schoolgids Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning"

Transcriptie

1 schoolgids Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

2 inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid en klachten 6 Onderwijs 33 Verlofregeling 18 Contact thuis - school 34 Contact 20 Meepraten - meedenken 36 Personeelsleden 22 Leerlingbegeleiding 41 Lessentabellen 27 Leefregels op school 47 Wat te doen bij

3 voorwoord Welkom in het schooljaar En een speciaal welkom voor alle nieuwe brugklasleerlingen. Met genoegen presenteren wij u onze schoolgids, het spoorboekje van de school voor het jaar U vindt hierin de informatie waarvan we denken dat ouders en leerlingen die geregeld bij de hand willen hebben. Ouders en verzorgers worden gedurende het schooljaar ook geïnformeerd via de periodieke digitale nieuwsbrief en de Edison Flits. We nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomsten. De data van deze bijeenkomsten vindt u op Voor alle overige vragen zijn we per telefoon en bereikbaar; neemt u gerust contact op. Als u ons persoonlijk wilt spreken, maak dan een afspraak. Wij wensen iedereen een goed en leerzaam schooljaar toe. Het managementteam v.l.n.r. dhr. J. Kooi, dhr. F.C. Meijer, mevr. A.M.M. Verberne, dhr. Q.E.R. Gerritse, mevr. J.G.R. Barelds-de Kleine, dhr. P. Kremer. Onze school dankt haar naam aan Thomas Alva Edison, de grote Amerikaanse uitvinder en zakenman die leefde van 1847 tot Edison was een denker en een doener. Op twaalfjarige leeftijd werkte hij als krantenjongen in de trein, waar hij kranten, broodjes en snoep verkocht. Via een baan als telegraafbediende kwam hij terecht in de wereld van de techniek, waar hij door zijn nieuwsgierigheid al snel apparaten verbeterde en zodoende veel geld verdiende. Met zijn geld bouwde hij een onderzoekslaboratorium. Daar verbeterde hij o.a. het bestaande idee van de gloeilamp en ontwierp hij de eerste filmprojector. Hij zat niet bij de pakken neer als een idee minder succesvol bleek, maar bracht veranderingen aan totdat hij tevreden was. De volgende uitspraak is dan ook tekenend voor hem: Verrassingen en tegenslagen kunnen een stimulans zijn om te komen tot grote prestaties. (Surprises and reverses can serve as an incentive for great accomplishment). Hij inspireerde de generaties na hem tot op de dag van vandaag. 3

4 schooltijden en vakantie Lesuren en pauzes 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur Pauze uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur Pauze uur 6e lesuur uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur 9e lesuur uur Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De officiële schooltijden liggen tussen uur en uur. Het kan zijn dat (na een roosterwijziging) de leerlingen dus tot uur les hebben. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via de beeldschermen in school en via de website 40-minuten lesrooster Drie keer per jaar zijn er rapportvergaderingen. Om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen werken we met een 40-minuten roosters op deze vergaderdagen. Alle lessen tot en met het 7e uur kunnen hierdoor gewoon doorgaan, alleen is ieder lesuur 10 minuten korter. De vergaderingen zullen na het 7e lesuur beginnen. De lestijden op deze dagen zijn daardoor: 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur Pauze 4e lesuur 5e lesuur Pauze 6e lesuur 7e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Vakanties en vrije dagen in schooljaar Astervakantie 19 t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Krokusvakantie 15 t/m 23 februari 2014 Goede Vrijdag gewone lesdag! Paasmaandag 21 april 2014 Tulpvakantie 21 april t/m 5 mei 2014 Hemelvaart 29 en 30 mei 2014 Pinkstermaandag 9 juni 2014 Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus

5 5

6 onderwijs Het Edison College is een openbare school voor atheneum, havo, HTL, mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan zo een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. 6

7 Havo-HTL Havo-HTL is een vijf- of zesjarige leerroute die opleidt voor havo. Na het eerste jaar wordt er gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de vijf- danwel zesjarige route. Havo in 5 jaar De leerstof van de onderbouw havo wordt in drie jaar behandeld. Bovendien worden er in de eerste drie jaar extra lessen in wiskunde, Nederlands en Engels gegeven, waardoor leerling een goede basis hebben gelegd voor de kernvakken. Havo in 6 jaar In het vierde jaar doet de leerling van de zesjarige leerroute het mavo-examen. De leerstof van mavo wordt in het havoprogramma verwerkt waardoor leerlingen na vier jaar het mavo examen kunnen doen. Na het mavo examen gaan de leerlingen gewoon weer naar school tot de zomervakantie om de eerste vier jaar van Havo-HTL af te ronden. Na de zomervakantie gaan ze verder in een havo vier klas en vanaf dan zullen ze de laatste twee jaren van het regulier havoprogramma volgen. Aan het eind van het zesde jaar gaan ze het havo examen doen en sluiten ze Havo-HTL uiteindelijk af met twee diploma s. Stamlokaal en werken met laptop De leerlingen van Havo-HTL werken in het eerste leerjaar een eigen stamlokaal waar ze de theorielessen volgen. Leerlingen leren zelfstandig te werken. Er wordt steeds meer digitaal gewerkt, leerlingen werken met een laptop. De laptop is op school en thuis te gebruiken. 7

8 HTL is een zesjarige leerroute die opleidt voor mavo en havo. Na het zesde leerjaar verlaten leerlingen de school met twee diploma s: het mavo- én havo-diploma. Havo-HTL Actief! Ieder week zijn er lessen Havo-HTL Actief waar de leerlingen een wisselend aanbod krijgen van drama, sport, internationalisering en beeldende vorming. De mentor ziet de leerlingen een aantal uren per week, waarvan twee uur speciaal voor studiebegeleiding en extra ondersteuning. Er is één terugkomuur ingepland. Tijdens dit uur wordt gewerkt aan opdrachten die niet af zijn of kan een toets worden ingehaald, zo raken leerlingen niet achterop. Organisatie en rapportage In alle leerjaren van Havo-HTL zijn drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. Bij Havo-HTL wordt niet alleen naar cijfers gekeken, maar ook naar leergedrag en ontwikkeling. Het toetssysteem heet RTTI. Dat staat voor Reproductie, Toepassen in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe situatie en Inzicht. We meten met RTTI zodat we kunnen vaststellen hoe de leerling groeit en hoe de leerling werkt. Voor havo is uiteindelijk de groei van Inzicht heel belangrijk, omdat de havo-examens veel inzichtvragen bevatten. Zowel de vijf- als de zesjarige leerroute leidt op voor een studie aan een hogeschool. Zelfstandig leren werken en leren plannen, spelen vanaf het eerste jaar een grote rol. Tijdens de gehele schoolperiode wordt gewerkt aan de hand van studiewijzers, programma s van toetsing (PT s) en krijgen de leerlingen les van een vast team en. Mentor/studiecoach De mentor/studiecoach begeleidt de leerling bij het uitstippelen van de beste leerroute, de planning van les- en toetsstof, loopbaanoriëntatie en heeft natuurlijk een luisterend oor voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. Een mentor/studiecoach heeft regelmatig contact met de leerling en de ouders/verzorgers. Toekomstklassen In de bovenbouw wordt een aantal toekomstklassen georganiseerd als voorbereiding op het hoger onderwijs, zoals straks op kamers en het starten van een eigen bedrijf. Profielen Aan het einde van de onderbouw van de Havo-HTL, voordat een leerling start in de tweede fase, kiest hij/zij een profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is gericht op algemene ontwikkeling en bevat vakken als Nederlands, Engels en culturele en kunstzinnige vorming. Studiecentrum Na de onderbouw Havo-HTL starten de leerlingen in de tweede fase. Het studiecentrum neemt vanaf dat moment een belangrijke plaats in. Alle leerlingen hebben in het studiecentrum een kluisje om boeken en andere leermiddelen binnen handbereik te hebben. De leerlingen zijn in principe tussen uur en uur op school. Het programma staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), te vinden op het webportaal. Leerlingen hebben ook in de tweede fase een persoonlijke studiecoach die helpt bij de studieaanpak en de resultaten in de gaten houdt. 8

9 Leerlingen zullen aan het eind van de onderbouw ook enkele uren kennismaken met het studiecentrum. Organisatie en rapportage In de leerjaren 4 tot en met 6 wordt gewerkt met lesperiodes van zes weken. De overige leerjaren hebben drie periodes van twaalf weken. Na iedere twaalf weken krijgt de leerling een rapport. Na elke drie toetsweken mag de leerling één toets en één praktische opdracht herkansen. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een overzicht van het gemiddelde van de cijfers die tot op dat moment behaald zijn. De examens De studie wordt afgesloten met een schoolexamen en een landelijk examen. Het schoolexamen is verspreid over de laatste leerjaren en toetst naast kennis ook vaardigheden. Het schoolexamen bestaat behalve uit toetsen ook uit het maken van praktische opdrachten en handelingsopdrachten. In de laatste periode van het examenjaar vindt intensieve examentraining plaats. In het laatste jaar wordt een profielwerkstuk gemaakt. Atheneum We werven geen leerlingen meer voor het atheneum. De leerlingen in leerjaar 6, die deze opleiding nog volgen, worden goed begeleid naar hun diploma. Mavo De mavo (vmbo-tl) is het hoogste niveau van het vmbo en duurt vier jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest een leerling voor een sector. Op de mavo volgen de leerlingen in het derde leerjaar algemeen vormende vakken en het vak technologie of de sportroute. Technologie In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten wordt gewerkt met onderwerpen uit de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. Leerlingen leren samenwerken, presenteren en vergaderen. Leerlingen die in leerjaar 4 ook voor technologie kiezen gaan examen doen voor de gemengde leerweg. Sportroute Voor sportieve leerlingen die later willen gaan werken in de sportwereld is er de sportroute. Leerlingen krijgen vier extra sportlessen per week. In deze lessen leren ze hoe ze een training moet geven en voeren ze samen opdrachten uit, zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis-)scholen. Als de sportroute met succes wordt afgerond, kunnen leerlingen zonder toelatingstesten doorstromen naar het ROC Aventus Sport en Bewegen. Examenperiode in mavo leerjaar 3 en 4 Voor mavo geldt dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten en handelingsplannen) 9

10 10

11 in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staat alles vermeld over de examenperiode. Het PTA is te vinden op het webportaal van het Edison College. Organisatie en rapportage Alle leerjaren van de mavo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers zijn ook te zien op het webportaal. bij bedrijven. Ze doen veel ervaring op en zijn daardoor gemotiveerder om te leren. In het vakcollege worden echte vakmannen en vakvrouwen opgeleid! Vakcollege en Junior Sportroute In leerjaar 1 en 2 van het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om naast je vakcollegerichting te kiezen voor de Junior Sportroute. De Junior Sportroute in leerjaar 1 en 2 is voor iedereen die sporten leuk vindt en daar 2 lesuren in de week extra aan wil besteden. In deze lessen maak je onder andere kennis met sporten die in de gewone gymles niet in het programma staan (bijvoorbeeld: mountainbiken, klimmen in het Klimbos, zwemmen en nog veel meer) Vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg Vmbo Vakcollege leerjaar 1 Leerjaar 1 vmbo van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de vorm van vakcolleges. Leerlingen kunnen kiezen voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Zorg en Welzijn, Vakcollege Bizznizz (winkel en kantoor) en Vakcollege Horeca, Bakken en Toerisme. Voor de leerlingen die nog niet kunnen kiezen, omdat ze nog niet weten welke richting ze op willen, is er een oriëntatieprogramma opgesteld tot de kerstvakantie. In het vakcollege krijgen leerlingen meteen in het eerste leerjaar zes uur per week beroepsgerichte lessen, deze lessen noemen we vakmanschap. Leerlingen leren door te doen, zowel in school als Vmbo Vakcollege leerjaar 2 De leerlingen van leerjaar 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen ook 6 uur vakmanschap. Dit is een voortzetting van de beroepsgerichte uren die gevolgd zijn in leerjaar 1. Ook nu veel praktijklessen, met daarnaast bedrijfsbezoeken en gastlessen, waardoor een beter beroepsbeeld ontstaat. Vmbo leerjaar 3 en 4 Leerwegen mavo (theoretische leerweg / gemengde leerweg), zie pagina 9 Mavo kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg (inclusief leerwegondersteunend onderwijs lwoo) 11

12 Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan de andere leerwegen. Sectoren en afdelingen In leerjaar 3 en 4 hebben wij binnen de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn de volgende afdelingen: Economie Consumptief breed: koken en serveren, brood en banket, toerisme. Handel & administratie: administratie, handel en verkoop. Vakcollege Techniek Dit vakcollege bestaat al enkele jaren en wordt ook al in de hogere leerjaren aangeboden. De nadruk ligt op de praktijk, onder andere in de vorm van stages. In leerjaar 3 bereikt de leerling de status van Junior Vakman, in leerjaar 4 vindt verdieping plaats van de gekozen vakrichting. Binnen het vakcollege techniek kiezen de leerlingen (vanaf het derde leerjaar) uit: Bouwbreed (timmeren, schilderen, metselen). Metaaltechniek. Elektrotechniek. Metalektro (metaal- en elektrotechniek). Voertuigentechniek. Zorg & Welzijn Zorg & welzijn breed: verzorging en uiterlijke verzorging. 12

13 Lekkerste school van Nederland Eind mei 2011 hebben leerlingen van onze vmboafdeling consumptief het predicaat van Lekkerste school van Nederland veroverd. Deze titel is geldig voor vijf jaar en ondertussen bewijzen we bij andere wedstrijden dat we de titel terecht hebben gewonnen. In maart 2013 is Robin Scheijbeler, evenals in 2012, Nederlands kampioen brood- en banketbakken geworden. Kom ook lekker eten op het Edison College! In ons gezellige restaurant serveren leerlingen u een heerlijk driegangen diner op donderdagavond van uur tot uur voor 12,50 per persoon. Voor een lekkere driegangen lunch voor 11,00 kunt u terecht op dinsdagmiddag van tot uur. De menu s staan op reserveren kan via

14 Vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) Sommige leerlingen kunnen het niveau van het vmbo wel aan, maar hebben daarbij voor korte of langere tijd extra ondersteuning nodig. De doelstelling van leerwegondersteunend onderwijs is dat de leerlingen met extra hulp toch een diploma behalen. Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4 In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) staat alles vermeld over de examenperiode. Het PTA is te vinden op de website van het Edison College. Organisatie en rapportage In alle leerjaren van het vmbo zijn drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Leerwerktraject Wanneer een leerling niet in staat zal zijn het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan hij/zij vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding omvat minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak, waarin ook examen gedaan moet worden. In overleg met ouders/verzorgers, leerling en een leerbedrijf volgt de leerling dit programma op school en in het bedrijf. De leerling die dit traject succesvol afsluit, kan binnen dezelfde sector doorstromen naar Aventus in niveau 2. Deze route is mogelijk voor alle sectoren en afdelingen in het vmbo. Kwaliteit Op het Edison College is continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en worden er verbeterpunten vastgesteld. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. De verschillende kernteams (kernteams bestaan uit en en een afdelingsleider) passen jaarlijks hun jaarplannen aan om aan te blijven sluiten op de onderwijsontwikkelingen en verbeteringen. Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de onderwijsinspectie. Zij bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, personeelsleden en de directie. In het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren: De inspectie heeft veel waardering voor de begeleiding van de leerlingen die voortkomt uit een goede samenwerking tussen en, het decanaat en de mentoren. Tijdens de lessen heerst orde, de leertijd wordt effectief gebruikt en de leerlingen worden actief betrokken bij de lessen. De inspectie heeft ook grote waardering voor de transparante en inzichtelijke manier waarop de school zich verantwoordt over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. De inspectie ziet ook jaarlijks toe op het voldoen aan de onderwijstijd op het Edison College. Via 14

15 geven wij inzicht in onze eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen verzameld wordt in één systeem. Reken- en taalbeleid Rekenen Vanaf het examenjaar 2014 zal getoetst worden op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoen aan de wettelijke minimum eisen en goed worden voorbereid op de genoemde rekentoets wordt er in elk leerjaar één uur per week aandacht besteed aan de rekenvaardigheden. In het schooljaar zal de rekentoets nog geen deel uitmaken van de zaken slaagregeling. Wel zal het cijfer vermeld worden op de cijferlijst. Vanaf zullen alle examenleerlingen de toets met tenminste een vijf moeten afsluiten om een diploma te kunnen krijgen. Mediatheek Het Edison College beschikt over een professionele mediatheek. Leerlingen kunnen daar met een mediatheekpas terecht voor het lenen van boeken, cd s, dvd s en dergelijke. Daarnaast zijn er iedere dag drie kranten te vinden op de leestafel en is er een plek om huiswerk te maken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een computer en informatie te verzamelen via internet en te printen via de kleurenprinter. De mediatheek is op maandag, woensdag en donderdag van uur tot uur geopend, op dinsdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur. De uitleen wordt verzorgd door een groep vrijwilligers/ouders onder leiding van de mediathecaris. De mediatheekpas is voorzien van een pasfoto. De uitleen is geautomatiseerd en voor de registratie wordt een barcode op de pas gebruikt. Taal Lezen is een belangrijke succesfactor voor elke leerling. Het komt niet apart op het examen voor, maar er worden wel landelijke niveau-eisen aan gesteld. Om het begrijpend lezen te bevorderen, werken we in de brugklas vmbo en in het tweede leerjaar basisberoepsgericht een les per week met zogenaamde taallessen. Deze lessen zijn verplicht voor elke leerling. Aan de hand van actuele, aansprekende teksten wordt geoefend met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor een speciale lesmethode. 15

16 Slagingspercentages van het schooljaar per opleiding: atheneum 93,3%, havo 97,3%, mavo 93,3%, vmbo kaderberoepsgericht 90,6%, vmbo basisberoepsgericht 98,9%. 16

17 De opbrengstenkaart hieronder geeft een overzicht van de resultaten en de doorstroomcijfers over een schooljaar. Opbrengstenkaart 2013 Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Apeldoorn LWOO, VMBO, HAVO, VWO 2295 leerlingen 2 vestigingen Edison College Waleweingaarde BD Apeldoorn 1155 leerlingen, waarvan: 531 leerlingen VMBO vanaf leerjaar 3-38% in de eerste twee leerjaren (incl. 241 leerlingen LWOO), waarvan: - 46% VMBO vanaf leerjaar 3-35% basisberoepsgerichte leerweg - 14% HAVO vanaf leerjaar 3-38% kaderberoepsgerichte leerweg - 3% VWO vanaf leerjaar 3-11% gem engde leerweg - 16% theoretische leerweg ONDERBOUW % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 58% VMBO k, VMBO (g)t, HAVO volgt in één onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 42% VMBO b/vmbo k, VMBO (g)t/havo volgt in m eerdere onderwijssoorten Rendem ent onderbouw vergelijkingsgroep: VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Adviesstructuur na 2 e leerjaar vm bo b 32% vm bo k- 10% vm bo (g)t- 59% vm bo bk 0% vm bo k(g)t 27% vm bo (g)t/havo 0% vm bo b 58% vm bo k 41% vm bo (g)t 39% havo 41% vm bo bk 33% vm bo k(g)t 0% vm bo (g)t/havo 19% havo/vwo 0% vm bo k+ 10% vm bo(g)t+ 27% havo+ 5% vwo 0% % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven 98% 97% 100% 93% BOVENBOUW VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Van 3 e leerjaar naar diplom a zonder 98% 87% 84% 65% zittenblijven Gemiddeld cijfer centraal examen 2012 Alle vakken 6,6 6,1 6,1 6,4 6,8 Nederlands 6,5 6,2 6,1 6,0 6,2 Engels, Frans en Duits 7,0 6,4 6,0 6,1 6,7 Aardrijkskunde en geschiedenis 6,0 6,2 6,8 6,6 Econom ie 6,0 5,8 5,8 6,4 7,6 Wis-, natuur-, scheikunde en biologie 6,5 6,0 6,2 6,5 7,0 Latijn en Grieks VMBO b VMBO k Deelname examen 2012 per sector Econom ie 42% 41% Landbouw Techniek 30% 34% Zorg en welzijn 28% 24% HAVO VWO Deelname examen 2012 per profiel Cultuur en maatschappij 16% 3% Econom ie en m aatschappij 54% 44% Natuur en gezondheid 23% 26% Natuur en techniek 8% 26% 17

18 contact thuis - school Het Edison College vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. Kijk op voor alle belangrijke data. Volg ons op Facebook (Edison College Apeldoorn) of Twitter

19 donderdag en wordt per verstuurd aan ouders/ verzorgers. Website De website van het Edison College geeft een beeld van de actuele gebeurtenissen op school en biedt informatie over activiteiten en roosterwijzigingen. Ook worden er foto s van feesten en activiteiten op de site geplaatst. Daarnaast zijn enkele reglementen, waaronder het leerlingenstatuut, op de website of op het webportaal te vinden. Het Edison College is ook te volgen via Facebook (Edison College Apeldoorn) en Twitter Communicatie met ouders/verzorgers De mentor of studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Naast een algemene ouderavond worden er gedurende het schooljaar enkele oudergespreksavonden georganiseerd. Ouders kunnen op deze avond het rapport van hun zoon/dochter met de en en/of de mentor/ studiecoach bespreken. Op staan de bevorderingsnormen. Daarin staat op basis van welke normen het Edison College beslissingen neemt over overgaan en blijven zitten. Edison Flits Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief, de Edison Flits. Deze nieuwsbrief bevat onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt op Webportaal Via het webportaal hebben de leerlingen en ouders/verzorgers online toegang tot de behaalde cijfers van de leerlingen. Zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers krijgen een inlogcode voor het webportaal en kunnen op die manier de behaalde cijfers bekijken. Daarnaast is via het webportaal ook roosterinformatie en de registratie van aan- en afwezigheid te zien. De informatie op webportaal zal dit schooljaar verder worden uitgebreid. Fotografie en filmen Er worden op school foto s en soms ook filmopnames gemaakt tijdens activiteiten en in en rond de school. De foto s worden gebruikt als illustratiemateriaal in bijvoorbeeld deze schoolgids en informatieboekjes van het Edison College. De filmopnames worden (soms) op de website geplaatst. Wanneer u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto s waarop uw zoon of dochter staat afgebeeld of filmopnames waarop uw zoon of dochter te zien is, kunt u dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar maken bij de rector. 19

20 meepraten - meedenken Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. De ouderraad De ouderraad bestaat uit ouders die willen meedenken over de gang van zaken op het Edison College. De ouderraad overlegt met de schoolleiding over de organisatie en het beleid en verwoordt zo wat er onder de ouders leeft. Daarnaast organiseert de ouderraad bijeenkomsten voor ouders op school om met een deskundige te praten over een onderwerp, bijvoorbeeld: Omgaan met je kind in de puberteit. Pesten op school. Wat doet uw kind op internet. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van alle leerlingen op school. De leden van de ouderraad kunnen ook een rol spelen in het contact tussen school en thuis. De ouderraad is te bereiken via Medezeggenschap Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de drie scholen voor openbaar onderwijs te Apeldoorn. Aan het Edison College is een deelraad verbonden. Deze deelraad bestaat uit een ouder/leerlinggeleding en een personeelsgeleding. De deelraad adviseert de schoolleiding over bijvoorbeeld lessentabellen, organisatiestructuur en onderwijskundige visie en heeft op andere punten instemmingsrecht. Leerlingenraad De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage en het statuut is ook op te vinden. 20

21 21

22 leerlingbegeleiding Leerlingen op het Edison College worden door verschillende mensen begeleid. Zo staan zij er niet alleen voor! 22

23 Mentor/studiecoach Alle leerlingen hebben een mentor of studiecoach. De mentor geeft zijn/haar klas les in één of meerdere vakken en zorgt voor de algemene begeleiding van de klas. Ook heeft de mentor de contacten met de ouders/verzorgers. In alle brugklassen verzorgt de mentor de studielessen en de lessen sociale vaardigheden. De leerlingen van atheneum en havo hebben in de bovenbouw een studiecoach. Hij/zij is persoonlijk begeleider van de leerlingen, stippelt samen met de leerling de beste leerroute uit en helpt bij studieplanning en loopbaanoriëntatie. Hij/zij helpt bij de studieaanpak, maar houdt ook de resultaten in de gaten. De studiecoach is de contactpersoon voor leerlingen, en en ouders/verzorgers. Zorgcoördinator en begeleidingsteam De zorgcoördinator draagt zorg voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de begeleiding van de leerlingen, zij stuurt het begeleidingsteam aan. Het begeleidingsteam bestaat uit leerlingbegeleiders en en die speciaal opgeleid zijn om leerlingen te begeleiden. Indien nodig verwijzen deze en door naar de orthopedagogen of de counselor. De mentor kan via de afdelingsleider begeleiding aanvragen voor een leerling. Het gaat met name om leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, een achterstand op taalgebied, maar ook om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. De orthopedagogen nemen, indien nodig, testen af om te bepalen waardoor de problemen op school veroorzaakt worden. De begeleiding wordt ingezet gedurende een bepaalde periode, waarna gekeken wordt of de begeleiding voortgezet moet worden of niet. Zo wordt de hulp op maat ingezet; voor sommige leerlingen een enkel gesprek, voor anderen individuele begeleiding gedurende een langere periode. De vakbegeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas aangeboden, aansluitend bij de leerstof. Het doel is om de leerling zo zelfstandig te maken, dat hij of zij weer zonder hulp verder kan. Zorgadviesteam Sommige problemen thuis of op school kunnen zo groot worden, dat leerlingen niet goed kunnen functioneren. Het zorgadviesteam heeft als doel leerlingen met problemen snel passende hulp te bieden. Het zorgadviesteam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente en zorgverleners. De zorgcoördinator van de school is voorzitter van het zorgadviesteam. 23

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie