Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg"

Transcriptie

1 Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg MagentaZorg Juni 2013

2 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar Stond het jaar 2011 vooral in het teken van het op orde brengen van het huis en waren vele activiteiten vooral intern gericht, terugblikkend kunnen we het jaar 2012 vooral typeren als koers bepalen én zetten naar de toekomst met de blik meer naar buiten toe. De komst van een nieuwe bestuurder en de invulling van de nieuwe functie van bestuurssecretaris maakte dat de eerste maanden van het verslagjaar voornamelijk zijn gebruikt voor oriëntatie in de organisatie. En plaatsbepaling van de organisatie in de turbulente ontwikkelingen waarin de zorgsector zich bevindt. Vandaar uit zijn in de loop van het jaar aanzetten gegeven om de organisatie te richten door het opstellen van een missiestatement, het formuleren van speerpunten en het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Vanuit dit richten zijn organisatieonderdelen anders ingericht. En tenslotte zijn prestaties binnen MagentaZorg geijkt op datgene wat bij het aangeven van de richting is geformuleerd. In de voor u liggende jaarverslaggeving worden diverse relevante onderwerpen nader beschreven. A.L.R. de Jongh, raad van bestuur MagentaZorg Mei 2013 Jaarverslaglegging MagentaZorg

3 1. Richting Hoe komt een stilstaande plas water in beweging? In het algemeen zou je zeggen door invloeden van buitenaf. Dan gaat het water stromen maar wel alle kanten op. Als je de waterstroom richting wilt geven naar een bepaald doel, heb je ook een bedding nodig. Stel je nu voor dat MagentaZorg die plas water is die in beweging komt. De waterstroom wil je leiden in de richting van je doel: de beste zorgaanbieder in de regio Noord- Kennemerland. Dan heb je dus een bedding nodig. In ons geval wordt deze gevormd door onder andere onze visie en missie. In het voorjaar van 2012 heeft het managementteam een nieuw missiestatement geformuleerd. Via het Nieuwsbericht een tweewekelijks informatiebulletin met nieuws vanuit het management van MagentaZorg is dit missiestatement aan de medewerkers gepresenteerd. Tevens is het missiestatement onderwerp van gesprek geweest op een beleidsdag voor het middenkader, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Op deze beleidsdag heeft de bestuurder haar visie en de leden van het managementteam hun plannen voor de komende jaren ontvouwd. Op grond van zowel de inhoudelijke inbreng van de deelnemers als de geuite waardering voor de dag, mag geconcludeerd worden dat er draagvlak is. Missiestatement Voor ons is het eenvoudig: U doet ertoe. Toen en nu. MagentaZorg wil er zijn voor u als mens in deze fase van uw leven. Wij ondersteunen bij wat u zelf nog kan, helpen bij wat u niet meer zelf kan en behandelen u indien nodig. Dit doen wij bij u thuis of in een woonvorm die bij u past. Ons werkgebied is de samenleving in Noord-Kennemerland. Wij geloven in de waardigheid van het ouder worden. Wij horen graag uw geschiedenis en wat u heeft betekend in uw leven tot nu toe. Bij waardigheid hoort ook eigen regie over uw leven. Die laten wij u dan ook graag. Onze medewerkers willen wij een omgeving bieden waar zij professioneel geïnspireerd worden, welke bevlogenheid weer ten goede komt aan u als cliënt. Soms komt inspiratie door inhoudelijke ontwikkeling in ons expertisecentrum en in samenwerking met universiteiten. Soms komt inspiratie door collegiale uitwisseling. Altijd komt inspiratie in het contact met onze cliënten. Verder zijn er een aantal speerpunten benoemd en is het voornemen uitgesproken een en ander te vervatten in een meerjarenbeleidsplan. Dit meerjarenbeleidsplan is op een tweede beleidsdag in september gepresenteerd aan het middenkader en een delegatie van de cliëntenraden en de ondernemingsraad en in december van het verslagjaar goedgekeurd door de raad van toezicht. Vooral op grond van wijzigingen in het overheidsbeleid met betrekking tot de langdurige zorg, zoals neergelegd in het regeerakkoord Rutte II, is besloten om met externe Jaarverslaglegging MagentaZorg

4 ondersteuning de strategische richting voor de komende jaren te bepalen. Dit proces zal in het eerste half jaar van 2013 worden afgerond. De inhoud van het geformuleerde missiestatement zegt veel over het aan te nemen gedrag van alle betrokkenen bij MagentaZorg. Geconstateerd is dat er een MagentaZorgbrede cultuuromslag nodig is, die in de top van organisatie zal moeten beginnen en vandaar uit voor de rest van de organisatie zichtbaar zal moeten zijn. Voorbeeldgedrag is hier het sleutelwoord. De raad van bestuur heeft zich gedurende het jaar op heel veel plekken in de organisatie gepresenteerd. Daarbij is steeds uitgedragen waar de bestuurder met de organisatie heen wil. Verder zijn op de genoemde beleidsdagen met het middenkader de al eerder vastgestelde maar wat in de vergetelheid geraakte kernwaarden weer naar voren gehaald: aandacht, respect, vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In de terugkoppeling van de, in het verslagjaar gehouden, HKZ-audit is meerdere malen aangegeven dat er door de organisatie heen een groeiend vertrouwen in elkaar en in de leiding zichtbaar is. Om te benadrukken dat MagentaZorg een organisatie is waar ook de medewerkers er toe doen is besloten jaarlijks op de tweede dinsdag van juni een MagentaZorg-dag te houden met verwennerijen voor de medewerkers. Op 12 juni is dit voor de eerste keer georganiseerd. In een afwisselend programma zijn op alle locaties van MagentaZorg activiteiten ontplooid die positief zijn ontvangen. Cultuurverandering is een proces van jaren. De focus op wonen en welzijn met aanvullende zorg waar nodig zal dan ook steeds volop in de aandacht staan. Jaarverslaglegging MagentaZorg

5 2. Inrichting 2.1 Samenstelling raad van bestuur In 2012 was de samenstelling van de raad van bestuur als volgt: Naam Functie Nevenfuncties Mevrouw A.L.R de Jongh Voorzitter raad van bestuur Bestuurslid Actiz Voorzitter Gouden Dagen Fonds Bestuurslid De Waaier Voorzitter platform dementie NHN 2.2 Samenstelling raad van toezicht In 2012 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt: Naam Functie Nevenfuncties De heer mr. A.W.J. Castelijns Voorzitter raad van toezicht Advocaat De heer A.J.M. de Wit Vicevoorzitter raad van toezicht Voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland Lid raad van toezicht Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West Lid raad van commissarissen De heer R. Schaasberg Lid raad van toezicht Wooncompagnie Registeraccountant Groep Kennemerwaert - Heemskerk De heer H.J. Schneider Lid raad van toezicht Geen De heer H. Hijink Lid raad van toezicht Voorzitter raad van toezicht stichting Geriant Voorzitter stichting Learn for Life De heer P.J.M. van Diepen RA Lid raad van toezicht Consultant bestuursinformatie en advies 2.3 Structuur Vanuit de oriëntatie in de eerste maanden van het verslagjaar is de samenstelling van het managementteam onder de loep genomen. Hierin is als uitgangspunt genomen dat zowel facilitair als zorg en behandeling een duidelijke en onbetwistbare plek verdienen op het hoogste managementniveau, in evenwicht met de andere disciplines personele en financiële zaken - binnen het team. Dit heeft er toe geleid dat het aantal managers zorg is uitgebreid naar twee personen. Het wegvallen van het interim-management op financiële zaken gaf ruimte voor een accentverschuiving van sturend leiderschap naar een financieel management met een sterk accent op dialoog met de organisatie. Na wederom een korte periode van interimmanagement is medio augustus de nieuwe manager FC&I in dienst getreden. Jaarverslaglegging MagentaZorg

6 In het najaar heeft de manager P&O de organisatie verlaten. Gekozen is voor interne waarneming en onderzoek naar het gewenste takenpakket en de daarbij horende formatie van de afdeling alvorens de managersfunctie opnieuw in te vullen. Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad van bestuur, (hoger) management en middenkader zijn opnieuw ingekaderd. 2.4 Overname Actie Zorg door MagentaZorg In april is bij de notaris de akte gepasseerd waarin de overname van de thuiszorgorganisatie Actie Zorg door MagentaZorg is geregeld. Met deze overname is een strategische alliantie ontstaan die de hele zorgketen bedient van enkelvoudige hulp bij het huishouden in de thuissituatie tot aan intramurale gespecialiseerde zorg. Dat is goed voor de potentiële klanten van MagentaZorg, en daarmee voor de toekomst van MagentaZorg zelf. Voorkomen wordt namelijk dat MagentaZorg de huidige lichte categorie verzorgingshuisbewoners (ZZP 1 en 2) als cliënt verliest, als deze categorie in de komende jaren alleen nog maar extramurale zorg kan ontvangen. Een verder voordeel is dat diensten, zoals hulp bij het huishouden, verzorging, verpleging en behandeling nu vrijelijk tussen de beide organisaties kunnen worden uitgewisseld zonder dat er sprake is van beperkingen door mededingingsregels. Actie Zorg en MagentaZorg blijven als zelfstandige organisaties onder hun eigen naam bestaan. 2.5 Herontwerp van processen Voor een goede organisatie van werkzaamheden zijn onderliggende, goed op elkaar afgestemde, processen van groot belang. In het verslagjaar heeft herontwerp van diverse processen plaatsgevonden resp. zijn voorbereidingen getroffen tot herontwerp. Effectuering zal in 2013 zijn beslag krijgen. Binnen het managementteam en in relatie tot het onderliggende middenkader zijn informatie- en communicatieprocessen aangescherpt en doelmatiger ingericht. Het bestuursbureau is uitgebreid met twee beleidsmedewerkers. Met de focus op projectmatig werken zijn deze vooral ingezet bij de aanpak van een aantal speerpunten, veelal in de rol van intern projectleider. Een van de belangrijkste is de totstandkoming van een centrale organisatie voor zorgbemiddeling. Met ondersteuning van een extern bureau is hiervoor een plan opgesteld. Een interne procedure heeft uit vier kandidaten een projectleider en tevens beoogd manager bureau zorgbemiddeling opgeleverd. In de eerste maanden van 2013 zal het ontwerp worden uitgewerkt en geïmplementeerd. In 2012 is veel werk verzet om de overheveling van de geriatrische revalidatie naar de zorgverzekeringswet per 2013 voor te bereiden. De revalidatieafdelingen zijn via een opleidingsprogramma geïnstrueerd in het registreren volgens de DBC systematiek. Verder is veel aandacht besteed aan het beschrijven van alle processen binnen de revalidatie met de nadruk beschrijving van zorgpaden. Jaarverslaglegging MagentaZorg

7 Om in het beleidsterrein marketing, PR en communicatie beter te kunnen voorzien zijn twee adviseurs aangesteld. Naast het ondersteunen van individuele cases hebben de adviseurs een activiteitenplan opgesteld. Meest opvallende onderwerpen zijn: Doorvertaling van het missiestatement in communicatiemiddelen Vernieuwen folderlijn en website Opzetten Intranet voor medewerkers Opzetten beleid voor sociale media Opzetten van een proactief persbeleid 2.6 Vastgoed Mede gelet op gewijzigd overheidsbeleid extramuraliseren van de lichte zorgzwaarte (ZZP1 t/m ZZP4) en invoering van de normatieve huisvestingscomponent is de hele vastgoedportefeuille van MagentaZorg aan een nadere beschouwing onderworpen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een strategische vastgoednota waarin richting wordt gegeven aan het omgaan met vastgoed voor de komende jaren. In 2012 hebben zich op dit onderwerp de volgende ontwikkelingen voorgedaan. Meander Op 9 maart is de kleinschalige woonvoorziening Meander in de gemeente Langedijk officieel geopend. Meander is, naast De Oude Trambaan en De Daalder, de derde in een reeks van kleinschalige woonvoorzieningen van MagentaZorg die in het kader van de deconcentratie van de nieuwbouw van de locatie Lauwershof midden in de samenleving zijn gebouwd. Meander biedt plaats aan 24 cliënten met chronisch somatische beperkingen. Nieuwbouw locatie Lauwershof Herijking van alle plannen heeft voor de locatie Lauwershof betekend dat de nieuwbouwplannen zoals die er lagen, zijn herzien. Op de locatie aan de Jupiterstraat te Oudorp zal een kleiner verpleeghuis worden teruggebouwd van 55 plaatsen in plaats van de in eerste instantie geplande 96 plaatsen. De overige plaatsen worden gerealiseerd binnen andere locaties van MagentaZorg. Het streven is er op gericht de nieuwbouw van Lauwershof te ontwikkelen binnen het bestaande bestemmingsplan. Op deze wijze kan binnen niet al te lange tijd met de nieuwbouw worden gestart. De verwachting is dat in het eerste halfjaar van 2016 het nieuwe Lauwershof haar deuren kan openen. Nu de nieuwbouw nog even op zich laat wachten is de locatie inpandig grondig onder handen genomen. De entree en de hal zijn flink opgeknapt, er is fris geschilderd en het meubilair is vervangen. Een en ander heeft nu weer een eigentijdse uitstraling. Ook de afdelingen zijn opnieuw geschilderd en in de sanitaire ruimten zijn nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Kramerhoeve Na lang juridisch getouwtrek heeft de Raad van State in juli 2012 de laatste belemmeringen weggenomen voor de bouw van de zorgboerderij Kramerhoeve aan de Kanaaldijk in Koedijk. Op deze locatie worden 24 dementerende ouderen gehuisvest. In Jaarverslaglegging MagentaZorg

8 het tweede halfjaar heeft de corporatie Ymere de aanbesteding afgerond en het nodige papierwerk ter hand genomen. Naar het zich laat aanzien zal de bouw in februari 2013 starten. Volgens de planning zal de bouw op 1 december 2013 worden opgeleverd. Na het aanbrengen van de nodige inpandige voorzieningen zullen naar verwachting de bewoners in februari 2014 hun intrek kunnen nemen. Mirembe Om in het verleden gemaakte afspraken met het zorgkantoor na te komen, is de Korsakov-afdeling van de locatie Oudtburgh verhuisd naar de locatie Mirembe op het terrein van de Congregatie der zusters Ursulinen aan de Nesdijk te Bergen. Op deze wijze kwam ruimte vrij binnen Oudtburgh voor de opvang van cliënten in het kader van de, met het zorgkantoor overeengekomen, capaciteitsuitbreiding. Op termijn zullen deze plaatsen worden gerealiseerd in de gemeente Heiloo binnen het project Nieuw Varne. GGZ Noord-Holland Noord Met de GGZ Noord-Holland Noord is intensief overleg gevoerd. Enerzijds over de huisvesting van de groep cliënten met somatische gerontopsychiatrische beperkingen, die na de realisering van de nieuwbouw van Lauwershof niet meer terugkeren op die locatie, anderzijds over de tijdelijke huisvesting van cliënten in het kader van de capaciteitsuitbreiding in de gemeente Heiloo. In goed overleg zijn diverse varianten bekeken waarvan de meest geschikte in 2013 gerealiseerd zal worden. Nieuw Varne De eerder genoemde capaciteitsuitbreiding in de gemeente Heiloo zal uiteindelijk voor een deel gerealiseerd worden in het project Nieuw Varne op de voormalige campingterreinen. Het Bouwfonds heeft een gedetailleerd Masterplan voor de ontwikkeling van het gebied geschreven. Voor de realisering is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het verslagjaar is het voorontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad van Heiloo besproken, maar heeft toen nog niet tot een akkoord geleid. Dit heeft geleid tot stagnatie in de planprocedure voor Nieuw Varne. 2.7 De MagentAcademy Om in de toekomst te kunnen voorzien in een eigen personeelsbehoefte is in januari de MagentAcademy van start gegaan als eigen opleidingsinstituut van MagentaZorg. De eerst lesgroep bestond voornamelijk uit eigen medewerkers die na de opleiding hun huidige niveau 2 inruilen voor niveau 3. Volgende lesgroepen in het voor- en najaar van 2012 bestonden vooral uit zij-instromers. Zij hebben een eerst een voortraject doorlopen waarin zij als helpende zijn ingezet. Met de daarin opgedane ervaringen is vervolgens de opleiding tot verzorgende begonnen. Opleidingen binnen de MagentAcademy worden mede verzorgd vanuit het ROC en gefinancierd vanuit de intensiveringsgelden. Jaarverslaglegging MagentaZorg

9 3. Verrichtingen 3.1 Algemeen kwaliteitsbeleid MagentaZorg is HKZ gecertificeerd. Voor zover niet vermeld in een van de overige teksten van deze jaarverslaglegging volgt hieronder een opsomming van de meest belangrijke aspecten met betrekking tot het algemene kwaliteitsbeleid. Verder dient vermeld dat MagentaZorg jaarlijks meedoet aan de zogenoemde meetweek, ofwel de landelijke zorginhoudelijke meting. In het verslagjaar is deze meting gehouden volgens de methodiek die is opgesteld door de Inspectie voor de Volksgezondheid, Zorgverzekeraars Nederland en het LOC. Ook neemt MagentaZorg deel aan de zogenoemde Benchmark van Actiz, waarbij de uitkomsten op het gebied van Cliënttevredenheid, Medewerker Tevredenheid en efficiëntie van de Bedrijfsvoering volgens een landelijke vastgestelde onderzoeksmethode worden vergeleken binnen de branche. In verhouding tot vergelijkbare organisaties blijkt MagentaZorg te behoren tot de bovenlaag van de gemiddeld scorende organisaties. Audits - intern In 2012 zijn interne audits uitgevoerd op de volgende onderwerpen: gebruik verpleegtechnische protocollen bekendheid valpreventiebeleid bekendheid beleid vrijheidsbeperkende maatregelen bekendheid reanimatieprotocol bekendheid P&O formulieren De rapportages met de resultaten zijn verspreid onder de betrokken functionarissen. Waar nodig zijn verbeteracties ingezet. Audits extern In maart heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid een bezoek gebracht aan de locaties Lauwershof en Zuyder Waert om na te gaan in hoeverre MagentaZorg handen en voeten geeft aan het landelijk afgesproken beleid om vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. De aandacht van de Inspecteur gold vooral fixatie; begrijpelijk want dit wordt in de regel als meest ingrijpend ervaren. De Inspectie vond dat op beide locaties het beleid zorgen zonder dwang nog aangescherpt kon worden vooral op het punt van aantoonbaarheid. Zo waren er opmerkingen om duidelijker vast te leggen dat de maatregel besproken was tijdens de zorgleefplanbespreking en dat gezocht was naar minder ingrijpende maatregelen. MagentaZorg neemt de aanwijzingen van de Inspectie ter harte. De puntjes zijn op de i gezet en bijbehorende instructies en formulieren zijn aangepast en opnieuw doorgevoerd. In oktober heeft Lloyd s in het kader van het HKZ certificaat een surveillancebezoek gebracht aan locaties van MagentaZorg. In het algemeen heeft de auditor een toegenomen vertrouwen geconstateerd in het management en de organisatie. Complimenten waren er voor het feit dat, ondanks de vele ontwikkelingen binnen MagentaZorg, de zorg toch gewoon en gewoon goed is verleend. Jaarverslaglegging MagentaZorg

10 Ten tijde van het bezoek is een zogenaamd major non conformity geconstateerd betreffende het uitvoeringsverzoek van de specialist ouderengeneeskunde. Deze is op basis van een oorzaakanalyse en plan van aanpak al in het verslagjaar gegradeerd tot een minor. Tijdens het, op het vernieuwen van het HKZ-certificaat gericht, bezoek in maart 2013 is geoordeeld dat dit verbeterpunt voldoende was opgelost. Dit zogenoemde Focusbezoek gaf een positief oordeel over de voortgang van de harmonisatie en vernieuwing van het kwaliteitsmanagementsysteem en er werden geen nieuwe verbeterpunten geconstateerd. Cliëntervaringen Het rapportcijfer dat de cliënten van MagentaZorg de organisatie in de CQi meting van 2011 toekenden was een 7.75 voor de organisatie en een 8,18 voor de medewerkers. In 2013 vindt een nieuwe meting plaats waarvan de resultaten in juni worden gepresenteerd. Vanuit het besef dat elke ranglijst zijn beperkingen kent en nooit een volledig beeld geeft van de werkelijkheid hebben de hoofdlocaties van MagentaZorg in het onderzoek van Elsevier 2012 naar de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in Nederland goed gescoord. Alle onderzochte locaties scoren gemiddeld tot bovengemiddeld. De locatie Buiten Zorg wordt speciaal genoemd bij de tien beste verpleeg- en verzorgingshuizen (instellingen die de hoogste scores halen ten opzichte van het landelijk gemiddelde). De resultaten van Zuyder Waert zijn ook heel positief, zij scoren op drie onderdelen ruim boven gemiddeld (de kwaliteit van leven, kwaliteit van de zorgorganisatie en de kwaliteit van de zorgverleners). Op het gebied van zorg en veiligheid scoort ze gemiddeld. Woonzorgcentrum De Molenhoeve scoort op het vlak van kwaliteit van leven gemiddeld en op de andere drie onderdelen boven gemiddeld. Oudtburgh, De Haemstede en Hoog Duinen scoren op twee punten boven gemiddeld en op twee punten gemiddeld. Lauwershof tenslotte scoort op alle vier de punten gemiddeld. Actie Zorg en de thuiszorg van MagentaZorg die worden beoordeeld, scoren op alle vier de onderdelen gemiddeld. Beleid risicovolle en voorbehouden handelingen Via de ingezette pilot voor E-learning en met behulp van het vaardighedenpaspoort is steeds inzicht welke medewerkers actueel geschoold zijn op het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen. Gelet op de minor uit het surveillancebezoek van Lloyd s met betrekking tot het uitvoeringsopdracht van de eindverantwoordelijk arts is een nieuw formulier ontwikkeld. Voor de uitvoeringsopdracht van de huisarts in de verzorgingshuizen wordt in de regel Jaarverslaglegging MagentaZorg

11 het formulier van de LHV gebruikt. Afspraken tussen de huisartsen en MagentaZorg worden nog structureel vastgelegd naast de werkinstructie voor eigen medewerkers. Prospectieve risicoanalyse Met betrekking tot de prospectieve risicoanalyse is in maart een plan van aanpak opgesteld. Op grond hiervan is de risico-inventarisatie voor de zorginhoudelijke veiligheid en de cliëntbeleving qua thema s al geïnventariseerd. De beheersing van de veiligheid voor medewerkers is belegd binnen de risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief het plan van aanpak als onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid naast het aanstellen van twee externe vertrouwenspersonen in Veiligheid van gebouwen, hulpmiddelen en materialen is in dezelfde RI&E opgenomen. De veiligheid met betrekking tot de bedrijfsvoering wordt beheerst binnen het in 2013 op te stellen compliancebeleid. Jaarverslaglegging MagentaZorg

12 3.2 Medezeggenschap cliënten Centrale cliëntenraad De overkoepelende raad van de lokale cliëntenraden is de centrale cliëntenraad (CCR) die zijn bestaansrecht dankt aan overgedragen bevoegdheden door de lokale raden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de CCR. Cliënten die wonen in een van de verpleeg- of verzorgingshuizen van MagentaZorg, of zorg en behandeling ontvangen van uit de betrokken locatie, zijn met 1 lid uit de lokale cliëntenraad vertegenwoordigd in de CCR. De voorzitter van de raad van bestuur van MagentaZorg evenals de bestuurssecretaris zijn de vaste gesprekspartners van de CCR. In 2012 gaf de CCR een positief (verzwaard) advies over: de jaarrekening 2011, het jaardocument 2011 en de begroting 2012 de nota Eten en Drinken (interne) verhuisplannen en bewegingen binnen MagentaZorg de aankoop van aandelen Actie Zorg klachtenbemiddeling de nota service- en besturingfilosofie het protocol uitgeleide overleden cliënten / bewoners de begroting 2013 Overige besproken (beleids)onderwerpen zijn: aanstelling van VV&T manager structuur MagentaZorg Actie Zorg meerjaren beleidsplan personeel- en organisatiebeleid meetweek kaderbrief 2013 geestelijke verzorging en activiteitenbegeleiding binnen MagentaZorg algemeen beleid en stand van zaken MagentaZorg ICT voorzieningen voor cliënten en bewoners. overzichten cliëntenklachten E-learning participatie in aanstellingscommissie (nieuwe voorzitter van) Raad van Toezicht bureau Zorgbemiddeling i.o. (harmonisatie van) de maandnota voor cliënten / bewoners gesprekken met het Zorgkantoor evaluatie van het functioneren van de CCR Lokale cliëntenraden Elk verpleeghuis en verzorgingshuis van MagentaZorg kent een lokale cliëntenraad die de belangen behartigt van de bewoners en, waar van toepassing, van cliënten die vanuit de locatie thuiszorg, hulp bij het huishouden, dagbehandeling of verzorging of verzorging in een naburig kleinschalig woonproject ontvangen. De lokale cliëntenraden worden geleid door een voorzitter en hebben een afvaardiging met vaste vervanger in de Jaarverslaglegging MagentaZorg

13 centrale cliëntenraad. Elke cliëntenraad beschikt over administratieve en inhoudelijke ondersteuning. Het voert te ver om in deze jaarverslaggeving een uitputtende opsomming te geven van alle onderwerpen die in de onderscheiden cliëntenraden zijn behandeld. Volstaan wordt met een reeks van relevante gesprekspunten: nieuwbouw van de locatie Lauwershof verbeterplannen vanuit de CQi meting in 2011 familieparticipatie MIC meldingen en brandveiligheid in de gebouwen project jong dementerenden welzijn en dagbesteding Meldingen incidenten cliënten (MIC) Een van de kwaliteitsnormen HKZ is het op orde hebben van de registratie van de meldingen incidenten cliënten. Met de resultaten kunnen verbeteringen worden doorgevoerd om het aantal meldingen terug te dringen. Uit onderzoek is gebleken dat de kwantitatieve MIC registratie op orde is. De inhoudelijke analyse en de rapportage op meerdere niveaus (raad van bestuur / managementteam en middenkader / afdelingen) is nog voor verbetering vatbaar. Hiertoe wordt voor 2013 een verbeterplan opgesteld. Over het jaar 2012 zijn 2917 incidentmeldingen geregistreerd (2011: 3004). De top 3 bestond uit de volgende onderwerpen: vallen 1524 meldingen medicatiefouten 781 meldingen agressie / grensoverschrijdend gedrag 427 meldingen Uitvoering van het valpreventiebeleid laat op de locatie Oudtburgh al zien dat er goede resultaten worden bereikt. Op deze locatie is het aantal meldingen met 10% afgenomen. Op de andere locaties is dit nog minder zichtbaar. Door het MagentaZorg-breed baxteren van de medicijnen wordt gewerkt aan het terugdringen van medicatiefouten. Om het aantal meldingen over agressie en grensoverschrijdend gedrag terug te dringen is het verbeterproject probleemgedrag gestart en wordt intervisie ook met behulp van video-interactie - aangeboden aan medewerkers. Cliëntklachten Om te voldoen aan landelijke standaarden met betrekking tot klachtenbemiddeling voor cliënten is per 1 mei een onafhankelijk klachtenbemiddelaar aangesteld. Tevens is de regeling onder de aandacht van betrokkenen gebracht en zijn een nieuwe brochure en klachtenformulier breed verspreid. Voorts heeft de nieuwe bemiddelaar een kennismakingsronde gemaakt langs alle locaties. Zoals verwacht is het aantal klachten in het verslagjaar toegenomen: 52 in het jaar 2012 tegenover 33 in het jaar Jaarverslaglegging MagentaZorg

14 Totaal aantal Zorg / Dienstverlening Materieel Technisch Bejegening Overig Afgehandeld NB: een ingediende klacht kan meerdere aspecten beslaan, bijvoorbeeld technisch en materieel. Het totaal aantal klachten onder de diverse aspecten is dus niet gelijk aan het aantal in de eerste kolom. Dit geldt ook voor het aantal afgehandelde klachten De wijze waarop klachten behandeld zijn, verschilde per klacht. Soms is volstaan met het melden van de klacht aan de verantwoordelijke leidinggevende, het registreren van de klacht en het monitoren en registreren van de klachtafhandeling door deze leidinggevende. In andere gevallen bezocht de klachtenbemiddelaar de cliënt of contactpersoon die een klacht ingediend had, dan wel nodigde hem/haar uit voor een nader gesprek. Voorafgaand aan of volgend op dit gesprek oriënteerde de klachtenbemiddelaar zich over de situatie bij de verantwoordelijke leidinggevende. Regelmatig is op basis hiervan een notitie opgesteld met een analyse van de klacht, de gevolgde werkwijze en eventuele adviezen om gelijksoortige klachten in de toekomst te voorkomen. Deze notities werden toegezonden aan de Raad van Bestuur, het voor het onderwerp verantwoordelijke Managementteamlid en de betrokken leidinggevende. Ter afsluiting van de klacht werd cliënt of diens contactpersoon middels een brief van de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van de wijze waarop de klacht behandeld is en welke stappen de organisatie gaat nemen c.q. genomen heeft om de klacht op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Waar nodig werd geadviseerd schade en kosten te vergoeden. Deze adviezen zijn steeds overgenomen. Jaarverslaglegging MagentaZorg

15 3.3 Medewerkers Medezeggenschap MagentaZorg kent één ondernemingsraad (OR) voor alle medewerkers van het concern. Om de inhoudelijke bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de OR goed voor te bereiden kent de OR naast het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) vier commissies met de volgende aandachtsgebieden: Commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) Commissie sociaal beleid Commissie financiën en strategie Commissie public relations In het najaar van 2012 zijn er verkiezingen uitgeschreven. Voor zes vacatures zijn er zes kandidaten voorgesteld. Dientengevolge waren verkiezingen niet noodzakelijk. Op onderstaande thema s heeft de OR overleg gevoerd met de bestuurder en conform de Wet op de Ondernemingsraden geadviseerd resp. instemming verleend: Uitvoering medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) Overname Actie Zorg Personele onderwerpen waaronder o Positionering activiteitenbegeleiding o Sociaal plan o Werving en selectie beleid o Opleidingsplan en E-learning o Beleidsplan beroepspraktijkvorming (BPV) o Harmoniseren van regelingen o FWG harmoniseren van functies en indelingen o Verlofregeling Financiën exploitatie, kaderbrief 2013, meerjarenbeleidsplan Vastgoed nieuwbouw Lauwershof, relatie met GGZ, verhuizing groep cliënten Korsakov, strategische vastgoednota Samenstelling managementteam Ontwikkelingen facilitair bedrijf Overheidsbeleid en gevolgen voor MagentaZorg Samenwerking met Alkcare Opzetten bureau zorgbemiddeling Profielschets nieuwe leden raad van toezicht Een nieuwe bestuurder vraagt om hernieuwde afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen deze bestuurder en de ondernemingsraad. Hieraan is niet alleen in het begin van het verslagjaar aandacht besteed tijdens een OR-cursus maar tevens gedurende het jaar door. Dit meestal op basis van voorliggende voorbeelden. Jaarverslaglegging MagentaZorg

16 Medewerkermonitor In het voorjaar is onder alle medewerkers de Medewerkermonitor uitgezet. 680 Medewerkers hebben de monitor ingevuld, een responspercentage van 48,4%. De uitkomsten boden een gevarieerd beeld van punten waarop verbetering nodig is. Tegelijkertijd laten de uitkomsten zien dat MagentaZorg best practices in huis heeft. Alle reden dus om onderling ervaringen uit te wisselen. De ondernemingsraad is gevraagd mee te denken over de aanpak van verbeterpunten. Het advies van de raad is overgenomen om de nadruk te leggen op de thema s communicatie, leiderschap en arbobeleid. Verzuim In 2011 is het verzuimpercentage uitgekomen op 5,98%. Dit is aanleiding geweest om het verzuimbeleid integraal aan te scherpen. Ter voorbereiding op een plan van aanpak is een verzuimscan onder de leidinggevenden uitgevoerd. De verzekeraar van langdurig verzuim en een gespecialiseerd bureau hebben voor het management een presentatie gegeven van een beproefde aanpak. De aangereikte tools hebben er voor gezorgd dat het verzuimpercentage per ultimo 2012 is gedaald naar 5,14%. Voor het jaar 2013 is het streven er op gericht het percentage verder terug te brengen naar 4%. Vertrouwenspersonen MagentaZorg beschikte in 2012 over twee interne vertrouwenspersonen. Deze vervulden de rol van vertrouwenspersoon naast hun hoofdfunctie binnen MagentaZorg. Een van hen is inmiddels uit dienst getreden, de ander is op eigen verzoek ontheven van haar taak als vertrouwenspersoon. In overleg met de ondernemingsraad is eind 2012 besloten dat vertrouwenspersonen vanwege de gewenste onafhankelijkheid geen andere functie binnen MagentaZorg kunnen bekleden. Op korte termijn zal de functie met mensen van buitenaf worden ingevuld. Meldingen incidenten medewerkers (MIM) In totaal zijn er in het verslagjaar 334 meldingen gedaan van incidenten waarbij medewerkers schade hebben geleden of hadden kunnen lijden. De meeste meldingen (309) betroffen die waarbij grensoverschrijdend gedrag (vooral verbale en fysieke agressie) door cliënten werd vertoond tegenover de medewerker. Om een eenduidige definitie te formuleren, oorzaken op te sporen en de medewerkers nog beter toe te rusten om zulke situaties zoveel mogelijk te voorkomen dan wel er zo goed mogelijk mee om te gaan, is het project probleemgedrag in de steigers gezet. Intervisie, ook in de vorm van Video Interventie, zal hierin een belangrijke plaats innemen. Jaarverslaglegging MagentaZorg

17 4. Afsluitend Aanpassing van de regeling verslaggeving WTZi heeft tot gevolg gehad dat zorginstellingen met ingang van het verslagjaar 2012 geen verplichting meer hebben een jaarverslag op te stellen en te publiceren. Voor die tijd waren zorginstellingen verplicht voor de jaarverslaggeving gebruik te maken van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volgens een voorgeschreven model. Mede op grond van uiteenlopende bezwaren uit het veld is besloten het voorgeschreven model in te trekken. Met het vervallen van het jaarverslag in de vorm zoals we dat gewend waren is de vraag gerezen op welke manier MagentaZorg de stakeholders nu kan en moet informeren. MagentaZorg is een maatschappelijke organisatie en vervult een belangrijke rol in de samenleving. Tegelijkertijd zien we onder andere dat de media kritisch kijken naar organisaties en de resultaten die zij behalen. Verslaggeving levert een bijdrage aan het behouden en uitbreiden van maatschappelijk draagvlak en toont aan waarom MagentaZorg bestaansrecht heeft, wat de waarde van de organisatie is voor de samenleving en hoe de organisatie daarin presteert. Jaarverslaglegging MagentaZorg

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal)

Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Zoekprofiel DIRECTEUR ZORG (extramuraal) Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor Magentazorg verricht de Veghte de werving & selectie van een directeur zorg (extramuraal). Magentazorg biedt zorg

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Inleiding Deze opdracht beschrijft de rol van de wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk in de implementatie van de strategie van Magentazorg. Deze

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Beleidsdocument ANBI

Beleidsdocument ANBI Beleidsdocument ANBI Status document Versie 3.0 Ingangsdatum 21 juli 2016 Evaluatiedatum 31 december 2017 Auteurs Verantwoordelijk Locatie exemplaren Bekend bij Rubriek Naam document Bestuurssecretaris

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 25 januari 2016

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 25 januari 2016 Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 15-010 Datum : 25 januari 2016 Partijen : , verder ook te noemen verzoeker of de zorgaanbieder, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april Utrecht, augustus 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan ZorgAZ BV te Amsterdam op 13 april 2017. Utrecht, augustus 2017 1 Inleiding Op 13 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling Voorzet Behandeling Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Checklist inrichting

Checklist inrichting Checklist inrichting Inrichtingskader Improvement Model Inrichting langs de lat van de klant Eventueel een onderschrift met iets Veranderingen volop Bestaande systemen, structuren en organisaties. In deze

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie december 2016

Informatie cliëntenraad versie december 2016 Informatie cliëntenraad versie december 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio April 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 3 3. Korte terugblik 2015 4 4. Speerpunten

Nadere informatie