Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10"

Transcriptie

1 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon Postcode en plaats Bezoekadres Postcode en plaats Postadres Indien dit niet het geval is, welke organisatie voert de administratie? Nee Ja 2. Wordt de administratie in eigen beheer (van de eindbegunstigde) uitgevoerd? Te Postbus 20100, 9200 CA Drachten Fax : Postadres P0 Box Contactpersoon : Dhr K. Visscher, Director Industrial Projects & Facilities Ingeschreven in het Handels! Stichtingenregister van KvK te Onder nr. : : Emdhoven Postcode en plaats 9200 CA Drachten Bezoekadres : Oliemolenstraat 5, room F108 Postcode en plaats : 9203 ZN Drachten Naam organisatie : Philips Consumer Lifestyle Rechtsvorm Organisatie : Naamloze Vennootschap Telefoon : Bank/gironummer : NL63RBOS Ter attentie van : Philips Consumer Lifestyle B.V. Factory Drachten io

2 II Inhoudelijke projectgegevens 1. Projectgegevens Projectpartners Variass Medical Systems BV Norma IMS BV, BD Kiestra Project speelt zich af in de volgende gemeente(n) Smallingerland Startdatum : 1 Februari 2013 Einddatum 31 december 2014 (fase 1) Neopost Technologies BV, Irmato BV, * Samenwerkingsovereenkomst is als bijlage C toegevoegd 2. Projecttoelichting Innovatiecluster Drachten als opmaat voor Noordelijke Hightech ecosysteem Zes hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten, te weten Neopost Technologies, BD Kiestra, Variass, Irmato, Norma-IMS en Philips CL Drachten, hebben het initiatief genomen samen met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, de regio als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. Hiertoe hebben ze een 4-stappenplan ontwikkeld waarbij in de eerste stap vooral gewerkt gaat worden aan het boeien en binden van technisch talent zodat de bedrijven ook in de toekomst verzekerd zijn van professionele arbeidskrachten. De bedrijven maken allemaal deel uit van de hoogtechnologische maakindustrie, zoals bedoeld in de Topsector High Tech Systems. Onder High Tech Systems verstaan we in algemene zin bedrijfsactiviteiten gericht op de ontwikkeling en productie van complexe apparaten, instrumenten, machines, mechanisaties, automotive, trucks & bussen, vliegtuigen en schepen. Karakteristieke eigenschappen van High Tech systemen zijn: zeer intelligent (embedded systemen, software, sensors) zeer nauwkeurig (nano-elektronica, high precision manufacturing) zeer efficiënt (mechatronica) Alle deelnemende clusterbedrijven (en ook bedrijven die reeds belangstelling hebben getoond) voldoen aan deze High Tech Systems kenmerken (voor een volledige lijst van mogelijke toetredende bedrijven zie bijlage A). Hiermee is dit projectplan dan ook een invulling van opgave B, Programmalijn 8: het versterken van bestaande clusters: metaal/scheepsbouw. Vroeger werden de genoemde bedrijven vaak met metaal elektrobedrijven aangeduid, maar deze benaming doet geen recht aan het onderscheid in dit gebied tussen low tech en hightechbedrijven. Ook vanuit bestuurlijk oogpunt is het kiezen van een dergelijke nieuwe focus aantrekkelijker, omdat deze focus rechtstreeks een verbinding legt met de topsector High Tech Systems & Materials op nationaal niveau. In de vervolgstappen van het cluster staat uitbreiding met een aantal ondernemingen die ook actief zijn in de hightechscheepsbouw (o.a. SMST) ook op de planning. çt,

3 Een belangrijke overweging voor de bedrijven om te komen tot samenwerking is een gedeeld probleem, namelijk het verwachte gebrek aan technisch personeel van mbo tot academisch, postacademisch en PhD-niveau. Hiermee raakt het project ook Opgave D, Programmalijn 10 Arbeidspotentieel. Het project draagt in belangrijke mate bij aan het bevorderen van de inzet en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal binnen de hightechbedrijven. Het organiseren van kennisdeling tussen het personeel van de deelnemende bedrijven biedt bredere carrièreperspectieven dan bij individuele bedrijven (van baan naar loopbaan) en behoudt toptalent en daarmee innovatiekracht. Door de profilering als innovatief cluster wordt daarnaast nieuw toptalent aangetrokken, hetgeen de innovatiekracht van het cluster weer verder zal versterken. Ten aanzien van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt vanuit het cluster tevens aansluiting gezocht bij de initiatieven van de onderwijs- en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Het samenwerkingsverband wordt in de markt gezet onder de naam Innovatiecluster Drachten en vertegenwoordigt ca werknemers in deze regio van wie 850 fte in de productontwikkeling. Met name dit punt is onvoldoende bekend in en buiten de regio, in en buiten Nederland. Met betrekking tot de deelnemende bedrijven in het samenwerkingsverband valt een aantal zaken op. In de eerste plaats dat vier van de zes bedrijven OEM-er zijn: een Original Equipment Manufacturer. Zij zijn zelfscheppend en internationaal actief en leveren aan eindgebruikers; dit kunnen zowel consumenten (Philips) als zakelijke klanten zijn (overige). Het lnnovatiecluster Drachten herbergt hiermee, nu al, uitzonderlijk veel OEM-ers. Variass en Norma hebben een andere rol in de keten die van proces suppliers en deels ook systeemintegratoren. Noord- Nederland Systems Parts System Proces Innovator Suppiler Integrator SupplierL Philips CL NL B2C apparaten BDKiestra USA 82B-mechanisaties Neopost F B2B apparaten+ onderdelen Irmato NL B2B-mechanisaties Variass NL Elektromechanische modulen Norma NL Mechanische (deels) subassies/parts In de vervolgstappen van het cluster staat uitbreiding met een aantal ondernemingen, die internationaal en zelfscheppend is, maar ook met ondernemingen die toeleverend actief zijn in de hightech ketens op de planning (zie bijlage A). Vaak kunnen de toeleverende bedrijven gerekend worden tot het MKB. Hiermee vult dit projectplan ook voor een deel Programmalijn 9 van opgave C in: het versterken van het MKB in de regio. Het 4-stappenplan van het Innovatiecluster Drachten Om het Innovatiecluster Drachten in nationaal en internationaal perspectief met voldoende professionaliteit en zwaarte te presenteren, is het zinvol om het Innovatiecluster Drachten op een organische, vraaggestuurde, wijze te laten groeien. Hiertoe zijn een aantal stappen in de tijd voorzien. Elke stap kan een doorlooptijd van 2 jaren in zich hebben. De huidige deelnemers hebben aangegeven dat de kwaliteit van de te nemen stappen prevaleert boven een te gehaaste invoering.

4 bijdragen aan de transitie naar een kenniseconomie Noord-Nederland. en de versterking van de (provinciegrens)overschrijdende brede netwerken tussen de triple helix zal economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. De doorontwikkeling van het cluster in de volgende stappen zal het innovatieve klimaat in Noord-Nederland binnen de kansrijke sector Metaal (High Tech Systems & Materials) op een hoger niveau tillen. De betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen De beoogde kennis- en innovatiestructuur kan zeer positieve gevolgen hebben voor de regionale stappen zoals hierboven beschreven. Deze REP-aanvraag is met name voor stap 1 bedoeld, maar geeft wel een doorkijk naar de volgende 3 Stap 4: ondernemingen) vanuit de verschillende deelnemers. Deze stap is budgettair het meest ongewis maar hebben. Ook het collectief realiseren van faciliteiten komt minstens op een dergelijk bedrag. vergelijkbare programma s zoals het Point One programma we het over minstens een miljoen Euro ook zeker de grootste stap. Zodra we het hebben over collectieve R&D weten we dat we vanuit shared facilities (bv. startersgebouw en andere facilitaire functies) en aanjagen spin-outs (kleine nieuwe R&D i.s.m. onderzoekinstellingen (NHL, Stenden, Noordelijke Hogeschool, RUG en UTwente ), extra Vanuit het dan lopende cluster opschakelen naar nog meer ecosysteemfuncties zoals precompetatieve 2018 zal budgettair minstens zo groot zijn als stap 1. samenwerkingsverband steeds aantrekkelijker ook voor nieuwkomers. Ook deze stap in de jaren vliegwiel met een as in Drachten te creëren. Doordat stap 1 en stap 2 zijn genomen wordt het Stap 3: lopende cluster om op deze manier meer massa (20-24 bedrijven) te krijgen en een soort Noordelijk Vanuit deze lopende ecosysteemfuncties meer ondernemingen in Noord-Nederland betrekken bij het en uitbesteedrelaties (waardoor MKB versterkt wordt), en het opzetten van onderlinge kenniskringen gebruiken van elkaars onderzoeksfaciliteiten (shared facilities), het uitbreiden van de onderlinge toelever waarin op actuele thema s kennis wordt uitgewisseld tussen werknemers van de deelnemende groot zijn als de huidige stap. Het daarbovenop inzetten van meer gezamenlijke activiteiten (lees ecosysteemfuncties) zoals het Stap 2: ondernemingen. Deze stap kan in de periode worden gemaakt en zal budgettair minstens zo een veel professionelere wijze versnellen, regionale opleidingsinstituten (o.a. Friese Poort en hboinstellingen) beter betrekken en tegelijkertijd het cluster laten groeien met 4 extra bedrijven uit de regio boeien en binden van technisch talent bij de deelnemende bedrijven in de regio Drachten. Men wil dit op Drachten. Aan het eind van de periode zal het Innovatiecluster Drachten overgaan in een juridische entiteit (bv. stichting) als opmaat voor vervolgstappen en zal Philips CL terugtreden als Het huidige Innovatiecluster Drachten heeft de afgelopen jaren reeds samengewerkt op het gebied van Stap 1: penvoerder. een uitgebreide beschrijving zie ook bijlage B). Alle stappen hebben te maken met het verder uitbouwen van massa en functies van het ecosysteem (voor

5 3. Projectresultaten stap 1 In de drie Noordelijke provincies werd in 2009 gezamenlijk circa 250 mln, door bedrijven in R&D geïnvesteerd. Naar schatting is meer dan. 100 mln, daarvan afkomstig van bedrijven uit Drachten, primair vanuit Philips Consumer & Lifestyle Het cluster vormt daarmee het zwaartepunt van private R&D in Noord-Nederland en zorgt voor hoogwaardige bedrijvigheid in het Noorden. Zoals eerder gezegd vertegenwoordigt Innovatiecluster Drachten ca werknemers in deze regio van wie 850 fte in de productontwikkeling. Boeien en Binden van talent: Tegen de stroom in Het beschikbaar komen van technici is inmiddels een landelijk erkend en herkend probleem geworden. De verwachting is dat het steeds lastiger wordt om talent, van alle niveaus, naar deze bedrijven te krijgen, zeker ook in concurrentie met andere technische regio s. Op dit punt bevinden alle bedrijven van het Innovatiecluster Drachten zich in dezelfde situatie en zullen zelfs tegen de stroom in extra inspanningen moeten doen richting de toekomst. Het voldoende aanwezig zijn van talent, op alle niveaus, is een van de criteria bij internationale, strategische positioneringsbesluiten vanuit de hoofddirecties (die vaak niet in deze regio gevestigd zijn). 1. Vraag en aanbod van bètatechnici metaalelektro Verwachtte vraag aan aanbod van bètatechnici In de periode WO.HBO MBO.VMBO Vraag Aanbod Berenschot Bron: ROA Figuur 1: Landelijke inschatting van vraag en aanbod bètatechnici metaalelektro Om in dit kader de gewenste instroom van talent te realiseren en de huidige uitstroom te halveren, is een tweejarenkalender opgesteld met activiteiten op het gebied van boeien en binden inclusief de bijbehorende PR van het Innovatiecluster in de regio Drachten. Doelstelling van de eerste 2 jaren is hierbij: te groeien naar een aanwezigheid van 1000 fte in de High Tech product- en proces ontwikkeling in het Innovatiecluster Drachten Bron: onderzoek Philips.

6 grotere bekendheid van het cluster en de regio in de High Tech Systems community grotere bekendheid van het cluster en de regio bij technisch toptalent De samengestelde kalender stap 1: ziet er als volgt uit: Figuur 2: Activiteitenkalender Legenda: = externe bijeenkomst interne bijeenkomst * interne bijeenkomst met pers  live Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 In bijlage A is een gedetailleerde uitwerking opgenomen van deze kalender. Toetredende bedrijven zullen op basis van deze activiteitenkalender gevraagd worden om deel te nemen. Hiermee wordt een investering van de bedrijven ingezet van 615 k bij deelname van 6 bedrijven en 926 k bij deelname van 10 bedrijven (zgn. uitgelokte private investeringen).

7 III Financiële projectgegevens 1. Btw Indien u de btw die door derden in rekening wordt gebracht niet met de belastingdienst kunt verrekenen en de btw niet in aanmerking komt voor het btw-compensatiefonds, dan mag de btw als kostenpost in de begroting worden opgenomen. Bent u btw-plichtig of komt btw in aanmerking voor het btw-compensatiefonds? x ja (eventuele btw-lasten zijn verrekenbaar en zijn niet-subsidiabel) nee (eventuele btw-lasten zijn niet-verrekenbaar en zijn subsidiabel) combinatie van verrekenbare en niet-verrekenbare btw Noot indieners: de verwachting is dat per 2014 het zgn. compensatiefonds zal worden opgeheven, Op dit moment is de nationale overheid van plan dit daadwerkelijk uit te voeren. 2. Begroting stap 1 Voeg een meer gedetailleerde begroting bij als bijlage (zie bijlage A). Begroting (exclusief btw) Ureninzet Boeien Out-of-ocketkosten Boeien Ureninzet Binden Out-of-pocketkosten Binden Ureninzet PR Out-of-pocketkosten PR Totaal Totaal kosten project Voor stap 2, 3 en 4 die in de perioden 2015 ten met 2020 gaan lopen, zijn op dit moment geen betrouwbare begrotingen te maken, maar men dient wel rekening te houden met de uitgaven van bedragen van ten minste deze begrotingsomvang per stap. In stap 3 is bijvoorbeeld nog niet te voorzien hoeveel bedrijven zullen aansluiten bij het Innovatiecluster Drachten. Dit is afhankelijk van de attractiviteit van de dan gerealiseerde eco-functies in de ogen van potentiële deelnemers en de dan geldende conjunctuur. Naar het gewenste aantal deelnemers doorgroeien zou een factor 2,5 betekenen in budget. Vooral in stap 4 zijn een aantal mogelijke grote verschuivingen van uitgaven te verwachten door het massief inzetten op gezamenlijke R&D-projecten en/of door het realiseren van onderzoeksfaciliteiten (o.a. gebouwen en kapitaalgoederen). Dit is ook afhankelijk van de onderlinge synergie van de bedrijven en de dan geformuleerde behoefte naar facilitaire huisvesting. Uiteraard hebben we het dan over forse

8 investeringen die waarschijnlijk meer dan 1 miljoen subsidie te boven gaan zowel voor collectieve R&D alsmede huisvesting. Het idee is om telkens voor de nieuwe stap een subsidiebijdrage te vragen en de ontwikkelde activiteiten door de bedrijven op een reguliere wijze te laten financieren. Aan het einde van elke stap zal een nieuwe begroting voor de volgende stap worden gemaakt. 3. Opbrengsten In dit project zijn geen inkomsten voorzien van verkochte producten/diensten. 4. Uitgavenplanning Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per jaar (in te vullen voor subsidiabele uitgaven). Jaar Bedragen in Totaal kosten project Financiering Financiering [euro s] [%] Totaal private bijdragen ,2% In kind uren 6 deelnemende bedrijven In kind uren 4 nieuwe bedrijven Totaal publieke bijdragen 27,8 % Bijdrage gemeente Smallingerland ,9% Bijdrage provincie Fryslân ,9% Gevraagde REP-bijdrage ,9% Totaal financiering project IV Regelgeving en beleid 1. Aanbesteding 1.1 Zijn voor dit project aanbestedingsregels van toepassing? ja nee, omdat 1.2 De aanbestedingsregels hebben betrekking op:

9 werken, geschat bedrag. leveringen, geschat bedrag diensten, geschat bedrag 192,5 k 1.3 Op welke wijze gaat u aanbesteden? Licht eventueel toe. De externe diensten die door de gemeente Smallingerland worden ingekocht, overstijgen de EU-drempel voor diensten ( ) niet. De externe diensten worden ingekocht volgens de interne aanbestedings richtlijnen van de provincie Fryslân. 2. Staatssteun Is binnen dit project sprake van staatssteun? ja, omdat nee, omdat activiteit niet van economische aard is. Het bijeenbrengen van expertise, kennis clusteren etc. is meer een makel- en schakelfunctie.

10 V Ondertekening door eindbegunstigde: Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn toegevoegd. 2 Aldus naar waarheid ingevuld: Naam: Organisatie: Functie: Plaats: Dhr. K. Visscher, Director Industrial Projects & Facilities Philips Consumer Lifestyle Director Industrial Projects & Facilities P0 Box 20100, 9200 CA Drachten Datum: 1 febr Handtekening: 2 De ondertekening dient te worden gedaan door een daartoe bevoegd persoon.

11 Bijlage A: Projectplan stap 1 Innovatiecluster Drachten

12 1. Omschrijving project Kiestra, Variass, Irmato, Norma-IMS en Philips CL Drachten, hebben het initiatief genomen samen met de Zes hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten, te weten Neopost Technologies, BD Uitgebreide projectomschrijving Stap 1 Innovatiecluster Drachten innovatiecluster Drachten als opmaat voor Noordelijke Hightech ecosysteem Stap 2: ondernemingen. Stap 2 zou in de jaren 2015 en 2016 kunnen spelen. boeien en binden van technisch talent bij de deelnemende bedrijven in de regio Drachten. Men wil dit op Stap 1: organische, vraaggestuurde, wijze te laten groeien. Hiertoe zijn een aantal stappen in de tijd voorzien. dat de kwaliteit van de te nemen stappen prevaleert boven een te gehaaste invoering. Alle stappen hebben te maken met het verder uitbouwen van massa en functies van het ecosysteem (voor een economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. De doorontwikkeling van het cluster in de volgende stappen zal het innovatieve klimaat in Noord-Nederland binnen de kansrijke sector Metaal (High Tech Systems & Materials) op een hoger niveau tillen. De betrokkenheid van onderwijs -en kennisinstellingen name dit punt is onvoldoende bekend in en buiten de regio, in en buiten Nederland. vertegenwoordigt ca werknemers in deze regio van wie 850 fte in de productontwikkeling. Met toekomst verzekerd zijn van professionele arbeidskrachten. gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân, de regio als innovatief, technologisch en kennis Naam van het project intensief op de kaart te zetten. Hiertoe hebben ze een 4-stappenplan ontwikkeld waarbij in de eerste stap vooral gewerkt gaat worden aan het boeien en binden van technisch talent zodat de bedrijven ook in de Het samenwerkingsverband wordt in de markt gezet onder de naam Innovatiecluster Drachten en De beoogde kennis- en innovatiestructuur kan zeer positieve gevolgen hebben voor de regionale en de versterking van de (provinciegrens)overschrijdende brede netwerken tussen de triple helix zal aan bijdragen de transitie naar een kenniseconomie Noord-Nederland. Het 4-stappenplan van het Innovatiecluster Drachten Om het Innovatiecluster Drachten in nationaal en internationaal perspectief met voldoende professionaliteit en zwaarte te presenteren, is het zinvol om het Innovatiecluster Drachten, op een Elke stap kan een doorlooptijd van 2 jaren in zich hebben. De huidige deelnemers hebben aangegeven uitgebreide beschrijving zie ook bijlage B). Het huidige innovatiecluster Drachten heeft de afgelopen jaren reeds samengewerkt op het gebied van een veel professionelere wijze versnellen, regionale opleidingsinstituten (o.a. Friese Poort en hboinstellingen) beter betrekken en tegelijkertijd het cluster laten groeien met 4 extra bedrijven uit de regio Drachten. daarbovenop Het inzetten van meer gezamenlijke activiteiten (lees ecosysteemfuncties) zoals het gebruiken van elkaars onderzoeksfaciliteiten (shared facilities), het uitbreiden van de onderlinge toelever en uitbesteedrelaties (waardoor MKB versterkt wordt), en het opzetten van onderlinge kenniskringen waarin op actuele thema s kennis wordt uitgewisseld tussen werknemers van de deelnemende

13 Stap 3: Vanuit deze lopende ecosysteemfuncties meer ondernemingen in Noord-Nederland betrekken bij het lopende cluster om op deze manier meer massa (20-24 bedrijven) te krijgen en een soort Noordelijk vliegwiel met een as in Drachten te creëren. Dit zou in de jaren 2017 en 2018 kunnen worden doorgevoerd. Stap 4: Vanuit het dan lopende cluster opschakelen naar nog meer ecosysteemfuncties zoals precompetatieve R&D i.s.m. onderzoekinstellingen (NHL, Stenden, Noordelijke Hogeschool, RUG en UTwente ), extra shared facilities (bv. startersgebouw en andere facilitaire functies) en aanjagen spin-outs (kleine nieuwe ondernemingen) vanuit de verschillende deelnemers. Het idee is dat dit vanaf 2019 dan kan gaan spelen. Deze REP-aanvraag is met name voor stap 1 bedoeld, maar geeft wel een doorkijk naar de volgende 3 stappen zoals hierboven beschreven. 2. Doelstellingen Met dit project worden de volgende bijdragen aan de REP-opgaven beoogd: Het projectplan is een invulling van opgave B, Programmalijn 8: het versterken van bestaande clusters: metaal/scheepsbouw. Vroeger werden de genoemde bedrijven vaak met metaal-elektrobedrijven aangeduid, maar deze benaming doet geen recht aan het onderscheid in dit gebied tussen low tech en hightechbedrijven. Ook vanuit bestuurlijk oogpunt is het kiezen van een dergelijke nieuwe focus aantrekkelijker, omdat deze focus rechtstreeks een verbinding legt met de topsector High Tech Systems & Materials op nationaal niveau. In de vervolgstappen van het cluster staat uitbreiding met een aantal ondernemingen die ook actief zijn in de hightechscheepsbouw (o.a. SMST) ook op de planning. Een belangrijke overweging voor de bedrijven om te komen tot samenwerking is een gedeeld probleem, namelijk het verwachte gebrek aan technisch personeel van mbo tot academisch, postacademisch en PhD-niveau. Hiermee raakt het project ook Opgave D, Programmalijn 10 Arbeidspotentieel. Het project draagt in belangrijke mate bij aan het bevorderen van de inzet en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal binnen de hightechbedrijven. Het organiseren van kennisdeling tussen het personeel van de deelnemende bedrijven biedt bredere carrièreperspectieven dan bij individuele bedrijven (van baan naar loopbaan) en behoudt toptalent en daarmee innovatiekracht. Door de profilering als innovatief cluster wordt daarnaast nieuw toptalent aangetrokken, hetgeen de innovatiekracht van het cluster weer verder zal versterken. Ten aanzien van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt vanuit het cluster tevens aansluiting gezocht bij de initiatieven van de onderwijs- en kennisinstellingen in Noord-Nederland. In de vervolgstappen van het cluster staan uitbreiding met een aantal ondernemingen, die internationaal en zelfscheppend zijn, maar ook met ondernemingen die toeleverend actief zijn in de hightechketens op de planning. Vaak kunnen de toeleverende bedrijven gerekend worden tot het MKB. Hiermee vult dit projectplan ook voor een deel Programmalijn 9 van opgave C in: het versterken van het MKB in de regio. 3. Aanpak en resultaat De initiatiefnemende bedrijven noemen de volgende drie doelen van samenwerking als cluster in stap 1: 1. Het aantrekken en behouden van vakmensen en kenniswerkers is voor de betrokken bedrijven één van de belangrijkste doelen die het cluster zou moeten nastreven.

14 studenten beperkt is en dat de afgestudeerde technici veelal buiten de regio carrière (willen) maken. behoefte aan sterkere profilering als innovatief cluster. Deze profilering zou zowel gericht moeten zijn waar te maken. 2. Mede ingegeven vanuit de zorg over de arbeidsmarkt bestaat bij de initiatiefnemende bedrijven de op (aankomende) scholieren en studenten binnen de regio als andere bedrijven en kenniswerkers van buiten de regio. Deze profilering zou niet zozeer gericht moeten zijn op de bekendheid van Drachten, gezamenlijke activiteiten en de uren die de verschillende bedrijven bereid zijn om daarvoor ter beschikking Samengevat kan men stellen dat de doelstelling van de eerste 2 jaren hierbij geformuleerd kan worden een doelstelling van het cluster zou moeten zijn. Omdat de bedrijven in dezelfde sector opereren, het personeel dezelfde taal spreekt en voor dezelfde typen uitdagingen gesteld staat, kunnen door het versterken van onderlinge ontmoetingen, netwerkvorming en kennisdeling mogelijk oplossingen gevonden worden voor problemen en ideeën worden opgedaan voor innovatie binnen het eigen maar met name op de aanwezigheid van innovatieve, technische bedrijven in de regio. In algemene aan het bedrijf vastzit. De carrièreperspectieven in de regio zijn nadrukkelijk breder dan het individuele academisch, post academisch en PhD-niveau, hoewel niet alle niveaus voor alle bedrijven relevant Alle initiatiefnemende bedrijven maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd technisch personeel in de regio. Het gaat hierbij om alle niveaus: van mbo tot zijn. Bij de betrokken bedrijven bestaat het beeld dat de interesse voor techniek onder scholieren en zin wordt onder het begrip regio door bedrijven Noord-Nederland verstaan, met Drachten als kristallisatiepunt. Werken bij één van deze bedrijven hoeft niet te betekenen dat men de hele carrière bedrijf. Van baan naar loopbaan is hier het credo. 3. Daarnaast geven de initiatiefnemende bedrijven aan dat kennisdeling tussen het bestaande personeel bedrijf. als: te groeien naar een aanwezigheid van 1000 fte in de productontwikkeling in het Innovatiecluster Drachten grotere bekendheid van het cluster en de regio in de High Tech Systems community grotere bekendheid van het cluster en de regio bij technisch toptalent de Met zes initiatiefnemende bedrijven is tijdens een gezamenlijke werksessie een 2-jarenplan gemaakt waarbij de collectieve acties zijn gekozen uit de gezamenlijk opgestelde longlist van mogelijke acties. Deze activiteiten worden in een kalender uitgedrukt. Vervolgens is gekeken naar de organisatie van deze te stellen. Hieruit blijkt dat er ondersteuning nodig zal zijn om deze ambitieuze samenwerkingskalender

15 1. Activiteitenkalender De samengestelde kalender ziet er als volgt uit: Figuur 2 Activiteitenkalender Legenda: = externe bijeenkomst = interne bijeenkomst 4 interne bijeenkomst met pers  Iive Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Het gaat dus om de volgende activiteiten onder de labels Boeien, Binden en PR: Beurzen Het gezamenlijk verzorgen van een stand met bemanning op vak-, bedrijven- en banenbeurzen (zoals recentelijk de NEVAT-beurs) waarbij het Innovatiecluster Drachten onder de aandacht gebracht kan worden. De ambitie is om op circa 6 beurzen per jaar aanwezig te zijn. Uitvinderwedstrijd Het gezamenlijk organiseren van een uitvinderswedstrijd voor hbo-studenten waarbij op een thematische wijze wordt gewerkt (dit keer het thema gezondheid). Activiteiten behelzen: opzetten, begeleiden, voorselecteren en uiteindelijk het organiseren van het uitvinderssalon. Uitvindingen worden gekoppeld aan een thema en deze uitvindingen worden bekroond tijdens een gepast evenement in juni De wedstrijd kent een jury en stelt geldprijzen beschikbaar (ongeveer 500,- per bedrijf, exclusief de kosten voor het evenement). Ingenieur voor de klas In het kader van uitwisseling met de kennisinstellingen is het goed om medewerkers uit het bedrijfsleven met enige regelmaat voor de klas te hebben. Dit zorgt voor de juiste enthousiasmering, een overzicht van de laatste stand van de techniek naar de leerlingen en voor een beginnend begrippenkader van scholen en bedrijven naar elkaar toe. Philips en Variass zijn hier reeds in actief en de kans ligt hier om met het gehele cluster in dit onderwerp actief te worden. Basisscholenprogramma Het collectief regelen van deelname van de bedrijven bij basisschoolbezoeken (onder andere roefeldagen ).

16 Open Dit Voordrachtencyclus Het Tijdelijk overschot of tekort aan personeel communiceren binnen het cluster Het organiseren van een continue stroom van interne vacatures richting de bedrijven binnen het cluster en het actief ophangen/promoten van deze mogelijkheden binnen die organisaties. Bedoeling is meer kruisbestuiving te organiseren. Onderlinge bedrijfsbezoeken en presentaties waarbij elk bedrijf eenmaal per jaar een open presentatie houdt naar de andere clusterbedrijven. Successen delen dag organiseren bij lancering nieuwe producten/technologieën voor cluster deelnemers: om elkaar beter en vaker deelgenoot te maken van belangrijke momenten binnen de bedrijven. Indien mogelijk (vanwege geheimhouding) dan ook een mooi moment van collectieve PR. Op projectbasis medewerkers detacheren bij Innovatiecluster Drachten bedrijven (ISO-certificatie, engineering projecten) Zeker als het gaat over de inzet van bepaalde specialisten kan het zeer nuttig zijn om voordat er een project start, te kijken of voor een bepaalde tijd specialisten van de clusterbedrijven inzetbaar zijn voor een afgebakend project c.q. periode. Stimuleren en faciliteren van kennisdeling bestaand personeel, vakgenoten onderling gaat hier om het organisch laten ontstaan en groeien van een aantal kenniskringen vanuit verschillende expertises. Het idee is om vooral de medewerkers de vrijheid te geven om hier initiatief in te ontplooien. Het streven is eerst vijf van dit soort kenniskringen te laten ontstaan en daarna organisch verder te groeien. Gezamenlijke website is een collectief initiatief om met één gezicht naar buiten te treden en via de website een aantal verdere boeien-functies te realiseren zoals overzicht van stageplaatsen, overzicht van vacatures, overzicht van lopende activiteiten binnen het cluster in het kader van boeien & binden, overzicht van aantrekkelijk punten in de regio. Hierbij kan ook verdere social media worden ingezet zoals Facebook of Linked In-groepen, Twitter, Yammer etc. Zijn dit alle acties vanuit de bedrijven op het gebied van boeien en binden? Los van deze collectieve acties is het dus goed om te vermelden dat JetNet, UCF, vakschool gewoon door Philips Drachten verder individueel blijven worden ondersteund. Ook het Great Place to Work programma blijft een activiteit van Kiestra die gewoon doorloopt. Stages blijft een individuele activiteit, maar worden wel vanaf 2013 op de website geplaatst. Op provinciaal niveau worden daarnaast de volgende activiteiten ondernomen, waar het Innovatiecluster Drachten ook profijt van zal hebben: Het vormgeven aan zes sterke overlegtafels leidend tot een betaalbaar, transparant, kwalitatief sterk, aantrekkelijk en efficiënt aanbod van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Fryslân. De bestaande Technetkringen gaan deze overlegtafels coördineren. Investeren in een doorlopende leerlijn loopbaan oriëntatie en loopbaanbegeleiding in techniek. Het accent ligt op de leerwegen vmbo-tl en vmbo-gi leidend tot een verhoogde instroom in mbo-niveau 4 techniek. Investeren in technologieroute in FrysIn. Ook hier ligt het accent op een verhoogde instroom in mbo niveau 4 techniek. Door aanpassingen en toevoegingen te implementeren in de curricula van vmbo-ti en vmbo-gl wordt de route vmbo-mbo-hbo een stuk aantrekkelijker.

17 Inzetten op meer doelmatigheid binnen de vakmanschapsroute in de F4- (belangrijkste Friese) gemeenten. Het gaat om het vinden van slimme oplossingen om binnen vmbo-techniek het niveau van vmbo-bb en vmbo-kb betaalbaar en doelmatig op de kaart te houden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciale evenementenkalender van basisonderwijs tot en met mbo om de keuze voor de techniek te promoten. De Organisatie hiervan is in handen van de bestaande Technetkringen. Activiteitenkalender als leidraad voor verdere groei van het cluster De kalender heeft ook de functie van het aantrekken van nieuwe bedrijven in het cluster. Op basis van deze kalender zullen de komende maanden vier extra bedrijven gevraagd worden om mee te doen. Eenmaal per jaar wordt gekeken of de groep weer groter kan worden en dan stromen deze bedrijven toe op basis van de dan vastgestelde kalender. De rol van kenniskringen in het activiteitenplan Belangrijk om te vermelden is dat voor de doorontwikkeling van het Innovatiecluster Drachten (zowel de as als het vliegwiel ) de kenniskringenactiviteit van cruciaal belang is. Het is dus zaak om deze activiteit op een hoogwaardig niveau te lanceren en vanuit deze kenniskringen de weg in te slaan van gezamenlijke projecten. Deze kenniskringen moeten niet stranden in alleen praatgroepen. Meestal is na een bepaalde periode het elan eruit en sterven deze kringen een zachte dood. Vanuit gezamenlijke projecten kan op termijn een collectieve R&D-agenda komen, inclusief verdere verbindingen met hogescholen op onderzoeksgebied. Vanuit de kenniskringen is, later, ook een opschaling mogelijk naar het betrekken van meer bedrijven die zich in de vliegwiel regio bevinden en zich in hetzelfde focusgebied actief zijn (zie ook bijlage B). De wijze van organiseren van de kenniskringen is ook bewust op een organische wijze ingestoken. De initiatieven voor de kenniskringen moeten uit de Organisatie komen en niet voorgekauwd aangeboden worden. Op deze wijze worden de werknemers proactief betrokken en is de kans van slagen groter. Het cluster gaat eerst uit van vijf kenniskringen, maar het kunnen er ook meer of minder worden. Onderwerpen met kans van slagen lijken bijvoorbeeld: motion, vision, lean, projectmanagement.

18 Bassischolenprogramma Buro Varias Ingenieur voor de klas Buro Varias Uitvinderswedstrijd leider Ass 0.. Z > Buro Irmato x Beurzen bezoeken (6 per jaar) Buro x Project 0 2 u, S = 0 E ? In het onderstaande overzicht is inzicht gegeven in de wijze van organiseren: elkaar om de voortgang van en prioritering van de activiteitenkalender te sturen. opdrachtgevers van dit bureau optreden. Eenmaal per kwartaal komen alle deelnemende bedrijven bij Gezien de snelheid van uitvoeren is het van belang om twee bedrijven aan te wijzen die als gedelegeerde in High Tech Systems en daadkracht. Onderwijs, Onderzoek en Overheid), met ervaring op het gebied van innovatie- en operationele processen Het clusterbureau moet bemand worden door personen met affiniteit voor de 40 s (Ondernemers, projectleidingwerk uit handen nemen. Uiteraard dienen de bedrijven wel deelnemende inzet te bedrijven en het ondernemerschap van de kleinere bedrijven. een hightechachtergrond te hebben om, om te kunnen gaan met de organisatiegraad van de grotere garanderen. Op sommige activiteiten zal dit bureau met de HRM-werkgroep (samengesteld uit HRM managers van verschillende bedrijven) activiteiten oppakken. De bemensing van het projectbureau dient Het clusterbureau zal een coördinerende en uitvoerende taak hebben en zoveel mogelijk de bedrijven initiatiefnemers erin steken. activiteitenkalender en hun bijdrage zal overeen moeten komen met de inspanningen die de huidige activiteiten. Nieuwe deelnemende partijen zullen gevraagd worden om toe te treden op basis van deze Per activiteit is middels de kruisjes aangegeven wie dan verder actief deelneemt aan de verschillende Figuur 3: Activiteitenkalender Innovatiecluster Drachten medewerkers mbv kenniskringen c Kennisdeling onderling Projectdetachering C Successen delen presentaties uitwisselen Overschotten/tekorten personeel Onderlinge bedrjfsbezoeken & Social fora Website Genieente Buro Stageplaatsen Vacatures Buro HRM Buro Buro Buro Norma Buro eopos ii x x II. Wijze van organiseren en benodigde middelen

19 Bij het uitvoeren van stap 1 zijn de volgende risico s opgemerkt en van een oplossing voorzien: Risico Kans Effect Oplossing Wegvallen van Klein Activiteiteninspanning Doorgroei van het deelnemer(s) neemt af en mogelijk cluster naar 10 slinkende in-kind deelnemers bijdrage bedrijven Kalender wordt niet snel Redelijk Afnemende attractiviteit Inzet van klein genoeg doorlopen door van het programma, clusterbureau capaciteitsgebrek afhakende deelnemers Te veel leunen op Klein Te weinig in-kind uren 3 maandelijkse clusterbureau bijdragen van de monitoring en bijsturing bedrijven van de voortgang Te weinig inzet van een Klein Onevenwichtigheid en 3 maandelijkse bedrijf daarmee frictie in de monitoring en bijsturing samenwerking van de voortgang. Doorgroei van het cluster naar 10 deelnemers 4. Beschrijving projectorganisatie In stap 1 wordt de volgende projectorganisatie voorzien. Hierbij gaan we er vanuit dat het cluster doorgroeit naar de genoemde 10 bedrijven. Deze bedrijven zullen met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân op de uitvoering van de 2-jarenkalender toezien. Dit gebeurt eenmaal per kwartaal. Om directe aansturing te verzekeren vanuit het cluster richting de uitvoerende medewerkers van bedrijven en gemeente, maar ook het clusterbureau, is het voorstel om 2 gedelegeerde opdrachtgevers te benoemen die met een veel hogere frequentie zullen sturen op voortgang van de activiteiten. Daarnaast is voor deze periode de penvoerder van deze samenwerking Philips CL. Het geheel wordt mean en lean opgezet. Penvoerder Philips 10 bedrijven Gemeente en provincie 3 maandelijke monitoring 2 gedelegeerde opdrachtgevers Directe monito ring Clusterburo Bedrijven Gemeente Gezien de verwachting dat op termijn nog meer bedrijven zullen deelnemen, zal de wijze van organiseren waarschijnlijk alleen aangepast worden op deelname-inspanning (er zullen meer kolommen bijkomen in het overzicht).

20 Het Open In Nieuwe Met deze tien bedrijven zal in 2014 wel een juridische organisatievorm moeten worden vastgelegd als opmaat voor verdere continuering en mogelijke uitbreiding daarna. Te denken valt hierbij aan een Stichtingsconstructie als Engineering Noord die kent. Bedrijven willen nu als eerst de meeste energie in de uitvoering steken. Belangrijk hierbij is dan wel de bewaking van evenwicht van de (in-kind) inspanningen. Wat is de Stichting Engineering Noord? De Stichting Engineering Noord heeft ten doel: het verbeteren van het imago van de technische beroepen in Engineering (werktuigbouwkunde, elektro, mechatronica en fijnmechanische techniek) en het bevorderen van de kwaliteit van de mbo-opleiding Engineering en de instroom van leerlingen voor deze opleiding, alsmede het verhogen van de kansen voor de leerlingen om deze opleiding succesvol te doorlopen. Momenteel zijn bij Engineering Noord ca. 90 bedrijven aangesloten. De stichting heeft in 2008 een samenwerkingsovereenkomst met ROC Noorderpoort gesloten om de doelstellingen te verwezenlijken. Naast het geven van voorlichting op vmbo-scholen en basisonderwijs en presentatie van het initiatief op opleidingsbeurzen en het beschikbaar stellen van stageplaatsen, omvat het plan het verstrekken van een vergoeding aan leerlingen, als stimulans voor instroom en doorstroom. De leerlingen ontvangen na afronding van het eerste jaar een vergoeding voor de aanschaf van een laptop van 500 en 250 voor boekengeld. In het tweede, derde en vierde jaar ontvangt de leerling na overgang c.q. diploma eveneens 250 per jaar. 5. Beschrijving communicatie-activiteiten Tijdens de initiatieffase van het Innovatiecluster Drachten is er al veel publiciteit geweest vanuit de regionale pers en landelijke vakbladen. Dit is precies de bedoeling van het Innovatiecluster Drachten. In de perioden zal actief worden gecommuniceerd met de buitenwereld via de volgende activiteiten: Beurzen Het gezamenlijk verzorgen van een stand met bemanning op vak-, bedrijven- en banenbeurzen (zoals recentelijk de NEVAT-beurs) waarbij het Innovatiecluster Drachten onder de aandacht gebracht kan worden. De ambitie is om op circa 6 beurzen per jaar aanwezig te zijn. Uitvinderwedstrijd gezamenlijk organiseren van een uitvinderswedstrijd voor hbo-studenten waarbij op een thematische wijze wordt gewerkt (dit keer als thema gezondheid). Activiteiten behelzen: opzetten, begeleiden, voorselecteren en uiteindelijk het organiseren van het uitvinderssalon. Uitvindingen worden gekoppeld aan een thema, en deze uitvindingen worden bekroond tijdens een gepast evenement in juni Bij dit evenement zal de pers worden uitgenodigd. Ingenieur voor de klas het kader van uitwisseling met de kennisinstellingen is het goed om medewerkers uit het bedrijfsleven met enige regelmaat voor de klas te hebben. Bij sommige momenten zal de pers worden uitgenodigd. Successen delen dag organiseren bij lancering nieuwe producten/technologieën voor cluster deelnemers: om elkaar beter en vaker deelgenoot te maken van belangrijke momenten binnen de bedrijven. Indien mogelijk (vanwege geheimhouding) dan ook een mooi moment van collectieve PR. Nieuwe deelnemerscluster deelnemers zullen worden verwelkomd met persberichten.

Hanze Inkoopseminair 2017 Versnelling door bundeling innovatiekracht in de maakindustrie

Hanze Inkoopseminair 2017 Versnelling door bundeling innovatiekracht in de maakindustrie Hanze Inkoopseminair 2017 Versnelling door bundeling innovatiekracht in de maakindustrie 1 Innovatie Cluster Drachten een samenwerkingsverband gericht op versterking van innovatie-, productie- en concurrentiekracht

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân W VW.fryslan.nl provinciefryslan.nl

Nadere informatie

REP. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen. Algemeen. Projectnaam : TopsportZorgCentrum Groningen

REP. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen. Algemeen. Projectnaam : TopsportZorgCentrum Groningen REP Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen I Algemeen Projectnaam : TopsportZorgCentrum Groningen Programmalijn-REP : 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: 11 Specifieke vestigingslocaties, met raakvlakken

Nadere informatie

High-tech. open dag 20 MEI 2017

High-tech. open dag 20 MEI 2017 High-tech open dag 20 MEI 2017 Van harte welkom! Altijd al een kijkje in de keuken willen nemen van een écht High Tech bedrijf, waar de toekomst vandaag al gemaakt wordt? Dat kan vandaag bij de High Tech

Nadere informatie

REP. groningen. 0. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen. 1 Algemeen. Projectnaam : Energy Valley 4. Programmalijn-REP : 1.

REP. groningen. 0. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen. 1 Algemeen. Projectnaam : Energy Valley 4. Programmalijn-REP : 1. 1 Algemeen Programmalijn-REP : 1. Energie. Projectnaam : Energy Valley 4 0. Subsidieaanvraagformulier REP- Groningen Contactpersoon Gerrit van Werven Ingeschreven in het Handels! Stichtingenregister van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen -

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen - Propositiedocument Business Cluster Semiconductors - aanbevelingen - Uitgevoerd in opdracht van: Business Cluster Semiconductors Nijmegen, februari 2012 Aanbevelingen A Veranker en versterk de toppen (circuits,

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

18 februari 2014 Corr.nr. 2014-07514, ECP Nummer 10/2014 Zaaknr. 504661

18 februari 2014 Corr.nr. 2014-07514, ECP Nummer 10/2014 Zaaknr. 504661 18 februari 2014 Corr.nr. 2014-07514, ECP Nummer 10/2014 Zaaknr. 504661 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale Staten over

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Derde tender 2015 Fryslân Fernijt IV is onderdeel van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme (VO). Contact? Informatie kunt u vinden

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost?

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost? Subsidieprofiel vestigingsregeling 1. Probleemanalyse Welk probleem moet worden opgelost? De Friese economie heeft de laatste jaren last gehad van de economische crisis. Ondanks een voorzichtig herstel

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Regeling Kennisvouchers Techport 13 december 2015 1. Subsidieaanvraag In 2015 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband ter uitvoering van een project als bedoeld in

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Gegevens medeaanvrager VIA

Gegevens medeaanvrager VIA Gegevens medeaanvrager VIA 1 Gegevens medeaanvrager Versneller Innovatieve Ambities VIA 2016 VIA Versneller Innovatieve Ambities Dit document is alleen van toepassing indien u subsidie wilt aanvrager voor

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Innovatie-adviesproject

Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Innovatie-adviesproject Aanvraagformulier MIT Noord-Nederland Innovatie-adviesproject Algemeen De regionale MIT-regeling in Noord Nederland heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord Nederland te stimuleren.

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvrager project: Gemeente: Delft Contactpersoon: R de Groot Emailadres: rdgroot@delft.nl Telefoonnummer: 06-53121727 IBAN: NL21 BNGH 0285001787

Nadere informatie

Gegevens medeaanvrager VIA

Gegevens medeaanvrager VIA Gegevens medeaanvrager VIA 1 Gegevens medeaanvrager Versneller Innovatieve Ambities VIA VIA Versneller Innovatieve Ambities Dit document is alleen van toepassing indien u subsidie wilt aanvrager voor een

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie