Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [deeltijd]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [deeltijd]"

Transcriptie

1 Bijlage cursusomschrijvingen [Technische bedrijfskunde] [deeltijd]

2

3 Titel Opleidingsvariant Adviseren & Veranderen Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTAV Cursusnaam Adviseren & Veranderen 1.3 Cursusnaam in Engels Counseling And Changing 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd MGM Geerdink (tel ) 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok 2 Presenteren groepscase verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Ind. verslag Opdracht Tentamen 5, , , bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Toelichting bij toets Ind. verslag: Cursus wordt meerdere keren aangeboden

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het volgen van deze module kan de student: Competentie adviseren, niveau 2 zelfstandig een (advies)opdracht acquireren die past bij zijn competenties en ambities als technisch bedrijfskundige (blijkend uit een concrete vraag van een opdrachtgever); (T) bij de communicatie met medewerkers uit verschillende disciplines en van verschillende niveaus rekening houden met de verschillende perspectieven en belangen. (T) de behoefte van een opdrachtgever en relevante stakeholders achterhalen en op basis daarvan een plan voor een (advies)project opstellen. (A,E,C) een (advies)project in fases indelen en in elke fase de opdrachtgever en andere stakeholders bij het project te betrekken (T). zijn adviezen (inhoudelijk) onderbouwen, (A,E,C) en vanuit verschillende perspectieven (zoals financieel, HRM, organisatorisch, ICT) de opdrachtgever overtuigen van de kwaliteit van het advies (argumentatiestructuur en impact). (E). De student kan daarbij anticiperen op e weerstand tegen verandering. (T) onderzoeksresultaten logisch ordenen en presentabel te maken in de vorm van een passend adviesrapport en presentatie volgens de richtlijnen van het boek Rapportagetechniek. (T) een netwerk opbouwen en onderhouden (T) Competentie onderzoeken, niveau 2 een probleem in een organisatie beschrijven en analyseren/diagnosticeren op basis van kennis en inzicht van verschillende organisatiekundige en veranderkundige theorieën (K,B,T,A) een probleemstelling aangereikt door een opdrachtgever te vertalen in een realiseerbare adviesopdracht die door de opdrachtgever wordt gevalideerd; (T) met behulp van een diagnostisch organisatiemodel een probleemdefinitie op te stellen dat kan dienen als basis voor de veranderstrategie; (T) Competentie ontwerpen, niveau 2 een gewenste situatie ontwerpen respectievelijk ontwikkelen van het pad daarnaar toe (C) een veranderstrategie bepalen en als advies aan de opdrachtgever voor te leggen (T) op methodische wijze een interventieplan op te stellen en wel zodanig dat dit plan past bij de eerder gekozen strategie (T) het interventieplan te toetsen aan focus, balans, communiceerbaarheid en relevantie (T) de slaag- en faalfactoren van veranderstrategieën en de daarbij passende veranderinterventies te benoemen en af te wegen; (A) bij het ontwikkelde veranderadvies aan te geven hoe kan worden vastgesteld of de gevraagde veranderdoelstellingen zijn bereikt; (A) in verandersituaties waar belangen van de stakeholders conflicteren te beschrijven welke belangen in het geding zijn en welke interventies passend zijn om de doelstellingen van het veranderproces te realiseren; (A, E) Competentie realiseren, niveau 2 interventies kiezen en toepassen die bijdragen aan de realisatie van de gewenste situatie/de weg daarnaar toe (T) Competentie professionaliseren, niveau 2 een veranderplan presenteren en verdedigen, rekening houdend met de normen voor professioneel veranderkundig handelen (T) uitleggen welke effecten keuzes in het (eigen) ontwerpproces hebben op duurzaamheid en welke alternatieven er zijn. (B,T) het eigen adviesgedrag te beschrijven en zodanig aan te passen aan datgene wat de opdrachtgever vraagt, dat adequaat aan de aangereikte adviesvraag kan worden gewerkt (A,E,T) te demonstreren hoe de invulling en tone-of-voice van het advies is aangepast aan de aard van de opdrachtgever en de voorgelegde veranderstrategie (T,A,E) 2.2 Cursus inhoud De vraag die centraal staat in deze module is: Hoe kan ik in de rol van adviseur en projectleider 'iets' in mijn organisatie veranderen of verbeteren, zonder dat ik over directe macht of middelen beschik? In deze module zal de student zichzelf verder ontwikkelen in kennis, vaardigheden en houding om zijn rol als adviseur en projectleider in de eigen organisatie te verbeteren en daarmee veranderingen te faciliteren. In deze integratieve module leert de student in zijn rol als adviseur wat veranderen en adviseren is. Hoe een adviesopdracht wordt verworven de acquisitie verloopt anders dan het verkopen van een product of dienst. De student moet in staat zijn een organisatiediagnose op te stellen en advies te geven over de veranderstrategie. Krijgt hij de opdrachtgever hierin mee? Zo ja, dan kan een interventieplan worden opgesteld en worden onderzocht hoe inhoud en proces worden gestuurd: de monitoring. Adviseur zijn bij veranderingsprocessen is meer dan het toepassen van projectvaardigheden. Het vraagt een open leerhouding; vandaar dat naast verandermethodieken ook wordt stilgestaan bij de rol van de veranderaar zelf. In het kader van PCO kunnen deze houdingsaspecten verder

5 worden uitgediept. Ook moet de adviseur zich bewust zijn van het feit dat bij veranderingsprocessen zich tal van conflicten kunnen voordoen waarin hij al gauw partij wordt. Tenslotte vragen wij van de verandermanager oog te hebben voor ethische vraagstukken die verbonden zijn aan veranderingen in de organisatie. De module volgt een veranderproces van het begin tot het eind. Verschillende fasen worden onderscheiden en de adviseur wisselt van een inhoudelijke naar een procesmatige rol. De onderwerpen zijn: Wat is adviseren? Wat is veranderen? Wat voor soort adviseur ben ik en is dat (altijd) adequaat? Hoe verwerf ik een adviesopdracht? Wat is er aan de hand in deze organisatie? Wat is er aan wiens hand? Deze vragen naar de factoren en actoren leiden tot een systematische diagnose. Welke aanpak past bij deze organisatie en dit organisatievraagstuk? De studenten leren een veranderstrategie kiezen en een interventieplan opstellen. Gaat het de goede kant op met het veranderproces? Bereiken we wel de gestelde doelen en hoe monitoren we het proces? Welke conflicten en weerstanden zijn te verwachten? Zijn deze te voorkomen? Hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke ethische aspecten en duurzaamheidsaspecten zijn aan veranderen en adviseren verbonden? Naast deze meer inhoudelijke aspecten wordt uitgebreid stilgestaan bij nut en noodzaak van een lerende houding. De studenten worden getraind in intervisietechnieken. De kennisbasis van deze module heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 1. Verschillende situaties vragen om een verschillende benadering van verandermanagement - introductie in de belangrijkste hoofdstroming van verandermanagement 2. De noodzaak van het creëren van een Sense of urgency 3. Methoden hoe in het kader van een veranderproces een leidende coalitie kan worden gevormd 4. Het ontwikkelen van een verandervisie en een veranderstrategie 5. Het communiceren bij veranderprocessen, in het bijzonder het communiceren van de verandervisie 6. Het creëren van een breed draagvlak voor de verandering, participatieve benaderingen Het borgen van veranderresultaten en van het verandersucces 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen): John Kotter, Dan Cohen (2011) Het hart van de verandering - De principes van leiderschap bij verandering in de praktijk, Academic Service ISBN / ISBN Boek (aanbevolen): Peter Block (2010) Feilloos adviseren, Een praktische gids voor adviesvaardigheden. 3e herziene editie, Academic Service. ISBN / ISBN Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

6 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Robers (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Afstuderen verplicht 0 maal per blok Bootcamp Afstudeerverslag niet verplicht 11 maal per blok Bootcamp PID niet verplicht 1 maal per blok Bootcamp Voorstel Afstudeerproject niet verplicht 1 maal per blok Voorlichting afstudeertraject niet verplicht 2 maal per blok blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 blok 1 blok Toetsen:

7 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeerverslag + evt technisch ontwerp 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Go/No go zitting Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Presentatie en verdediging 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Professioneel functioneren 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Projectinitiatiedocument (PID) Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student voldoet aan het competentieprofiel van de opleiding, dat terug te vinden is in de studiegids. Het competentieprofiel is opgesteld op basis van het Profiel van de Bachelor of Engineering (2012). Per opleiding van het Instituut voor Engineering en Design zijn de eindcompetenties en de niveaus van het afstudeerproject vastgesteld. Voor het afstudeerproject van Technische Bedrijfskunde geldt: - analyseren, niveau III - onderzoeken, niveau II - ontwerpen, niveau II - realiseren, niveau II - adviseren, niveau II - professionaliseren, niveau III N.B. De competenties Beheren en Managen worden niet tijdens het afstudeerproject getoetst; deze zijn eerder in de opleiding getoetst. 2.2 Cursus inhoud Het afstuderen in het achtste semester van de opleiding is de proeve van bekwaamheid: de afstudeerder toont aan dat hij aan het eindniveau van de HBO-Bachelor of Engineering voldoet. In het semester voorafgaand aan het afstuderen bereidt de student zich voor: hij neemt kennis van de procedures en reglementen rondom het afstuderen, zorgt dat hij aan de toelatingseisen voor het afstuderen (zie studiegids) voldoet en zoekt een passend bedrijf en passend project. Tijdens het achtste semester werkt de afstudeerder in een beroepsillustratieve werkomgeving zelfstandig, professioneel en gestructureerd aan een (technische) opdracht. Daarbij verdiept hij zich in het probleem, de benodigde kennis, een geschikte methode/werkwijze en rapporteert hij naar de betrokken partijen (o.a. bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider). Het eindniveau van de opdrachtuitvoering en eindproducten maakt de afstudeerder zichtbaar door zijn professioneel functioneren, het schrijven van een afstudeerverslag, het eventueel opleveren van een technisch ontwerp, en het houden van een mondelinge presentatie plus het voeren van een mondelinge verdediging tijdens een afstudeerzitting. Bij de cursus afstudeerproject zijn excellentieheden. Er is keuze uit de volgende sterren: reflectieve professional en vakmanschap innovatie en dissiminatie international perspectief gedrevenheid leiderschapskwaliteiten 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Elling, R., Andeweg, B. e.a., Rapportagetechniek; schrijven voor lezers met weinig tijd. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ISBN (Prijsindicatie: 45,00) Boek (verplicht): Problem Solving in Organizations, Joan Ernst van Aken e.a., Cambridge University Press, ISBN (Prijsindicatie 39,80) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 840 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

9 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Asset Integrity Management Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TTBK-DAI Cursusnaam Asset Integrity Management 1.3 Cursusnaam in Engels Asset Integrity Management 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon F van Dalen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werk- en hoorcollege niet verplicht 1 maal per week blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? DAI-DL1 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 DAI-DL2 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan op de volgende competenties: - Analyseren (II) - Onderzoeken (II) - Ontwerpen (II) - Realiseren (II) Na afloop van deze module is de student in staat om: ten behoeve van een directie het strategische belang van AIM aan te tonen en te onderbouwen met de theorie die in deze module aan bod komt (E) een mening te geven over het gebruik/inzet van assets in de eigen organisatie en hier een verbeterplan voor op te stellen (T,E,C) te beoordelen welke assets die in de eigen organisatie gebruikt worden/ingezet worden (ernstige) risico s vormen ten aanzien van het behalen van de bedrijfswaarden (T,A,E) te beoordelen welke assets die in de eigen organisatie gebruikt worden/ingezet worden geen toegevoegde waarde hebben (T,A,E) 2.2 Cursus inhoud Asset Integrity Management kent verschillende doelen. We kunnen een onderscheid maken tussen Asset Management en Asset Integrity Management. Het gaat er bij Asset Management om een optimale bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen en rendementen. Dat is meer dan alleen maar onderhoud plegen bijvoorbeeld, het gaat erom dat gerekend wordt aan de inzet van bedrijfsmiddelen en de rol die ze spelen voor de bedrijfsoutput. Dat vraagt een strategische en proactieve benadering met de bijbehorende verbeterprojecten en optimalisaties. Daarnaast is Asset Management gericht op het verzekeren van de voortgang van de productie, dat vraagt een proactieve opstelling waarbij scenario s gericht op reductie van risico s, ongelukken en productiestilstand van belang zijn. Bij Asset Integrity gaat het om het vermogen van een asset (productiemiddel of kapitaalgoederen) om effectief, efficiënt en duurzaam de functie te vervullen. Bij Asset Management is het van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen de Asset Eigenaar, de persoon die uiteindelijk bepaalt wat er met een asset gaat gebeuren, de Asset manager, diegene die de inzet van een asset zo effectief en efficiënt moet regelen, en de Service provider, diegene die de inzet van een asset realiseert. Het is van belang deze rollen in een organisatie te identificeren en in te vullen omdat op deze wijze de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden vertaald in duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met het doel het hoogste rendement uit een asset te halen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Overig studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld via Sharepoint 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHC Kamphof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 1 maal per week blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Project 5, blok 3 2. blok 4 Theorie (tentamen) 5, blok 3 2. blok 4 Toelichting bij toets Project: Verslag en presentatie van project: financiële onderbouwing van nieuw te starten onderneming (5 EC) Toelichting bij toets Theorie (tentamen): Tentamen over de theorie (5 EC)

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze cursus sluiten aan bij de TBK-competenties ontwerpen II 3d en 3e, Realiseren I 4a, Beheren II 5a, en adviseren II, 7b en Analyseren I Na afronding van deze module kan de student: financiële overzichten (openingsbalans, resultatenrekening, liquiditeitsbegroting en eindbalans) verklaren (T, E) onderscheid maken tussen kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten (A) financiële overzichten opstellen in een geïntegreerd plan (T) een ratio-analyse maken tbv het bepalen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit (T,A) investeringsprojecten beoordelen aan de hand van Netto Contante Waarde, terugverdientijd, Interne Rentabiliteit en Gemiddelde Boekhoudkundige rentabiliteit (E) kostprijzen berekenen en budget/realisatie analyseren (T) break-even punt berekenen (T) 2.2 Cursus inhoud Ondernemingen en rechtsvormen Vakgebieden binnen de bedrijfseconomie Financiële overzichten Financiële onderbouwing Ondernemingsplan Beoordeling investeringen Werkkapitaalbeheer Eigen en Vreemd Vermogen Beoordeling financiële structuur Beoordeling financiële structuur door middel van ratio s Vaste en variabele kosten en break-even punt Directe en indirecte kosten 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Basisboek Bedrijfseconomie, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: Boek (verplicht): Titel: Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: , facultatief ook het uitwerkingenboekje, behorende bij de opgaven 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Business and IT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBUIT Cursusnaam Business and IT 1.3 Cursusnaam in Engels Business and IT 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MH Wieman 1.10 Voertaal Nederlands Ja 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 10 maal per blok blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen:

15 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? groepsopdracht 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 individuele opdracht 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 tentamen 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze cursus sluiten aan op de volgende TBK- competenties: Analyseren (niveau II & III) Onderzoeken (niveau II) Ontwerpen (niveau II) Na het volgen van deze module kan de student: de wijze van informatievoorziening in een organisatie vaststellen en beschrijven (T) de verschillende vormen van systeemontwikkeling beschrijven (Waterval, Scrum)(K) de belangrijkste IT ontwikkelingen benoemen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van Big Data, invloed van Cloud Computing, RYOC en exascale-computersystemen (K) de belangrijkste strategische uitdagingen voor de organisatie vertalen naar de organisatie en IT architectuur (producten en diensten, processen, applicaties en infrastructuur)(c) de belangrijkste organisatorische consequenties benoemen voor een effectieve informatievoorziening (IT governance) (E) Daarnaast kan de student zijn onderzoeksvaardigheden toepassen binnen de context van IT gerelateerde onderzoeksvragen, bijvoorbeeld een interne en externe analyse maken en hierbij de analysetechniek SWOT gebruiken. 2.2 Cursus inhoud Het vak Business & IT gaat in op de vraag hoe je IT en Business kunt verbinden. De ICT is nooit een saaie sector geweest, maar de turbulentie is groter dan ooit. Je maakt kennis met de externe omgeving van een organisatie en gebruikt managementtechnieken om deze externe omgeving te analyseren. Daarnaast komt de interne organisatie aan bod: wat is een bedrijf en hoe werkt een bedrijf. Ook kennismanagement met behulp van IT komt aan de orde: op welke wijze beheer je de informatievoorziening in een organisatie. Vanuit IT perspectief doe je kennis op over managementtheorieën- en strategieën, procesverbeteringen en projectmanagementmethoden. Deze kennis is van belang om organisaties te helpen met het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Het vak Business & IT behandelt alle business onderwerpen vanuit een IT bril. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld: IT en kennis management IT en strategie IT en organisatie IT & sales IT & procesverbetering IT & project management IT & management 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 92,5 Materiaal: Boek (verplicht): Informatiemanagement, Bruins & Van Pinkster, Pearson Benelux B.V., ISBN: Boek (verplicht): Trends in Business & IT, Derksen, ISBN: Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen

17 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Customer Intimacy Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTCI Cursusnaam Customer Intimacy 1.3 Cursusnaam in Engels Customer Intimacy 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon RP de Lange Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag GO 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag IC 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Toelichting bij toets Verslag GO: Groeps werkstuk Advies (Rapport en Presentatie)

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de volgende TBK-competenties Analyseren (niveau II) Onderzoeken (niveau I) Ontwerpen (niveau I) Beheren (niveau I) Adviseren (niveau I) Professionaliseren (niveau I) Na het volgen van deze cursus kan de student: de modellen uit het strategische marketingplanningsproces (zie kennisbasis)beschrijven en toepassen; (T) uitleggen wat klantgerichtheid (CI) is en hoe dit binnen Business to Business (BtB) ondernemingen toegepast wordt; (B, T) klant(interactie)processen analyseren en optimaliseren; (C) de eisen en wensen voor een CI strategie (klantcontact) vaststellen (T, E) een overzicht geven van verschillende typen CI strategieën en systemen(b) een Externe en Interne analyse formuleren op basis van een weloverwogen keuze uit de daarvoor geldende modellen(t, A) voor een bedrijf de volgende producten uitwerken aan de hand van beschikbaar gestelde sjablonen: Projectvoorstel, Plan van Aanpak, Adviesrapport bestaande uit: commercieel verbeterplan (incl. BMC) (C) reflectieverslag over het functioneren van de groep (+ reflectie op groepswerk per projectlid)(c) een SWOT en confrontatiematrix opstellen die in lijn is met de bevindingen uit de externe en interne analyse(t) serviceconcepten ontwikkelen voor individuele klanten en klantgroepen(c) een advies over de te volgen strategie formuleren die volgt uit de opgestelde SWOT/confrontatiematrix (C) impact beoordelen van CI programma s (voorbereiding en implementatie) binnen een organisatie(e) 2.2 Cursus inhoud In de module Customer Intimacy (CI) gaat het erom hoe een organisatie of afdeling de klant en de markt centraal stelt. In de module wordt eerst inzicht opgebouwd in de markt en de klanten. Vervolgens wordt behandeld op welke manier die kennis gebruikt wordt voor de inrichting van de organisatie en de processen. In Customer Intimacy vertaalt zich dat naar een concept, waarbij bedrijven goed op de hoogte zijn van wat hun klanten willen en daardoor in staat zijn in te spelen op klantwensen en -behoeften. Dit laatste moet dan ook leiden tot een aantrekkelijke winstgevendheid en daarmee continuïteit van de onderneming. Kennisbasis Marketingconcept Verkoopgedrag en inkoopgedrag van organisaties Bedrijfstak en Bedrijfskolom Marktonderzoek Marketingplanningsproces Servqualmodel Analyse van de interne omgeving Waardeketen van Porter Benchmarking 7S-MODEL Analyse van de externe omgeving DESTEP Concurrentie-analyse Strategische analyses en keuzes Waardestrategieën Generieke concurrentiestrategieën van Porter

20 Groeistrategieën van Ansoff Portfolioanalyse SWOT-analyse Strategische keuzencriteria Marketingdoelstellingen Marketingmix Dienstenmarketing Levenscyclus Contract- en aanbestedingsvormen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen; Mandour en Bekkers Boek (verplicht): Strategische marketing planning; Alsem Diversen (aanbevolen): literatuur: Groeimodellen; Creëer nieuwe business; Mandour & Brees Diversen (aanbevolen): Marketing 3.0; Kotler Diversen (aanbevolen): Business Model Generatie; Osterwalder en Pigneur 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Opleidingsvariant Entrepreneurship and Innovation Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTEI Cursusnaam Entrepreneurship and Innovation 1.3 Cursusnaam in Engels Entrepreneurship and Innovation 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon RP de Lange Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? interactief lesprogramma niet verplicht 10 maal per blok blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? groepsopdracht 5, blok 1 2. blok 2 individuele opdracht 5, blok 1 2. blok 2 tentamen 5, blok 1 2. blok 2

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om: Kansen te identificeren voor innovaties van producten en diensten in het bedrijfsleven (B, A) Een inschatting te kunnen maken over de haalbaarheid van het innovatieproces rekening houdend met de organisatiecultuur en structuur (T, A, E) user scenarios te analyseren en te verklaren en deze op te nemen in het innovatieproces (A, E) Opstellen van een innovatie-adviesrapport (T, C) Opstellen van een functioneel ontwerp aan de hand van een innovatieadvies (T, C, E) Een innovatieproces te ontwerpen aan de hand van de geïdentificeerde kansen m.b.v. de aangereikte theorie (T, C, A) Selecteren van Partners voor funding, co-creatie en IP (A, E) Het concept van Open Service Innovatie van de Chesbrough toe te passen bij het ontwerpen van een innovatieproces (K,B,T) De kenmerken van nieuwe Business Modellen te herkennen en deze toe te passen bij het opzetten van het nieuwe business Model voor de gekozen innovatie (K, T, B) Analyseren ontwerpen realiseren beheren managen adviseren onderzoeken professionaliseren Niveau II Niveau II Niveau I n.v.t. n.v.t. Niveau II Niveau II n.v.t 2.2 Cursus inhoud Inhoud van de Module: Tegenwoordig is het steeds moeilijker voor bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrent. De snelle technologische ontwikkeling, het verplaatsen van productieprocessen naar lage lonen landen, samen met de enorme uitwisseling van kennis en informatie door internet zorgt voor een verkorting van de product levenscyclus. Nieuwe producten betreden in een razend tempo de markt waardoor het steeds uitdagender wordt om te blijven concurreren. Aan de marktkant zien we dat de vraag van klanten naar custom-made producten toeneemt. Om weerstand te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen is het van belang dat bedrijven innoveren volgens een nieuw concept "open service innovation". Chesbrough schrijft in zijn boek Open Service Innovation : Om als bedrijf in de 21 ste eeuw te kunnen innoveren moeten bedrijven in staat zijn om zich open te stellen en samen te werken met externe partijen om interne innovaties op de markt te kunnen brengen en ongebruikte interne ideeën ter beschikking te stellen aan externe partijen. Om innovaties te laten slagen op de markt zijn nieuwe business modellen nodig. Ondernemerschap is nodig om innovaties en businessmodellen te laten slagen. Ondernemerschap maar ook Intern ondernemerschap helpt een onderneming bij het inspelen op de onvoorspelbare markt. Door het stimuleren van intern ondernemerschap worden barrières doorbroken en krijgen innovaties en nieuwe ideeën een kans. We zien maar al teveel dat managers hun focus hebben op het beheren en uitvoeren van de huidige bedrijfsactiviteiten. Uiteraard is dit ook hun taak en het geeft de nodige continuïteit die met de huidige vertrouwenscrisis zo hard nodig is. Alleen is dat wat in de dagelijkse bedrijfsvoering goed functioneert, lang niet altijd geschikt om innovatie en vernieuwing een kans te geven. Het is dan ook belangrijk dat dominante structuren worden doorbroken en er een omslag van het conventionele naar het ondernemersgerichte denken plaatsvindt. Veel managers en directieteams baseren hun beslissingen op basis van voorspellingen zoals data uit het verleden of marktonderzoeken terwijl de vraag is wat zijn de kansen die we zien en dus kunnen benutten 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

23 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Open Services Innovation Henry Chesbrough Jossey-Bass, an imprint of Wiley. (ISBN ) Boek (aanbevolen): Corporate effectuation Thomas Blekman Academic Services, een imprint van SDU uitgevers (ISBN ) Boek (aanbevolen): Nieuwe Business Modellen (samen werken aan waarde creatie) Jan Jonker Academic Services, een imprint van SDU uitgevers (ISBN ) 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Financieel Management Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTMA Cursusnaam Financieel Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financieel Management 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHC Kamphof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Ja 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege niet verplicht 2 maal per blok Project niet verplicht 8 maal per blok Werkcollege niet verplicht 6 maal per blok blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen:

25 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 toets Numeriek - tienpuntsschaal 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Financieel Management zullen we ons focussen op de praktische toepassing van de theorie die we ons in het vak Bedrijfseconomie van het 1e jaar hebben eigen gemaakt. In de praktijk blijkt dat de TBK-er veelvuldig wordt geconfronteerd met allerlei financiële vraagstukken. Een technisch bedrijfskundige heeft bij de volgende beroepstaken financiële kennis nodig: Projectinitiatie en projectleiding; Adviestrajecten uitdenken en implementeren; Het management van een afdeling, divisie of onderneming; Het starten of overnemen van een onderneming. Na afloop van deze cursus kan de student: een balans analyseren en beoordelen op basis van bepaalde ratio's (A) adviseren omtrent het verbeteren van Balans posities (T) adviseren omtrent het managen van het werkkapitaal (T) ratio's berekenen met betrekking tot de rentabiliteit van een onderneming (T) een Resultatenrekening analyseren en beoordelen (A) de financiële begrippen rondom winstgevendheid en verlies verklaren (K) een cash flow berekenen op basis van Balans, Resultatenrekening en/of begroting (T) een begroting van het bedrijfsresultaat opstellen gekoppeld aan de financiële planning (T) een kostprijs berekenen op basis van verschillende economische principes (T) beslissingsondersteunende kostprijs calculaties berekenen (T) prestatie-indicatoren opstellen binnen het kader van de Balanced Scorecard (T) de belangen van de stakeholders in kaart brengen en financieel kunnen onderbouwen (B) Investeringsbeslissingen financieel te onderbouwen (T) 2.2 Cursus inhoud In de cursus Financieel Management zullen we ons focussen op de praktische toepassing van de theorie die we ons in het vak Bedrijfseconomie van het 1e jaar hebben eigen gemaakt. In de praktijk blijkt dat de TBK-er veelvuldig wordt geconfronteerd met allerlei financiële vraagstukken. Een technisch bedrijfskundige heeft bij de volgende beroepstaken financiële kennis nodig: Projectinitiatie en projectleiding; Adviestrajecten uitdenken en implementeren; Het management van een afdeling, divisie of onderneming; Het starten of overnemen van een onderneming. Een (technisch) bedrijfskundig manager krijgt daarbij met veel financiële vraagstukken te maken, zoals de planning &control cyclus, het bepalen van kostprijzen, het maken van investeringsbeslissingen en vraagstukken omtrent de financiering van een organisatie. Hoewel het niet zijn of haar vakgebied is, moet hij of zij hier toch mee om kunnen gaan. Een bedrijfskundige is vaak een spin in het web, en moet dus ook met medewerkers en managers van de financiële kolom binnen en buiten het bedrijf kunnen communiceren. Het vak financieel management heeft tot doel studenten bekend te maken met de relevante (financiële) begrippen en de verbanden hiertussen, om in de beroepspraktijk goede, weloverwogen beslissingen te kunnen (helpen) nemen.

27 Het vak financieel management zal de financiële begrippen niet in zijn isolement bespreken, maar vanuit de bedrijfsvoering van een organisatie. Planning& control cyclus Hierbij gaat het om besluitvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau en hoe de doelstellingen op de verschillende niveaus zich vertalen in de planning &control cyclus. Bij dit onderwerp zal aan de orde komen het budgetteringsproces, hoe vindt dit proces plaats en waarom. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het interne rapportageproces, het doen van een forecast en hoe de organisatie bij te sturen als gevolg van verschillen tussen budget en realisatie. De student zal na het volgen van dit vak in staat moeten zijn afdelings- of projectbudgetten op te stellen, rapportages te lezen en maken en verschillen te analyseren. Bepalen kostprijzen Binnen dit onderwerp komt de bepaling van een kostprijs op een correcte bedrijfseconomische manier aan de orde en begripsontwikkeling waarom de kostprijs op deze manier moet worden bepaald. De bedrijfskundige zal in staat moeten zijn een voor- en nacalculatie voor een order of een project te maken. Investeringsbeslissingen In een organisatie worden continu investeringsbeslissingen genomen. Deze worden op verschillende criteria beoordeeld, waaronder de financiële criteria. De bedrijfskundige moet bij het maken van investeringsbeslissingen en het opstellen van een business case de financiële onderbouwing en analyse kunnen uitvoeren en begrijpen. Financiering In een organisatie moeten regelmatig besluiten omtrent de financiering worden genomen, zowel in bestaande als nieuw te starten ondernemingen. In dit onderdeel komen verschillende vormen van financiering aan de orde, maar het gaat ook over de activazijde van de balans (waar wordt dit vermogen in geïnvesteerd), kengetallenanalyse op basis van een jaarrekening, de financiële onderbouwing van een ondernemingsplan, hoe banken kunnen worden overtuigd van de kredietwaardigheid van een onderneming etc. Werkvorm en toetswijze Er is een interactief lesprogramma dat ondersteund wordt door twee gastcolleges en voorbeelden uit de bedrijfsomgeving van de studenten. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal. Er zal veel aandacht worden besteed aan praktische toepassing in de vorm van opdrachten. De leermanager is Marlies Kamphof 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Verplicht Basisboek Bedrijfseconomie, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: Boek (verplicht): Titel: Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: , facultatief ook het uitwerkingenboekje, behorende bij de opgaven 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Inl. Professionele Competentie Ontw. Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TTBK-DTB-PCO Cursusnaam Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction Professional Competence Develepment 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon TF Cazemier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor/werkcollege verplicht 3 maal per blok Werkcollege verplicht 3 maal per blok blok 1, blok 2 blok 1, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? DTB-PCO- DL1 5, blok 2 2. blok 3 DTB-PCO- DL2 5, blok 2 2. blok 3

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het volgen van de inleiding PCO is de student startklaar voor de leerlijn professionele competentieontwikkeling (PCO). De student heeft een beeld van zijn beginpositie bij aanvang van de studie t.a.v. het competentieprofiel van de TBK'er en hij weet hoe hij zich gericht wil gaan ontwikkelen in zijn werk en in zijn studie. Na afloop van de module kan de student: gericht gebruik maken van een aantal zelfanalyse- en reflectiemodellen en deze vertalen naar eigen ontwikkeldoelen in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) (E,C) intervisie voorbereiden en uitvoeren (B,T) zijn eigen favoriete leerstijl typeren en de voor- en nadelen daarvan benoemen (B,T,A) feedback geven en ontvangen volgens de feedbackregels (T) de eisen die het beroepenveld aan de HBO TBK-er stelt vertalen naar persoonlijke ambities (T) regie voeren over zijn eigen leerproces (lerend vermogen), door het maken van persoonlijke ontwikkelplannen en reflectieverslagen (E,C) medestudenten coachen in hun professionele ontwikkeling door het geven van feedback op ontwikkelplannen (A,E) 2.2 Cursus inhoud In de beroepspraktijk worden steeds vaker kwalificaties van medewerkers geformuleerd in competenties. Een competentie kun je omschrijven als de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Je kunt nieuwe competenties ontwikkelen of competenties die je al beheerst gaan ontwikkelen tot een hoger niveau. Om hier zicht en ook grip op te krijgen is het nodig om eerst stil te staan bij wat je al beheerst. Van daaruit kun je kijken wat je prioriteit wilt geven in je ontwikkeling en hoe je daar vorm aan wilt geven. Tijdens de colleges Inleiding PCO zullen we grondig stilstaan bij wat jou typeert (wie ben ik) welke competenties je beheerst (wat kan ik) en op welke manier je het meest effectief leert (hoe leer ik). Daarnaast onderzoek je met de beroepsoriëntatieopdracht wat je ambities zijn (wat wil ik); wat het beroep van de technisch bedrijfskundige precies inhoudt en welke eisen er door het beroepenveld aan een TBK er gesteld worden. Tenslotte besteden we aandacht aan het samenstellen van een POP en de reflectieverslagen Studie en Beroep. Deze maak je tijdens de rest van je studie steeds voorafgaand aan de PCO bijeenkomsten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

30 Titel Opleidingsvariant Operational Excellence Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTOE Cursusnaam Operational Excellence 1.3 Cursusnaam in Engels Operational Excellence 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CJC de Lange 1.10 Voertaal Nederlands Ja 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege verplicht 1 maal per week blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? groepsopdracht 5, blok 1 2. blok 2 opdracht individueel 5, blok 1 2. blok 2 Schr. toets 5, blok 1 2. blok 2

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Voor deze cursus zijn de leerdoelen onderdelen van de volgende TBK competenties: Analyseren (niveau I & II) Onderzoeken (niveau I) Ontwerpen (niveau I) Realiseren (niveau I & II) Managen (niveau I) Adviseren (niveau II) Het belangrijkste leerdoel van deze cursus is de basisprincipes van het vak logistiek te leren kennen en te kunnen toepassen. Hierbij richten we ons vooral op de logistiek bezien vanuit 1 producerende schakel (= interne logistiek) in de keten. Later in de opleiding zal meer over de keten heen gekeken worden (supply chain management = externe logistiek). Na afloop van het vak kan de student: Het logistieke concept benoemen (K) De logistieke grondvorm van een bedrijf herkennen en beschrijven (K,B) Een basis supply chain beschrijven, en de diverse productiestrategieën die daarbinnen gehanteerd kunnen worden (KOOP 1 t/m 5), toe te passen (T) De invloed van materials management op de andere disciplines binnen het bedrijf verklaren en uitleggen waarom er met deze disciplines conflicten kunnen ontstaan (B) Alle elementen van het manufacturing planning en control system uitleggen. De samenhang ervan vaststellen. Korte en lange termijn productieplannen opstellen en deze afzetten tegen de beschikbare capaciteit (T) Een vraagvoorspelling en vraagpatronen vaststellen, kwalitatieve en kwantitatieve voorspeltechnieken toepassen en de kwaliteit van de voorspelling monitoren en verbeteren (T) Met betrekking tot voorraadbeheer: o de verschillende typen van voorraad benoemen, o de verschillende functies die voorraad vervult beschrijven o bepalen welke kosten een rol spelen in de afweging om voorraad aan te leggen o de veiligheidsvoorraad bepalen o de ABC analyse uit te voeren (T) De bestelgroottes aan de hand van de verschillende bestelsystemen bepalen, de EOQ met behulp van de formule van Camp berekenen; (T) Middels scheduling technieken een productieplan omzetten in daadwerkelijke productie, benoemen van de elementen van productiedoorlooptijd, herkennen van de scheduling technieken; (T) Een definitie geven van doelstellingen van inkoop, de stappen van de inkoopcyclus herkennen en benoemen; relatie tussen inkoop en planning beschrijven (B) Activiteiten binnen het warehouse (magazijn) benoemen, de diverse methoden van opslag herkennen, nauwkeurigheid van voorraad in warehouse definiëren en berekenen; (T) Supply chain filosofieën, zoals Lean production, Total quality management (TQM) te beschrijven. (K) 2.2 Cursus inhoud Kernbegrippen binnen de domeinen van Operational Excellence zijn: Strategische positionering Analyse marktpositie OE als concurrentievoordeel Koersbepaling Analyse en beheersing logistieke bedrijfsprocessen Analyse interne bedrijfsprocessen vanuit een logistiek perspectief Vraag en aanbodkant van de logistiek Beheersing van bedrijfsprocessen Logistieke technieken Beheersing van doorlooptijden en voorraden Productielogistiek Integrale benadering van logistiek naar supplychain management Toepassing van LEAN, 6 Sigma en Theory of Constraints Operational Excellence in serviceomgevingen Beschrijvende statistiek Variabelen Klasse indelingen Frequenties Maten voor ligging en spreiding Gebruik van grafieken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adviseren & Veranderen Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTAV-13 1.2 Cursusnaam Adviseren & Veranderen 1.3 Cursusnaam in Engels Counseling

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd] 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Afstudeerproject Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Afstudeervoorlichting

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. HBO-ICT Business IT & Management Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. HBO-ICT Business IT & Management Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen HBO-ICT Business IT & Management Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-16

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen

Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTTOBAO-15 1.2 Cursusnaam Bedrijfsproblemen Analyseren en

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [voltijd]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [voltijd] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische bedrijfskunde] [voltijd] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Elektrotechniek 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie