leden met een handicap heeft 1) Aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) afschrift van de statuten, bewijs van aansluiting bij een erkende federatie, 3 jaar relevante werking aantonen 3) bewijs van aangesloten en verzekerde leden. Return: Op alle publiciteit het logo van provant vermelden.

2 - specifieke clubs: 15 leden - verzekering lichamelijke ongevallen en b.a. - sportaanbod aanbiedt voor personen met een handicap - de leden niet bezoldigd - een geldelijke bijdrage vraagt aan actieve leden - bereid zijn mee te werken aan sportpromotionele activiteiten - opgenomen is in de sportwijzer Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportproj ecten in het kader van jeugdsportfonds Camille Paulus. 1 oktober van het voorgaande jaar. Clubs, provinciale federatie of instantie die samenwerkt met min. 1 Antwerpse sportclub Met zetel of werking in prova Organisator van kadervorming ten behoeve van de Brusselse sportwereld nt. Internationale sportevenementen die: - Plaatsvinden op grondgebied Antwerpen - Deelnemers uit 4 verschillende landen en 1/10 e buitenlanders - het brede publiek zoveel mogelijk betrekken - maximale profilering aan provant - een duidelijk wedstrijdkarakter heeft. 1) aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) uitgewerkt sponsordossier met voorstellen return 3) begroting 4) evaluatie vorige editie Bijkomende verplichting: - pers- en publiciteitscampagne - promomateriaal Antw zelf op- en afhalen - evaluatieverslag na afloop: verslag, verantwoording return en foto s.

3 Subsidies voor provinciale sportfederaties. 15 februari van het jaar, volgend op het werkingsjaar. Provinciale sportfederaties. Een provinciale sportfederatie die: - aangesloten is bij een erkende federatie - vzw is - eigen bestuur heeft waaruit blijkt: - zetel in provant - eigen post- en bankrekening - eigen boekhouding voert - specifieke sportwerking van voorbije jaar kan aantonen - 5 verenigingen groeperen, uit 2 arrondissementen met totaal 100 leden - een verzekering heeft en leden verzekerd - mee werkt aan sportinitiatieven van provant. - administratieve en financiële controle aanvaard. 1) Aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) Bewijs van aantal aangesloten verzekerde leden 3) eerste aanvraag: statuten van de vzw Return: Op alle publiciteit het logo van provant vermelden en met de steun van de provincie Antwerpen.

4 Provincie Limburg - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies Limburgse bijzondere bovenlokale sportinitiatieven Deadline 12 weken voor het sportinitiatief Organisator van bijzondere bovenlokale sportinitiatieven - Sportinitiatief met bovenlokaal karakter, - GEEN provinciale kampioenschappen of training, - plaatsvinden op Limburgs grondgebied en voor Limburgers - Sporttak op sporttakkenlijst - 1 van volgende categorieën Intergemeentelijke samenwerking G-sportinitiatieven Eendaagse sportinitiatieven Meerdaagse sportinitiatieven. Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. - Max subsidiebedrag: intergemeente: 5000 G-sport: 7500 eendaags: meerdaags: Binnen 6 maand na het initiatief verslag en financieel overzicht bezorgen. Subsidies aangepaste sport- en gehandicaptenuitrustin g voor verenigingen voor gehandicapten. 15 april en 15 september Limburgse sportvereniging of gemeentebestuur Voorwaarden sportvereniging: - leden uit 3 gemeenten - 2 jaar werking - aangesloten bij erkende federatie. aankoop van aangepast sport- en revalidatiemateriaal: - doel: personen met een handicap helpen om op een zo optimaal mogelijke manier aan recreatieve of competitieve sportbeoefening te doen en zo de revalidatie en sportieve integratie bevorderen. - enkel voor leden van de vereniging - niet verhuurd of verkocht wordt - Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. Deputatie mag gedurende 5 jaar inlichtingen inwinnen over het geheel van aangekochte materialen.

5 Subsidie aanpassingswerken Limburgse sportaccommodaties ten behoeve van personen met een handicap. 15 mei Limburgse gemeente, intergemeentelijke samenwerking, vzw die sportaccommodatie in eigendom heeft, vzw die sportaccommodatie beheert, privéeigenaar van sportaccommodatie Zie reglement Subsidie Limburgse bovenlokale sportvereniging. - Erkenningen aanvraag: 31 oktober van het voorgaande jaar - inlichtingendossier: 31 maart Erkende bovenlokale sportverenigingen Competitiesportveren iging: - Bovenlokale competitie organiseren. Een erkende sportvereniging. De erkenning kan aangevraagd worden als: - de sporttak op erkende sporttakkenlijst staat - open vereniging is - bestuur met minstens 2 personen heeft - zetel in Limburg is - eigen boekhouding heeft - actieve sportwerking kan aantonen = competitie organiseren - verzekering afsluiten - overkoepeling van een aantal sportclubs - competitiesportvereniging: 3 clubs met 12 leden met toaal van 75 leden - recreatiesportvereniging: 15 clubs met 12 leden - werking in minstens 2 regio s - helft van de activiteiten in Limburg plaatsvinden. 1) Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. 2) Na de aanvraag en erkenning het inlichtingendocument invullen en ondertekenen. Bijgevoegd: - modelformulier 1 of 2 - balans en resultatenrekening voor verenigingen met dubbele boekhouding. - begroting. 3) Binnen 90 dagen volgend op jaar waarvoor subsidie toegekend werd: aanvraag tot betaling samen met het jaarverslag indienen. Return: - Spandoek op sportactiviteiten - logo op alle communicatiedrage rs - vermelden: met de ondersteuning van de provincie Limburg.

6 Provincie Oost-Vlaanderen - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidiëring van de Gehandicaptensport. Laatste werkdag voor 31 maart. Werkingssubsidies Prov. afdeling gehandicaptensportfede raties, gehandicaptensportclub, sportclub met G- afdeling Startersubsidies Natuurlijke of rechtspersonen Integratiesubsidies Sportclubs, gemeente, natuurlijke of rectspersonen - Zetel in Oost-Vlaanderen - initiatief vindt plaats in O-Vl - afzonderlijk post- of bankrekeningnummer Werkingssubsidies Reguliere werking aantonen op basis van activiteitenverslag Startersubsidies Eenmalige subsidie nog geen jaarwerking, wel duurzaam aanbod in aanvraagjaar Integratiesubsidies Binnen het gewone sportaanbod worden inspanningen gedaan om het aanbod open te stellen voor personen met een handicap. 1) Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier 2) Bijlagen: - statuten - overzicht clubs - aantal leden - aantal trainers - geslaagden vorming - overzicht cursussen - overzicht prov. Competities - overzicht recreatief aanbod - toegankelijkheid - promotie en communicatie - promotionele evenementen Werkingssubsidies Punten adhv kwantitatieve en kwalitatieve criteria Starterssubsidies 1000 euro Integratiesubsidies 500 euro Subsidiëring sportevenementen 2 maanden voor het evenement Organisator sportevenementen - georganiseerd op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen - bovenlokale uitstraling; - het sportevenement kadert binnen de beleidsintenties van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier: Aanvraag bevat: - identificatie van de organisator (statuut, zetel, werking) - omschrijving van het sportevenement Jaarlijks max 2 aanvragen

7 - een begroting - ontwerp van promotieplan - omschrijving van de andere ondersteuning - promotionele return voor de provincie Subsidiëring sportprojecten 15 november Overheidsector of private non-profitsector met zetel in O-Vl - het sportproject kadert binnen het provinciaal prioritetenbeleid - op het grondgebied van de provincie Oost- Vlaanderen - regionale uitstraling Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier: Aanvraag bevat: - Identificatie aanvrager - omschrijving project - begroting

8 Provincie Vlaams-Brabant - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidie medewerking aan bijzondere sportmanifestaties 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement Subsidie sportpromotionele werking van gemeenten 31 oktober van het begrotingsjaar Organisator van bijzondere sportmanifestaties Gemeenten en rechtspersonen belast met sportpromotie van de gemeente Evenementen die: - Plaatsvinden in Vlaams-Brabant - de zetel van de organisator is in Vlaams Brabant Niet van toepassing voor clubs/federaties Aanvraagformulier met: - identificatie van de organisator - een gedetailleerde beschrijving van de manifestatie - een ontwerpbegroting - een uitgewerkt sponsordossier met verschillende returnvoorstellen voor de provincie - een evaluatie van de voorbije editie Goedgekeurde dossiers: - Pers- en publicieteitscampagne - afhalen en terugbrengen van promotiemateriaal - na het evenement stavingsstukken indienen.

9 Subsidie bovenlokale sportinfrastructuur. 1 maart Gemeenten, sportclubs en - federaties die kwaliteitsvolle, regionale sportinfrastructuur realiseren. Subsidies voor provinciale sportfederaties 31 juli Provinciale sportfederaties De sportfederatie moet: - 5 actieve clubs over 3 regios hebben - sporttak aanbieden die op sporttakkenlijst staat 1) Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 2) Statuten 3) Samenstelling AV en RVB 4) lijst clubs 5) werkingsverslag 6) jaarrekening van vorig jaar 7) jaaractieplan en programma van komend jaar Basissubsidie en werkingssubsidie worden toegekend op basis van stavingstukken van voorbije jaar.

10 Subsidies voor sportinitiatieven voor personen met een handicap 31 oktober van het voorafgaande jaar Jaarlijks 1 initiatief Provinciale en landelijke sportfederaties, clubs, gemeentelijke sportdiensten en raden. Projecten, evenementen en vormactiviteiten die: - Voor elke Vlaams-Brabander met handicap - onder professionele begeleiding - gericht op stimulering of verhoging van actieve sportparticipatie en tegengaan van drop-out - betrekking hebben op aangepast sporten of integratie - continuering nastreven - zich onderscheiden van de gewone werking. Invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. Return: Op alle publiciteit het logo en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 2 maanden na evenement een verslag en gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie. Subsidies voor bovenlokale verenigingen die jongeren aanzetten meer te bewegen. 31 juli clubs met sportactiviteiten met competitief karakter die uitkomen in de eerste of tweede reeks van hun nationale competitie met (semi)professionele spelers of minimaal 3 atleten uit de nationale top tien. Aangesloten bij erkende sportfederatie Het project moet: - Jongeren sensibiliseren om aan sport te doen via sportinitiaties - afsluiten met kindgericht sportgebeuren met uitnodiging van toppers - programma goedgekeurd door club - 80 % wordt begeleid door gekwalificeerde trainers. - 7 initiaties gespreid over de provincie - gebruik maken van communicatiemiddelen met aandacht voor rekrutering door lokale clubs. Invullen en ondertekenen van aanvraagformulier met programmavoorstel en transparante financiële begroting Return: Logo en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant op alle publiciteit en briefwisseling.

11 Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Organisatie kadervorming Aanvraag; 2 weken voor start cursus. verslag: 1 maand na afloop. Organisator van kadervorming ten behoeve van de Brusselse sportwereld Sporttechnische of sportbestuurlijke kadervorming voor deelnemers die - minstens 16 jaar zijn - begeleider zijn of worden van een Brusselse sportvereniging of gemeenschapscentrum OF sportlesgever zijn of worden voor de VGC-sportdienst - het ingevulde aanvraagformulier ten minste 14 dagen voor aanvang van de kadervorming indienen - uiterlijk 1 maand na afloop van de kadervorming het inhoudelijk en financieel verslag indienen - promotionele return Andere vereisten: - minimum 3 uur vorming - minimum 5 deelnemers Organisatie sportprojecten Aanvraag: 6 weken voor start project. Verslag: 3 maand na einde project. Organisator van sportprojecten: - zetel in het BHG - sportieve activiteit - beperkt in tijd - hoofdzakelijk gericht naar publiek uit BHG - activiteit is toegankelijk voor een breed publiek - het ingevulde aanvraagformulier ten laatste 6 weken voor aanvang van de activiteit indienen - uiterlijk 3 maanden na afloop het inhoudelijk en financieel verslag indienen - uitbetaling gebeurt pas na indiening van het eindverslag - promotionele return Organisatie sportkampen Organisator van sportkampen in BHG - gekwalificeerde begeleiding - openstaan voor iedereen - minimum 4 weken voor aanvang het ingevulde - uitbetaling na indiening van het

12 Aanvraag: weken voor start kamp. Verslag: 6 weken na einde kamp. of elders maar voor Brussels publiek - zetel in BHG - minimum aantal uur per dag sport aanbieden aanvraagformulier indienen - uiterlijk 6 weken na het sportkamp het verslagformulier indienen verslagformulier - promotionele return Werkingssubsidie sportvereniging 30 september voor voorbije seizoen Erkende sportverenigingen Reguliere sportwerking binnen BHG - ingevuld aanvraagformulier indienen in september (voor het voorbije sportseizoen) - verenigingen krijgen een voorschot in de loop van het seizoen, het saldo wordt berekend na afloop van het seizoen Huursubsidies 30 september voor voorbije seizoen - Brusselse organisaties en instellingen die erkend zijn door of een structurele subsidie ontvangen van de VGC - Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen - Brusselse gemeenschapscentra - de huurkosten gemaakt voor de organisatie van een openstaand, regelmatig sportaanbod in BHG of voor sportkampen in BHG - deskundige begeleiding - ingevuld aanvraagformulier indienen in september (voor het voorbije sportseizoen) - uitbetaling na indiening van het aanvraagformulier - deze huursubsidie is niet combineerbaar met de subsidie voor organisatie van sportkampen Startersubsidies Startende sportverenigingen - rekeningnummer op naam van de Sportvereniging met een regelmatige werking in BHG - invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier - gevraagde bewijzen bijvoegen (zie formulier) erkenningsvoorwaarde n: zie website ( - promotionele return

13 vereniging Subsidies deelname kadervormingsactiviteite n Aanvraag; 2 weken voor start cursus. verslag: 1 maand na afloop. - minstens 16 jaar - begeleider/bestuurder zijn of worden van een Brusselse sportvereniging/ organisatie of van de VGC-sportdienst Sporttechnische of bestuurlijke kadervorming - ingevuld aanvraagformulier ten laatste 14 dagen voor aanvang indienen - uiterlijk 1 maand na afloop het evaluatieformulier + bewijs van deelname indienen - maximum 2/3 de van de deelnameprijs

14 Provincie West-Vlaanderen - Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Werkingstoelagen aan bovenlokale sportieve instanties. 1 april Provinciale sportfederaties, Kwalitatieve bovenlokale intiatieven mbt: - sportkalender = alle sportieve doeactiviteiten - talentontwikkeling - informatieverspreiding - vorming - sportmedische begeleiding - kwaliteitszorg - andere prioriteiten die de deputatie bepaald 1) aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) laatst goedgekeurde jaarrekening 3) verslagformulier provinciale herkenbaarheid Return: - Logo op drukwerk - provinciaal promotiemateriaal - uitnodiging Subsidies voor sportieve initiatieven voor personen met een handicap Aanvraag: 1 december Afrekening: 1 mei Sportfederaties, Gehandicaptensportf ederaties, Gehandicaptenclubs, G-afdelingen Thema s: - talentontwikkeling - sportkalender - vorming - kwaliteitszorg - productontwikkeling - G-sportmateriaal - toegankelijkheid 1) Aanvraagformulier invullen en ondertekenen 2) verslagformulier provinciale herkenbaarheid 3) laatst goedgekeurde jaarrekening Specifieke vereisten inzake return worden bepaald door deputatie.

15 Ondersteuning van bovenlokale evenementen 1 oktober voor evenementen tussen 1 januari en 30 juni 1 april voor evenementen tussen 1 juli en 31 december Federaties en clubs voor niet jaarlijks terugkerende Andere organisatoren ook voor jaarlijks terugkerende Evenementen die: - Plaatsvinden in West-Vlaanderen - erkende sporttak zijn - provinciale uitstraling en uitzonderlijk karakter hebben - bijdragen tot de herkenbaarheid van de provincie - geen commerciële doelstellingen nastreven - behoren tot belangrijkste evenementen binnen hun sector - voldoende publicitaire return bieden Aanvraagformulier invullen en ondertekenen 5 verschillende sponsorvoorstellen, opklimmend in waarde, kunnen ingediend worden. Vip-kaarten 14 dagen voor evenement opsturen.

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector D-SP-363-06 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector Op 11 mei 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies over de conceptnota

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Wat heeft een sportvereniging nodig?

Wat heeft een sportvereniging nodig? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Dankwoord De Werkgeversorganisatie in de Sport wil hartelijk bedanken voor hun

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie