Werkplan PvdA. Afdeling Amsterdam Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2015. PvdA. Afdeling Amsterdam Zuid"

Transcriptie

1 Werkplan 2015 PvdA Afdeling Amsterdam Zuid 1

2 Inhoudsopgave 1. Ambities en doelen 2015 Inleiding 3 Speerpunten 3/4 Activistische afdeling 4 Debatpartij Debat, themabijeenkomsten, politiek café 4/5 Lokale politieke verantwoording 5 Ledenbeleid Algemeen ledenbeleid 5 Leden in Zuid 6 Nieuwe ledenbeleid & verhuizers 6/7 Bestaande leden & activering 7 Jonge leden 7 2. Activiteiten ALV s 7 De Permanente Campagne 8 Oudere leden 8 Ombudsteam 8/9 Afgevaardigden 9 Ledenpanel 9 3. Samenwerking met de fractie 9 Interactie Bestuur-fractie 9 Functioneringsgesprekken 9 Ondersteuning externe contacten Communicatie en publiciteit De Stem van Rood Zuid 10 Website PvdA Amsterdam afdeling Zuid 10 Social media 11 Pers als intermediair 11 Externe contacten Agenda Bijlagen - Functies & Taakverdeling van het Bestuur 13/14 - Schema van aan- en aftreden van bestuursleden 14 - Actieve leden in de afdeling en hun bijdrage 14 2

3 1. Ambities en doelen 2015 Inleiding: We hebben gemengde gevoelens over het afgelopen jaar. De PvdA heeft in het algemeen geen topjaar achter de rug. Dat heeft ook zijn weerslag in de afdeling. - Het kabinetsbeleid en de wijze waarop dat door de landelijke politieke top wordt verdedigd kunnen niet op veel bijval rekenen. - Het dit jaar ingegane Nieuw Bestuurlijk stelsel geeft nog veel,onzekerheid. We moesten hierbij afscheid nemen van wat ons dierbaar is. We hebben nu een Bestuurscommissie (BC) - Er is na de Gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar ook het nodige veranderd. In de nieuwe situatie zouden we, bij een zelfde verkiezingsopbrengst van de verkiezingen 2010, een zetelaantal van drie zetels hebben gehad. Doch, we hebben ook het verlies van 1 zetel moeten nemen. - De ontwikkeling van het ledenbestand is ook al geen reden tot vreugde: op 1 oktober 2014 telde onze afdeling 848 leden tegen ± 1050 een jaar eerder. - Verheugend is wel dat onze afdeling is gevraagd om in het dagelijks Bestuur plaats te nemen. Daarin kunnen we nog veel, of het nodige van onze idealen, binnen de mogelijkheden die de Bestuurscommissies hebben, realiseren. - Gelukkig is er bij ons in de afdeling Zuid ook nog veel goed gegaan: bijvoorbeeld in de Ouderencommissie en het Ombudsteam, en er zijn ook de nodige activiteiten geweest of heeft onze afdeling in stadsbrede activiteiten bijgedragen. - Dan denken we aan het van Waarde debat met Ad Melkert, Monica Sie en Paul Tang; een bijeenkomst, samen met onze, in Nederland verblijvende Franse broeders en zusters in het kader van Europa en de nodige verkiezings-en campagneactiviteiten. - De twee hoofdzaken, zoals geformuleerd in ons werkplan voor 2014 staan nog steeds overeind. In praktische politiek omzetten van de sociaaldemocratische waarden zoals die nog eens geformuleerd zijn door het Van Waarde-project van de Wiardi Beckmann Stichting, en bekrachtigd door het Leeuwarder partijcongres in april jongsleden. Verder bouwen aan een partij waarin het begrip 'ledendemocratie' in de politiek van alle dag leidend is voor al haar functioneren. In dit werkplan schetst het afdelingsbestuur hoe ze hier in 2015 aan wil werken. Het Bestuur vindt dat de leden daarin een centrale rol vervullen. Zij vormen de kracht van de PvdA, met hun kennis, ervaring, netwerken en betrokkenheid. De Algemene Ledenvergadering is daarbij het hoogste orgaan van onze afdeling. Speerpunten Concreet stelt het Bestuur zich voor 2015 de volgende doelen als speerpunten: Samenhang met onze andere afdelingen in de stad, versterken. Dit opdat meer mensen het Ombudsteam weten te vinden. De Ouderencommissie is zeer actief en zal dat blijven. Voor de permanente campagne willen we meer acties op straat, niet alleen canvassen of rozen uitdelen, ook mee helpen aan de voedselbank, of koken in huiskamers. Activistische afdeling De PvdA is een partij van Hoofd en Hart, maar ook van Handen. Die handen willen we in 2015 meer gebruiken. Het Ombudsteam functioneert, gaat de wijken in en is beschikbaar voor wie er gebruik van wil maken. Door middel van activiteiten willen we nog meer bijdragen leveren aan de samenleving in ons stadsdeel. Debatpartij - Het debat is belangrijk. Het zorgt ervoor dat de leden geïnformeerd worden in wat er speelt, waar zij zich kunnen zich uitspreken over de issues die hun ter harte gaan. Dat mogen pittige debatten zijn waar we met respect voor elkaar, stevig van mening kunnen, zullen en mogen verschillen. We blijven dus binnen de afdeling debatten organiseren. Ook zal onze afdeling betrokken zijn in gezamenlijke debatten binnen de PvdA Amsterdam. Daarin zullen dan ook debatten plaatsvinden in het kader van het van Waarde debat Dan kan je denken aan van Waarde en Ondernemen, van Waarde en Zorg, van Waarde en Onderwijs, 3

4 etc. Zeer regelmatig zullen we met onze politieke vertegenwoordigers en ook met leden, kijken welke onderwerpen in ons stadsdeel aandacht behoeven. Ledenactivering - Naar de mening van het Bestuur kunnen wij onze leden meer activiteiten bieden. Niet alleen debatten maar ook handen-uit-de-mouwen acties. Om meer te kunnen organiseren, om een levendiger afdeling te worden hebben we meer actieve leden nodig. Hier gaan we actief naar op zoek, met als uitgangspunt de vraag wat de leden zelf zouden willen bijdragen. Een democratische partij - De in 2013 op het partijcongres aangenomen nota Ledendemocratie, is voor onze afdeling ook in 2015 leidend. In de afdeling en in de partijorganen waar wij vertegenwoordigd zijn (Amsterdams voorzittersoverleg, gewest, congres, Politieke Ledenraad en Verenigingsraad) willen wij deze nota in de praktijk ten uitvoer brengen. Nieuwe vormen van samenwerking, zoals on-line communities, blijven we actief verkennen en uitproberen. We betrekken ook niet-leden bij de debatten. De afdeling als democratische partij. Activistische afdeling Wij streven in 2015 naar een vrijwilligersteam van zo n 30 leden. Die vrijwilligers zullen bezig zijn: - in het Bestuur, - als afgevaardigden voor het congres, politieke ledenraad, het gewest, - als redactieleden voor de Stem, - met activiteiten van de Ouderencommissie, - meewerken aan het beheer van onze website, - meewerken aan het voeren van de permanente campagne, - het leveren van bijdragen aan het Digitale ledenpanel, - het mede-organiseren of helpen bij de organisatie van debatavonden. - ondersteuning op expertise van onze BC- leden. - enzovoort Debatpartij Meningsvorming en standpuntbepaling vormen de kern van een politieke partij. Alleen door debat kan een partij standpunten ontwikkelen, spiegelen, fijn slijpen en toetsen. Ideeënvorming kan niet plaatsvinden zonder debat: daar worden argumenten geboren, verder ontwikkeld of verworpen. Ook is het debat een kweekvijver voor nieuw talent. Debat kan en mag niet vrijblijvend zijn, maar moet ook leiden tot concrete actie. Het Bestuur ziet het als haar taak hierop toe te zien en dit te stimuleren. Debat, themabijeenkomsten, politiek café Het Bestuur wil de leden een centrale rol geven bij politieke meningsvorming en standpuntbepaling, door inhoudelijk debat tot een centrale activiteit te maken. Zij wil dat onder andere bereiken via: Debatavonden rond actuele thema's, met uitdagende sprekers die open staan voor een prikkelende gedachtewisseling. Politieke cafés Informeel elkaar ontmoeten in een open atmosfeer, spontaan. Bijvoorbeeld met een zeepkist waarop stellingen geponeerd en verdedigd worden, in discussie met alle aanwezigen. 4

5 Bijeenkomsten met andere partijen. Het contact met de andere partijen in het stadsdeel, ook ter linkerzijde, is minimaal, behalve tussen de fracties in de BC. Op afdelingsniveau is er nauwelijks contact. Het Bestuur ziet dit als een gemis. Daarom neemt het Bestuur contact op met de andere partijen in het stadsdeel om te onderzoeken of er interesse is om vaker gedachte-uitwisselingen te organiseren. Het openbare debat blijft niet beperkt tot het eigen stadsdeel. Meer en meer ontstaan bijeenkomsten tussen de centrale stad en de diverse stadsdelen, maar ook tussen de diverse stadsdelen, waar een uitwisseling van meningen en standpunten kan ontstaan. Het Bestuur van onze afdeling zal daar zeker toe bijdragen. Hoe de lokale democratie in Amsterdam de komende tijd ook ingericht gaat worden, het Bestuur van de PvdA Amsterdam Zuid stelt zich als doel om onze leden in staat te stellen ook regelmatig met politici uit de gemeenteraad in debat te gaan. Lokale politieke verantwoording Sinds maart 2014 hebben we een BC(Bestuurscommissie) die bestaat uit één BC-Bestuurslid, één BC-lid en een duo BC-lid. Daarnaast is er een steunfractie van 7 personen. Ook dit voorjaar wordt in de periode april - mei weer de jaarlijkse verantwoordingsavond georganiseerd, waarop die BC- fractie verslag doet van haar activiteiten in het afgelopen jaar, en de doelstellingen voor het komende jaar schetst. Daarnaast zal er in het voorjaar een ledenbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de fractievoorzitter van de PvdA fractie in de gemeenteraad zal worden uitgenodigd om een inleiding te geven over de activiteiten van het afgelopen jaar. Voorafgaand zal het Bestuur kijken welke vragen er leven met betreft tot besluiten, de mogelijkheid voor de afdeling om daarbij betrokken te zijn, contacten met de vertegenwoordigers van onze afdeling. Ook hier zullen de leden in de gelegenheid worden gesteld aan de voorbereiding mee te werken Tijdens deze bijeenkomsten is er uitgebreid ruimte voor debat tussen leden en fractie. Op deze manier willen we de leden meer betrekken bij het werk van onze fractie in de Bestuurscommissie, en omgekeerd die BC fractie confronteren met inzichten, ideeën en initiatieven die bij hun achterban leven. Ledenbeleid Algemeen ledenbeleid De afdeling Amsterdam Zuid heeft op het moment van schrijven zo n achthonderdvijftig leden. Daarvan verschijnt er zo n vijf procent op afdelingsbijeenkomsten, waarvan een kleine minderheid meehelpt met folderen, canvassen, schrijven en organiseren. Al die activiteiten worden dus gedragen door een kleine groep actieve leden. Zo gaat het overal in de PvdA: in afdelingen ontstaat vanzelf een cirkel van degenen die in het netwerk zitten en veel doen. Zij die erbuiten vallen doen weinig meestal niets. Het is zeker niet zo dat alle leden branden van verlangen om hun weekenden aan hun partij te spenderen. Toch worden veel mensen lid om iets te gaan doen volgens onderzoek van de partij ergens tegen de 60%. De meesten daarvan doen uiteindelijk niets in de partij. Misschien hebben sommigen wat geprobeerd en zijn ze gedemotiveerd geraakt, maar de meesten zijn waarschijnlijk nooit tot een vastomlijnd idee gekomen over wat ze zullen doen, of hoe ze de eerste stap kunnen zetten. Actieve leden zijn gecommitteerde leden die elkaar inspireren, en die trouw blijven als het tegenzit. Actieve leden werven voor de partij, en zij zijn degenen die ideeën aandragen. Actieve leden zijn de eerste pool waar de partij haar politieke kandidaten uit selecteert. En, actieve leden zijn degenen die campagne voeren. Daarom zet het Bestuur in op het vergroten van het aantal actieve leden binnen de afdeling. 5

6 Leden in Zuid Niet elk lid kan op dezelfde manier benaderd worden. Hoe een lid benaderd wil worden weten we a priori niet, maar er is in ieder geval een simpele opdeling in drie groepen te maken op basis van de duur van hun lidmaatschap. Nieuwe leden kunnen benaderd worden op een manier die bestaande leden niet zouden appreciëren. Naast die twee groepen nieuwe leden en bestaande is er een derde, namelijk verhuizers: zij zijn al enige tijd lid, maar wel nieuw in de afdeling. Verderop worden van deze drie categorieën uiteengezet hoe we deze groepen willen benaderen. Leden die aangeven actief te willen worden moeten meteen een aanbod kunnen krijgen, voordat het moment voorbij gaat. Handig daarbij is een lijstje van taken. Het Bestuur gaat van de volgende lijst uit: 1. Bestuur: het Bestuur is de plek voor leden met ambitie of een overschot aan energie. Er is behoefte aan versterking. 2. Permanente campagne: voor mensen met veel energie, die iets concreets willen doen, die het leuk vinden om met kiezers in contact te komen. 3. Redacteurschap blad en website: voor schrijvers / illustratoren. Nieuwe redacteuren zijn welkom. 4. Commissies zoals de ouderencommissie, die bepaalde activiteiten organiseren (nieuwe-leden diner, politiek café, thema-bijeenkomsten - bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van een projectgroep). Bepaalde activiteiten van een Bestuur kunnen zo worden overgedragen aan groepen actieve leden. De tijdwinst is op korte termijn waarschijnlijk beperkt omdat de werkgroep gecontroleerd zal moeten worden, en over bepaalde zaken (zoals budget) intensief tussen Bestuur en werkgroep gecommuniceerd moet worden. Met ervaring verbetert dit, en worden er leden geactiveerd. Daarnaast wordt de door hen georganiseerde activiteit waarschijnlijk beter dan wat het Bestuur voor elkaar zou krijgen, omdat er meer over wordt nagedacht. 5. Projectgroepen: een groep kan een plan schrijven voor de fractie. Bijvoorbeeld een nota waar de fractie concrete, aansprekende politiek mee kan bedrijven. Met de fractie kunnen onderwerpen afgesproken worden, met een blik op wat de stadsdeelpolitiek in de komende maanden en jaren gaat brengen. 6. Landelijke politiekgroep: de afdeling heeft vertegenwoordigers in de Politieke Ledenraad en op het congres. De praktijk is dat deze hun inbreng grotendeels zelf voorbereiden. Nieuwe ledenbeleid & verhuizers We willen ledenbijeenkomsten, en met name Algemene Leden Vergaderingen boeiender te maken. Een nieuwe- leden eettafel is meestal een eerste kennismaking met andere leden. Zoals de gewoonte in veel afdelingen en ook in Amsterdam Zuid, worden de nieuwe leden uitgenodigd voor een diner met Bestuursleden en anderen. We gebruiken deze avond ook om te achterhalen wat het nieuwe lid wil, of hij of zij actief willen worden. Hierbij is het belangrijk dat de oude leden een duidelijke lijst functies in het hoofd hebben die aan het nieuwe lid gesuggereerd kunnen worden. Mocht het nieuwe lid namelijk actief willen worden, dan is het nieuwe-leden diner een unieke kans om dit meteen waarheid te laten worden. Daarnaast is het belangrijk dat een vorm van verslaglegging plaatsvindt, zodat de resultaten van de avond wie wel, wie niet, wat dan wel niet verloren gaan. Nieuwe leden die aangegeven hebben actief te willen worden, worden door het Bestuur uitgenodigd om een keer persoonlijk kennis te komen maken en koffie te komen drinken (of thee, in echte PvdAstijl). Door deze persoonlijke benadering zullen zij wellicht eerder naar activiteiten komen, mede omdat ze dan al iemand (een Bestuurslid) kennen. Verhuizers kunnen in hun oude afdeling van alles gedaan hebben en nuttige ervaring hebben opgedaan, maar in de nieuwe afdeling zal niemand daarvan weten. Daarom zal het Bestuur deze verhuizers bellen als nieuwe leden van deze afdeling, met een keuze: of een uitnodiging ontvangen voor de eerstvolgende nieuwe-leden eettafel, of voor een apart gesprek. Dit laatste wordt dan gedaan 6

7 door minimaal één Bestuurslid voorafgaand aan een afdelingsbijeenkomst (bijvoorbeeld een ALV). Dit Bestuurslid vraagt wat de verhuizer zoal gedaan heeft en zou willen doen in zijn/haar huidige afdeling. Vervolgens worden de verhuizers door het Bestuurslid meegenomen naar de ALV, om zo meteen de afdeling in actie te zien. Bestaande leden & activering Oude leden kunnen niet op de zelfde wijze benaderd worden als nieuwe leden. Ten eerste is het onmogelijk duur om met de hele afdeling te gaan eten, ten tweede zouden veel bestaande leden het niet appreciëren zo duidelijk geworven te worden. Daarentegen is een belronde met als eerste opzet het controleren van adresgegevens, een vrij laagdrempelige vorm om respectvol na te vragen of het lid wellicht wat wil doen. Opnieuw is een lijst van functies nuttig, evenals een stroomschema van vragen waarmee een geïnteresseerde naar een passende functie kan worden geleid. Daarnaast breiden we het aantal ledenborrels uit naar twee tot drie ledenborrels. Tijdens die borrel zal er ook een activiteit plaatsvinden, zoals een inleiding door een politieke vertegenwoordiger, of een andere interessante gast. Jonge Leden Door de Jonge Socialisten nauwer te betrekken bij de afdeling kan de betrokkenheid van de jonge leden vergroot worden. Sinds dit jaar volgt het Bestuur van de JS Amsterdam de afdelingen. Hiervoor hebben ze hun eigen Bestuursleden aan de Amsterdamse afdelingen toegewezen. Door een aansprakelijke JS Bestuurder te hebben voor Zuid kan het contact gemakkelijker onderhouden worden en de onderlinge uitwisseling vergroot. Hierdoor zullen er in samenwerking met de JS borrels en activiteiten gepland worden voor onze jongere leden. 2. Activiteiten ALV De afdeling kent per jaar minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV), in maart en november. Tijdens deze ALV moeten statutair een aantal onderwerpen behandeld worden. In maart (de jaarvergadering) komt aan de orde: het beleid van het afdelingsbestuur in het afgelopen jaar; de rekening over het afgelopen jaar inclusief. het verslag van de kascontrolecommissie; de verkiezing van afgevaardigden naar andere partijorganen. In november komt aan de orde: het werkplan; de begroting voor het volgend jaar. Het Bestuur wil naast deze onderwerpen steeds een inhoudelijk deel agenderen. De verkiezing van Bestuursleden gebeurt statutair in maart, maar is feitelijk gespreid over het gehele jaar. Wisseling / uitbreiding van het Bestuur is mogelijk op elke algemene ledenvergadering. Het is van het grootste belang dat de discussies tijdens deze ALV s op een respectvolle manier worden gehouden. Het is te vaak voor gekomen dat nieuwe leden door niet respectvol discussiëren zijn afgehaakt. Het Bestuur zal tijdens de ALV s dan ook meer de orde gaan handhaven, maar daar hebben we ook de leden voor nodig. Natuurlijk kan het in een debat wel eens uit de hand lopen, van belang is dat leden zich tot de orde laten roepen. 7

8 De (Permanente) campagne Als partij die is vertegenwoordigd in de BC en dagelijks Bestuur is het essentieel dat wij voor het publiek inzichtelijk maken wat wij doen en waarom en dat wij het publiek vragen naar hun mening over onze voornemens en daden. Hiervoor hebben we in de eerste plaats onze website, maar natuurlijk moeten wij niet alleen makkelijk zijn te vinden, maar ook zelf op zoek gaan naar de mensen. Dit betekent de paden op en de wijken in. Handen uit de mouwen! Wat we met PC-acties (hieronder vallen zowel canvasacties, als flyer- en andere zichtbaarheidsacties en het ombudswerk) willen bereiken is: het afleggen van verantwoording aan de kiezer. Wanneer wij er een gewoonte van maken om beleidsvoornemens die de burgers direct raken via canvas-, brievenbus- of onlineenquêtes aan hen voor te leggen, bevordert dit de acceptatie van dit beleid en krijgt het publiek een positieve indruk van de PvdA Amsterdam Zuid; het horen van de publieksstem die we anders niet te horen krijgen (ook niet op de publieke tribune van de raadszaal). Voor onze BC fractie en BC Bestuurder als ook voor ons Ombudsteam is dit een nuttige bron van informatie.; het uitdragen van onze betrokkenheid met de PvdA Amsterdam Zuid. Aanwezigheid op straat (vooral buiten verkiezingstijd) dwingt respect af bij de kiezers; het leggen van een basis voor de volgende verkiezingen. Door het middels canvasacties (zie hierna) uitbouwen van een kiezersnetwerk in Zuid kunnen wij de volgende verkiezingen meer potentiële PvdA-stemmers en zwevende kiezers voor ons winnen; het werven van leden. Ook zonder dat hier uitdrukkelijk naar wordt gevraagd, komt het voor dat mensen die wij tijdens PC-acties aanspreken interesse tonen in het lidmaatschap van de PvdA. Aan de fractie zal voor elke canvas actie worden gevraagd om een onderwerp aan te dragen waarover het gesprek met het publiek zal worden aangegaan. Het Bestuur faciliteert deze activiteiten en bewaakt het terugkoppelen van de resultaten naar het publiek. Het Bestuur heeft voor de periode de ambitie om minimaal zes keer per jaar een PCactiviteit te organiseren. Oudere leden Het gaat er vooral om dat oudere leden meer worden betrokken bij activiteiten en zo nu en dan iets horen van de partij De ouderencommissie speelt hierin een belangrijke rol. De ouderencommissie is zeer actief. Zij organiseren elk jaar één of twee middagen rond een thema dat bij de oudere leden leeft. Momenteel wordt een middag over de zorg voorbereid met als thema: een positieve laatste levensfase. Op nadrukkelijk verzoek van de ouderen zijn jongere leden hier ook meer dan welkom. Daarnaast bezoeken twee leden van de commissie regelmatig eettafels in het stadsdeel en maken daar een korte recensie van. Zij spreken met ouderen, constateren knelpunten en proberen daar iets aan te doen. Alle 70-plussers krijgen op 1 mei het traditionele bosje rode tulpen aan huis bezorgd. En wie een kroonjaar viert krijgt een felicitatie in de vorm van een kaart of, indien gewenst, een bezoekje aan huis. De ouderencommissie bestaat uit Elles Bense, Mark de Vos, Estella Heesen en Daniel Sajet. Ombudsteam Sinds 2012 is ons Ombudsteam van start gegaan. Het team houdt telefonisch spreekuur en kan daarna afspraken maken. Het Ombudsteam stelt zich ten doel de bekendheid van ons Ombudsteam sterk te vergroten. Ter verbetering van de kwaliteit en professionaliteit zullen er ook in 2015 een of twee scholingsavonden voor Ombudsteam-medewerkers worden gehouden. Het streven is meer samenwerking met de andere Amsterdamse Ombudsteams, om daar waar nodig eenzelfde werkwijze in heel Amsterdam te bewerkstelligen. Daarbij wordt ook meer en meer gekeken 8

9 wat we van elkaar kunnen leren. Met het juristennetwerk trekken we inmiddels gezamenlijk op. Daar waar Ombudsteamleden juridische informatie als onderteuning nodig hebben voor hun Ombudsteamwerk wordt die ook gegeven. Het Ombudsteam zal tijdens de ALV van maart 2015, verslag uitbrengen over haar activiteiten en opgedane ervaringen. Afgevaardigden De afdeling heeft afgevaardigden voor het Congres, voor de Politieke Ledenraad en voor het Gewest. Om echt namens de afdeling te spreken is er meer contact nodig met de leden. Dit willen wij de komende periode gaan bewerkstelligen, zodat de leden hun wensen, adviezen en voorkeuren met de afgevaardigden kunnen bespreken. Hiertoe zal voor ieder gremium een contactpersoon op de website worden geplaatst met foto en mailadres. In aanloop naar een congres of politieke ledenraad worden de leden uitgenodigd moties en amendementen met de afgevaardigden te bespreken of zij kunnen zelf contact opnemen. De congres-en PL- afgevaardigden van de stadsdelen werken steeds meer met elkaar samen o.l.v. Hans Aertsen van het Bestuur van de PvdA-Amsterdam. Hier worden gezamenlijk moties en amendementen besproken en opgesteld. Zo ontstaat meer daad- en slagkracht. Om de samenwerking te bevorderen zal de afdeling éénmaal per jaar een afgevaardigdenbijeenkomst organiseren. Ledenpanel De afdeling is ook vertegenwoordigd in het ledenpanel Amsterdam. Dit panel peilt online de mening van de Amsterdamse leden over actuele politieke zaken ter bevordering van de ledendemocratie. Nog geen lid?: 3. Samenwerking met de fractie De fractie van Amsterdam Zuid heeft haar eigen politieke verantwoordelijkheid. Zij spreekt echter wel namens de partij en is hierbij gebonden aan het verkiezingsprogramma. Dit Bestuur ziet het als haar taak de fractie te houden aan het verkiezingsprogramma, ondertussen de fractie vrij latend haar eigen oordeel te vormen. Het Bestuur wil graag samen met de fractie werken aan een goede communicatie, debat en interactie met de leden. Hierin treedt het Bestuur faciliterend en organiserend op. Steunfractie De steunfractie bestaat uit zeven leden van de afdeling en zit eens per twee weken samen met ons fractielid en onze dagelijks Bestuurder om de politiek en de zaken in de buurt door te spreken. Het doel van de steunfractie is om de oren en ogen van de wijk te zijn en onze vertegenwoordigers te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door problemen in de wijk aan te dragen, naar bijeenkomsten te gaan of plannen van de fractie te beoordelen. Functioneringsgesprekken Het beleid vanuit de partij is om jaarlijks het functioneren van de fractieleden te evalueren. Primair is de fractievoorzitter hiervoor verantwoordelijk. Zij voert samen met de voorzitter van de afdeling deze evaluatiegesprekken. Voor 2015 zullen deze in het voorjaar plaatsvinden. Ondersteuning externe contacten Het Bestuur wil de fractie graag ondersteunen bij haar externe contacten. Dit kunnen contacten zijn met leden, sympathisanten, kiezers, andere afdelingen enzovoort. Het Bestuur is hierin faciliterend en 9

10 ondersteunend. Het Bestuur heeft ook beleid om op wijze de fractie de mogelijkheid te geven te communiceren via de afdelingskanalen, die elders in dit plan staan uitgewerkt: thema-avonden; debat avonden; permanente campagne; de Stem van Rood Zuid; de website. 4. Communicatie en publiciteit Communicatie-activiteiten van het Bestuur zijn gericht op het: informeren van leden; genereren van betrokkenheid bij de leden; informeren van potentiele leden; informeren van bewoners, instellingen en ondernemers van Zuid. Communicatiemiddelen die hiervoor, naast inhoudelijke bijeenkomsten(zie eerder), worden ingezet worden hieronder weergegeven De Stem van Rood Zuid De Stem van Rood Zuid is onlangs weer opgestart. Dit (digitale) blad met nieuws over de afdeling, de fractie en achtergrondartikelen was helaas al bijna een jaar uit de running bij gebrek aan een hoofdredacteur. Inmiddels zal het eerste nummer in november weer verschijnen met als thema vernieuwing. Hierin worden o.a. de veranderingen binnen de partij voor het stadsdeel beschreven: de nieuwe (steun)fractie o.l.v. Flora Breemer en de taken van onze nieuwe bestuurder Marijn van Ballegooijen. Momenteel bestaat de redactie uit Marc den Hertog, hoofdredacteur, Hans Wamsteeker, eindredactie, Petra Urban, vormgeving en fotografie en Estella Heesen en Lies Opdam. Versterking is altijd welkom. Het ligt in de bedoeling dat De Stem vier maal per jaar uitkomt, digitaal en voor wie dat niet wenst, op papier. Website PvdA Amsterdam Zuid De website is een belangrijk medium voor externe communicatie. We zetten de website in om belangrijke bijeenkomsten aan te kondigen en om inhoudelijke besluiten en successen van de PvdA Amsterdam Zuid, etc. te melden. Onze Bestuurscommissiefractie en Bestuurder zijn een belangrijke bron van inhoudelijk nieuws, Meer en meer maken zij gebruik van de website. Het Bestuur blijft onze politieke vertegenwoordigers stimuleren de nieuwsvoorziening vanuit de fractie te vergroten. Ook de integratie met sociale media (Facebook) zal in 2015 makkelijker en sneller kunnen. Inmiddels hebben we een enthousiaste en ter zake kundige afdelingswebmaster en dit is voor hem een belangrijk werkterrein. We stimuleren daarbij ook de samenwerking met een lid van de steunfractie. Al in het najaar van 2014 komt er een nieuwe website voor Amsterdam. Op dit moment zijn de PvdA nerds ( zo noemen zij zich) bezig dit voor te bereiden. Ook voor onze afdeling heeft dat gevolgen. De oude website zal worden omgezet naar een nieuwe website en onze e-archieven blijven bewaard en beschikbaar. 10

11 Social media Het meeste perswaardige nieuws zal in 2015 uit de fractie afkomstig zijn. De fractie zal regulier het onderwerp publiciteit op de agenda zetten daarbij is het belangrijk dat perscontacten prioriteit hebben. Het Bestuur kan daarbij ondersteuning bieden bij het schrijven of redigeren. We hebben daar, naast de stem van Zuid, ook een website en facebook voor. Leden die affiniteit hebben met nieuwe media, zullen in 2015 de aanwezigheid van de PvdA Amsterdam Zuid in sociale media onderhouden en waar mogelijk uitbreiden. Hierbij wordt met name gedacht aan het bijhouden van de in 2012 aangemaakte Facebook pagina PvdA Amsterdam Zuid. Dit houdt in: * activiteiten in Zuid plaatsen onder het kopje 'evenementen'; * PvdA nieuws, oproepen etc. uit Zuid plaatsen op de 'timeline'; * eventuele commentaren, meningen en reacties op de 'timeline' volgen en waar nodig beantwoorden * het verzamelen van 'vrienden'. Externe Contacten Externe contacten zijn belangrijk voor een partij. We bestaan niet op een eiland of in een ivoren toren. We willen een partij zijn die midden in de samenleving staat. Dit moeten we niet alleen roepen, maar ook doen. Dit betekent dat we onze externe contacten moeten onderhouden. Als het gaat om politieke contacten, is dit de taak van de fractie. Hierin kiezen zij hun eigen weg. Het Bestuur houdt hier wel zicht op en bewaakt dat de lijn overeenkomt met de algemene lijn van de afdeling. Het Bestuur ziet ook als haar taak de fractie te stimuleren deze contacten te onderhouden, en ondersteunt de fractie hier desgevraagd bij. Het Bestuur onderhoudt zelf vooral contacten binnen de partij, met andere afdelingen, de afdeling Amsterdam, het partijbureau, het gewestelijk Bestuur etc. De voorzitter van de afdeling is primair het gezicht naar buiten toe en is eindverantwoordelijk voor de externe communicatie. De voorzitter wordt hierin bijgestaan door de vice-voorzitter en de secretaris. Ook zal het Bestuur contacten onderhouden binnen het stadsdeel. 11

12 1. Agenda 2015 Januari Nieuwjaarsborrel Februari Politiek café Permanente Campagne Maart ALV/ Provinciale- waterschapsverkiezingen PC April Jonge-ledenborrel PC Mei Juni Fractieverantwoording Tulpen op 1 mei/ 1 mei viering Lintjes- en ouderenavond Fractiefunctioneringsgesprekken Juli, augustus PAUZE September Nieuwe ledeneettafel optie algemene beschouwingen ledenborrel/ Politiek café Oktober Jonge-ledenborrel PC November optie werkbezoek met fractie PC ALV December 12

13 Bijlage: Functies & Taakverdeling Bestuur Binnen het Bestuur hebben we de volgende functies: Functie Voorzitter /Campagnecoördinator/ de Stem van Zuid Vicevoorzitter/ Ombudsteam Penningmeester Secretaris Afgevaardigden/ ouderencommissie Vrijwilligerscoördinator Algemeen lid Campagnecoördinator Fractievolger Persoon Fred Cohen Nijs Keppel Martijn Meeter Diana van Putten Lies Opdam Matthijs de Groot Lucien Nix Fred Cohen Matthijs de Groot, Diana van Putten Om dit verder uit te werken zijn de verschillende werkzaamheden benoemd in taken die toegewezen zijn aan een of meerdere personen: Taak Voorzitten vergadering Bestuur, ALV enz Persoon Fred, Nijs Voorzittersoverleg Amsterdam Fred Contacten met andere afdelingen/centrale stad Fred, Marijn, Martijn Communicatie naar leden(stem, , enz) Diana, Aron, Estella(fractie) Externe communicatie Aron, Estella(fractie) Webmaster Aron, Jan Organisatie thema-avonden, politieke cafés Allen Ombudswerk begeleiden Nijs Jonge- leden borrel Matthijs Fractie ondersteuning en volgen Matthijs, Diana, Jorge 13

14 Permanente campagne Fred, Fractie Opvang nieuwe leden, verhuizers-eettafel Matthijs, Jorge, Diana, Fred Ledenadministratie Diana Notuleren vergaderingen Diana, Lies Voorbereiding ALV Fred, Diana Financiële administratie Martijn Jaarplanning (agenda) Fred, Diana, Marijn Verantwoording Bestuur aan leden Fred Begeleiden vertegenwoordigers in diverse gremia:gewest,congres Lies Onderhoud contacten onze volksvertegenwoordigers in Raad, PS, EK, TK Contact Jonge Socialisten Fred, Flora, Marijn Matthijs, Jorge Werven vrijwilligers Matthijs, Jorge, Diana Hand- en spandiensten allen In onderstaande tabel het schema van aftreden van het Bestuur. Daarbij is uitgegaan van een zittingstermijn van twee jaar: Naam Verkozen op Tot Fred Cohen Maart 2013 Maart 2015 Martijn Meeter Maart 2013 Maart 2015 Nijs Keppel Maart 2013 Maart 2015 Diana van Putten Maart 2014 Maart 2016 Lies Opdam Maart 2014 Maart 2016 Lucien Nix Maart 2014 December 2016 Matthijs de Groot Maart 2014 December 2016 Leden en hun bijdrage: 14

15 Afgevaardigden congres Politieke ledenraad Gewest Ombudsteam Redactie van de Stem van Zuid Ouderencommissie Persoon Lies Opdam, Lucien Nix Lies Opdam Eddy Linthorst, Annemarijke Wooldrik, Leo Vogelaar Nijs Keppel, Ita Heijmans Marc den Hertog, Hans Wamsteker, Estella Heesen, Petra Urban, Lies Opdam Estella Heese, Mark de Vos, Elles Bense, Daniel Sajet, Lies Opdam Webmaster Aron Scheffer Kascommissie Henk Wooldrik, Jurriaan Fransman Steunfractie Politieke vertegenwoordigers Estella Heesen, Vincent de Kom, Daniel Sajet, Mark de Vos, Matthijs de Groot, Diana van Putten Marijn van Ballegooijen (dagelijks bestuur in de Bestuurscommissie), Flora Bremer (fractievoorzitter), Nisan Sarican (buitengewoon commissielid) 15

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid PvdA afdeling Amsterdam Zuid Kromme Mijdrechtstraat 86 2h 1079 LC Amsterdam tel. 06512 218757 e-mail: zuid.amsterdam@pvda.nl Amsterdam, 17 maart 2015 Geachte leden, Uitnodiging ledenvergadering op 26 maart

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld.

Werkplan 2016. sowieso persoonlijke gesprekken onvermeld. Werkplan 2016 Leeswijzer In maart 2015 hebben de leden van PvdA Amsterdam de ambities ondersteund zoals omschreven in het werkplan 2015. In de ledenvergadering van 12 november 2015 wordt het werkplan 2016

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid PvdA afdeling Amsterdam Zuid Van Nijenrodeweg 750 1082 JG Amsterdam tel. 0654 941 959 e-mail zuid.amsterdam@pvda.nl Retouradres: NL 1082 JG, 750 «gesl1» «vrl» «tus» «ach» «str» «hsn»«hsn_r» «pc» «wpl»

Nadere informatie

WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016

WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016 WERKPLAN BESTUUR PVDA LEIDEN 2014-2016 Samenvatting Dit document bevat een overzicht van alle voorgenomen activiteiten van het bestuur van PvdA Leiden op het gebied van communicatie, permanente campagne

Nadere informatie

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks

(CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks (CONCEPT)Koersdocument Bestuur GroenLinks Afdeling Doetinchem e.o. 2014-2018 September/oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Uitgangspunten...4 1.1. Taken van een afdelingsbestuur...4 1.2. De functies

Nadere informatie

Jaarverslag van het bestuur over 2008

Jaarverslag van het bestuur over 2008 Jaarverslag van het bestuur over 2008 Tilburg, februari 2009 Het Bestuur van GroenLinks Tilburg Nieuwlandstraat 39 5038 SM Tilburg www.groenlinkstilburg.nl e-mail: info@groenlinkstilburg.nl Bestuur GroenLinks

Nadere informatie

Werkplan bestuur 2012

Werkplan bestuur 2012 Afdeling Zeist. Werkplan bestuur 2012 Inleiding Dit werkplan is de onderbouwing voor de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2012. Afgelopen jaar zijn de provinciale verkiezingen geweest. De

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid

Partij van de Arbeid Amsterdam Zuid PvdA afdeling Amsterdam Zuid Van Nijenrodeweg 750 1082 JG Amsterdam tel 0654 941 959 e-mail zuidamsterdam@pvdanl Amsterdam, 14 maart 2014 Geachte leden, Uitnodiging ledenvergadering op 24 maart 2014 Het

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016 plan GroenLinks Gelderland 2016 Dit is het activiteitenplan van GroenLinks Gelderland voor 2016. Houdt bouwt voort op de manier waarop we deze in 2015 vorm hebben gegeven. We denken namelijk nog hetzelfde

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland

Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland 1 Jaarplan 2017 Bestuur Gewest Noord- Holland Vastgesteld in bestuursvergadering van 17 december 2016 Inleiding Op 24 augustus 2016 heeft het partijbestuur een Heidag georganiseerd om een aanzet te maken

Nadere informatie

Marten van der Krieke. Ger Rolsma. Ernstjan van Doorn. Monique Ruimschotel. Tijs de Bie. Jorg Bruinsma. 1. Inleiding. 2. Vereniging en leden

Marten van der Krieke. Ger Rolsma. Ernstjan van Doorn. Monique Ruimschotel. Tijs de Bie. Jorg Bruinsma. 1. Inleiding. 2. Vereniging en leden Jaarplan 2016 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Stadsdeel Politiek 4. Communicatie Marten van der Krieke Ger Rolsma Ernstjan van Doorn Monique Ruimschotel Tijs de Bie Jorg Bruinsma Inleiding Korte

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017

REGIOBESTUUR VACATURES MEI 2017 Regiobestuur Zuid-Holland Van het versterken van de bestuurskracht van ruim 50 lokale afdelingen, organiseren van opleidingen en regiocongressen, tot inhoudelijke ontwikkeling en versterken van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling

Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling Werkplan Bestuur GroenLinks Den Bosch 2015, aanvulling 1. Inleiding Het werkplan dat in de ALV van 27 november 2014 is goedgekeurd beschrijft de algemene werkwijze, de taakverdeling van het bestuur en

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij of zij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Bovenste rij (v.l.n.r.): Edou Hamstra (bestuurslid leden), Simon Putman (bestuurslid politiek & scholing) Twan Wilmes (penningmeester &

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten,

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten, Jaarverslag 2013 Beste partijgenoten, Zo kort na het verstrijken van een jaar is het moeilijk om aan te geven wat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat jaar voor de langere termijn betekenen. Dat

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Inhoud Inleiding... 2 1. Verkiezingscampagnes... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving... 4 5. Werving

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel

Plan van aanpak. Werkgroep jaarthema 2016: jongeren. Gemeenteraad van de gemeente Tiel Plan van aanpak Werkgroep jaarthema 2016: jongeren Gemeenteraad van de gemeente Tiel Inleiding De gemeenteraad van Tiel heeft tijdens de vergadering van 28 oktober 2015 unaniem een motie aangenomen over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

Nieuwsbrief PvdA Amsterdam Zuidoost. Nummer 2, februari 2015

Nieuwsbrief PvdA Amsterdam Zuidoost. Nummer 2, februari 2015 Nieuwsbrief PvdA Amsterdam Zuidoost Nummer 2, februari 2015 Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het afdelingsbestuur Amsterdam Zuidoost. Deze nieuwsbrief verschijnt twee maandelijks. In de nieuwsbrief

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Werkplan 2014 Inleiding 1. Doel 2. De vereniging

Werkplan 2014 Inleiding 1. Doel 2. De vereniging Werkplan 2014 Inleiding Hierbij bieden wij u het afdelingsplan 2014 aan. In hoofdlijnen wordt hierin het programma voor het komende jaar voorgesteld. De start van het nieuwe verenigingsjaar wordt gekleurd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1

Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Rode Draden 2.0 Werkplan Gewest Utrecht 2014 1 Inleiding Na een relatief rustig jaar zonder verkiezingen, staan we nu in de startblokken voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 en de Europese verkiezingen

Nadere informatie

WERKPLAN 2017 PvdA Almelo

WERKPLAN 2017 PvdA Almelo WERKPLAN 2017 PvdA Almelo Inleiding Jaarlijks maakt het bestuur van de PvdA Almelo een werkplan. In dit plan geven we aan waar we het komende jaar aan gaan werken. Het werkplan wordt vastgesteld door de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Natasha Elfrink (bestuurslid politiek & scholing), Rolf de Goeij (bestuurslid politiek & communicatie), Bart van

Nadere informatie

Workshop StemWijzer Eindhoven Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Workshop StemWijzer Eindhoven Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Workshop StemWijzer Eindhoven Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Dylan Lochtenberg, projectleider StemWijzer 5 december 2013 5-12-2013 1 Programma 19.30 Opening 19.35 Introductie en werkwijze StemWijzer 19.55

Nadere informatie

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven

Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven H&G Informeert! Politiek periodiek vereniging Helder en Gedreven Nummer 1 Wij, het bestuur van Helder en Gedreven, zijn voornemens om onze leden en overige sympathisanten periodiek te voorzien van informatie

Nadere informatie

Werkplan 2015. Gewest Utrecht. Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering

Werkplan 2015. Gewest Utrecht. Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering Werkplan 2015 Gewest Utrecht Datum 12 januari 2015 Status 2 e Concept t.b.v. gewestvergadering 1. Inleiding Een mooie waanzinnige wereld, zo typeert zanger / tekstschrijver Stef Bos onze huidige samenleving.

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015

AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015 AGENDASTUKKEN ALV 14 APRIL 2015 Bijlage 1: voorstel invulling vacature afdelingsbestuur Ter bespreking op de algemene ledenvergadering d.d. 14 april 2015 Eind december 2014 heeft vicevoorzitter Desiree

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Eindverslag Commissie Met het Oog op Morgen

Eindverslag Commissie Met het Oog op Morgen Eindverslag Commissie Met het Oog op Morgen augustus 2010 Oprichting en doelstelling Op de discussiediners gehouden in het voorjaar van 2009 hebben NUVO-leden tal van punten aangedragen ter verbetering

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen Opsteller: Bestuurslid KBO Stad-Utrecht Truus van der Pijl Versie: 1 Datum: oktober 2013 Ingaand: 2014 1 Inhoudsopgave 01 Inleiding 02 Bestuurszaken 03 Vergaderingen

Nadere informatie

Met optimisme verbinden

Met optimisme verbinden Met optimisme verbinden Oproep aan de PvdA Limburg Jacques Costongs Thijs Deckers Seddik Ghoule Reggy de Groot Erik Manders Lia Roefs Esther van Wamelen Aangenomen op 25 april 2015 door de Gewestelijke

Nadere informatie

Werkplan Gewest Utrecht. Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering

Werkplan Gewest Utrecht. Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering Werkplan 2015 Gewest Utrecht Datum 9 december 2014 Status Concept t.b.v. gewestvergadering 1. Inleiding Een mooie waanzinnige wereld, zo typeert zanger / tekstschrijver Stef Bos onze huidige samenleving.

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN De komende weken ga ik op campagne door het land. Ik vraag jullie om meer dan het vertrouwen in mij. Ik vraag jullie om samen met

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie